Cenník laboratórnych vyšetrení. platný od

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Cenník laboratórnych vyšetrení. platný od"

Prepis

1 Cenník laboratórnych vyšetrení platný od

2 Laboratórne vyšetrenia uvedené v tomto cenníku sú výlučne na vlastnú žiadosť pacienta. Niektoré vybrané parametre z našej ponuky realizujeme výlučne na základe indikácie lekára. Nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia a pacient ich platí v plnej výške sám. Ceny laboratórnych vyšetrení sú oslobodené od DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Cenník laboratórnych vyšetrení je v platnosti od 1. marca Laboratóriá MEDIREX GROUP sú oprávnené fakturovať klientovi vykonané laboratórne vyšetrenia vo výške podľa aktuálne zverejneného cenníka, ktorý je v elektronickej podobe umiestnený na internetovej stránke Laboratóriá si vyhradzujú právo na zmenu cenníka. Aktuálna verzia cenníka je zverejnená na uvedenej webovej stránke.

3

4 4 MEDIREX GROUP: NAJMODERNEJŠIE LABORATÓRIÁ NA SLOVENSKU A V STREDNEJ EURÓPE

5 SME LÍDRI V OBLASTI LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKY NA SLOVENSKU. Zabezpečujeme komplexnú laboratórnu diagnostiku s najširšou paletou vyšetrení v odboroch klinická biochémia, hematológia, imunológia a alergológia, lekárska genetika, cytológia, biopsia a mikrobiológia. Disponujeme špičkovou diagnostikou na svetovej úrovni. Sme lídrom v oblasti elektronizácie v zdravotníctve vytvorili sme prvý komplexný laboratórny systém elab (klientska zóna). Spolupracujeme na zavádzaní ezdravia (ehealth) na Slovensku. Zamestnávame najväčšiu skupinu odborníkov z oblasti laboratórnej diagnostiky. Vybudovali sme technologicky najmodernejšie a najväčšie centrálne laboratóriá (so sídlom v Bratislave na ploche m 2 a v Košiciach s rozlohou m 2 ) nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Prevádzkujeme 40 nemocničných a poliklinických laboratórií na celom Slovensku. Denne v laboratóriách vyhodnotíme analýz zo vzoriek od 20-tisíc pacientov. 5

6 MUDr. Peter VEREŠ medicínsky riaditeľ spoločnosti Medicyt Po štúdiu všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vykonal atestáciu prvého a druhého stupňa v odbore patológia. Svoju odbornú klinickú prax začínal ako lekár patológ na oddelení patológie NsP v Galante, neskôr pracoval na oddelení patológie Fakultnej nemocnice v Trnave. V roku 1993 sa ako primár vrátil na oddelenie patológie do NsP Galanta, kde zotrval 11 rokov. V rokoch pôsobil ako lekár patológ na oddelení patológie Fakultnej nemocnice v Trnave. V roku 2008 sa stal odborným garantom spoločnosti Medicyt. Spolu s početným tímom kolegov postupne vybudovali jedno z najväčších patologických laboratórií na Slovensku, kde ročne vyhodnotia viac ako 250-tisíc cytologických preparátov a viac ako 70-tisíc biopsií. V roku 2010 sa stal odborným garantom zavedenia novej cytologickej metódy LBC na Slovensku, ktorá pri diagnostike ako jediná využíva od roku 2014 počítačom asistovaný mikroskop. MUDr. Peter Vereš aktívne participuje na vedeckovýskumných štúdiách, čím aktívne prispieva k lepšej diagnostike rakoviny krčka maternice. V súčasnosti je členom Výboru spoločnosti patológov SLS a podpredsedom Sekcie klinickej cytológie Spoločnosti patológov SLS. 6

7 RNDr. Elena TIBENSKÁ, PhD. medicínska riaditeľka spoločnosti Medirex Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor molekulárna biológia a genetika. V roku 1997 absolvovala špecializačné štúdium v laboratórnych metódach v klinickej imunológii. V roku 2004 absolvovala certifikačný program Health managment and public health organizovaný pod záštitou University of Scranton a v roku 2006 ukončila doktorandské štúdium. Od roku 1994 sa venuje imunológii, najskôr na oddelení klinickej imunológie v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, kde sa podieľala na riešení viacerých výskumných projektov. V roku 2006 zakladala v Medirexe oddelenie klinickej imunológie, kde pôsobí v úlohe odborného garanta dodnes. V spolupráci s kolegami pod jej vedením sa toto oddelenie zaradilo medzi najväčšie a najmodernejšie laboratórium vo svojom odbore. V odbornej praxi sa špecializuje hlavne na prietokovú cytometriu, ale aj vyšetrenie autoprotilátok, alergií a rozvoj diagnostiky v reprodukčnej imunológii. Pravidelne prednáša na domácich a zahraničných kongresoch a konferenciách, spolupracuje s LFUK na výskumných projektoch, vedie bakalárske a diplomové práce na PriFUK a FaFUK. Je aktívnou členkou viacerých odborných spoločností (SSAKI, SIMS, Pracovná skupina pre reprodukčnú imunológiu pri SSAKI, Česká společnost pro analytickou cytologii) a členkou Prezídia Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov. Na pozícii medicínskej riaditeľky Medirexu vystriedala od 1. mája 2018 MUDr. Annu Stecovú, CSc. 7

8

9

10 BIOCHÉMIA Biochémia OKB BI00259 Venózny odber 5,00 BI00270 Výter tonzíl/nosa 5,00 BI00268 Kapilárny odber 3,00 V 001 Opakovaná tlač výsledku 3,00 Základné biochemické vyšetrenia BI hydroxybutyrát v plazme (3-OHB) 6,00 BI00007 Alanínaminotransferáza (ALT) 1,20 BI00009 Albumín v sére (ALB) 1,20 BI00016 Alkalická fosfatáza (ALP) 1,10 BI00019 Amoniak (NH 3 ) 11,40 BI00020 Amyláza pankreatický izoenzým (AMS-p) 2,70 BI00021 Amyláza v sére, v moči (AMS) 1,90 BI00027 Aspartátaminotransferáza (AST) 1,20 BI00036 Bilirubín celkový (BILC) 1,10 BI00037 Bilirubín konjugovaný (BILK) 1,20 BI00042 Celkové bielkoviny v sére (CB) 1,10 BI00052 Cystatín C 11,30 BI00091 Gamaglutamyltransferáza (GMT) 1,20 BI00096 Glukóza v sére, v moči (GLU) 1,20 BI00049 Cholinesteráza (CHE) 1,50 BI00239 Kreatinín enzymatický (KREA enz) 3,00 BI00120 Kreatinín klírens (C-KREA) 2,10 BI00119 Kreatinín v sére, v moči (KREA) 1,20 BI00121 Kreatínkináza (CK) 1,30 BI00125 Kyselina močová v sére, v moči (KM) 1,50 BI00129 Laktát 6,30 BI00130 Laktátdehydrogenáza (LD) 1,30 BI00135 Lipáza (LPS) 2,30 10

11 BI00144 Močovina v sére, v moči (UREA) 1,30 BI00168 Osmolalita v sére, v moči (OSMOL) 2,40 BI00233 Žlčové kyseliny 33,90 BI00004 Acidobázická rovnováha a minerály Acidobázická rovnováha (ABR) 3,80 BI00058 Draslík v sére, v moči (K) 1,20 BI00082 Fosfor v sére, v moči (P) 1,20 BI00103 Horčík v sére, v moči (Mg) 1,20 BI00035 Hydrogénuhličitan (HCO3) 10,40 BI00044 Chloridy v sére, v moči (Cl) 1,20 BI00116 Karboxyhemoglobín (COHb) 2,10 BI00142 Methemoglobín (METHb) 2,20 BI00197 Sodík v sére, v moči (Na) 1,20 BI00224 Vápnik v sére, v moči (Ca) 1,20 BI00225 Vápnik ionizovaný (Ca-ioniz) 2,50 BI00051 Kardiálne markery CK-MB mass 7,40 BI00238 C-reaktívny proteín vysokosenzitívny (hs CRP) 7,50 BI00102 Homocysteín (HCY) 10,70 BI00151 N-terminálny propeptid BNP (NTproBNP) 29,90 BI00211 Troponín T kardiálny vysokosenzitívny (hs ctnt) 16,10 BI00075 Anémie Erytropoetín (EPO) 39,90 BI00080 Feritín (Ferit) 3,80 BI00098 Haptoglobín (Hp) 3,10 BI00101 Holotranskobalamín (holotc) 29,90 BI00124 Kyselina listová (Folat) 5,20 SP00001 Metylmalonová kyselina (MMA) 20,00 BI00198 Solubilný transferínový receptor (TrfR) 12,90 BI00206 Transferín (Trf ) 2,70 BI00226 Vitamín B12 (B12) 5,50 BI00232 Železo väzbová kapacita (VK-Fe) 1,30 BI00231 Železo (Fe) 1,30 Špecifické proteíny a zápal BI00014 Alfa-1antitrypsín (A1AT) 5,00 BI00015 Alfa-2 makroglobulín (A2MG) 4,80 BIOCHÉMIA 11

12 BIOCHÉMIA BI00263 Anti Dnáza B (adnaza B) 5,90 HE00060 Antigén fibrinogénu (Ag-Fbg) 24,70 BI00026 ASLO 2,60 BI00053 C3 zložka komplementu (C3) 2,30 BI00054 C4 zložka komplementu (C4) 2,30 BI00043 Ceruloplazmín (Cpl) 4,70 BI00242 Cirkulujúce imunokomplexy v sére (CIK) 1,10 BI00039 C-reaktívny proteín (CRP) 3,50 BI00073 Elektroforéza bielkovín v sére (ELFO) 3,80 BI00105 Imunofixácia (IF) 15,90 BI00106 Imunoglobulín A (IgA) 2,00 BI00107 Imunoglobulín E (IgE) 3,80 BI00108 Imunoglobulín G (IgG) 1,90 BI00109 Imunoglobulín M (IgM) 2,00 BI00110 Interleukín 6 (IL-6) 18,20 BI00147 Myoglobín 7,80 BI00167 Orosomukoid (OROSO) 4,60 BI00177 Prealbumín (PREA) 6,00 BI00178 Presepsín 39,10 BI00181 Prokalcitonín (PCT) 20,20 BI00191 Reumatoidný faktor (RF) 2,40 BI00228 Voľné ľahké reťazce kappa (fkappa) 17,20 BI00229 Voľné ľahké reťazce lambda (flambda) 17,40 Stopové prvky SP00004 Chróm (Cr) 25,00 SP00010 Jód v moči (I) 25,00 SP00008 Kadmium v plnej krvi, v moči (Cd) 25,00 SP00005 Kobalt (Co) 25,00 SP00003 Mangán (Mn) 25,00 BI00139 Meď v sére, v moči (Cu) 6,70 SP00006 Nikel v moči (Ni) 25,00 SP00007 Olovo v plnej krvi, v moči (Pb) 25,00 SP00009 Ortuť v plnej krvi, v moči (Hg) 25,00 SP00002 Selén (Se) 25,00 BI00230 Zinok v sére, v moči (Zn) 6,70 SP00039 Hliník (Al) 25,00 12

13 BI00024 Cukry a tuky Apolipoproteín A1 (ApoA-1) 12,70 BI00025 Apolipoproteín B (ApoB) 8,30 BI00038 C-peptid (Cpep) 7,20 BI00097 Glykovaný hemoglobín % (HbA1c) 10,10 BI00046 Cholesterol celkový (CHOL) 1,40 BI00047 Cholesterol HDL (HDL) 1,60 BI00133 Cholesterol LDL (LDL) 1,70 BI00048 Cholesterol small dense LDL (sdldl) 49,80 BI00111 Inzulín (Inz) 5,90 BI00137 Lipoproteín A Lp(a) 12,50 BI00166 Orálny glukózový tolerančný test (ogtt) 3,70 BI00186 Protilátky proti dekarboxyl. kys. glut. (antigad) 20,00 BI00207 Triacylglyceroly (TAG) 1,40 BI00153 Onkomarkery Alfafetoproteín (AFP) 3,80 BI00033 Beta 2 mikroglobulín (B2MG) 7,10 BI00154 CA ,40 BI00155 CA ,40 BI00156 CA ,40 BI00157 CA ,20 BI00158 CEA 5,70 BI00159 CYFRA ,30 BI00184 Free PSA 9,50 BI00104 HCG (onkomarker + potvrdenie gravidity) 7,00 BI00161 HE4 26,40 BI00050 Chromogranín A 28,60 BI00113 Kalcitonín 18,10 BI00162 NSE 11,40 BI00183 PSA 9,50 BI00237 S100 Proteín 53,10 BI00163 SCCA 30,00 BI00164 TPS cytokeratín 18 31,80 BI00165 Tymidínkináza (TK) 10,50 Katecholamíny v plazme, v moči BI00005 Adrenalín v plazme, v moči 12,00 BIOCHÉMIA 13

