SÚŤAŽNÉ PODKLADY SLUŽBY. Upratovacie a čistiace služby pre GR SPF

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SÚŤAŽNÉ PODKLADY SLUŽBY. Upratovacie a čistiace služby pre GR SPF"

Prepis

1 Verejný obstarávateľ: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava Postup verejného obstarávania: PODLIMTNÁ ZÁKAZKA Verejná súťaž ( 4 ods. 3 a 100 až 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) (služby) SÚŤAŽNÉ PODKLADY SLUŽBY Upratovacie a čistiace služby pre GR SPF V Bratislave dňa Miesto a dátum podpisu súťažných Ing. Gabriela Matečná podkladov štatutárnym orgánom verejného obstarávateľa generálny riaditeľ SPF... Ing. Róbert Polóni námestník GR SPF V Bratislave, dňa... Miesto a dátum podpisu súťažných podkladov... Riaditeľ odboru JUDr. Viera Pažická riaditeľka právneho odboru V Bratislave, dňa... Miesto a dátum podpisu súťažných podkladov... zodpovednou osobou verejného obstarávateľa Ing. Pavel Brutenič ved.odd. správy majetku a služieb Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje : V Bratislave, dňa Miesto a dátum overenia súťažných podkladov so zákonom Ing. Jana Hanušová poverený zamestnanec pre verejné obstarávanie Bratislava, august 2013

2 A.1. Pokyny pre uchádzačov 1. Identifikácia obstarávateľa : Názov organizácie : Slovenský pozemkový fond IČO: DIČ: Sídlo organizácie : Búdková 36, Bratislava, Kontaktné osoby : Ing. Pavel Brutenič (za odbornú stránku predmetu obstarávania) telefón: 02/ Fax: 02/ Ing. Jana Hanušová (náležitosti týkajúce sa verejného obstarávania) telefón : 02/ Predmet obstarávania : 2.1. Názov predmetu zákazky: Upratovacie a čistiace služby pre GR SPF Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnej budove generálneho riaditeľstva Slovenského pozemkového fondu, v budove archívu na Búdkovej ul Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania : obstaranie zákazky upratovacie a čistiace služby podľa špecifikácie (príloha č.2). 3. Rozsah zákazky a predpokladaná hodnota zákazky 3.1. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je ,00 EUR v trvaní zmluvy 4 roky (48 mesiacov). 3. Komplexnosť dodávky : Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 4. Zdroj finančných prostriedkov : Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov SPF a verejný obstarávateľ neposkytne žiadne zálohové faktúry. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní. 5. Zmluva : Výsledkom verejnej súťaže bude uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby podľa predmetu zákazky s úspešným uchádzačom na obdobie 4 rokov (48 mesiacov) a uzatvorenej v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Platnosť zmluvy sa skončí pred uplynutím doby platnosti vtedy, ak sa vyčerpá stanovený finančný limit zákazky alebo dohodou. 6. Miesto poskytnutia služby : 6.1. Miesto poskytnutia služby: administratívna budova generálneho riaditeľstva a budova archívu Slovenského pozemkového fondu, ulica Búdkova 36, Bratislava Trvanie zmluvy : 48 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

3 7. Variantné riešenie : 7.1. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 8. Platnosť ponuky : 8.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej do: dňa V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu verejného obstarávateľa a začaté konanie o námietkach pred uzavretím zmluvy bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie obstarávateľa alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní a Úrad pre verejné obstarávanie vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi : 9.1.Akákoľvek komunikácia medzi záujemcami o účasť vo verejnej súťaži, uchádzačmi a verejným obstarávateľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len informácie ) medzi obstarávateľom a uchádzačmi sa zo strany obstarávateľa bude uskutočňovať písomnou formou Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len elektronické prostriedky ), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. 10. Vysvetľovanie podmienok podlimitnej zákazky : V prípade potreby objasniť údaje uvedené v oznámení, podmienky účasti v podlimitnej zákazke určené v oznámení alebo v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek z uchádzačov podľa bodu 9 požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese : Názov organizácie : Slovenský pozemkový fond Sídlo organizácie : Búdková 36, Bratislava, Kontaktné osoby : Ing. Pavel Brutenič (za odbornú stránku predmetu obstarávania) telefón: 02/ Fax: 02/ Ing. Jana Hanušová (náležitosti týkajúce sa verejného obstarávania) telefón : 02/ Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podľa bodu sa považuje požiadavka doručená obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr šesť pracovných dní pred

4 uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred, inak v primeranej lehote určenej verejným obstarávateľom Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie predloženú zo strany uchádzača podľa bodu 9.2 a 10.2, oznámi sa do troch pracovných dní od doručenia žiadosti na vysvetlenie všetkým uchádzačom, ktorí si prevzali súťažné podklady Zápisnice z otvárania ponúk, vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk; oznámenie o vylúčení uchádzača z verejnej súťaže, žiadosť o vysvetlenie ponuky, oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, oznámenie o predĺžení viazanosti ponúk bude zasielať verejný obstarávateľ výhradne prostredníctvom pošty. 11. Obhliadka miesta poskytovania služby : 11.1.Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta poskytovania služieb. Výdavky spojené s obhliadkou objektov verejného obstarávateľa znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi Obhliadka miesta poskytovania služieb sa uskutoční v dňoch až od 9.00 hod. do hod.. Stretnutie uchádzačov s kontaktnou osobou p. Ing. Bruteničom alebo jeho zástupcom je vždy v hale na prízemí budovy verejného obstarávateľa na ul. Búdkova 36 v Bratislave. Obhliadky sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý si prevzal súťažné podklady a môže byť zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. 12. Vyhotovenie ponuky Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy (originály) alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa musia predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložiť do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku. 13. Jazyk ponuky : Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 14. Obsah ponuky : Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady, dokumenty a vyhlásenia podľa bodov 14 a 15 týchto súťažných podkladov, vo forme uvedenej v týchto súťažných podkladoch, doplnené tak, ako je to stanovené v týchto bodoch súťažných podkladov.

5 A. Ponuka - obsah časti ponuky označenej slovom Ostatné - doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a ostatné dokumenty, ktoré musí táto časť ponuky obsahovať: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa 26 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa 26 ods. 2,4,5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií : vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke (vyplnený formulár podľa prílohy č.3), Podľa 26 ods. 2 písm. a) výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace ku dňu podľa bodu týchto súťažných podkladov : Podnikateľ fyzická osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov Podnikateľ právnická osoba predloží výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa, Podľa 26 ods. 2 písm. b) potvrdením príslušného súdu nie staršie ako 3 mesiace, Podľa 26 ods. 2 písm. c) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, nie starším ako tri mesiace ku dňu podľa bodu týchto súťažných podkladov, Podľa 26 ods. 2 písm. d) potvrdením miestne príslušného daňového úradu, nie starším ako tri mesiace ku dňu podľa bodu týchto súťažných podkladov, Podľa 26 ods. 2 písm. e) aktuálnym dokladom o oprávnení poskytovať službu. Člen skupiny túto podmienku účasti podľa 31 ods.3 preukazuje len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť, Podľa 26 ods. 2 písm. f) čestným vyhlásením, Podľa 2 ods. 2 písm. g) čestným vyhlásením, Ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní osobné postavenie záujemcov predkladá každý člen skupiny osobitne Podnikatelia zapísaní v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môžu podľa 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť doklady uvedené v bode platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie (originálny doklad alebo úradne overená kópia) podľa 128 zákona v čase predkladania ponuky Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike postupuje podľa 26 ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa 27 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia uchádzač preukáže

