VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY"

Prepis

1 VLÁDA SLOVESKEJ REPBLIKY a rokovanie árodnej rady Slovenskej republiky Číslo: 2031/ VLÁDY ÁVRH Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon árodnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách ávrh uznesenia: árodná rada Slovenskej republiky schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon árodnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách Predkladá: Mikuláš D z u r i n d a predseda vlády Slovenskej republiky Bratislava, apríl 2002

2 ÁRODÁ RADA S L O V E S K E J R E P B L I K Y II. volebné obdobie 1446 VLÁDY ÁVRH Zákon z 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon árodnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách árodná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Zákon árodnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách sa mení a dopĺňa takto: 1. V 1 ods. 1 písm. a) sa za slová právnických osôb pri" vkladajú slová šľachtení a" a slová (ďalej len osivo")" sa nahrádzajú slovami (ďalej len množiteľský materiál")". 2. V 1 odsek 2 znie: (2) Tento zákon sa nevzťahuje na množiteľský materiál odrôd a klonov poľnohospodárskych plodín a lesných drevín, ktoré sú určené na výskumné účely alebo na pokusné účely alebo na šľachtenie nových odrôd alebo na zachovanie biologickej rôznorodosti rastlín. " vrátane nadpisu znie:,, 2 Vymedzenie pojmov na účely zákona (1) Šľachtenie odrôd rastlín je proces, ktorým sa objavujú, vytvárajú a vyvíjajú nové odrody rastlín a ktorým sa udržiavajú ich znaky a vlastnosti počas rozmnožovania. (2) Šľachtenie nových odrôd rastlín je zlepšovanie úžitkových a iných znakov a vlastností rastlín tvorivou vedecko-výskumnou činnosťou šľachtiteľa za účelom objavenia, vytvorenia, alebo vyvinutia novej odrody (ďalej len šľachtenie novej odrody"). (3) držiavacie šľachtenie odrôd rastlín je udržiavanie znakov a vlastností odrody rastlín, klonov alebo multiklonálnych variet lesných drevín (ďalej len udržiavacie šľachtenie odrody"), na základe ktorých boli zaregistrované v Štátnej odrodovej knihe alebo v Štátnej klonovej knihe.

3 (4) Odroda je skupina rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického triedenia, ktorú možno a) definovať podľa prejavu znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov, b) odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny rastlín podľa prejavu najmenej jedného znaku a c) považovať za jednotnú s ohľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní. (5) Odlišná odroda je odroda, ktorá sa zreteľne odlišuje podľa prejavu najmenej jedného znaku vyplývajúceho z konkrétneho genotypu alebo kombinácie genotypov od akejkoľvek inej odrody, ktorá je všeobecne známa 1) ku dňu podania žiadosti. (6) Vyrovnaná odroda je odroda, ktorá s prihliadnutím na odchýlku, ktorú možno očakávať vzhľadom na konkrétne osobitosti jej rozmnožovania, je dostatočne rovnorodá pri prejave tých znakov, ktoré sa zisťujú odrodovými skúškami odlišnosti, ako aj v prejave akýchkoľvek iných znakov uvedených v popise odrody. (7) Stála odroda je odroda, ktorá si v prejave tých znakov, ktoré sa zisťujú odrodovými skúškami odlišnosti, ako aj pri prejave akýchkoľvek iných znakov uvedených v popise odrody zachováva svoje pôvodné rozlišovacie znaky po opakovanom množení alebo v prípade čiastočného cyklu množenia a na konci každého cyklu. (8) Klon je vegetatívne potomstvo odrôd viniča, chmeľu, ovocných drevín a lesných drevín z určitých stanovištných podmienok, ktorý na základe znakov fenotypu a zdravotného stavu východiskových rastlín zodpovedá popisu odrody. V uznávacom konaní možno používať označenie klonu spolu s názvom odrody. (9) Multiklonálna varieta je definovaný súbor klonov jedného druhu, v prípade medzidruhových hybridov rodu lesnej dreviny, zostavený na účely rozptylu rizík vyplývajúcich zo zníženia genetickej diverzity. (10) Geneticky modifikovaná odroda je odroda, ktorej genetický materiál bol zmenený spôsobom, ktorý sa prirodzene pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodzenej rekombinácii nevyskytuje. la) (11) Hospodárska hodnota je súhrn hospodárskych vlastností odrody, najmä úrodnosť, zdravotný stav, zimuvzdornosť, poliehanie a jej technologická kvalita, ktoré určujú jej vhodnosť na pestovanie na území Slovenskej republiky, využitie jej rastlín, alebo jej použitie na výrobu výrobkov. (12) Štátne odrodové skúšky (ďalej len odrodové skúšky") sú úradný postup preverovania vlastností a znakov odrôd poľnohospodárskych plodín na účely zistenia, či odroda spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom na registráciu odrody, po dobu registrácie odrody alebo na predĺženie doby registrácie odrody. (13) Predskúšky sú postupy, ktorými sa zisťujú hospodárske znaky a vlastnosti odrody druhov poľnohospodárskych plodín na účel ich overenia v ekologických podmienkach v Slovenskej republike pred podaním žiadosti o registráciu odrody. (14) Spoločný katalóg odrôd je zoznam odrôd zostavený príslušným orgánom Európskej únie z národných katalógov členských krajín Európskej únie.

4 (15) držiavateľ odrody je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať alebo zabezpečovať udržiavacie šľachtenie odrody a ktorá je zapísaná v Štátnej odrodovej knihe. (16) Úradný popis odrody je popis znakov, ktoré sú pre odrodu charakteristické, zostavený na základe odrodových skúšok odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti. (17) znávacie konanie je odborné hodnotenie množiteľských porastov a skúšanie množiteľského materiálu Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len kontrolný ústav"), vrátane osvedčovania vlastnosti množiteľského materiálu na účely vývozu. (18) Množiteľský porast je porast určený na výrobu množiteľského materiálu. (19) Šľachtiteľský množiteľský materiál je množiteľský materiál zodpovedajúci úradnému popisu odrody, ktorý je vyrábaný udržiavateľom odrody alebo pod jeho dozorom a ktorý je určený na výrobu množiteľského materiálu. (20) Množiteľský materiál poľnohospodárskych plodín sú semená na pestovanie rastlín (ďalej len osivo") alebo hľuzy, podzemky, poplazy, cibule, vrúble, odrezky, podpníky, škôlkárske výpestky, sadenice a iné časti rastlín určené na rozmnožovanie a výpestky získané z bunkových alebo z pletivových kultúr na pestovanie rastlín (ďalej len sadivo"). (21) znaný množiteľský materiál je množiteľský materiál, ktorý pochádza z množiteľských porastov a ktorý bol uznaný podľa 15. (22) Kategórie množiteľského materiálu sú šľachtiteľský množiteľský materiál, množiteľský materiál predstupňov, základný množiteľský materiál, certifikovaný množiteľský materiál, štandardný množiteľský materiál, konformný množiteľský materiál a obchodný množiteľský materiál, ktorými je rozlíšená ich biologická hodnota a rozsah sledovaných vlastností. (23) Množiteľský materiál predstupňov je množiteľský materiál vyrábaný priamo udržiavateľom odrody alebo pod jeho dozorom ako kategória predchádzajúca základnému množiteľskému materiálu, ktorá spĺňa predpísané požiadavky na kvalitu a je uznávaný kontrolným ústavom. (24) Základný množiteľský materiál je množiteľský materiál, ktorý je vyrobený priamo zo šľachtiteľského množiteľského materiálu alebo z množiteľského materiálu predstupňov, ktorý slúži na výrobu certifikovaného množiteľského materiálu, spĺňa predpísané požiadavky na kvalitu a je uznávaný kontrolným ústavom. (25) Certifikovaný množiteľský materiál je množiteľský materiál vyrobený priamo z množiteľského materiálu predstupňov, zo základného množiteľského materiálu alebo pri určených druhoch z certifikovaného množiteľského materiálu prvej generácie, spĺňa predpísané požiadavky na kvalitu a je uznávaný kontrolným ústavom.

5 (26) Štandardný množiteľský materiál je množiteľský materiál registrovaných odrôd zelenín, ktorý spĺňa požiadavky na identitu a odrodovú čistotu a ktorý nepodlieha uznávaciemu konaniu. (27) Konformný množiteľský materiál je množiteľský materiál odrôd ovocných druhov a viniča hroznorodého, ktorý spĺňa požiadavky na identitu a odrodovú čistotu a ktorý nepodlieha uznávaciemu konaniu. (28) Obchodný množiteľský materiál je množiteľský materiál druhov, ktorých odrody podliehajú registrácii podľa 3 ods. 1 a ktorý nemá vlastnosti základného množiteľského materiálu alebo certifikovaného množiteľského materiálu alebo štandardného množiteľského materiálu alebo konformného množiteľského materiálu. (29) Sadenice zelenín (priesady) sú mladé rastliny vypestované z osiva, sadiva alebo z častí rastlín, ktoré sú určené na výsadbu na pestovanie zelenín na konečnú spotrebu. (30) Podpníky sú výpestky pestovateľsky overeného druhu, ktoré sú vhodné na štepenie odrôd viniča hroznorodého, ovocných druhov alebo okrasných druhov. (31) Komponenty sú línie, iné odrody alebo ich kombinácie, z ktorých sa daná odroda skladá, alebo z ktorých sa vyrába množiteľský materiál danej odrody. (32) vádzanie do obehu je obchodné skladovanie, ponuka na predaj, predaj, dovoz, vývoz alebo iný spôsob prevodu množiteľského materiálu na inú osobu, ak sú tieto činnosti vykonávané za účelom jeho obchodného využitia. 2) Za uvádzanie do obehu sa nepovažuje výroba alebo úprava množiteľského materiálu inými osobami, ktoré spracovaním alebo výrobou množiteľského materiálu nezískali právo na uvádzanie do obehu. (33) Zmluvný štát je štát, s ktorým Slovenská republika uzavrela medzinárodnú zmluvu v oblasti registrácie odrôd a uvádzania množiteľského materiálu do obehu". Poznámka pod čiarou k odkazu la znie: la) Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov" a 4 vrátane nadpisu znejú: 3 Konanie o registrácii odrody (1) Konanie o registrácii odrody poľnohospodárskych plodín, okrasných, aromatických a liečivých rastlín vykoná kontrolný ústav iba na základe žiadosti. Zoznam druhov poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody povinne podliehajú konaniu o registrácii odrody (ďalej len zoznam druhov") ustanoví Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo") všeobecne záväzným právnym predpisom (2) Žiadosť o registráciu odrody podľa odseku 1, ako aj žiadosť o predĺženie doby registrácie odrody podľa 5 ods. 2 a žiadosť o zrušenie registrácie odrody podľa 6 ods. 1 sa podáva kontrolnému ústavu.

