Gl6nok l. Zmluvn6 strany

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Gl6nok l. Zmluvn6 strany"

Prepis

1 ZMLUVA o nejme nebytovych priestorov E uzatvoren6 v zmysle zakona Zb. o ndjme a podn6jme nebytovfch priestorov v zneni neskor5ich predpisov (d'alej len,,zmluva") Gl6nok l. Zmluvn6 strany 1.1 Prenajimatel': Ndzov: Sidlo: tco: Dte : IC DPH: Bankov6 spojenie: eislo ti6tu v tvare IBAN: Zast(pen6: Obec Novi Bystrica Nov6 Bystrica 657, nie s0 plstcami DPH Prima banka Slovensko, a.s. pobodka eadca sk Ing. Jozef Baladin - starosta obce (d'alej len ako,,prenajimatef") 1.2. N6jomca: Ndzov: Sidlo: leo: fi Dle : lc DPH: nie s0 pldtcami DPH Stdtna pokladnica ZAchrannA zdravotn6 sluzba Bratislava Antolskd 11, Bratislava Bankov6 spojenie: efslo 0dtu v tvare IBAN: SK ZriadenA zriad'ovacou listinou MZ SR d A/XX -3 v zneni neskor5lch zmien s 06innost'ou od Statuterny org6n: (d'alej len ako,,nijomca") lng. l-ubomir Slov6k, generslny riaditel' Ing. Du5an Valent, ekonomickii riaditel' (Prenajimatel'a N6jomca d'alej spolu len ako,,zmluvn6 strany") Gl6nok ll. Predmet a f6el n6jmu 2.1. Prenajfmatel' je vliludnfm vlastnikom nehnutel'nosti, nach{dzajfdch sa v obci NovS Bystrica a to stavby Zdravotn6ho strediska v Novej Bystrici so s0p. d. 655, postavenej na parcele e. CKN 5397 a z5rovei budovy gara2e agar62ov6ho prlstre5ku postavenlch na parcele 6. CKN 5396, nach6dzajfcich sa v katastrslnom fzemi Nov6 Bystrica, obec NovS Bystrica, okres eadca a vedenfch Katastr6lnym odborom Okresn6ho riradu eadca na liste vlastnlctva e. 937 (d'alej spolu len,,nehnutel'nosti"). Vlastnicke prdvo

2 prenajimatel'a je preukezan6 vfpisom z listu vlastnictva, ktor6ho k6pia tvori Prilohu d. 1 tejto zmluvy Prenajimatel'prenech6va Ndjomcovi do n6jmu za odplatu 6asf nehnutel'nosti: - nebytov6 priestory na 1.NP vstavbe srip (ato 2 miestnosti na odpodinok, spolo6ensk6 miestnosf s kuchynskyim k0tom, 1 soci6lne zariadenia s WC a sprchovaclm k0tom, miestnost' na distiace potreby a skladovd miestnost') o celkovej vfmere 78,30 m2, - nebytov6 priestory v stavbe gara1e na parcele CKN o celkovej vfmere 35 m2, - gar62ovy pristre5ok - spevnend plocha na pozemku CKN 5396 o celkovej rozlohe 48,5 m2 pre parkovanie motorovyich vozidiel (d'alej len,,predmet n6jmu"). Predmet ndjmu je zakreslenf na situadnom ndkrese, ktoryich k6pia je ako Priloha 6. 2 s0dast'ou tejto zmluvy. Prenajimatel'touto zmluvou odplatne prenechdva predmet ndjmu do uzivania NSjomcovi a N6jomca predmet n6jmu prijlma. ClSnok lll. Doba ndjmu 3.1. Zmluva sa uzatv6ra na dobu neurdit0 a to odo dfia ,resp. odo dia ridinnosti tejto zmluvy v s0lade s 61. lx, bod 9.6. tejto zmluvy. Gl6nok lv. UEet nalmu 4.1. N6jomca sa zaviizuje predmet n6jmu utivat'vliludne za ridelom prevddzkovania stanice z6chrannej zdravotnej sluzby v zmysle predmetu svojej 6innosti. Cl6nok V. Uhrada za n6jom, sluzby spojen6 s nsjmom a sp6sob platby 5.1. N6jomne za uzivanie predmetu nsjmu sa dojedn6va v zmysle $ 7 z6kona Zb. dohodou zmluvnyich str6n nasledovne: - n6jomn6 za nebytovf priestor: 78,30 m2 x 19, ,17 l rodne - ndjomn6 za garaz:35,00 m2 x ,00 /rodne - ndjomn6 za gar62ovf prlstre5ok: 48,50 m2 x 5 242,50 / ro6ne Zmluvn6 strany sa dohodli, 2e Ndjomn6 sa bude uhrddzat' na mesadnej baze za prislusnf kalend6rny mesiac a to vo vfske 179,22 Eur a to na zaklade vystavenej faktfry od Prenajimatel'a. Splatnost' faktriry sa dojedn6va na 30 dni odo dha jej doru6enia. Ndjomn6 je dohodnut6 na rirovni'ceny bez dane z pridanej hodnoty, nakol'ko ndjomn6 je osloboden6 od dane z pridanej hodnoty V cene N6jomn6ho nie sri zahrnut6 sluzby spojene s n6jmom. Uhradu za poskytovanie