6 predložením týchto dokladov v originálnom vyhotovení alebo v úradne overenej kópii nie staršie ako 3 mesiace ku dňu podľa bodu týchto súťažných podkladov: Podľa 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť aj prísľub o poskytnutí úveru alebo schopnosť plniť finančné záväzky v originálnom vyhotovení alebo úradne overená kópia tohto dokumentu nie staršia ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V predmetnom vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár a bežný účet uchádzača nie je a ani nebol predmetom exekúcie. Súčasne uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky V prípade, ak bude ponuka predložená skupinou dodávateľov podľa 31 zákona o verejnom obstarávaní, predloží skupina požadované doklady spoločne za celú skupinu dodávateľov, to znamená aspoň jeden člen skupiny dodávateľov musí predložiť uvedené doklady a spĺňať uvedené podmienky Pre poskytovanie služby pre predmetnú zákazku je potrebné splnenie i osobitných podmienok v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 32, preto bude SPF požadovať ku dňu podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom úradne overenú fotokópiu poistnej zmluvy alebo potvrdenia o poistení za škodu podnikateľa s min. výškou poistného krytia ,- EUR. Poistná zmluva musí pokrývať poistenie všetkých rizík spojených s poskytovateľom (uchádzačom) poskytovanými službami, a to hlavne poškodenie, zničenie a stratu vecí nachádzajúcich sa v priestoroch GR SPF spôsobených prevádzkovou činnosťou poskytovateľa (uchádzača), vodou, ohňom, vandalizmom, príp. ich častí, vybavenia, systémov a zariadení tam sa nachádzajúcich. Úspešný uchádzač bude povinný zabezpečiť, aby poistný vzťah trval minimálne v uvedenom rozsahu počas celej doby platnosti zmluvy Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle 28 zákona o verejnom obstarávaní: Podľa 28 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (2010, 2011, 2012) doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a s podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny podnikateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za každého člena skupiny (vyplnený formulár podľa prílohy č.3) Vyplnenú Prílohu č.1 : Návrh na plnenie jednotlivých kritérií.

7 Ak je uchádzačom skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti : podľa bodu a za každého člena skupiny osobitne podľa bodu za všetkých členov skupiny spoločne Súčasťou súťažných podkladov je podľa 34 ods.10 zákona návrh zmluvy Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: Zmluva o zabezpečení upratovacích a čistiacich služieb Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí prílohu č. 4 týchto súťažných podkladov Návrh zmluvy. Návrh zmluvy bez uvedenia ceny musí byť doplnený o identifikačné údaje uchádzača a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača CD/DVD nosič/nosiče alebo iné vhodné médium s obsahom celej ponuky označenej slovom Ostatné podľa týchto súťažných podkladov. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. 15. B. Ponuka obsah časti ponuky označenej slovom Kritériá doklady, ktoré musí táto časť ponuky obsahovať: Vyplnený návrh na plnenie kritérií podľa vzoru uvedeného v prílohe č.1 týchto súťažných podkladov a v súlade s informáciami uvedenými v týchto súťažných podkladoch CD/DVD nosič/nosiče alebo iné vhodné médium s obsahom celej ponuky označenej slovom Kritériá podľa týchto súťažných podkladov. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. 16. Náklady na ponuku Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania Ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania. 17. Mena a ceny uvádzané v ponuke : 17.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení : navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke. 18. Vyhotovenie ponuky : 18.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača.

8 18.2.Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v oznámení a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak. 19. Predloženie ponuky 19.1.Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov Uchádzač predloží ponuku podľa bodu 20 týchto súťažných podkladov osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu miesta predkladania ponúk a v určenej lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 20. Označenie obalu ponuky : 20.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu. Obal musí byť uzatvorený Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje : adresu obstarávateľa uvedenú v oznámení, adresu uchádzača, označenie PODLIMITNÁ ZÁKAZKA NEOTVÁRAŤ, heslo : Upratovacie a čistiace služby pre GR SPF Uchádzač vloží do obalu podľa bodu a týchto súťažných podkladov ponuku tak, aby obsahovala: - osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky (v samostatnom nepriehľadnom obale) týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom Kritériá a - osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky (v samostatnom nepriehľadnom obale), označenú slovom Ostatné. 21. Miesto a lehota na predkladanie ponuky : Ponuku je potrebné doručiť na adresu : Slovenský pozemkový fond Búdkova 36, Bratislava Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa o 9,00 hod Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená. 22. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky : 22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk

9 22.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu uvedenú v bode 21.1 a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk a na adresu podľa bodu Otváranie obálok s ponukami : Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční na adrese : Slovenský pozemkový fond Búdkova 36, Bratislava zasadačka prízemie Termín otvárania časti ponuky označenej ako Ostatné sa uskutoční dňa : o 10,00 hod Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako ostatné časti ponuky označenej ako Kritériá verejný obstarávateľ zverení v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky ; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk Otváranie časti ponúk, označených ako Kritériá komisia vykoná v súlade s ustanoveniami 41 ods.2 zákona Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním ponúk, označených ako Kritéria, musí byť aspoň päť pracovných dní V súlade s 43 ods. 3 Zákona otváranie ponúk podľa 41 zákona bude neverejné. Na otváraní ponúk sa zúčastní len komisia menovaná na otváranie a vyhodnotenie ponúk bez prítomnosti uchádzačov. 24. Preskúmanie ponúk 24.1.Verejný obstarávateľ zriadi na preskúmavanie a vyhodnotenie ponúk najmenej päťčlennú komisiu, ktorá začne svoju činnosť otváraním časti ponúk označenej ako Ostatné Preskúmavanie a vyhodnocovanie tejto časti ponúk komisiou je neverejné Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: obsahujú náležitosti uvedené v bode 14.a 15. Obsah ponuky, zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo Výzve a v týchto súťažných podkladoch Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo Výzve, prostredníctvom ktorej bolo verejné obstarávanie vyhlásené a v týchto súaťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v čase predkladania ponuky. Ostatné ponuky uchádzačov budú zo súťaže vylúčené Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa 138 ods. 2 písm. e) Zákona.

10 25. Dôvernosť procesu vyhodnocovania ponúk 25.1 Členovia komisie, ktorý vyhodnocujú ponuky, nesmú poskytovať počas vyhodnocovania ponúk informácie o obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorý vyhodnocujú ponuky, sa vzťahujú ustanovenia podľa 40 Zákona Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol. Za dôverné informácie na účely Zákona je možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa Zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu. 26. Vyhodnocovanie ponúk z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky 26.1 Komisia vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľ na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky uvedené vo Výzve a v týchto súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlení ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní Po vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedených vo Výzve a v týchto SP a náležitostí ponúk, sa vyhotovu záznam, ktorý obsahuje najmä zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia a zoznam ponúk, ktoré postúpia do otvárania časti ponúk označených ako Kritéria. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa 138 ods. 2 písm. e) Zákona. 27. Otváranie a vyhodnotenie ponúk po otvorení časti Kritériá Otváranie tejto časti ponúk je verejné a na adrese uvedenej v bode týchto súťažných podkladov 27.1 Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzača. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie Na otváraní obálok s ponukami za účasti uchádzačov sa všetkým zúčastneným z predložených ponúk zverejnia obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií, určených obstarávateľom na hodnotenie ponúk Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené z verejného obstarávania budú po otváraní časti Kritéria komisiou vyhodnocované podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk určeného vo