6 (3) Žiadosť o registráciu odrody je oprávnená podať fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len žiadateľ"), ktorá a) odrodu objavila, vytvorila alebo vyvinula vo vlastnom mene a na vlastné náklady alebo financovala jej objavenie, vytvorenie, alebo vyvinutie, alebo b) má na odrodu udelené šľachtiteľské osvedčenie, 2a) alebo c) nadobudla prevodom šľachtiteľské osvedčenie k odrode, 2b) alebo d) podala prihlášku na ochranu práv odrody, 2c) alebo e) je udržiavateľom odrody, ktorá nie je chránená podľa osobitného predpisu, 1) alebo f) je právnym nástupcom osoby uvedenej v písmenách a) až e). (4) Žiadateľ, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike, musí na podanie žiadosti a na zastupovanie v konaní o registrácii odrody splnomocniť 2d) zástupcu, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike. (5) Žiadateľ je povinný kontrolnému ústavu a) podať žiadosť v štátnom jazyku 3) na tlačive a v termíne, ktorý určí kontrolný ústav, b) poskytnúť bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktorý určí kontrolný ústav, c) priložiť pri určených druhoch poľnohospodárskych plodín výsledky predskúšok vykonaných podľa skúšobných metodík kontrolného ústavu, d) doložiť, ak ide o geneticky modifikovanú odrodu, la) súhlas Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na zavedenie odrody do životného prostredia 4) po dobu odrodových skúšok. (6) Kontrolný ústav zaradí odrodu do odrodových skúšok, ak žiadateľ spĺňa podmienky na registráciu odrody ustanovené v odsekoch 1 až 5. Ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok ustanovených na registráciu odrody a nedostatok neodstráni ani v lehote určenej kontrolným ústavom, kontrolný ústav konanie zastaví. a tento následok musí byť žiadateľ pri určení lehoty upozornený. 4 Podmienky registrácie odrody (1) Registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín a okrasných, liečivých a aromatických rastlín sa vykonáva na základe rozhodnutia, ktoré kontrolný ústav vydáva podľa výsledkov odrodových skúšok. (2) Kontrolný ústav vydá rozhodnutie o registrácii odrody s prihliadnutím na posudok komisie podľa 29 ods. 2 písm. a), iba ak odroda a) je odlišná, b) je vyrovnaná, c) je stála, d) má hospodársku hodnotu, e) má názov spĺňajúci podmienky podľa 8, f) má zabezpečené udržiavacie šľachtenie, g) prispeje k zachovaniu a k zlepšeniu poľnohospodárskej výroby, k zlepšeniu kvality produktov určených na výživu ľudí a zvierat, h) nemá nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí, zvierat a na životné prostredie, i) v prípade geneticky modifikovanej odrody spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu 4a).

7 (3) Hospodárska hodnota nie je podmienkou registrácie odrody, ak ide o a) komponenty hybridov, b) odrody tráv, ktoré nie sú určené na krmovinárske využitie, c) odrody zeleninových druhov, d) odrody ovocných druhov, e) odrody okrasných, liečivých a aromatických rastlín. (4) Kontrolný ústav rozhodnutím a) zamietne registráciu odrody, alebo b) vylúči odrodu z odrodových skúšok pred ich skončením, alebo c) predĺži trvanie odrodových skúšok so súhlasom žiadateľa, najviac však o jeden rok, ak odroda nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2 alebo ak žiadateľ neuhradil trovy a náklady konania podľa 37. (5) Kontrolný ústav vydá rozhodnutie podľa odsekov 2 alebo 4 najneskôr do 30 dní od posúdenia komisiou podľa 29 ods. 2 písm. a). ". Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2d, 3, 4 a 4a znejú: 2a) 21 zákona č. 132/1989 Zb. 2b) 11 zákona č. 132/1989 Zb. 2c) 16 zákona č. 132/1989 Zb. 2d) 23 a 31 Občianskeho zákonníka. 566 a nasl. Obchodného zákonníka. 3) Zákon árodnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 4) 17 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z. z. 4a) 21 ods. 6 zákona č. 151/2002 Z. z. ". 5. V 5 odsek 1 sa za slovom registrácii" čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová ktoré sa zapisuje do Štátnej odrodovej knihy. ". 6. V 5 odseky 2 až 5 znejú: (2) Kontrolný ústav na žiadosť žiadateľa o predĺženie doby registrácie odrody rozhodnutím predĺži dobu registrácie odrody o také isté obdobie, ako je pri jednotlivých druhoch uvedené v odseku 1, ak preskúšaním zistí, že odroda spĺňa podmienky registrácie podľa 4 ods. 2 písm. a) až c). Podaním žiadosti o predĺženie doby registrácie sa registrácia odrody predbežne predĺži až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predĺžení doby registrácie odrody. (3) Žiadosť o predĺženie doby registrácie odrody sa kontrolnému ústavu podáva pri druhoch uvedených v odseku 1 písm. a) najneskôr dva roky pred uplynutím doby registrácie, v odseku 1 písm. b) najneskôr tri roky pred uplynutím doby registrácie a v odseku 1 písm. c) najneskôr päť rokov pred uplynutím doby registrácie. (4) Predĺženie doby registrácie odrôd okrasných, aromatických a liečivých rastlín a ostatných poľnohospodárskych plodín neuvedených v zozname druhov sa vykoná bez odrodových skúšok len na základe žiadosti o predĺženie doby registrácie podanej jeden rok pred ukončením registrácie odrody.

8 (5) Žiadateľ, ktorý požiadal o predĺženie doby registrácie odrody, je povinný dodať kontrolnému ústavu bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktoré určí kontrolný ústav. " vrátane nadpisu znie: 6 Zrušenie registrácie odrody (1) Kontrolný ústav rozhodnutím zruší registráciu odrody, ak a) o to požiadal žiadateľ; v prípade viacerých udržiavateľov odrody musia žiadosť o zrušenie registrácie odrody podať všetci jej udržiavatelia, alebo b) odroda už nie je stála alebo vyrovnaná, alebo c) odroda už nemá hospodársku hodnotu, ktorá bola podmienkou registrácie, alebo d) žiadateľ nedodá množiteľský materiál na odrodové skúšky v množstve, kvalite a v termíne určenom kontrolným ústavom, alebo e) stav udržiavacieho šľachtenia a jeho dokumentácie neumožňuje dodržanie podmienok registrácie podľa 4 ods. 2 písm. a) až c) alebo ak nie je kontrolnému ústavu umožnená kontrola udržiavacieho šľachtenia odrody a jeho dokumentácie, alebo f) odroda ohrozuje zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie, alebo g) žiadateľ neuhradil náklady na odrodové skúšky, alebo h) dodatočne vyjde najavo, že neboli splnené podmienky na registráciu odrody. (2) Ak sa zruší registrácia odrody z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) až e), môže byť množiteľský materiál odrody uvádzaný do obehu v dobe určenej kontrolným ústavom, najneskôr však do 30. júna tretieho roka po zrušení registrácie odrody. (3) Ak sa zruší registrácia odrody z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. g), môže byť množiteľský materiál odrody uvádzaný do obehu najneskôr do konca roka, v ktorom bola registrácia zrušená. (4) Ak sa zruší registrácia odrody z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. f) a h), musí byť množiteľský materiál stiahnutý z obehu bezodkladne. ". 8. V 7 ods. 1 sa vypúšťa slovo ministerstva" a slová 4 ods. 3. " sa nahrádzajú slovami 4 ods. 2. ". 9. V 7 odseky 2 až 4 znejú: (2) Do Štátnej odrodovej knihy sa zapisuje a) názov odrody, b) latinský názov a slovenský názov druhu, ku ktorému odroda patrí, c) evidenčné číslo odrody, d) obchodné meno (meno a priezvisko) a sídlo (trvalý pobyt) žiadateľa, e) dátum doručenia žiadosti o registráciu odrody, f) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii odrody, g) dátum zrušenia alebo uplynutia doby registrácie odrody, h) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predĺžení registrácie odrody, i) údaj o genetickej modifikácii, ak ide o geneticky modifikovanú odrodu la), j) údaj o majiteľovi šľachtiteľského osvedčenia 4b), k) obchodné meno (meno a priezvisko) a sídlo (trvalý pobyt) udržiavateľ odrody ( 2 ods. 15).