14 BIOCHÉMIA BI00057 Dopamín v plazme, v moči 10,10 BI00123 Kyselina homovanilová (kys. HVA) 24,90 BI00127 Kyselina vanilmandľová (kys. VMA) 24,80 BI00140 Metanefrín v moči 18,90 BI00141 Metanefrín voľný v plazme 19,60 BI00148 Noradrenalín v plazme, moči 11,70 BI00149 Normetanefrín v moči 18,90 BI00150 Normetanefrín voľný v plazme 19,60 BI00216 U-adrenalín/U-kreatinín 13,00 BI00217 U-dopamín/U-kreatinín 11,10 BI00218 U-kyselina homovanilová/u-kreatinín 25,50 BI00219 U-kyselina vanilmandľová/u-kreatinín 25,50 BI00220 U-metanefrín/U-kreatinín 19,90 BI00221 U-noradrenalín/U-kreatinín 12,70 BI00222 U-normetanefrín/U-kreatinín 19,90 Iné hormóny a markery BI beta estradiol (E2) 7,40 BI hydroxyprogesterón (17OHPRO) 11,00 BI00006 Adrenokortikotropný hormón (ACTH) 8,10 BI00010 Aldosterón v plazme, moči 18,20 SP00012 Androsténdión 15,00 BI00023 Anti-Müllerov hormón (AMH) 30,00 BI00055 Dehydroepiandrosterón sulfát (DHEAS) 3,90 SP00011 Dihydrotestosterón 15,00 BI00081 Folikulotropný hormón (FSH) 3,80 BI00092 Gastrín 13,60 BI00104 HCG (onkomarker + potvrdenie gravidity) 7,00 BI00112 Inzulín-like-growth factor 1 (IGF1) 16,50 BI00117 Kortizol 6,40 BI00118 Kortizol v moči 9,50 BI00269 Kortizol v slinách 11,00 BI00128 Kyselina 5-hydroxyindolyloctová v moči (5-HIAA) 25,00 BI00138 Luteotropný hormón (LH) 3,80 BI00179 Progesterón (PROG) 3,80 BI00182 Prolaktín (PRL) 4,40 BI00189 Rastový hormón (GH) 9,90 14

15 BI00190 Renín 18,20 BI00194 Serotonín 20,20 BI00196 SHBG 6,40 BI00204 Testosterón (TST) 4,50 BI00205 Testosterón voľný (ftst) 18,00 BI00185 Štítna žľaza Protilátky proti tyreoperoxidáze (atpo) 11,40 BI00187 Protilátky proti TSH receptorom (atshr) 12,00 BI00188 Protilátky proti tyreoglobulínu (atg) 11,40 BI00210 Trijódtyronín voľný (ft3) 3,80 BI00213 Tyreoglobulín (TG) 7,00 BI00214 Tyreotropný hormón (TSH) 7,00 BI00215 Tyroxín voľný (ft4) 3,80 BI00017 Kostné markery ALP izoenzýmy 15,70 BI00264 ALP kostný izoenzým LIA 17,60 BI00034 Beta-CrossLaps (CTx) 8,70 BI00152 N-termin. propeptid prokolagénu 1 (P1NP) 10,30 BI00169 Osteokalcín (OSTEO) 10,50 BI00173 Parathormón (PTH) 9,50 BI00227 Vitamín D3 15,60 Vyšetrenia v moči BI00008 Albumín v moči 2,30 BI00011 Alfa 1 mikroglobulín v moči 10,90 BI00030 Benceova-Jonesova bielkovina (U-FIX) 25,30 BI00041 Celkové bielkoviny v moči, v likvore 2,00 BI00074 ELFO v moči 10,10 BI00083 Frakčné exkrécie FE AMS 6,20 BI00084 Frakčné exkrécie FE Ca 4,80 BI00085 Frakčné exkrécie FE Cl 4,80 BI00086 Frakčné exkrécie FE K 4,80 BI00087 Frakčné exkrécie FE KM 5,40 BI00088 Frakčné exkrécie FE Mg 4,80 BI00089 Frakčné exkrécie FE Na 4,80 BI00090 Frakčné exkrécie FE P 4,80 BI00143 Moč chemicky 2,10 BIOCHÉMIA 15

16 BIOCHÉMIA BI00146 Močový sediment 2,40 BI00175 Pomer albumín/kreatinín v moči 3,40 BI00212 Typizácia erytrocytov v moči 1,10 Iné vyšetrenia BI00245 ADA v punktáte 15,10 BI00013 AFP v plodovej vode 3,80 BI00018 Aminolevulová kys. + porfobilinogén v moči 14,40 BI00022 Angiotenzín konvertujúci enzým (ACE) 25,30 BI00040 Carbohydrátdeficientný transferín (CDT) 33,80 BI00247 Erytrocyty v inom materiáli 1,20 BI00045 Chloridy v pote 3,60 BI00240 Kryštály kyseliny močovej v synoviálnej tekutine 1,10 BI00248 Leukocyty v inom materiáli 1,30 BI00145 Močový konkrement 3,70 BI00174 ph 4,90 BI00176 Porfyríny v moči 44,80 BI00195 Sérový amyloid A (SAA) 9,40 BI00271 Vitamíny B1 a B6 30,00 BI00272 Vitamín B2 24,00 BI00273 Vitamíny A a E 24,00 BI00267 Vitamín C 21,10 Likvor BI00250 CMV-AI 9,00 BI00244 Cytológia likvoru 3,20 BI00252 EBNA-AI 34,80 BI00241 Elementy mikroskopicky v likvore 5,50 BI00251 HSV(1+2)-AI 21,90 BI00132 L-beta2-TRF (likvorea) 56,20 BI00253 Morbilli-AI 22,90 BI00257 Oligoklonové protilátky IgA 17,90 BI00256 Oligoklonové protilátky IgG 18,50 BI00258 Oligoklonové protilátky IgM 17,90 BI00254 Rubella-AI 26,90 BI00243 Spektrofotometria likvoru 2,80 BI00255 VZV-AI 24,90 16

17 BI00114 Stolica Kalprotektín 19,10 BI00201 Krv v stolici 10,00 BI00170 Pankreatická elastáza v stolici (pankr. E1) 21,20 Prenatálny skríning BI00153 Alfafetoproteín (AFP) 3,80 BI00099 HCG voľná beta podjednotka 11,20 BI00160 HCG (gravidita) 10,60 BI00076 Nekonjugovaný estriol (ue3) 6,40 BI00171 PAPP-A 12,00 BIOCHÉMIA Toxikológia Monitorovanie hladín liečiv SP00032 Alprazolam 25,00 SP00036 Bromazepam 25,00 SP00033 Clobazam 25,00 SP00031 Diazepam 25,00 BI00056 Digoxín 5,40 BI00079 Fenytoín 42,00 SP00017 Gabapentín 25,00 BI00095 Gentamycín 28,10 SP00026 Haloperidol 25,00 BI00265 Infliximab 79,40 BI00115 Karbamazepín 11,40 SP00025 Klonazepam 25,00 SP00027 Klozapín 25,00 BI00126 Kyselina valproová 11,40 SP00023 Lacosamid 25,00 BI00131 Lamotrigín 14,70 BI00134 Levetiracetam 29,90 BI00136 Lítium 11,00 SP00035 Medazepam 25,00 SP00034 Midazolam 25,00 17

18 BIOCHÉMIA SP00028 Olanzapín 25,00 SP00037 Oxazepam 25,00 SP00029 Paliperidón 25,00 SP00018 Pregabalín 25,00 BI00266 Protilátky proti Infliximabu 79,40 SP00030 Risperidon 25,00 SP00019 Rufinamid 25,00 SP00020 Sultiam 25,00 BI00203 Teofylín 24,80 SP00024 Topiramat 25,00 BI00223 Vankomycín 17,80 SP00021 Vigabatrín 25,00 SP00022 Zonisamid 25,00 BI00062 Buprenorfín kvalitatívne v moči 8,50 * BI00072 Drogy v moči 11 parametrov spolu (amfetamín, barbituráty, benzodiazepíny, buprenorfín, kokaín, kanabis, metadón, metamfetamíny, MDMA, morfíny, tricyklické antidepresíva) 62,20 * BI00064 Fencyklidín kvalitatívne v moči 8,50 * BI00202 K2/Spice kvalitatívne v moči 8,50 * BI00066 Kokaín kvalitatívne v moči 8,50 * BI00067 MDMA kvalitatívne v moči 8,50 * BI00068 Metadón kvalitatívne v moči 8,50 * BI00069 Metamfetamín kvalitatívne v moči 8,50 * BI00070 Opiáty kvalitatívne v moči 8,50 * BI00071 THC kvalitatívne v moči 8,50 * BI00028 Barbituráty kvalitatívne v moči 8,50 BI00031 Benzodiazepíny kvalitatívne v moči 8,50 BI00032 Benzodiazepíny kvantitatívne v sére 14,10 BI00077 Etanol 5,00 * BI00078 Etylglukuronid v moči 24,60 * BI00246 Fenotiazíny kvalitatívne v moči 1,00 BI00172 Paracetamol kvantitatatívne v sére 23,40 BI00094 Skríning drog v moči Toxikológia Potvrdenie pozitívneho výsledku skríningu drog (bližšia špecifikácia) GC/MS2 36,90 * 18 * K cenám laboratórnych vyšetrení Drogy v moči a Etanol pre samoplatcov bude pripočítaná DPH vo výške 20 %, pretože uvedené vyšetrenia nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

19 BI00093 Potvrdenie pozitívneho výsledku skríningu drog (bližšia špecifikácia) GC/MS1 20,80 * BI00192 Salicyláty kvalitatívne v moči 1,00 BI00208 Tricyklické antidepresíva kvalitatívne v moči 7,70 BI00209 Tricyklické antidepresíva kvantitatívne v sére 13,20 Iné BI00122 Kyselina hippurová 4,50 * BIOCHÉMIA * K cenám laboratórnych vyšetrení Drogy v moči a Etanol pre samoplatcov bude pripočítaná DPH vo výške 20 %, pretože uvedené vyšetrenia nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 19

20 HEMATOLÓGIA Hematológia Hematológia HE00040 Krvný obraz 1,90 HE00041 Krvný obraz s retikulocytmi 2,80 HE00042 Krvný obraz 3-parametrový 4,00 HE00043 Krvný obraz 5-parametrový 2,40 HE00044 Krvný obraz 5-parametrový s retikulocytmi 3,50 HE00071 Trombocyty z ThromboExactu 2,00 HE00030 Cytochem. farbenie perif. krvi a drene 1,90 HE00039 Krvný náter mikroskopicky 3,40 HE00046 Morfológia Ery 3,10 HE00053 Sideroblasty 11,20 HE00075 Telové tekutiny (elementy), Iný materiál 2,00 HE00074 Likvor (elementy), Likvor 2,20 HE00072 Dialyzát (elementy), Iný materiál 2,20 HE00073 Leukocyty v inom materiáli 1,60 HE00049 Základné koagulačné vyšetrenia Protrombínový čas (Quick), INR 2,40 HE00050 Protrombínový čas (Quick), INR (1 : 1) 2,40 HE00020 Aktivovaný tromboplastínový čas, APTT 2,50 HE00027 Aktivovaný tromboplastínový čas, APTT (1 : 1) 2,50 HE00031 Fibrinogén 5,10 HE00057 Trombínový čas 2,10 HE00025 Antitrombín III 13,90 HE00028 D-diméry 9,90 HE00026 Anti-Xa 15,90 Špecialne koagulačné vyšetrenia HE00003 Aktivita koag. faktora II 10,50 HE00004 Aktivita koag. faktora II (1 : 1) 11,30 HE00007 Aktivita koag. faktora V 12,00 HE00008 Aktivita koag. faktora V (1 : 1) 12,00 20