11 Výzve a v týchto súťažných podkladoch a na základe pravidiel jeho uplatnenia určeného v časti A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia týchto súťažných podkladov Ak sa pri zadávaní zákazky objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné podľa 42 ods. 3 Zákona Komisia zohľadní odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov a bude primerane postupovať podľa 42 ods. 5 Zákona. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky v prípade ak uchádzač, - nedoručí písomné odôvodnenie v určenej lehote; - nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu podľa 42 ods. 5 Zákona alebo predložené vysvetlenie nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa bodu 26.3; Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov 28.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia podmienok účasti týkajúcich sa: - osobného postavenia podľa postavenia podľa 26 Zákona, - finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa 27 Zákona, - technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa 28 Zákona Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti: - podľa 26 ods. 1 a 2 Zákona za každého člena skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa 26 ods. 1 písm. f) Zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť, - ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne, - ktoré sa týkajú technickej a odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne Splnenie podmienok účasti uchádzačov sa bude posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených vo Výzve Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač, alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí v písomnej podobe v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na preukázanie splnenia podmienok účasti. Doklady musia byť predložené ako originál alebo ich úradne osvedčené kópie Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa 26 uchádzač doplní doklady spôsobom podľa 132 a ak ide o doplnenie iných dokladov alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač ho doručí verejnému obstarávateľovi, pričom v oboch prípadoch je tak povinný urobiť do

12 - piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo - dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu Ak uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti alebo predloží neplatné doklady alebo nepredloží po písomnej žiadosti podľa bodu 28.6 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené informácie, bude z verejného obstarávania vylúčený. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa 138 ods. 2 písm. e) Zákona. 29. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 29.1 Ak v prípade podľa bodu 28.5 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ podľa 33 ods.1 Zákona Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 30.1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa 138 ods. 2 písm. f) Zákona Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom alebo inými zákonmi, s verejným záujmom, alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži. 30. Uzavretie zmluvy o poskytnutí služby: Zmluva bude uzatvorená s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, v lehote viazanosti ponúk a to najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa zákona alebo ak neboli podané námietky podľa zákona a po schválení výsledku verejnej súťaže predmetnej zákazky vedením Slovenského pozemkového fondu. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia súvisiace s uzavretím zmluvy, ak boli podané námietky podľa zákona, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi ak nastane jedna zo skutočností uvedených v 45 ods.6 zákone.

13 30.2. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa zákona, ak bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní podľa prvej vety, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný Zmluva o poskytnutí služby s úspešným uchádzačom bude uzatvorená najneskôr do uplynutia lehoty viazanosti ponúk t.j. do 30.novembra 2013 a uzatvorená zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. A.2. Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 1. Kritériami výberu najvhodnejšej ponuky sú : 1.1.Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je navrhovaná celková cena za dodanie predmetu zákazky t.j. poskytnutie požadovanej služby a je dané bodovým vyjadrením, pričom 100 bodov je pridelené ponuke s najnižšou cenou Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa navrhovaného kritéria : Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného počtu bodov posudzovaným údajom, uvedeným v ponuke. Spôsob hodnotenie 1. kritéria: Cena v bez DPH/mesiac...max.100bodov /max.bodová hodnota je pre najnižšiu cenu, pri ostatných sa určí nepriamou úmerou/ V cene za mesiac upratovacích a čistiacich služieb budú zahrnuté všetky náklady dodávateľa súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy, t.j. mzdy, doprava, čistiace prostriedky, technické a strojové vybavenie, pracovné nástroje a pomôcky, resp. iné okrem nákladov za toaletný papier, papierové utierky do zásobníkov a mydlo do zásobníkov. Maximálny počet bodov (100) sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za upratovanie a čistenie za mesiac v administratívnej budove GR SPF a v budove archívu, pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za upratovanie a čistenie za mesiac v administratívnej budove GR SPF a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom (100) bodov pre uvedené kritérium. 2. Identifikácia úspešného uchádzača podlimitnej zákazky : Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka podľa výsledných hodnôt vyhodnotenia od jednotlivých členov komisie dosiahne najvyššie bodové hodnotenie.

14 B.1 Opis predmetu obstarávania Predmetom podlimitnej zákazky je pre Slovenský pozemkový fond ako verejného obstarávateľa zabezpečenie poskytovateľa upratovacích a čistiacich služieb, ktorých požadovaná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov. Výsledkom verejnej súťaže bude uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby na obdobie štyroch rokov t.j. 48 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, predpoklad do B.2 Spôsob určenia ceny 1. Cena za zákazku musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. B.3 Obchodné podmienky poskytnutia služby 1. Výsledkom podlimitnej zákazky bude uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v trvaní do Zmluva o poskytnutí služby bude podpísaná po schválení výsledku podlimitnej zákazky vedením Slovenského pozemkového fondu. 3. Podrobnosti zmluvy o poskytnutí služby budú prerokované medzi obstarávateľom a úspešným uchádzačom na stretnutí, ktorého termín určí obstarávateľ, v lehote viazanosti ponúk. Prílohy : príloha č. 1 návrh na plnenie kritérií príloha č.2 podrobná špecifikácia upratovacích a čistiacich služieb príloha č.3 vyhlásenia uchádzača príloha č.4 návrh zmluvy

15 Príloha č. 1 Návrh na plnenie jednotlivých kritérií Názov kritéria 1. cena v bez DPH/mesiac (celková cena za upratovacie a čistiace služby v budove GR a budove archívu za mesiac) Body 100 Dátum : meno, priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača podpis pečiatka

16 OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV : A.1 Pokyny pre uchádzačov A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia B.1 Opis predmetu obstarávania B.2 Spôsob určenia ceny Prílohy: č.1, 2,3,4

17 Príloha č Opis predmetu zákazky - Špecifikácia upratovacích a čistiacich služieb 1.1. Administratívna budova generálneho riaditeľstva Slovenského pozemkového fondu o celkovej výmere 1.942,4 m², upratovanie vykonávané v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. v administratívnych priestoroch, miestnosti vodičov, výdajni stravy a jedálni podľa harmonogramu : DENNE : a) umytie, zotretie alebo pozametanie všetkých druhov podláh, ktoré nie sú pokryté kobercami (chodby, schodiská, kancelárske priestory, toalety, výťah a iné); podlahy toaliet, výdajne stravy a jedálne umyť dezinfekčným prípravkom, b) vyprázdnenie odpadkových košov (v prípade potreby, aj s výmenou vreciek), popolníkov, skartovačiek, vriec na separovaný zber papiera a plastov, c) pravidelná roznáška toaletného papiera, papierových utierok a náplní do mydlovničiek, d) umytie umývadiel a ich bezprostredného okolia v kanceláriách, e) umytie sociálnych zariadení (umývadlá, WC misy a pisoáre), f) pozametanie okolo kontajnerov. TÝŽDENNE : a) umytie sklenených vchodových dverí, b) utretie prachu zo zábradlia a okenných parapet na schodisku, c) na požiadanie utretie prachu z voľných plôch vlhkou handrou na dosah z podlahy (pracovné stoly, stolíky, nábytok, parapetné dosky...), d) dezinfekcia sociálnych zariadení. DVAKRÁT ZA MESIAC : a) umytie zábradlia schodísk, b) vysávanie kobercov (alebo v prípade potreby na požiadanie). MESAČNE : a) umytie dverí, b) vyleštenie zrkadiel, c) umytie umývateľných stien v sociálnych a hygienických zariadeniach Budova archívu o celkovej výmere 152,85 m², vykonávané v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. podľa harmonogramu: ŠTVRŤROČNE : a) pozametanie (povysávanie) v budove archívu, b) utretie prachu.