9 (3) Každú zmenu údajov uvedených v odseku 2 je žiadateľ povinný do 30 dní písomne oznámiť kontrolnému ústavu. (4) Kontrolný ústav každoročne zostavuje zoznam registrovaných odrôd zapísaných v Štátnej odrodovej knihe a zoznam krajových odrôd 4c) (ďalej len listina registrovaných odrôd"), ktorý vydáva ministerstvo vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len vestník"). Ministerstvo na návrh kontrolného ústavu zverejní zápis každej zmeny v Štátnej odrodovej knihe vo vestníku do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o zmene údajov. ". Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú: 4b) 2 písm. i) zákona č. 132/1989 Zb. 4c) 2 písm. g) zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo. ". 10. V 8 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie: (1) Pre odrodu sa musí v Slovenskej republike používať rovnaký názov ako v zmluvnom štáte. To neplatí, ak názov odrody nespĺňa podmienky podľa odseku 2. ". Doterajší text 8 sa označuje ako odsek V 8 ods. 2 písmeno e) znie:,, e) nesmie byť zhodný alebo zameniteľný s ochrannou známkou, označením pôvodu alebo zemepisným názvom pre rovnaké alebo podobné výrobky a nesmie ani inak porušovať práva alebo právom chránené záujmy iných osôb, " 12. V 8 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá písmeno h), ktoré znie:,, h) nesmie byť ťažko vysloviteľný alebo inak jazykovo nevhodný. ". 13. V 8 sa vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú: (3) Žiadateľ o registráciu odrody je povinný oznámiť kontrolnému ústavu do šiestich mesiacov pred predpokladaným ukončením odrodových skúšok návrh názvu odrody. (4) Podrobnosti o názve odrody ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. " vrátane nadpisu znie:,, 9 Šľachtenie odrôd rastlín (1) Šľachtenie nových odrôd je oprávnená vykonávať každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá preukáže, že má na túto činnosť zodpovedajúce technické vybavenie. Údaj o šľachtení odrôd sa do obchodného registra 4d) zapíše na základe osvedčenia o šľachtení nových odrôd rastlín alebo osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín, ktoré kontrolný ústav vydá žiadateľovi na základe jeho písomnej žiadosti a čestného vyhlásenia 4e) o tom, že vykonáva šľachtenie nových odrôd alebo udržiavacie šľachtenie odrôd a má na túto činnosť zodpovedajúce technické vybavenie.

10 (2) Ten, kto vykonáva šľachtenie nových odrôd, je povinný a) viesť záznamy o 1. genetických zdrojoch rastlín, 4f) ktoré použil pri vytvorení, objavení alebo vyvinutí odrody, 2. použitej metóde šľachtenia odrody, 3. priebehu šľachtenia odrody, 4. množstve vyrobeného šľachtiteľského množiteľského materiálu, b) vyhotoviť popis odrody, c) viesť evidenciu o použití prostriedkov štátneho rozpočtu 4g) poskytnutých na šľachtenie odrody, d) evidovať pôvodcov 4h) a ich podiely na vytvorení, objavení alebo vyvinutí novej odrody, e) uchovávať dokumentáciu o odrode podľa písmen a), b) a d) najmenej 30 rokov od právoplatnosti rozhodnutia o registrácii odrody. (3) držiavacie šľachtenie odrody je oprávnený vykonávať žiadateľ uvedený v 3 ods. 3 písm. a) až d) a f). Iná fyzická osoba alebo právnická osoba môže udržiavať odrodu chránenú podľa osobitného predpisu 1) iba s jeho písomným súhlasom. Ak odroda nie je chránená podľa osobitného predpisu 1), jej udržiavateľom môže byť každý, kto riadne plní povinnosti podľa odseku 6 a kto písomne požiada kontrolný ústav, aby bol ako udržiavateľ odrody zapísaný v Štátnej odrodovej knihe. (4) Ak odrodu registrovanú podľa 4 ods. 2 udržiavajú aj ďalší udržiavatelia odrody a) každý z nich môže písomne požiadať kontrolný ústav, aby bol v Štátnej odrodovej knihy zapísaný ako ďalší udržiavateľ odrody podľa 7 ods. 2 písm. d); ak ide o odrodu chránenú podľa osobitného predpisu, 1) udržiavateľ odrody musí k žiadosti pripojiť písomný súhlas majiteľa šľachtiteľského osvedčenia, 4i) inak kontrolný ústav konanie o zápise ďalšieho udržiavateľa odrody do Štátnej odrodovej knihy zastaví, b) ďalší udržiavateľ odrody je povinný dodať kontrolnému ústavu bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktoré určí kontrolný ústav; ďalej je povinný poskytnúť potrebné informácie o odrode, ak si ich kontrolný ústav vyžiada, c) kontrolný ústav rozhodne o zápise ďalších udržiavateľov odrody do Štátnej odrodovej knihy, ak sa na základe vykonaných odrodových skúšok preukáže, že množiteľský materiál poskytnutý ďalším udržiavateľom odrody má vlastnosti, ktoré odroda mala pri jej registrácii a ktoré sú uvedené v popise odrody podľa odseku 2 písm. b). (5) Ak kontrolný ústav má zapísať v Štátnej odrodovej knihe zmenu v osobe udržiavateľa odrody na základe 3 ods. 3 písm. f), odrodové skúšky podľa odseku 4 písm. c) sa nevykonajú. (6) držiavateľ odrody je povinný počas trvania odrodových skúšok a doby registrácie odrody a) zabezpečiť udržiavacie šľachtenie odrôd na udržiavanie znakov a vlastností odrody, na základe ktorých bola odroda zaregistrovaná, b) zabezpečiť dodávku základného množiteľského materiálu do množiteľského cyklu, c) dodať na vyžiadanie kontrolného ústavu kontrolné vzorky množiteľského materiálu registrovanej odrody na účely overovania požiadaviek, na základe ktorých bola odroda zaregistrovaná, d) predložiť na vyžiadanie kontrolného ústavu dokumentáciu udržiavacieho šľachtenia odrôd,

11 e) viesť záznamy o 1. používanej metóde udržiavacieho šľachtenia odrôd, 2. množstve vyrobeného množiteľského materiálu, f) viesť evidenciu o použití prostriedkov štátneho rozpočtu 4g) poskytnutých na udržiavacie šľachtenie odrôd, g) uchovávať záznamy podľa písmena e) po dobu troch rokov od ich vyhotovenia. (7) Odroda registrovaná podľa 4 ods. 2 môže byť udržiavaná v Slovenskej republike alebo v zmluvnom štáte, ak je zabezpečená kontrola jej udržiavacieho šľachtenia odrôd kontrolným ústavom". Poznámky pod čiarou k odkazom 4d až 4i znejú: 4d) 31 ods. 2 Obchodného zákonníka. 4e) 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 4f) 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 215/2001 Z. z. 4g) 2 a 3 zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z. 4h) 2 písm. g), bod 1. 2 a 7 ods. 7 zákona č. 132/1989 Zb. 4i) 2 písm. i) zákona č. 132/1989 Zb. ". 15. V 10 ods. 1 písm. b) sa slová majiteľov, udržiavateľov a osôb majúcich práva k odrode podľa osobitného zákona, 1 ) "nahrádzajú slovom žiadateľov, " vrátane nadpisu znie: 12 Splnomocňovacie ustanovenia na vykonanie druhej časti zákona Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom a) zoznam druhov podľa 3 ods. 1, b) druhy poľnohospodárskych plodín, pre ktoré je podmienkou registrácie overenie hospodárskej hodnoty podľa 4 ods. 2 písm. d), c) druhy poľnohospodárskych plodín, pri ktorých sa pri podaní žiadosti o registráciu odrody vyžaduje predloženie výsledkov predskúšok; podrobnosti o vykonávaní odrodových skúšok, o poskytovaní množiteľského materiálu na vykonanie odrodových skúšok, o náležitostiach žiadosti o registráciu odrody podľa 3 a o úradnom popise odrody ( 2 ods. 16), d) podrobnosti o výkone šľachtenia odrôd a o vedení dokumentácie podľa 9, e) druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody sa budú skúšať na účely zápisu do Zoznamu odporučených odrôd aj na určenie spôsobu vykonávania skúšok, komplexného hodnotenia hospodárskych vlastností odrôd a bližších podmienok zápisu do Zoznamu odporučených odrôd podľa 11, f) podrobnosti o podmienkach skúšania odrôd na účely ich registrácie a predĺženia doby ich registrácie, g) podrobnosti o podmienkach skúšania geneticky modifikovaných odrôd na účely ich registrácie, h) podrobnosti o náležitostiach listiny registrovaných odrôd". 17. adpis tretej časti znie: MOŽITEĽSKÝ MATERIÁL POĽOHOSPODÁRSKYCH PLODÍ".

