I. OPRÁVNENÁ OSOBA II. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "I. OPRÁVNENÁ OSOBA II. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA"

Prepis

1 VERIFIKAČNÝ DOKUMENT v zmysle ust. 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov I. OPRÁVNENÁ OSOBA Obchodné meno/názov BUKNA, advokátska kancelára, s.r.o. Sídlo Jánoškova 1545, Dolný Kubín, PSČ: IČO Zapísaná obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č /L Ďalej len ako BUKNA, advokátska kancelára, s.r.o. II. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA Obchodné meno/názov R + W Slovakia k.s. Sídlo Pri rybníkoch 781, Nižná, PSČ: IČO Zapísaná Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sr, vložka č /L Ďalej len ako Spoločnosť III. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA LEN PRE PRÁVNICKĚ OSOBY Je potrebné uviesť: - fyzickú osobu / fyzické osoby v rozsahu titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, údaj či ide o verejného funkcionára, označenie verejnej funkcie, výšku vkladu do základného imania, rozsah splatenia vkladu, právo na podiel zo zisku (právo na hospodársky prospech), podiel na hlasovacích právach alebo Vlastnícka štruktúra Spoločnosti je relatívne komplikovaná a preto je zobrazená graficky jednotlivé vzťahy je tak možné lepšie pochopiť. Jej podrobné vysvetlenie sa nachádza v časti V. (Preukázané). - právnickú osobu / právnické osoby v rozsahu obchodné meno / názov, sídlo, IČO, v akom registri je zapísaná, uvedenie vlastníckej štruktúry tejto právnickej osoby až na úroveň fyzickej osoby / fyzických osôb

2 Údaje fyzických a právnických osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti: - A + M s.r.o. so sídlom Pri rybníkoch 781, Nižná, PSČ: , IČO: , obchodný register okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 15195/L - R+W Antriebselemente GmbH, so sídlom Hattsteinstrasse 4, Wörth am Main, Nemecko, obchodný register súdu Aschaffenburg, HRB Poppe + Potthoff GmbH, so sídlom Dammstrasse 17, Werther, Nemecko obchodný register súdu Gütersloh, HRB CPC Holding GmbH & Co. KG, so sídlom Dammstr. 17, Werther, Nemecko, obchodný register súdu Gütersloh, HRA CPC Beteiligungs GmbH, so sídlom Dammstrasse 17, Werther, Nemecko, obchodný register súdu Gütersloh, HRB Caroline Lagemann, nar , Steinkuhle 7, Porta Westfalica, Spolková republika Nemecko - Peter Potthoff Sewing, nar , Feldstrasse 16, Wyk auf Föhr, Spolková republika Nemecko - Dr. Christian Potthoff Sewing, nar , Stölpchenweg 31, Berlin, Spolková republika Nemecko IV. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA LEN PRE PRÁVNICKÉ OSOBY Je potrebné uviesť: - fyzickú osobu / fyzické osoby v rozsahu titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, funkcia, údaj či ide o verejného funkcionára, označenie verejnej funkcie alebo - právnickú osobu / právnické osoby v rozsahu obchodné meno / názov, sídlo, IČO, v akom registri je zapísaná, uvedenie riadiacej štruktúry tejto právnickej osoby až na úroveň fyzickej osoby / fyzických osôb Funkciu štatutárneho orgánu Spoločnosti vykonáva spoločnosť A+M a to z dôvodu, že Spoločnosť je komanditnou spoločnosťou. Samotné operatívne riadenie Spoločnosti vykonávajú nasledovné osoby: Konateľ Spoločnosti A+M Milan Letaši stojí na čele Spoločnosti a rozhoduje o najdôležitejších otázkach ohľadne jej prevádzky. Jemu priamo podliehajú: - Výrobné oddelenie a vedúci výroby, Pavol Halusla - Obchodné oddelenie a vedúci nákupu Peter Kachút - Ekonomické oddelenie a jeho vedúca Zuzana Kozáčiková Osobné údaje osôb, ktoré sú členmi riadiacej štruktúry Spoločnosti, sú nasledovné: - Milan Letaši, nar , trvalý pobyt Hollého 572, Nižná, PSČ: Pavol Halusla, nar , trvalý pobyt Za mostom 528, Nižná, PSČ: Peter Kachút, nar , trvalý pobyt Hviezdoslavova 44/64, Nižná, PSČ: Zuzana Kozáčiková, nar , trvalý pobyt Ivana Olbrachta 1018/49, Trstená, PSČ: Žiadna z týchto osôb nie je verejným funkcionárom činným v Slovenskej republike. V. KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD Titul, meno a priezvisko, Dr. Christian Potthoff Sewing, rodné priezvisko Dátum narodenia Bydlisko Stölpchenweg 31, Berlin, Spolková republika Nemecko Štátna príslušnosť Spolková republika Nemecko Verejný funkcionár nie Označenie verejnej funkcie nie