21 HE00009 Aktivita koag. faktora VII 13,80 HE00010 Aktivita koag. faktora VII (1 : 1) 13,80 HE00011 Aktivita koag. faktora VIII 12,80 HE00012 Aktivita koag. faktora VIII (1 : 1) 12,80 HE00005 Aktivita koag. faktora IX 13,40 HE00006 Aktivita koag. faktora IX (1 : 1) 13,40 HE00013 Aktivita koag. faktora X 12,10 HE00014 Aktivita koag. faktora X (1 : 1) 12,10 HE00015 Aktivita koag. faktora XI 21,40 HE00016 Aktivita koag. faktora XI (1 : 1) 23,30 HE00017 Aktivita koag. faktora XII 16,80 HE00018 Aktivita koag. faktora XII (1 : 1) 16,80 HE00019 Aktivita koag. faktora XIII 16,40 HE00021 Aktivovaný tromboplastínový čas scitlivený voči LA 7,10 HE00066 Aktivovaný tromboplastínový čas scitlivený voči LA (1 : 1) 7,10 HE00056 Skríning LA-DRVVT 7,40 HE00067 Skríning LA-DRVVT (1 : 1) 7,40 HE00035 Konfirmácia LA-DRVVT 9,50 HE00062 Staclot LA 18,00 HE00076 Kaolínový čas, Plazma 2,60 HE00077 Kaolínový čas (1:1), Plazma 2,60 HE00024 ProC Global 5,70 HE00029 ProC Global/FV Leiden 7,00 HE00033 Funk. aktivita proteínu C 22,30 HE00065 Proteín S voľný 18,50 HE00047 Plazminogén biol. aktivita 18,40 HE00022 Alfa-2-antiplazmín 15,10 HE00058 vwf:ag 18,30 HE00059 vwf:rico 16,60 HE00061 Inhibítor F VIII 19,20 HE00063 Adrenalín, ADR 6,50 HE00045 Kyselina arachidónová 16,00 HE00034 Kolagén 13,20 HE00002 Adenozíndifosfát, ADP 6,50 HE00068 Ristocetín, RIPA 11,60 HE00069 Syndróm lepivých doštičiek, ADR 26,00 HEMATOLÓGIA 21

22 HEMATOLÓGIA HE00070 Syndróm lepivých doštičiek, ADP 26,00 Imunohematológia HE00037 Krvná skupina (AB0, Rh) bez skríningu protilátok 4,60 HE00055 Skríning antierytrocytových protilátok 10,10 HE00048 Priamy antiglobulínový test 5,80 HE00036 Krížny pokus 6,40 22

23

24 IMUNOLÓGIA Imunológia IM00024 Fagocytóza 5,40 IM00053 Respiračné vzplanutie 6,30 IM00051 Bunková imunita Monoklonové protilátky (CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD19+, CD16+/56+) celý panel 55,80 IM00040 Monoklonové protilátky za každý znak 9,30 IM00029 HLA B27 26,50 IM00109 HLA B27 (genetika-microarray) 75,10 IM00037 Intracelulárne cytokíny 71,90 IM00128 T-regulačné lymfocyty 27,90 IM00127 Aktivita NK buniek stimulácia bunkami trofoblastu 60,00 IM00114 Špecifické protilátky proti gp na trombocytoch (ELISA) 100,00 IM00138 Uterinné NK bunky 50,00 IM00140 Borélia - 3 znaky, EDTA 27,90 Humorálna imunita imonodeficity IM00033 IgG1 13,80 IM00034 IgG2 13,80 IM00035 IgG3 13,80 IM00036 IgG4 13,90 IM00030 IgA1 25,40 IM00031 IgA2 25,50 IM00032 IgD 17,10 IM00110 Anti-difherický toxoid (DFT) 21,50 IM00111 Anti-haemophilus influenze (HIB) 25,50 IM00112 Anti-tetanus antitoxoid (TET) 22,60 IM00113 Anti-pneumokokový kapsulárny polysacharid (PCP) 23,60 IM00019 CH50 9,80 IM00001 AH50 4,00 IM00123 MBL50 17,80 Autoimunita IM00002 ANA screening (IF) 6,40 24

25 IM00134 ANA MK ( nrnp, Sm, SS A, SS B, Ro 52, Scl 70, PM Scl, Jo 1, centroméra B, PCNA, dsdna, nukleozómy, históny, robosomálny-p-proteín, AMA-M2, Mi-2, Ku ) 94,00 IM00130 ANA3+DFS70 82,90 IM00131 ANA-SSc 75,80 IM00133 Anti-MOG 16,40 IM00022 ENA1 typizácia (nrnp, Sm, SS A, SS B, Ro 52, Scl 70, PM Scl, Jo 1) 41,90 IM00115 Autoimunitné zápalové myopatie (Mi-2 alfa, Mi-2 beta, TIF1g, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ)) 96,50 IM00065 Protilátky proti dsdna (IF) 7,10 IM00064 Protilátky proti deoxynukleoproteínu 9,30 IM00061 Protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidom 12,10 IM00083 Protilátky proti mutovanému cyklickému vimentínu 9,40 IM00132 Protilátky proti tyreoglobulínu 13,30 IM00004 ANCA (IF) 9,50 IM00085 Protilátky proti myeloperoxidáze 11,60 IM00091 Protilátky proti proteináze-3 12,00 IM00116 ANCA typizácia (anti-lyzozým, anti-lactoferrin, anti-elastáza, anti-cathepsin-g, anti-bpi) 72,70 IM00055 Protilátky proti bazálnej membráne glomerulov (IF) 11,60 IM00056 Protilátky proti bazálnej membráne tubulov (IF) 12,40 IM00012 Protilátky proti fosfolipáze A2 receptoru (IF) 52,10 IM00082 Protilátky proti mitochondriám (IF) 5,40 IM00071 Protilátky proti hladkému svalu (IF) 4,30 IM00080 Protilátky proti LKM (IF) 6,40 IM00106 T-AMA typizácia (Ro-52, SLA/LP, LC-1, LKM-1, gp210, PML, Sp100, 3E(BPO), AMA-M2) 51,10 IM00062 Protilátky proti cytozolu pečene (IF) 8,70 IM00081 Protilátky proti membráne hepatocytov (IF) 8,70 IM00100 Protilátky proti žlčovodom (IF) 8,70 IM00089 Protilátky proti parietálnym bunkám (IF) 10,50 IM00072 Protilátky proti intinsic faktoru (IF) 11,20 IM00070 Protilátky proti pohárikovým bunkám-goblet cells IgG, IgA (AGCA) (IF) 45,10 IM00067 Protilátky proti exocrinnému pankreasu (IF) 10,20 IM00010 Protilátky proti-ia2 23,20 IM00088 Protilátky proti pankreasu (IF) 23,70 IM00008 Protilátky proti mikrozómom štítnej žľazy (IF) 6,50 25 IMUNOLÓGIA

26 IMUNOLÓGIA IM00084 Protilátky proti myelínu (IF) 12,00 IM00092 Protilátky proti s myelínom asociovanému glykoproteínu (IF) 12,50 IM00011 Protilátky proti acetylcholínovým receptorom 50,00 IM00054 Protilátky proti Aquaporin IV 19,80 IM00120 Autoimunitná encefalitída (IF) 111,40 IM00052 Neuronálne Ag (Hu, Ri, Yo, amphysin, Ma2, recoverin, SOX1, titín) 61,00 IM00068 IM00069 Protilátky proti gangliozidom IgG (GQ1b, GD1a, GD1b, GM1, GM2, GM3, GT1b) Protilátky proti gangliozidom IgM (GQ1b, GD1a, GD1b, GM1, GM2, GM3, GT1b) 42,30 42,30 IM00121 Bulózne dermatózy (IF) 150,00 IM00124 HLA-Cw6 antigén (genetika psoriázy) 75,10 IM00090 Protilátky proti priečne pruhovanému svalu 21,50 IM00086 Protilátky proti myokardu (IF) 22,30 IM00060 Protilátky proti cievnemu endotelu (IF) 17,80 Antifosfolipidový syndróm IM00074 Anti-kardiolipín screen (ACLA IgA/IgG/IgM) 7,20 IM00073 Anti-kardiolipín IgG, IgM (ACLA IgG, IgM) 14,00 IM00058 Anti-b2glykoproteín screen (B2GPI IgA/IgG/IgM) 7,20 IM00057 Anti-b2glykoproteín IgG, IgM (B2GPI IgG, IgM) 14,20 IM00118 Anti-kyselina fosfatydilová screen (IgG/IgM) 8,30 IM00119 Anti-fosfatydilinositol screen (IgG/IgM) 7,80 IM00006 Anti-fosfatidyletanol amím screen (IgG/IgA/IgM) 7,10 IM00005 Anti-anexín V screen (IgG/IgA/IgM) 9,30 IM00136 Protilátky proti PS/PT IgG, IgM 17,00 Celiakia a non IgE potravinové reakcie IM00066 Anti-endomýzium IgA 7,50 IM00097 Anti-transglutamináza IgA 8,10 IM00098 Anti-transglutamináza IgG 8,20 IM00028 Genetika celiakie (HLA-DQ2 + DQ8) 90,00 IM00117 Anti-gliadín (natívny) IgG, IgA 12,70 IM00076 Anti-kravské mlieko IgA 7,30 IM00077 Anti-kravské mlieko IgG 7,30 IM00075 Anti-kazeín IgG, IgA 16,90 IM00078 Anti-laktoglobulín IgG, IgA 18,90 IM00079 Anti-laktóza IgG, IgA 16,20 IM00009 Anti-ovalbumín IgG,IgA 16,00 26

27 IM00094 Anti-sója IgG, IgA 15,50 IM00093 Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG, IgA (ASCA) 15,10 IM00020 Diaminooxidáza-kvantita (DAO) 14,50 IM00021 Diaminooxidáza-funkcia (DAO-F) 14,50 IM00026 FoodScreen 44 potravín 105,00 IM00027 FoodScreen 90 potravín 200,00 IM00135 Protilátky proti gliadínu GAF-3X IgA, IgG 12,80 IM00059 Iné Anti-Candida albicans IgG, IgA, IgM 21,00 IM00023 Eozinofilný kationový proteín 23,50 IM00107 Tryptáza 47,90 IM00096 Reprodukcia Protilátky proti spermiám v sére 17,00 IM00087 Protilátky proti ováriám 17,00 IM00099 Protilátky proti zona pellucida 17,00 IM00125 Protilátky proti spermiám viazané (MAR test) 36,40 IM00126 Inhibín B 38,70 IM00102 SpermFlow 60,00 IM00103 Diagnostika alergií špecifické IgE Špecifické IgE Euroline 79,70 IM00104 Špecifické IgE zmes alergénov 20,00 IM00105 Špecifické IgE jednotlivé alergény 10,00 IM00038 ALEX makročip 389,60 IM00039 ALEX makročip doplatok poistenci ZP Dôvera 150,00 IM00015 Diagnostika alergií Bazofiloaktivačný test (BAT) 1 alergén 79,80 IM00014 Bazofiloaktivačný test (BAT) každý ďalší alergén 25,20 IM00016 Bazofilodegranulačný test každý alergén 7,60 IM00018 CAST ELISA kontrola 47,20 IM00017 CAST ELISA alergén 23,60 Latentná TBC IM00108 T.SPOT-TB 92,50 IM00101 Quantiferon TB Gold 53,30 Reflux IM00137 Peptest 45,00 IMUNOLÓGIA 27