12 až 16 vrátane nadpisov znejú: 13 Podmienky výroby, spracovania a uvádzania množiteľského materiálu do obehu (1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na účely podnikania množiteľský materiál vyrába, alebo dováža, alebo vyváža, alebo spracúva, alebo nakupuje na účely uvádzania do obehu (ďalej len dodávateľ"), musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa (ďalej len osvedčenie"), ktoré vydáva kontrolný ústav. (2) Držiteľom osvedčenia podľa odseku 1 musí byť aj dovozca, ktorý dováža množiteľský materiál len pre vlastnú spotrebu. (3) Kontrolný ústav vydá osvedčenie podľa odseku 1 dodávateľovi, ktorý je fyzickou osobou, ak a) absolvoval stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v poľnohospodárskom, lesníckom alebo prírodovednom odbore, b) úspešne vykonal skúšku odbornej spôsobilosti ( 22 písm. h)). (4) Kontrolný ústav vydá osvedčenie podľa odseku 1 dodávateľovi, ktorý je právnickou osobou, ak podmienky uvedené v odseku 3 spĺňa jej zodpovedný zástupca, ktorý je s ňou v pracovnoprávnom vzťahu; to neplatí, ak podmienku podľa odseku 3 spĺňa jej spoločník alebo člen, jej štatutárny orgán, alebo člen jej štatutárneho orgánu (ďalej len zodpovedný zástupca"). (5) Osvedčenie vydané dodávateľovi obsahuje a) obchodné meno, b) identifikačné číslo, c) pri právnických osobách sídlo, pri fyzických osobách bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska, d) osobné údaje zodpovedného zástupcu podľa odseku 4 (meno a bydlisko), e) predmet činnosti podľa odseku 1, í) doba, na ktorú sa osvedčenie vydáva, ak dodávateľ v písomnej žiadosti uviedol dobu určitú, g) deň začatia predmetu činnosti, ak dodávateľ v žiadosti uviedol neskorší deň začatia podnikania, h) dátum vydania osvedčenia. (6) Dodávateľ je povinný oznámiť kontrolnému ústavu všetky zmeny údajov uvedených v odseku 5 do 15 dní od ich vzniku. Kontrolný ústav na základe oznámenia vydá dodávateľovi nové osvedčenie. (7) Kontrolný ústav vedie evidenciu dodávateľov a vydaných osvedčení. (8) stanovenia odsekov 1 až 7 sa nevzťahujú na toho, kto množiteľský materiál nakupuje v malospotrebiteľskom balení na území Slovenskej republiky na účely jeho ďalšieho uvádzania do obehu.

13 (9) Kontrolný ústav rozhodnutím osvedčenie zruší, ak a) zistí, že dodávateľ po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po sebe nevykonáva činnosť, pre ktorú bol evidovaný, alebo b) dodávateľ o vyradenie z evidencie vedenej podľa odseku 7 sám písomne požiada, alebo c) dodávateľ už nie je v pracovnoprávnom vzťahu so zodpovedným zástupcom a túto podmienku nesplní v lehote určenej kontrolným ústavom v písomnej výzve, alebo d) dodávateľ inak porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto zákona. (10) Osvedčenie zaniká a) smrťou alebo zánikom dodávateľa, b) rozhodnutím kontrolného ústavu podľa odseku 9. (11) Ak osvedčenie zanikne, kontrolný ústav dodávateľa z evidencie vedenej podľa odseku 7 vyradí. 14 vádzanie množiteľského materiálu do obehu (1) Do obehu možno uvádzať množiteľský materiál odrôd, ktoré sú zapísané v Štátnej odrodovej knihe, iba ak je uznaný a) ako množiteľský materiál predstupňov alebo ako základný množiteľský materiál alebo certifikovaný množiteľský materiál, b) ako štandardný množiteľský materiál zelenín, ak sú splnené požiadavky podľa 16, alebo konformný množiteľský materiál ovocných druhov a viniča hroznorodého, ak sú splnené požiadavky podľa 16a. (2) Komponenty na výrobu registrovaných hybridov možno uvádzať do obehu, ak sú uznané podľa tohto zákona ako základný množiteľský materiál alebo ako certifikovaný množiteľský materiál. (3) Množiteľský materiál druhov poľnohospodárskych plodín a zelenín možno uvádzať do obehu aj ako zmes osív podľa 18 alebo pri zeleninách aj ako sadenice zelenín podľa 18a. (4) Množiteľský materiál okrasných rastlín vrátane ovocných druhov a zelenín pre okrasné účely sa môže uvádzať do obehu podľa 18b. (5) Obchodný množiteľský materiál možno uvádzať do obehu podľa 17. (6) Ak ide o množiteľský materiál ostatných poľnohospodárskych plodín, okrasných, aromatických a liečivých rastlín, ktoré nie sú uvedené v zozname druhov a ich odrody nie sú registrované ani na základe žiadosti, možno takýto množiteľský materiál uvádzať do obehu bez uvedenia kategórie množiteľského materiálu. Dodávateľ je povinný uviesť na obale kvalitatívne hodnoty množiteľského materiálu. Množiteľský materiál môže byť označený odrodou, len ak ide o odrodu a) chránenú podľa osobitného zákona, 1) b) všeobecne známu, l) c) zapísanú v zozname vedenom dodávateľom na základe popisu uloženého u dodávateľa.

14 15 znávanie množiteľských porastov a množiteľského materiálu (1) znávaciemu konaniu kontrolným ústavom podliehajú a) množiteľské porasty určené na výrobu množiteľského materiálu predstupňov, základného množiteľského materiálu alebo certifikovaného množiteľského materiálu, b) množiteľský materiál predstupňov, základný množiteľský materiál a certifikovaný množiteľský materiál v predpísaných generáciách, ktorý pochádza z uznaných množiteľských porastov. (2) Dodávateľ je povinný písomne požiadať o uznávanie množiteľských porastov a množiteľského materiálu podľa odseku 1 v lehotách určených kontrolným ústavom. (3) Kontrolný ústav na základe výsledkov uznávacieho konania rozhodne o uznaní množiteľských porastov alebo množiteľského materiálu. 16 Podmienky výroby štandardného množiteľského materiálu (1) Štandardný množiteľský materiál sa musí vyrobiť z príslušnej generácie uznaného množiteľského materiálu v jednom množiteľskom cykle pri zachovaní počtu predpísaných generácií jednotlivých druhov. (2) Dodávateľ štandardného množiteľského materiálu je povinný a) hodnotiť množiteľské porasty, b) vykonávať analýzy množiteľského materiálu, c) odoberať vzorky a uchovávať ich po dobu troch rokov, d) viesť prehľad o výrobe štandardného množiteľského materiálu, e) uviesť vlastnosti štandardného množiteľského materiálu na ním vydanom osvedčenia o pôvode a kvalite, f) viesť evidenciu o predaji štandardného množiteľského materiálu. ". 19. Za 16 sa vkladá 16a, ktorý vrátane nadpisu znie: 16a Podmienky výroby konformného množiteľského materiálu (1) Konformný množiteľský materiál sa môže vyrábať a uvádzať do obehu len pri odrodách ovocných druhov uvedených v zozname druhov a pri odrodách viniča hroznorodého. (2) Za kvalitu, druhovú pravosť a odrodovú čistotu konformného množiteľského materiálu zodpovedá dodávateľ. (3) Konformný množiteľský materiál musí byť označený názvom odrody. ázov odrody sa uvádza, ak je odroda a) registrovaná, alebo b) chránená podľa osobitného predpisu 1), alebo c) zapísaná v zozname popisov odrôd vedenom dodávateľom.

15 (4) Dodávateľ je povinný konformný množiteľský materiál kontrolovať a viesť evidenciu o a) jeho pôvode a vlastnostiach, b) jeho hmotnosti alebo počte kusov použitých na výrobu, c) technologickom postupe jeho pestovania, d) stave množiteľského porastu, z ktorého bude vyrábaný, e) spôsobe chemického ošetrenia množiteľského porastu, f) jeho výžive, g) zdravotnom stave rastlín podľa osobitného zákona, 4j) h) jeho zbere, i) počte kusov alebo hmotnosti, j) jeho nákupe, výrobe a predaji a o vykonaných kontrolách. (5) Dodávateľ je povinný uchovávať evidenciu podľa odseku 4 po dobu päť rokov. ". Poznámka pod čiarou k odkazu 4j znie: 4j) Zákon árodnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z. " a 18 vrátane nadpisov znejú: 17 Podmienky výroby obchodného množiteľského materiálu (1) Množiteľský materiál tých druhov, ktoré sú uvedené v zozname druhov, sa môže uvádzať do obehu ako obchodný množiteľský materiál iba za podmienok uvedených v 40 ods. l. (2) Obchodný množiteľský materiál môže uvádzať do obehu len dodávateľ, ktorý a) spĺňa požiadavky na označovanie a balenie podľa 20 okrem požiadavky uvedenej v odseku 3 písm. c), b) na obale uvedie, či ide o jarnú alebo ozimnú formu, prípadne iné vlastnosti množiteľského materiálu, c) vedie evidenciu o hmotnosti alebo počte kusov vyrábaného obchodného množiteľského materiálu po dobu päť rokov, d) vedie evidenciu o nákupe, výrobe a predaji obchodného množiteľského materiálu po dobu päť rokov. 18 Zmesi (1) a poľnohospodárske účely možno uvádzať do obehu zmesi osív druhov a odrôd (ďalej len zmes"), ktoré možno uvádzať do obehu aj samostatne. (2) Dodávateľ je povinný ohlásiť kontrolnému ústavu výrobu zmesí najneskôr jeden mesiac pred jej začiatkom spolu s údajmi o zložení zmesí, o percentuálnom podiele, podľa druhov a odrôd rastlín, o obchodnom názve a označení zmesi. (3) Kontrolný ústav po kontrole údajov podľa odseku 2 a) zmesi eviduje a pred ich uvedením do obehu každej pridelí registračné číslo, b) odoberie úradnú vzorku a uchovávajú po dobu troch rokov na kontrolné účely.

