VŠEOBECNÉ PODMIENKY HAZARDNÝCH HIER V SPOLOČNOSTI TIPSPORT SK, A.S.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "VŠEOBECNÉ PODMIENKY HAZARDNÝCH HIER V SPOLOČNOSTI TIPSPORT SK, A.S."

Prepis

1 Účinnsť d VŠEOBECNÉ PODMIENKY HAZARDNÝCH HIER V SPOLOČNOSTI TIPSPORT SK, A.S. OBSAH Zznam pužitých skratiek ÚVODNÉ USTANOVENIA DOJEDNANIE RÁMCOVEJ ZMLUVY HRÁČSKY ÚČET DOTÁCIA HRÁČSKEHO ÚČTU VÝBER Z HRÁČSKEHO ÚČTU EVIDENCIA ÚDAJOV O STÁVKACH A HRÁČOCH POPLATKY, FINANČNÉ LIMITY A DOBA SPRACOVANIA TRANSAKCIÍ PREVÁDZKOVÁ DOBA REKLAMÁCIA OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV VŠEOBECNÉ PODMIENKY BONUSOVÝCH PROGRAMOV a. Vernstný prgram TIPKONTO b. Bnusvá pnuka v internetvm kasíne ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA... 18

2 Zznam pužitých skratiek Tipsprt VP; VOP HP splčnsť TIPSPORT SK, a.s. s sídlm J. Kalinčiaka 14, Žilina, IČO: , zapísaná v OR SR Okresnéh súdu Žilina, dd:. Sa, vlžka č.: 10502/L Herný plán - predstavuje súbr pravidiel zahŕňajúcich pravidlá hazardnej hry, pravidlá a spôsb prijímania vkladv a ich výšku, pravidlá a spôsb vyknania stávky, mžnsti vrátenia vkladu, pravidlá, lehty a spôsb vyplácania výhry, reklamačný priadk a ďalšie náležitsti uvedené v zákne hazardných hrách, ktréh znenie je schválené Úradm pre reguláciu hazardných hier a zverejnené na pričm pre prevádzkvanie a účasť na hazardných hrách v Tipsprte je záväzný Herný plán pre prevádzkvanie kurzvých stávk a Herný plán pre prevádzkvanie internetvých hier v internetvm kasíne, príslušný pdľa druhu hazardnej hry, ktréh sa úprava danéh Hernéh plánu týka. Neddeliteľnu súčasťu Hernéh plánu pre prevádzkvanie internetvých hier v internetvm kasíne sú pravidlá každej jedntlivej kasínvej hry. Zákn zákn č. 30/2019 Z.z. hazardných hrách a zmene a dplnení hazardných hrách niektrých záknv v znení neskrších predpisv AML zákn Hráč Pbčka zákn č. 297/2008 Z.z. chrane pred legalizáciu príjmv z trestnej činnsti a chrane pred financvaním terrizmu a zmene a dplnení niektrých záknv v znení neskrších predpisv fyzická sba, ktrá splnila pdmienky účasti na hazardnej hre, pdmienky stanvené týmit VP, príslušným HP a záknm hazardných hrách; d splnenia všetkých pdmienk stanvených pre účasť na hazardnej hre záknm hazardných hrách, príslušným HP a týmit VP, vrátane registrácie a aktivácie Hráčskeh účtu, sa fyzická sba, ktrá prejavila záujem stať sa Hráčm a zapčala prces registrácie, značuje ak Žiadateľ registráciu; Hráč, ktrý sa zúčastňuje kurzvých stávk sa značuje tiež ak Tipujúci aleb Tipér. Hráč, ktrý sa zúčastňuje súťaží sa značuje tiež ak Súťažiaci. Hráč, ktrý sa zúčastňuje bnusvéh prgramu sa značuje tiež ak Člen prgramu. prevádzka splčnsti TIPSPORT SK, a.s., v ktrej dchádza najmä k prijímaniu stávk a ktrá je uvedená v rzhdnutí Úradu pre reguláciu hazardných hier udelení individuálnej licencie aleb jeh ddatkch TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina Strana 1

3 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. Tiet všebecné pdmienky hazardných hier v splčnsti TIPSPORT SK, a.s. s sídlm J. Kalinčiaka 14, Žilina, IČO: (ďalej ak VP ) upravujú zmluvný vzťah medzi Tipsprtm a jedntlivými Hráčmi, ktrý vzniká kamihm registrácie Hráča na aleb na pbčke Tipsprtu, ktrým Hráč krem inéh v plnm rzsahu a bez výhrad súhlasí s týmit VP. 2. Hazardnými hrami (ďalej aj ak hra ) sa pre ptreby týcht VP rzumejú hazardné hry pdľa zákna č. 30/2019 Z.z. hazardných hrách a zmene a dplnení niektrých záknv v znení neskrších predpisv (ďalej len zákn hazardných hrách ). Internetvými hrami sa pre ptreby týcht VP rzumejú hazardné hry prevádzkvané prstredníctvm internetvej siete ak kmunikačnéh kanálu, a t buď v internetvej herni aleb v internetvm kasíne. Internetvé hry prevádzkvané v internetvm kasíne sú značvané aj ak Tipsprt Games (ďalej len kasínvé hry ). Tipsprt si vyhradzuje práv kedykľvek meniť pnuku internetvých hier, pričm s takut zmenu je spjená zmena príslušnéh HP. 3. Pjmy pužívané v VP sú zhdné s pjmami vymedzenými a pužívanými v príslušnm Hernm pláne (ďalej len HP ), ktrý určuje bližšie pdmienky prevádzkvania a účasti na hazardných hrách, ak z kntextu znenia týcht VP nevyplýva inak. 4. Právny vzťah medzi Tipsprtm a Hráčm sa riadi všebecne záväznými právnymi predpismi, HP, týmit VP a prípadnými nadväzujúcimi bchdnými pdmienkami (čl. 12 VP). 5. Hráčm v Tipsprte sa môže stať každá fyzická sba, ktrá je pdľa zákna hazardných hrách právnená zúčastniť sa na hazardných hrách a ktrá pskytne všetku súčinnsť vyžadvanú v zmysle HP, bznámila sa s schválenými HP, s týmit VP a nadväzujúcimi bchdnými pdmienkami (Pdmienky vstupnéh bnusu, Pdmienky vernstnéh prgramu Tipknt) a s infrmáciami pskytnutými Tipsprtm (najmä Zásady chrany sbných údajv) a súhlasí s nimi. Hráč internetvých hier musí zárveň pskytnúť všetky údaje vyžadvané pre registráciu a dklady ptrebné pre verenie týcht údajv za účelm zalženia Hráčskeh účtu. 6. V prípade, že na hazardných hrách v Tipsprte sa má záujem zúčastniť pliticky expnvaná sba pdľa zákna č. 297/2008 Z.z. chrane pred legalizáciu príjmv z trestnej činnsti a chrane pred financvaním terrizmu a zmene a dplnení niektrých záknv v znení neskrších predpisv (ďalej len AML zákn ), je pvinná tát sba bezdkladne, a t ešte pred mmentm registrácie aleb vyknania prevdu akýchkľvek finančných prstriedkv na svj Hráčsky účet a pred účasťu na hazardnej hre, infrmvať Tipsprt, že je pliticky expnvanu sbu, a t zaslaním u na adresu Tút infrmačnú pvinnsť má aj Hráč, ktrý sa stane pliticky expnvanu sbu pčas trvania zmluvnéh vzťahu s Tipsprtm a Záujemca registráciu, ktrý bl pliticky expnvanu sbu pčas dvanástich mesiacv predchádzajúcich registrácii. V bch prípadch sa takýt Hráč zaväzuje, že až d následnéh súhlasu aleb iných pkynv Tipsprtu, sa zdrží vyknania prevdu akýchkľvek finančných prstriedkv na svj Hráčsky účet, vyknania vkladu a účasti na hazardnej hre. TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina Strana 2

4 7. Bez vyjadrenia výslvnéh súhlasu s HP, VP a s všetkými nadväzujúcimi bchdnými pdmienkami nie je Žiadateľvi registráciu umžnená registrácia. 8. Pri pdzrení z manipulácie, pdvdu aleb inej trestnej činnsti, nelátkvej závislsti, akéhkľvek prušenia HP, týcht VP, pdmienk registrácie aleb nadväzujúcich pdmienk v zmysle čl. 12 VP, zneužitia bnusvej pnuky, akéhkľvek knania v rzpre s dbrými mravmi aleb akéhkľvek zneužívania služieb Tipsprtu, môže Tipsprt príslušnéh Hráča vylúčiť z účasti na hazardnej hre a/aleb zrušiť Hráčsky účet a/aleb bmedziť či zrušiť v vzťahu k nemu bnusvú pnuku aleb pskytvanie iných služieb. 2. DOJEDNANIE RÁMCOVEJ ZMLUVY 1. Pdmienku účasti na internetvých hrách v splčnsti Tipsprt je registrácia a zriadenie Hráčskeh účtu. Registráciu Žiadateľa registráciu dchádza k uzatvreniu Rámcvej zmluvy účasti na hazardných hrách (ďalej len Zmluva ) medzi Tipsprtm a Hráčm za pdmienk uvedených v týcht VP a v HP. Týmt mmentm, t. j. pred uplynutím záknnej lehty na dstúpenie d Zmluvy, zárveň dchádza k začatiu vedenia Hráčskeh účtu ak aj pskytvaniu statných súvisiacich služieb Hráčvi, s čím Hráč dsúhlasením znenia týcht VP vyjadruje svj súhlas. Hráč vyjadrením tht súhlasu stráca práv dstúpiť d Zmluvy; tým nie je dtknuté práv uknčiť Zmluvu z strany Hráča v súlade s inými ustanveniami týcht VP. Za účelm registrácie musí Žiadateľ registráciu vyplniť správne a úplne registračný frmulár a splniť všetky pdmienky pre registráciu vymedzené týmit VP a HP. Registrácia Hráčv bude prebiehať buď na niektrých Pbčkách, ktré sú pvlené pdľa zákna hazardných hrách a/aleb prstredníctvm Internetvej aplikácie Tipsprtu na 2. Pri registrácii je Žiadateľ registráciu pvinný umžniť Tipsprtu v rzsahu a za pdmienk stanvených účinnu právnu úpravu: a) vyknať svju identifikáciu, č znamená zistenie údajv pdľa čl. 2 ds. 6 VP a b) veriť svju identifikáciu, a t: I. pri fyzickej prítmnsti Žiadateľa registráciu najmä (ale nie len) predlžením platnéh preukazu ttžnsti a ďalšieh platnéh dkladu, pričm umžní Tipsprtu vyhtvenie ich kópií (scanv); II. ak Žiadateľ registráciu nie je fyzicky prítmný, predlžením elektrnickej kópie (scanu) dvch dkladv ttžnsti, pričm jedných z nich musí byť bčiansky preukaz bčana SR. Cudzí štátny príslušník je pvinný predlžiť súčasne cestvný pas a pvlenie na pbyt na území SR aleb pbytvé pvlenie bčana EU vydané v SR. 3. Pvinnými dkladmi ttžnsti pri verení identifikácie Hráča pdľa čl. 2 ds 2 písm. b) týcht VP je v prípade bčana SR bčiansky preukaz a v prípade cudzinca cestvný pas splu s pvlením na pbyt na území SR aleb pbytvým pvlením bčana EÚ v SR. Druhý dklad, ktrý je Žiadateľ registráciu, ak je bčanm SR pvinný k vereniu svjej identifikácie pdľa čl. 2 ds. 2 písm. b) týcht VP predlžiť, je jeden z nasledujúcich dkladv: vdičský preukaz, pas aleb kartička pistenca zdravtnej pisťvne. TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina Strana 3

5 4. Aspň z jednéh z predlžených dkladv musí byť zrejmá, resp. viditeľná pdbizeň Žiadateľa registráciu a nasledvné údaje: men a priezvisk, rdné čísl (ak nebl pridelené, tak dátum nardenia), adresa trvaléh pbytu aleb inéh pbytu, štátna príslušnsť, druh a čísl dkladu. V rzsahu a za pdmienk stanvených účinnu právnu úpravu, najmä AML záknm a záknm hazardných hrách, Žiadateľ registráciu berie na vedmie, že na tiet účely je Tipsprt právnený aj bez súhlasu a infrmvania Hráčv resp. Žiadateľv registráciu ak dtknutých sôb zisťvať, získavať, zaznamenávať, uchvávať, využívať a inak spracúvať sbné údaje a iné údaje v rzsahu ustanvenia 10 ds. 1 a 12 ds. 1 a 2 AML zákna a v rzsahu určenm záknm hazardných hrách; pritm je Tipsprt právnený získavať sbné údaje nevyhnutné na dsiahnutie účelu spracúvania kpírvaním, skenvaním aleb iným zaznamenávaním úradných dkladv na nsič infrmácií a spracúvať rdné čísla a ďalšie údaje a dklady bez súhlasu Hráča, resp. Žiadateľa registráciu ak dtknutej sby, najmä v rzsahu ustanvenia 10 ds. 1 a 12 ds. 1 a 2 AML zákna. 5. Hráč je pvinný zabezpečiť si stabilné internetvé pripjenie pre účasť na internetvých hrách. V prípade prerušenia, či nestabilnéh internetvéh pripjenia pčas hrania kasínvej hry, môže dchádzať k nečakávanému prerušvaniu hernéh kla. Tipsprt v tejt súvislsti nenesie žiadnu zdpvednsť. 6. Pri registrácii je Tipsprt právnený pžadvať tiet údaje: men, priezvisk, dátum nardenia, phlavie, štátna príslušnsť, štát a miest nardenia, rdné čísl, ak bl pridelené, adresa trvaléh pbytu, prípadná adresa inéh pbytu, mbilný telefón, , druh a čísl pvinne predkladaných dkladv, platnsť dkladv, kt dklady vydal ak je tent údaj na dklade uvedený, pôvd finančných prstriedkv, ktré Žiadateľ registráciu zamýšľa využívať pri účasti na hazardných hrách v Tipsprte. Rzsah údajv sa môže meniť v závislsti na tm, či ide registráciu prstredníctvm internetvej aplikácie aleb na Pbčke ak aj na účely plnenia záknných pvinnstí z strany Tipsprtu. Bankvý účet nie je pvinným údajm, ale v prípade jeh neuvedenia nebude Hráčvi umžnené realizvať výbery z Hráčskeh účtu prstredníctvm bankvéh prevdu. V prípade záujmu ddatčné dplnenie čísla bankvéh účtu je tt umžnené p prvm prihlásení d Internetvej aplikácie v sekcii Môj účet. 7. Zadaním bankvéh účtu v registračnm frmulári na Pbčke aleb zadaním v Internetvej aplikácii Hráč vyhlasuje, že je majiteľm tht bankvéh účtu a zaväzuje sa, že práve tent knkrétny bankvý účet bude využívaný výlučne iba jeh sbu na všetky prevdy finančných prstriedkv v vzťahu k Hráčskemu účtu. Tipsprt je právnený aj bez uvedenia dôvdu neumžniť registráciu aleb pužívanie akéhkľvek platbnéh prstriedku (bankvéh účtu, platbnej karty a pd.), najmä zahraničnéh platbnéh prstriedku. Tipsprt je tiež právnený kedykľvek vyzvať Hráča, aby známil svj bankvý účet aleb identifikval akýkľvek platbný prstriedk a hdnverne zdkladval, že je jeh majiteľm, preukázal svju ttžnsť predlžením bčianskeh preukazu aleb iných aktuálnych dkladv pdľa týcht VP a uviedl pôvd (zdrj) finančných prstriedkv na svjm Hráčskm účte a tent hdnverne zdkladval, a t aj predlžením ďalších pžadvaných dkladv v prípade pchybnstí pravsti či platnsti predlžených dkladv. Hráč je v uvedenm prípade pvinný údaje a dklady Tipsprtu pskytnúť bez zbytčnéh dkladu, najneskôr d 7 kalendárnych dní. TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina Strana 4

