ZNALECKÝ POSUDOK číslo 129 / 2022

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDOK číslo 129 / 2022"

Prepis

1 Znalec : Evidenčné číslo Ing. Andrej GÁLIK, Nad Tehelňou 11, Trenčín, znalec z odboru : Stavebníctvo - odvetvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností Tel.: E - mail : Zadávateľ :HeyPay, s. r. o., Mostová č.2, Bratislava Číslo spisu / objednávky/ : HP019 /22/26A ZNALECKÝ POSUDOK číslo 129 / 2022 Vo veci : stanovenia všeobecnej hodnoty bytu č.6 na 3.p.bytového domu s. č. 555 ulica Budovateľská or.č.7, príslušenstva a spoluvlastníckeho podielu k pozemku, parc. č. 927, k. ú. Šaľa pre účel dobrovoľnej dražby. Počet listov (z toho príloh): 26 (6) Počet odovzdaných vyhotovení: 3

2 I. ÚVOD 1. Úloha znalca: Podľa objednávky zo dňa je znaleckou úlohou stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č.6 na 3.p. bytového domu s. č. 555 ulica Hlavná or.č.7, príslušenstva a spoluvlastníckeho podielu k pozemku, parc. č. 927, k. ú. Šaľa. 2. Účel znaleckého posudku: Dobrovoľná dražba. 3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný: (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu) 4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: Podklady na vypracovanie posudku: a) Podklady dodané zadávateľom: Znalecký posudok č.129/2018 vyhotovený znalcom Ing.Igorom Klačkom dňa Potvrdenie o veku bytového domu vydané Spoločenstvom vlastníkov bytov B555 šaľa zo dňa Pôdorys bytu č.6 Objednávka zo dňa b) Podklady získané znalcom: Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č k. ú. Šaľa zo dňa , vytvorený cez katastrálny portál Informatívna kópia z katastrálnej mapy na pozemok parc. CKN č. 927 k. ú. Šaľa zo dňa , vytvorená cez katastrálny portál Fotodokumentácia 6. Použité právne predpisy a literatúra: Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška MS SR č. 228/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb vydaná Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej Univerzity v Žiline. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov Zborník prednášok k vyhl.č. 492/2004 Z.z. z , vydala ŽU v Žiline, ÚSI, ISBN Zborník prednášok z 5. Konferencie súdnych znalcov 2012, jún 2012, vydal UÚSZ, STU Bratislava, Stavebná fakulta, ISBN Ohodnocovanie nehnuteľností -Ilavský, Nič, Majdúch, vydal MIpress, Bratislava 2012, ISBN

3 7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov: a) Definície pojmov Všeobecná hodnota (VŠH) Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. Výsledkom stanovenia je všeobecná hodnota na úrovni s daňou z pridanej hodnoty. Východisková hodnota stavieb (VH) Východisková hodnota stavieb je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možno hodnotenú stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty. Technická hodnota stavieb (TH) Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebovania. b) Definície použitých postupov Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb Na stanovenie východiskovej hodnoty sú použité rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN ). Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 1. štvrťrok Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby určená lineárnou / analytickou metódou. Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa používajú metódy: Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch nehnuteľností a stavieb. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný priestor, zastavaná plocha, podlahová plocha, dĺžka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu), Kombinovaná metóda (Len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu. Princíp metódy je založený na váženom priemere výnosovej a technickej hodnoty stavieb. Výnosová hodnota stavieb sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia alebo kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo obmedzeného obdobia s následným predajom), Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na technickú hodnotu). Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa používajú metódy: Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch pozemkov. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1 m 2 pozemku) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných pozemkov a ohodnocovaného pozemku), 3

4 Výnosová metóda (Len pozemky schopné dosahovať výnos. Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia), Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na východiskovú hodnotu pozemkov). 8. Osobitné požiadavky zadávateľa: Neboli vznesené. II. POSUDOK 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE a) Výber použitej metódy: Pri ohodnotení boli použité metodické postupy uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb: Použitá je metóda polohovej diferenciácie, ktorá najviac vystihuje všeobecnú hodnotu stavieb. Metóda polohovej diferenciácie Metóda vychádza zo základného vzťahu: VŠH S = TH * k PD [ ], kde: TH technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH, k PD koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi technickou hodnotou a všeobecnou hodnotou (na úrovni s DPH) Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli použité metodické postupy obsiahnuté v metodike USI. Princíp je založený na určení hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu a druh nehnuteľností, z ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy. Použité priemerné koeficienty polohovej diferenciácie vychádzajú z odborných skúseností. Následne je hodnotením viacerých polohových kritérií (zatriedením do kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná hodnota koeficientu polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu hodnotenú nehnuteľnosť. Pri objektivizácii má každé polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu). Kombinovaná metóda Na stanovenie všeobecnej hodnoty kombinovanou metódou sa používa základný vzťah: VŠH a.hv + b.th = S a b [ ] kde HV výnosová hodnota stavieb [ ], TH technická hodnota stavieb [ ], a váha výnosovej hodnoty [ ], b váha technickej hodnoty, spravidla rovná 1,00 [ ]. Za výnosovú hodnotu sa dosadzuje hodnota stavieb bez výnosu z pozemkov. V prípadoch, keď sa výnosová hodnota stavieb približne rovná súčtu alebo je vyššia ako technická hodnota stavieb, spravidla platí: a = b = 1. V ostatných prípadoch platí: a > b. 4

5 Metóda porovnávania Pre použitie porovnávacej metódy je potrebný súbor minimálne troch ponukových alebo realizovaných kúpnopredajných cien v danej lokalite. Základný metodický postup stanovenia všeobecnej hodnoty metódou porovnávania je podľa vzťahu: VŠH S = M. VŠH MJ [ ] kde M - počet merných jednotiek hodnotenej stavby, VŠH MJ - priemerná všeobecná hodnota stavby určená porovnávaním na mernú jednotku v /m 2. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný priestor, zastavaná plocha, podlahová plocha, dĺžka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu. Hlavné faktory porovnávania: a) ekonomické (dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.), b) polohové (miesto, lokalita, atraktivita a pod.), c) konštrukčné a fyzické (štandard, nadštandard, podštandard, príslušenstvo a pod.). Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne ponuky realitných kancelárií) musia byť identifikovateľné. Pri porovnávaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo kupujúceho a pod). Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov: Použitá je metóda polohovej diferenciácie, ktorá najviac vystihuje všeobecnú hodnotu pozemkov. Metóda polohovej diferenciácie pre pozemky vychádza zo základného vzťahu: VŠH POZ = M * (VH MJ * k PD) [ ], kde M - počet merných jednotiek (výmera pozemku), VH MJ - východisková hodnota na 1 m 2 pozemku - koeficient polohovej diferenciácie k PD Metóda porovnávania Pre použitie porovnávacej metódy je potrebný súbor minimálne troch ponukových alebo realizovaných kúpnopredajných cien v danej lokalite. Základný metodický postup stanovenia všeobecnej hodnoty metódou porovnávania je podľa vzťahu: VŠH POZ = M. VŠH MJ [ ] kde M - výmera hodnoteného pozemku v m 2, VŠH MJ - priemerná všeobecná hodnota pozemku určená porovnávaním na mernú jednotku v /m 2. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1 m 2 pozemku) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných pozemkov a ohodnocovaného pozemku. Hlavné faktory porovnávania: 1) ekonomické (napríklad dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.), 2) polohové (napríklad miesto, lokalita, atraktivita, prístup a pod.), 3) fyzické (napríklad infraštruktúra a možnosť zástavby pri stavebných pozemkoch; kvalita pôdy a kvalita výsadby pri ostatných pozemkoch a pod.). Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne ponuky realitných kancelárií) musia byť identifikovateľné. Pri porovnávaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo kupujúceho a pod). 5