3 Odôvodnenie na základe akých informácií a akým postupom oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Preukázané BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. si za účelom zápisu Spoločnosti do registra partnerov verejného sektora a určenia jej konečného užívateľa výhod zaobstarala nasledovné podklady: - aktuálne znenie Spoločenskej zmluvy Spoločnosti - aktuálny výpis z obchodného registra Spoločnosti - aktuálne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti A + M s.r.o. so sídlom Pri rybníkoch 781, Nižná, PSČ: , IČO: , obchodný register okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 15195/L (ďalej len A+M ) - aktuálny výpis z obchodného registra Spoločnosti A+M - diagram vlastníckej štruktúry Spoločnosti - diagram organizačnej a riadiacej štruktúry Spoločnosti - čestné vyhlásenie Spoločnosti ohľadne kontroly a riadenia Spoločnosti a verejných funkcionárov v jej riadiacej štruktúre - aktuálne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti R+W Antriebselemente GmbH, so sídlom Hattsteinstrasse 4, Wörth am Main, Nemecko, obchodný register súdu Aschaffenburg, HRB (ďalej len R+W Antriebselemente GmbH ) R+W Antriebselemente GmbH - aktuálny zoznam spoločníkov spoločnosti R+W Antriebselemente GmbH - aktuálne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Poppe + Potthoff GmbH, so sídlom Dammstrasse 17, Werther, Nemecko obchodný register súdu Gütersloh, HRB 7163 (ďalej len Poppe + Potthoff GmbH ) Poppe + Potthoff GmbH - aktuálny zoznam spoločníkov spoločnosti Poppe + Potthoff GmbH - aktuálne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti CPC Holding GmbH & Co. KG, so sídlom Dammstr. 17, Werther, Nemecko, obchodný register súdu Gütersloh, HRA 6811 (ďalej len CPC Holding GmbH & Co. KG ) CPC Holding GmbH & Co. KG - aktuálny zoznam spoločníkov spoločnosti CPC Holding GmbH & Co. KG CPC Beteiligungs GmbH, so sídlom Dammstrasse 17, Werther, Nemecko, obchodný register súdu Gütersloh, HRB 9285 (ďalej len CPC Beteiligungs GmbH ) - aktuálny zoznam spoločníkov spoločnosti CPC Beteiligungs GmbH - vyjadrenie nemeckého advokáta DIPL.-JUR. Tomas Klimes, Hansastr. 63, D Dortmund, Nemecko - vyjadrenie obchodnej spoločnosti, HLB Dr. Stückmann und Partner mbb, Elsa-Brändström-Str. 7, Bielefeld Nemecko (ďalej len audítor ) - čestné vyhlásenie o výkone verejnej funkcie od Dr. Christian Potthoff Sewing - občianske preukazy Caroline Lagemann, Peter Potthoff Sewing a Dr. Christian Potthoff Sewing Uvedené doklady poskytli Spoločnosť samotná, konateľ komplementára Spoločnosti a nemecký audítor skupiny, do ktorej Spoločnosť vlastnícky patrí. Spoločenské zmluvy a výpisy z obchodného registra boli poskytnuté ako kópie, čestné vyhlásenia boli poskytnuté ako originály. Pri určovaní konečného užívateľa výhod Spoločnosti postupovala BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. nasledovne: Z predložených dokladov bola zistená nasledovná vlastnícka štruktúra Spoločnosti (na nasledujúcej strane):

4 Caroline Lagemann Peter Potthoff - Sewing Dr. Christian Potthoff - Sewing CPC Holding GmbH & Co. KG - Komanditistom s 44,0520% podielom je Dr. Christian Potthoff - Sewing - Komanditistom s 27,9740% podielom je Peter Potthoff - Sewing - Komanditistom s 27,9740% podielom je Caroline Lagemann - Komplementárom je spoločnosť CPC Beteiligungs GmbH CPC Beteiligungs GmbH Jej jediným spoločníkom je CPC Holding GmbH & Co. KG Poppe + Potthoff GmbH (spoločník komplementára aj komanditistu Spoločnosti) - 74,91% spoločníkom je CPC Holding GmbH & Co. KG - 25,09% spoločníkom je Dr. Christian Potthoff - Sewing R+W Antriebselemente GmbH (komanditista Spoločnosti) - 100% spoločníkom je Poppe + Potthoff GmbH A+M (komplementár Spoločnosti) - 11,295% % spoločníkom je Poppe + Potthoff GmbH - 88,705% % spoločníkm je R+W Antriebselemente GmbH) Spoločnosť - A+M je komplementárom - R+W Antriebselemente GmbH je komanditistom Caroline Lagemann, Peter Potthoff Sewing a Dr. Christian Potthoff Sewing sú komanditistami spoločnosti CPC Holding GmbH & Co. KG. Veľkosť ich podielov sa odvodzuje od pomeru ich vkladov do spoločnosti a predstavuje po 27,9740% a po 24 hlasov u Caroline Langemann a Petera Potthoff Sewing a 44,0520% a 52 hlasov u Dr. Christiana Potthoff Sewing. Celková výška vkladov komanditistov je eur. Komplementárom (t.j. spoločníkom s neobmedzeným ručením) je spoločnosť CPC Beteiligungs,GmbH. Spoločnosť CPC Beteiligungs, GmbH je však 100% vlastnená spoločnosťou CPC Holding GmbH & Co. KG.. To znamená, že spoločnosť CPC Holding GmbH & Co. KG. de facto sama sebe plní funkciu komplementára pričom v zmysle predložených dokumentov efektívna kontrola nad ňou ako aj práva na výsledku jej podnikania patria spomínaným komanditistom (Caroline Lagemann, Peter Potthoff Sewing a Dr. Christian Potthoff Sewing). Hospodársky výsledok spoločnosti CPC Holding GmbH & Co. KG sa po odpočítaní paušálnej náhrady pre komplementára vo výške eur delí pomerom vkladov vyššieuvedených fyzických osôb. Hlasovacie práva zodpovedajú počtu hlasov uvedených v spoločenskej zmluve. Spoločnosť CPC Holding GmbH & Co. KG je následne spoločníkom spoločnosti Poppe Potthoff GmbH, pričom veľkosť jej podielu predstavuje 74,91%. Zvyšný podiel v spoločnosti Poppe Potthoff GmbH vo výške 25,09% patrí Dr. Christianovi Potthoff Sewing. Hlasovacie práva v spoločnsoti Poppe Potthoff GmbH zodpovedajú veľkosti vkladov a teda aj podielov s tým, že na 50 eur vkladu pripadá jeden hlas. Pomeru vkladov zodpovedá aj veľkosť podielu na zisku. Dr. Christian Potthoff Sewing má teda v spoločnosti Poppe Potthoff GmbH priamy podiel vo výške 25,09% a nepriamy podiel (prostredníctvom 44,0520%