16 (4) Zmesi určené na poľnohospodárske účely sa môžu uvádzať do obehu, len ak a) osivo pred zmiešaním bolo uznané ako základný množiteľský materiál alebo certifikovaný množiteľský materiál, alebo bolo vyrobené ako štandardný množiteľský materiál, prípadne povolené ako obchodný množiteľský materiál, b) sú určené a označené na použitie ako zmesi: 1. obilnín alebo zmesi obilnín a strukovín na výrobu zrna, 2. iných druhov okrem tráv na kŕmne účely, 3. tráv a iných krmovín na kŕmne účely, 4. rôznych druhov na zelené hnojenie. (5) Zmesi určené na iné ako poľnohospodárske účely a) môžu obsahovať aj druhy neuvedené v zozname druhov, b) podliehajú ustanoveniam tohto zákona, ak obsahujú najmenej jeden druh uvedený v zozname druhov. (6) Do obehu sa môžu uvádzať odrodové zmesi len zelenín a riep. Tieto zmesi sa môžu uvádzať do obehu iba v malospotrebiteľskom balení. Podrobnosti o uvádzaní zmesí do obehu ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. ". 21. Za 18 sa vkladajú nové 18a, 18b a 18c, ktoré vrátane nadpisov znejú: 18a Sadenice zelenín (1) Sadenice tých druhov zelenín, ktoré sú uvedené v zozname druhov, musia a) pochádzať z osiva alebo častí rastlín registrovaných odrôd v kategóriách základný množiteľský materiál, certifikovaný množiteľský materiál alebo štandardný množiteľský materiál, b) byť pestované a uchovávané oddelene, aby nedošlo k ich zmiešaniu, c) nesmú obsahovať škodlivé organizmy 4k) a viditeľné príznaky poškodenia týmito organizmami. (2) Dodávateľ ( 13 ods. 1) je povinný a) informovať kontrolný ústav o výskyte škodlivých organizmov a vykonať opatrenia proti šíreniu škodlivých organizmov, b) zabezpečiť identifikáciu, sledovanie a kontrolu kritických bodov výrobného procesu ( 22 písm. n)), c) požiadať kontrolný ústav o odber vzoriek na kontrolu druhovej a odrodovej pravosti. d) viesť evidenciu výroby sadeníc zelenín ( 22 písm. n)) a uchovávať záznamy po dobu troch rokov. (3) Kontrolný ústav zabezpečí kontrolu plnenia povinností dodávateľom podľa odseku 2. 18b Množiteľský materiál okrasných druhov (1) Množiteľský materiál okrasných druhov, ktorý sa uvádza do obehu a) musí spĺňať požiadavky na druhovú pravosť, čistotu a kvalitu, b) ak je odroda označená podľa odseku 3, musí spĺňať požiadavky aj na odrodovú pravosť, čistotu a kvalitu,

17 c) nesmie obsahovať škodlivé organizmy. (2) Dodávateľ ( 13 ods. 1) množiteľského materiálu okrasných druhov je povinný a) informovať kontrolný ústav o výskyte škodlivých organizmov, b) označiť množiteľský materiál podľa 20, c) zabezpečiť oddelenú identifikáciu, odber vzoriek pre kontrolu, sledovanie a kontrolu kritických bodov výrobného procesu ( 22 písm. n)), d) uchovávať údaje o odrodách, ktoré uvádza do obehu. (3) Množiteľský materiál okrasných druhov môže byť označený názvom odrody, len ak ide o odrodu a) registrovanú podľa 3 ods. 1, alebo b) chránenú podľa osobitného zákona, 1), alebo c) všeobecne známu, 1)alebo d) zapísanú v zozname popisov odrôd vedenom dodávateľom. 18c Množiteľský materiál pre ekologické poľnohospodárstvo Množiteľský materiál pre ekologické poľnohospodárstvo 41) názvom rčené pre ekologické poľnohospodárstvo. ". musí byť označený Poznámky pod čiarou k odkazom 4k a 4l znejú: 4k) 2 písm. i) zákona árodnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení zákona č. 471/2001 Z. z. 4l) Zákon č. 224/1998 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín. " a 20 vrátane nadpisov znejú: 19 Podmienky dovozu množiteľského materiálu (1) Dovážať možno množiteľský materiál a) registrovaných odrôd druhov podľa zoznamu druhov, b) odrôd alebo druhov ostatných poľnohospodárskych plodín, okrasných, aromatických a liečivých rastlín neuvedených v zozname druhov, c) odrôd zapísaných v Spoločnom katalógu odrôd alebo v zozname odrôd zmluvného štátu, d) neregistrovaných odrôd druhov uvedených v zozname druhov, ktoré sú na základe zmluvy určené výhradne na vývoz 1. na jedno vegetačné obdobie pri jednoročných druhoch poľnohospodárskych plodín, 2. pri viacročných druhoch poľnohospodárskych plodín na dobu trvania prvého zásevu. e) neregistrovaných odrôd ovocných druhov a viniča hroznorodého, ktoré sú určené pre výrobu konformného množiteľského materiálu. (2) Dovezený množiteľský materiál možno uvádzať do obehu, iba ak je v krajine jeho pôvodu vydaný doklad o odrodovej pravosti a semenárskej kvalite a zodpovedá podmienkam tohto zákona a osobitného predpisu. 1) (3) Ten, kto množiteľský materiál dováža, je povinný písomne oznámiť kontrolnému ústavu dovoz a do troch dní od jeho uskutočnenia požiadať o odber vzoriek na účely posúdenia zhody v kvalitatívnych požiadavkách.

18 (4) Kontrolný ústav preskúša kvalitu dovezeného množiteľského materiálu, či táto zodpovedá požiadavkám pre jednotlivé druhy poľnohospodárskych plodín. Podrobnosti o požiadavkách ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. (5) a účely uvádzania do obehu je zakázané dovážať a) konformný množiteľský materiál ovocných drevín a viniča hroznorodého, b) zmes osív pre poľnohospodárske účely, c) množiteľský materiál geneticky modifikovaných odrôd ak nie je vydaný súhlas na dovoz podľa osobitného predpisu 4m). (6) Podmienky ustanovené v odsekoch 1 až 5 sa vzťahujú aj na toho kto dováža množiteľský materiál len pre vlastnú spotrebu a ktorý je evidovaný podľa Označovanie a balenie množiteľského materiálu (1) Množiteľský materiál možno uvádzať do obehu len v obaloch vylučujúcich ich zámenu a uzatvorených tak, že je zachovaná možnosť kontroly pôvodnosti obsahu. Dodávateľ množiteľského materiálu je povinný používať predpísaný spôsob balenia, označovania obalov a plombovania. (2) Údaje na označení obalov musia byť dobre čitateľné, nezmazateľné a v štátnom jazyku 3) (3) a každom obale množiteľského materiálu musia byť uvedené tieto údaje a) meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je dodávateľom fyzická osoba alebo obchodné meno a sídlo, ak je dodávateľom právnická osoba, b) názov druhu, alebo ak ide o zmesi, názov druhov a ich percentuálne podiely, c) názov odrody alebo ak ide o zmesi názvy odrôd, okrem obchodného množiteľského materiálu, d) kategória množiteľského materiálu ( 2 ods. 22), e) označenie generácie, ak ide o základný množiteľský materiál alebo certifikovaný množiteľský materiál, f) identifikačné číslo alebo číslo dávky, g) rok použitia, h) čistá hmotnosť alebo počet kusov, i) názov použitého moridla a jeho účinná látka, ak sa použilo, j) mesiac a rok posledného odberu úradnej vzorky, s výnimkou malospotrebiteľského balenia. (4) a obale, v ktorom sa uvádza do obehu množiteľský materiál v malospotrebiteľskom balení, musia byť uvedené okrem údajov podľa odseku 3 aj údaje o dátume zabalenia a dobe použiteľnosti. (5) Údaje na obale množiteľského materiálu geneticky modifikovaných odrôd uvádzaných do obehu musia obsahovať označenie podľa osobitného zákona. la) ". Poznámka pod čiarou k odkazu 4m znie: 4m) 21 zákona č. 151/2002 Z. z. ".

19 sa slová výrobcu osiva" nahrádzajú slovom dodávateľa" vrátane nadpisu znie: 22 Splnomocňovacie ustanovenia na vykonanie tretej časti zákona Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom a) podrobnosti o podmienkach uvádzania moreného a nemoreného množiteľského materiálu poľnohospodárskych plodín do obehu, b) podmienky uznávania množiteľského porastu, ukazovatele a kritériá na uznávanie množiteľského materiálu, označovanie kategórií a generácií množenia a predpísané počty generácií pre jednotlivé druhy, c) požiadavky na výrobu, kvalitu, uvádzanie štandardného množiteľského materiálu do obehu, náležitosti osvedčenia o pôvode a kvalite a náležitosti evidencie, d) požiadavky na výrobu, kvalitu, uvádzanie obchodného množiteľského materiálu do obehu, náležitosti osvedčenia o kvalite a náležitosti evidencie, e) podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní a požiadavky na malospotrebiteľské balenie množiteľského materiálu, f) oblasti na výrobu základného zemiakového sadiva a pravidlá pestovania zemiakov v týchto oblastiach, g) podmienky výkonu kontroly dovezeného množiteľského materiálu, h) podrobnosti o príprave na skúšku z odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v 13 a o vydaní osvedčenia, i) spôsob skúšania a označovania uznaného množiteľského materiálu vyrobeného z meristémových kultúr alebo iným postupom vhodným na výrobu zdravého množiteľského materiálu, j) spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality množiteľského materiálu uvádzaného do obehu, k) náležitosti prihlášky do uznávacieho konania a dokladov o uznaní množiteľského materiálu, 1) termíny podávania prihlášok množiteľských porastov do uznávacieho konania, m) požiadavky na výrobu, kvalitu a uvádzanie konformného množiteľského materiálu do obehu, náležitosti dokladov o kvalite a predpísanej evidencii konformného množiteľského materiálu, náležitosti vedenia zoznamov popisov odrôd vedených dodávateľom, n) požiadavky na vlastnosti sadeníc zelenín, podrobnosti o spôsobe balenia a označovania sadeníc zelenín, podmienky pre sledovanie a kontrolu kritických bodov výrobného procesu sadeníc zelenín, podrobnosti postupu pri odbere vzoriek sadeníc zelenín, náležitosti a spôsob evidencie a vedenia záznamov, o) požiadavky na vlastnosti a kvalitu určených druhov okrasných rastlín, a náležitosti vedenia zoznamov popisov odrôd" ods. 2 znie: (2) Ministerstvo rozhodne o registrácii klonu alebo multiklonálnej variety na základe návrhu lesníckeho ústavu, iba ak a) výsledky štátnych klonových skúšok, vykonané lesníckym ústavom preukázali, že klon alebo multiklonálna varieta spĺňajú požadované znaky a požiadavky na ekologickú alebo na hospodársku hodnotu, b) pri klone alebo multiklonálnej variete geneticky modifikovanej dreviny a bol vydaný súhlas Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 4n). "