3 sluzieb spojenich s nsjmom si zmluvn6 strany preddavkov v Eur bez DPH takto: - platba za elektrickri energiu - z1lohov{ platba za vykurovanie dohodli vo formdch mesa6nfch 110,66 139,33 SfuZby spojen6 s n3jmol bude Ndjomca uhradzat'prenajimatel'ovi na zilklade fakt6ry s lehotou splatnosti do 30 dni odo dfra jej dorudenia. StuZny spojen6 s ndjmom sl dohodnut6 na frovni ceny bez dane zpridanej hodnoty, nakol'ko 2mluvn6 itrany s0 osloboden6 od dane z pridanej hodnoty Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze po uplynuti prislu5n6ho kalend6rneho roka, po za.plateni faktrir, tfkajricich sa sluzieb spojeny?ch s najmom - vykurovanie nebytoveho priestoru, vykond Prenajimatel' celkov6 zridtovanie -do 30. jlnuara nasledujuceho obdobia s dolozenim fotok6pii prvotnfch dokladov. V prlpade, ak na z6klade vy0dtovania skutodn6ho o_dberu tlichto sluzieb vznikne nedoplatok, zav1zuje sa Ndjomca tento nedoplatok Prenajimatel'ovi uhradit'. Prenajimatel'vystavi f"kt6ru, ktorej splatnost'bude 30 dniodo dria dorudenia. V prfpade, ak na zdklade vy0dtovania skuto6n6ho odberu tfchto sluzieb vznikne preplatok, je Prenajimatel' povinnlf tento preplatok Ndjomcovi vritit do 30 dnf odo dia vyridtovania. Zmiuvn6 strany sa -dohodli, Ze Prenajimatel' bude doddvat' N6jomcovi doddvku vody, pridom v}ipodet a 0hrada vodn6ho sa uskutodnf na zdklade podruzn6ho merada. Prenajimatel'vystavi N6jomcovi fakt0ru za doddvku vody na zaklade skutodnej spotreby meranej podruznfm meradom raz za kalenddrny polrok. Splatnost' faktury sa dojedndvi na 30 dnl odo dha jej dorudenia N6jomcovi. Zmluvne strany sa dohodli, 2e v pripade, ak sa jedna zo zmluvnifch strdn dostane do ome5kania s akoukolvek platbou vo6i.druhej zmluvnej strane, j-e strana, ktord nie je v ome5kanf opr6vnen1 poladovat' od druhej strany zaplatenie zdkonnfch rjrokov z ome5kania urdenlich vo v5eobecne zavaznych prdvnych predpisoch, " io odo dha nasledujticeho po dni splatnosti faktriry, az do dria uskutodnenia ptaioy vrdtane, ak platba nebola uhraden5 v lehote jej splatnosti. ClSnok Vl. Pr5va a povinnostizmluvnich str6n 6.1. Ndjomca sa pred uzavretlm zmluvy podrobne obozndmil so stavom predmetu ndjmu. 6.2' N6jomca predmet n6jmu preber5 od Prenajfmatel'a ku diu resp. ridinnosti tejto zmluvy podl'a dl. lx. bod 9.6. tejto zmluvy v stave sp6sobilom na dohodnutli 6del ndjmu. O odovzdani nebytovlich. priestorov sa vyhotovi pisomni protokol podfisani oboma zmluvnfmi stranami, obsahuj0ci opis stavu predmeiu n6jmu, vrdtane pripaonycn zavad a terminu ich odstrdnenia prenajimatel'om. 6.3' Predmet nsjmu je ndjomca opr6vnenf uilivat'24 hodin denne a7 dni v tizdni Ndjomca nie je oprdvnenii dat' predmet n6jmu podas doby ndjmu do podndjmu inej osobe bez srihlasu Prenajlmatel'a, tiez nie je oprdvneniy bez predchadiajriceho plsomn6ho s0hlasu prenajfmatel'a zmenit' 0del n6jmu Prenajimatel' potvrdzuje, 2e predmet nsjmu md vytvoren6 riadne prev6dzkov6 a pracovn6 podmienky, hlavne z hl'adiska prev6d2kovotechnick6ho, hygienickfch