6 V prípade prušenia ktrejkľvek z týmt dsekm vymedzených vyhlásení či pvinnstí Hráča aleb neschpnsti preukázať ich splnenie, je Tipsprt právnený zrušiť registráciu, Hráčsky účet a akýkľvek nárk na výhru, bez hľadu na t, či už bla pripísaná na Hráčsky účet aleb nie, zaniká, nakľk nebli splnené všetky pdmienky účasti na hre; v takm prípade nevzniká Tipsprtu ani pvinnsť vrátiť Hráčvi Vklad pužitý na uzatvrenie Stávk, s čím Hráč výslvne súhlasí. 8. V prípade registrácie Hráča na Pbčke je nutné pžiadať bsluhu registráciu a predlžiť dklad ttžnsti a druhý dklad pdľa týcht VP, na základe ktrých bsluha Pbčky zaeviduje údaje z predlžených dkladv d databázy a vytlačí Ptvrdenie djednaní Zmluvy (registrácii) a získavaní bnusv a ptvrdenie identifikácii a verení identifikácie Žiadateľa registráciu (ďalej len ptvrdenie ). Žiadateľ registráciu je pvinný pred pžiadaním bsluhy registráciu bznámiť sa s VP, HP, všetkými nadväzujúcimi bchdnými pdmienkami (napr. Pdmienky vstupnéh bnusu, Pdmienky vernstnéh prgramu Tipknt) a vyjadriť súhlas s ich bsahm. P vytlačení ptvrdenia skntrluje Žiadateľ registráciu svje sbné údaje a svjím pdpism ptvrdí registráciu a pdmienky uzatvrenej Zmluvy. 9. Pri nline registrácii je p ulžení pvinných údajv dslaný Žiadateľvi registráciu verifikačný , p jeh ptvrdení prichádza sms správa s prihlasvacím heslm ptrebným pre prvé prihlásenie d Internetvej aplikácie. Pri prvm prihlásení d Internetvej aplikácie je Žiadateľ registráciu pvinný zmeniť si dručené prihlasvacie hesl pre prístup d Internetvej aplikácie. 10. P úspešnm dknčení registrácie, ktré spčíva v prihlásení, zmene prihlasvacieh hesla, prípadnej zmene užívateľskéh mena (neskršia zmena už nebude mžná, viď čl. 3 ds. 7 VP) a dsúhlasení HP, VP a nadväzujúcich bchdných pdmienk dchádza k uzatvreniu Zmluvy a Hráčvi je tvrený Hráčsky účet a umžnená účasť na hre. Hráčsky účet je určený najmä na evidenciu všetkých finančných transakcií (vklady, výbery a pd.) a hernej histórie. 11. Každý registrvaný Hráč môže využívať aktuálnu bnusvú pnuku v Internetvej aplikácii, ktrá je pskytvaná k Hráčskemu účtu, ak tát nebla bmedzená či zrušená v súlade s inými ustanveniami týcht VP. 3. HRÁČSKY ÚČET 1. Prístup na Hráčsky účet je Hráčvi umžnený v Internetvej aplikácii p zadaní u a hesla a na Pbčke prstredníctvm Tipkarty. Tipkartka je majetkm Tipsprtu a ak sbný prístupvý prstriedk Hráča je neprensná. Hráč je pvinný chrániť Tipkartu pre stratu, dcudzením, zničením a zneužitím. Tipkarta je chránená prstredníctvm PIN-kódu, ktrý bdrží Hráč pri jej vydaní prstredníctvm SMS správy zaslanej na čísl mbilnéh telefónu uvedenm Hráčm pri registrácii. PIN-kód môže byť vyžadvaný pri akejkľvek transakcii prstredníctvm Tipkarty. Hráč je pvinný udržiavať PIN-kód v tajnsti. PIN-kód je mžné zmeniť na ktrejkľvek Pbčke. Tipsprt je právnený vyžadvať d Hráča predlženie preukazu ttžnsti pri akejkľvek transakcii prstredníctvm Tipkarty. TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina Strana 5

7 2. Hráč je pvinný udržiavať v tajnsti a chrániť pred zneužitím uvedené prihlasvacie a PIN-kód a nesie zdpvednsť za všetky transakcie uskutčnené na Hráčskm účte pri krektnm pužití prihlasvacích údajv. V prípade, že dôjde k strate aleb dcudzeniu Tipkarty, je t Hráč pvinný bezdkladne známiť Tipsprtu, na základe čh dôjde k zablkvaniu a vydaniu nvej Tipkarty, a t v ktrejkľvek Pbčke. 3. Každý Hráč môže mať tvrený iba jeden Hráčsky účet. Hráč, ktrý je už zaregistrvaný, sa nesmie pätvne zaregistrvať pd iným menm aleb s inu vu adresu či bankvým účtm. Pkiaľ Hráč tt pravidl pruší, môže Tipsprt zrušiť Zmluvu, a t aj spätne ku dňu uzatvrenia Zmluvy; v takmt prípade je Tipsprt právnený zrušiť Hráčsky účet a zapčítať peňažné prstriedky na Hráčskm účte z titulu svjh nárku na náhradu nákladv, ktré prevádzku takéht Hráčskeh účtu aleb v súvislsti s ňu vznikli, prti nárku Hráča na vrátenie peňažných prstriedkv z takt zrušenéh Hráčskeh účtu, a t v výške, v ktrej sa tiet nárky vzájmné kryjú. 4. Hráč je právnený dispnvať s svjim Hráčskym účtm výlučne iba sám a sbne. Nesmie k manipulácii s Hráčskym účtm splnmcniť akúkľvek sbu na svje zastupvanie; t neplatí, ak z zákna aleb z inéh všebecne záväznéh právneh predpisu vyplýva výslvne inak. Výnimky pvľuje v dôvdnených prípadch Tipsprt. Hráč je pvinný využívať Hráčsky účet a s ním spjené služby, benefity a iné jeh funkcinality výhradne pre svju sbnú súkrmnú ptrebu a nie je právnený ich sprístupňvať či umžniť čerpať iným sbám či využívať iným nevhdným spôsbm, ktrý by bl v rzpre s charakterm Hráčskeh účtu ak sbnéh prstriedku Hráča k účasti na hazardných hrách. Tým sa najmä rzumie zákaz využívania Hráčskeh účtu a s ním spjených služieb, benefitv a iných jeh funkcinalít pre kmerčné účely. Od Hráča, ktrý pruší tiet svje pvinnsti pri využívaní Hráčskeh účtu, si môže Tipsprt uplatniť nárk na náhradu vzniknutej škdy. 5. V prípade zabudnutia hesla Hráč v Internetvej aplikácii klikne na iknu zabudnuté hesl (umiestnené vedľa ikny registrácia) prstredníctvm ktrej si zadaním svjej e- mailvej adresy vyžiada bnvu hesla. P verení vej adresy s údajmi v Databáze Tipsprt na predmetnú vú adresu Tipsprt dšle dkaz, prstredníctvm ktréh si Hráč môže hesl bnviť. 6. V prípade zabudnutia užívateľskéh mena d Internetvej aplikácie, je ptrebné, aby Hráč m kntaktval zákaznícku pdpru. 7. Hráč má mžnsť zmeniť svje užívateľské men iba pri prvm prihlásení d Internetvej aplikácie. Ďalšia ddatčná zmena užívateľskéh mena nie je umžnená. Prístupvé hesl má Hráč mžnsť zmeniť kedykľvek. Zmenu je mžné vyknať v sekcii Môj účet / Nastavenie / Osbné údaje / Zmeniť hesl. Užívateľské men Hráča musí byť jedinečné, nesmie bsahvať názv, ktrý by niesl v sebe reklamu akejkľvek splčnsti aleb men, ktré pvažuje Tipsprt za hanlivý, nevhdný aleb neprijateľný výraz. 8. Hráč je pvinný v prípade, ak dšl na základe určitých právnych skutčnstí k zmene sbných údajv a ďalších údajv uvedených v registračnm frmulári, vyplnenm pri registrácii aleb k zmene dkladv predlžených pri registrácii, hci tiet bli ku dňu ich predlženia Tipsprtu správne a úplné, aleb k zmene neskôr z strany Hráča Tipsprtu známených údajv, tiet bezdkladne aktualizvať, t. j. najneskôr d 7 TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina Strana 6

8 pracvných dní známiť zmeny príslušných údajv a dkladv Tipsprtu, a t prstredníctvm elektrnickéh frmuláru centra zmien v Internetvej aplikácii Tipsprtu. Hráč je pvinný zmenu relevantne príslušnými dkladmi preukázať. 9. Hráč má finančný zstatk na svjm Hráčskm účte p dpčítaní všetkých Vkladv na uskutčnené stávky či iných transakcií kedykľvek k dispzícii ihneď p kmpletnm vstupnm verení (viď. čl. 5 ds. 1 VP), a t za pdmienk stanvených týmit VP. 10. Výhry sú p Vyhdntení Stávk autmaticky pripisvané na Hráčsky účet a je ich mžné pužiť k uzatvreniu ďalších Stávk, aleb inak pdľa uváženia Hráča v súlade s týmit VP. 11. V prípade pripísania výhry na Hráčsky účet Hráča mylm, nemá Hráč nárk na tiet finančné prstriedky (ide bezdôvdné bhatenie na strane Hráča) a Tipsprt má práv na ich vrátenie. Ak Hráč zistí neprávnené, chybné pripísanie výhry na jeh Hráčsky účet, je pvinný bezdkladne tmt infrmvať Tipsprt. Hráč nesmie využiť technické mžnsti Internetvej aplikácie k prušeniu či bchádzaniu pdmienk zákna hazardných hrách, HP, VP a iných všebecne záväzných právnych predpisv aleb k svjmu neprávnenému bhateniu na úkr Tipsprtu. Pkiaľ sa tak stane, vzniká Tipsprtu vči Hráčvi nárk na vrátenie takýmt knaním aleb v súvislsti s ním získaných výhier, ak aj iných prípadných súvisiacich plnení. 12. Hráč je pvinný na svjm Hráčskm účte udržiavať nezáprný zstatk. Výhry, na ktré v súlade s Herným plánm aleb týmit VP nevznikl Hráčvi nárk a ktré bli pripísané na Hráčsky účet, je Tipsprt právnený titulm svjh nárku na vrátenie bezdôvdnéh bhatenia vči Hráčvi aj bez ďalšieh sbitnéh súhlasu Hráča z jeh Hráčskeh účtu spätne dpčítať, a t aj v prípade, že p vyknaní tejt účtvnej transakcie bude Hráčsky účet vykazvať záprný zstatk. V takmt prípade je Hráč pvinný Hráčsky účet dtvať (navýšiť jeh zstatk) tak, aby výsledný zstatk na Hráčskm účte dsahval minimálne 1,, a t najneskôr d 10 kalendárnych dní d dňa vyknania tejt (debetnej) účtvnej transakcie. Ďalšia účasť na hre bude Hráčvi umžnená až p zaistení kladnej hdnty zstatku Hráčskeh účtu pdľa tht dseku. 13. Hráč nie je právnený využívať Hráčsky účet na prevd prstriedkv bez ich využitia k úhrade Vkladu za uzatvrené stávky, či inej služby pdľa týcht VP. Hráč nemôže finančné prstriedky, ktré bli vlžené na jeh Hráčsky účet (s výnimku prstriedkv pripísaných z titulu výhry), prevádzať na bankvý účet, ani akýmkľvek iným spôsbm ich previesť z príslušnéh Hráčskeh účtu. Výnimku tvrí zrušenie príslušnéh Hráčskeh účtu z akéhkľvek dôvdu a v súlade s týmit VP, pri ktrm vznikne Hráčvi nárk na vyplatenie zstatku na Hráčskm účte. V prípade prušenia tht bmedzenia z strany Hráča, má Tipsprt práv na náhradu nákladv vzniknutých pri týcht transakciách a za tým účelm môže pužiť zstatk Hráčskeh účtu. V prípade, že p tmt dpčítaní bude Hráčsky účet vykazvať záprný zstatk, je Hráč pvinný dtvať Hráčsky účet pstupm vymedzeným v predchádzajúcm dseku. Ak dôjde z strany Hráča k pakvanému prušeniu pdmienky pdľa prvej a druhej vety tht dseku, má Tipsprt práv na kamžité zrušenie Zmluvy. TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina Strana 7