5 podielu v spoločnosti CPC Holding GmbH & Co. KG) vo výške 32,9994% (44,052% z 74,91%). Dr. Christian Potthoff Sewing tak v spoločnosti Poppe Potthoff GmbH priamo alebo nepriamo ovláda celkový podiel vo výške 58,0894%. Caroline Langemann má teda v spoločnosti Poppe Potthoff GmbH len nepriamy podiel vo výške 20,9553%, a to prostredníctvom podielu v spoločnosti CPC Holding GmbH & Co. KG (27,9740%z 74,91%). Peter Potthoff - Sweing má teda v spoločnosti Poppe Potthoff GmbH len nepriamy podiel vo výške 20,9553%, a to prostredníctvom podielu v spoločnosti CPC Holding GmbH & Co. KG (27,9740%z 74,91%). Poppe Potthoff GmbH je jediným spoločníkom spoločnosti R+W Antriebselemente GmbH. Práva na jej riadení, kontrole a podielu na zisku tak v konečnom dôsledku pripadajú tým istým fyzickým osobám, ako v prípade spoločnosti Poppe Potthoff GmbH, t.j. Dr. Christian Potthoff Sewing (58,0894%), Caroline Langemann (20,9553%) a Peter Potthoff Sewing (20,9553%). Pre úplnosť sa uvádza, že medzi spoločnosťami Poppe Potthoff GmbH a R+W Antriebselemente GmbH je uzavretá osobitná zmluva o kontrole o odvode hospodárskeho výsledku (Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag) z V zmysle nej sa spoločnosť R+W Antriebselemente GmbH zaväzuje dodržiavať pokyny spoločnosti Poppe Potthoff GmbH a odvádzať je svoj hospodársky výsledok. Na to, aké fyzické osoby v konečnom dôsledku spoločnosť R+W Antriebselemente GmbH skutočne ovládajú a majú z jej podnikania prospech, to však nemá vplyv. Spoločnosť Poppe Potthoff GmbH a spoločnosť R+W Antriebselemente GmbH sú spoločníkmi spoločnosti A+M. Obchodný podiel spoločnosti Poppe Potthoff GmbH predstavuje 11,295% a obchodný podiel spoločnosti R+W Antriebselemente GmbH predstavuje 88,705%. Z rovnakého dôvodu ako pri spoločnosti R+W Antriebselemente GmbH práva na riadení, kontrole a podielu na zisku spoločnosti A+M konečnom dôsledku pripadajú tým istým fizickým osobám, ako v prípade spoločnosti Poppe Potthoff GmbH, t.j. Dr. Christian Potthoff Sewing (58,0894%), Caroline Langemann (20,9553%) a Peter Potthoff Sewing (20,9553%). Spoločnosti R+W Antriebselemente GmbH a A+M sú nakoniec spoločníkmi Spoločnosti. Komplementárom je spoločnosť A+M a komanditistom je spoločnosť R+W Antriebselemente GmbH. Z vlastníckej štruktúry Spoločnosti, zistenej zo spoločenských zmlúv Spoločnosti a ostatných dokladov týkajúcich sa spoločností R+W Antriebselemente GmbH, A+M, Poppe Potthoff GmbH a CPC Holding GmbH & Co. KG vyplýva, že skrze vlastníctvo podielov v spoločnostiach Poppe Potthoff GmbH a CPC Holding GmbH by Spoločnosť mali ovládať Spoločnosť 3 osoby, a to Dr. Christian Potthoff Sewing (58,0894%), Caroline Langemann (20,9553%) a Peter Potthoff Sewing (20,9553%). Ich podiely na čistom obchodnom imaní Spoločnosti by mali predstavovať 58,0894% u Dr. Christian Potthoff Sewing a po 20,9553% u Caroline Langemann a Petera Potthoff Sewing. Z týchto troch fyzických osôb nemá ani jedna právo odvolať štatutárny orgán Spoločnosti. Avšak Dr. Christian Potthoff má v kombinácii priamych a nepriamych podielov ovláda viac ako 25% hlasovacícch práv v Spoločnosti a rovnakého dôvodu mu patrí viac ako 25% hospodárskeho prospechu z jej podnikania. Závery zistené zo štúdia spoločenských zmlúv, výpisov z obchodného registra, zoznamov spoločníkov a ostatných dokladov týkajúcich sa všetkých vyššieuvedených nemeckých spoločností bolo následne potrebné nezávisle overiť. Preto sa BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. obrátila na nemeckého advokáta DIPL.-JUR. Tomasa Klimesa. Účelom jej dopytu bolo získanie vysvetlenia niektorých otázok týkajúcich sa nemeckého práva obchodných spoločností. Predovšetkým sa jednalo o vysvetlenie vnútorných pomerov a otázok riadenia, kontroly a rozdelenia zisku v nemeckých obchodných spoločnostiach typu GmbH a GmbH & Co. KG. A to zo toho dôvodu, aby si BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. mohla urobiť názor, či informácie získané