6 Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia podľa vzťahu OZ VŠH POZ = k [ ] kde OZ odčerpateľný zdroj, ktorým sa rozumie disponibilný výnos dosiahnuteľný pri riadnom hospodárení formou prenájmu pozemku. Pri poľnohospodárskych a lesných pozemkoch je možné v odôvodnených prípadoch použiť disponibilný výnos z poľnohospodárskej alebo lesnej výroby. Stanoví sa ako rozdiel hrubého výnosu a nákladov [ /rok], k úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100]. Úroková miera zohľadňuje aj zaťaženie daňou z príjmu. b) Vlastnícke a evidenčné údaje : VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č ČIASTOČNÝ ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA Parcely registra C" evidované na katastrálnej mape Parcelné číslo Výmera v m² Iné údaje: Bez zápisu Druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie Spôsob využívania pozemku Druh chránenej nehnuteľnosti Spoločná nehnuteľnosť Umiestnenie pozemku Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 555 evidovanej na pozemku parcelné čislo 927 Druh právneho vzťahu Počet parciel: 1 Legenda Spôsob využívania pozemku 15 Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom Spoločná nehnutelnosť 1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou Umiestnenie pozemku 1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce Súpisné číslo Na pozemku parcelné číslo Druh stavby Stavby Popis stavby Druh chránenej nehnuteľnosti Umiestnenie stavby Budovateľská č. 555/1,3,5,7 1 6

7 Iné údaje: Bez zápisu Počet stavieb: 1 Legenda Druh stavby 9 Bytový dom Umiestnenie stavby 1 Stavba postavená na zemskom povrchu ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI Byty Vchod (číslo) 7 Súpisné číslo 555 Poschodie 3 Miestna časť Číslo bytu 6 Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 4856/ Iné údaje: Bez zápisu Počet bytov: 1 Poradové číslo 80 Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov Miesto trvalého pobytu / Sídlo Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj Kovács Kamil r. Kovács, Budovateľská 555/7, Šaľa, PSČ , SR, Dátum narodenia: Titul nadobudnutia Kúpna zmluva podľa č.v-2130/2018 zo dňa Iné údaje Spoluvlastnícky podiel Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO: Návrh na výmaz záložného práva (V-716/2018) zo dňa byt č. 6/III./7 - č.z. 3662/18. Poznámky HeyPay s.r.o., Mostová 2, Bratislava - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva č.j. HP019/22/07A zo dňa v prospech VÚB, a.s., Bratislava, IČO: realizovaný formu dobrovoľnej dražby na podiel 1/1 k bytu č. 6, 3.p., vch. 7 a na spoluvlastnícky podiel 4856/ k spoločným častiam a zariadeniam bytového domu s.č. 555 a k pozemku registra C KN parcelné číslo P-110/ č.z. 751/22. Správca Neevidovaní Iná oprávnená osoba 1/1 K nehnuteľnosti - 7

8 Iné údaje - nepriradené Neevidovaní Zákonné záložné právo podľa ust. 15 ods. l zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov "B 555". Ostatné priestory nevyžiadané. K nehnuteľnosti K vlastníkovi Vlastník poradové číslo 80 Obsah Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 001/320369/18-001/000 podľa č.v-1730/2018 zo dňa na byt č.6/iii./7 - č.z /2018. ČASŤ C: ŤARCHY c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa bez možnosti vstupu do domu a bytu Fotodokumentácia vyhotovená dňa iba z exteriéru d) Technická dokumentácia: Zadávateľom bola poskytnutý pôvodný znalecký posudok, ktorý bol využitý pri výpočte všeobecnej hodnoty bytu. e) Údaje katastra nehnuteľností: Poskytnuté, prípadne znalcom získané údaje z katastra nehnuteľností boli porovnané so skutočným stavom. Neboli zistené rozdiely v popisných a geodetických údajoch katastra f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: Stavby: Byt č. 6 na 3.p. Pozemky: - parc. č podiel 4856/ g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: Neboli zistené. 2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 2.1 BYTY Byt č.6 na 3.p. POPIS Dispozičné riešenie: Bytový dom je postavený na ulici Budovateľská v meste Šaľa. Dom má päť nadzemných podlaží (prízemie a štyri poschodia). Prízemie je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 4 vchody. Popis spoločných priestorov: Murovaný konštrukčný systém PV 2 sa realizoval podľa typových podkladov PV-2-KTB-04 Celopórobetónový typ, ktoré spracoval KPÚ Bratislava (Nitra) v 60-tich rokoch 20. storočia. Výstavba daných typov domov sa realizovala v rokoch

9 Nosný systém objektu tvoria navzájom kolmé steny tradične murovanej konštrukcie zhotovenej z pórobetónových tvárnic. Stropné konštrukcie sú panelové zo železobetónových panelov. Strop je zmonolitnený po obvode monolitickým betónovým vencom. Modulová osnova nosných stien je 3,75; 3,15 a 3,05 m. Konštrukčná výška je 2850 mm. Obvodový plášť obytných podlaží tvoria steny s hrúbkou 250mm. murované z tvárnic na maltu M25. Okenné otvory sú prekryté monolitickými prekladmi. Strešná konštrukcia je jednoplášťová so sklonom k priečeliu. Štít objektu je ukončený atikouvymurovanou z tehál. Na streche sa nachádzajú výlezy, komíny a vyústenia vetracích potrubí. Povrchové úpravy v obytných miestnostiach sú realizované štukovou omietkou. Nenosné priečky majú hrúbku 75 mm a sú murované. Byt č. 6 na 3.poschodí: Byt sa nachádza na v strednej sekcii domu na 3. poschodí. Byt pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, chodby, kúpeľne, záchodu, šatníka a pivnice umiestnenej v podzemnom podlaží (suteréne). Byt je po celkovej komplexnej rekonštrukcii. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvorí najmä: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, bytové prípojky a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zvonček, domáci telefón, vodomery a poštová schránka. Popis konštrukcií v byte: Úpravy vnútorných povrchov sú z novej omietky. Dvere sú vyhotovené ako rámové s výplňou. Podlahy v byte sú zhotovené v obytných miestnostiach z veľkoplošných parkiet a v ostatných miestnostiach z keramickej dlažby. Vykurovanie je vyhotovené ako rozvody ústredného vykurovania k jednotlivým vykurovacím telesám s meračmi spotreby tepla. Elektroinštalácia je v byte vyhotovená ako svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod v byte tvorí z plastového potrubia zhotovené prípojky do kuchyne, kúpeľne a WC s meraním spotreby studenej a teplej vody. Vnútorná kanalizácia je z plastového potrubia zhotovený odtok zo všetkých zariaďovacích predmetov do zvislých zvodov. Vnútorný plynovod v byte tvorí rozvod zemného plynu s meračom v byte. Teplá úžitková voda je dodávaná centrálne. V kuchyni je kuchynská linka v nadštandardnom vybavení. Vybavenie linky tvorí plynový sporák, digestor, drezové umývadlom s vodovodnou batériou, umývačka riadu. Vnútorné hygienické zariadenie tvorí plastová vaňa s batériou, umývadlo a, WC misa. V byte sa nachádza odvetrávanie malých miestností lokálnymi ventilátormi, rozvody televízie pod omietkou. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické a teplonosné prípojky, prípojky studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie výťahu, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov. Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová televízia, dátová linka a telefónna linka), vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú umiestnené v a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, ktorým predávajúci umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia, pričom kupujúci sa ich umiestnenie v a na spoločných častiach bytového domu zaväzuje strpieť. Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe). ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: Domy obytné typové s celoštátne neunifikovanými konštrukč. sústavami (mimo sústav to ) KS: Trojbytové a viacbytové budovy PODLAHOVÁ PLOCHA Názov miestnosti a výpočet Podlahová plocha [m 2 ] izba 2,775*4,145 11,50 izba 3,915*3,475+1,51*1,27 15,52 šatník 2,195*1,335 2,93 chodba 3,485*1,265 4,41 kuchyňa 3,475*2,4+1,385*1,045-1,45*0,125 9,61 kúpelňa 1,51*1,34 2,02 WC 0,87*1,045 0,91 Výmera bytu bez pivnice 46,90 9