4 predpisov, predpisov o bezpednosti a ochrane zdravia pri pr6ci (d'alej len,,bozp"), poziarnej ochrany a ochrany majetku Prenajfmatel'zodpovedA za to, Ze predmet ndjmu bude po celli das trvania ndjomn6ho vzt'ahu v prev5dzky schopnom stave, v s0lade s predchddzajtcim odsekom, t.j. nebude mat nedostatky ohrozuj0ce Zivot a zdravie os6b. Za tym ricelom sa Ndjomca zavdzule umoznit' Prenajimatel'ovi prlstup na kontrolu prenajatfch priestorov -na poziadani'e. Pristup a prdvomoci kontrolnifch org6nov St6tnej spr6vy tyimto nie s0 dotknut6. 6'7' Opravy abe2nf 0dzbu predmetu ndjmu a zariadeni si zabezpeduje a hradi N6jomca do limitu 100,- EUR bez DPH. Pokial' sa v uzivanyich priesioroch vyskytnri poruchy, br6niace riadnemu uzfvaniu, ktor6 nesp6sobil N6jomca svojou dinnoit'ou a ich oprava presahuje finandnf ndklad 100,- EUR bez DPH, Ndjomca oznami trlto skutodnost' ihned' Prenajimatel'ovi. Prenajlmatel' sa zaviizuje tieto opravy vykonat bez zbytodnfch priefahov tak, aby nebol bezd6vodne blokovanf viikon dinnosti trtilomcu Prenajimatel' zabezpeduje poistenie predmetu n6jmu a investidn6ho majetku v hom do vf5ky svojho vlastnictva, na zdklade 6oho je Ndjomca povinnf ihned'pisomne, pripadne aj osobne nahlssit' ka2d0 poistn0 udalost', ktor6 vznikla Zivelnou pohromou.alebo v d6sledku zdsahu cudzej osoby. Za majetok, ktorf je vo vlastnictve N6jomcu, zodpovedd N5jomca Ndjomca je povinnlf umoznit' pracovnikom Prenajimatel'a kontrolu stavu predmetu ndjmu vzdy v prltomnosti z6stupcu Ndjomcu. Takrito kontrolu m62e Prenajimatel' vykonat' len po predch1dzaifcq Ziadosti dorudenej alebo ozndmenej N6jomcovi aspoh 1 defr vopred Zmluvn6 strany sa zavdzujri zmeny 0dajov uvedenich v dl. l. tejto zmluvy obratom plsomne nahlssit'druhej zmluvnej strane na jej adresu Prenajlmatel' je povinnyi odovzdat' predmet n6jmu NSjomcovi vstave sposobilom na dohodnut6 alebo obvykl6 uzlvanie, v tom stave ho na svoje n6klaoy udiziavaf, hradif n6klady spojen6 s0drzbou aopravou, ak tieto presiahnu sumu 100,- EUR bez DpH a zabezpel,ovat' riadne plnenie sluzieb, ktorfch poskytovanie je s uzlvanim predmetu ndjmu spojen Prenajfmatel' je povinny zdrlat'sa ak6hokol'vek konania, ktonfm by rusil Ndjomcu pri uzivani predmetu n6jmu, okrem pldnovanyich oprdv, 0prav a rekon5trukdniich prdc, prfpadu odstrdnenia havarijn6ho stavu alebo n6sledkov inej mimoriadnej udatoiti Prenajimatel' je povinn!, podl'a platnej pr6vnej 0pravy, zabezpe6it' kontroly, odborn6 sk0sky, prip. revizie technickfch zariadenl, ktor6 m6 vo vlastnfctve alebo v u2ivani, nach6dzajfcich sa v predmete n6jmu, a zdrovei je povinnf predlozit' N6jomcovi dokumentsciu, z ktorej vyplfva funkdnost', schopnost' a bezpednost'tfchto technickfch zariadeni. V prfpade, 2e uveden6 technick6 zariadenia m62e Ndjomca a 16no zamestnanci pouzivat' je Prenajimatel' povinnli preukdzatel'nfm sp6sobom za5kolit zamestnancov N6jomcu na pouzfvanie takiichto zariaden[. 6,14. V prlpade, Ze Prenajimatel' napriek upozorneniu neodstrdni poruchu, ktord podstatne zhor5uje uzivanie prenajatlich priestorov alebo v pripade poru5enia povinnosti poskytovat' sluzby spojen6 s uzivanlm predmetu n5jmu, m6 N5jomca prdvo na primeran6 znilenie n6jomn6ho za dobu trvania takejto poruchy alebo preruienia riadneho poskytovania sluzby.(v hodnote alikvotnej diastky zo sumy ndjomn6ho za ka2dy celii dei trvania poruchy alebo prerusenia poskytovania sruzby).

5 6.15. N6jomca je oprdvnenf umiestnit'oznadenie svojej organizdcie na a v budove sposobom a na mieste dopredu dohodnutom s Prenajimatel'om taklfm sp6sobom, aby negatlvne nenarf5ali celkovli vzhl'ad objektu a neboli v kollzii s oznadenlm infch subjekiov Prenajimatel' sa zavazqe, Ze pohl'addvku vo6i N6jomcovi, ktord mu, ako veritel'ovi, vznikne z tohto zmluvn6ho vzt'ahu, nepostrlpi podl'a S 524 a nasl. zfukona e Zb. Obdiansky z6konnfk v znenf neskor5ich predpisov (d'alej len,,o2") tretej osobe bez predchddzaj0ceho pisomn6ho s0hlasu Ndjomcu, ako dlznika. Post0penie pohl'ad6vky Prenajlmatel'om bez predch6dzajriceho pisomn6ho s0hlasu N5jomcu je nepiatn6 podl'i S 39 OZ. Stihlas NSjomcu je platnif len za podmienky, 2e bol na takfto rikon udeleni predchddzaj0ci pisomnf s0hlas jeho zriad'ovatel'a (Ministerstvo zdravotnlctva Slovenskej republiky) a) b) c) d) dl6nok Vil. Skon6enie n6jmu N6jom sa m62e skondit': plsomnou dohodou zmluvnfch str6n, z6nikom prdvnickej osoby Ndjomcu bez pr6vneho n6stupcu, odst0penfm v pripadoch upravenfch touto zmluvou v bode 7.3.,2.4. Vlipoved'ou zo strany Prenajimatel'a alebo Ndjomcu ajbez uvedenia dovodu, 7.2. Dohodou zmluvniich strdn sa vfpovednd lehota stanovuje na 3 mesiace, poditajric od prv6ho dia mesiaca nasledujriceho po mesiaci, v ktorom bude pisomn6 vyipoved' dorudend druhej zmluvnej strane Prenajimatel' m62e plsomne odst0pit' od zmluvy, ak a) NSjomca, napriek plsomnej vyzve, uliva predmet ndjmu takfm sp$sobom, 2e Prenajimatel'ovi vznik6 Skoda alebo mu hrozi znadna Skoda, b) N6jomca, napriek pisomnej vyzve, uzlva predmet nsjmu v rozpore s ridelom n6jmu, c) Ndjomca je, napriek pisomnej vyzve, v ome5kanf s tlhradou ndjomn6ho o viac ako jeden mesiac. Ndjomca m62e pisomne odst0pit'od zmluvy, ak a) predmet n6jmu sa stane bezzavinenia N6jomcu nesposobilf na dohodnut6 uzlvanie, b) Prenajimatel', napriek pisomnej vyzve, hrubo poru5uje svoje povinnosti vypllivajrice z $ 5 ods. 1 zlkona Zb. Odst0penie od zmluvy treba ozndmit' pisomne a uviest'v iom ddvody odstrjpenia Odst0penim od zmluvy zmluva zanikl ku dfru dorudenia odstripenia druhej zmluvnej strane. V pripade skondenia ndjmu sa Ndjomca zavdzule vypratat' a odovzdat' prenajat6 priestory do 7 dni odo dtia skondenia nsjmu podl'a tejto zmluvy Prenajimatel'ovi. O odovzdani a prevzatl priestorov spi5u zmluvn6 strany z6pisnicu. G16nok Vlll. Doru6ovanie 8.1. Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze ich vzdjomna kore5pondencia sa bude zasielat na adresy uveden6 v z hlavi zmluvy, pokial' zo zmluvy nevyplfva inak. AZ do okamihu dorufenia ozn6menia o zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu urdenri na dorudovanie adresa uveden5 v zflhlavi zmluvy. V pripade nesplnenia oznamovacej povinnosti zmeny