6 - z dostupných dokladov týkajúce sa kontroly, riadenia a podielu na zisku v týchto spoločnostiach možno považovať za úplné, t.j. či na základe týchto zmlúv je možné určiť konkrétne osoby podieľajúce sa na riadení, kontrole a zisku týchto spoločností. Podľa vyjadrenia advokáta DIPL.-JUR. Tomasa Klimesa sú pravidlá nemeckého práva obchodných spoločností typu GmbH a GmbH & Co. KG. týkajúce sa riadenia, kontroly a podielu na zisku na týchto spoločnostiach nastavené tak, že zo zákona majú jedine spoločníci takýchto spoločností právo podieľať sa a riadení, kontrole alebo zisku týchto spoločností. BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. sa preto ohľadne určenia okruhu osôb oprávnených podieľať sa na kontrole, zisku alebo riadení týchto spoločností rozhodla, že bude vychádzať z dostupných dokladov spomenutých vyššie. Z vyjadrení DIPL.-JUR. Tomasa Klimesa a na základe vlastných šetrení súčasne BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. vyvodila záver, že právna forma GmbH zodpovedá slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným a právna forma GmbH & Co. KG zodpovedá približne slovenskej komanditnej spoločnosti. Na spoločnosť HLB Dr. Stückmann und Partner mbb (ďalej len audítor ) sa BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. obrátila z dôvodu, že ide o audítora a daňového poradcu spoločností patriacich do skupiny kontrolovanej nasledovnými osobami: Peter Potthoff Sewing, Dr. Christian Potthoff Sewing a Caroline Lagemann. Audítorovi bola predložená štruktúra vlastníckych a kontrolných vzťahov a tokov dividend tak, ako bola zistená (s prihliadnutím na informácie od DIPL.-JUR. Tomasa Klimesa) zo spoločenských zmlúv, zoznamov spoločníkov a výpisov z obchodného registra a Spoločnosti, spoločností A+M, R+W Antriebselemente GmbH, Poppe + Potthoff GmbH a CPC Holding GmbH & Co. KG. Audítorovi bola položená otázka, či takto zistená štruktúra zodpovedá skutočným pomerom v uvedenej skupine spoločností a predovšetkým, či z neexistujú iné právnické alebo fyzické osoby stojace mimo uvedenej štruktúry, ale napriek tomu majúce právo riadenia, kontroly alebo podielu na zisku niektorej z týchto spoločností. Cieľom takéhoto dopytu bolo predovšetkým overiť existenciu neformálnych väzieb nezachytených v spoločenských zmluvách, ktoré ale môžu byť auditorovi známe z jeho činnosti pre uvedené spoločnosti. Podľa vyjadrenia auditora žiadne takéto neformálne väzby alebo osoby stojace mimo štruktúry vyplývajúcej zo spoločenských zmlúv dotknutých spoločností neexistujú. A je možné sa v plnom rozsahu spoľahnúť na informácie vyplývajúce z predložených spoločenských zmlúv. BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. sa obrátila na Dr. Christiana Potthoff Sewing a vyžiadala si od neho informáciu o tom, či je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Podľa jeho čestného vyhlásenia takýmto verejným funkcionárom nie je. BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. sa na záver obrátila na Spoločnosť s otázkami: - či sú Spoločnosti známe akékoľvek stojace formálne mimo vlastníckej štruktúry jej spoločníkov alebo štatutárnych orgánov, ktoré majú právo Spoločnosť akýmkoľvek spôsobom ovládať alebo rozhodovať o jej konaní. - či je niektorá z osôb v riadiacej štruktúre Spoločnosti verejným funkcionárom v Slovenskej republike. Spoločnosť na to BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. poskytla čestné vyhlásenie, ktorého obsahom bola negatívna odpoveď na obe položené otázky. Na základe vyššieuvedeného postupu BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. dospela k názoru, že konečným užívateľom výhod Spoločnosti je Dr. Christian Potthoff Sewing, a to na základe počtu hlasovacích práv a veľkostí obchodných podielov vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti, ktorými menovaný disponuje. Menovaný konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom činným v Slovenskej republike. Pre úplnosť sa poznamenáva, že po poverení BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. zápisom do registra partnerov verejného sektora zmenila Spoločnosť obchodné meno z pôvodného Poppe + Potthoff Slovakia k.s. na dnešné R + W Slovakia k.s.. Zmluva, na základe ktorej bolo zadané poverenie na vykonanie zápisu bola uzavretá ešte v čase, keď mala Spoločnosť pôvodné obchodné meno.

7 VI. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Titul, meno a priezvisko, - rodné priezvisko Označenie verejnej funkcie - VII. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY Spoločnosť BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o., ako oprávnená osoba, vyhlasuje, že údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. V Dolnom Kubíne, dňa Oprávnená osoba BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o.... JUDr. Ondrej Bukna konateľ

VERIFIKACNY DOKUMENT PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA CHEMIX-D s.r.o. Vypracovaný v súlade s ust. 11 odsek 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov ve

VERIFIKACNY DOKUMENT PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA CHEMIX-D s.r.o. Vypracovaný v súlade s ust. 11 odsek 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov ve VERIFIKACNY DOKUMENT PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA CHEMIX-D s.r.o. Vypracovaný v súlade s ust. 11 odsek 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT_

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT_ VERIFIKAČNÝ DOKUMENT podľa 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora OPRÁVNENÁ OSOBA: Silken Legal - advokátska kancelária s.r.o. Sídlo: Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava

Podrobnejšie

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT preukazujúci identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. v zne

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT preukazujúci identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. v zne VERIFIKAČNÝ DOKUMENT preukazujúci identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov I. Identifikácia osôb Oprávnená

Podrobnejšie

Microsoft Word - 2_Verifikačný dokument.docx

Microsoft Word - 2_Verifikačný dokument.docx Verifikačný dokument Vypracované podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako Zákon

Podrobnejšie

Verifikačný dokument vyhotovený v súlade s 11 ods.5 zákona č.315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorý

Verifikačný dokument vyhotovený v súlade s 11 ods.5 zákona č.315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorý Verifikačný dokument vyhotovený v súlade s 11 ods.5 zákona č.315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon ) Oprávnená osoba : JUDr.

Podrobnejšie

Príloha č 7 / Sro - prvozápis

Príloha č 7 / Sro - prvozápis NÁVRH NA SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica Obec PSČ Číslo NAVRHOVATEĽ TITUL PRED MENOM MENO PRIEZVISKO TITUL ZA MENOM Názov ulice/ verejného priestranstva

Podrobnejšie

Čiastka 265/2007 (656 príloha č. 5)

Čiastka 265/2007 (656 príloha č. 5) NÁVRH NA KOMANDITNEJ SPOLO NOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica Obec PS íslo NAVRHOVATE TITUL PRED MENOM MENO PRIEZVISKO/ OBCHODNÉ MENO/NÁZOV TITUL ZA MENOM BYDLISKO/MIESTO

Podrobnejšie

Čiastka 93/2010 (231)

Čiastka 93/2010 (231) Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY PODNIKU ZAHRANIČNEJ FYZICKEJ OSOBY ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU

Podrobnejšie

Čiastka 93/2010 (231)