10 pivnica 1,05*1,18 1,24 Vypočítaná podlahová plocha 48,14 STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU Rozpočtový ukazovateľ: RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 Eur/m 2 Koeficient konštrukcie: k K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov) Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 3,043 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 1,00 Počet izieb: 2 Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu: Čísl o Názov Cenový podiel RU [%] cp i Koef. štand. ks i Úprava podielu cp i * ks i Cenový podiel hodnotenej stavby [%] Spoločné priestory 1 Základy vrát. zemných prác 5,00 1,20 6,00 4,66 2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,20 21,60 16,80 3 Stropy 8,00 1,00 8,00 6,22 4 Schody 3,00 1,00 3,00 2,33 5 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,00 5,00 3,89 6 Krytina strechy 2,00 1,20 2,40 1,86 7 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,20 1,20 0,93 8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 1,40 4,20 3,26 9 Úpravy vnútorných povrchov 2,00 1,10 2,20 1,71 10 Vnútorné keramické obklady 0,50 0,00 0,00 0,00 11 Dvere 0,50 1,50 0,75 0,58 12 Okná 5,00 1,80 9,00 6,99 13 Povrchy podláh 0,50 1,00 0,50 0,39 14 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 1,94 15 Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 1,55 16 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 0,78 17 Vnútorný vodovod 2,00 1,10 2,20 1,71 18 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,10 2,20 1,71 19 Vnútorný plynovod 1,00 1,10 1,10 0,85 20 Výťahy 2,00 0,00 0,00 0,00 21 Ostatné 2,00 1,50 3,00 2,33 Zariadenie bytu 10

11 22 Úpravy vnútorných povrchov 4,00 1,40 5,60 4,35 23 Vnútorné keramické obklady 1,00 1,50 1,50 1,17 24 Dvere 2,00 1,50 3,00 2,33 25 Povrchy podláh 2,50 1,80 4,50 3,50 26 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 1,94 27 Elektroinštalácia 3,00 1,00 3,00 2,33 28 Vnútorný vodovod 1,00 1,10 1,10 0,85 29 Vnútorná kanalizácia 1,00 1,10 1,10 0,85 30 Vnútorný plynovod 0,50 1,10 0,55 0,43 31 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 1,55 32 Vybavenie kuchýň 2,00 1,50 3,00 2,33 33 Vnútorné hygienické zariadenie vrátane WC 4,00 2,50 10,00 7,77 34 Bytové jadro bez rozvodov 4,00 2,00 8,00 6,22 35 Ostatné 2,50 2,00 5,00 3,89 Spolu 100,00 128,70 100,00 Koeficient vplyvu vybavenosti: k V = 128,70 / 100 = 1,287 Východisková hodnota na MJ: VH = RU * k CU * k K * k V * k M [Eur/m 2 ] VH = 325,30 Eur/m 2 * 3,043 * 0,939 * 1,2870 * 1,00 VH = 1 196,27 Eur/m 2 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia analytickou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Výpočet miery opotrebenia a technického stavu analytickou metódou: Čísl o Názov Cenový podiel [%] Opotrebenie [%] cp i*o i/100 1 Základy vrát. zemných prác 4,66 30,00 1,40 2 Zvislé konštrukcie 16,80 30,00 5,04 3 Stropy 6,22 30,00 1,87 4 Schody 2,33 30,00 0,70 5 Zastrešenie bez krytiny 3,89 30,00 1,17 6 Krytina strechy 1,86 5,00 0,09 7 Klampiarske konštrukcie 0,93 5,00 0,05 8 Úpravy vonkajších povrchov 3,26 5,00 0,16 9 Úpravy vnútorných povrchov 1,71 5,00 0,09 10 Vnútorné keramické obklady 0,00 0,00 0,00 11

12 11 Dvere 0,58 5,00 0,03 12 Okná 6,99 5,00 0,35 13 Povrchy podláh 0,39 5,00 0,02 14 Vykurovanie 1,94 18,00 0,35 15 Elektroinštalácia 1,55 5,00 0,08 16 Bleskozvod 0,78 5,00 0,04 17 Vnútorný vodovod 1,71 5,00 0,09 18 Vnútorná kanalizácia 1,71 5,00 0,09 19 Vnútorný plynovod 0,85 5,00 0,04 20 Výťahy 0,00 0,00 0,00 21 Ostatné 2,33 5,00 0,12 22 Úpravy vnútorných povrchov 4,35 5,00 0,22 23 Vnútorné keramické obklady 1,17 5,00 0,06 24 Dvere 2,33 5,00 0,12 25 Povrchy podláh 3,50 5,00 0,18 26 Vykurovanie 1,94 18,00 0,35 27 Elektroinštalácia 2,33 5,00 0,12 28 Vnútorný vodovod 0,85 5,00 0,04 29 Vnútorná kanalizácia 0,85 5,00 0,04 30 Vnútorný plynovod 0,43 5,00 0,02 31 Ohrev teplej vody 1,55 18,00 0,28 32 Vybavenie kuchýň 2,33 5,00 0,12 33 Vnútorné hygienické zariadenie vrátane WC 7,77 5,00 0,39 34 Bytové jadro bez rozvodov 6,22 5,00 0,31 35 Ostatné 3,89 5,00 0,19 Opotrebenie 14,22% Technický stav 85,78% VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Východisková hodnota Názov Výpočet Hodnota [Eur] 1 196,27 Eur/m 2 * 48,14m ,44 Technická hodnota 85,78% z ,44 Eur ,36 12