28 IMUNOLÓGIA SARS-CoV-2 IM00139 Quantiferon SARS-CoV-2 104,00 28

29

30 GENETIKA Genetika GE00087 CYP2D6 (mutácia cytochrómu P450) 150,00 GE00055 IL-28 (rs ) (hepatitída C) 140,00 GE00058 TPMT (238 G>C, 460 G>A, 719 A>G) genetické polymorfizmy 150,00 GE00059 Farmakogenomika VKORC1 (1639G>A), CYP2C9*2 (430C>T), CYP2C9*3 (1075A>C) detekcia polymorfizmov ovplyvňujúcich dávkovanie Warfarínu Genetické analýzy (špeciálne) 120,00 GE00080 ArrayCGH 1 000,00 GE00086 Analýza klinického exómu 2 250,00 GE00010 Fluorescenčná in situ hybridizácia (1 sonda) 250,00 GE00090 GenomeScreen celogenómový skríning chromozómových aberácií 350,00 GE00089 Izolácia DNA 25,00 GE00093 MeDiXome complete 3 500,00 GE00094 MeDiXome basic 2 500,00 GE00098 Sanger konfirmácia (EXSAN) 1 fragment 50,00 GE00099 Interpretácia (EXINT) 500,00 GE00103 Vyšetrenie génu ACTN3 pre športovcov 80,00 GE00112 Rhd - NIPT genetické vyšetrenie 140,00 HPV GE00034 Dôkaz vysokorizikových HPV vírusov (DNA) 56,20 GE00035 Dôkaz vysokorizikových HPV vírusov (mrna) 240,00 GE00082 Genotyp HPV 80,00 Iné dedičné ochorenia GE00081 CFTR na cystickú fibrózu 64 mutácií 390,00 GE00005 Gilbertov syndróm UGT1A1 (TATA box) 170,00 GE00033 Hemochromatóza (rozšírené vyšetrenie) 340,00 GE00006 Hemochromatóza (základné vyšetrenie) 150,00 GE00038 Intolerancia cukru laktózy a fruktózy 120,00 30

31 GE00108 Laktózová intolerancia 86,00 GE00075 GE00073 GE00074 GE00062 Kardiovaskulárne riziko ACE I/D testovanie genetických variácií prispievajúcich k riziku kardiovaskulárnych ochorení ApoB testovanie genetických variácií prispievajúcich k riziku kardiovaskulárnych ochorení ApoE testovanie genetických variácií prispievajúcich k riziku kardiovaskulárnych ochorení Kardiovaskulárne ochorenia. Kardio-strip (FV Leiden G1691A, FV_R2_H1299R, Protrombín G20210A, FXIII Val34Leu, BF G/A, PAI-1 4G/5G, HPA1 a/b, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, ACE I/D, ApoB (R3500Q), ApoE) Onkohematológia 225,00 225,00 225,00 225,00 GE00041 ALL vyšetrenie pomocou MLPA analýzy (gén IKAROS) 150,00 GE00020 AML vstupné vyšetrenie aberácií (cytogenetika + FISH + MOL) 975,00 GE00021 AML1-ETO kvantifikácia fúzneho génu 355,00 GE00061 BCR-ABL zlomy určenie typu zlomu 250,00 GE00023 BCR-ABL major (b2a2, b3a2) kvantifikácia fúzneho génu 225,00 GE00024 BCR-ABL minor (e1a2) kvantifikácia fúzneho génu 225,00 GE00077 CALR detekcia mutácie 265,00 GE00026 CBFB-MYH11 typ A kvantifikácia fúzneho génu 225,00 GE00027 Cyklín D1 (CCND1) kvantifikácia 225,00 GE00017 DNA markery po TKB (za 1marker) kvantifikácia 90,00 GE00056 DNA markery vstupný skríning po TKB darca a príjemca 1 250,00 GE00031 FLT3 (D835 a ITD) detekcia mutácií 80,00 GE00037 IGVH mutačný stav 490,00 GE00039 JAK2 V617F detekcia mutácie 115,00 GE00040 JAK2 V617F/G1849T alela kvantifikácia 225,00 GE00042 MDS vyšetrenie pomocou MLPA analýzy 150,00 GE00047 MLPA analýza onkohematologických malignít skríning 150,00 GE00049 MPL detekcia mutácie 190,00 GE00025 Mutácie v ABL kinázovej doméne 385,00 GE00078 MYD88 detekcia mutácie 265,00 GE00050 NPM1 kvantifikácia génu 225,00 GE00052 PML-RARA (zlom bcr1) kvantifikácia fúzneho génu 225,00 GE00053 PML-RARA (zlom bcr2) kvantifikácia fúzneho génu 225,00 GE00054 PML-RARA (zlom bcr3) kvantifikácia fúzneho génu 225,00 GE00057 TCR rearrangement mutačný stav 225,00 GENETIKA 31

32 GENETIKA GE00060 WT1 kvantifikácia 225,00 GE00100 CXCR4 detekcia mutácie 265,00 GE00101 MPN NGS panel 550,00 GE00102 JAK2 exón 12 detekcia mutácie 150,00 Postnatálna diagnostika GE00016 AZF (AZFa, AZFb, AZFc) detekcia mikrodelécií na Y chromozóme 160,00 GE00009 Cytogenetika postnatálna diagnostika 200,00 GE00045 MLPA analýza vyšetrenie mikrodelečných syndrómov 190,00 GE00088 MLPA SMA (spinálna svalová atrofia) 150,00 GE00032 Syndróm fragilného X (FRAX) 450,00 GE00091 FSHR/B (rs6165, rs6166, rs , rs ) 165,00 Prenatálna diagnostika GE00001 BabyGen 120,00 GE00013 Cytogenetika prenatálna diagnostika PV, CVS 200,00 GE00045 MLPA analýza vyšetrenie mikrodelečných syndrómov 190,00 GE00083 TRISOMY test XY 390,00 GE00014 TRISOMY test 350,00 GE00084 TRISOMY test + 450,00 GE00092 TRISOMY test Complete 530,00 GE00106 Cystická fibróza, doplnkové vyšetrenie k Trisomy Test Complete 60,00 GE00110 SLOS, doplnkové vyšetrenie k Trisomy Test Complete 105,00 GE00011 Vyšetrenie aneuploídií chromozómov 13, 15, 16, 18, 21, 22 a X a Y 450,00 GE00012 Vyšetrenie aneuploídií chromozómov 13, 18, 21 a X a Y 240,00 GE00097 Smith Lemli Opitz sy. sekvenčná analýza 9. exónov génu DHCR7 360,00 Somatické mutácie GE00002 BRAF detekcia mutácie 233,90 GE00003 KRAS detekcia mutácie 354,90 GE00051 NRAS detekcia mutácie 350,20 Trombofilné mutácie GE00076 BF G/A 40,00 GE00063 EPCR A4600G 40,00 GE00064 EPCR G4678C 40,00 GE00071 FV Leiden G1691A 40,00 GE00065 FV_R2_H1299R 40,00 GE00066 FXIII Val34Leu 40,00 32

33 GE00069 MTHFR A1298C 40,00 GE00070 MTHFR C677T 40,00 GE00068 PAI-1 4G/5G 40,00 GE00072 Protrombín G20210A 40,00 GE00015 Trombofilné mutácie (1 mutácia) 40,00

34 MIKROBIOLÓGIA Mikrobiológia Bakteriológia B060 Campylobacter spp. dôkaz antigénu v stolici 10,40 B076 Clostridium difficile dôkaz antigénu 10,00 B075 Clostridium difficile dôkaz toxínu A a B 14,20 B074 Helicobacter pylori dôkaz antigénu zo stolice 7,60 B002 Helicobacter pylori priamy dôkaz zo žalúdočnej sliznice 19,40 B070 B066 B065 B067 B069 B068 B001 B022 B059 B058 B020 Identifikácia bakteriálneho kmeňa metódou hmotnostnej spektrometrie (MALDI TOF) Karbapenemázy kultivačné skríningové vyšetrenie biologickej vzorky, inej ako stolica, od osoby, ktorá nie je hospitalizovaným pacientom, na dôkaz nosičstva kmeňov s produkciou karbapenemáz, za každú vzorku Karbapenemázy kultivačné skríningové vyšetrenie stolice od osoby, ktorá nie je hospitalizovaným pacientom, na dôkaz nosičstva kmeňov s produkciou karbapenemáz, za každú vzorku Karbapenemázy kultivačné skríningové vyšetrenie vzorky z prostredia na dôkaz prítomnosti kmeňov s produkciou karbapenemáz, za každú vzorku Karbapenemázy stanovenie MIC kmeňov produkujúcich karbapenemázy (vrátane nosičských) metódou automatizovaného kolorimetrického testu, za jeden kmeň Karbapenemázy test produkcie karbapenemáz u kmeňa izolovaného pri skríningovom vyšetrení vzorky, za každý kmeň Kultivačné vyšetrenie aeróbne a anaeróbne + stanovenie citlivosti voči ATB Kultivačné vyšetrenie bronchoalvoeolárnej laváže + stanovenie citlivosti voči ATB Kultivačné vyšetrenie ejakulátu aeróbne + anaeróbne + Neisseria gonorrhoeae + stanovenie citlivosti voči ATB Kultivačné vyšetrenie ejakulátu aeróbne + Neisseria gonorrhoeae + stanovenie citlivosti voči ATB Kultivačné vyšetrenie gynekologického materiálu na nešpecifickú flóru + anaeróbna kultivácia + kult. na Neisseria gonorrhoeae + stanovenie citlivosti voči ATB 6,00 8,00 8,00 8,00 15,70 20,00 18,70 14,50 20,30 11,20 20,00 34

35 B019 B018 B017 B003 Kultivačné vyšetrenie gynekologického materiálu na nešpecifickú flóru + anaeróbna kultivácia + stanovenie citlivosti voči ATB Kultivačné vyšetrenie gynekologického materiálu na nešpecifickú flóru + kult. na Neisseria gonorrhoeae + stanovenie citlivosti voči ATB Kultivačné vyšetrenie gynekologického materiálu na nešpecifickú flóru + stanovenie citlivosti voči ATB Kultivačné vyšetrenie krvi a iných telesných tekutín (synoviálna tekutina, ascités ap.) + stanovenie citlivosti voči ATB 16,80 11,20 8,50 17,70 B005 Kultivačné vyšetrenie likvoru 60,00 B006 Kultivačné vyšetrenie moču + stanovenie citlivosti voči ATB 8,40 B008 Kultivačné vyšetrenie spúta + stanovenie citlivosti voči ATB 15,00 B009 B012 B071 B035 B007 B015 B011 B014 B056 B013 Kultivačné vyšetrenie steru sliznice nosa + stanovenie citlivosti voči ATB Kultivačné vyšetrenie steru tonzíl a nazofaryngu + stanovenie citlivosti voči ATB Kultivačné vyšetrenie steru z miesta vpichu pre odber krvi a iných telesných tekutín (synoviálna tekutina, ascités ap.) + stanovenie citlivosti voči ATB Kultivačné vyšetrenie vaginorektálneho výteru na Streptococcus agalactiae (HSB skríning) Kultivačné vyšetrenie výterov z cervixu, uretry, moču, ejakulátu na dôkaz Mycoplasma hominis a Ureaplasma spp. Kultivačné vyšetrenie výteru rany, jazyka a bukálnej sliznice aeróbne + stanovenie citlivosti voči ATB Kultivačné vyšetrenie výteru rekta alebo stolice + stanovenie citlivosti voči ATB Kultivačné vyšetrenie výteru uretry na nešpecifickú flóru + anaeróbne + Neisseria gonorrhoeae + stanovenie citlivosti voči ATB Kultivačné vyšetrenie výteru uretry na nešpecifickú flóru + Neisseria gonorrhoeae + stanovenie citlivosti voči ATB Kultivačné vyšetrenie výteru vonkajšieho zvukovodu + stanovenie citlivosti voči ATB 7,00 7,00 4,00 6,00 18,50 18,00 13,70 20,30 11,20 10,00 B010 Kultivačné vyšetrenie zo spojkového vaku 9,00 B073 Legionella pneumophila dôkaz antigénu 15,50 B045 Neisseria meningitidis (A, B, C, Y, W135), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli K1 a Haemophilus influenzae dôkaz antigénu v likvore a krvi 80,00 B051 Sérotypizácia beta hemolytických streptokokov 20,00 B048 Sérotypizácia Escherichia coli (EPEC) 12,80 B046 Sérotypizácia Streptococcus pneumoniae 69,70 MIKROBIOLÓGIA 35