6 adresy na dorudovanie, zn65a ndsledky s tfm spojen6 zmluvnd strana, ktord si nesplnila svoju oznamovaciu povinnost V}ipoved'a odst0pelie od zmluvy musia mat'pisomnf formu a musia byt'dorudene druhej zmluvnej strane. Vlfpoved' a odst0penie od zmluvy sa doru6uje osobne alebo doporudene do vlastnifch r0k. Za 06inn6 doru6enie vfpovede alebo odst0penia od zmluvy sa povazuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je pisomnosf urden6, pridom z6sielka sa bude povazovat'za doruden0 momentom odmietnutia prevzatia. Rovnako sa bude dorudenie povazovat' za 0dinn6 aj v pripade, ak adresdt z5sielku neprevezme z dovodu neaktu6lnosti adresy alebo z ak6hokol'vek in6ho d6vodu, pridom ridinky dorudenia vlipovede alebo odst0penia od zmluvy nastanri v danom pripadne dfiom vr5tenia sa nedorudenej z6sielky spdt'odosielatel'ovi, i ked'sa adresdt o obsahu z6sielky nedozvedel Ustanoveniami odsekov 8.1 a 8.2 tohto dlsnku zmluvy sa bude spravovat' dorudovanie v5etkfch plsomnosti medzi zmluvnyimi stranami, pokial'to nie je v iozpore so v5eobecne zlvdznymi prdvnymi predpismi alebo pokial' v tejto zmluve nie je upraven6 inak. 8'4. Be2nA komunikdcia medzi zmluvnytmi stranami (s vifnimkou akfchkolvek schval'ovacich fkonov) sa mdze uskutodfiovaf, okrem dorudenia postou, ajelekironicky. Gl6nok lx. ZAvereLnf ustanovenia 9.1. Na pr6vne vztahy osobitne neupraven6 touto zmluvou sa primerane vzt'ahujri ustanovenia z{kona Zb. a Obdianskeho z6konnika Zmeny a doplnky k tejto zmluve m62u byt'uskutodnen6 iba na zdklade vzdjomnej dohody zmluvnlich str6n formou plsomn6ho dodatku, ktoni tvori neoddelitel'nri s0dait'zmluvy. 9.3' Tdto zmluva je vyhotoven6 v 2 vyhotoveniach s platnostou origin6lu, z ktorfch Prenajlmatel' obdrzf 1 a Ndjomca 1 vyhotovenie VSetky spory, ktor6 vznikn0 z tejto zmluvy a v s0vislosti s frou, vr6tane sporov o jej platnost', vfklad alebo zru5enie, bud0 na zilklade Zaloby niektorej zo zmluvnfch stran rie5en6 na prlslu5nom s0de Zmluvn6 strany s[ uzrozumen6 s tyim, 2e tdto zmluva sa povazuje za povinne zverejtiovanf zmluvu v zmysle z. 6, Z.z. o slobodnom prlstupe k informdcidm v znenl neskorslch predpisov. Zdroveh zmluvn6 strany srihlasia s tym, 2e n6jomca zverejnl celyi obsah tejto zmluvy v CentrSlnom registrizmhiv vedenom Uradom UaOy SR T6to zmluva je platnd diom podpisu zmluvnich str6n a ridinn6 dha 2T V prfpade, 2e Zmluva nebude do dha predchddzaj0ceho deh zverejnend v centr6lnom registri zmlfv na Urade vl6dy SR, Zmluvn6 strany berri na vedomie, Ze Zmlwa nadobfda 0dinnost' v s0lade s ustanoveniami platnyich prrivnych predpisov dfiom nasledujticim po dnijeho zverejnenia v centrdlnom registri zml0v vedenom Uradom vlddy Slovenskej republiky, za predpokladu, Ze Predmet n5jmu bol uvedenf do prevedzky pr6voplatnfm rozhodnutlm Region6lneho 0radu verejn6ho zdravotnictva na zaklade Ziadosti Ndjomcu, nie v5ak skor ako 2T e Zmluvn6 strany vyhlasujti, Ze si t0to zmluvu pozorne preditali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutodnf a slobodn0 v6l'u zbaven0 ak6hokolvek omylu. Svoje prejavy v6le obsiahnut6 v tejto zmluve zmluvn6 strany povazujri za urdit6 a zrozumitel'n6, vyjadren6 nie v tiesni a nie za ndpadne nevifhodnfch podmienok. Zmluvnfm strandm nie

7 ie znama Ziadna okolnost', ktord by sp6sobovala neplatnost' niektor6ho z ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvn6 strany na znak svojho srihlasu s obsahom tejto zmluvy trito zmluvu podpisali. Neoddelitel'nou sfdast'ou tejto zmluvy sri prilohy: Priloha d. 1 - List vlastnlctva vedenf Katastrdlnym odborom Okresn6ho riradu v eadci, Priloha d,. 2 - situadn6 zakreslenie predmetu n6jmu V Bratislave dha: Yl 01'JW/ N5iomca:./ Ing. Jozef Baladin starosta obce rng. llubomir Slqfifi, gene16fny rlarl +a( Zilchrann6ldravotnd sl uzba Bratislava Ing. Du5fr Valent ekonomicki riaditel'