Čiastka 93/2010 (231) NÁVRH NA INEJ PRÁVNICKEJ OSOBY DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica Obec PSČ Číslo NAVRHOVATEĽ TITUL PRED MENOM MENO PRIEZVISKO/ OBCHODNÉ MENO/NÁZOV TITUL ZA MENOM BYDLISKO/MIESTO

Podrobnejšie

Príloha č. 29 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. NÁVRH NA ZÁPIS JEDNODUCHEJ SPOLOČNOSTI NA AKCIE DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica O

Príloha č. 29 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. NÁVRH NA ZÁPIS JEDNODUCHEJ SPOLOČNOSTI NA AKCIE DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica O Príloha č. 29 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. NÁVRH NA ZÁPIS JEDNODUCHEJ SPOLOČNOSTI NA AKCIE DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica Obec PSČ Číslo NAVRHOVATEĽ TITUL TITUL BYDLISKO PRED

Podrobnejšie

0BAL1-ZZ.vp

0BAL1-ZZ.vp Príloha č. 15 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA ZÁPIS PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY PODNIKU ZAHRANIČNEJ

Podrobnejšie

Microsoft Word - p15.doc

Microsoft Word - p15.doc Príloha č. 15 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA ZÁPIS PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY PODNIKU ZAHRANIČNEJ

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PORADCU

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PORADCU DOHODA O PLNENÍ POVINNOSTÍ OPRÁVNENEJ OSOBY PRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA 1. ÚČASTNÍCI DOHODY 1.1. Oprávnená osoba obchodné meno : ALTER IURIS, s.r.o. sídlo : Tolstého 9, 811 06 Bratislava IČO : 36 708

Podrobnejšie

Príloha č 10 / Akciová spoločnosť - zmena

Príloha č 10 / Akciová spoločnosť - zmena NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica Obec PSČ Číslo Oddiel: Sa Vložka číslo: / NAVRHOVATEĽ TITUL PRED MENOM MENO PRIEZVISKO/

Podrobnejšie

Okresný úrad Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica DOHODA O USPORADANÍ VLASTNÍCKEHO PRÁVA uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Účastníci dohody 1. ÚČASTNÍK 1. : Obchodné meno: Obec LEDNICKÉ ROVNE

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a V e r i f i k a č n ý d o k u m e n t partnera verejného sektora HOCHTIEF CZ a. s. 1. obchodné meno: HOCHTIEF CZ a. s. sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, Česká republika IČ: 46 678 468 registrácia:

Podrobnejšie

P15.vp

P15.vp Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA PODNIKU ZAHRANI NEJ OSOBY ORGANIZA NEJ ZLOŽKY PODNIKU ZAHRANI NEJ OSOBY DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica Obec PS íslo NAVRHOVATE MENO

Podrobnejšie

1 VERIFIKAČNÝ DOKUMENT podľa 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejného sektora Oprávne

1 VERIFIKAČNÝ DOKUMENT podľa 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejného sektora Oprávne 1 VERIFIKAČNÝ DOKUMENT podľa 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejného sektora Oprávnená osoba Obchodné meno: Sídlo: IČO: Zapísaná v: JUDr.

Podrobnejšie

Čiastka 265/2007 (656 príloha č. 16)

Čiastka 265/2007 (656 príloha č. 16) Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O PODNIKU ZAHRANINEJ OSOBY O ORGANIZANEJ ZLOŽKE PODNIKU ZAHRANINEJ OSOBY DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd

Podrobnejšie

Príloha Ċ

Príloha Ċ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v zmysle uznesení OZ č.13-16/2013 zo dňa 18.03.2013. 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť

Podrobnejšie

09_Prenajom_NP_pre_MOBILDATA

09_Prenajom_NP_pre_MOBILDATA Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 17. apríla 2018 Materiál číslo: 37/2018 Návrh na prenájom nebytových priestorov v polyfunkčnom dome Gercenova 8/F,

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 21. 1. 2004 Časová verzia predpisu účinná od: 8.11.2017 do: 31. 8.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 25 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti

Podrobnejšie

P16.vp

P16.vp Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O PODNIKU ZAHRANINEJ OSOBY O ORGANIZANEJ ZLOŽKE PODNIKU ZAHRANINEJ OSOBY DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd

Podrobnejšie

Microsoft Word - pk07033_03.rtf

Microsoft Word - pk07033_03.rtf O d ô v o d n e n i e A. Všeobecná časť Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z.

Podrobnejšie

21_Prenajom_pozemku_pre_Outdoor_Media

21_Prenajom_pozemku_pre_Outdoor_Media Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 29. apríla 2014 Materiál číslo : 496/2014 Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku, parc.č.

Podrobnejšie

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 530 ZÁKON z 28. októbra 2003 o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje a) zoznam

Podrobnejšie

Microsoft Word - AAC-U2-sprava o transparentnosti 2017

Microsoft Word - AAC-U2-sprava o transparentnosti 2017 S P R Á V A O T R A N S P A R E N T N O S T I ZA ROK 2017 v zmysle 1 odsek 2 zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Zmluva o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe taký

Zmluva o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe taký Zmluva o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné

Podrobnejšie

Zákon o obchodnom registri

Zákon o obchodnom registri ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2003 Vyhlásené: 12. 12. 2003 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2016 530 Z Á K O N z 28. októbra 2003 o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Čiastka 265/2007 (656 príloha č. 24)

Čiastka 265/2007 (656 príloha č. 24) Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O EURÓPSKEJ SPOLONOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica Obec PS íslo Oddiel: Po Vložka íslo: / NAVRHOVATE

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa N Á V

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa N Á V Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa 13.09.2016 a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 20.09.2016 N Á V R H na prechod nájmu nebytového priestoru na ulici

Podrobnejšie

P10.vp

P10.vp Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O AKCIOVEJ SPOLONOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica Obec PS íslo Oddiel: Sa Vložka íslo: / NAVRHOVATE