36 MIKROBIOLÓGIA B050 Sérotypizácia Yersinia enterocolitica 10,00 B072 Streptococcus pneumoniae dôkaz antigénu 16,90 B031 Streptococcus pyogenes dôkaz antigénu metódou DOT BLOT 8,00 B062 Yersinia enterocolitica dôkaz antigénu O3 a O9 v stolici 14,80 Mykológia MS001 Aspergilové protilátky nepriama hemaglutinácia 16,40 MS002 Aspergilový antigén galaktomannan 17,50 M001 Dermatofyty mikroskopické a kultivačné vyšetrenie šupín kože, nechtov, vlasov 6,50 MS004 Kandidové protilátky antimannan 16,40 MS003 Kandidový antigén mannan 17,50 MS005 Kryptokokový antigén (glukuronoxylomannan) aglutinačne 17,50 M002 M003 Kvasinky mikroskopické a kultivačné vyšetrenie vrátane stanovenia citlivosti na antimykotiká Kvasinky a vláknité huby mikroskopické a kultivačné vyšetrenie vrátane stanovenia citlivosti na antimykotiká 10,00 19,90 Parazitológia P019 Cryptosporidium spp. dôkaz antigénu zo stolice 18,30 PS001 Echinococcus granulosus hemaglutinačne + stanovenie protilátok metódou EIA 40,00 PS002 Echinococcus multilocularis stanovenie protilátok triedy IgG 25,80 P021 Entamoeba histolytica dôkaz antigénu zo stolice 13,80 PS003 Entamoeba histolytica stanovenie protilátok triedy IgG 14,50 P003 Enterobius vermicularis dôkaz parazita metódou perianálneho zlepu 2,20 P014 Giardia intestinalis dôkaz antigénu zo stolice 9,00 PS004 Leishmamia spp. hemaglutinačne 12,00 P017 Microsporidium spp. dôkaz imunofluorescenčným vyšetrením 4,00 P036 Mikroskopický dôkaz malarických plazmódií z krvi 60,00 36

37 P001 Parazit diagnostika parazita určenie druhu 3,60 P002/1 P002/2 P032 Parazit parazitologické vyšetrenie stolice jedna vzorka samostatne Parazit parazitologické vyšetrenie stolice tri vzorky odobraté obdeň Parazitologická analýza duodenálnej šťavy, punktátu, exsudátu, moču a i. 3,70 11,10 9,90 P035 Pneumocystis jirovecii mikroskopická analýza 5,70 P029 Preparát farbený podľa Giemsa 2,70 P033 Preparát farbený podľa Grama a Weigerta 3,00 P030 Preparát farbený podľa Ziehla a Neelsena 2,80 PS006 Taenia solium (cysticerkóza) stanovenie protilátok triedy IgG 14,50 PS015 PS007 Toxocara spp. stanovenie autochtónnej produkcie protilátok IgG Toxocara spp. stanovenie avidity IgG protilátok (po schválení objednávateľom) 24,10 12,00 PS008 Toxocara spp. stanovenie hladiny protilátok triedy IgG 6,50 PS009 PS010 Toxoplasma gondii dôkaz protilátok reakciou väzby komplementu Toxoplasma gondii dôkaz protilátok triedy IgA kvantitatívne (po schválení objednávateľom) 5,80 15,20 PS011 Toxoplasma gondii dôkaz protilátok triedy IgG kvantitatívne 9,30 PS012 Toxoplasma gondii dôkaz protilátok triedy IgM 11,70 PS013 PS021 PS019 PS020 PS018 PS016 PS017 Toxoplasma gondii stanovenie avidity IgG protilátok (po schválení objednávateľom) Toxoplasma gondii stanovenie intraokulárnej produkcie protilátok IgA Toxoplasma gondii stanovenie intraokulárnej produkcie protilátok IgG Toxoplasma gondii stanovenie intraokulárnej produkcie protilátok IgM Toxoplasma gondii stanovenie intrathekálnej produkcie protilátok IgA Toxoplasma gondii stanovenie intrathekálnej produkcie protilátok IgG Toxoplasma gondii stanovenie intrathekálnej produkcie protilátok IgM 30,00 29,40 20,40 28,00 29,40 20,40 28,00 PS014 Trichinella spp. stanovenie protilátok triedy IgG 15,30 P004 P005 Trichomonas vaginalis dôkaz parazita kultivačným a mikroskopickým vyšetrením Voľne žijúce meňavky (Acanthamoeba spp., Naegleria spp.) dôkaz kultivačným vyšetrením 4,90 22,20 MIKROBIOLÓGIA 37

38 VIROLÓGIA SÉROLÓGIA Virológia sérológia SE00067 Adenovírus a RSV dôkaz antigénu dot-blot 8,00 SE00101 Astrovírus dôkaz antigénu zo stolice 13,00 SE00087 Bartonella henselae a B. quintana stanovenie protilátok triedy IgG a IgM 19,40 SE00091 Bordetella pertussis stanovenie protilátok IgA imunoblot 32,20 SE00066 Bordetella pertussis stanovenie protilátok IgA, IgG 16,30 SE00092 Bordetella pertussis stanovenie protilátok IgG imunoblot 32,20 SE00086 SE00036 SE00037 Borrelia burgdorferi sensu lato autochtónny dôkaz protilátok triedy IgG, výpočet protilátkového indexu Borrelia burgdorferi sensu lato stanovenie protilátok triedy IgG a IgM Borrelia burgdorferi sensu lato stanovenie protilátok triedy IgM, IgG imunoblot 20,00 22,50 42,00 SE00042 Brucella abortus dôkaz protilátok aglutinačne 4,90 SE00083 CMV autochtónny dôkaz protilátok triedy IgG, výpočet protilátkového indexu 20,00 SE00052 CMV dôkaz protilátok triedy IgG a IgM 17,90 SE00072 CMV IgG avidita 34,20 SE00097 Dôkaz heterofilných protilátok proti EBV vírusu 10,50 SE00084 EBV autochtónny dôkaz protilátok triedy IgG, výpočet protilátkového indexu 20,00 SE00096 EBV dôkaz EBNA 1 IgG protilátok 11,00 SE00054 EBV dôkaz heterofilných protilátok PB, IM aglutinačne 5,10 SE00093 EBV dôkaz IgA protilátok 12,00 SE00094 EBV dôkaz IgG protilátok 14,00 SE00095 EBV dôkaz IgM protilátok 14,00 SE00053 EBV dôkaz protilátok triedy IgG a IgM 28,00 SE00043 Francisella tularensis dôkaz protilátok aglutinačne kvalitatívne 3,30 SE00064 Francisella tularensis dôkaz protilátok aglutinačne kvantitatívne 8,30 SE00048 HAV dôkaz protilátok triedy IgM proti vírusu hepatitídy typu A 7,40 SE00068 HAV IgG (total) dôkaz protilátok triedy IgG/total proti vírusu hepatitídy typu A 6,20 38

39 SE00061 HBV anti HBc dôkaz celkových protilátok proti core c antigénu vírusu hepatitídy typu B 10,80 SE00060 HBV anti HBc IgM dôkaz protilátok triedy IgM proti core c antigénu vírusu hepatitídy typu B 16,50 SE00063 HBV anti HBe dôkaz protilátok proti e antigénu vírusu hepatitídy typu B 25,00 SE00047 HBV anti HBs dôkaz protilátok proti povrchovému s antigénu vírusu hepatitídy typu B 9,30 SE00062 HBV HBeAg dôkaz e antigénu vírusu hepatitídy typu B 26,50 SE00046 HBV HBsAg dôkaz povrchového s antigénu vírusu hepatitídy typu B 6,90 SE00065 HBV konfirmácia HBsAg metódou 26,00 SE00049 HCV dôkaz protilátok proti vírusu hepatitídy typu C 8,20 SE00011 HCV konfirmačné vyšetrenie anti-hcv imunoblot 64,00 SE00038 Helicobacter pylori dôkaz protilátok IgG kvantitatívne 6,10 SE00074 SE00080 Helicobacter pylori stanovenie protilátok triedy IgG imunoblot HEV dôkaz protilátok triedy IgM a IgG proti vírusu hepatitídy typu E 16,20 15,00 SE00050 HIV dôkaz protilátok a antigénu p24 6,70 SE00081 HSV-1 a HSV-2 autochtónny dôkaz protilátok triedy IgG, výpočet protilátkového indexu 20,00 SE00051 HSV-1 a HSV-2 dôkaz protilátok triedy IgG a IgM 18,80 SE00059 Chlamydia pneumoniae dôkaz protilátok tried IgA a IgG 16,00 SE00073 Chlamydia trachomatis dôkaz protilátok tried IgA a IgG 12,10 SE00045 Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci dôkaz protilátok tried IgA a IgG imunofluorescenčne 23,80 SE00057 Chrípka Influenza A a B dôkaz antigénu dot-blot 10,00 SE00106 Kliešťová encefalitída IgM 7,60 SE00107 Kliešťová encefalitída IgG 7,60 SE00044 Listeria monocytogenes a ivanovii dôkaz protilátok aglutinačne 6,80 SE00102 Morbilli IgG dôkaz protilátok proti vírusu osýpok triedy IgG 39,10 SE00103 Morbilli IgM dôkaz protilátok proti vírusu osýpok triedy IgM 39,10 SE00058 Mycoplasma pneumoniae stanovenie protilátok triedy IgM a IgG 13,20 SE00099 Norovírus dôkaz antigénu zo stolice 18,00 SE00104 Parotitída IgM 29,70 SE00105 Parotitída IgG 29,00 SE00100 Rotavírusy a adenovírusy dôkaz antigénu vírusov zo stolice 12,00 VIROLÓGIA SÉROLÓGIA 39

40 VIROLÓGIA SÉROLÓGIA SE00075 Rubeola vírus dôkaz protilátok triedy IgG 11,00 SE00056 Rubeola vírus dôkaz protilátok triedy IgG a IgM 23,00 SE00076 Rubeola vírus dôkaz protilátok triedy IgM 12,00 SE00040 Salmonella spp. dôkaz protilátok aglutinačne podľa Widala 14,40 SE00085 SE00039 Treponema pallidum autochtónny dôkaz špecifických protilátok, výpočet protilátkového koeficientu Treponema pallidum dôkaz nešpecifických a špecifických protilátok pri syfilise aglutinačne 39,90 6,50 SE00088 Treponema pallidum dôkaz protilátok pri syfilise 6,50 SE00070 SE00071 SE00082 Treponema pallidum kvantitatívny dôkaz protilátok pri syfilise aglutinačne Treponema pallidum stanovenie protilátok triedy IgG a IgM imunoblot VZV autochtónny dôkaz protilátok triedy IgG, výpočet protilátkového indexu 84,20 42,00 20,00 SE00077 VZV dôkaz protilátok triedy IgG 9,70 SE00055 VZV dôkaz protilátok triedy IgG a IgM 20,00 SE00078 VZV dôkaz protilátok triedy IgM 10,30 SE00089 Yersinia enterocolitica dôkaz protilátok triedy IgA 6,00 SE00090 Yersinia enterocolitica dôkaz protilátok triedy IgG 6,00 BV00063 COVID protilátky IgG 30,00 BV00064 COVID protilátky IgA, IgM, IgG 50,00 40

41

42 MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA INFEKČNÝCH OCHORENÍ Molekulárna biológia infekčných ochorení SE00022 Adenovírusy dôkaz DNA 36,90 SE00001 BK a JC polyomavírus DNA kvantitatívne z krvi, moču alebo likvoru 36,90 SE00002 Bordetella pertussis/parapertussis DNA kvalitatívne 36,90 SE00003 Borrelia burgdorferi sensu lato DNA kvalitatívne 49,80 SE00108 Vyšetrenie z kliešťa Lymská borelióza 50,00 SE00004 CMV DNA kvalitatívne 36,85 SE00005 CMV DNA kvantitatívne 49,20 SE00006 EBV DNA kvalitatívne 36,90 SE00007 EBV DNA kvantitatívne 49,90 SE00008 HBV DNA kvantitatívne 87,40 SE00009 HCV genotyp 197,00 SE00010 HCV RNA kvantitatívne stanovenie vírusovej nálože 106,30 SE00012 HHV 6 DNA kvalitatívne 41,80 SE00013 HHV 8 DNA kvalitatívne 46,70 SE00109 HIV 1 RNA kvantitatívne 75,00 SE00014 HSV 1 DNA kvalitatívne 36,90 SE00028 HSV 1 DNA kvantitatívne 40,00 SE00015 HSV 2 DNA kvalitatívne 36,90 SE00029 HSV 2 DNA kvantitatívne 40,00 SE00016 Chlamydia pneumoniae DNA kvalitatívne 45,00 SE00017 Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae DNA 73,70 SE00021 Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae DNA zo vzorky LBC 73,70 SE00024 Chlamydia trachomatis DNA (očná tekutina, ejakulát, likvor) 38,00 SE00026 Mycoplasma hominis a Mycoplasma genitalium DNA 73,70 SE00018 Mycoplasma pneumoniae DNA kvalitatívne 39,80 SE00031 Neurotropné patogény metódou multiplex PCR 552,90 SE00019 Parvovírus DNA kvalitatívne 36,85 SE00034 Pneumocystis jirovecii DNA 42,00 SE00032 Respiračné patogény metódou multiplex PCR 773,80 42