13 3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY Budovateľskáa) Analýza polohy nehnuteľností Obytný dom sa nachádza v centrálnej mestskej zóne ulica Hlavná. Obytný dom 4 - poschodový je situovaný na rovinatom pozemku. Napojenie na cestnú sieť je prostredníctvom mestských komunikácii. V okolí obytného domu je občianska a obchodná vybavenosť, ktorá zodpovedá veľkosti okresného mesta. Obytný dom je možné napojiť na všetky inžinierske siete. Orientácia obytných miestnosti je prevažne v smere na JZ. b) Analýza využitia nehnuteľností Byt je využívaný na projektovaný účel - na bývanie. Iné využitie sa nedá predpokladať. c)analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: V danej lokalite neboli zistené.na predmetnej nehnuteľnosti viazne záložné právo v prospech SLSP a. s. Bratislava 3.1 STAVBY METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE BYTY Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie: Zdôvodnenie výpočtu koeficientu polohovej diferenciácie: Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený v súlade s "Metodikou výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb", vydanej ÚSI ŽU v Žiline (ISBN ). Vzhľadom na veľkosť sídelného útvaru, polohu, typ nehnuteľnosti, kvalitu použitých stavebných materiálov a dopyt po nehnuteľnostiach v danej lokalite, je vo výpočte uvažované s priemerným koeficientom polohovej diferenciácie vo výške 0,65. Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,65 Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: Trieda Výpočet Hodnota I. trieda III. trieda % = (0, ,300) 1,950 II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 1,300 III. trieda Priemerný koeficient 0,650 IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy 0,358 V. trieda III. trieda - 90 % = (0,650-0,585) 0,065 Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: Čísl o 1 Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku Popis Trieda k PDI Váha v I Výsledok k PDI*v I dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe III. 0, ,50 13

14 2 Poloha bytového domu v danej obci - vzťah k centru obce obchodné centrá hlavné ulice a najlepšie polohy vo vybraných sídliskách I. 1, ,50 3 Súčasný technický stav bytu a bytového domu veľmi dobre udržiavaná nehnuteľnosť I. 1, ,65 4 Prevládajúca zástavba v bezprostr. okolí byt. domu objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. I. 1, ,75 5 Príslušenstvo bytového domu práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle, vlastná kotolňa alebo výmenníková stanica, výťah obchody v prízemnej časti 6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu 7 komplexne rekonštruovaný byt so štandardným vybavením, alebo v novostavbe so štandardným vybavením Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti dostatočná ponuka pracovných možností v mieste, nezamestnanosť do 5 % 8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku 9 priemerná hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do 20 bytov Orientácia obytných miestností k svetovým stranám orientácia obytných miestností nad 65 % JZ - JV II. 1, ,80 II. 1, ,00 I. 1, ,60 II. 1, ,80 II. 1, ,50 10 Umiestnenie bytu v bytovom dome byt v krajnej sekcii na 2-6 NP II. 1, ,70 11 Počet bytov vo vchode - v bloku počet bytov vo vchode: do 10 bytov II. 1, ,10 12 Doprava v okolí bytového domu železnica, autobus, miestna doprava, taxislužba - v dosahu do 5 minút 13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu pošta, škola, poliklinika, kultúrne zariadenia, kompletná sieť obchodov a základné služby I. 1, ,65 II. 1, ,80 14

15 14 15 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí bytového domu III. 0, ,60 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 1, ,50 16 Názor znalca dobrý byt II. 1, ,00 Spolu ,45 VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV Koeficient polohovej diferenciácie Všeobecná hodnota 3.2 POZEMKY Názov Výpočet Hodnota k PD = 216,45/ 145 1,493 VŠH B = TH * k PD = ,36 Eur * 1, ,24 Eur METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE LV 4303 POPIS Predmetom ohodnotenia je pozemok v zastavanom území obce, zastavaný bytovým domom, v centre okresného mesta Šaľa, v oblasti s rovnomerným záujmom o kúpu nehnuteľností. Pozemok je rovinatý, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené. Podiel bytu č.9 na pozemku o výmere 616 m2 je vo veľkosti 4856/ = 14,47 m2. Parcela 927 Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie Spolu výmera [m 2 ] Spoluvlastnícky podiel Spoluvlastnícky podiel bytu/nebytu k pozemku Výmera podielu [m 2 ] 616,00 1/1 4856/ ,47 Obec: Šaľa Východisková hodnota: VH MJ = 9,96 Eur/m 2 15

16 Označenie a názov koeficientu Hodnotenie Hodnota koeficient u k S koeficient všeobecnej situácie k V koeficient intenzity využitia k D koeficient dopravných vzťahov 4. centrá miest od do obyvateľov 1, rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným vybavením, - rekreačné stavby na individuálnu rekreáciu, - nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport so štandardným vybavením 5. pozemky na obchodných uliciach miest do obyvateľov, v nákupných centrách obytných zón, intenzívny peší ruch, centrum hromadnej dopravy (autobus, trolejbus, električka) 1,05 1,05 k F koeficient funkčného využitia územia k I koeficient technickej infraštruktúry pozemku k Z koeficient povyšujúcich faktorov 1. plochy území občianskej vybavenosti s prevahou plôch pre obchod a služby (obchodná poloha) 4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných sietí) 2. obchodné pozemky v miestach so silným turistickým ruchom, ak to nebolo zohľadnené v koeficiente ks 1,50 1,50 2,00 k R koeficient redukujúcich faktorov 0. nevyskytuje sa 1,00 JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU Koeficient polohovej diferenciácie Jednotková všeobecná hodnota pozemku Názov Výpočet Hodnota Všeobecná hodnota podielu pozemku VYHODNOTENIE k PD = 1,30 * 1,05 * 1,05 * 1,50 * 1,50 * 2,00 * 1,00 VŠH MJ = VH MJ * k PD = 9,96 Eur/m 2 * 6,4496 VŠH = Podiel * VŠH POZ = 1/1*4856/ * ,84 Eur 6, ,24 Eur/m 2 929,44 Eur Názov parcela č. 927 Výpočet 616,00 m 2 * 64,24 Eur/m 2 * 1/1*4856/ Všeobecná hodnota [Eur] 929,44 Spolu 929,44 16

17 III. ZÁVER REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY Stavby Názov Spoluvl. podiel Všeobecná hodnota [Eur] Byt č.6 na 3.p. 1/ ,24 Pozemky LV parc. č. 927 (14,47 m 2 ) 1/1 z 4856/ ,44 Všeobecná hodnota celkom ,68 Všeobecná hodnota zaokrúhlene ,00 Všeobecná hodnota slovom: Sedemdesiatštyritisícsedemsto Eur V Trenčíne, dňa Ing. Andrej Gálik 17

18 IV. PRÍLOHY Objednávka zo dňa Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č k. ú. Šaľa zo dňa , vytvorený cez katastrálny portál Informatívna kópia z katastrálnej mapy na pozemok parc. CKN č. 927 k. ú. Šaľa zo dňa , vytvorená cez katastrálny portál Potvrdenie o veku bytového domu vydané Spoločenstvom vlastníkov bytov B555 šaľa zo dňa Pôdorys bytu č.6 Fotodokumentácia 18

19 Fotka č. 1 Fotka č. 2 Fotka č. 3

20 V. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudok/znalecký úkon som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby a Odhad nehnuteľností, pod evidenčným číslom Znalecký posudok/znalecký úkon je zapísaný v denníku pod číslom 129/2022. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/á následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku/znaleckého úkonu. Strana 26

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Tel./fax: 041-5002273 E-mail: patria@patriazilina.sk IČO: 31 590 705 IČ DPH: SK2020443821 Znalecká organizácia v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie oceňovanie a