Podrobnejšie

INFORMÁCIA o vysledkoch hlasovania RVZ SES

INFORMÁCIA o vysledkoch hlasovania RVZ SES SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Továrenská 210, 935 28 Tlmače Slovenská republika Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, vložka č.39/n IČO: 31411690, DIČ: 2020403869

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 14. 12. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 334 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej

Podrobnejšie

Vzhľadom k tomu, že Žiadosť o platbu č

Vzhľadom k tomu, že Žiadosť o platbu č Postup na identifikáciu žiadateľa ako podniku v ťažkostiach podľa Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C244/02) Pred tým, ako bude uvedený

Podrobnejšie

RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU

RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU Palisády 36, 811 06 Bratislava Telefón : 02/ 20906500, Fax : 02/ 20906535 e-mail.: office@rvr.sk; plo@rvr.sk www.rvr.sk Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne

Podrobnejšie

530/2003 Z.z. ZÁKON z 28. októbra 2003 o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zmena: 432/2004 Z.z. Zmena: 562/2004 Z.z. Zmena: 24/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. februára 2007 Zmena:

Podrobnejšie

Zmluva č. 06/2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa uz

Zmluva č. 06/2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa uz ďalej len ( Zmluva ) medzi Prevádzkovateľ: Obchodné meno/názov: Obec Plechotice Sídlo: Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice Štatutárny orgán: PaedDr. Marek Andráš, starosta IČO: 00331821 (ďalej len Prevádzkovateľ

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa N Á

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa N Á Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa 03.12. 2013 a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 10.12. 2013 N Á V R H na nájom časti pozemku parc.č. 1000/6 na Žižkovej

Podrobnejšie

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., s a.s. Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., s a.s. Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., s a.s. Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k 31.12.2016 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ.

Podrobnejšie

530/2003 Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

530/2003 Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov Strana 4098 Zbierka zákonov č. 530/2003 Čiastka 219 530 ZÁKON z 28. októbra 2003 o obchodnom registri aozmeneadoplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Podrobnejšie

Microsoft Word - AAC-UDVA-sprava o transparentnosti 2016

Microsoft Word - AAC-UDVA-sprava o transparentnosti 2016 S P R Á V A O T R A N S P A R E N T N O S T I ZA ROK 2016 v zmysle 24 zákona č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení

Podrobnejšie

Doplnenie výročnej správy JMH_2012_JK

Doplnenie výročnej správy JMH_2012_JK Doplnenie výročnej správy Doplnenie zákonných náležitostí do výročnej správy spoločnosti JOJ Media House, a.s. a jej dcérskych spoločnosti k 31. decembru 2012. Valné zhromaždenie Valné zhromaždenie je

Podrobnejšie

V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob

V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osobnými údajmi žiakov, príp. ich zákonných zástupcov,

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2003 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2003 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2003 Vyhlásené: 12. 12. 2003 Časová verzia predpisu účinná od: 1.11.2018 do: 31.12.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 530 ZÁKON z 28. októbra 2003 o obchodnom

Podrobnejšie

VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Spišský Hrhov podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 3

VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Spišský Hrhov podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 3 VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Spišský Hrhov podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a podľa ustanovenia

Podrobnejšie

OP-Oboznamenie-skolitelia-web

OP-Oboznamenie-skolitelia-web Oboznámenie dotknutých osôb - školiteľov osvetových projektov občianskeho združenia Zdravé ďasná a spoločnosti CURADEN Slovakia s.r.o. s informáciami, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov

Podrobnejšie

dohoda o plnení povinností.docx

dohoda o plnení povinností.docx DOHODA O PLNENÍ POVINNOSTÍ OPRÁVNENEJ OSOBY uzavretá podľa ust. 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami Objednávateľ: Národná banka Slovenska Sídlo: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Podrobnejšie

VZN 2/2017 vyvesené na úradnej tabuli v obci Hrašné dňa VZN 2/2017 schválené dňa: uznesením č. 117 Schválené VZN 2/2017 vyvesené

VZN 2/2017 vyvesené na úradnej tabuli v obci Hrašné dňa VZN 2/2017 schválené dňa: uznesením č. 117 Schválené VZN 2/2017 vyvesené VZN 2/2017 vyvesené na úradnej tabuli v obci Hrašné dňa 10.02.2017 VZN 2/2017 schválené dňa: 01.03.2017 uznesením č. 117 Schválené VZN 2/2017 vyvesené dňa: 01.03.2017 Účinnosť VZN dňom: 15.03.2017 VŠEOBECNE

Podrobnejšie

Obec Koválov, Koválov č. 216 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Koválov č. 10 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vyvesené dňa: Zvesené dň

Obec Koválov, Koválov č. 216 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Koválov č. 10 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vyvesené dňa: Zvesené dň Obec Koválov, Koválov č. 216 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Koválov č. 10 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vyvesené dňa: 16.12.2015 Zvesené dňa: Pavol Kuba starosta obce Obecné zastupiteľstvo v

Podrobnejšie

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA A. Žiadateľ 1. INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI Právnická osoba (PO) - Obchodné meno Fyzická osoba (

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA A. Žiadateľ 1. INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI Právnická osoba (PO) - Obchodné meno Fyzická osoba ( ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA A. Žiadateľ. INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI Právnická osoba (PO) - Obchodné meno Fyzická osoba (FO) Obchodné meno Evidenčné číslo žiadateľa: Dátum doručenia

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 14.11.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.05.1990 do: 31.12.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 173 Z Á K O N z 8. novembra

Podrobnejšie

Starosta obce Bolešov Bolešov, P O Z V Á N K A V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 13, odst. 2, písm. a, z v o l á v a m 29. zas

Starosta obce Bolešov Bolešov, P O Z V Á N K A V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 13, odst. 2, písm. a, z v o l á v a m 29. zas Starosta obce Bolešov Bolešov, 16.6.2014 P O Z V Á N K A V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 13, odst. 2, písm. a, z v o l á v a m 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