Najom_zmluva_ASO-VENDING_

Najom_zmluva_ASO-VENDING_ Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších zákonov medzi: Prenajímateľ: V zastúpení: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša

Podrobnejšie

Zmluva o dielo č

Zmluva o dielo č k Nájomnej zmluve č. 182/2017/N uzatvorenej dňa 07. 09. 2017 Zmluvné strany: 1. Prenajímateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Sídlo: Junácka 4, 831 04 Bratislava Konajúci: Ing. Peter Vojtko,

Podrobnejšie

ZMLUVA O NAJME BYTU Gentr. dislo: qil2019 uzatvoreni podfa ustanovenia S 685 a nasl. Obdianskeho z6konnika v zneni neskor5ich predpisov a v sulade s S

ZMLUVA O NAJME BYTU Gentr. dislo: qil2019 uzatvoreni podfa ustanovenia S 685 a nasl. Obdianskeho z6konnika v zneni neskor5ich predpisov a v sulade s S ZMLUVA O NAJME BYTU Gentr. dislo: qil2019 uzatvoreni podfa ustanovenia S 685 a nasl. Obdianskeho z6konnika v zneni neskor5ich predpisov a v sulade s S 12 z. i.443120102. z. o dotici6ch na rozvoj bfvania

Podrobnejšie

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 12/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 12/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11 Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 12/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení a zákona číslo 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných

Podrobnejšie

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11 Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona číslo 446/2001 Z.z. o majetku

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁJME BYTU

ZMLUVA  O NÁJME  BYTU ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU uzatvorená podľa 685 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 189/1992 Zb.o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi: Dodávateľ: Združenie obcí Bioenergia Bystricko Sídlo:

Podrobnejšie

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení n

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení n Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 217112018 Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Prenajímateľ:

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3 / 2015 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3 / 2015 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3 / 2015 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Zmluvné strany Prenajímateľ

Podrobnejšie

zmluva o nájme Ariola s.r.o. PDI Lietavská

zmluva o nájme Ariola s.r.o. PDI Lietavská Zmluva o nájme nebytových priestorov č.08-90 -2013 uzatvorená podľa ustanovenia 3 a nasl. zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona 446/2001 Z.z. o majetku vyšších

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx Zmluva o dielo č. 7/2019 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej

Podrobnejšie

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak KÚPNA ZMLUVA NA DODÁVKU TOVAROV Č. ZML-39-2018 uzavretá podľa príslušných ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. (ďalej len zmluva ) 1. Kupujúci:

Podrobnejšie

ZÁMENNÁ ZMLUVA

ZÁMENNÁ  ZMLUVA medzi zmluvnými stranami: 1. Slovenská pošta, a.s. sídlo: KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica zapísaná v obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

Microsoft Word - Akzent Media spol. s r.o..doc

Microsoft Word - Akzent Media spol. s r.o..doc Z m l u v a o nájme pozemku č.... uzatvorená podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Mestská časť Bratislava - Dúbravka Žatevná 2, 844 02 Bratislava zastúpená : Ing. Jánom S a n d t n e r o m, starostom

Podrobnejšie

ovenská obchodní banka, a

ovenská obchodní banka, a Postupca: a Postupník: DOPLŇUJÚCA ZMLUVA K ZMLUVE O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY č. OFS/SK/001/2016 uzavretá medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Sídlo: Špitálska 61, 811 08 Bratislava IČO: 45 730 008, DIČ:

Podrobnejšie

Zmluva_013_2018

Zmluva_013_2018 Zmluva č. 08-70-2017 o nájme pozemku uzavretá v zmysle 663 a ďalších príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami : 1. Mestská časť Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17, 852 12

Podrobnejšie

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodn

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodn Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu Zmluvné strany: názov:

Podrobnejšie

Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842

Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842 Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava Zastúpená: Ing. Miloslavou Šavelovou,

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2012 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2012 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2012 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Zmluvné strany Prenajímateľ

Podrobnejšie

Príloha Ċ

Príloha Ċ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v zmysle uznesení OZ č.13-16/2013 zo dňa 18.03.2013. 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 03316/2014-PNZ -P40984/14.00 Čl. I Zmluvné strany Prenajímateľ: Slovenský pozemkový fond sídlo: 817 15 Bratislava, Búdková č. 36 štatutárny orgán: Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka

Podrobnejšie

01 - Dodatok č. 2 - Kvakovce

01 - Dodatok č. 2 - Kvakovce DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/51 (ďalej len Dodatok ) NÁZOV PROJEKTU: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného

Podrobnejšie

N Á J O M N Á Z M L U V A č. ZML.2018/ uzatvorená podľa 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a 2

N Á J O M N Á Z M L U V A č. ZML.2018/ uzatvorená podľa 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a 2 N Á J O M N Á Z M L U V A č. ZML.2018/0300336 uzatvorená podľa 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a 21 a nasl. zákona č. 131/2010 Z. z. - Zákon o pohrebníctve

Podrobnejšie

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Príloha k postupu D6.PREV.03 č.:2 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpi

Príloha k postupu D6.PREV.03 č.:2 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpi NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) Číslo zmluvy: uzatvorená medzi zmluvnými stranami 1. ZMLUVNÉ

Podrobnejšie

- ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 4/2015 uzatvorená v zmysle zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskoršíc

- ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 4/2015 uzatvorená v zmysle zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskoršíc - ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 4/2015 uzatvorená v zmysle zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisova 663 a nás l. Občianskeho zákonníka medzi

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, Halič V zastúpení

ZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, Halič V zastúpení ZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, 985 11 Halič V zastúpení : Richard Laššan, starosta obce IČO : 00316156 DIČ

Podrobnejšie

KMBT_C224e

KMBT_C224e Reg. číslo: 2982/2014-M_ORF Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

Okresný úrad Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica DOHODA O USPORADANÍ VLASTNÍCKEHO PRÁVA uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Účastníci dohody 1. ÚČASTNÍK 1. : Obchodné meno: Obec LEDNICKÉ ROVNE

Podrobnejšie

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č E. č. 50/2019 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 032019 Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Prenajímateľ:

Podrobnejšie

Nájomná zmluva č. 1/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s ust

Nájomná zmluva č. 1/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s ust Nájomná zmluva č. 1/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením 663 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_ ZMLUVA O DIELO na realizáciu stavebných prác AMFITEATER NEDEDZA uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Preambula Táto zmluva je uzavretá na základe 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami,

Podrobnejšie

zmluva-Datalan1

zmluva-Datalan1 Servisná zmluva č. Z-005.10.1022.01 uzatvorená podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení Zmluvné strany Objednávateľ: a Poskytovateľ: Národná banka Slovenska so sídlom ul. Imricha Karvaša 1,

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. 4_ reklamne predmety

Kúpna zmluva č. 4_ reklamne predmety Kúpna zmluva č. 4/2011 uzavretá podľa 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 1. Predávajúci: Obchodné meno: DEMI šport, s.r.o. Adresa: Jána Hajdóczyho 812/6, 917 01

Podrobnejšie

ZMLUVA o NÁJME BYTU uzatvorenáv zmysle ustanovenia -u 663, -u 685 a nasl.občianskehozákonníka Prenajímater: Nájomca: Mesto Gelnica v zastúpení Ing. Du

ZMLUVA o NÁJME BYTU uzatvorenáv zmysle ustanovenia -u 663, -u 685 a nasl.občianskehozákonníka Prenajímater: Nájomca: Mesto Gelnica v zastúpení Ing. Du ZMLUVA o NÁJME BYTU uzatvorenáv zmysle ustanovenia -u 663, -u 685 a nasl.občianskehozákonníka Prenajímater: Nájomca: Mesto Gelnica v zastúpení Ing. Dušanom Tomaškom, MBA, primátorom Mesta Gelnica, ( ďalej

Podrobnejšie

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_ Zadanie zákazky Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

Xbase++ Spooled Print Job

Xbase++ Spooled Print Job Zmluva o nájme obytnej miestnosti uzatvorená podľa 717 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb.-Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva) medzi prenajímateľom - Mesto Senica : sídlo : zastúpený

Podrobnejšie

Príloha č. 3- Návrh_rámcovej dohody -Mlieko,.....doc

Príloha č. 3- Návrh_rámcovej dohody -Mlieko,.....doc Rámcová dohoda č. 2-2015-ŠJ na dodanie tovaru Nákup potravín pre Školskú jedáleň Mlieko, mliečne výrobky uzatvorená podľa 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Zmluva nepomenovaná

Zmluva nepomenovaná Príloha 2.3.3 Zmluva č. XX/20XX o pridelení kapacity infraštruktúry (ďalej len Zmluva ) uzavretá v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s 40 zákona

Podrobnejšie

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblast

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblast ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu so sídlom: Nám. SNP

Podrobnejšie

ZÁMENNÁ ZMLUVA

ZÁMENNÁ  ZMLUVA medzi zmluvnými stranami: KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a 1. Slovenská pošta, a.s. sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica zapísaná v obchodnom registri

Podrobnejšie

Komisionárska zmluva 12K Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi t

Komisionárska zmluva 12K Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi t Komisionárska zmluva 12K000076 Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi týmito zmluvnými stranami: Čl. I. Zmluvné strany Komisionár:

Podrobnejšie

(Microsoft Word - VZN \ Pren\341jom KD, pozemky, priestory 2013l.doc)

(Microsoft Word - VZN \ Pren\341jom KD, pozemky, priestory 2013l.doc) V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E O B C E P L A V E C K É P O D H R A D I E č. 7/2012 o nájme nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve obce Plavecké Podhradie Obec Plavecké

Podrobnejšie

V5eobec n6, zhvilzne nariadenie obce Trstice i. l/2018 o nfjme a podnfjme nebytovfch priestorov a in6ho nehnutel'n6ho majetku vo vlastnictve obce Trst

V5eobec n6, zhvilzne nariadenie obce Trstice i. l/2018 o nfjme a podnfjme nebytovfch priestorov a in6ho nehnutel'n6ho majetku vo vlastnictve obce Trst V5eobec n6, zhvilzne nariadenie obce Trstice i. l/2018 o nfjme a podnfjme nebytovfch priestorov a in6ho nehnutel'n6ho majetku vo vlastnictve obce Trstice /fpln6 znenie/ Obecn6 zastupitelistv obce Trstic

Podrobnejšie

210

210 Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov číslo: 15/031 (ďalej len zmluva ) I. Zmluvné strany Dodávateľ

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného značenia obce Priepasné 1. Zmluvné strany 1.1 Zhotoviteľ:

Podrobnejšie

Vyňatie z BF - Divadlo Nová scéna-Zmluva Far.4-nová 2012

Vyňatie z BF - Divadlo Nová scéna-Zmluva Far.4-nová 2012 CE 243/2017 4969/2017/07-OB/Št 07/088/2017 Zmluva o nájme bytového priestoru uzatvorená v zmysle 663 až 684 Občianskeho zákonníka medzi: Prenajímateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka So sídlom: Kutlíkova