9 14. Hráč berie na vedmie, že Tipsprt zabezpečuje služby súvisiace s zriadením a prevádzku Hráčskeh účtu tiež na základe zmluvných vzťahv s bankami, prípadne inými splčnsťami zabezpečujúcimi prevdy finančných prstriedkv (pskytvatelia platbných služieb). Hráč tiež berie na vedmie a výslvne súhlasí s tým, že Tipsprt je z zákna resp. na jeh základe pvinný pskytvať súčinnsť príslušným verejným rgánm a inštitúciám a na základe ich žiadsti aleb v rámci plnenia záknných pvinnstí krem inéh blkvať prstriedky na príslušnm Hráčskm účte, resp. príslušný Hráčsky účet. Vzhľadm k vyššie uvedenému, nie je Tipsprt zdpvedný v žiadnm rzsahu za pzastavenie pskytvania služieb, prípadne blkáciu príslušnéh Hráčskeh účtu aleb prstriedkv na ňm a Hráčvi v súvislsti s tým nevznikajú žiadne nárky, ak Tipsprt pstupval dôvdne či už pdľa preukázateľných inštrukcií danej právnenej sby, v súlade s všebecne záväznými právnymi predpismi, na základe pdzrenia z nezáknnéh knania aleb na základe ustanvení týcht VP a teda plnil svju záknnú a/aleb zmluvnú pvinnsť. Tipsprt môže pskytnúť infrmácie transakciách Hráča pskytvateľm platbných služieb, s čím Hráč vyjadruje svj súhlas. 15. Hráč môže zrušiť Zmluvu a v dôsledku th aj svj Hráčsky účet kedykľvek, a t frmu zaslania žiadsti Tipsprtu. Frmulár tejt žiadsti je zverejnený na stránke v sekcii Nápveda / Dôležité dkumenty. Žiadsť musí byť písmná s vlastnručným pdpism Hráča, uvedením pžadvanéh spôsbu vyspriadania zstatku Hráčskeh účtu a prípadne platbných údajv ptrebných pre vyspriadanie. Žiadsť je mžné dručiť Tipsprtu prstredníctvm Internetvej aplikácie na webvm sídle Tipsprtu (naskenvanie žiadsti) aleb pštu na adresu sídla Tipsprtu. Zmluvný vzťah zanikne desiatym dňm d dňa dručenia žiadsti Tipsprtu; tým nie je dtknutý nárk Tipsprtu na úhradu prípadnej záprnej hdnty zstatku príslušnéh Hráčskeh účtu. Hráčsky účet nemôže byť zrušený skôr, ak dôjde k vyspriadaniu záprnej hdnty zstatku. Hráčsky účet bude zrušený p vyspriadaní peňažnéh zstatku, a t d desiatich dní d dňa tht vyspriadania. Tipsprt je pvinný pukázať Hráčvi kladný zstatk na jeh Hráčskm účte najneskôr d tridsiatich dní d dňa dručenia žiadsti zrušenie Tipsprtu, ak tmu nebránia pvinnsti vyplývajúce Tipsprtu z príslušných právnych predpisv, v súvislsti s výknm súdnych rzhdnutí aleb rzhdnutí iných verejných rgánv. 16. V prípade, že sa Hráč pätvne prihlási d Internetvej aplikácie p zrušení Zmluvy, Tipsprt môže tt prihlásenie akceptvať ak žiadsť pätvné uzatvrenie Zmluvy a tvrenie Hráčskeh účtu v prípade, že Hráč spĺňa všetky pdmienky Registrácie a účasti na hazardných hrách pdľa všebecne záväzných právnych predpisv, HP a týcht VP; takýmt pstupm však Hráč nezíska pätvne prístup k bnusvej pnuke. 17. Všetky finančné transakcie sú vedené v mene Eur, pkiaľ nie je stanvené inak. Zstatk na Hráčskm účte nie je úrčený, ani pistený. 4. DOTÁCIA HRÁČSKEHO ÚČTU 1. Dtácia Hráčskeh účtu predstavuje prevd, resp. vklad peňažných prstriedkv na Hráčsky účet. Pre dtáciu Hráčskeh účtu môže Hráč využiť niektrú z nižšie uvedených platbných metód a súvisiacich platbných prstriedkv: TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina Strana 8

10 Rýchly bankvý prevd Hráč môže dtvať svj Hráčsky účet prstredníctvm rýchleh bankvéh prevdu, pkiaľ má svj bankvý účet v niektrej z týcht bánk: Slvenská spriteľňa Všebecná úvervá banka Tatra banka Pštvá banka UniCredit bank. V prípade, že Hráč nemá bankvý účet v jednej z uvedených bánk, môže využiť Bežný bankvý prevd. Bežný bankvý prevd Hráč môže dtvať svj Hráčsky účet bezhtvstným bankvým príkazm k úhrade, aleb vlžením htvsti na bankvý účet Tipsprtu. V tmt prípade je však Hráč pvinný pre jednznačnú identifikáciu tejt platby uviesť ak variabilný symbl (VS) svje identifikačné čísl. Čísl bankvéh účtu Tipsprtu a Identifikačné čísl (variabilný symbl) Hráča sú uvedené v Internetvej aplikácii v sekcii VKLADY/VÝPLATY BANKOVÝ PREVOD VLOŽIŤ PENIAZE. Peňažnú čiastku s nesprávne uvedenými identifikačnými údajmi platby Tipsprt vráti na bankvý účet, z ktréh bla suma dtvaná. Platbná karta umžňuje nline prevdy finančných prstriedkv prstredníctvm debetnej či kreditnej karty (najmä VISA, VISA Electrn, Maestr, MasterCard). paysafecard dtácia Hráčskeh účtu prstredníctvm registrvanéh paysafecard účtu, ktréh majiteľm je Hráč. Skrill nline prevdy pmcu internetvej peňaženky Skrill, ktrej majiteľm je Hráč. Dtácia prstredníctvm Pbčky Tipsprtu Hráč môže dtvať svj Hráčsky účet vkladm htvsti v niektrých Pbčkách Tipsprtu. Pre jednznačnú identifikáciu tht vkladu je Hráč pvinný pri tejt platbe uviesť svje men a priezvisk splu s užívateľským menm pužívaným v Internetvej aplikácii. Dtáciu Hráčskeh účtu prstredníctvm Pbčky, je právnený vyknať výlučne iba majiteľ Hráčskeh účtu sbne. Ďalšie mžnsti dtácie Hráčskeh účtu Tipsprt môže pvliť Hráčvi prevd finančných prstriedkv aj pmcu iných platbných metód, ktré nie sú v rzpre s platnu legislatívu na území Slvenskej republiky, pkiaľ sa Hráč na tmt druhu prevdu s Tipsprtm vpred dhdne. 2. Hráč ďalej berie na vedmie, že úhrada platieb, ich zúčtvanie ak aj všetky ďalšie pdmienky využitia súvisiacich služieb sa riadia v prípade platbných metód realizvaných prstredníctvm tretích sôb (prevádzkvateľ platbnej brány a pd.) pdmienkami zmluvnéh vzťahu medzi Hráčm a treťu sbu (napr. zmluvu pripjení a pskytvaní telekmunikačných a súvisiacich služieb), pričm Tipsprt nezdpvedá v žiadnm rzsahu za bsah th zmluvnéh vzťahu, ani za akékľvek prípadné ďalšie bmedzenia využívania danej platbnej metódy (nedstupnsť služby, iné technické bmedzenia, neskrenia, finančné limity a pd.) z strany tejt tretej sby, uplatnené ppri limitch platieb uvedených na stránke v sekcii Môj účet. TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina Strana 9

11 3. Hráč berie na vedmie, že v prípade dtácie Hráčskeh účtu prstredníctvm akejkľvek platbnej metódy, si môže prevádzať výlučne také prstriedky, v vzťahu ku ktrým má právnenie takýmt spôsbm s nimi nakladať v súlade s právnym priadkm Slvenskej republiky a tak aby nepškdil práva tretích sôb, pričm nesie zdpvednsť za všetky škdy, ktré Tipsprtu vzniknú prušením tejt pvinnsti. 4. P identifikácii platby a jej výšky Tipsprt pripíše Hráčvi na jeh Hráčsky účet prevedenú peňažnú čiastku; tým nie sú dtknuté ustanvenia upravujúce prípadné pplatky (čl. 7 VP). Tipsprt nezdpvedá za prípadné meškanie pripísania peňažných prstriedkv z dôvdu technických aleb iných prblémv na strane prevádzkvateľa platbnej metódy, príslušnej finančnej inštitúcie aleb z dôvdu Hráčm nesprávne uvedených identifikačných údajv platby. 5. Hráč je právnený kedykľvek dtvať svj Hráčsky účet za účelm uzatvárania Stávk prstredníctvm Tipsprtm určených platbných metód aspň v minimálne stanvenej výške s pužitím identifikačných údajv platby vyžadvaných Tipsprtm, a t za pdmienk a v limitch určených HP, VP aleb zverejnených na stránke 6. Tipsprt je právnený stanviť minimálny a maximálny mžný jednrazvý vklad na príslušný Hráčsky účet v vzťahu ku knkrétnej platbnej metóde a/aleb platbnému prstriedku. 5. VÝBER Z HRÁČSKEHO ÚČTU 1. Výbery (výplaty) z Hráčskeh účtu je mžné realizvať výlučne za pdmienk vymedzených v čl. 3 ds. 13 VP a iba Hráčm s vyknanu identifikáciu a zárveň s verenu identifikáciu pdľa čl. 2 ds. 2, 3, 4 VP. V prípade, že Hráč nepskytne Tipsprtu všetky pžadvané dklady, nebude mu umžnené uskutčniť akýkľvek výber finančných prstriedkv z Hráčskeh účtu. 2. Finančné prstriedky z svjh Hráčskeh účtu môže Hráč p verení identity čerpať nasledujúcimi spôsbmi: bezhtvstným bankvým prevdm na registrvaný bankvý účet, ktréh je Hráč majiteľm a tút skutčnsť Tipsprtu aj hdnverne preukázal. Hráč zadá pžiadavku v Internetvej aplikácii s vyznačením bezhtvstnéh prevdu a výšku prevádzanej čiastky. Skrill finančné prstriedky z výhier môže Hráč previesť iba d internetvej peňaženky Skrill, z ktrej bla realizvaná dtácia a ktrej majiteľm je Hráč. paysafecard finančné prstriedky z výhier môže Hráč previesť iba d internetvej peňaženky paysafecard, z ktrej bla realizvaná dtácia a ktrej majiteľm je Hráč. výberm htvsti v niektrých pbčkách Tipsprtu v Slvenskej republike Hráč môže vybrať čiastku až d výšky 1.000, EUR denne, avšak s prihliadnutím k prevádzkvej situácii vybranej pbčky pžiadavke Hráča na výber v htvsti nemusí byť vyhvené. Pri výbere nad 300, EUR je nutné pžiadavku vpred (min. 24 hdín) známiť na vybranej pbčke s uvedením pžadvanej čiastky a dátumu výberu. Pžiadavku na každý výber je Hráč zárveň pvinný zadať vpred TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina Strana 10

12 v Internetvej aplikácii a pri prevzatí htvsti kamžite prepčítať preberanú sumu a bezdkladne pri prevzatí reklamvať prípadný nesúlad. Na neskršie reklamácie nebude braný hľad. Hráč je pvinný písmne ptvrdiť prevzatie htvsti vlastnručným pdpism účtvnéh dkladu prevzatí htvsti. Výber htvsti pdľa stanvených pdmienk je právnený realizvať výlučne iba Hráč registrvaný majiteľ príslušnéh Hráčskeh účtu. 3. Tipsprt je právnený kedykľvek rzšíriť aleb zúžiť pnuku platbných metód využívaných s Hráčskym účtm pre dtáciu a/aleb výber finančných prstriedkv, aj bez uvedenia dôvdu neumžniť pužívanie určitej platbnej metódy aleb knkrétneh platbnéh prstriedku, najmä zahraničnéh platbnéh prstriedku (bankvéh účtu, platbnej karty a pd.), určiť limit pčtu akceptvateľných platbných prstriedkv pre jednéh Hráča a tiež práv určiť ďalšie pdmienky pužitia knkrétneh platbnéh prstriedku (platbná karta, bankvý účet atď.), najmä pužitie knkrétneh platbnéh prstriedku pdmieniť jeh verením prstredníctvm banky aleb iným vhdným spôsbm (autrizácia) aleb ďalším zdkladvaním vlastníctva danéh platbnéh prstriedku z strany Hráča. Limity akceptvateľných platbných prstriedkv sú zverejnené na stránke v sekcii Môj účet. 4. Tipsprt je právnený stanviť minimálny a maximálny mžný jednrazvý výber z Hráčskeh účtu v vzťahu ku knkrétnej platbnej metóde a/aleb platbnému prstriedku. 6. EVIDENCIA ÚDAJOV O STÁVKACH A HRÁČOCH 1. Všetky údaje Hráčch, ich stávkach a jedntlivých transakciách sú ulžené v pčítačvej Databáze Tipsprtu. Každému Hráčvi sú v Internetvej aplikácii sprístupnené výhradne údaje, ktré sa týkajú jeh sby a účasti na hre (t. j. údaje uvedené nižšie v ds. 2 tht článku VP). 2. V Internetvej aplikácii sú v sekcii Môj účet Hráčvi sprístupnené nasledujúce infrmácie: Vklady / Výplaty sekcia slúži pre realizáciu dtácie Hráčskeh účtu či pžiadaviek na výber finančných prstriedkv z Hráčskeh účtu. V tejt časti sú tiež zverejnené minimálne a maximálne limity dtácie aleb výberu z Hráčskeh účtu pdľa jedntlivých platbných metód a platbných prstriedkv. Mje tikety sekcia bsahuje prehľady týkajúce sa výlučne účasti Hráča na kurzvých stávkach: Mje tikety tu sú zbrazené údaje uzatvrených stávkach. Hráč má mžnsť prstredníctvm filtrv zbraziť všetky stávky za vybrané časvé bdbie. Mje LIVE tikety tu sú zbrazené údaje uzatvrených LIVE Stávkach. Hráč má mžnsť prstredníctvm filtrv zbraziť svje LIVE Stávky za vybrané časvé bdbie. TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina Strana 11