Podrobnejšie

POLROCNA_SPRAVA K xls

POLROCNA_SPRAVA K xls regulovaná informácia POLROČNÁ SPRÁVA emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Časť 1.- Identifikácia

Podrobnejšie

ZÁMENNÁ ZMLUVA

ZÁMENNÁ  ZMLUVA medzi zmluvnými stranami: 1. Slovenská pošta, a.s. sídlo: KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica zapísaná v obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

Petržalka Zmluva_BÚ_PO_PRIVAT_Komunálny_účet_

Petržalka Zmluva_BÚ_PO_PRIVAT_Komunálny_účet_ Zmluva o bežnom účte, so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1731, podnikajúca na území Slovenskej republiky

Podrobnejšie

ovenská obchodní banka, a

ovenská obchodní banka, a Postupca: a Postupník: DOPLŇUJÚCA ZMLUVA K ZMLUVE O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY č. OFS/SK/001/2016 uzavretá medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Sídlo: Špitálska 61, 811 08 Bratislava IČO: 45 730 008, DIČ:

Podrobnejšie

Výnos

Výnos Výnos z 25. októbra 2005 č. MVRR-2005-8520 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo") podľa 8 ods. 2 zákona č. 523/2004

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sekule č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Sekule podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sekule č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Sekule podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sekule č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Sekule podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Mlynské nivy 44/a, Bratislava 212 Bratislava 22. novembra 2018 Číslo: 17464/ ROZH

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Mlynské nivy 44/a, Bratislava 212 Bratislava 22. novembra 2018 Číslo: 17464/ ROZH MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 Bratislava 22. novembra 2018 Číslo: 17464/2018-4220-61806 ROZHODNUTIE č. 27/2018 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej

Podrobnejšie

DOTÁCIE

DOTÁCIE PRÍLOHY K VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zmluva o poskytnutí dotácie 3. Zúčtovanie OBEC Bíňa, Obecný úrad Bíňa so sídlom 943 56 Bíňa č. 107

Podrobnejšie

O B E C P E T R O V A V E S Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Petrova Ves

O B E C P E T R O V A V E S Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Petrova Ves O B E C P E T R O V A V E S Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Petrova Ves Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Petrova

Podrobnejšie

Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské 1) tretí stupeň Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Meno

Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské 1) tretí stupeň Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Meno Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské 1) tretí stupeň Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Meno: Priezvisko: Dátum doručenia: Rodné priezvisko: Akademický

Podrobnejšie

Žiadateľ : tel., (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba názov firmy, sídlo, IČO právnická osoba ) Mesto Svätý Jur Mestský úr

Žiadateľ : tel.,  (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba názov firmy, sídlo, IČO právnická osoba ) Mesto Svätý Jur Mestský úr Žiadateľ : tel., e-mail (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba názov firmy, sídlo, IČO právnická osoba ) Mesto Svätý Jur Mestský úrad vo Svätom Jure Prostredná 29 900 21 Svätý Jur Vec:

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 18. septembra 2018 Materiál číslo: 86/2018 Návrh na predĺženi

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 18. septembra 2018 Materiál číslo: 86/2018 Návrh na predĺženi Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 18. septembra 2018 Materiál číslo: 86/2018 Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Gessayovej

Podrobnejšie

Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 19, Bratislava, IČO: , IČ DPH: SK , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisl

Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 19, Bratislava, IČO: , IČ DPH: SK , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisl Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35 887 117, IČ DPH: SK 2021832087, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31845/B INFORMÁCIE

Podrobnejšie

CEZ /2016 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru (ďalej len Zmluva o prevode") uzavretá podľa 4 a nasl. zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vla

CEZ /2016 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru (ďalej len Zmluva o prevode) uzavretá podľa 4 a nasl. zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vla CEZ /2016 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru (ďalej len Zmluva o prevode") uzavretá podľa 4 a nasl. zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a 588 a nasl.

Podrobnejšie

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znen

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znen Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení m e d z i: Predávajúci: Obchodné meno: Obec Komárovce

Podrobnejšie

Žiadosť o financovanie osobných a úžitkových vozidiel pre podnikateľské subjekty Informácie o predmete financovania Druh produktu Druh vozidla Značka

Žiadosť o financovanie osobných a úžitkových vozidiel pre podnikateľské subjekty Informácie o predmete financovania Druh produktu Druh vozidla Značka Žiadosť o financovanie osobných a úžitkových vozidiel pre podnikateľské subjekty Informácie o predmete financovania Druh produktu Druh vozidla Značka a model Vek vozidla Palivo Výkon motora (kw) Objem

Podrobnejšie

ziadost_o_zaradenie_do_evidenci

ziadost_o_zaradenie_do_evidenci Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.. Číslo spisu... Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle 34 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelen

V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelen V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v nadväznosti na 12 Platba pre

Podrobnejšie

DA ŽIADOSŤ o registráciu autoškoly Identifikačné údaje žiadateľa Fyzická osoba Meno Priezvisko Titul pred menom Titul za menom Dátum narodenia Miesto

DA ŽIADOSŤ o registráciu autoškoly Identifikačné údaje žiadateľa Fyzická osoba Meno Priezvisko Titul pred menom Titul za menom Dátum narodenia Miesto D ŽIDOSŤ o registráciu autoškoly Identifikačné údaje žiadateľa Fyzická osoba Meno Priezvisko Titul pred menom Titul za menom Dátum narodenia Miesto narodenia dresa trvalého bydliska Štát Kraj Okres Obec

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 29. 06. 2017 Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného

Podrobnejšie

(Návrh) 328 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 20. novembra 2015 o minimálnom obsahu ďalšieho odbor

(Návrh) 328 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 20. novembra 2015 o minimálnom obsahu ďalšieho odbor (Návrh) 328 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 20. novembra 2015 o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch

Podrobnejšie

* Príloha 1b 49 Kód ITMS 2014+* Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013

* Príloha 1b 49 Kód ITMS 2014+* Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis Žiadateľ:

Podrobnejšie

M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Vyvesené dňa: pred konaním MsZ, č. pod. 13