Podrobnejšie

Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor

Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky: VÝMENA DLAŽBY V SÁLE KD

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nebytových priestorov č

Zmluva o nájme nebytových priestorov č Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 48/2016 (v ďalšom texte len,,zmluva ) uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001

Podrobnejšie

Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: EKO

Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: EKO Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská cesta 20, 841

Podrobnejšie

Tenisový klub - doplnená správa odd výstavby

Tenisový klub - doplnená správa odd  výstavby Dôvodová správa Tenisový klub Vysoké Tatry - Nájom nehnuteľnosti, pozemku registra C-KN, parc. č. 39/19 o výmere 2077 m2, druh pozemku ostatná plocha v k. ú. Tatranská Lomnica Tenisový klub Vysoké Tatry

Podrobnejšie

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR VZOR Registračné číslo: xxxxx/xxxx-xxxx-xxxxx Z m l u v a o poskytnutí dotácie na rok 2018 uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov Čl. I

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami Objednávateľ: Obecný úrad 059 76 Strane pod Tatrami,

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci pri vykonávaní exekúcií č

Zmluva o spolupráci pri vykonávaní exekúcií č ZMLUVA O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 33/NZ/NP/2017 uzavretá v zmysle 720 Občianskeho zákonníka a zákona č. 116/1990 v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Čl. I Zmluvné strany Obchodné

Podrobnejšie

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znen

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znen Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení m e d z i: Predávajúci: Obchodné meno: Obec Komárovce

Podrobnejšie

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

PRÍKAZNÁ ZMLUVA RÁMCOVÁ DOHODA č. MAGTS 1700074, č. MAGTS 1700075 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Nájomná zmluva č

Nájomná   zmluva č Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 08-95-2016 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC.doc

Microsoft Word - Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC.doc Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Objednávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská

Podrobnejšie

NÁJOMNÁ ZMLUVA

NÁJOMNÁ  ZMLUVA E. č. 16/2019 Voľby prezidenta Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02/2019 Uzavretá podľa zákona č. 116/1990 zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

252

252 Zmluva č. o... /SRS poskytnutí dotácie v roku 2018 uzatvorená podl a 6c ods. 13 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej

Podrobnejšie

UĊebňa zmluva

UĊebňa zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov č.00001/2014/sošno-007 (v ďalšom texte len zmluva) uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona

Podrobnejšie

2. Zmluva

2. Zmluva KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Obecný podnik služieb s. r.o. Bystré Sídlo:

Podrobnejšie

1 Kúpna zmluva č. predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka Článok 1 Zmluvné strany 1. Kupujú

1 Kúpna zmluva č. predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka Článok 1 Zmluvné strany 1. Kupujú 1 Kúpna zmluva č. predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka Článok 1 Zmluvné strany 1. Kupujúci: Sídlo: Zastúpený: IČO: DIČ: IČDPH Bankové spojenie:

Podrobnejšie

KMBT_C224e

KMBT_C224e ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 1.1 Objednávateľ: Článok 1 Zmluvné strany Názov: Sídlo : Štatutárny orgán: Osoba poverená

Podrobnejšie

Microsoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc

Microsoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc Zmluva o dielo č. 12/2016/RB uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na externý manažment implementáciu projektu

Podrobnejšie

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1111715 ( ďalej len Zmluva" ) uzavretá v zmysle 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

Podrobnejšie

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzavretá v zmysle 409 a nasled. Obchodného zákonníka Zmluvné strany: Názov: RAJO a.s. Sídlo: Studená 35, 823 55 Bratislava Zapísaný v OR: Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 459/B

Podrobnejšie

7-ZMLUVA - oleje a tuky

7-ZMLUVA - oleje a tuky RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA číslo /A4/2015 uzatvorená podľa ustanovení 269 ods. 2, 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

10_19_Schválenie Kúpnych zmlúv pre Mesto Vysoké Tatry od Magrathea, s.r.o., Stavunion s.r.o. a Sahadum

10_19_Schválenie Kúpnych zmlúv pre Mesto Vysoké Tatry  od Magrathea, s.r.o., Stavunion s.r.o. a Sahadum MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH Dátum zasadnutia: 27.06.2019 Číslo materiálu: 10/19 Názov materiálu: Schválenie Kúpnych zmlúv pre Mesto Vysoké Tatry, od spoločnosti: Magrathea, s.r.o., Stavunion

Podrobnejšie

5. Príloha č. 4 Návrh MZP webkamera

5. Príloha č. 4 Návrh MZP webkamera KÚPNA ZMLUVA č.... (doplní úspešný uchádzač) uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 53/99 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Sídlo: Domašská č. 97/,

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁJME NEHNUTEĽNOSTÍ uzatvorená podľa 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník Zmluvné strany: 1. Prenajímateľ: Rímskokatolícka fa

ZMLUVA O NÁJME NEHNUTEĽNOSTÍ uzatvorená podľa 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník Zmluvné strany: 1. Prenajímateľ: Rímskokatolícka fa ZMLUVA O NÁJME NEHNUTEĽNOSTÍ uzatvorená podľa 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník Zmluvné strany: 1. Prenajímateľ: Rímskokatolícka farnosť sv. Antona, Jarovnice So sídlom: Jarovnice 220,

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka I. ZMLUVNÉ STRANY OBJEDNÁVATEĽ : Domov sociálnych služieb v Legnave Legnava 72, 065 46 Malý Lipník Zastúpená : Mgr.