13 Mje stávky sekcia bsahuje prehľady týkajúce sa výlučne účasti Hráča na kurzvých stávkach, pričm umžňuje Hráčvi sledvanie stavených príležitstí na dteraz nevyhdntených stávkach. Súkrmné správy bsahuje súkrmné správy adresvané Hráčvi d iných Hráčv aleb d Tipsprtu. Centrum zmien prstredníctvm tejt sekcie je mžné zmeniť niektré sbné údaje a dslať dklady, ktré tiet zmeny preukazujú (viď. čl. 2 VP); tiež zaslať Tipsprtu akúkľvek žiadsť, zmeniť telefónne čísl, vú adresu aleb bankvý účet. Nastavenie tát sekcia má viacer častí, v ktrých môže Hráč upravvať rôzne nastavenia a parametre: Osbné údaje zbrazia sa údaje, ktré bli uvedené pri registrácii, prípadne neskôr upravené Hráčm. V tejt sekcii sú tiež uvedené predlžené dklady a stav ich verenia. Platbné prstriedky zbrazuje registrvaný bankvý účet Hráča a infrmáciu duplicite uvedenéh bankvéh účtu (stav verenia jedinečnsti; nejedná sa verenie vlastníctva bankvéh účtu ani bdbnú autrizáciu). Mja aktivita v tejt sekcii si Hráč môže nastaviť jedntlivé druhy upzrnení d Tipsprtu hľadm vyhdntenia tiketu, niektrej udalsti, prípadne upzrnenia na dôležité udalsti v súťažiach, ktrých sa dbrvľne zúčastňuje. Sledujte kmunitu mžnsť nastavenia sledvania aktivity Vami sledvaných Hráčv, prípadne mžnsť nastavenia upzrnení, keď Vám bla vyhdntená analýza, prípadne Vás začal v rámci kmunity niekt sledvať. Kmunikácia z Tipsprtu v tejt sekcii si Hráč môže nastaviť peridicitu a druh marketingvej kmunikácie d Tipsprtu. Verejný prfil slúži na nastavenie aleb zmenu údajv Hráčvi, ktré sú viditeľné v rámci kmunity. Nastavenie fóra mžnsť nastaviť dberanie niektrých príspevkv fóra, bnvenie diskusie aleb nastavenie užívateľv, d ktrých Hráč nechce dstávať príspevky. Nastavenie tiketu Hráč si v tejt sekcii môže nastaviť kedy chce aleb nechce pri uzatváraní LIVE Stávky infrmvať zmene kurzu, prípadne nastaviť autmatickú aktualizáciu kurzu na tikete, či ddatčné ptvrdenie uzatvrenia LIVE Stávky. História transakcií bsahuje detailný prehľad všetkých uskutčnených transakciách na Hráčskm účte (napríklad vklady, pripísané výhry, dtácie knta a výbery z knta). Históriu transakcií je mžné spätne zbraziť za určité časvé bdbie. Zárveň je v tejt časti mžné zrušiť zadaný výber z Hráčskeh účtu, avšak iba v prípade, že tent ešte nebl spracvaný. TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina Strana 12

14 Sebabmedzujúce patrenia slúži na nastavenie a evidvanie Hráčm nastavených sebabmedzujúcich patrení hľadm maximálnej výšky celkvých stávk a maximálnej výšky prehry pčas hrania na Hráčskm účte kumulatívne za kalendárny mesiac d prvéh prihlásenia Hráča v danm kalendárnm mesiaci vždy d aktuálneh prihlásenia v danm kalendárnm mesiaci, a t samstatne pre internetvé hry v internetvej herni a samstatne pre internetvé hry v internetvm kasíne. Nastavenie prispôsbenia pskytuje mžnsť persnalizvanej úpravy zbrazenia infrmácií udalstiach, príležitstiach a súvisiacich infrmácií pdľa preferencií Hráča. Nastavenie vyhdntenia pskytuje mžnsť nastavenie upzrnení na dôležité skutčnsti súvisiace s uzatvrenými stávkami Hráča, najmä vyhdntenie jedntlivých stávk, resp. tiketv. 3. Hráč berie na vedmie, že v prípade zrušenia Hráčskeh účtu je Tipsprt pvinný uchvávať sbné údaje Hráča ak aj súvisiace údaje transakciách v súlade s príslušnými všebecne záväznými právnymi predpismi, najmä AML záknm, aj p uknčení zmluvnéh vzťahu medzi Tipsprtm a Hráčm, a t bez hľadu na dôvd uknčenia. V prípade, že k zrušeniu zmluvy a súvisiacemu zrušeniu Hráčskeh účtu dšl z iniciatívy Hráča (napr. v prípade výpvede z strany Hráča) a následne Hráč iniciuje bnvenie Hráčskeh účtu (napr. späťvzatím výpvede), Tipsprt môže pskytnúť Hráčvi pätvný prístup k jeh sbným údajm, hernej histórii a statným údajm súvisiacim s predchádzajúcim vedením jeh Hráčskeh účtu. 7. POPLATKY, FINANČNÉ LIMITY A DOBA SPRACOVANIA TRANSAKCIÍ 1. Maximálna čiastka zstatku, ktrú môže mať Hráč na svjm Hráčskm účte, je stanvená na , EUR. V prípade, že zstatk na Hráčskm účte presiahne tút stanvenú hranicu, bude čiastka presahujúca tent limit bezdkladne vyspriadaná, a t najmä dslaním na registrvaný bankvý účet Hráča. 2. Finančné limity a pplatky vzťahujúce sa k Hráčskemu účtu, dtáciám a výberm sú splu s predpkladanu dbu spracvania jedntlivých transakcií v vzťahu ku knkrétnej platbnej metóde uvedené v nasledujúcich prehľadch. Predpkladaná dba spracvania je len rientačná a tút Tipsprt negarantuje, keďže platbné metódy sú pskytvané prstredníctvm tretích sôb, pričm platí ustanvenie čl. 4 ds. 2 VP. Dtácie Limity EUR Predpkladaná dba Platbná metóda Pplatk (min./max.) spracvania Platbná karta 0 * 1 / kamžite Rýchly bankvý 0 1 / kamžite Bežný bankvý prevd 0 1 / d 2 pracvných dní**** Skrill / Skrill 1-Tap 0 40 / kamžite paysafecard 5 % ** 1 / kamžite Pbčka 0 1 / *** kamžite TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina Strana 13

15 Výbery Limity EUR Predpkladaná dba Platbná metóda Pplatk (min./max.) spracvania Bežný bankvý prevd 0 5 / d 2 pracvných dní**** Skrill 0 5 / každú hdinu paysafecard 0 5 / každú hdinu Pbčka 0 1 / *** kamžite * Tipsprt neúčtuje žiadny pplatk. Pplatk však môže byť účtvaný banku, ktrá platbnú kartu vydala ** Percentuálny pplatk je pčítaný z sumy dtácie *** Ide maximálny denný limit, pričm pre výber htvsti na Pbčke sa uplatňujú aj pdmienky vymedzené v čl. 5 ds.2 VP. **** Pčíta sa d dňa, v ktrm Hráč riadne zadal pžiadavku na vyknanie predmetnej transakcie. 3. Tipsprt je právnený stanviť aj ďalšie minimálne ak aj maximálne limity dtácie Hráčskeh účtu, výberu z Hráčskeh účtu, vkladu, stávky, akceptvateľných platbných prstriedkv, ak aj ďalšie prípadné finančné limity, ktré budú zverejnené na stránke 4. Tipsprt je právnený zmeniť výšku pplatkv, spplatniť aj ďalšie služby a prdukty pplatkm uvedeným priam pri pskytvaní predmetnej služby aleb pdľa Sadzbníka. Sadzbník pplatkv je v takmt prípade neddeliteľnu súčasťu týcht VP a musí byť zverejnený v Internetvej aplikácii najmenej 15 dní pred jeh účinnsťu. 8. PREVÁDZKOVÁ DOBA 1. Prevádzkvá dba pre hazardné hry prstredníctvm Internetvej aplikácie je stanvená nepretržite 24 hdín denne bez bmedzenia. Tipsprt vpred známi čas určený na technlgickú prestávku aleb ptrebu prípadných servisných zásahv z strany Tipsprtu, ktrých má vpred vedmsť; tým nie je dtknuté ustanvenie čl. 12 ds. 11 VP. 2. Prevádzkvá dba Pbčiek je špecifikvaná na stránke v sekcii Pbčky. Výnimky z prevádzkvania hazardných hier prstredníctvm Pbčiek vymedzuje zákn hazardných hrách (napr. Veľký piatk, 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneh smútku). 9. REKLAMÁCIA 1. Hráči môžu pdávať dôvdnené sťažnsti či reklamácie Tipsprtu d 30 dní d dňa vzniku skutčnsti, ktrá je dôvdm na takét pdanie, pričm reklamácia musí bsahvať najmä jednznačnú identifikáciu Hráča a všetky relevantné údaje týkajúce sa reklamvaných skutčnstí. Reklamácia bratv a zstatku Hráčskeh účtu musí byť pdaná d 30 dní ptm, č je Hráčvi zstatk v Internetvej aplikácii na Hráčskm TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina Strana 14

16 účte sprístupnený. V prípade, že k reklamácii v vymedzenej lehte nedôjde, predpkladá sa, že Hráč s uvedeným zstatkm na Hráčskm účte súhlasí. 2. Tipsprt pdania Hráčv prešetrí a najneskôr d 30 dní d ich dručenia písmne známi sťažvateľvi výsledk spravidla prstredníctvm kmunikačnéh kanálu, ktrý bl využitý pre vyknanie pdania. O dbu vyriešenia reklamácie sa prerušuje plynutie lehôt na vyplatenie výhry. Pre psudzvanie sprv sú záväzné údaje ulžené v pčítačvej Databáze Tipsprtu resp. v Internetvej aplikácii. 3. Reklamáciu je mžné uplatniť najmä a) zaslaním u s dôvdnením a č najpresnejším ppism zistenéh nedstatku, a t - pre kurzvé stávky: - pre internetvé hry v internetvm kasíne: b) prstredníctvm Internetvej aplikácie knkrétne v časti reklamácia tiketu, a t dslaním údajv reklamvanéh výpisu stávky splu s dôvdnením aleb c) sbne na Pbčke v prípade kurzvých stávk uzatvrených na Pbčke; v prípade nesúhlasu Hráča s vyjadrením Pbčky môže Hráč pdať reklamáciu pdľa písm. a). 4. Náklady na reklamáciu nesie každá z strán z svjich prstriedkv. 5. Spry medzi Hráčm a Tipsprtm mžn riešiť aj prstredníctvm systému alternatívneh riešenia sprv. Bližšie infrmácie a pdmienky využívania tht systému sú zverejnené na stránke v sekcii Nápveda / Dôležité dkumenty. 10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 1. Tipsprt spracúva sbné údaje pskytnuté Hráčmi, resp. žiadateľmi registráciu v súlade s ustanveniami zákna č. 18/2018 Z. z. chrane sbných údajv a nariadenia Európskeh parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 chrane fyzických sôb pri spracúvaní sbných údajv a vľnm phybe takýcht údajv, pričm na chranu sbných údajv kladie veľký dôraz. 2. Pdrbné infrmácie tm, ak Tipsprt získava, uchváva a ďalej spracúva sbné údaje v súvislsti s účasťu na hazardných hrách a iných službách Tipsprtu prevádzkvaných na internetvej adrese a prstredníctvm Pbčiek sú uvedené v Zásadách chrany sbných údajv uverejnených na stránke v sekcii Nápveda / Dôležité dkumenty. 3. Hráč berie na vedmie a súhlasí s tým, že jeh telefnické hvry adresvané zákazníckej pdpre Tipsprtu môžu byť v rámci skvalitňvania služieb a v záujme riadneh vybavenia pžiadaviek Hráčv nahrávané a súhlasí tiež s tým, že môže byť takýt záznam pužitý ak dôkazný prstriedk. Hvry sú archivvané v elektrnickej pdbe a t v súlade s príslušnými všebecne záväznými právnymi predpismi. 4. Spracvanie sbných údajv v rámci účasti Hráčv na bnusvých prgramch a marketingvej kmunikácie pri pnuke prduktv a služieb z strany Tipsprtu, je pdmienené udelením a trvaním súhlasu Hráča s spracvaním sbných údajv na TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina Strana 15