18 Príloha č. 3 VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov)... týmto vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania Upratovacie a čistiace služby pre GR SPF, ktoré sú určené v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom zmluvy, všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku. v...dňa podpis v...dňa doplniť podľa potreby Pozn.: POVINNÉ

19 Príloha č.4 Návrh zmluvy: ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB Č. CRZ: uzatvorená v súlade s ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Zmluvné strany: OBJEDNÁVATEĽ: Slovenský pozemkový fond Sídlo: Búdkova 36, Bratislava Konajúci prostredníctvom: Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka Ing. Róbert Poloni, námestník generálnej riaditeľky IČO: DIČ: IČ DPH: nie je platiteľom DPH Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu: /8180 Registrácia: zapísaný v obch. registri Okr. súdu Bratislava I. v oddiel PO, vložka č. 35/B. (ďalej len ako objednávateľ ) a DODÁVATEĽ:... Sídlo:... Konajúci prostredníctvom:..., konateľ IČO:... DIČ:... IČ DPH:... Bankové spojenie:... Číslo účtu:... Registrácia: (ďalej len ako dodávateľ ) Dodávateľ je úspešný uchádzač verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ).

20 Čl. 1 Účel a predmet zmluvy 1. Účelom tejto zmluvy je úprava vzájomných vzťahov pri poskytovaní služieb súvisiacich so zabezpečením upratovania v objektoch objednávateľa. 2. Predmetom tejto zmluvy je výkon upratovacích a čistiacich služieb dodávateľom v objektoch objednávateľa, a to administratívna budova a budova archívu Slovenského pozemkového fondu, Generálne riaditeľstvo, Búdkova 36, Bratislava. 3. Dodávateľ vyhlasuje, že je oprávnený poskytovať služby tvoriace predmet zmluvy na základe predmetu činnosti zapísaného v príslušnom živnostenskom a obchodnom registri. Čl. 2 Rozsah a spôsob plnenia Upratovacie a čistiace služby budú dodávateľom realizované nasledovne: 1.1. Administratívna budova Slovenského pozemkového fondu, Generálne riaditeľstvo, Búdkova 36, Bratislava o celkovej výmere 1 942,4 m²; upratovanie bude dodávateľom realizované v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. v administratívnych priestoroch, v miestnosti vodičov, vo výdajni stravy a v jedálni podľa harmonogramu : DENNE : a) umytie alebo zotretie všetkých druhov podláh, ktoré nie sú pokryté kobercami (chodby, schodiská, kancelárske priestory, toalety, výťah a iné); podlahy toaliet, výdajne stravy a jedálne dezinfekčným prípravkom, b) vyprázdnenie odpadkových košov (v prípade potreby aj s výmenou vreciek), popolníkov, skartovačiek, vriec na separovaný zber papiera a plastov, c) pravidelná roznáška toaletného papiera, papierových utierok a náplní do mydlovničiek, d) umytie umývadiel a ich bezprostredného okolia v kanceláriách, e) umytie sociálnych zariadení (umývadlá, WC misy a pisoáre), f) pozametanie okolo kontajnerov. TÝŽDENNE : a) umytie sklenených vchodových dverí, b) utretie prachu zo zábradlia a okenných parapet na schodisku, c) na požiadanie utretie prachu z voľných plôch vlhkou handrou na dosah z podlahy (pracovné stoly, stolíky, nábytok, parapetné dosky...), d) dezinfekcia sociálnych zariadení. DVAKRÁT ZA MESIAC : a) umytie zábradlia schodísk, b) vysávanie kobercov.

21 MESAČNE : a) umytie dverí, b) vyleštenie zrkadiel, c) umytie umývateľných stien v sociálnych a hygienických zariadeniach Budova archívu Slovenského pozemkového fondu, Generálne riaditeľstvo, Búdkova 36, Bratislava o celkovej výmere 152,85 m²; upratovanie bude poskytovateľom realizované v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. podľa harmonogramu: ŠTVRŤROČNE : a) pozametanie (povysávanie) v budove archívu, b) utretie prachu. Čl. 3 Súčinnosť zmluvných strán 1. Objednávateľ odovzdá dodávateľovi všetky objekty za účelom plnenia predmetu zmluvy. 2. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby po skončení prác tvoriacich predmet zmluvy boli v upratovaných objektoch zavreté okná, zhasnuté svetlá, zavreté vodovodné batérie a dvere riadne uzamknuté. Čl. 4 Platnosť a účinnosť zmluvy 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 3. Túto zmluvu je možné ukončiť pred uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná a) písomnou dohodou zmluvných strán, b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, c) odstúpením od zmluvy objednávateľom. 4. Vypovedať zmluvu písomnou výpoveďou je oprávnená ktorákoľvek zmluvná strana, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 3-mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 5. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak dodávateľ poruší zmluvne dojednané podmienky plnenia, a to takým spôsobom, že by tým došlo k ohrozeniu alebo narušeniu hygienického režimu pracoviska objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak dodávateľ naďalej porušuje svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov napriek tomu, že už bol na takéto porušovanie písomne upozornený objednávateľom s uvedením lehoty na zjednanie nápravy a/alebo na odstránenie

22 nedostatkov spôsobených porušením svojich zmluvných alebo zákonných povinností a dodávateľ tak neurobil. Objednávateľ je taktiež oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v súlade s Čl. 6 bod 3. a Čl. 7 bod 5. tejto zmluvy. 6. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy dodávateľovi. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie bolo doručené na tretí deň od jeho zaslania poštou doporučene do sídla dodávateľa. Čl. 5 Cena a platobné podmienky 1. Zmluvné stany sa dohodli na cene za poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 1.1. Cena za upratovacie a čistiace služby za všetky objekty objednávateľa uvedené v Čl. 1 tejto zmluvy a v súlade s Čl. 2 tejto zmluvy je vo výške: - cena bez DPH... /mesačne - DPH vo výške 20%... - cena s DPH... /mesačne V cene za upratovacie a čistiace služby sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy, (napr. doprava, čistiace prostriedky, pracovné nástroje a pomôcky a iné. 2. Dodávateľ vystaví za služby tvoriace upratovacie a čistiace služby podľa Čl. 2 bod 1. tejto zmluvy faktúru, ktorá musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade s príslušnými platnými a účinnými právnymi predpismi. 3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi faktúru v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. V prípade, ak faktúra nespĺňa všetky zákonné náležitosti v zmysle platných a účinných právnych predpisov, alebo ak objednávateľ nesúhlasí s niektorou vyfakturovanou položkou, je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru dodávateľovi; dodávateľ je povinný takto vrátenú faktúru opraviť v súlade so skutočným stavom. Od doručenia opravenej a riadne vystavenej faktúry objednávateľovi, plynie nová lehota jej splatnosti. Čl. 6 Podmienky plnenia 1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb v súlade s touto zmluvou. Ak objednávateľ zistí, že dodávateľ nevykonáva predmet zmluvy riadne a včas, t.j. v určenom čase, v dohodnutom termíne, v požadovanej kvalite a v rozsahu stanovenom v harmonograme upratovacích a čistiacich služieb, alebo predmet zmluvy vykonáva v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby dodávateľ odstránil zistené nedostatky, a aby vykonával predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou. 2. Zistené nedostatky pri zabezpečovaní upratovacích a čistiacich služieb v súlade s touto zmluvou, je objednávateľ oprávnený reklamovať do 24 hodín od ich vykonania. Reklamácia sa uplatňuje u zodpovedného zamestnanca dodávateľa ( om, faxom alebo iným preukázateľným spôsobom). 3. Dodávateľ je povinný zistené nedostatky odstrániť do 24 hodín po ich oznámení