43 SE00033 Toxoplasma gondii DNA 28,50 SE00027 Trichomonas vaginalis DNA PCR 36,90 SE00025 Ureaplasma parvum a Ureaplasma urealitycum DNA 73,70 SE00020 VZV DNA kvalitatívne 36,84 SE00030 VZV DNA kvantitatívne 49,90 SE00110 Pneumopanel metódou multiplex PCR 995,00 SE00111 COVID-19 RNA kvalitatívne 45,00 SE00113 COVID-19 Potvrdenie výsledku 8,33 * SE00115 COVID 19 / Chrípka / RSV RNA kvalitatívne 152,00 SE00125 Chrípka A/B a RSV RNA kvalitatívne 110,00 SE00116 PCR test na ochorenie COVID-19 (odber zo slín) 45,00 SE00117 PCR test na ochorenie COVID-19 (odber kloktaním) 45,00 SE00122 PCR test na ochorenie COVID-19 (odber z nosohltana) dieťa 45,00 SE00123 PCR test na ochorenie COVID-19 (odber zo slín) dieťa 45,00 SE00124 Antigénový test na ochorenie COVID-19 20,00 MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA INFEKČNÝCH OCHORENÍ * K cene služby Potvrdenie výsledku bude pripočítaná DPH vo výške 20 %, pretože uvedené vyšetrenie nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 43

44 BALÍČKOVÉ VYŠETRENIA Balíčkové vyšetrenia BV00065 Protilátky po očkovaní/prekonaní COVID-19 (IgG) 30,00 BV00071 Protilátky po očkovaní/prekonaní COVID-19 (IgG) + Vitamín D 45,00 BV00064 Protilátky proti COVID-19 (IgA, IgM, IgG) 50,00 BV00070 Protilátky proti COVID-19 (IgA, IgM, IgG) + Vitamín D 65,00 44

45 45

46

47

48 MEDICYT Medicyt Cytológia gynekologická Cytológia iná CYTOLOGICKÉ VYŠETRENIA KÓD MNOŽSTVO CENA Cytologické vyšetrenie krčka maternice konvenčnou metódou (The Bethesda system) Cytologické vyšetrenie krčka maternice technikou LBC (The Bethesda system) Cytologické vyšetrenie krčka maternice technikou LBC s imunocytochemickým vyšetrením CINtecPlus (The Bethesda system) Iné cytologické vyšetrenie (exfoliatívna cytológia, brush ) 1 materiál Cytologické vyšetrenie inej cytológie LBC Cytologické vyšetrenie materiálu získaného aspiráciou natretého na skle Cytologické vyšetrenie materiálu získaného aspiráciou, cytologické vyšetrenie telesných tekutín Cytologické vyšetrenie spracovaním materiálu do cytobloku CYT001 1 náter 8,00 CYT002 1 preparát mikroskopická diagnostika 8,00 CYT003 odberový materiál 25,00 CYT004 1 preparát mikroskopická diagnostika 8,00 CYT005 odberový materiál 25,00 CYT006 CYT007 CYT008 imunocytochemické vyšetrenie CINtecPlus (p16 a Ki67) 1 preparát (max. 3 preparáty) 1 preparát mikroskopická diagnostika 60,00 8,00 (max. 24,00 EUR) 8,00 CYT009 odberový materiál 25,00 CYT010 CYT011 imunocytochemické vyšetrenie (1 test počet) 1 preparát (max. 3 preparáty) 36,00 počet testov 10,00 (max. 30,00 EUR) CYT012 1 materiál 21,00 CYT013 1 blok 17,00 Imunocytochemické vyšetrenie CYT014 1 test počet Konzultačné cytologické vyšetrenie 36,00 počet testov CYT015 1 IDN 20,00 48

49 Biopsia BIOPTICKÉ VYŠETRENIA KÓD MNOŽSTVO CENA Histologické vyšetrenie 1 vzorky (1 excízie) Endoskopická biopsia z GIT- 1 materiál (pažerák, dvanástnik, tenké črevo, hrubé črevo, konečník, žalúdok bez HP) Histologické vyšetrenie ektomovaného orgánu Peroperačná biopsia okamžité histologické vyšetrenie jedného materiálu, počas jednej operácie BIOP001 BIOP002 BIOP003 1 materiál počet 1 materiál počet 1 parafínový blok 17,00 počet materiálov 17,00 počet materiálov 17,00 počet blokov BIOP004 1 materiál 30,00 Histochemické farbenie BIOP005 1 test počet Imunohistochemické farbenie (vrátane dôkazu Helicobacter pylori) Vyšetrenie laktázy na endoskopicky získanej zmrazenej duodenálnej sliznice Vyšetrenie sacharázy na endoskopicky získanej zmrazenej duodenálnej sliznice Vyšetrenie trehalázy na endoskopicky získanej zmrazenej duodenálnej sliznice Vyšetrenie diaminooxydázy na endoskopicky získanej zmrazenej duodenálnej sliznice imunofluorescenčnou metódou Vyšetrenie diaminopeptidázy na endoskopicky získanej zmrazenej duodenálnej sliznice Vyšetrenie alkalickej fosfatázy na endoskopicky získanej zmrazenej duodenálnej sliznice Vyšetrenie gamaglutamyltranspeptidázy na endoskopicky získanej zmrazenej duodenálnej sliznice BIOP006 1 test počet 12,00 počet testov 36,00 počet testov BIOP008 1 materiál 11,00 BIOP009 1 materiál 11,00 BIOP010 1 materiál 10,00 BIOP011 1 materiál 23,00 BIOP012 1 materiál 10,00 BIOP015 1 materiál 15,00 BIOP013 1 materiál 10,00 Konzultačné bioptické vyšetrenie BIOP014 1 IDN 50,00 49

50

51 Klientske centrum Medirex: Klientske centrum Medicyt:

52

Cenník výkonov: Platný od 29

Cenník výkonov: Platný od 29 C E N N Í K Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci Základné vyšetrenie: 15 Odobratie pracovnej anamnézy /PA/, Odobratie osobnej anamnézy /OA/, Fyzikálne vyšetrenie Vystavenie tlačív a posudku

Podrobnejšie

Cenník laboratórnych vyšetrení

Cenník laboratórnych vyšetrení Cenník laboratórnych vyšetrení Laboratórne vyšetrenia uvedené v tomto cenníku sú výlučne na vlastnú žiadosť pacienta. Nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia a pacient ich platí v plnej výške

Podrobnejšie

Príloha OA 3_FLEX_ _formulár verzia _

Príloha OA 3_FLEX_ _formulár verzia _ Príloha OA 3: Medicínske laboratórium Názov pracoviska: Úsek klinickej biochémie a imunochémie, Kováčska 15, 080 01 Prešov Laboratórium: s fixným rozsahom s flexibilným rozsahom Členské číslo registrovaného

Podrobnejšie

ADVIA Centaur - kontroly

ADVIA Centaur - kontroly Referenčné hodnoty Strana 1 z 11 Biochemické vyšetrenia v krvi Parameter Materiál Pohlavie Vek Referenčné hodnoty SI jednotky Albumín S M, Ž do 1 r 27,0-33,0 g/l S M, Ž 1-15 r 30,0-43,0 g/l S M, Ž nad

Podrobnejšie

Microsoft Word - M012_MEDY_ doc

Microsoft Word - M012_MEDY_ doc Príloha zo dňa 22. 3. 2010 k Osvedčeniu o akreditácii č. M-012. trana 1/6 uvedeného osvedčenia Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: Medy, s.r.o. Maršála Koneva 1, 040 22 Košice Rozsah akreditácie

Podrobnejšie

ADVIA Centaur - kontroly

ADVIA Centaur - kontroly Referenčné hodnoty Strana 1 z 17 Acidobázická rovnováha Parameter Materiál Pohlavie Vek Referenčné hodnoty ph cb M, Ž 0 1 d 7,220 7,414 cb M, Ž 1 d 5 d 7,300 7,420 cb M, Ž 5 d 1 r 7,320 7,430 cb M, Ž 1

Podrobnejšie

CENNÍK laboratórnej diagnostiky PLATNÝ OD 1. JÚLA 2019

CENNÍK laboratórnej diagnostiky PLATNÝ OD 1. JÚLA 2019 CENNÍK laboratórnej diagnostiky PLATNÝ OD 1. JÚLA 2019 Najlepšia diagnóza je zdravie Európska laboratórna diagnostika priamo vo vašej ambulancii. S viac než 230 laboratóriami po celej Európe je Unilabs

Podrobnejšie

Výkony hrazené a nehrazené zdravotní pojišťovnou

Výkony hrazené a nehrazené zdravotní pojišťovnou CENNÍK KLINIKY REPRODUKČNEJ MEDICÍNY A GYNEKOLÓGIE ZLÍN NEPOISTENÍ PACIENTI Cenník stanoví ceny za liečebné výkony poskytované na Klinike reprodukčnej medicíny a gynekológie Zlín. Cenník je platný pre

Podrobnejšie

web-indikacne obmedzenia_2019_v08_14.xlsx

web-indikacne obmedzenia_2019_v08_14.xlsx Legenda: Dôvera: 1/týždeň = 1x za 7 dní, 1/mesiac = 1x za 30 dní, 1/štvrťrok = 1x za 90 dní (všetky násobky periód sú počet za dané obdobie napr. 2/štvrťok = kedykoľvek 2x za 90 dní) VŠZP: 1/týždeň = 1x

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Laboratórna diagnostika S. pneumoniae v NRC pre pneumokokové nákazy Bottková E., Maďarová L., Klement C., Čamajová J., Avdičová M., Hudečková H. NRC pre pneumokokové nákazy 1.1.2011 - zriadenie NRC Vedúci:

Podrobnejšie

Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia ČO JE MKD? 1.1 Čo to je?

Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia ČO JE MKD? 1.1 Čo to je? https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Deficit Mevalonát Kinázy (MKD) (alebo hyper IgD syndróm) Verzia 2016 1. ČO JE MKD? 1.1 Čo to je? Deficit mevalonát kinázy je dedičné ochorenie. Je

Podrobnejšie

p.č. Oblasť Skupina Podskupina 1. ODBERY I. ODBERY, POMOCNÉ A BIOLOGICKÝCH 1 OSOBITNÉ MATERIÁLOV A LABORATÓRNE VÝKONY PUNKCIE 1. ODBERY I. ODBERY, POM

p.č. Oblasť Skupina Podskupina 1. ODBERY I. ODBERY, POMOCNÉ A BIOLOGICKÝCH 1 OSOBITNÉ MATERIÁLOV A LABORATÓRNE VÝKONY PUNKCIE 1. ODBERY I. ODBERY, POM 1. ODBERY I. ODBERY, POMOCNÉ A BIOLOGICKÝCH 1 OSOBITNÉ MATERIÁLOV A LABORATÓRNE VÝKONY PUNKCIE 1. ODBERY I. ODBERY, POMOCNÉ A BIOLOGICKÝCH 2 OSOBITNÉ MATERIÁLOV A LABORATÓRNE VÝKONY PUNKCIE 1. ODBERY I.

Podrobnejšie

p.č. Oblasť Skupina Podskupina 1. ODBERY I. ODBERY, POMOCNÉ A BIOLOGICKÝCH 1 OSOBITNÉ MATERIÁLOV A LABORATÓRNE VÝKONY PUNKCIE 1. ODBERY I. ODBERY, POM

p.č. Oblasť Skupina Podskupina 1. ODBERY I. ODBERY, POMOCNÉ A BIOLOGICKÝCH 1 OSOBITNÉ MATERIÁLOV A LABORATÓRNE VÝKONY PUNKCIE 1. ODBERY I. ODBERY, POM 1. ODBERY I. ODBERY, POMOCNÉ A BIOLOGICKÝCH 1 OSOBITNÉ MATERIÁLOV A LABORATÓRNE VÝKONY PUNKCIE 1. ODBERY I. ODBERY, POMOCNÉ A BIOLOGICKÝCH 2 OSOBITNÉ MATERIÁLOV A LABORATÓRNE VÝKONY PUNKCIE 1. ODBERY I.