17 tiet účely, ktréh pskytnutie je súčasťu prcesu registrácie. Správy Tipsprtm adresvané Hráčm, bsahujúce špeciálne pnuky či upzrnenia na funkcinality, aktivity kmunity Hráčv, či súťaže, môžu byť Hráčvi dručvané prstredníctvm u aleb telefónneh čísla, ktré Hráč uviedl pri registrácii aleb neskôr známil Tipsprtu; Hráč má vždy mžnsť zrušiť dručvanie tht typu správ v dpvedi na takút správu. Tipsprt si vyhradzuje práv na zverejnenie užívateľských mien Hráčv, ktrí sa zúčastňujú marketingvých akcií a/aleb súťaží rganizvaných Tipsprtm. 11. VŠEOBECNÉ PODMIENKY BONUSOVÝCH PROGRAMOV a. Vernstný prgram TIPKONTO 1. TIPKONTO je vernstný prgram prevádzkvaný Tipsprtm určený iba pre Hráčv kurzvých stávk (ďalej len prgram ). 2. Členm prgramu sa stáva autmaticky každý Hráč, ktrý dknčil registráciu a v prípade stávk na Pbčkách je pdmienku účasti v prgrame vydanie Tipkarty. 3. Na účasť Hráča v prgrame a využívanie jeh výhd sa vzťahujú všetky ustanvenia týcht VP, pkiaľ nie je v týcht VP aleb v pdrbných pdmienkach prgramu (ďalej ak parametre ) uvedené inak. Parametre sú zverejnené na stránke v sekcií Bnusy. 4. Hráč získava pri úhrade vkladv pri uzatvrení kurzvých stávk vernstné bdy, tzv. Nety, a t za pdmienk stanvených v parametrch. Nety je mžné získať tiež pri splnení pdmienk marketingvých akcií aleb súťaží Tipsprtu či tretej sby ak partnera Tipsprtu spjených s účasťu na kurzvej stávke. 5. Účastník je právnený využívať Nety k čerpaniu členských výhd v súlade s aktuálnymi Parametrami a ďalej pri nákupe tvaru z pnuky Tipsprtu aleb v súlade s ďalšími pnukami zverejnenými na či v prevádzkach vymedzených tretích sôb partnerv Tipsprtu. 6. Aktuálne parametre pre čerpanie Netv sú vždy zverejnené na a v Pbčkách. 7. Získané Nety sú evidvané na Hráčskm účte, a t ddelene d finančných prstriedkv Hráča a ďalších transakcií. 8. Tipsprt je právnený dbrať Hráčvi všetky získané a dpsiaľ nečerpané Nety pkiaľ neuskutčnil p dbu 12 p sebe nasledujúcich mesiacv žiadnu stávku v rámci kurzvých stávk prstredníctvm Hráčskeh účtu aleb Tipkarty. 9. Hráč má práv na reklamáciu stavu prgramu pri ddržaní reklamačných lehôt a statných pdmienk reklamácií stanvených v HP a týcht VP. 10. Členstv v prgrame zaniká zrušením Hráčskeh účtu. Prušenie pdmienk prgramu môže byť dôvdm pre zrušenie Hráčskeh účtu. V prípade zániku Hráčskeh účtu všetky nazbierané Nety a ďalšie výhdy zanikajú; ustanvenia HP a týcht VP hľadne vyspriadania zstatku Hráčskeh účtu tým nie sú dtknuté. TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina Strana 16

18 11. Tipsprt je právnený prgram uknčiť, pprípade nahradiť iným vernstným prgramm. Oznámenie uknčení prgramu bude zverejnené na a na Pbčkách 30 dní vpred, s výnimku prípadv, kedy bude uknčenie prgramu vyžadvané všebecne záväznými právnymi predpismi tak, že nebude mžné zárveň uvedenú lehtu. Od dňa nasledujúceh p dni známenia takéh uknčenia už nebudú Hráčvi prideľvané Nety. Čerpanie Netv a ďalších členských výhd bude mžné iba d dňa uknčenia prgramu. Nárk na výber finančnej htvsti z Hráčskeh účtu nebude v prípade uknčenia prgramu dtknutý. b. Bnusvá pnuka v internetvm kasíne 1. Bnusy pskytvané v internetvm kasíne (uvítacie akcie, vstupné bnusy, bnusy ku vkladu, bratvé (reward) bnusy a a/aleb vľné zatčenia) v rámci účasti na kasínvých hrách (ďalej aj ak kasínvý bnus ) a knkrétne pravidlá ich pskytvania sú súčasťu aktuálnej pnuky kasínvých bnusv uvedenej na stránke v sekcii Nápveda / Prmakcie a Bnusy. Hráč zdpvedá za bznámenie sa s pdrbnými knkrétnymi pdmienkami získania a využitia kasínvých bnusv (ďalej aj ak pdmienky kasínvých bnusv ). 2. Kasínvý bnus je mžné využiť len v rámci účasti na kasínvej hre. Pkiaľ Hráč využije pnuku kasínvéh bnusu, všetky z th plynúce výhry (ďalej ak bnusvé výhry ) majú frmu (status) bnusvých prstriedkv a nie je mžné ich z Hráčskeh účtu vybrať či vlžiť ak vklad v iných hazardných hrách prevádzkvaných Tipsprtm, pkiaľ nebudú splnené pdmienky vymedzené pre takét pužitie (ds. 4 tht článku VP). 3. Kasínvý bnus je mžné uplatniť iba jedenkrát v rámci jednéh Hráčskeh účtu, ak nie je uvedené inak. Všetky uvítacie akcie či vstupné bnusy sú dstupné iba pre nvých Hráčv kasínvých hier, t. j. Hráčv, ktrí bli pzvaní k využitiu uvítacej pnuky v rámci registrácie. Vybrané kasínvé bnusy musí Hráč za účelm využitia najskôr aktivvať, a t kliknutím na tlačidl Chcem tent bnus v sekcii Bnusy p prihlásení d svjh Hráčskeh účtu. 4. Ak nie je v pdmienkach knkrétneh kasínvéh bnusu uvedené inak, je výber akejkľvek výhry dsiahnutej pmcu kasínvých bnusv (ďalej ak bnusvá výhra ) a/aleb prevd (transfrmácia) bnusvých výhier na bežný zstatk na Hráčskm účte v eurách, pdmienený dsiahnutím minimálneh pčtu vyknaných vkladv na stávky v rámci Tipsprtm určených kasínvých hier (ďalej aj ak pdmienka pretčenia ) v výške dvadsaťnásbku hdnty danéh kasínvéh bnusu v stanvenej lehte. P splnení uvedenej pdmienky pretčenia (20x) bude kasínvý bnus transfrmvaný na reálny zstatk v eurách, s ktrým je Hráč právnený dispnvať bez bmedzenia, a t vrátane mžnsti výberu bnusvej výhry. 5. Pkiaľ Hráč na svjm Hráčskm účte bnusvú pnuku zruší, a t kedykľvek v priebehu plnenia pdmienk pretčenia, stráca bnusvú pnuku a všetky dteraz vygenervané bnusvé výhry. 6. Nesplnenie pžiadaviek týkajúcich sa kasínvéh bnusu a/aleb prepadnutie kasínvéh bnusu (uplynutie lehty pre jeh uplatnenie) z akéhkľvek dôvdu, môže mať za následk prepadnutie všetkých dpsiaľ získaných bnusvých výhier v priebehu plnenia pdmienky pretčenia aleb inej pdmienky danéh kasínvéh TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina Strana 17

19 bnusu. Pkus výber prstriedkv pred úplným splnením pdmienky pretčenia môže viesť k prepadnutiu kasínvých bnusv ak aj všetkých získaných bnusvých výhier. 7. Tipsprt má práv dmietnuť pskytnutie kasínvéh bnusu aleb upraviť či zrušiť kasínvý bnus, a t najmä v prípadne dôvdnéh pdzrenia z zneužitia bnusvej pnuky. V prípade zneužitia bnusvej pnuky môžu byť stávky uskutčnené v rzpre s pravidlami kasínvých bnusv z strany Tipsprtu vyhlásené za neplatné, čm bude Hráč bezdkladne infrmvaný; Hráč nesie zdpvednsť za škdu, ktrá tým Tipsprtu vznikne. Za zneužitie bnusvej pnuky bude pvažvané najmä pužitie sftvéru a/aleb tvrenie niekľkých Hráčskych účtv za účelm získania nespravdlivej výhdy v súvislsti s bnusvu pnuku. 8. Tipsprt si vyhradzuje práv kedykľvek aj bez uvedenia dôvdu zmeniť pdmienky kasínvých bnusv, výšku pskytnutých kasínvých bnusv, ak aj kedykľvek zmeniť aleb uknčiť bnusvú pnuku. 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 1. Tipsprt si vyhradzuje práv dmietnuť zaregistrvať Hráča, resp. dmietnuť uzatvriť Zmluvu a kedykľvek v budúcnsti rzhdnúť zrušení Zmluvy a vylúčiť Hráča z účasti na hre, a t aj bez udania dôvdu. Na uzatvrenie Zmluvy nevzniká Hráčvi právny nárk. 2. Hráč je právnený tent zmluvný vzťah uknčiť písmnu výpveďu, na základe ktrej mu bude zrušený Hráčsky účet, pričm pdmienky, lehty a spôsb vyspriadania zstatku stanvujú tiet VP. Tipsprt má práv aj bez uvedenia dôvdu dmietnuť registráciu, kamžite zrušiť Zmluvu, pzastaviť Hráčvi mžnsť využívať Hráčsky účet aleb pzastaviť prevd finančných prstriedkv z jeh Hráčskeh účtu, a t najmä v týcht prípadch: a) ak Hráč uviedl Tipsprtu nepravdivé údaje, b) ak Hráč nie je schpný preukázať vlastníctv platbnéh prstriedku, ktrý pužíva aleb sa pkúsil pužiť, c) ak Hráč prušil pdmienky účasti na hazardných hrách v Tipsprte najmä pdmienky vymedzené Záknm hazardných hrách, HP, VP aleb nadväzujúcich bchdných pdmienkach, d) ak je t upravené v sbitných ustanveniach VP, ktrmkľvek HP aleb nadväzujúcich bchdných pdmienkach pdľa tht článku VP. 3. Tipsprt má práv dčasne zablkvať Hráčsky účet v prípade pdzrenia, že transakcie uskutčnené na hráčskm účte indikujú pdvdné knanie aleb nadbudli charakter nebvyklej bchdnej perácie pdľa AML zákna za pdmienk pdľa príslušných právnych predpisv, a t až d uknčenia vyšetrenia sprných transakcií. Hráč je pvinný pskytnúť Tipsprtu všetku súčinnsť pžadvanú d Hráča v tejt súvislsti. 4. Akékľvek nezáknné aleb pdzrivé knanie Hráča môže byť známené príslušným rgánm. TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina Strana 18

Microsoft Word - TSSK - VP úprava zverejnené

Microsoft Word - TSSK - VP úprava zverejnené Všebecné pdmienky elektrnickéh tipvania v splčnsti TIPSPORT SK, a.s. TIPSPORT SK, a.s. J. Kalinčiaka 14, 010 01 Žilina Obsah Zznam pužitých skratiek... 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA... 3 DOJEDNANIE RÁMCOVEJ ZMLUVY

Podrobnejšie

Reklamačný poriadok 1. Úvodné ustanovenia 1.1. Spoločnosť, Designed for Fitness Slovakia s.r.o. so sídlom na adrese Ružinovská 3 Bratislava - mestská

Reklamačný poriadok 1. Úvodné ustanovenia 1.1. Spoločnosť, Designed for Fitness Slovakia s.r.o. so sídlom na adrese Ružinovská 3 Bratislava - mestská Reklamačný priadk 1. Úvdné ustanvenia 1.1. Splčnsť, Designed fr Fitness Slvakia s.r.. s sídlm na adrese Ružinvská 3 Bratislava - mestská časť Ružinv 821 02, zapísaná v bchdnm registri Okresnéh súdu Bratislava

Podrobnejšie

JoH^OS/fo^ Zmluva č. 1/2011 o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na sociálnu službu v zariadení pestúnskej starostlivosti podľa 100 od

JoH^OS/fo^ Zmluva č. 1/2011 o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na sociálnu službu v zariadení pestúnskej starostlivosti podľa 100 od JH^OS/f^ Zmluva č. 1/2011 pskytnutí finančnéh príspevku na úhradu nákladv na sciálnu službu v zariadení pestúnskej starstlivsti pdľa 100 ds. 11 a 12 zákna NR SR č. 05/2005 Z.z. sciálnprávnej chrane detí

Podrobnejšie

Microsoft Word _VŠM_Privacy Policy_web.docx

Microsoft Word _VŠM_Privacy Policy_web.docx ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV VYSOKOU ŠKOLOU MANAŽMENTU Vyská škla manažmentu v Trenčíne, s sídlm Bezručva 64, 911 01 Trenčín, IČO: 36 120 901 (ďalej len VŠM ), pristupuje k chrane sbných údajv veľmi

Podrobnejšie

1. Zmluvné strany Zmluva o používaní služieb programu MerkuriS číslo.:..rh9!//1 uzatvorená v zmysle zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník a zákona

1. Zmluvné strany Zmluva o používaní služieb programu MerkuriS číslo.:..rh9!//1 uzatvorená v zmysle zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník a zákona 1. Zmluvné strany Zmluva pužívaní služieb prgramu MerkuriS čísl.:..rh9!//1 uzatvrená v zmysle zákna č. 513/1991 Z.z. Obchdný záknník a zákna 185/2015 Z.z. Autrský zákn v znení neskrších predpisv Pskytvateľ:

Podrobnejšie

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 076/1.2MP/2010 (ďalej len Dodatok č. 2") NÁZOV PROJEKTU: Jesenské -

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 076/1.2MP/2010 (ďalej len Dodatok č. 2) NÁZOV PROJEKTU: Jesenské - DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 076/1.2MP/2010 (ďalej len Ddatk č. 2") NÁZOV PROJEKTU: Jesenské - kanalizácia a ČOV KÓD ITMS: 24110110073 uzavretý pdľa

Podrobnejšie

Časť II. Obchodné podmienky pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi 1. Všeobecné ustanovenia 1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako Obcho