23 zodpovednému zamestnancovi dodávateľa. V prípade, že dodávateľ neodstráni zistené nedostatky v uvedenej lehote, objednávateľ ho písomne (aj faxom, om) vyzve na odstránenie zistených nedostatkov v primeranej lehote, určenej objednávateľom. Ak tak dodávateľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, a zároveň nie je objednávateľ povinný uhradiť dodávateľovi službu, ktorá nebola poskytnutá riadne a včas. 4. Dodávateľ sa zaväzuje: a) vykonávať predmet zmluvy riadne a včas, t.j. v určenom čase, v dohodnutom termíne, v požadovanej kvalite a v rozsahu podľa tejto zmluvy, b) dodržiavať predpisy týkajúce sa požiarnej ochrany, hygienické predpisy, BOZP dodržiavať dohodnutý rozsah a kvalitu poskytovaných služieb v súlade s touto zmluvou a dodržiavať poriadok na pracovisku, c) vyhotoviť a predložiť objednávateľovi menný zoznam pracovníkov, ktorí budú vykonávať upratovacie a čistiace služby, taktiež nahlásiť každú zmenu pracovníkov na účely povolenia ich vstupu do budovy objednávateľa. d) vykonávať služby s maximálnou odbornou starostlivosťou a kvalitne svojimi pracovníkmi a dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu resp. zničeniu majetku objednávateľa, e) používať certifikované čistiace prostriedky nepoškodzujúce čistený objekt a technické resp. iné zariadenia, ktoré sú povolené alebo ich použitie je doporučené Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, f) včas a bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o všetkých dôležitých skutočnostiach súvisiacich s plnením zmluvy, ktoré môžu ohroziť alebo obmedziť plnenie zmluvy zo strany dodávateľa, g) zabezpečiť sústavnú kontrolu pri poskytovaní čistiacich a upratovacích služieb podľa tejto zmluvy a nad dodržiavaním bezpečnosti práce, pracovníkmi dodávateľa, h) na požiadanie predložiť objednávateľovi doklad o bezúhonnosti svojich pracovníkov. 5. Dodávateľ je povinný poskytovať služby osobne, resp. prostredníctvom svojich pracovníkov. 6. Dodávateľ sa zaväzuje, že všetci jeho pracovníci budú pri vykonávaní predmetu zmluvy dodržiavať všetky platné a účinné bezpečnostné a protipožiarne predpisy, všetky platné a účinné právne predpisy, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne objednávateľovi akákoľvek škoda, je dodávateľ povinný takto spôsobenú škodu nahradiť objednávateľovi. 7. Dodávateľ je povinný počas celej doby trvania zmluvy mať platne uzatvorenú poistnú zmluvu, týkajúcu sa poistenia za škodu podnikateľa na poistnú sumu min. vo výške ,-, pričom úradne osvedčenú fotokópiu predmetnej zmluvy alebo potvrdenia o poistení predloží objednávateľovi najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy. 8. Objednávateľ poskytne dodávateľovi potrebné spolupôsobenie na riadny výkon prác v súlade s touto zmluvou. 9. Objednávateľ sa zaväzuje, že umožní dodávateľovi bezplatný odber elektrickej energie a vody potrebný pre výkon upratovacích a čistiacich služieb v objektoch, v ktorých poskytovateľ zabezpečuje upratovacie a čistiace služby a poskytne dodávateľovi priestory potrebné na uskladnenie predmetov (najmä čistiace prostriedky a pomôcky) potrebných na vykonávanie predmetu zmluvy. Tieto priestory po dohode s dodávateľom určí objednávateľ.

24 10. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade potreby riešenia akejkoľvek situácie si poskytnú maximálnu možnú súčinnosť. Čl. 7 Zodpovednosť a sankcie 1. Dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ku ktorým dôjde v dôsledku jeho činnosti, ako aj zanedbaním jeho zmluvných alebo zákonných povinností po skončení prác. 2. Pri škodách, za ktoré dodávateľ zodpovedá, a ktoré vznikli v dôsledku porušenia jeho zmluvných alebo zákonných povinností, je dodávateľ povinný nahradiť objednávateľovi vzniknutú škodu v celom rozsahu. 3. Za omeškania s plnením povinností podľa čl. 2 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od dodávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny za upratovacie a čistiace služby. 4. Kontaktné osoby zmluvných strán: za dodávateľa:... za objednávateľa: Ing. Pavel Brutenič, t. č.: 02/ Tibor Medveď, t. č.: 02/ Pracovníci dodávateľa majú zakázané nahliadať (prípadne vyhotovovať zápisky, fotokópie alebo iné rozmnoženiny) do písomných dokladov a iných písomností, ktoré sa nachádzajú v priestoroch objednávateľa a súvisia s plnením úloh a činnosti objednávateľa, v opačnom prípade dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorá by týmto konaním objednávateľovi vznikla. Pracovníci dodávateľa majú zároveň zakázané využívať technické prostriedky objednávateľa (telefón, počítačovú a reprografickú techniku a pod.). V prípade nedodržania tohto ustanovenia nesmie objednávateľ umožniť ďalší výkon práce takéhoto pracovníka. Objednávateľ je zároveň v takom prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a dodávateľ je povinný uhradiť objednávateľovi vzniknutú škodu. 6. Dodávateľ a jeho pracovníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa počas výkonu činností podľa tejto zmluvy dozvedia. 7. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné a účinné právne predpisy, ktoré sa týkajú plnenia predmetu zmluvy. Čl. 9 Záverečné ustanovenia 1. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 2. Akékoľvek nezhody, spory alebo nároky, vznikajúce zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené dohodou zmluvných strán, ak k takejto dohode nedôjde, rozhodne príslušný súd. 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, text zmluvy je pre nich dostatočne určitý a zrozumiteľný, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie za nápadne

Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor

Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky: VÝMENA DLAŽBY V SÁLE KD

Podrobnejšie

MS SNV-výzva-zborník-2014

MS SNV-výzva-zborník-2014 MÚZEUM SPIŠA V SPIŠKEJ NOVEJ VSI, LETNÁ 50, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES VÝZVA zákazka podľa 9 ods. 9 s výzvou na predkladanie ponúk zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Microsoft Word - 1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky.doc

Microsoft Word - 1  VÝZVA na predloženie cenovej ponuky.doc VOJENSKÝ ÚTVAR 1003 BRATISLAVA Výtlačok č. : 1 č.: ČS PSR-94-1/2013 Počet listov : 4 Počet príloh : 1/1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zák. č. 25/2006

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo : 48/2015/Ka Názov zákazky: Audítorské

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 1017 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 1017 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 1017 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Penguin sport club, o.z. Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sí

Penguin sport club, o.z. Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sí Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sídlo: Beckov 427, 916 38 Beckov IČO: 42 279 607 Štatutárny zástupca: Mgr. Andrej

Podrobnejšie

výzva_revízie komínov_Ú+P

výzva_revízie komínov_Ú+P VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Kontroly a čistenie

Podrobnejšie

003. Výzva na predkladanie ponúk

003. Výzva na predkladanie ponúk 1 Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou zadávanej podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na obstaranie_balená voda.doc

Microsoft Word - Výzva na obstaranie_balená voda.doc MINISTERSTVO OBRANY SR Veliteľstvo logistiky Trenčín - Výtlačok č.: K č.p.:velog-229/24-3/2007 Počet listov: 4 Prílohy: 1/1 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods.