20 Poznámka pod čiarou k odkazu 4n znie: 4n) 17 zákona č. 151/2002 Z. z. ". 26. V 29 ods. 1 písm. b) sa slová osív poľnohospodárskych plodín" nahrádzajú slovami množiteľského materiálu poľnohospodárskych plodín, okrasných, aromatických a liečivých rastlín. ". 27. V 29 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová 4 ods. 3 a 4, 5 ods. 2 a 4, 6 ods. 1 a". 28. V 29 odsek 2 písm. a) znie:,, a) posudzuje návrhy na rozhodnutia podľa 4 ods. 2, 4 a 5, 5 ods. 2, 6 ods. 1 a 23 ods. 2 a 4, ukazovatele a kritériá registrácie odrôd a uznávania množiteľského materiálu, metodické postupy a systémy skúšania a kontroly odrôd a množiteľského materiálu a návrhy na prijatie mimoriadnych opatrení podľa 40, " vrátane nadpisu znie: 30 Kontrolný ústav Kontrolný ústav na úseku skúšania a kontroly odrôd a množiteľského materiálu a) vykonáva skúšanie odrôd a klonov pri určených druhoch poľnohospodárskych plodín, okrasných, aromatických a liečivých rastlín na účely ich registrácie, b) vykonáva skúšanie a kontrolu odrôd a klonov pri určených druhoch poľnohospodárskych plodín, okrasných, aromatických a liečivých rastlín po ich registrácii posúdením zhody ich vlastností, na základe ktorých boli odroda alebo klon registrované, c) vykonáva skúšanie odrôd určených na zápis do Zoznamu odporučených odrôd a počas trvania zápisu odrôd v ňom a vydáva Zoznam odporučených odrôd, d) rozhoduje podľa 3 ods. 6, 4 ods. 2, 4 a 5, 5 ods. 2, 6 ods. 1, 9 ods. 4, 13 ods. 8 a 36, e) zostavuje listinu registrovaných odrôd, f) vypracúva a vydáva metodické pokyny, metodiky odrodových skúšok a metodiky skúšania množiteľského materiálu, g) vykonáva uznávanie množiteľského materiálu poľnohospodárskych plodín, h) vykonáva kontrolu štandardného množiteľského materiálu, konformného množiteľského materiálu, obchodného množiteľského materiálu, zmesí a množiteľského materiálu okrasných rastlín, i) vykonáva kontrolu množiteľského materiálu v priebehu jeho spracovania, balenia, skladovania a uvádzania do obehu, j) vykonáva kontrolu kvality dovážaného a vyvážaného množiteľského materiálu, k) vykonáva kontrolu množiteľského materiálu na posúdenie zhody jeho kvality s kvalitou uvedenou v pôvodných dokladoch, 1) vykonáva evidenciu dodávateľov a hodnotí ich činnosť, m) vykonáva kontrolu udržiavacieho šľachtenia, vydáva osvedčenia podľa 9, nahliada do dokumentácie podľa 9 a vykonáva potrebné zistenia. ". 30. V 31 sa za písmeno h) vkladá písmeno i), ktoré znie:,, i) vypracúva návrhy na rozhodnutia ministerstva podľa 23 ods. 2 a 4. ".

21 31. V 32 odseky 1 a 2 znejú: (1) Kontrolný ústav a lesnícky ústav môžu na účely kontroly a skúšania ( 1 ods. 1 písm. b)) využívať aj výsledky skúšok a zistení iných odborne spôsobilých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb alebo si môžu zaobstarať vykonanie jednotlivých skúšobných úkonov na základe zmluvy 8a) uzavretej s inou odborne spôsobilou fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou 9). (2) Kontrolný ústav a lesnícky ústav môžu poveriť výkonom kontroly a skúšania inú odborne spôsobilú fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu 9). " Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3. Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 9 znejú: 8a) 409 a 536 Obchodného zákonníka. 9) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č 436/2001 Z. z. ". 32. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie: l0) Zákon árodnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. " vrátane nadpisu znie: 34 Zverejňovanie informácií Orgány kontroly pri poskytovaní informácií o odrodách a množiteľskom materiále nesmú poskytovať alebo inak zverejňovať také údaje, ktoré sú chránené podľa osobitných predpisov 11) alebo ktoré žiadateľ alebo dodávateľ označí za predmet obchodného tajomstva, ak nejde o údaje verejne známe. ". Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie: 11) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z.. ". 34. V 35 sa v odseku 1 za písmeno h) vkladajú písmená i) až 1), ktoré znejú:,, i) uvedie do obehu množiteľský materiál, ktorý podľa tohto zákona nie je dovolené do obehu uvádzať, alebo za množiteľský materiál vydáva a uvádza do obehu materiál, ktorý nie je množiteľským materiálom podľa tohto zákona, j) neuchováva vzorky množiteľského materiálu podľa 16, k) uvedie do obehu množiteľský materiál, ktorý nie je balený alebo označovaný podľa tohto zákona, 1) v sadivovej oblasti na výrobu základného zemiakového sadiva ( 22 písm. f)) nedodržiava povinnosť zakladať porasty zemiakov len zo sadiva, ktoré spĺňa predpísané požiadavky na certifikovaný množiteľský materiál. ". 35. V 36 odsek 2 sa na konci pripája táto veta: Odvolanie proti opatreniu kontrolného ústavu vydaného podľa odseku 1 nemá odkladný účinok. ".

22 36. V 1 ods. 1 písm. b), v 28, v 29 ods. 1 písm. c), v 35 ods. 1 písm. a), v 36 ods. 1 písm. a), b), a d) a v 37 v odsekoch 1 a 3 sa slovo osivo" nahrádza slovami množiteľský materiál" v príslušnom gramatickom tvare. 37. V 37 odsek 1 sa slovo výrobcov" nahrádza slovom dodávateľov". 38. Za 39 sa vkladá 39a, ktorý vrátane nadpisu znie: 39a Prechodné ustanovenie (1) Konania podľa 3 ods. 4 a 5, 4 ods. 3 a 4, 5 ods. 2 a 4 a 6 ods. 1 začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. (2) Kontrolný ústav je povinný do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona upraviť listinu registrovaných odrôd tak, aby bola v súlade s týmto zákonom. (3) Žiadatelia ( 3 ods. 3) sú povinní predložiť kontrolnému ústavu v lehote určenej v jeho výzve doklady, ktoré sú potrebné na uvedenie listiny registrovaných odrôd do súladu s týmto zákonom; inak kontrolný ústav nepreukázaný údaj v listine registrovaných odrôd neuvedie. " vrátane nadpisu znie: 40 Mimoriadne opatrenia (1) Ak je vážne ohrozené zásobovanie trhu certifikovaným množiteľským materiálom odrôd niektorého z druhov, ktorý je uvedený v zozname druhov, môže ministerstvo na návrh kontrolného ústavu najviac na dobu jedného roka a) povoliť uvádzanie do obehu obchodného množiteľského materiálu; tento množiteľský materiál musí byť vyrobený z iných ako množiteľských porastov a jeho kvalita musí zodpovedať požiadavkám pre kategóriu certifikovaný množiteľský materiál, b) určiť odlišné kvalitatívne podmienky uznávania množiteľského materiálu. (2) Ak hrozí nebezpečenstvo vzniku škody v dôsledku nedostatku množiteľského materiálu registrovaných odrôd alebo obchodného množiteľského materiálu, môže ministerstvo povoliť dovoz aj certifikovaného množiteľského materiálu odrôd, ktoré v Slovenskej republike nie sú registrované. Takýto množiteľský materiál možno uvádzať do obehu najviac na dobu jedného roka. (3) Ministerstvo zverejní opatrenia podľa odsekov 1 a 2 vo svojom vestníku. ". 40. Za 40 sa vkladá 40a, ktorý znie: 40a Vláda Slovenskej republiky je oprávnená vydať nariadenie 22) na vykonanie článku 70 Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej. ".

Metodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej l

Metodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej l Metodika na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu Národné lesnícke centrum (ďalej len centrum ), ako orgán štátnej odbornej kontroly v

Podrobnejšie

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V. volebné obdobie 475 VLÁDNY NÁVRH ZÁKON z... 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2019 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2019 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2019 Vyhlásené: 16. 7. 2019 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2020 do: 31.12.2021 Obsah dokumentu je právne záväzný. 210 ZÁKON z 19. júna 2019, ktorým sa

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 30.05.2009 Časová verzia predpisu účinná od: 01.06.2009 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 202 Z Á K O N z 29. apríla 2009 o právnej

Podrobnejšie

Microsoft Word - Usmernenie k skúške o OS.rtf

Microsoft Word - Usmernenie k skúške o OS.rtf Proces overovania odbornej spôsobilosti základné pojmy a náležitosti podľa zákona č. 315/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Štátny dopravný úrad Metodický pokyn č.19/2019, kt

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Štátny dopravný úrad Metodický pokyn č.19/2019, kt Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Štátny dopravný úrad Metodický pokyn č.19/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 59/2018 na

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: 07.12.2013 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 415 Z Á K O N z 27. novembra

Podrobnejšie

Zákon 412/2015 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene

Zákon 412/2015 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene Zákon 412/2015 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2018 z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016

Podrobnejšie

2015_07_17_zmena_doplnenie_zakona_ERP

2015_07_17_zmena_doplnenie_zakona_ERP Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia o zmene a doplnení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady

Podrobnejšie

N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y VI. volebné obdobie Návrh Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z.

N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y VI. volebné obdobie Návrh Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y VI. volebné obdobie Návrh Zákon z...2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.

Podrobnejšie

337_2004_od_1_1_2012

337_2004_od_1_1_2012 337/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Národného bezpečnostného úradu z 10. mája 2004, ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o

Podrobnejšie

Zbierka zákonov SR - 70/2018 Z. z. znenie

Zbierka zákonov SR - 70/2018 Z. z. znenie Zákon č. 70/2018 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Platnosť od 09.03.2018 Účinnosť od 01.04.2018 (za 23

Podrobnejšie

S M E R N I C A

S M E R N I C A S M E R N I C A Slovenskej komory zubných lekárov na vydávanie licencií Slovenská komora zubných lekárov v súlade s 49 ods. 2 písm. b), 68 až 78 a 81 ods. 1 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch

Podrobnejšie

(Návrh) 567 VYHLÁŠKA Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2009, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných

(Návrh) 567 VYHLÁŠKA Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2009, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných (Návrh) 567 VYHLÁŠKA Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2009, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej

Podrobnejšie

Evidencia subjektov vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č

Evidencia subjektov vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č Evidencia subjektov podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 305/2005 Z. z. ) Usmernenie

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 22.04.2006 Časová verzia predpisu účinná od: 29.04.2006 do: 31.01.2009 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 227 V y h l á š k a Ministerstva

Podrobnejšie

VR MTF STU

VR MTF STU Vnútorný predpis Číslo 1/2017 15. 02. 2017 Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na II. stupeň štúdia na MTF STU v Trnave v akademickom roku 2017/2018 Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na II. stupeň

Podrobnejšie

Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Zákon z... 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej

Podrobnejšie

príloha 5 k OS/23/2002

príloha 5 k OS/23/2002 Došlo dňa: Prijaté dňa: Evidenčné číslo žiadosti: Tel.: 02/602 94 380 kl. 440 ID platobného predpisu: ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE TYPU URČENÉHO MERADLA PREDĹŽENIE PLATNOSTI v zmysle ustanovenia 21 ods. 6 zákona

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 18.06.2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2004 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 358 Z Á K O N z 27. mája 2004, ktorým

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: 12. 10. 2017 Časová verzia predpisu účinná od: 1.11.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 239 ZÁKON z 12. septembra 2017, ktorým sa mení a

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah dokumentu je pr

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah dokumentu je pr ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: 28. 11. 2017 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah dokumentu je právne záväzný. 289 ZÁKON z 19. októbra 2017, ktorým

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny OLEJ LETECKÝ LO-12 Súvisiaci kód NATO O-147 Číslo MSU-26.4/L

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 25. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 310 ZÁKON z 19. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Dátum: 21. 05. 2019 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Podrobnejšie

420/2004 Z.z. ZÁKON z 25. júna 2004 o mediácii a o doplnení niektorých zákonov Zmena:136/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2010 Zmena:141/2010 Z. z. s

420/2004 Z.z. ZÁKON z 25. júna 2004 o mediácii a o doplnení niektorých zákonov Zmena:136/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2010 Zmena:141/2010 Z. z. s 420/2004 Z.z. ZÁKON z 25. júna 2004 o mediácii a o doplnení niektorých zákonov Zmena:136/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2010 Zmena:141/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2010 Národná rada Slovenskej

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: 15.05.2002 Časová verzia predpisu účinná od: 15.05.2002 do: 30.04.2004 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 240 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 18.06.2011 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2011 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 176 V Y H L Á Š K A Ministerstva pôdohospodárstva

Podrobnejšie

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV ZÁKON č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2008 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2008 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2008 Vyhlásené: 26.04.2008 Časová verzia predpisu účinná od: 01.05.2008 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 140 Z Á K O N z 1. apríla 2008, ktorým

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2019 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2019 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2019 Vyhlásené: 7. 5. 2019 Časová verzia predpisu účinná od: 15. 5.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 122 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 21.12.1990 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1991 do: 31.01.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 533 V Y H L Á Š K A Federálneho

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Novela zákona 142/2000 Z.z. o metrológii Informačný seminár Bratislava, december 2009 doc. Ing. Martin Halaj, PhD. riaditeľ odboru metrológie ÚNMS SR 1/25 Priebeh legislatívneho procesu Pripomienkové konanie:

Podrobnejšie

Príloha Ċ

Príloha Ċ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v zmysle uznesení OZ č.13-16/2013 zo dňa 18.03.2013. 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť

Podrobnejšie

Zákon č. 462 / 2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 2

Zákon č. 462 / 2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 2 Zákon č. 462 / 2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 244/2005 Z. z., 310/2006 Z. z., 555/2007 Z. z., 659/2007

Podrobnejšie

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku družstvo Štatút plemennej knihy plemena: Landras

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku družstvo Štatút plemennej knihy plemena: Landras Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku družstvo Štatút plemennej knihy plemena: Landras Právnym základom štatútu plemennej knihy ( ďalej len štatút PK ) je zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: 30.11.2002 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2003 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 653 V Y H L Á Š K A Ministerstva pôdohospodárstva

Podrobnejšie

Návrh

Návrh Návrh Zákon z... 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla

Podrobnejšie

OBSAH

OBSAH GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ LETECKÝ LO-50M Súvisiaci kód NATO Číslo

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 26. 2. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 3.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 105 VYHLÁŠKA Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

Podrobnejšie

Vnútorný predpis Číslo 8/ Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na III. stupeň štúdia na MTF STU v Trnave v akademickom roku 2019/20

Vnútorný predpis Číslo 8/ Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na III. stupeň štúdia na MTF STU v Trnave v akademickom roku 2019/20 Vnútorný predpis Číslo 8/2018 28. 11. 2018 Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na III. stupeň štúdia na MTF STU v Trnave v akademickom roku 2019/2020 Vypracoval: doc. Ing. Roman Čička, PhD. Ďalšie podmienky

Podrobnejšie

Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie na

Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie na Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník 60 26. apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/716 z 10. apríla 2017, ktorým

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 9. 11. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 302 ZÁKON zo 17. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa

Podrobnejšie

Opatrenie

Opatrenie OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74,

Podrobnejšie

(Návrh) 328 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 20. novembra 2015 o minimálnom obsahu ďalšieho odbor

(Návrh) 328 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 20. novembra 2015 o minimálnom obsahu ďalšieho odbor (Návrh) 328 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 20. novembra 2015 o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: 27.07.1994 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 Z Á K O N NÁRODNEJ RADY

Podrobnejšie

Microsoft Word vzn - o poradovníku na byty.doc

Microsoft Word vzn - o poradovníku na byty.doc MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/1999-VZN PRAVIDLÁ,PODĽA KTORÝCH MESTO ZOSTAVUJE PORADIE UCHÁDZAČOV O BYT Jún 1999 Mestské zastupiteľstvo mesta Nové

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1995 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1995 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1995 Vyhlásené: 14.10.1995 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1999 do: 03.10.2000 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 212 Z Á K O N NÁRODNEJ

Podrobnejšie

Microsoft Word - Obsah.docx

Microsoft Word - Obsah.docx Obsah Zoznam použitých skratiek Verejné obstarávanie v skratke ZÁKON č. 25/2006 Z.z. KOMENTÁR S ROZHODNUTIAMI PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 1 Predmet úpravy 2 Verejné obstarávanie 3 Zákazka 4 Finančné

Podrobnejšie

Návrh Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

Návrh Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Návrh Zákon z...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada

Podrobnejšie

Nariadenie vlády 71/2011 Z

Nariadenie vlády 71/2011 Z Zákon 60/2010 Z.z. (ktorým sa mení zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 26.2.2010 Účinnosť

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 08.12.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1989 do: 28.02.1997 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 187 V Y H L Á Š K A Úradu

Podrobnejšie

Zásady prijímania na bakalárske štúdium na školský rok 2004/2005

Zásady prijímania na bakalárske štúdium na školský rok 2004/2005 Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU Čl. 1 Úvodné ustanovenia (1) Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na Fakultu informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej

Podrobnejšie

Nariadenie vlády č. 57 / 2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh (v znení

Nariadenie vlády č. 57 / 2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh (v znení Nariadenie vlády č. 57 / 2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh (v znení č. 188/2010 Z. z., 515/2010 Z. z., 139/2012 Z. z.,

Podrobnejšie

VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLIX PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VID

VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLIX PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VID VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLIX PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2017 Vestník č. 1/2017

Podrobnejšie

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnos

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnos Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnosť registrácie Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom

Podrobnejšie

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Sc

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Sc M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad

Podrobnejšie

Na základe plánu práce na rok 2018 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI ) celoslovenskú kontrolnú akciu na hračky, ktorá prebiehala

Na základe plánu práce na rok 2018 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI ) celoslovenskú kontrolnú akciu na hračky, ktorá prebiehala Na základe plánu práce na rok 2018 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI ) celoslovenskú kontrolnú akciu na hračky, ktorá prebiehala do konca novembra 2018. Kontrolná akcia bola zameraná

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 29.09.2009 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 368 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

VÝZVA Č. 1/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sl

VÝZVA Č. 1/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sl VÝZVA Č. 1/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) v zmysle

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 10.12.2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2005 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 651 Z Á K O N z 26. októbra 2004, ktorým

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny OLEJ LETECKÝ LO-12 Súvisiaci kód NATO O-147 Číslo MSU-26.4/L

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 2. júna 2016, - ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 2. júna 2016, - ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5 L 146/1 II (Nelegislatívne akty) NARIADENIA VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/879 z 2. júna 2016, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú podrobnosti vyhlásenia

Podrobnejšie

ŠIESTA ČASŤ

ŠIESTA ČASŤ VZOR OHLÁSENIE O OBALOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A PLNENÍ MIERY ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV Rok:... Odtlačok pečiatky: Evidenčné číslo: Vyplní ministerstvo Dátum doručenia:

Podrobnejšie

VZN opatrovateľská služba

VZN opatrovateľská služba Obecné zastupiteľstvo v Starom Tekove na základe 4 ods.3 písm. p/ a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 448/2008 Z.z.