Podrobnejšie

(Microsoft Word - pos Bansk\341 \212tiavnica byt dra\236ba EP bez obhliadky)

(Microsoft Word - pos Bansk\341 \212tiavnica byt dra\236ba EP bez obhliadky) Znalec Zadávateľ : Ing. Peter Makóni,Selčianska cesta č. 5E, Selce, tel.0905-656043 : Dom Dražiab s. r.o., Podzámska č. 37, 920 01 Hlohovec Číslo spisu (objednávky) : Objednávka zo dňa 09.04.2016 Z N A

Podrobnejšie

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Tel./fax: 041-5002273 E-mail: patria@patriazilina.sk IČO: 31 590 705 IČ DPH: SK2020443821 Znalecká organizácia v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie oceňovanie a

Podrobnejšie

Znalec : Ing.Danka Žakarovská, Likavka 34, evidenčné číslo znalca , znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, m

Znalec : Ing.Danka Žakarovská, Likavka 34, evidenčné číslo znalca , znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, m Znalec : Ing.Danka Žakarovská, 034 95 Likavka 34, evidenčné číslo znalca 913921, znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, mob. 0907 460051 Zadávateľ znaleckého posudku : Občiansky

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadáv

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadáv Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, 071 01 Michalovce mobil: 0903 612 834 mail: cossi@cossi.sk cossi@gmail.com www.cossi@cossi.sk Zadávateľ: Auctioneer s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava

Podrobnejšie

Posudok

Posudok Znalec: Ing. Miroslav VAŠKO, Čsl. armády 2355/28, 075 01 Trebišov, tel. +421 905 901 846, znalec pre odbor - 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby a 37 10 02 Odhady hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , , 048/ Zadávateľ: Pro

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , , 048/ Zadávateľ: Pro Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 6, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292, 048/414212 Zadávateľ: ProAuctio s.r.o., Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO 4408441

Podrobnejšie

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292 E-mail : pastierovicreality@gmail.com Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo Ing. Ján Piskla, IBV Čáčov 338, Senica, , Senica, Ev.č Zadávateľ: Ing. Mgr. Pavol

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo Ing. Ján Piskla, IBV Čáčov 338, Senica, , Senica, Ev.č Zadávateľ: Ing. Mgr. Pavol Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo Ing. Ján Piskla, IBV Čáčov 338, 90501 Senica, 0903433928, Senica, Ev.č.912744 Zadávateľ: Ing. Mgr. Pavol Korytár,Správca konkurznej podstaty TAZ š.p., Sladovnícka

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie 1. 29 pošta

Podrobnejšie

Microsoft Word - Posudok

Microsoft Word - Posudok Znalecká organizácia: FINDEX s.r.o., Čajakova 21, 811 05 Bratislava, ev.č.: 900266 Spracovateľ: Ing. Peter Skákala, PhD., znalec v odbore stavebníctvo Telefón/mobil: +421 903 221841, e-mail: peter@skakala.sk

Podrobnejšie

Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca Rudná 353

Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca Rudná 353 Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910563 048 01 Rudná 353, okr.rožňava, č.tel.058/7327326 office, 058/7342435

Podrobnejšie

Znalec: Ing.Hurtišová Jana,Košovská cesta 10/16, Prievidza evidenčné čísl: č.tel.: Zadávateľ: auctio,s.r.o.,kmeťkova 30,949 01

Znalec: Ing.Hurtišová Jana,Košovská cesta 10/16, Prievidza evidenčné čísl: č.tel.: Zadávateľ: auctio,s.r.o.,kmeťkova 30,949 01 Znalec: Ing.Hurtišová Jana,Košovská cesta 10/16,971 01 Prievidza evidenčné čísl:914 114 č.tel.:0905 583143 Zadávateľ: auctio,s.r.o.,kmeťkova 30,949 01 Nitra Číslo spisu (objednávky): 18.02.2016 ZNALECKÝ

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo

Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca 915 358, tel. 0910 991 767 Zadávateľ: FINLEGAL

Podrobnejšie

Znalec:

Znalec: Znalec: Zadávateľ:, M.Matunáka 11, 940 01 Nové Zámky, mobil: 0907 373 500, e-mail: viera.katonova@katona.sk Znalec pre odbor Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, Projektovanie v stavebníctve a odhad

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Iveta ENGELMANOVÁ, Na pasekách 10, Bratislava, tel.: , ev. č. znalca: Zadá

Znalec: Ing. Iveta ENGELMANOVÁ, Na pasekách 10, Bratislava, tel.: ,  ev. č. znalca: Zadá Znalec: Ing. Iveta ENGELMANOVÁ, Na pasekách 10, 831 06 Bratislava, tel.: 0902 492 382, e-mail: iveta.engelmanova@gmail.com, ev. č. znalca: 914857 Zadávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo

Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca 915 358, tel. 0910 991 767 Zadávateľ: FINLEGAL

Podrobnejšie

(Microsoft Word - ZP OTS Bratislava NP Pansk\341 2 text)

(Microsoft Word - ZP OTS Bratislava NP Pansk\341 2 text) PATRIA, s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Tel./fax: 041-5002273 E-mail: patria@patriazilina.sk IČO: 31 590 705 IČ DPH: SK2020443821 evidenčné číslo znaleckej organizácie : 900162 Znalecká organizácia

Podrobnejšie

Znalec : Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, Nitra, tel. / fax. 037 / , mobil , e mail :

Znalec : Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, Nitra, tel. / fax. 037 / , mobil , e mail : Znalec : Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, 949 01 Nitra, tel. / fax. 037 / 77 352 88, mobil 0905 703 804, e mail : oliver.stollar@mail.t-com.sk Zadávateľ : fi. DUPOS dražobná, spol. s r. o., Tamaškovičova

Podrobnejšie

012 Byt Strážske Balog Dražba

012 Byt Strážske Balog Dražba Znalec: Ing. Miroslav Dutko, 072 15 Budkovce 156, tel. 0905 465 770, e-mail: dutkomiro@stonline.sk, odbor 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie Číslo listu vlastníctva

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T. J. Mousssona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadáv

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T. J. Mousssona 6429/2B, Michalovce mobil: mail:  Zadáv Znalec: Ing. Dušan Posypanka T. J. Mousssona 6429/2B, 071 01 Michalovce mobil: 0903 612 834 mail: cossi@cossi.sk cossi.sk@gmail.com www.cossi.sk Zadávateľ: Auctioneer s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Znalec: Dana Piatková Ing., Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, evidenčné číslo Tel.č , Zadávateľ: DUPOS

Znalec: Dana Piatková Ing., Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, evidenčné číslo Tel.č ,  Zadávateľ: DUPOS Znalec: Dana Piatková Ing., Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, evidenčné číslo 912731. Tel.č. 0903509275, email: piatka@lmx-net.sk Zadávateľ: DUPOS dražobná, spol.s.r.o., Tomaškovičova č.17, 917 01

Podrobnejšie

Znalec: Zadávateľ posudku: Ing. Katarína Uhlárová, Za hradbami 29, Pezinok mobil: , ev.č. znalca: DUPOS dražobná, spol. s r.