Podrobnejšie

MINISTERSTVO OBRANY SR

MINISTERSTVO OBRANY SR MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad pre investície a akvizície Č.: ÚpIA- 338-6/2017-OdOTSaIKT Výtlačok jediný. Počet listov: 3 Prílohy:1/2 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky ( Zákazka na dodanie tovaru zadávaná

Podrobnejšie

Microsoft Word web Výzva na predkladanie cenových ponuk.docx

Microsoft Word web Výzva na predkladanie cenových ponuk.docx ,,ZÁUJEMCA V Chorvátskom Grobe, dňa: 12.10.2016 Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk Verejný obstarávateľ,, Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len,,verejný

Podrobnejšie

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Ťažné zariadenie-

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 4118 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 4118 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 4118 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky (

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1. Identifikácia

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred

Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 9 ods. 9 na dodanie tovaru Číslo: 806/2013

Podrobnejšie

Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného

Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk V súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p

Výzva na predkladanie ponúk V súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p Výzva na predkladanie ponúk V súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Číslo: 469/2016 Názov zákazky: Úprava povrchov

Podrobnejšie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Názov zákazky: Druh zákazky: Kód CPV: Oper. program: Názov projektu: Kód ŽoNFP: Zadávateľ: Sídlo: Zníženie energetickej ná

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Názov zákazky: Druh zákazky: Kód CPV: Oper. program: Názov projektu: Kód ŽoNFP: Zadávateľ: Sídlo: Zníženie energetickej ná VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Názov zákazky: Druh zákazky: Kód CPV: Oper. program: Názov projektu: Kód ŽoNFP: Zadávateľ: Sídlo: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Obec Trávnik (VO2)

Podrobnejšie

vyzva_servis motorového vozidla_Trebišov

vyzva_servis motorového vozidla_Trebišov VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Servisná prehliadka

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na èistiace prostriedky.doc

Microsoft Word - Výzva na èistiace prostriedky.doc VOJENSKÝ ÚTVAR 1003 BRATISLAVA Č.: Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 117 zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 117 zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 117 zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Číslo: 95/2017 Názov zákazky: Dodávka a osadenie

Podrobnejšie

Microsoft Word - INTERNET MO SR - V.zva - DISPENZORY NA VODU .rtf

Microsoft Word - INTERNET  MO SR - V.zva - DISPENZORY  NA VODU .rtf MINNISTERSTVO OBRANY SR Výtlačok č. : Č.: ÚLogS 411-1/2007 Počet listov : VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou, podľa 102 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1. Identifikácia

Podrobnejšie

Strana 1 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB, KTORĚ NIE SÚ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU (podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o vere

Strana 1 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB, KTORĚ NIE SÚ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU (podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o vere Strana 1 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB, KTORĚ NIE SÚ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU (podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Microsoft Word - rolety-VYZVA

Microsoft Word - rolety-VYZVA č.j.dssazps/3376/1/2015vo Oznámenie o zadaní zákazky - 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO)

Podrobnejšie

MINNISTERSTVO OBRANY SR Úrad logistiky a služieb

MINNISTERSTVO OBRANY SR Úrad logistiky a služieb Slovenská republika Ministerstvo obrany SR 5. pluk špeciálneho určenia Žilina Výtlačok č. : Č.p.: 5.pŠU- 64 /2014 Počet listov : Počet príloh : VÝZVA na predloženie cenovej ponuky Zákazka na dodanie tovaru

Podrobnejšie

vyzva_oprava prístrešku_VnT

vyzva_oprava prístrešku_VnT VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Oprava lexanového

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č VÝZVA NA PREDKLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou pre zákazku podľa 7 zákona č. 343/205 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Identifikácia

Podrobnejšie

vyzva_oprava strechy_ZA

vyzva_oprava strechy_ZA VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Oprava strechy

Podrobnejšie

Microsoft Word - Menovky - výzva 2011.doc

Microsoft Word - Menovky  - výzva 2011.doc Vojenský útvar 6335 Prešov Počet listov: 2 K č.: vkpo-68-1/2011 Prílohy: 3/3 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Podrobnejšie

V ý z v a na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej prieskum trhu ) v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom ob

V ý z v a na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej prieskum trhu ) v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom ob V ý z v a na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej prieskum trhu ) v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Podrobnejšie

V Ý Z V A na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

V Ý Z V A na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých V Ý Z V A na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zempl

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zempl Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zemplínska Teplica, ako verejný obstarávateľ v zmysle 7

Podrobnejšie

(Microsoft Word - prekladanie pon\372k mlieko 1.doc)

(Microsoft Word - prekladanie pon\372k mlieko 1.doc) DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ŠKULTÉTYHO 329, 990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ IČO: 00 647551, DIČ 2021314130 Kontakt : 047/4830825, www.ddadssvelkykrtis.sk VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (jednoduchá zákazka)

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE \(OVS\)_Upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov na Le

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE \(OVS\)_Upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov na Le OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE (OVS) podľa 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 1. Vyhlasovateľ OVS: Letisko M. R. Štefánika Airport Bratislava,

Podrobnejšie

Výzva

Výzva Výzva na predkladanie ponúk č. RZ - 789/2019 k zákazke podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ZoVO )

Podrobnejšie

Výzva

Výzva Počet listov: 3 Č.: ÚHL LM-522-2/2011 Prílohy: 2/2 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods. l zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

(Microsoft Word - oznam na web \232port.stroje.doc)

(Microsoft Word - oznam na web \232port.stroje.doc) Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, www.prikrizi.sk Oznam o prieskume trhu Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o

Podrobnejšie

VOJENSKÝ ÚTVAR 5728 Výtlačok jediný! MARTIN Počet listov: 4 Č.: ZZ II /2017 Príloha : 2/2 (ÚCL-60-10/2016-OZT) VÝZVA na predloženie cenovej pon

VOJENSKÝ ÚTVAR 5728 Výtlačok jediný! MARTIN Počet listov: 4 Č.: ZZ II /2017 Príloha : 2/2 (ÚCL-60-10/2016-OZT) VÝZVA na predloženie cenovej pon VOJENSKÝ ÚTVAR 5728 Výtlačok jediný! MARTIN Počet listov: 4 Č.: ZZ II- 163-6 /2017 Príloha : 2/2 (ÚCL-60-10/2016-OZT) VÝZVA na predloženie cenovej ponuky (Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby

Podrobnejšie

Bezpa Consult s.r.o., Svrčinovec 121, Svrčinovec Vec : Výzva na predkladanie ponúk Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na p

Bezpa Consult s.r.o., Svrčinovec 121, Svrčinovec Vec : Výzva na predkladanie ponúk Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na p Bezpa Consult s.r.o., Svrčinovec 121, 023 12 Svrčinovec Vec : Výzva na predkladanie ponúk Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Výroba inštruktážnych videí. V prílohe

Podrobnejšie

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Číslo záznamu: 3956/2018/RVO V Ý Z V A na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Číslo záznamu: 3956/2018/RVO V Ý Z V A na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o Číslo záznamu: 3956/2018/RVO V Ý Z V A na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk: Technický dozor pre stavbu "Rekonıtrukcia a prístavba hasièskej zbrojnice Drahovce"

Výzva na predkladanie ponúk: Technický dozor pre stavbu Rekonıtrukcia a prístavba hasièskej zbrojnice Drahovce Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov, adresy a kontaktné miesto Názov: Obec Drahovce Poštová adresa: Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce IČO: 00312461 tel.č.: 033 7783133

Podrobnejšie

Microsoft Word - výzva na predloženie cenovej ponuky hyg potreby.doc

Microsoft Word - výzva na predloženie cenovej ponuky hyg potreby.doc MINISTERSTVO OBRANY SR VÚ 9994 Nemšová - Č.p.: MLF ZZZ 355-4 / 2010 Výtlačok č. : 1 Počet listov : 5 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.