Časť II. Obchodné podmienky pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi 1. Všeobecné ustanovenia 1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako Obcho Časť II. Obchdné pdmienky pre sby, ktré nie sú sptrebiteľmi 1. Všebecné ustanvenia 1.1. Tiet všebecné bchdné pdmienky (ďalej aj ak Obchdné pdmienky ) upravujú práva a pvinnsti zmluvných strán vyplývajúce

Podrobnejšie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY I. VYSVETLENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV Verzia: v02 ; V platnosti od: 09. júnia 2018 Služba WebEye Poskytovateľ sprostredkuje pr

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY I. VYSVETLENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV Verzia: v02 ; V platnosti od: 09. júnia 2018 Služba WebEye Poskytovateľ sprostredkuje pr VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY I. VYSVETLENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV Verzia: v02 ; V platnsti d: 09. júnia 2018 Služba WebEye Pskytvateľ sprstredkuje predplatiteľvi službu WebEye tým, že cez internetvé sieťvé

Podrobnejšie

Microsoft Word - statut-1805 copy.docx

Microsoft Word - statut-1805 copy.docx ŠTATÚT SÚŤAŽE TATRATEA WORLD TOUR 1. USPORIADATEĽ Uspriadateľm súťaže (ďalej len Súťaž") je splčnsť KARLOFF, s. r.., s sídlm M. R. Štefánika 18, 919 43 Cífer, IČO: 36 247 367, zapísaná v bchdnm registri

Podrobnejšie

POINT S LuckyDays Reglement Slovaquie

POINT S LuckyDays Reglement Slovaquie PRAVIDLÁ HRY LUCKY DAYS 2019 ČLÁNOK 1 PREAMBULA Splčnsť POINT S DEVELOPMENT, SAS s základným imaním 418 000 EUR, zapísaná v Obchdnm registri v Lyne: pd číslm 491 028 627 00025 s sídlm 9 rue Curie 69006

Podrobnejšie

Obec Malé Kršteňany Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malé Kršteňany č. 3/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

Obec Malé Kršteňany Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malé Kršteňany č. 3/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné Obec Malé Kršteňany Všebecne záväzné nariadenie Obce Malé Kršteňany č. 3/2011 miestnych daniach a miestnm pplatku za kmunálne dpady a drbné stavebné dpady na území Obce Malé Kršteňany Návrh VZN vyvesený

Podrobnejšie

PRÍLOHA PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽITIE LIEKU NA REALIZÁCIU ČLENSKÝMI ŠTÁTMI 1

PRÍLOHA PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽITIE LIEKU NA REALIZÁCIU ČLENSKÝMI ŠTÁTMI 1 PRÍLOHA PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽITIE LIEKU NA REALIZÁCIU ČLENSKÝMI ŠTÁTMI 1 Členské štáty musia zabezpečiť realizáciu všetkých nižšie uvedených pdmienk aleb bmedzení

Podrobnejšie

MASTER LEDtube InstantFit HF |

MASTER LEDtube InstantFit HF | Lighting Nvá generácia energeticky úsprných trubicvých zdrjv PHILIPS MASTER LEDtube InstantFit je LED svetelný zdrj tvaru tradičnej lineárnej žiarivky. Jeh jedinečný dizajn vytvára úplne jedntný vizuálny

Podrobnejšie

Cenník pre služby internetového prístupu, časť A. Aktuálna ponuka Služieb

Cenník pre služby internetového prístupu, časť A. Aktuálna ponuka Služieb Cenník pre pskytvanie služieb splčnsti Slvak Telekm, a. s. Cenník pre pskytvanie služieb prstredníctvm pevnej siete časť Cenník pre služby internetvéh prístupu časť A. Aktuálna pnuka Služieb Č.j.: 1836/2019

Podrobnejšie

Mzdové účtovníčky, ekonómovia, seminár určený pre Vás! Viete, ktorému zamestnancovi môžete urobiť ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti

Mzdové účtovníčky, ekonómovia, seminár určený pre Vás! Viete, ktorému zamestnancovi môžete urobiť ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti Mzdvé účtvníčky, eknómvia, seminár určený pre Vás! Viete, ktrému zamestnancvi môžete urbiť rčné zúčtvanie dane z príjmv z závislej činnsti? Viete aká bude výška nezdaniteľnej časti základu dane d 1. januára

Podrobnejšie

Verejná súťaž

Verejná súťaž Súťažné pdklady Názv bchdnej verejnej súťaže (ďalej len súťaž ): Nákup sbných pčítačv a ntebkv (ďalej PC2014 ) Aktualizácia: 02.04.2014 PC2014 - Súťažné pdmienky Strana 1 z 14 OBSAH A. POKYNY PRE NAVRHOVATEĽOV

Podrobnejšie

KONTRAKT

KONTRAKT Slvenská zdravtnícka univerzita v Bratislave Limbvá 12, 833 03 Bratislava K O N T R A K T uzatvrený medzi Ministerstvm zdravtníctva Slvenskej republiky vedený pd č. 1 /2018 a Slvensku zdravtnícku univerzitu

Podrobnejšie

ASP DSD

ASP DSD - Data Strage and Distributin Data Sheet Určenie aplikácie Organizácie v prcese svjej činnsti veľmi čast vytvárajú rzsiahle súbry referenčných údajv, ktré spravidla ppisujú a kategrizujú najrôznejšie aspekty

Podrobnejšie

MONEY VERZIA Prehľad noviniek vo verzii zavedených do Money od verzie Vážení zákazníci a obchodní p

MONEY VERZIA Prehľad noviniek vo verzii zavedených do Money od verzie Vážení zákazníci a obchodní p MONEY VERZIA 1.10.4.5715 Prehľad nviniek v verzii 1.10.4.5715 zavedených d Mney d verzie 1.10.1.5585 Vážení zákazníci a bchdní partneri, nvá verzia ERP Mney vám prináša mdul POS s pdpru ekasy. Umžní vytvriť

Podrobnejšie

MsZ,návrh ŤZP+krajské mestá,

MsZ,návrh ŤZP+krajské mestá, MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rkvanie Mestskéh zastupiteľstva hlavnéh mesta SR Bratislavy dňa 06.06.2013 Návrh tarifných pdmienk pre držiteľv preukazu ŤZP/ŤZP-S v

Podrobnejšie

LED svetelné zdroje |

LED svetelné zdroje | Lighting env dstupné riešenie LEDbulb Zdrje repr LEDbulb sú vhdnú d existujúcich svietidiel s bjímku E27 a slúžia ak priama náhrada žiarviek. Zabezpečujú významnú úspru elektrickej energie a minimalizujú

Podrobnejšie

1 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK Hotel Zerrenpach Anderlová 224,Osrblie (všeobecné nariadenie) Identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia Názov

1 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK Hotel Zerrenpach Anderlová 224,Osrblie (všeobecné nariadenie) Identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia Názov 1 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK Htel Zerrenpach Anderlvá 224,Osrblie (všebecné nariadenie) Identifikačné údaje prevádzkvateľa ubytvacieh zariadenia Názv zariadenia: Htel Zerrenpach Zaradenie: Htel s 3*** Prevádzkvateľ:

Podrobnejšie

Rámcová zmluva na dodanie tovaru (ďalej len zmluva) uzatvorená podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpi

Rámcová zmluva na dodanie tovaru (ďalej len zmluva) uzatvorená podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpi Rámvá zmluva na ddanie tvaru (ďalej len zmluva) uzatvrená pdľa 409 a nasl. bhdnéh záknníka, zákn č. 51/1991 Zb. v znení neskršíh predpisv medzi týmit zmluvnými stranami Kupujúi: ázv: Sídl: Zástupa: IČ:

Podrobnejšie

Metoclopramide Art CHMP Opinion

Metoclopramide Art CHMP Opinion Prílha II Vedecké závery a dôvdnenie zrušenia/zmeny v pvleniach na uvedenie na trh 36 Vedecké závery Celkvý súhrn vedeckéh hdntenia liekv bsahujúcich iba metklpramid (pzri prílhu I) Základné infrmácie

Podrobnejšie

Služby Microsoft Enterprise Popis služieb Január 2019

Služby Microsoft Enterprise Popis služieb Január 2019 Služby Micrsft Enterprise Ppis služieb Január 2019 Obsah 1 Infrmácie tmt dkumente... 1 2 Prfesinálne služby splčnsti Micrsft... 1 2.1 Služby plánvania... 1 2.2 Služby implementácie... 1 2.3 Služby údržby...

Podrobnejšie

SMERNICA pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže 1518/331/12-OO Platná od Článok I. Úvodné ustanovenia 1. Zákon o rybárstve č. 139/02 Z.z

SMERNICA pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže 1518/331/12-OO Platná od Článok I. Úvodné ustanovenia 1. Zákon o rybárstve č. 139/02 Z.z SMERNICA pre ustanvenie a činnsť rybárskej stráže 1518/331/12-OO Platná d 1.8. 2012 Článk I. Úvdné ustanvenia 1. Zákn rybárstve č. 139/02 Z.z. a vyknávacia vyhláška č. 185/2006 Z.z. priniesli v blasti

Podrobnejšie

Stretnutie vedenia Národnej banky Slovenska s predstaviteľmi inštitúcií platobných služieb, lízingových spoločností a nebankových subjektov v Slovensk

Stretnutie vedenia Národnej banky Slovenska s predstaviteľmi inštitúcií platobných služieb, lízingových spoločností a nebankových subjektov v Slovensk Stretnutie vedenia Nárdnej banky Slvenska s predstaviteľmi inštitúcií platbných služieb, lízingvých splčnstí a nebankvých subjektv v Slvenskej republike Bratislava, 10. nvembra 2016 Obsah 1. Trendy a riziká

Podrobnejšie

člá n o k I. V šeobecné ustanovenia 1. Hlavné m esto na základe dodatku č. 3 k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa (zm luvapo pos

člá n o k I. V šeobecné ustanovenia 1. Hlavné m esto na základe dodatku č. 3 k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa (zm luvapo pos člá n k I. V šebecné ustanvenia 1. Hlavné m est na základe ddatku č. 3 k zmluve pskytvaní verejných služieb z dňa 19.05.2016 (zm luvap pskytvaní verejných služieb z dňa 19.05.2016 ďalej aj ak zm luva W

Podrobnejšie

21. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA, Žilina,

21. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA, Žilina, 21. medzinárdná vedecká knferencia Riešenie krízvých situácií v špecifickm prstredí Fakulta bezpečnstnéh inžinierstva UNIZA, Žilina, 25. - 26. máj 2016 ZMENY V RÁMCI SYSTÉMU MIMORIADNYCH REGULAČNÝCH OPATRENÍ

Podrobnejšie

696 Vestník NBS č. 17/2015 úplné znenie rozhodnutia NBS č. 3/2008 čiastka 3/ Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2008 z 25.

696 Vestník NBS č. 17/2015 úplné znenie rozhodnutia NBS č. 3/2008 čiastka 3/ Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2008 z 25. 696 Vestník NBS č. 17/2015 úplné znenie rozhodnutia NBS č. 3/2008 čiastka 3/2014 17 Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2008 z 25. novembra 2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách

Podrobnejšie

NÁVOD NA PRÁCU S DATABÁZOU ŠTUDIJNÝCH ODBOROV/PROGRAMOV NA WWW

NÁVOD NA PRÁCU S DATABÁZOU ŠTUDIJNÝCH ODBOROV/PROGRAMOV NA WWW NÁVOD AKO PRACOVAŤ S DATABÁZOU ŠTUDIJNÝCH ODBOROV/PROGRAMOV NA WWW. SK.GAUDEAMUS.CZ 1. PRIHLÁSENIE DO DATABÁZE A PRIHLASOVACIE ÚDAJE Prihlasvacie údaje d nás získate p bjednaní sa na veľtrh Gaudeamus.

Podrobnejšie

Všeobecná správa 2009 Rok príprav

Všeobecná správa 2009 Rok príprav Všebecná správa 2009 Rk príprav Právne upzrnenie Názry a stanviská vyjadrené v tejt všebecnej správe nemusia z právneh hľadiska zdpvedať ficiálnemu stanvisku Európskej chemickej agentúry. Európska chemická

Podrobnejšie

ZMLUVA o poskytovani pracovných zdravotných siužieb v súlade pinením povinností, ktoré všetkým zamestnávatel'om ukladá Zákon č. 124/2006 o bezpe čnost

ZMLUVA o poskytovani pracovných zdravotných siužieb v súlade pinením povinností, ktoré všetkým zamestnávatel'om ukladá Zákon č. 124/2006 o bezpe čnost ZMLUVA pskytvani pracvných zdravtných siužieb v súlade pinením pvinnstí, ktré všetkým zamestnávatel'm ukladá Zákn č. 124/2006 bezpe čnsti a chrane zdravia pri práci a zmene a dpinení niektrých záknv a

Podrobnejšie

Poskytnutie informácií klientovi _ako dotknutej osobe_

Poskytnutie informácií klientovi _ako dotknutej osobe_ Poskytnutie informácií klientovi (ako dotknutej osobe) v zmysle 15 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Informácie poskytované formou tohto dokumentu

Podrobnejšie

Microsoft Word - OznamenieovznikuzmeneazanikuPPFO

Microsoft Word - OznamenieovznikuzmeneazanikuPPFO FO Evidenčné číslo zapojenia:... Oznámenie o vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podrobnejšie

26 Správa o výsledku kontroly - motor. vozidlá v majetku MČ BA-Rača

26 Správa o výsledku kontroly - motor. vozidlá v majetku MČ BA-Rača MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA 26 Materiál na rkvanie Miestneh zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 12.12.2017 Správa výsledku kntrly pužívania a spôsbu využitia mtrvých vzidiel v majetku Mestskej časti

Podrobnejšie

ŠTATÚT SÚŤAŽE Scalný fanúšik - bonusové kolo 1. Predmet a účel štatútu Predmetom tohto štatútu je úprava súťažných podmienok súťaže Scalný fanúšik (ďa