Znalec: Zadávateľ posudku: Ing. Katarína Uhlárová, Za hradbami 29, Pezinok mobil: , ev.č. znalca: DUPOS dražobná, spol. s r. Znalec: Zadávateľ posudku: Ing. Katarína Uhlárová, Za hradbami 29, 902 01 Pezinok mobil: 0905 254 405, ev.č. znalca: 914148 DUPOS dražobná, spol. s r.o., Tamaškovičova č. 17, 917 01 Trnava Objednávka zo

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Pavol J Á N O Š Í K znalec v odbore poľnohospodárstvo odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj šp

Znalec: Ing. Pavol J Á N O Š Í K znalec v odbore poľnohospodárstvo odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj šp Znalec: Ing. Pavol J Á N O Š Í K znalec v odbore poľnohospodárstvo odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj špeciálna) Adresa: 919 28 Bučany 644 Telefón: 0915722481,

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, Nové Zámky, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, Nové Zámky, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, 940 54 Nové Zámky, mobil 0903 100 626, 0949 272 847 Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice Číslo spisu

Podrobnejšie

I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 16, vchod 56, byt. domu č.s. 975 na parc.č vr. podielu na spoločných častiach

I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 16, vchod 56, byt. domu č.s. 975 na parc.č vr. podielu na spoločných častiach I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 16, vchod 56, byt. domu č.s. 975 na parc.č. 4567 vr. podielu na spoločných častiach a zar. domu a na pozemku, k. ú. Partizánske 2. Dátum

Podrobnejšie

Vzor Zmluvy

Vzor Zmluvy Z M L U V A o prevode vlastníctva družstevného bytu uzatvorená podľa zákona č.42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov a zák.č. 182/1993

Podrobnejšie

(Microsoft Word - 8-Byt Sv\344toplukova 7, PK)

(Microsoft Word - 8-Byt Sv\344toplukova 7, PK) Ing. Jarmila L E Š O V Á znalkyňa z odboru stavebníctvo, odvetvia odhad hodnoty nehnuteľností Jedľová ulica 4, 821 07 B r a t i s l a v a 0903 788 096, e-mail: jarmilalesova@stonline.sk Zadávateľ : CREDITORS,

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Anna Juhos číslo posudku: 074/2019 Meno znalca : Ing. Anna Juhos Kukučínova ulica 479/ Dunajská Streda znalec v odbore stavebníc

Znalec: Ing. Anna Juhos číslo posudku: 074/2019 Meno znalca : Ing. Anna Juhos Kukučínova ulica 479/ Dunajská Streda znalec v odbore stavebníc Meno znalca : Ing. Anna Juhos Kukučínova ulica 479/24 929 01 Dunajská Streda znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností Evidenčné číslo znalca : 911 441 Zadávateľ

Podrobnejšie

Ing. Jarmila L E Š O V Á znalkyňa z odboru stavebníctvo, odvetvia odhad hodnoty nehnuteľností Jedľová ulica 4, B r a t i s l a v a

Ing. Jarmila L E Š O V Á znalkyňa z odboru stavebníctvo, odvetvia odhad hodnoty nehnuteľností Jedľová ulica 4, B r a t i s l a v a Ing. Jarmila L E Š O V Á znalkyňa z odboru stavebníctvo, odvetvia odhad hodnoty nehnuteľností Jedľová ulica 4, 821 07 B r a t i s l a v a 0903 788 096, e-mail: jarmilalesova@stonline.sk Zadávateľ : CREDITORS,

Podrobnejšie

Posudok

Posudok Znalec: Ing. Miroslav VAŠKO, Čsl. armády 2355/28, 075 01 Trebišov, tel. +421 905 901 846, znalec pre odbor - 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby a 37 10 02 Odhady hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonštrukcii s lodžiou Cena - Predaj: 89 000,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Kačmár, Gen. Svobodu 330, Vranov nad Topľou, evidenčné číslo znalca , oprávnený podávať znalecké posudky z odboru

Znalec: Ing. František Kačmár, Gen. Svobodu 330, Vranov nad Topľou, evidenčné číslo znalca , oprávnený podávať znalecké posudky z odboru Znalec: Ing. František Kačmár, Gen. Svobodu 330, 093 01 Vranov nad Topľou, evidenčné číslo znalca 914079, oprávnený podávať znalecké posudky z odboru Stavebníctvo, odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľností.

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

008 Byt Michalovce Iškyová Štefánikova DRAŽBA

008 Byt Michalovce Iškyová Štefánikova DRAŽBA Znalec: Ing. Miroslav Dutko, 072 15 Budkovce 156, tel. 0905 465 770, e-mail: dutkomiro@stonline.sk, odbor 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

Posudok

Posudok Znalec: Ing. Miroslav VAŠKO, Čsl. armády 2355/28, 075 01 Trebišov, tel. +421 905 901 846, znalec pre odbor - 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby a 37 10 02 Odhady hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Z M L U V A o p r e v o d e v l a s t n í c t v a b y t u č. 1/2014/msbp uzavretá podľa 5 ods. 1 zák. NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Predávajúci

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Z M L U V A o p r e v o d e v l a s t n í c t v a b y t u č. 102017msbp uzavretá podľa 5 ods. 1 zák. NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Predávajúci

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadrami obvodové a nosné steny železobetónové steny hrúbky min. 200 mm, všetky

Podrobnejšie

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľ

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľ Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa 27.02.2017 Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce

Podrobnejšie

Ing. Marián KUREJ, Arm.gen. L.Svobodu 34, Prešov, telefón: ; znalec v odbore Stavebníctvo odvetv

Ing. Marián KUREJ, Arm.gen. L.Svobodu 34, Prešov, telefón: ;  znalec v odbore Stavebníctvo odvetv Ing. Marián KUREJ, Arm.gen. L.Svobodu 34, 080 01 Prešov, telefón: 0907 909 766; e-mail: mkurej@centrum.sk znalec v odbore 37 00 00 Stavebníctvo odvetvie - Odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Profesionálna

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Z M L U V A o p r e v o d e v l a s t n í c t v a b y t u č. 602016msbp uzavretá podľa 5 ods. 1 zák. NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Predávajúci

Podrobnejšie

(Microsoft Word - 7-Byt Hradi\232tn\341, BA)

(Microsoft Word - 7-Byt Hradi\232tn\341, BA) Ing. Jarmila L E Š O V Á znalkyňa z odboru stavebníctvo, odvetvia odhad hodnoty nehnuteľností Jedľová ulica 4, 821 07 B r a t i s l a v a 0903 788 096, e-mail: jarmilalesova@stonline.sk Zadávateľ : CREDITORS,

Podrobnejšie

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu Zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu meno, priezvisko, rodné priezvisko/obchodné meno: trvale bytom/sídlo: rodné číslo/ičo: narodený/-: štátne občianstvo/registrovaná: bankové spojenie: ako prevádzajúci

Podrobnejšie

LK real s. r. o Nám. Hrdinov č. 7-8, Levice, IČO: (JlM Titl. Mesto Levice Nám. Hrdinov č Levice h oloiô ', v Leviciach, dňa

LK real s. r. o Nám. Hrdinov č. 7-8, Levice, IČO: (JlM Titl. Mesto Levice Nám. Hrdinov č Levice h oloiô ', v Leviciach, dňa LK real s. r. o Nám. Hrdinov č. 7-8, 934 01 Levice, IČO: 44453281 (JlM Titl. Mesto Levice Nám. Hrdinov č. 1 934 01 Levice h oloiô ', v Leviciach, dňa 20. 02. 2013 VEC Ponuka na bezplatný prevod príjazdovej