Podrobnejšie

Microsoft Word - S166_svu_ doc

Microsoft Word - S166_svu_ doc Strana 1/8 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: Štátny veterinárny ústav Zvolen Odbor zdravia zvierat Pod Drahami 918, 960 86 Zvolen Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie. 1 2 3 CNS 4

Podrobnejšie

Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky

Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie formulára Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie - pracovisko SVLZ K(MZ SR) 2-01 rok

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, Tatry 2012 * *Medzi prvé príznaky chrípky nepatrí: a) výrazná malátnosť b) silná bolesť hlavy c) serózny sekrét z nosa d) TT do 38 C * *Ktorý typ chrípky nespôsobuje

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti - na zverejnenie

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti - na zverejnenie Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Zmluvné strany: Národná banka Slovenska sídlo: ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava IČO: 30844789 DIČ: 2020815654 IČ DPH: SK2020815654 bankové spojenie:

Podrobnejšie

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj

Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuj https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Familiárna Stredomorská Horúčka Verzia 2016 2. DIAGNÓZA A LIEČBA 2.1 Ako sa choroba diagnostikuje? Vo všeobecnosti je postup nasledovný: Klinické podozrenie:

Podrobnejšie

Verzia: 2018_10_1 1. Zoznam výkonov zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia 1.1. Vykazovanie výkonov zdravotnej starost

Verzia: 2018_10_1 1. Zoznam výkonov zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia 1.1. Vykazovanie výkonov zdravotnej starost Verzia: 2018_10_1 1. Zoznam výkonov zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia 1.1. Vykazovanie výkonov zdravotnej starostlivosti do ZP 1.2. Vykazovanie výkonov JZS do ZP 1.3.

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 22. júna o prenosných ochoreniach a s nimi súvisiacich osobitných zdravotných

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 22. júna o prenosných ochoreniach a s nimi súvisiacich osobitných zdravotných 6.7.2018 L 170/1 II (Nelegislatívne akty) ROZHODNUTIA VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/945 z 22. júna 2018 o prenosných ochoreniach a s nimi súvisiacich osobitných zdravotných problémoch, ktoré

Podrobnejšie

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vítame Vás v prvej časti vzdelávacieho seriálu zameraného na tému: Dalacin C cps. a jeho využitie v klinickej

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vítame Vás v prvej časti vzdelávacieho seriálu zameraného na tému: Dalacin C cps. a jeho využitie v klinickej Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vítame Vás v prvej časti vzdelávacieho seriálu zameraného na tému: Dalacin C cps. a jeho využitie v klinickej praxi Dalacin C vykazuje účinnosť in vitro proti nasledujúcim

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 2-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI HEMATOLÓGIE A TRANSFÚZIOLÓGIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Regi

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 2-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI HEMATOLÓGIE A TRANSFÚZIOLÓGIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Regi MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 2 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI HEMATOLÓGIE A TRANSFÚZIOLÓGIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 29 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 963/19 z 5.9.28 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov.

V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov. V súvislosti s týmto podujatím nemám žiaden konflikt záujmov. Prípad SD-IAP č. 718 B. Rychlý, Alpha Medical, Bratislava Biopsie pečene "Punktát pečene" 2000 48 grade a stage chronickej vírusovej hepatitídy

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č UVÁDZANIE RÁDIONUKLIDOV DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VYNÁŠANIE PREDMETOV Z KONTROLOVANÉHO PÁSMA Oslobodzovacie úrovne, uvoľňovacie úrovne, úrovne aktivity vymedzujúce vysokoaktívny žiarič a najvyššie prípustné

Podrobnejšie

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc)

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc) Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S 071 01 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, jesenný cyklus 2012 Etiologický agens infekcie dýchacích ciest: 1.Vírusy a) ľudské respiračné vírusy - chrípka, rhinovírusy, koronarovírusy, vírus parainfluenzy, respiračný

Podrobnejšie

Rozsah spôsobilosti skúšobného laboratória

Rozsah spôsobilosti skúšobného laboratória Rozsah akreditácie 1/7 Názov akreditovaného subjektu: Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín Veterinárny ústav vo Zvolene Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen Laboratórium

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch Svidník a Váš list/zo dňa Naše

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 7779 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k vykonávaciemu nariadeniu Komisie o zozname kódov a zodpovedajúcich

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 7779 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k vykonávaciemu nariadeniu Komisie o zozname kódov a zodpovedajúcich EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 23. 11. 2017 C(2017) 7779 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k vykonávaciemu nariadeniu Komisie o zozname kódov a zodpovedajúcich typov pomôcok na účely špecifikovania rozsahu autorizácie

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PROTEINÚRIA Oto Ürge synlab slovakia s.r.o., Limbová 5, Bratislava Proteinúria prítomnosť niekoľko sto bielkovín pochádzajúcich z plazmy, obličiek a močových ciest vyšetrenie a diferenciácia bielkovín

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci december 2016 Výskyt prenosných ochorení podľa pohlavia

Podrobnejšie

Microsoft Word - InfoLM 01.docx

Microsoft Word - InfoLM 01.docx Info/LM/01 Strana: 1 /15 1.0 NRC pre chrípku 1.1 Odber vzoriek Vzorky biologického materiálu na izoláciu a identifikáciu vírusu chrípky na bunkových kultúrach a na dôkaz nukleovej kyseliny vírusu chrípky

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 20 ROKOV PCT V DIAGNOSTIKE SEPSY k. holečková, LF SZU, KIGM Bratislava Ostrava 2019 Zápal - Sepsa - Diagnóza Rubor, calor, dolor, tumor, functio laesa Celsus a Wirchov FW Leukocyty, diferenciál CRP PCT

Podrobnejšie

Vznik autoimunity

Vznik autoimunity Vznik autoimunity Všetci máme mnoho autoprotilátok Rozdiel je len v množstve Mechanizmy akými zídu normálne imunitné mechanizmy z cesty je mnoho Autoimunitné ochorenie vznikne ak mechanizmy autoimunity

Podrobnejšie

Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie

Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie Zodpovedný prístup k rizikám hormonálnej substitučnej liečby a antikoncepcie TROMBOtest je balík laboratórnych vyšetrení, ktorý vám dá jasnú odpoveď, či je vo vašom súčasnom zdravotnom stave vhodné užívať

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

Vplyv fermentácie baktériami mliečneho kysnutia na zmenu nutričných parametrov vybranej pseudocereálie

Vplyv fermentácie baktériami mliečneho kysnutia na zmenu nutričných parametrov vybranej pseudocereálie Milada Rakická, Andrea Marko, Ernest Šturdík *Pseudocereálie *skupina cereálií, ktoré botanicky nepatria do čeľade lipnicovité, ale väčšinou sa potravinársky využívajú ako cereálie, *vykazujú vysoký obsah

Podrobnejšie

DODATOKč.3 k Zmluve o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17, Košice (ďalej len "Dodatok č. 3")

DODATOKč.3 k Zmluve o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17, Košice (ďalej len Dodatok č. 3) DODATOKč.3 k Zmluve o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17, 040 01 Košice (ďalej len "Dodatok č. 3") 1. synlab slovakia s. r. o. so sídlom: IČO: DIČ: IČ

Podrobnejšie

(Microsoft PowerPoint Lie\350ebn\351 vyu\236itie PF.ppt [iba na \350\355tanie])

(Microsoft PowerPoint Lie\350ebn\351 vyu\236itie PF.ppt [iba na \350\355tanie]) Liečebné využitie plazmaferézy z pohľadu sestry Dipl. sestra Edita Kohútová Dipl. sestra Renáta Rovenská XVIII. Celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v nefrológii Patince 23. 25. september

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Výskyt nákaz preventabilných očkovaním v SR Henrieta Hudečková Mária Avdičová ÚVZ JLF UK Martin RÚVZ Banská Bystrica XIV. Vakcinačný deň Slovenskej republiky, Žilina, 27.9.28 Spôsoby ochrany nášho zdravia

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Mikrobiologický ústav LF UK a UNB Kancelária WHO v Slovenskej republike Zdravé mesto o.z. SKANT- Škola antibiotickej terapie Analýza pilotnej štúdie Helena Hupková, Jan Trupl, Matej Belan, Darina Sedláková

Podrobnejšie

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV LUMBÁLNA PUNKCIA ČO JE LUMBÁLNA PUNKCIA? Lumbálna punkcia je vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa z diagnostických alebo liečebných dôvodov zavádza do chrbticového kanála

Podrobnejšie

Kazuistika 1

Kazuistika 1 Liečba idiopatickej membránovej GN Adrián Okša LF SZU Bratislava Membránová GN najčastejšia príčina nefrotického syndrómu u dospelých v Európe incidencia 5-10/milión obyv./rok primárna (idiopatická) 60-80

Podrobnejšie

Obsah

Obsah Oddelenie patológie ID č.24 Fakultná nemocnica Nitra Strana 1, celkový počet strán 26 Vydanie č.3, nahrádza 10.01.2017 Riadená dokumentácia interná Interný dokument Laboratórna príručka Vypracoval: MUDr.

Podrobnejšie

Microsoft Word - Free testosterone study, booklet doc

Microsoft Word - Free testosterone study, booklet doc Klinická štúdia s účasťou ľudí týkajúca sa prípravku bez testosterónu pre zvýšenie objemu svalovej hmoty www.maxinbed.sk SPRÁVA O KLINICKOM SKÚŠANÍ S ÚČASŤOU ĽUDÍ ÚČINOK PRÍPRAVKU MAXINBED NA BEZPEČNOSŤ,

Podrobnejšie

Trombofília a tehotenstvo

Trombofília a tehotenstvo Zapríčiňuje ju rôznorodá skupina faktorov, ktoré sú buď vrodené a sprevádzajú nás od narodenia, alebo získané a objavia sa v priebehu života vplyvom vonkajšieho prostredia či rôznych chorôb. Vrodené trombofílie

Podrobnejšie

Zoznam vyšetrení synlab slovakia s.r.o. Skratka Názov Vek, pohlavie Referenč. hodnota Jednotky/ Transport BIOCHÉMIA Acidobázická rovnováha: ABR Acidob

Zoznam vyšetrení synlab slovakia s.r.o. Skratka Názov Vek, pohlavie Referenč. hodnota Jednotky/ Transport BIOCHÉMIA Acidobázická rovnováha: ABR Acidob BIOCHÉMIA Acidobázická rovnováha: ABR Acidobázická rovnováha/kapilára, artéria ph 7,367,44 pco 2 4,656,00 kpa po 2 8,0014,00 kpa BE 2,5 až 2,5 mmol/l HCO 3 22,026,0 mmol/l sato 2 0,95 1,00 FiO 2 20100

Podrobnejšie

Štátny zdravotný ústav vo V r a n o v e nad Topľou

Štátny  zdravotný  ústav  vo V r a n o v e nad Topľou REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranove n/t HaPM-Ep/00165/17/002311 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2

Podrobnejšie

Microsoft Word - Li-Fraumeni syndrom.docx

Microsoft Word - Li-Fraumeni syndrom.docx VAŠA DNA ANALÝZA Čo je Li- Fraumeni syndróm? Syndróm Li-Fraumeni je vrodené autozomálne dominantné ochorenie. Vzniká najčastejšie na podklade mutácie génu TP53. Charakteristickým prejavom syndrómu je vznik

Podrobnejšie

P6b NsP Bardejov od

P6b NsP Bardejov od Príloha č. 6b k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Dohodnutý rozsah objednanej zdravotnej starostlivosti a zmluvne dohodnuté ceny za poskytovanú ústavnú starostlivosť I. Ústavná zdravotná starostlivosť

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo u Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch a Stropkov Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka

Podrobnejšie

pediatricka_reumatologia

pediatricka_reumatologia PROJEKT ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PEDIATRICKÁ REUMATOLÓGIA Dĺžka trvania: 3 roky Predkladateľ: Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Dekan: prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2 doc. MUDr. Cyril