Podrobnejšie

Vojenský útvar 1049 Sereď

Vojenský útvar 1049 Sereď Vojenský útvar 1049 Sereď VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU podľa 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie

Podrobnejšie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného obstarávateľa: Obec Horňa Sídlo: Horňa 148, 073 01 Sobrance Štatutárny zástupca: Ján Varga, starosta obce IČO:

Podrobnejšie

Microsoft Word - -Výzva- Oprava a údržba audio a video zariadení 2013.rtf

Microsoft Word - -Výzva- Oprava a údržba audio a video zariadení 2013.rtf MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad všeobecnej podpory Č.p.: ÚVšP -154-1/2013 Výtlačok č. : 1 Počet listov : 4 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z.

Podrobnejšie

Slovensko-Poprad: Reštauračné služby a podávanie jedál

Slovensko-Poprad: Reštauračné služby a podávanie jedál 1/6 Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:317789-2013:text:sk:html Slovensko-Poprad: Reštauračné služby a podávanie jedál 2013/S 184-317789 Oznámenie o vyhlásení

Podrobnejšie

Výzva

Výzva Výzva na predkladanie ponúk č. RZ - 2125/2019 k zákazke podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ZoVO )

Podrobnejšie

MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad pre investície a akvizície Č.p.: UpIA /2017 OOPS Bratislava jún 2017 Počet listov: 3 Počet príloh: 1/2 VÝZVA NA PRED

MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad pre investície a akvizície Č.p.: UpIA /2017 OOPS Bratislava jún 2017 Počet listov: 3 Počet príloh: 1/2 VÝZVA NA PRED MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad pre investície a akvizície Č.p.: UpIA-615-10/2017 OOPS Bratislava jún 2017 Počet listov: 3 Počet príloh: 1/2 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY (Zákazka na poskytnutie služby

Podrobnejšie

Microsoft Word Výzva (3).doc

Microsoft Word Výzva (3).doc Č.: dk-205-167-6/2011-log Kuchyňa 29.novembra 2011 Výtlačok číslo: 3 Počet listov: 5 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou. Podľa 102, ods.1 Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Podrobnejšie

ZsNH Prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby ústredia, pobočiek a SLaPA pracovísk ÚDZS ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU v súlade s 117 zákona č. 343/2

ZsNH Prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby ústredia, pobočiek a SLaPA pracovísk ÚDZS ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU v súlade s 117 zákona č. 343/2 ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU v súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon ) VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Prekladateľské a tlmočnícke

Podrobnejšie

Výzva na predloženie cenovej ponuky_Rastislavova

Výzva na predloženie cenovej ponuky_Rastislavova V Ý Z V A NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

AUTOCOM s.r.o. IČO: Kliňanská cesta Námestovo VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa ust. 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obs

AUTOCOM s.r.o. IČO: Kliňanská cesta Námestovo VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa ust. 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obs VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa ust. 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO ). Názov zákazky: Zníženie

Podrobnejšie

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE \(OVS\)_Upratovanie lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Brati

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE \(OVS\)_Upratovanie lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Brati OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE (OVS) podľa 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 1. Vyhlasovateľ OVS: Letisko M. R. Štefánika Airport Bratislava,

Podrobnejšie

Informácie pre navrhovateľov. Obchodná verejná súťaž: Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení vyhlásená v súlade s

Informácie pre navrhovateľov. Obchodná verejná súťaž: Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení vyhlásená v súlade s Obchodná verejná súťaž: Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení vyhlásená v súlade s ust. 281 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Príloha č. 1 VZOR Identifikačné údaje uchádzača Obchodné meno: Adresa: Zastúpený: Bankové spojenie: Číslo účtu: IČO: IČ DPH: Tel.: Osoba opráv

Príloha č. 1 VZOR Identifikačné údaje uchádzača Obchodné meno: Adresa: Zastúpený: Bankové spojenie: Číslo účtu: IČO: IČ DPH: Tel.:   Osoba opráv Príloha č. 1 Identifikačné údaje uchádzača Obchodné meno: Adresa: Zastúpený: Bankové spojenie: Číslo účtu: IČO: IČ DPH: Tel.: e-mail: Osoba oprávnená kontaktná osoba: (meno, priezvisko, titul, funkcia,

Podrobnejšie

Č.j.: 12422/2017/OESM-001 Bratislava: V ý z v a na predloženie ponuky (prieskum trhu) zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/201

Č.j.: 12422/2017/OESM-001 Bratislava: V ý z v a na predloženie ponuky (prieskum trhu) zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/201 Č.j.: 12422/2017/OESM-001 Bratislava: 01.06.2017 V ý z v a na predloženie ponuky (prieskum trhu) zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie cenových ponúk Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení nie

Výzva na predkladanie cenových ponúk Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení nie Výzva na predkladanie cenových ponúk Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej

Podrobnejšie

Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č.... /2015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č.... /2015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č.... /2015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

Podrobnejšie

MESTO PIEŠŤANY

MESTO    PIEŠŤANY Spis číslo: 3326/2019-1 Evidenčné číslo záznamu: 35395/2019/1 Výzva na predkladanie ponúk zákazka na poskytnutie služby: Zriadenie kaviarne v kine Úsmev - zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa 117

Podrobnejšie

Microsoft Word - vyzva-na-predlozenie-ponuky.docx

Microsoft Word - vyzva-na-predlozenie-ponuky.docx MINISTERSTVO OBRANY SR Č.p.: ÚIA-781-3/2012- OdOITaKT V Bratislave dňa: 13. augusta 2012 Ing. Miroslav Petrovič Schvaľujem:... riaditeľ VÝZVA na predloženie cenovej ponuky Zákazka s nízkou hodnotou podľa

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len z

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len z Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva") Zmluvné strany: Objednávateľ: Sídlo: Zastúpený:

Podrobnejšie

Objekt (mesto, druh objektu)

Objekt (mesto, druh objektu) Označenie: Bánovce nad Bebravou (budova, pozemky) Číslo: D1/položka 3 Druh nehnuteľnosti: budova - predajný stánok, pozemky Katastrálne územie: Bánovce nad Bebravou Obec: Bánovce nad Bebravou Okres: Bánovce

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponuky - školenie ZVOLEN final

Výzva na predloženie ponuky - školenie ZVOLEN final Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) Zákazka s nízkou hodnotou 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Implementácia projektu: Múzeá tretej

Podrobnejšie

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice Oddelenie verejného obstarávania VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zadávanie zákaziek s n

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice Oddelenie verejného obstarávania VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zadávanie zákaziek s n Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Oddelenie verejného obstarávania VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva _2_.doc

Microsoft Word - Výzva _2_.doc Vojenský útvar 3030 ZVOLEN Č.p.: bvrps-119-16/2011 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods.1zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o

Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o Obec Gyňov Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zákazka zadávaná postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

Výzva na súťaž_vybavenie MŠ-kuchynská technika.pages

Výzva na súťaž_vybavenie MŠ-kuchynská technika.pages Výzva na súťaž podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon ) za účelom zistenia predpokladanej hodnoty