ŠTATÚT SÚŤAŽE Scalný fanúšik - bonusové kolo 1. Predmet a účel štatútu Predmetom tohto štatútu je úprava súťažných podmienok súťaže Scalný fanúšik (ďa ŠTATÚT SÚŤAŽE Scalný fanúšik - bonusové kolo 1. Predmet a účel štatútu Predmetom tohto štatútu je úprava súťažných podmienok súťaže Scalný fanúšik (ďalej len súťaž ), ktorej účastníci, ktorí sa zapoja

Podrobnejšie

Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko Rozvoj vysokorýchlostného internetu na Slovensku z pohľadu dotačnej politiky a transpozícia smernice EÚ 20

Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko Rozvoj vysokorýchlostného internetu na Slovensku z pohľadu dotačnej politiky a transpozícia smernice EÚ 20 Kam kráčajú telekmunikačné siete Slvensk Rzvj vyskrýchlstnéh internetu na Slvensku z phľadu dtačnej plitiky a transpzícia smernice EÚ 2014/61 patreniach na zníženie nákladv na zavedenie vyskrýchlstných

Podrobnejšie

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s. na vydanie čipových kariet a vedenie účtu o kredite Tieto všeobecné obchodné podmienk

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s. na vydanie čipových kariet a vedenie účtu o kredite Tieto všeobecné obchodné podmienk Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s. na vydanie čipových kariet a vedenie účtu o kredite Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s., so sídlom Považská

Podrobnejšie

PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA Eurovea byty, a.s. Dlhopisy Eurovea byty 2024 podriadené dlhopisy bez úrokového výnosu (zero coupon) v predpokladanej celkove

PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA Eurovea byty, a.s. Dlhopisy Eurovea byty 2024 podriadené dlhopisy bez úrokového výnosu (zero coupon) v predpokladanej celkove Eurvea byty, a.s. Dlhpisy Eurvea byty 2024 pdriadené dlhpisy bez úrkvéh výnsu (zer cupn) v predpkladanej celkvej menvitej hdnte d 70 000 000 EUR splatné v rku 2024 ISIN SK400005723 Dlhpisy v predpkladanej

Podrobnejšie

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: lsk uzatvorená v súlade s ustanovením 269, odseku 2 Obchodného zák

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: lsk uzatvorená v súlade s ustanovením 269, odseku 2 Obchodného zák Zmlua zabezpečení pskytania straania zamestnc a čísl: lsk884013 uzatrená súlade s ustanením 269, dseku 2 Obchdnéh záknníka a náäznsti ustanenie 152 Záknníka práce medzi týmit zmlunými strami: DOXX - Strané

Podrobnejšie

A. Základné náležitosti žiadosti Žiadosť o presun platobného účtu - rozšírená 1 Identifikačné údaje spotrebiteľa [vypĺňa spotrebiteľ]: Priezvisko, men

A. Základné náležitosti žiadosti Žiadosť o presun platobného účtu - rozšírená 1 Identifikačné údaje spotrebiteľa [vypĺňa spotrebiteľ]: Priezvisko, men A. Základné náležitosti žiadosti Žiadosť o presun platobného účtu - rozšírená 1 Identifikačné údaje spotrebiteľa [vypĺňa spotrebiteľ]: Priezvisko, meno, Titul Adresa trvalého pobytu, PSČ Rodné číslo Druh

Podrobnejšie

.. TVORfMEVEDOMOSTNÚ SPOLOÍNOSŤ ^ OPISje spolufinancovanýz ERDF >iea, '< Bmtidŕi viatawit s e MIN^STERSTVO FIÍEANCti SLUVENSKEI REPUBUKY S("i>>t!<S!.t

.. TVORfMEVEDOMOSTNÚ SPOLOÍNOSŤ ^ OPISje spolufinancovanýz ERDF >iea, '< Bmtidŕi viatawit s e MIN^STERSTVO FIÍEANCti SLUVENSKEI REPUBUKY S(i>>t!<S!.t .. TVORfMEVEDOMOSTNÚ SPOLOÍNOSŤ OPISje splufinanvanýz ERDF iea, '< Bmtidŕi viatawit s e MINSTERSTVO FIÍEANCti SLUVENSKEI REPUBUKY S("it!

Podrobnejšie

Privátna zóna pre prevádzku Obsah Privátna zóna pre prevádzku 1 Obsah 1 Webová stránka 2 Úvodná stránka 2 Registrácia prevádzka/penzión

Privátna zóna pre prevádzku Obsah Privátna zóna pre prevádzku 1 Obsah 1 Webová stránka   2 Úvodná stránka 2 Registrácia prevádzka/penzión Privátna zóna pre prevádzku Obsah Privátna zóna pre prevádzku 1 Obsah 1 Webová stránka www.rekrepo.sk 2 Úvodná stránka 2 Registrácia prevádzka/penzión 3 Prihlásenie prevádzka/penzión 4 Prehľad 5 Nová platba

Podrobnejšie

Katalóg služieb OTPdirekt-retail

Katalóg služieb OTPdirekt-retail ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO Katalóg služieb systému OTPdirekt (individuálni klienti) OTP Banka Slovensko, a.s. poskytuje služby elektronického bankovníctva prostredníctvom systému OTPdirekt v moduloch: Call

Podrobnejšie

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Kupujúci: Podateľňa: Zastúpenie: IČO: DIČ: Bankové spojenie: Č1.I Z

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Kupujúci: Podateľňa: Zastúpenie: IČO: DIČ: Bankové spojenie: Č1.I Z KÚPNA ZLUVA uzatvrená pdľa 409 a nasl. zákna č. 51/1991 Zb. bhdný záknník Kupujúi: Pdateľňa: Zastúpenie: IČ: DIČ: Bankvé spjenie: Č1.I Zmluvné strany est Námestie slbdy 14, 971 01 JUDr. Katarína aháčkvá,

Podrobnejšie

Microsoft Word - hotelGolfer_jun2019_pravidla.docx

Microsoft Word - hotelGolfer_jun2019_pravidla.docx Pravidlá súťaže "Súťaž o pobyt v hoteli GOLFER*** Kremnica" Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže Súťaž o pobyt v hoteli GOLFER*** Kremnica (ďalej len súťaž ). Tieto pravidlá

Podrobnejšie

Podmienky používania osobných údajov Platné ku dňu (ďalej len PPOÚ ) OBSAH 1. Vymedzenie základných pojmov Úvodné ustanovenia... 2

Podmienky používania osobných údajov Platné ku dňu (ďalej len PPOÚ ) OBSAH 1. Vymedzenie základných pojmov Úvodné ustanovenia... 2 Podmienky používania osobných údajov (ďalej len PPOÚ ) OBSAH 1. Vymedzenie základných pojmov... 2 2. Úvodné ustanovenia... 2 3. Spracúvané údaje... 2 4. Zodpovednosť a náhrada škody... 4 5. Právny základ

Podrobnejšie

Sadzobník Časť D) Existujúce produkty a služby, ktoré Banka už v súčasnosti nepredáva, pre Fyzické osoby nepodnikateľov

Sadzobník Časť D) Existujúce produkty a služby, ktoré Banka už v súčasnosti nepredáva, pre Fyzické osoby nepodnikateľov Sadzobník Časť D), pre Fyzické osoby nepodnikateľov Sadzobník je dokument, ktorý vydáva Banka a v ktorom sú uvedené Poplatky, ich výška alebo spôsob určenia výšky, splatnosť, podmienky platenia. Klient

Podrobnejšie

ČASŤ VI. PRAVIDLÁ ÚČASTI BURZY A JEJ ČLENOV NA ZABEZPEČOVANÍ ZÚČTOVANIA A VYROVNANIA BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S.

ČASŤ VI. PRAVIDLÁ ÚČASTI BURZY A JEJ ČLENOV NA ZABEZPEČOVANÍ ZÚČTOVANIA A VYROVNANIA BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S. ČASŤ VI. PRAVIDLÁ ÚČASTI BURZY A JEJ ČLENOV NA ZABEZPEČOVANÍ ZÚČTOVANIA A VYROVNANIA BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S. OBSAH Článok 1... 1 Úvodné ustanovenia... 1 Článok 2... 2 Predmet zúčtovania

Podrobnejšie

msipapersource62-teslar

msipapersource62-teslar Ak mnitrvať sftvérvý prjekt BC. JAROSLAV TEŠLÁR Slvenská technická univerzita Fakulta infrmatiky a infrmačných technlógií Ilkvičva 3, 842 16 Bratislava jarslav.teslar@gmail.cm Abstrakt. Na priemerných

Podrobnejšie

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže URPINER FANDÍ HOKEJU P r e a m b u l a Pravidlá spotrebiteľskej súťaže sú jediným záväzným

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže URPINER FANDÍ HOKEJU P r e a m b u l a Pravidlá spotrebiteľskej súťaže sú jediným záväzným Pravidlá spotrebiteľskej súťaže URPINER FANDÍ HOKEJU 2019 10.05.2019 26.05.2019 P r e a m b u l a Pravidlá spotrebiteľskej súťaže sú jediným záväzným dokumentom, ktorý podrobne upravuje pravidlá súťaže

Podrobnejšie

Pravidla sutaze Mame jedna druhu 2_EDITED

Pravidla sutaze Mame jedna druhu 2_EDITED Pravidlá súťaže Máme jedna druhú Čl. I Organizátor súťaže a podmienky súťaže 1. Súťaž s názvom Máme jedna druhú (ďalej ako súťaž ) je organizovaná a uskutočňovaná spoločnosťou Roche Slovensko, s.r.o.,

Podrobnejšie

Criss Cross je 3-valcový výherný prístroj, ktorý sa hrá až na 27 výherných líniách na všetkých pozíciách valcov. Hra je prístupná aj prostredníctvom m

Criss Cross je 3-valcový výherný prístroj, ktorý sa hrá až na 27 výherných líniách na všetkých pozíciách valcov. Hra je prístupná aj prostredníctvom m Criss Cross je 3-valcový výherný prístroj, ktorý sa hrá až na 27 výherných líniách na všetkých pozíciách valcov. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry

Podrobnejšie

UpRekrea manuál

UpRekrea manuál Mobilná aplikácia Aplikáciu Up Rekrea je možné zadarmo stiahnuť v App Store pre Apple alebo v Google Play pre Android zariadenia. Prihlásenie do aplikácie Up Rekrea - pomocou prihlasovacieho mena a hesla

Podrobnejšie

CitiManager - Migration Quick Reference Guide for Cardholders_Slovak_fin

CitiManager - Migration Quick Reference Guide for Cardholders_Slovak_fin Táto Rýchla referenčná príručka vám pomôže v týchto oblastiach: 1. Ako sa zaregistrovať na portáli CitiManager? a) Pre existujúcich držiteľov kariet s online výpismi b) Pre držiteľov kariet s papierovými

Podrobnejšie

Microsoft Word - Hokejové Česko-Slovensko - pravidlá.doc

Microsoft Word - Hokejové Česko-Slovensko - pravidlá.doc Pravidlá súťaže Hokejové Česko Slovensko 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1.1. Súťaž s názvom Hokejové Česko Slovensko (ďalej aj HCS" či len súťaž") sa koná v termíne od 6. 5. 2016 00:00:01 do 22. 5. 2016 23:59:59

Podrobnejšie

čiastka 22/2019 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 14/ ÚPLNÉ ZNENIE rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2008 z 25. novembra 2008 o podmien

čiastka 22/2019 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 14/ ÚPLNÉ ZNENIE rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2008 z 25. novembra 2008 o podmien čiastka 22/2019 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 14/2019 31 14 ÚPLNÉ ZNENIE rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2008 z 25. novembra 2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky,

Podrobnejšie

NAŠA VÍZIAPRE KULTÚRU, UMENIE A MÉDIÁ

NAŠA VÍZIAPRE KULTÚRU, UMENIE A MÉDIÁ PROGRAM PRE CESTOVNÝ RUCH SPOLU bčianska demkracia Slvensk je krajinu s vyským ptenciálm rzvja dmáceh a príjazdvéh cestvnéh ruchu. Pnúka bhaté mžnsti trávenia vľnéh času a prináša turistm bhaté zážitky

Podrobnejšie

SOR_SON

SOR_SON MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 M E T O D I C K É P O K Y N Y na spracúvanie údajov HLÁSENIE O PACIENTOVI S DIAGNOSTIKOVANOU CHOROBOU PATOLOGICKÉHO HRÁČSTVA ZS (MZ

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 6. decembra /2/17 REV 2 OJ CRP2 41 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Europa, Bru

Rada Európskej únie V Bruseli 6. decembra /2/17 REV 2 OJ CRP2 41 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Europa, Bru Rada Európskej únie V Bruseli 6. decembra 2017 15396/2/17 REV 2 OJ CRP2 41 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budva Eurpa, Brusel 6. decembra 2017 (9.00 hd.) 1. Schválenie prgramu

Podrobnejšie

Súťaž Hokejová tipovačka Organizátorom súťaže je spoločnosť Ariola s. r. o., ul. L. Svobodu 2689/80, Poprad, IČO: , DIČ: 20 22

Súťaž Hokejová tipovačka Organizátorom súťaže je spoločnosť Ariola s. r. o., ul. L. Svobodu 2689/80, Poprad, IČO: , DIČ: 20 22 Súťaž Hokejová tipovačka 2017 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Ariola s. r. o., ul. L. Svobodu 2689/80, 058 01 Poprad, IČO: 36 794384, DIČ: 20 22 40 96 75, zapísaná v OR SR, odd. Sro, vložka č. 27121/P

Podrobnejšie

Sadzobník poplatkov mlinka: platný od Transakcie/služby Internet Banking Poplatok Zriadenie účtu 0 Vedenie účtu

Sadzobník poplatkov   mlinka: platný od Transakcie/služby Internet Banking Poplatok Zriadenie účtu 0 Vedenie účtu I mkonto Prevodný príkaz vnútrobankový Prevodný príkaz medzibankový Trvalý príkaz vnútrobankový Trvalý príkaz medzibankový Zadanie, zmena a zrušenie trvalého Výzva na inkaso vnútrobanková Platba inkasa

Podrobnejšie

MASTER LEDspot LV AR111 |

MASTER LEDspot LV AR111 | Ligting Vytvrte príťažlivú atmsféru v bcdnýc priestrc a HReKa s nvým riešením na mieru Vďaka nvému, plne kmpatibilnému tvaru mžn Master LEDspt LV AR pužiť v väčšine svietidiel s bjímku G3 ak skutčnú priamu

Podrobnejšie

Microsoft Word - ESEJ_SLIDESHARE_RYBAR.doc

Microsoft Word - ESEJ_SLIDESHARE_RYBAR.doc PV070 DIGITÁLNÍ KNIHOVNY ESEJ slideshare.net http://www.slideshare.net Men: Bc. Mári Rybár UČO: 331110 Semester: 1 (N-AP) Spracvané dňa: 04.12.2008 OPIS PROJEKTU Ak už sám názv SlideShare.net nám napvedá

Podrobnejšie

Základná škola Pavla Horova Michalovce

Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škla Pavla Hrva Michalvce ŠKOLSKÝ ROK: 2018/2019 5. ROČNÍK ANGLICKÝ JAZYK Vypracval: Mgr. Michala Gnrikvá Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebnéh predmetu... 2 Kľúčvé kmpetencie...