Podrobnejšie

ZMLUVA a prevode vlastníctva pozemku uzavretá podľa zák.č.42/1992 Zb.o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní nárokov v družstvách v znení neskoršíc

ZMLUVA a prevode vlastníctva pozemku uzavretá podľa zák.č.42/1992 Zb.o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní nárokov v družstvách v znení neskoršíc ZMLUVA a prevode vlastníctva pozemku uzavretá podľa zák.č.42/1992 Zb.o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov a zák. NR SR č.182/1993 Z. z. v znení neskorších

Podrobnejšie

Zoznam dlžníkov poskytnutej zľavy pri prevode vlastníctva bytu na tretiu osobu:

Zoznam dlžníkov poskytnutej zľavy pri prevode vlastníctva bytu na tretiu osobu: 1 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU číslo 1/2018 Uzatvorená podľa 5 ods. 1 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon). PREDÁVAJÚCI:

Podrobnejšie

Zoznam dlžníkov poskytnutej zľavy pri prevode vlastníctva bytu na tretiu osobu:

Zoznam dlžníkov poskytnutej zľavy pri prevode vlastníctva bytu na tretiu osobu: 1 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU číslo 3/2018 Uzatvorená podľa 5 ods. 1 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon). PREDÁVAJÚCI:

Podrobnejšie

Zoznam dlžníkov poskytnutej zľavy pri prevode vlastníctva bytu na tretiu osobu:

Zoznam dlžníkov poskytnutej zľavy pri prevode vlastníctva bytu na tretiu osobu: 1 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU číslo 2/2018 Uzatvorená podľa 5 ods. 1 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon). PREDÁVAJÚCI:

Podrobnejšie

Znalec: Doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD., evidenčné číslo , odbor Stavebníctvo odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, Odhad hodnoty stavebných

Znalec: Doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD., evidenčné číslo , odbor Stavebníctvo odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, Odhad hodnoty stavebných Znalec: Doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD., evidenčné číslo 914916, odbor Stavebníctvo odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, Odhad hodnoty stavebných prác Zadávateľ: auctio, s. r. o. Kmeťkova 30 949 01

Podrobnejšie

^jio/fl^s I' 2 - ZMLUVA o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku uzavretá podľa zák.č.42/1992 Zb.o úprave majetkových vzť

^jio/fl^s I' 2 - ZMLUVA o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku uzavretá podľa zák.č.42/1992 Zb.o úprave majetkových vzť ^jio/fl^s I' 2 - ZMLUVA o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku uzavretá podľa zák.č.42/1992 Zb.o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní nárokov v družstvách v znení neskorších

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Anna Juhos číslo posudku: 057/2017 Meno znalca : Ing. Anna Juhos Kukučínova ulica 479/ Dunajská Streda znalec v odbore stavebníc

Znalec: Ing. Anna Juhos číslo posudku: 057/2017 Meno znalca : Ing. Anna Juhos Kukučínova ulica 479/ Dunajská Streda znalec v odbore stavebníc Meno znalca : Ing. Anna Juhos Kukučínova ulica 479/24 929 01 Dunajská Streda znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností Tel.: 0903/ 525 495, Evidenčné číslo znalca

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Radlinského 36/A, Bratislava, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Radlinského 36/A, Bratislava, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Radlinského 36/A, 811 07 Bratislava, mobil 0903 100 626, 0949 272 847 Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice Číslo spisu (objednávky):

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č.

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č. Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, 04011 Košice, tel.: 0904 932 423, ev. č. znalca : 915070 Zadávateľ posudku: Dom Dražieb, s.r.o.,

Podrobnejšie

08 Návrh na predaj pozemku - Oráčska ul. ako prípad hodný OZ

08 Návrh na predaj pozemku - Oráčska ul. ako prípad hodný OZ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 08 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 28.02.2017 Návrh na predaj pozemku parc.č. 1340/11 v k.ú. Rača na Oráčskej ul., ako prípad hodný osobitného

Podrobnejšie

Znalec: Milan Valigurský, Ing., Dr. Clementisa 2/144, Rimavská Sobota, evidenčné číslo znalca Tel.: ; mobil:

Znalec: Milan Valigurský, Ing., Dr. Clementisa 2/144, Rimavská Sobota, evidenčné číslo znalca Tel.: ; mobil: Znalec: Milan Valigurský, Ing., Dr. Clementisa 2/144, 979 01 Rimavská Sobota, evidenčné číslo znalca 914 156. Tel.: 0961 682 962; mobil: 0907 816 517 Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.,

Podrobnejšie

Objekt (mesto, druh objektu)

Objekt (mesto, druh objektu) Označenie: Palín, k.ú. Palín, okres Michalovce (pozemok) Číslo: D2/položka 17 Druh nehnuteľnosti: pozemok Katastrálne územie: Palín Obec: Palín Špecifikácia predmetu predaja: nehnuteľnosti zapísané na

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

KM_C364e

KM_C364e Kúpna zmluva Predávajúci: Mesto Trenčianske Teplice, zastúpené PhDr. Štefanom Škultétym - primátorom mesta Ul. gen. M. R. Štefánika č. 613/4 914 51 Trenčianske Teplice IČO: 00 312 088 Bankové spojenie:

Podrobnejšie

Zmluva o najme bytu_Hudakova Lubov

Zmluva o najme bytu_Hudakova Lubov Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa 663 a nasl. OZ Prenajímateľ: MESTO MEDZILABORCE Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta Mierová 326/4 068 01 Medzilaborce IČO: 00323233 a Nájomca: Ľubov Hudáková,

Podrobnejšie

KM_C364e

KM_C364e Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim IČ O : 00312088 a kupujúcim :Mestom Trenčianske Teplice, ul. gen.m.r.štefánika 4 zastúpené primátorom mesta PhDr. Štefanom Skultétym : Karel Čejka, rod. Čejka

Podrobnejšie

Znalec: Znalecká organizácia PBT s.r.o., Pri Rajčianke 49, Ţilina evidenčné číslo: Zadávateľ: Auctioneer s.r.o., Špitálska 61, B

Znalec: Znalecká organizácia PBT s.r.o., Pri Rajčianke 49, Ţilina evidenčné číslo: Zadávateľ: Auctioneer s.r.o., Špitálska 61, B Znalec: Znalecká organizácia PBT s.r.o., Pri Rajčianke 49, 010 01 Ţilina evidenčné číslo: 900 251 Zadávateľ: Auctioneer s.r.o., Špitálska 61, 811 08 Bratislava Číslo spisu (objednávky): 004/2014 objednávka

Podrobnejšie

Znalec: Milan Valigurský, Ing

Znalec: Milan Valigurský, Ing Znalec: Milan Valigurský, Ing., Dr. Clementisa 2/144, 979 01 Rimavská Sobota, evidenčné číslo znalca 914 156. Tel.: 0961 682 962; mobil: 0907 816 517 Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.,

Podrobnejšie

1

1 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU A POZEMKOV 1 Zmluvné strany 1.1 PREDÁVAJÚCI: Obec Lednické Rovne IČO: 00 317 462 Sídlo: Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, SR Štatut. zástupca: Mgr. Marian Horečný,

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Zmluva o prevode vlastníctva bytu ( 5 zák. č. 182/1993 Z. z.) Predávajúci : Mesto Bytča Námestie SR 1/1, Bytča IČO : , DIČ :

Zmluva o prevode vlastníctva bytu ( 5 zák. č. 182/1993 Z. z.) Predávajúci : Mesto Bytča Námestie SR 1/1, Bytča IČO : , DIČ : Zmluva o prevode vlastníctva bytu ( 5 zák. č. 182/1993 Z. z.) Predávajúci : Mesto Bytča Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča IČO : 00 321 192, DIČ : 2020626399 bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Bytča č. účtu

Podrobnejšie

Ing. Jozef Arendáč, č.541, Nová Ľubovňa, okr. Stará Ľubovňa, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnost

Ing. Jozef Arendáč, č.541, Nová Ľubovňa, okr. Stará Ľubovňa, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnost Ing. Jozef Arendáč, č.541, 065 11 Nová Ľubovňa, okr. Stará Ľubovňa, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti, evidenčné číslo 910042 tel. 0905/844881, mail. jarendac@slnet.sk

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č.