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva MESAČNÝ VÝKAZ VÝSKYTU PRENOSNÝCH OCHORENÍ ZA MESIAC JÚL 2018 V OKRESOCH POVAŽSKÁ BYSTRICA, ILAVA A PÚCHOV OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA Tabuľka 1. Výskyt prenosných ochorení v mesiaci júl 2018 v okrese Považská

Podrobnejšie

Koncepcia detskej pneumologie

Koncepcia detskej pneumologie KONCEPCIA DETSKEJ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE Detská pneumológia a ftizeológia je organickou súčasťou pediatrie a zároveň jej nadstavbovým odborom. Jej význam je vyjadrený epidemiologickou závažnosťou ochorení

Podrobnejšie

S2. M1. Krv Úvod Celkový objem krvi v ľudskom tele je 5 až 6 litrov (70-80 ml na kg telesnej hmotnosti), čo predstavuje asi 8 % celkovej telesnej hmot

S2. M1. Krv Úvod Celkový objem krvi v ľudskom tele je 5 až 6 litrov (70-80 ml na kg telesnej hmotnosti), čo predstavuje asi 8 % celkovej telesnej hmot S2. M1. Krv Úvod Celkový objem krvi v ľudskom tele je 5 až 6 litrov (70-80 ml na kg telesnej hmotnosti), čo predstavuje asi 8 % celkovej telesnej hmotnosti. Krv je červená nepriehľadná suspenzia, ktorá

Podrobnejšie

Microsoft Word - Odporucane vyzivove davky pre obyvatelstvo v SR_tabulky.doc

Microsoft Word - Odporucane vyzivove davky pre obyvatelstvo v SR_tabulky.doc ODPORÚČANÉ VÝŽIVOVÉ DÁVKY PRE OBYVATEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY ( 9.REVÍZIA) Autori: Kajaba,I., Štencl,J., Ginter,E., Šašinka,M.A., Trusková,I., Gazdíková,K., Hamade,J.,Bzdúch,V. Tabuľka 1 Základná tabuľka

Podrobnejšie

STANOVENIE OBJEMOVEJ AKTIVITY POLÓNIA-210 VO VYBRANÝCH SLOVENSKÝCH MINERÁLNYCH VODÁCH P. Rajec, M. Krivošík, Ľ. Mátel Katedra jadrovej chémie Prírodov

STANOVENIE OBJEMOVEJ AKTIVITY POLÓNIA-210 VO VYBRANÝCH SLOVENSKÝCH MINERÁLNYCH VODÁCH P. Rajec, M. Krivošík, Ľ. Mátel Katedra jadrovej chémie Prírodov STANOVENIE OBJEMOVEJ AKTIVITY POLÓNIA-210 VO VYBRANÝCH SLOVENSKÝCH MINERÁLNYCH VODÁCH P. Rajec, M. Krivošík, Ľ. Mátel Katedra jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Komenského, 842 15 Bratislava,

Podrobnejšie

Roche Template

Roche Template Sympózium laboratórnej diagnostiky Novinky v diagnostike kardiologických parametrov Eva Poláková September 10-11, 2015 in Vígľaš picture placeholder Sympózium laboratórnej diagnostiky Agenda RocheCARDIAC

Podrobnejšie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SAMOPLATCOVSKÉ VYŠETRENIA PONÚKANÉ V BALÍČKOCH I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. Spoločnosti Medirex a Medicyt, členovia skupi

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SAMOPLATCOVSKÉ VYŠETRENIA PONÚKANÉ V BALÍČKOCH I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. Spoločnosti Medirex a Medicyt, členovia skupi VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SAMOPLATCOVSKÉ VYŠETRENIA PONÚKANÉ V BALÍČKOCH I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. Spoločnosti Medirex a Medicyt, členovia skupiny MEDIREX GROUP, sú na základe platných povolení a

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senný trh 4 040 11 Košice Váš list zn.

Podrobnejšie

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej biochémii Charakteristika Laboratórny diagnostik v laboratórn

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej biochémii Charakteristika Laboratórny diagnostik v laboratórn Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej biochémii Charakteristika Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej biochémii vykonáva špecializované

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vyb

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vyb REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranov n/t HaPM-Ep/00001/18/000341 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

tabulky_ko-2017-knm

tabulky_ko-2017-knm ZÁKLADNÉ OČKOVANIE PROTI ZÁŠKRTU, TETANU, ČIERNEMU KAŠLU, VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE B, HEMOFILOVÝM INVAZÍVNYM INFEKCIÁM, DETSKEJ OBRNE A PNEUMOKOKOVÝM INVAZÍVNYM OCHORENIAM K 31. 8. 2017 V SR Ročník narodenia

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

mes.okt.2014

mes.okt.2014 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA IČO: 17335981 Veľkoblahovská č.1067, P.O. BOX 138 929 01 Dunajská Streda so sídlom v Dunajskej Strede Tel.: 031/59 112 35,39,58, 59 112 11 fax:031/59 112 60 E-mail:

Podrobnejšie

NsP Bardejov-dODATOK OD

NsP Bardejov-dODATOK OD DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 77NSP1000912 uzatvorená podľa 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a

Podrobnejšie

Identifikácia baktérií

Identifikácia baktérií Identifikácia baktérií Moderná diagnostika (PCR, Maldi-TOF, Vitek 2 system) Genetická identifikácia izolácia DNA, PCR reakcia, gélová elektroforéza, vizualizácia gélu, alebo priamo z PCR na sekvenáciu,

Podrobnejšie

Vestník MZ SR

Vestník MZ SR VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 29-38 Dňa 2. novembra 2016 Ročník 64 OBSAH: Normatívna časť: 39. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni

Podrobnejšie

HAVARIJNÝ PLÁN

HAVARIJNÝ PLÁN HAVARIJNÝ PLÁN (HP) pre GMO RT2 vypracovaný vedúcim GMO projektov MUDr. Ing. Mgr. Petrom Celecom, PhD., MPH., č.registrácie 54/06/11. A. VŠEOBECNÁ ČASŤ HP 1. Identifikácia používateľa: Univerzita Komenského

Podrobnejšie

Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny Dietetická pot

Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny Dietetická pot Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny Dietetická potravina, ktorá svojou charakteristikou nepatrí do žiadnej

Podrobnejšie

pril 6b k dod 29 NSP BARDEJOV od

pril 6b k dod 29 NSP BARDEJOV od Príloha č. 6b k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Dohodnutý rozsah objednanej zdravotnej starostlivosti a zmluvne dohodnuté ceny za poskytovanú ústavnú starostlivosť I. Ústavná zdravotná starostlivosť

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Bratislava, Číslo:S OKC-ID711 R O Z H O D N U T I E Ministerstvo zdravotníctva Slov

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Bratislava, Číslo:S OKC-ID711 R O Z H O D N U T I E Ministerstvo zdravotníctva Slov R O Z H O D N U T I E Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) ako príslušný orgán podľa 57 a 65 ods. 1 v spojení s 98b ods. 1 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach

Podrobnejšie

Strana 2 Vestník MZ SR 2013 Čiastka 1-3 VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 1-3 Dňa 22. februára 2013 Ročník 61 OBSAH: Nor

Strana 2 Vestník MZ SR 2013 Čiastka 1-3 VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 1-3 Dňa 22. februára 2013 Ročník 61 OBSAH: Nor Strana 2 Vestník MZ SR 2013 Čiastka 1-3 VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 1-3 Dňa 22. februára 2013 Ročník 61 OBSAH: Normatívna časť: 1. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Tuberkulóza Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktorému dokážeme predchádzať a ktoré vieme úspešne liečiť. Ale: 1)

Podrobnejšie

Microsoft Word RPR (883684) SK.doc

Microsoft Word RPR (883684) SK.doc RPR 100 72515 500 72516 SÚPRAVY PRE KVALITATÍVNU A SEMIKVANTITATÍVNU DETEKCIU NETREPONEMÁLNEJ PROTILÁTKY SÚVISIACEJ SO SYFILISOM - REAGINU, V ĽUDSKOM SÉRE ALEBO PLAZME S POUŽITÍM MAKROSKOPICKEJ AGLUTINÁCIE

Podrobnejšie

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18 PREDMET: Epidemiológia ROČNÍK VÝUČBY: 4 SEMESTER: LS 2017/2018 ŠTUDIJNÝ ODBOR: Všeobecné lekárstvo PREDNÁŠKY: P 1 14,30 16,00 () NVT Prednášajúci: 1422018 Epidemiológia definícia, úlohy, spoločenský význam

Podrobnejšie

SVETELNÁ ENERGIA SOLÁRNY ČLÁNOK ZALOŽENÝ NA UMELEJ FOTOSYNTÉZE 15. mája ODPOVEĎOVÝ HÁROK 1 - Krajina a družstvo:.. Meno: Meno:. Meno:.

SVETELNÁ ENERGIA SOLÁRNY ČLÁNOK ZALOŽENÝ NA UMELEJ FOTOSYNTÉZE 15. mája ODPOVEĎOVÝ HÁROK 1 - Krajina a družstvo:.. Meno: Meno:. Meno:. SVETELNÁ ENERGIA SOLÁRNY ČLÁNOK ZALOŽENÝ NA UMELEJ FOTOSYNTÉZE 15. mája 2008 - ODPOVEĎOVÝ HÁROK 1 - Krajina a družstvo:.. Meno: Meno:. Meno:. EXPERIMENT 1: VYTVORENIE FARBIVOVÉHO SOLÁRNEHO ČLÁNKU A. VÝPOČTY

Podrobnejšie

Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva v zmysle ustanovenia 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 525/2

Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva v zmysle ustanovenia 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 525/2 Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva v zmysle ustanovenia 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

zs0304b

zs0304b Zdravotnícka štatistika Ročník, ZŠ-/ Psychiatrická starostlivosť v SR Úvod Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky od roku zabezpečuje okrem zberu a spracovania údajov za rezort Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského VZOROVÉ PRÍKLADY Z BIOLÓGIE Príklady otázok, ktoré sa vyskytujú na celoštátnom kole olympiády mladých ved

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského VZOROVÉ PRÍKLADY Z BIOLÓGIE Príklady otázok, ktoré sa vyskytujú na celoštátnom kole olympiády mladých ved Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského VZOROVÉ PRÍKLADY Z BIOLÓGIE Príklady otázok, ktoré sa vyskytujú na celoštátnom kole olympiády mladých vedcov Soňa Jendrisková Biológia Základné koncepty biochémie

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

340pr1.vp

340pr1.vp Tabu ka. 1 Diagnostické referen né úrovne pre röntgenové vyšetrenia Bedrová chrbtica Hrudná chrbtica Hrudník Projekcia LSJ bo ná lumbosakrálnej oblasti PA zadopredná Vstupná povrchová dávka a ) (vztiahnutá

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = včasné odhalenie skrytých príznakov choroby

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = včasné odhalenie skrytých príznakov choroby MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = vča Zvýšiť záujem o prevenciu, podporiť zodpovednosť za vlastné zdravie, presadzovať aktívny prístup k zdravému životnému

Podrobnejšie

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 30 dní trvania Mesiaca o srdcových témach (MOST-u)

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI HEMATOLOGICKEJ A TRANSFÚZIOLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2019 Regi

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI HEMATOLOGICKEJ A TRANSFÚZIOLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2019 Regi MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 22-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI HEMATOLOGICKEJ A TRANSFÚZIOLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. Spravodajská jednotka doručí

Podrobnejšie

HNsP - urgent, doprava od

HNsP - urgent, doprava od Dodatok č. 10 k Zmluve č. 33NSP2000418 Čl. 1 Zmluvné strany 1.1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. sídlo: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava mestská časť Petržalka zastúpená: PhDr. Ľubica Hlinková,

Podrobnejšie

Cenník motorov

Cenník motorov Motor / špecifikácia Industriálne GX Cena EUR GX25 GX25NT ST SC 309,00 GX25T ST 4 309,00 GX25T S4 309,00 GX25NT TE ZR 339,00 GX35 GX35NT ST SC 335,00 GX35T ST 4 335,00 GX35T T4 379,00 GX50 GX50NT ST SC

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za APRÍL 2019 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint PREŽÍVATEĽNOSŤ EMBRYÍ HOVÄDZIEHO DOBYTKA PO KRYOKONZERVÁCII Makarevič A.V. 1, Kubovičová E. 1, Chrenek P. 1,2, F. Louda 3 1 Národne poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) Nitra, Lužianky; 2 Slovenská

Podrobnejšie