Podrobnejšie

7002

7002 Aztec Treasures je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,28,29 a 30tich herných líniách. V spodnej časti

Podrobnejšie

Kolégium dekana

Kolégium dekana Pravidlá doktorandského štúdia na STU Smernica rektora č. 1/2012 N ČASŤ A DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM Čl. 1 Úvodné ustanovenia 1. Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len STU ) poskytuje,

Podrobnejšie

Súťaž o fanúšikovské predmety Pravidlá súťaže Súťaž o fanúšikovské predmety Spoločnosť František Majtán - EURONICS TPD, so sídlom Farského 26, B

Súťaž o fanúšikovské predmety Pravidlá súťaže Súťaž o fanúšikovské predmety Spoločnosť František Majtán - EURONICS TPD, so sídlom Farského 26, B Súťaž o fanúšikovské predmety Pravidlá súťaže Súťaž o fanúšikovské predmety Spoločnosť František Majtán - EURONICS TPD, so sídlom Farského 26, 85101 Bratislava, IČO: 11 790 547, Ič DPH: SK1020207815, zapísaný

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2019 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2019 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2019 Vyhlásené: 29. 5. 2019 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 6.2019 do: 30. 6.2020 Obsah dokumentu je právne záväzný. 142 VYHLÁŠKA Ministerstva financií

Podrobnejšie

REKLAMAČNÝ PORIADOK HomePro Správcovská,s.r.o., Hálkova 1/A, Bratislava, správcovská spoločnosť zo dňa Spoločnosť HomePro Správcovsk

REKLAMAČNÝ PORIADOK HomePro Správcovská,s.r.o., Hálkova 1/A, Bratislava, správcovská spoločnosť zo dňa Spoločnosť HomePro Správcovsk REKLAMAČNÝ PORIADOK HomePro Správcovská,s.r.o., Hálkova 1/A, 931 03 Bratislava, správcovská spoločnosť zo dňa 01.03.2017 Spoločnosť HomePro Správcovská, s.r.o., so sídlom Hálkova 1/A, 931 03 Bratislava,

Podrobnejšie

Dodatok č. 4 k Produktovým obchodným podmienkam pre depozitné produkty

Dodatok č. 4 k Produktovým obchodným podmienkam pre depozitné produkty DODATOK Č. 4 K PRODUKTOVÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM PRE DEPOZITNÉ PRODUKTY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. Dodatok č. 4 k POP fyzická osoba nepodnikateľ Zverejnený 12. 7. 2019 2 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1.1. Produktové

Podrobnejšie

Prevádzka

Prevádzka Prevádzka Registrácia prevádzka/penzión - registrácia podnikateľského účtu - výber check box - prevádzka - pri podnikateľskom účte možnosť registrácie až piatich prevádzok naraz - uvedenie sprostredkovateľa

Podrobnejšie

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, (ďalej len Zákon ) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady čí

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, (ďalej len Zákon ) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady čí ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, (ďalej len Zákon ) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní

Podrobnejšie

Manuál uchádzača ezakazky Manuál uchádzača Dátum vytvorenia dokumentu: Verzia: Autori slovenský Matej Marcin, Stanislava Marošiová Te

Manuál uchádzača ezakazky Manuál uchádzača Dátum vytvorenia dokumentu: Verzia: Autori slovenský Matej Marcin, Stanislava Marošiová Te ezakazky Dátum vytvorenia dokumentu: 01.03.2019 Verzia: Autori 9.6.0 slovenský Matej Marcin, Stanislava Marošiová Tel.: +421 901 739 853 E-mail: podpora@ebiz.sk - 1 - Obsah 1 Minimálne požiadavky na technické

Podrobnejšie

REGISTRAČNÝ PORIADOK Slovenského zväzu florbalu (ďalej len registračný poriadok alebo RegP ) Článok 1 Článok 2 Článok 3 Článok 4 Článok 5 Článok 6 Člá

REGISTRAČNÝ PORIADOK Slovenského zväzu florbalu (ďalej len registračný poriadok alebo RegP ) Článok 1 Článok 2 Článok 3 Článok 4 Článok 5 Článok 6 Člá REGISTRAČNÝ PORIADOK Slovenského zväzu florbalu (ďalej len registračný poriadok alebo RegP ) Článok 1 Článok 2 Článok 3 Článok 4 Článok 5 Článok 6 Článok 7 Článok 8 Obsah Základné ustanovenia Podklady

Podrobnejšie

Príloha Ċ

Príloha Ċ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v zmysle uznesení OZ č.13-16/2013 zo dňa 18.03.2013. 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 MML - TGI nárdný prieskum sptreby, médií a živtnéh štýlu Market & Media & Lifestyle - TGI Základné výsledky za 4. kvartál 2016 a 1. kvartál 2017 PRIESKUM TRHU, MÉDIÍ A VEREJNEJ MIENKY, VÝVOJ SOFTVÉROV

Podrobnejšie

Petržalka Zmluva_BÚ_PO_PRIVAT_Komunálny_účet_

Petržalka Zmluva_BÚ_PO_PRIVAT_Komunálny_účet_ Zmluva o bežnom účte, so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1731, podnikajúca na území Slovenskej republiky

Podrobnejšie

7011

7011 Gypsy Rose, je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1 až 30tich herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom

Podrobnejšie

1 Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLY Bardejov, september 2015

1 Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLY Bardejov, september 2015 1 Spjená škla Juraja Henischa, Slvenská 5, 085 01 Bardejv ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLY Bardejv, september 2015 2 ZÁZNAMY O AKTUALIZÁCIÁCH: Druh aktualizácie Platnsť šklskéh priadku Dátum Od 01.09.2010 Zmena

Podrobnejšie

Gem o rama Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s desiatimi fixnými hernými líniami. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie

Gem o rama Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s desiatimi fixnými hernými líniami. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie Gem o rama Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s desiatimi fixnými hernými líniami. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len zmluva ) Zmluvné strany: Obchodné

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie uzavretá podľa 269 ods.2, zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zm

Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie uzavretá podľa 269 ods.2, zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zm Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie uzavretá podľa 269 ods.2, zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: a 1) Slovenská poľnohospodárska univerzita

Podrobnejšie

Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 19, Bratislava, IČO: , IČ DPH: SK , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisl

Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 19, Bratislava, IČO: , IČ DPH: SK , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisl Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35 887 117, IČ DPH: SK 2021832087, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31845/B INFORMÁCIE

Podrobnejšie

RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU

RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU Palisády 36, 811 06 Bratislava Telefón : 02/ 20906500, Fax : 02/ 20906535 e-mail.: office@rvr.sk; plo@rvr.sk www.rvr.sk Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne

Podrobnejšie

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ KLIENTOV

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ KLIENTOV Vlastník: Klasifikácia: Číslo: Názov: Účinnosť: Pôsobnosť: Schválil: R Collectors s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava IČO: 50 094 297 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava

Podrobnejšie

Reklamačný poriadok Článok I ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. Spoločnosť thiss s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 56, Bratislava, IČO: , zapísaná v

Reklamačný poriadok Článok I ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. Spoločnosť thiss s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 56, Bratislava, IČO: , zapísaná v Reklamačný poriadok Článok I ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. Spoločnosť thiss s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava, IČO: 47 669 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel

Podrobnejšie

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzavretá v zmysle 409 a nasled. Obchodného zákonníka Zmluvné strany: Názov: RAJO a.s. Sídlo: Studená 35, 823 55 Bratislava Zapísaný v OR: Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 459/B

Podrobnejšie

TABAK club KORUNA

TABAK club KORUNA Štatút k súťaži Fun rádia s Prvou stavebnou sporiteľňou, a. s., ÚVEROVÁ REVOLÚCIA I. Vyhlasovatelia a organizátori súťaže 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže ÚVEROVÁ REVOLÚCIA je spoločnosť FUN MEDIA

Podrobnejšie

Účinné od ZVEREJNENIE K ÚČTU, OSOBNÉMU ÚČTU, ÚČTU SPORENIA A VKLADOVÉMU ÚČTU (fyzická osoba nepodnikateľ) ÚČET DRUHY ÚČTOV SPOROžíro v me

Účinné od ZVEREJNENIE K ÚČTU, OSOBNÉMU ÚČTU, ÚČTU SPORENIA A VKLADOVÉMU ÚČTU (fyzická osoba nepodnikateľ) ÚČET DRUHY ÚČTOV SPOROžíro v me Účinné od 01. 08. 2017 ZVEREJNENIE K ÚČTU, OSOBNÉMU ÚČTU, ÚČTU SPORENIA A VKLADOVÉMU ÚČTU (fyzická osoba nepodnikateľ) ÚČET DRUHY ÚČTOV SPOROžíro v mene EUR SPOROžíro v cudzej mene (USD, CZK, GBP, CHF,

Podrobnejšie

Prehľad biznis validácií aplikovaných na podanie Oznámenia DAC2/CRS (platné od ) Tento dokument slúži ako pomôcka pre finančné inštitúcie (F

Prehľad biznis validácií aplikovaných na podanie Oznámenia DAC2/CRS (platné od ) Tento dokument slúži ako pomôcka pre finančné inštitúcie (F Prehľad biznis validácií aplikvaných na pdanie Oznámenia DAC2/CRS (platné d 01.01.2019) Tent dkument slúži ak pmôcka pre finančné inštitúcie (FI) za účelm zabezpečenia biznisv validnéh pdania Oznámenia

Podrobnejšie

S M E R N I C A

S M E R N I C A S M E R N I C A Slovenskej komory zubných lekárov na vydávanie licencií Slovenská komora zubných lekárov v súlade s 49 ods. 2 písm. b), 68 až 78 a 81 ods. 1 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch

Podrobnejšie

This page can be used for short titles

This page can be used for short titles Aplikácia www.pioneerinvestments.sk www.mypioneer.sk (aktualizace 26.7.2017) 1. Prvé prihlásenie a prehľad 2. Často kladené otázky 1. Ako môžem získať prístup do aplikácie? 2. Aké je moje užívateľské meno

Podrobnejšie

Poverenie na zastupovanie v programe BayProfit a Informácie a súhlas so spracúvaním osobných údajov (ďalej len Poverenie ; Poverenie je platné iba ak

Poverenie na zastupovanie v programe BayProfit a Informácie a súhlas so spracúvaním osobných údajov (ďalej len Poverenie ; Poverenie je platné iba ak Poverenie na zastupovanie v programe BayProfit a Informácie a súhlas so spracúvaním osobných údajov (ďalej len Poverenie ; Poverenie je platné iba ak je riadne a úplne vyplnené podľa nižšie uvedených pokynov)

Podrobnejšie

0022-vub-mobilne-tokeny-200x200-v03.indd

0022-vub-mobilne-tokeny-200x200-v03.indd MOBILNÝ TOKEN Sprievodca aktiváciou a používaním VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ www.vub.sk, 0850 123 000 Bank of 1. ČO JE MOBILNÝ TOKEN Mobilný Token je aplikácia v mobilnom telefóne, ktorá umožňuje jednoducho potvrdzovať

Podrobnejšie

R E K L A M A Č N Ý P O R I A D O K KDB Bank Europe, Ltd., pobočka zahraničnej banky (ďalej len Banka ) s účinnosťou od s odloženou účinnos

R E K L A M A Č N Ý P O R I A D O K KDB Bank Europe, Ltd., pobočka zahraničnej banky (ďalej len Banka ) s účinnosťou od s odloženou účinnos R E K L A M A Č N Ý P O R I A D O K KDB Bank Europe, Ltd., pobočka zahraničnej banky (ďalej len Banka ) s účinnosťou od 1. 2. 2017 s odloženou účinnosťou od 15. 2. 2017 pre Klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi,

Podrobnejšie

Príloha k postupu D6.PREV.03 č.:2 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpi

Príloha k postupu D6.PREV.03 č.:2 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpi NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) Číslo zmluvy: uzatvorená medzi zmluvnými stranami 1. ZMLUVNÉ

Podrobnejšie

Príloha k Žiadostiam o podporu

Príloha k Žiadostiam o podporu Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. októbra 2016 Obsah I. Kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer

Podrobnejšie

Pravidla sutaze 25 rokov Ikaru.pages

Pravidla sutaze 25 rokov Ikaru.pages Pravidlá súťaže 25 rokov Ikaru Oslavujte sa nami Zmyslom tohto štatútu je upraviť Pravidlá súťaže 25 rokov Ikaru Oslavujte s nami, ktorá bude prebiehať na území Slovenskej republiky, a to v každom dobrom

Podrobnejšie