Podrobnejšie

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, Bratis

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, Bratis Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Zastúpený: Ing. Vladimír Bajan starosta mestskej

Podrobnejšie

1 Kúpna zmluva č.predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka 1. Kupujúci: Článok 1 Zmluvné stra

1 Kúpna zmluva č.predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka 1. Kupujúci: Článok 1 Zmluvné stra 1 Kúpna zmluva č.predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka 1. Kupujúci: Článok 1 Zmluvné strany &!stnev -:-7qr;qC)~!1Ie?rt:. S~t7/0íOV O 2/ il ;

Podrobnejšie

/ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. SMM-1567/3352/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení

/ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. SMM-1567/3352/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. SMM-1567/3352/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia

Podrobnejšie

ZMLUVA O ÚDRŽBE ELEKTRO ČINNOSTI

ZMLUVA O ÚDRŽBE ELEKTRO ČINNOSTI ZMLUVA O DODÁVKACH, SKÚŠKACH, KONTROLÁCH a OPRAVÁCH POŽIARNOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ uzavretá v zmysle 209 ods. 2 Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ : Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180,

Podrobnejšie

COM - KLIMA, s.r.o. Sídlo: Ul. Á. Jedlíka 4554, Komárno Prevádzka: Cukrovarská 2, SK Trebišov mobil:

COM - KLIMA, s.r.o. Sídlo: Ul. Á. Jedlíka 4554, Komárno Prevádzka: Cukrovarská 2, SK Trebišov   mobil: Zmluva o dielo č. 2/2016 na výstavbu systému regulácie tepla v budove obecného úradu a v budove kultúrneho domu uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Obchodné meno/

Podrobnejšie

Dohoda o reštrukturalizácii záväzku č

Dohoda  o reštrukturalizácii záväzku č Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/2014/08/67 uzatvorená podľa 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako Obchodný zákonník v príslušnom gramatickom

Podrobnejšie

Nájomná zmluva č.: NZ: 2/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade

Nájomná zmluva č.: NZ: 2/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade Nájomná zmluva č.: NZ: 2/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením 663 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho

Podrobnejšie

Zmluva o kontrolnej cinnosti_multifIhrisko_EKOTEC_

Zmluva o kontrolnej cinnosti_multifIhrisko_EKOTEC_ Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Objednávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská

Podrobnejšie

NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (s podporným použitím 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občians

NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (s podporným použitím 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občians NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (s podporným použitím 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka) Zmluvné strany Prenajímateľ: Mestské

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len zmluva ) Zmluvné strany: Obchodné

Podrobnejšie

/ ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Obj

/ ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Obj / ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Objednávateľ: Zastúpený: Bankové spojenie: č. účtu: IBAN:

Podrobnejšie

N á j o m n á z m l u v a uzavretá v zmysle ust. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: Obec Chotín sídlo: Chotín č. 486 IČO: 306

N á j o m n á z m l u v a uzavretá v zmysle ust. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: Obec Chotín sídlo: Chotín č. 486 IČO: 306 N á j o m n á z m l u v a uzavretá v zmysle ust. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: Obec Chotín sídlo: 946 31 Chotín č. 486 IČO: 306 461 zast.: Ing. František Magyari - starosta na strane

Podrobnejšie

MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. x/2018 zo dňa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Schv

MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. x/2018 zo dňa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Schv MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. x/2018 zo dňa 13.12.2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Schválené MsZ v Seredi dňa: 13.12.2018 Účinnosť od: 01.01.2019

Podrobnejšie

10

10 KÚPNA ZMLUVA, ktorú v zmysle 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi sebou uzavreli z jednej strany Obec Kamienka Sídlo: Kamienka 143,06783 IČO: 00323110 Zast.: Ing. Benjamín Blaha starosta obce ďalej

Podrobnejšie

ZMLUVA O NAJME BYTU 8.8t652/2015 uzatvoren6 podfa ustanovenia $ 685 Obdianskeho z6konnika a VSeobecne zilazndho nariadenia Obce Horny Vadidov dfslo 3/

ZMLUVA O NAJME BYTU 8.8t652/2015 uzatvoren6 podfa ustanovenia $ 685 Obdianskeho z6konnika a VSeobecne zilazndho nariadenia Obce Horny Vadidov dfslo 3/ ZMLUVA O NAJME BYTU 8.8t652/2015 uzatvoren6 podfa ustanovenia $ 685 Obdianskeho z6konnika a VSeobecne zilazndho nariadenia Obce Horny Vadidov dfslo 3/2008 o pridefovani bytov a podmienkach n5jmu bytov

Podrobnejšie

Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Obj

Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Obj Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Objednávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská

Podrobnejšie

Reg. číslo: 18409/ Zmluva o poskytnutí dotácie č / v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternat

Reg. číslo: 18409/ Zmluva o poskytnutí dotácie č / v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternat Reg. číslo: 18409/2019-4210-36886 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 18409/2019-4210-36886 v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis) DM 6/2019, zverejnenej

Podrobnejšie

1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa , uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších

1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa , uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších 1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa 26.01.2017, uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Dodatok ) Názov : Obec Nižný

Podrobnejšie

Miestny úrad Bratislav* Nové Meste Junácka Bratislava Bratislava, 07,10,2016 ve& žtoteta sprístupnenie informácií WfeMýtml tewtocaiäkmiisanav

Miestny úrad Bratislav* Nové Meste Junácka Bratislava Bratislava, 07,10,2016 ve& žtoteta sprístupnenie informácií WfeMýtml tewtocaiäkmiisanav Miestny úrad Bratislav* Nové Meste Junácka 1 132 91 Bratislava Bratislava, 07,10,2016 ve& žtoteta sprístupnenie informácií WfeMýtml tewtocaiäkmiisanavásvzmysle ust, 2 ods.1 zákona č. 211/2000 Z, z. o slobodnom

Podrobnejšie