M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Vyvesené dňa: pred konaním MsZ, č. pod. 13 M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Vyvesené dňa: 22.2.2019 pred konaním MsZ, č. pod. 1332/2019 Mestským zastupiteľstvom schválené dňa uznesením

Podrobnejšie

Poverenie na zastupovanie v programe BayProfit a Informácie a súhlas so spracúvaním osobných údajov (ďalej len Poverenie ; Poverenie je platné iba ak

Poverenie na zastupovanie v programe BayProfit a Informácie a súhlas so spracúvaním osobných údajov (ďalej len Poverenie ; Poverenie je platné iba ak Poverenie na zastupovanie v programe BayProfit a Informácie a súhlas so spracúvaním osobných údajov (ďalej len Poverenie ; Poverenie je platné iba ak je riadne a úplne vyplnené podľa nižšie uvedených pokynov)

Podrobnejšie

Číslo: 3012/9/2009

Číslo: 3012/9/2009 Strana 1 z 9 Príloha č. 1 ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA DOPRAVU Žiadateľ: Priezvisko: Dátum narodenia: Rodinný stav: Trvalý pobyt: Meno: Rodné číslo: Telefón: Vzťah k dieťaťu: Údaje o ďalších spoločne

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 25. 7. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 226 VYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky zo 16.

Podrobnejšie

A. Základné náležitosti žiadosti Žiadosť o presun platobného účtu - rozšírená 1 Identifikačné údaje spotrebiteľa [vypĺňa spotrebiteľ]: Priezvisko, men

A. Základné náležitosti žiadosti Žiadosť o presun platobného účtu - rozšírená 1 Identifikačné údaje spotrebiteľa [vypĺňa spotrebiteľ]: Priezvisko, men A. Základné náležitosti žiadosti Žiadosť o presun platobného účtu - rozšírená 1 Identifikačné údaje spotrebiteľa [vypĺňa spotrebiteľ]: Priezvisko, meno, Titul Adresa trvalého pobytu, PSČ Rodné číslo Druh

Podrobnejšie

ZÁMENNÁ ZMLUVA

ZÁMENNÁ  ZMLUVA medzi zmluvnými stranami: KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a 1. Slovenská pošta, a.s. sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica zapísaná v obchodnom registri

Podrobnejšie

Rek.vyhlášky 25/2004 Z.z. (ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k

Rek.vyhlášky 25/2004 Z.z. (ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k Rek.vyhlášky 25/2004 Z.z. (ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť ) Autor: Ministerstvo spravodlivosti

Podrobnejšie

Objekt (mesto, druh objektu)

Objekt (mesto, druh objektu) Označenie: Bánovce nad Bebravou (budova, pozemky) Číslo: D1/položka 3 Druh nehnuteľnosti: budova - predajný stánok, pozemky Katastrálne územie: Bánovce nad Bebravou Obec: Bánovce nad Bebravou Okres: Bánovce

Podrobnejšie

Zmluva o dielo č

Zmluva o dielo č k Nájomnej zmluve č. 182/2017/N uzatvorenej dňa 07. 09. 2017 Zmluvné strany: 1. Prenajímateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Sídlo: Junácka 4, 831 04 Bratislava Konajúci: Ing. Peter Vojtko,

Podrobnejšie

V Ý Z V A na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

V Ý Z V A na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých V Ý Z V A na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: A

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: A Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Meno: Priezvisko:

Podrobnejšie

Obec Oravský Podzámok VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE NÁVRH

Obec Oravský Podzámok VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE NÁVRH Obec Oravský Podzámok VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE NÁVRH Obec Oravský Podzámok podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a

Podrobnejšie

O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli ob

O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli ob O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 28.2.2019 - zverejnený na elektronickej úradnej

Podrobnejšie

LOM a sluižby 2015

LOM a sluižby 2015 SPRÁVA Z KONTROLY ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY LOM A SLUŽBY S. R. O V zmysle 18d zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 20 zákona. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom

Podrobnejšie

Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., (meno,

Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel.,  (meno, Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., e-mail (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba,

Podrobnejšie

Kúpna zmluva, ktorá bola uzavretá v zmysle 588 a nasl. občianskeho zákonníka. I. Účastníci zmluvy 1. Brídová Jozefína, rod. Cagáňová, nar. 2. Dedíková

Kúpna zmluva, ktorá bola uzavretá v zmysle 588 a nasl. občianskeho zákonníka. I. Účastníci zmluvy 1. Brídová Jozefína, rod. Cagáňová, nar. 2. Dedíková Kúpna zmluva, ktorá bola uzavretá v zmysle 588 a nasl. občianskeho zákonníka. I. Účastníci zmluvy 1. Brídová Jozefína, rod. Cagáňová, nar. 2. Dedíková Ľubomíra rod. Škandíková, 3. Bieliková Jarmila, rod.

Podrobnejšie

N á v r h - Z M L U V A o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Preambula: Združen

N á v r h - Z M L U V A o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Preambula: Združen N á v r h - Z M L U V A o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Preambula: Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo Stará Voda so

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námesto

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námesto OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námestove dňa 03. 02.2017 VEREJNÁ VYHLÁSKA ktorou sa zverejňuje

Podrobnejšie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre externý subjekt FR SR Strana 1 z 11 Dátové rozhranie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre externý subjekt FR SR Strana 1 z 11 Dátové rozhranie Strana 1 z 11 Dátové rozhranie - dávka 568 Popis dávky: Oznámenie FR SR o a) vymeriavacích základoch fyzických osôb podľa 13 a údajov pre vykonanie ročného zúčtovania poistného podľa 19 zákona č. 580/2004

Podrobnejšie

Ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru I. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI Identifikačné údaje Obchodné meno právnickej osoby / obchodné men

Ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru I. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI Identifikačné údaje Obchodné meno právnickej osoby / obchodné men Ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru I. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 1. 1.1 Identifikačné údaje Obchodné meno právnickej osoby / obchodné meno a meno a priezvisko, ak je žiadateľom fyzická osoba

Podrobnejšie