Podrobnejšie

V Ý Z V A na predloženie ponuky v zákazke s nízkou hodnotou v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorý

V Ý Z V A na predloženie ponuky v zákazke s nízkou hodnotou v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorý V Ý Z V A na predloženie ponuky v zákazke s nízkou hodnotou v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len

Podrobnejšie

Obec Moravské Lieskové Moravské Lieskové Moravské Lieskové VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU podľa 117 záko

Obec Moravské Lieskové Moravské Lieskové Moravské Lieskové VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU podľa 117 záko Obec Moravské Lieskové Moravské Lieskové 657 916 42 Moravské Lieskové VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponúk

Výzva na predloženie ponúk ÚVTOS-nh-69-2/36-2019 Výzva na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len Výzva ) podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

zmluva-Datalan1

zmluva-Datalan1 Servisná zmluva č. Z-005.10.1022.01 uzatvorená podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení Zmluvné strany Objednávateľ: a Poskytovateľ: Národná banka Slovenska so sídlom ul. Imricha Karvaša 1,

Podrobnejšie

ENGIE Services, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava IČO: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa ust. 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom o

ENGIE Services, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava IČO: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa ust. 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom o VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa ust. 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO ). Názov zákazky: Havarijná

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk Je vypracovaná podľa 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďa

Výzva na predkladanie ponúk Je vypracovaná podľa 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďa Výzva na predkladanie ponúk Je vypracovaná podľa 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) na poskytnutie

Podrobnejšie

Vrbové, VÝZVA na predkladanie ponúk v Prieskume trhu na dodanie tovaru - Zákazka s nízkou hodnotou podľa 9, odst.9 I. Názov, adresa a konta

Vrbové, VÝZVA na predkladanie ponúk v Prieskume trhu na dodanie tovaru - Zákazka s nízkou hodnotou podľa 9, odst.9 I. Názov, adresa a konta Vrbové, 18.06.2014 VÝZVA na predkladanie ponúk v Prieskume trhu na dodanie tovaru - Zákazka s nízkou hodnotou podľa 9, odst.9 I. Názov, adresa a kontaktné miesto obstarávateľského subjektu Názov verejného

Podrobnejšie

Obec Červený Hrádok Červený Hrádok Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OB

Obec Červený Hrádok Červený Hrádok Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OB Obec Červený Hrádok Červený Hrádok 193 951 82 Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Obec Červený Hrádok ako verejný obstarávateľ

Podrobnejšie

Verejná súťaž

Verejná súťaž NAFTA a. s., Votrubova 1, 820 09 Bratislava Obchodná verejná súťaž (Podmienky súťaže) vyhlásená v súlade s ust. 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 29 ods.

Podrobnejšie

Zasadnutie komisie dňa 05

Zasadnutie komisie dňa 05 Vyhlasovateľ: Sídlo: Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica PONUKOVÉ KONANIE Predmet konania: Odpredaj 13 ks železničných vozňov Bratislava, dňa 23.11.2016 Toto ponukové konanie

Podrobnejšie

Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_DIESEL

Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_DIESEL Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Kvačalova 2 Žilina 011 40 Zápisnica o vyhodnotení ponúk (časť Ostatné ) Názov zákazky: Nákup autobusov s dieselovým pohonom Postup verejného obstarávania: verejná súťaž

Podrobnejšie

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi: Dodávateľ: Združenie obcí Bioenergia Bystricko Sídlo:

Podrobnejšie

O B E C T U Š I C KÁ N O V Á V E S Obecný úrad Tušická Nová Ves 167, Tušická Nová Ves tel.: 056/ , IČO

O B E C T U Š I C KÁ N O V Á V E S Obecný úrad Tušická Nová Ves 167, Tušická Nová Ves tel.: 056/ ,   IČO O B E C T U Š I C KÁ N O V Á V E S Obecný úrad Tušická Nová Ves 167, 072 02 Tušická Nová Ves tel.: 056/6495711, e-mail: starosta@tusickanovaves.sk IČO:00325929 Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na dodanie cenovej ponuky hygienické potreby.doc

Microsoft Word - Výzva na dodanie cenovej ponuky hygienické potreby.doc RIADITEĽSTVO VOJENSKEJ POLÍCIE TRENČÍN Trenčín 8.apríla 2011 Č. : RVP -220-1/2011 Výtlačok č. : 1 Počet listov: 3 Príloha : 1/2 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods.

Podrobnejšie

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298 Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298 07.12.2018 Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese

Podrobnejšie

Príloha Ċ

Príloha Ċ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v zmysle uznesení OZ č.13-16/2013 zo dňa 18.03.2013. 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť

Podrobnejšie

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo obrany SR VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY č. MSU-254-2/2014 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky- Metrologický a skúšobný ústav logistiky Žilina (dalej iba

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác Číslo: 24/2014/Ka

Podrobnejšie

MINISTERSTVO OBRANY SR

MINISTERSTVO OBRANY SR MINISTERSTVO OBRANY SR Akvizičná agentúra č. p.: AA-1356-5/2014-OOŠM VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ( zákazka na poskytnutie služby podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o

Podrobnejšie

okna2014

okna2014 Základná škola Dojč, Dojč 137, 906 02 V Dojči, dňa 14. 11. 2014 VEC: Výzva na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky : stavebné a murárske práce, dodanie plastových okien

Podrobnejšie

vyzva_výmena žľabov_BB-Brezno

vyzva_výmena žľabov_BB-Brezno VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Výmena pozinkovaných

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám

Verejný obstarávateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám Verejný obstarávateľ: Mesto Stropkov Mestský úrad Stropkov Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov Názov zákazky: Poistenie majetku Mesta Stropkov a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti

Podrobnejšie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky Tovary pre priemyselný výskum a experimentálny vývoj Prieskum trhu realizovaný p

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky Tovary pre priemyselný výskum a experimentálny vývoj Prieskum trhu realizovaný p VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky Tovary pre priemyselný výskum a experimentálny vývoj Prieskum trhu realizovaný podľa Príručky k procesom verejného obstarávania pre

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na dodanie cenovej ponuky LOPTY- SEND.docx

Microsoft Word - Výzva na dodanie cenovej ponuky LOPTY- SEND.docx RIADITEĽSTVO VOJENSKEJ POLÍCIE TRENČÍN Trenčín 22. máj 2013 Výtlačok č. : Č. : RVP 178 4/2013 Počet listov: Prílohy: 1/1 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zákona

Podrobnejšie

ODBOR:právny

ODBOR:právny VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 5 ods. 4 a 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom

Podrobnejšie

V ý z v a na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopl

V ý z v a na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopl V ý z v a na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

vzor listu adresa v ramceku_

vzor listu adresa v ramceku_ PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava Z A D Á V A N I E Z Á K A Z K Y V zmysle 9 ods.9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

WYS Vestník č. 240/ VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. O

WYS Vestník č. 240/ VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. O 23787 - WYS Vestník č. 240/2015-04.12.2015 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ I.1. Názov,

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Objednávateľ: Štatutárny orgán: Zmluva o obstaraní zájazdu 3218072016 uzavretá v zmysle ustanovenia 741a a násl. Občianskeho zákonníka Základná škola Čl. I. Zmluvné strany Mgr. Štefan Fabian, riaditeľ

Podrobnejšie

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak KÚPNA ZMLUVA NA DODÁVKU TOVAROV Č. ZML-39-2018 uzavretá podľa príslušných ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. (ďalej len zmluva ) 1. Kupujúci:

Podrobnejšie