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č. Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, 04011 Košice, tel.: 0904 932 423, ev. č. znalca : 915070 Zadávateľ posudku: Dom Dražieb s.r.o.,

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Milan Marcibál, Nová 48, , LUTILA znalec v odbore stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností mobil:

Znalec: Ing. Milan Marcibál, Nová 48, , LUTILA znalec v odbore stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností mobil: , Nová 48, 966 22, LUTILA znalec v odbore stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností mobil:+421 917 726 958 e-mail: hips@hips.sk Zadávateľ: LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 421

Podrobnejšie

Microsoft Word - Oznámenie o dražbe - byt č 3 - polovica

Microsoft Word - Oznámenie o dražbe - byt č 3 - polovica OZNÁMENIE O DRAŽBE Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca úpadcu: Miroslav Kocúr, nar. 16.08.1974, Hajnáčka 202, 980 33 Hajnáčka,

Podrobnejšie

OVS NS2 SP, VI-2015

OVS NS2 SP, VI-2015 Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (celok č. 2) v obci Nižná Slaná Košice... 490/2015/OMP-19208 JUDr. Zdenko

Podrobnejšie

ZNALECK POSUDOK

ZNALECK POSUDOK Počet strán: 29 z toho príloh: 20 Počet vyhotovení: 4 ING. J Á N K A R E L, PHD., EUR ING Znalec v odbore Stavebníctvo a odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 914882 Vajnorská 1305/1,

Podrobnejšie

15 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov - lokalita Pekná cesta

15 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov - lokalita Pekná cesta MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 15 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 04.07.2017 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov parc.č. 19060/11, 17 a

Podrobnejšie

AB SNV_2018

AB SNV_2018 Východoslovenská energetika Holding a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka 1203/V, IČO : 36 211 222 Ponuka na odpredaj Administratívna

Podrobnejšie

V2 Kúpna zmluva_TINAMA-Pusté Sady

V2 Kúpna zmluva_TINAMA-Pusté Sady Kúpna zmluva č. 1 (Uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a uznesení Obecného zastupiteľstva obce Pusté Sady č. B/ 93/ 2017 Čl. I. Zmluvné strany

Podrobnejšie

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ Garsónka č.14 na Ulici Hospodárska č. 82 Mesto Trnava, Hlavná ul. č. 1, Trnava v zastúpení majetkovou komisiou pri MZ v

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ Garsónka č.14 na Ulici Hospodárska č. 82 Mesto Trnava, Hlavná ul. č. 1, Trnava v zastúpení majetkovou komisiou pri MZ v OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ Garsónka č.14 na Ulici Hospodárska č. 82 Mesto Trnava, Hlavná ul. č. 1, 917 01 Trnava v zastúpení majetkovou komisiou pri MZ v Trnave v y h l a s u j e v zmysle 281 a ďalších ustanovení

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadávateľ: OTP Factoring Slovensko s.r.o

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadávateľ: OTP Factoring Slovensko s.r.o Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, 071 01 Michalovce mobil: 0903 612 834 mail: cossi@cossi.sk Zadávateľ: OTP Factoring Slovensko s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava IČO: 45 730 008 DIČ:

Podrobnejšie

ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA NEBYTOVÉHO PRIESTORU uzavretá podľa 5 ods. 1 a 16 ods. 3 zákona Národnej rady SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a

ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA NEBYTOVÉHO PRIESTORU uzavretá podľa 5 ods. 1 a 16 ods. 3 zákona Národnej rady SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA NEBYTOVÉHO PRIESTORU uzavretá podľa 5 ods. 1 a 16 ods. 3 zákona Národnej rady SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

NS1_sut_podklady_august_2014

NS1_sut_podklady_august_2014 Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (celok č. 1) v k. ú. Nižná Slaná v obci Nižná Slaná Košice... 480/2014/OSM-20031

Podrobnejšie

, OVS Čierna nT SP, VI-2015

, OVS Čierna nT SP, VI-2015 Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností v k. ú. Čierna nad Tisou Košice... 368/2015/OMP-18721 JUDr. Zdenko Trebuľa

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č.

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č. Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, 04011 Košice, tel.: 0904 932 423, ev. č. znalca : 915070 Zadávateľ posudku: Dom Dražieb s.r.o.,

Podrobnejšie

CEZ /2016 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru (ďalej len Zmluva o prevode") uzavretá podľa 4 a nasl. zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vla

CEZ /2016 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru (ďalej len Zmluva o prevode) uzavretá podľa 4 a nasl. zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vla CEZ /2016 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru (ďalej len Zmluva o prevode") uzavretá podľa 4 a nasl. zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a 588 a nasl.

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Štefan M i š k o v i č, Š a ľ a ul. Tulipánová č. s. 1995/1 evidenčné číslo Zadávateľ: WEMOVE INVESTMEN a. s. Žilina, Tvrdého č 79

Znalec: Ing. Štefan M i š k o v i č, Š a ľ a ul. Tulipánová č. s. 1995/1 evidenčné číslo Zadávateľ: WEMOVE INVESTMEN a. s. Žilina, Tvrdého č 79 Znalec: Ing. Štefan M i š k o v i č, Š a ľ a ul. Tulipánová č. s. 1995/1 evidenčné číslo 912364 Zadávateľ: WEMOVE INVESTMEN a. s. Žilina, Tvrdého č 793/21 v zastúpení Advokátska kancelária Patajová Pataj,

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačne

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačne Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačnej oblasti Tajov Cena - Predaj: 89 900,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

Z m l u v a č o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva uzavretá podľa 5 ods. 1 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve

Z m l u v a č o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva uzavretá podľa 5 ods. 1 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve Z m l u v a č. 14 0 2600 17 o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva uzavretá podľa 5 ods. 1 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Znalec:

Znalec: Objednávateľ :. Špitálska 61 811 08 Bratislava Slovensko IČO: 45 881 014 Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č. 017/2013 zo dňa 21.08.2013 ZNALECKÝ POSUDOK číslo úkonu 65 / 2013 Vo veci : Stanovenie

Podrobnejšie

SP OVS

SP OVS Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností na ulici Svätoplukova č. 28 v Košiciach Košice 4.7.2017 401/2017/OSM-18752

Podrobnejšie