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie uzavretá podľa 269 ods.2, zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zm

Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie uzavretá podľa 269 ods.2, zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zm Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie uzavretá podľa 269 ods.2, zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: a 1) Slovenská poľnohospodárska univerzita

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2019 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2019 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2019 Vyhlásené: 22. 7. 2019 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 9.2019 do: 30.11.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 221 ZÁKON z 19. júna 2019, ktorým sa

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 31.01.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 30.10.1992 do: 17.02.1994 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 50 V Y H L Á Š K A Federálneho

Podrobnejšie

V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k pr

V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k pr V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe v znení dodatku č. 1 Pôdohospodárska

Podrobnejšie

Na základe plánu práce na 2. polrok 2017 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI ) celoslovenskú kontrolnú akciu na hračky. Bola zamer

Na základe plánu práce na 2. polrok 2017 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI ) celoslovenskú kontrolnú akciu na hračky. Bola zamer Na základe plánu práce na 2. polrok 2017 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI ) celoslovenskú kontrolnú akciu na hračky. Bola zameraná na dodržiavanie informačných povinností, označenia

Podrobnejšie

Microsoft Word - vzn0407.DOC

Microsoft Word - vzn0407.DOC doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 1- doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mesto Liptovský Mikuláš na základe 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990

Podrobnejšie

Návrh VZN č o miestnom polpatku za KO a DSO

Návrh VZN č o miestnom polpatku za KO a DSO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKLENÉ TEPLICE O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY č. 2/2017 Obecné zastupiteľstvo obce Sklené Teplice, na základe ustanovenia 6 a 11 ods.

Podrobnejšie

VZN 4_2016

VZN 4_2016 Návrh VZN vyvesený na pripomienkovanie občanom: 26.8. 2016 Návrh VZN zvesený: 14. 9. 2016 s pripomienkami VZN schválené: Obecným zastupiteľstvom v Pukanci dňa 14. septembra 2016 VZN vyvesené na úradnej

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2007 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2007 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2007 Vyhlásené: 1. 2. 2007 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 57 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. januára

Podrobnejšie

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č.815, účinnosť: Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č.815, účinnosť: Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 21.02.2017 uznesením č.815, účinnosť: 15.03.2017 Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa

Podrobnejšie

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY INTERNÝ RIADIACI AKT č. 16/2013/MP Vec: Metodický pokyn k postupu v prípade úmrtia a fyzickej osoby, platit

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY INTERNÝ RIADIACI AKT č. 16/2013/MP Vec: Metodický pokyn k postupu v prípade úmrtia a fyzickej osoby, platit FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY INTERNÝ RIADIACI AKT č. 16/2013/MP Vec: Metodický pokyn k postupu v prípade úmrtia a fyzickej osoby, platiteľa dane, podľa 83 zákonaa č. 222/2004 Z. z. o dani

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1997 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1997 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1997 Vyhlásené: 30.04.1997 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2003 do: 31.12.2009 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 117 VYHLÁŠKA Úradu priemyselného

Podrobnejšie

Microsoft Word - Dokument2

Microsoft Word - Dokument2 Smernica Rady zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (91/533/EHS) RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

Podrobnejšie

Dodatok číslo 1 k smernici rektora číslo 4/2017-SR zo dňa Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Brat

Dodatok číslo 1 k smernici rektora číslo 4/2017-SR zo dňa Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Brat Dodatok číslo 1 k smernici rektora číslo 4/2017-SR zo dňa 14. 09. 2017 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2018/2019 Dátum: 06. 09. 2018

Podrobnejšie

2014_12_12_pokracovanie_v_zivnosti_po_umrti_podnikatela_ERP:A18&1&P

2014_12_12_pokracovanie_v_zivnosti_po_umrti_podnikatela_ERP:A18&1&P Metodický pokyn k 1 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov k povinnosti používať na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu pri pokračovaní v živnosti po úmrtí podnikateľa

Podrobnejšie

530/2003 Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

530/2003 Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov Strana 4098 Zbierka zákonov č. 530/2003 Čiastka 219 530 ZÁKON z 28. októbra 2003 o obchodnom registri aozmeneadoplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Podrobnejšie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, Bratislava 25 PODMIENKY výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie am

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, Bratislava 25 PODMIENKY výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie am Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25 PODMIENKY výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zverejnené na

Podrobnejšie

Akademický senát STU Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov investičné plánovanie v priemyselnom podniku

Akademický senát STU Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov investičné plánovanie v priemyselnom podniku Akademický senát STU 25.06.2018 Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov investičné plánovanie v ŠO 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment v akademickom roku 2019/2020

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Priemyselnoprávna ochrana technických riešení FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV SLOVENSKA 2014 Ing. Lukrécia Marčoková www.upv.sk Priemyselnoprávna ochrana technických riešení ochrana patentom - národné patenty

Podrobnejšie

Zmeny zákona o sociálnom poistení od 1. júla 2014 v oblasti platenia poistného Poslanci Národnej rady SR schválili 5. júna 2014 zákon, ktorý sa mení a

Zmeny zákona o sociálnom poistení od 1. júla 2014 v oblasti platenia poistného Poslanci Národnej rady SR schválili 5. júna 2014 zákon, ktorý sa mení a Zmeny zákona o sociálnom poistení od 1. júla 2014 v oblasti platenia poistného Poslanci Národnej rady SR schválili 5. júna 2014 zákon, ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Legislatívne zmeny v praxi distribútorov liekov pohľadom MZ SR RNDr. Jozef Slaný, MZ SR Seminár Správna veľkodistribučná prax 7. decembra 2017 Austria Trend Hotel Bratislava Zákonná úprava platná do 31.

Podrobnejšie

NÁVRH

NÁVRH ZÁSADY KONANIA RIGORÓZNEJ SKÚŠKY A OBHAJOBY RIGORÓZNEJ PRÁCE NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na Filozofickej fakulte

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 28.08.2009 Časová verzia predpisu účinná od: 15.08.2014 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 341 N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej

Podrobnejšie

vzn

vzn N á v r h Obecné zastupiteľstvo v Rovensku na základe prenesenej pôsobnosti podľa 6 ods. 2 zákona č. 102/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Bezjména-3

Bezjména-3 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ročník XXXIII 20. august 2001 Čiastka 14 O b s a h: 54. Zoznam vydaných povolení na dovoz neregistrovaného osiva a neregistrovaného sadiva od 1. 1. 2001

Podrobnejšie

SANTE/7096/2016-EN ANNEX CIS

SANTE/7096/2016-EN ANNEX CIS SK PRÍLOHA I VZOROVÉ FORMULÁRE ZOOTECHNICKÝCH OSVEDČENÍ NA OBCHODOVANIE S ČISTOKRVNÝMI PLEMENNÝMI ZVIERATAMI A ICH ZÁRODOČNÝMI PRODUKTMI ODDIEL A Zootechnické osvedčenie na obchodovanie s čistokrvnými

Podrobnejšie

MINISTERSTVO OBRANY SR

MINISTERSTVO OBRANY SR MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad pre investície a akvizície Č.: ÚpIA- 338-6/2017-OdOTSaIKT Výtlačok jediný. Počet listov: 3 Prílohy:1/2 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky ( Zákazka na dodanie tovaru zadávaná

Podrobnejšie

Zákon č. 491 / 2001 Z. z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami (v znení č. 473/2003 Z. z., 520/2003 Z. z., 546/2004 Z. z

Zákon č. 491 / 2001 Z. z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami (v znení č. 473/2003 Z. z., 520/2003 Z. z., 546/2004 Z. z Zákon č. 491 / 2001 Z. z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami (v znení č. 473/2003 Z. z., 520/2003 Z. z., 546/2004 Z. z., 596/2006 Z. z., 492/2008 Z. z., 136/2010 Z. z.,

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred

Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 9 ods. 9 na dodanie tovaru Číslo: 806/2013

Podrobnejšie

vzn99

vzn99 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rimavská Sobota č. 99/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote

Podrobnejšie

VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLVIII PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA V

VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLVIII PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA V VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLVIII PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2016 Vestník č.

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 13. 4. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 5.2018 do: 31.12.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 109 ZÁKON z 13. marca 2018, ktorým

Podrobnejšie

1-2011_najomne_byty

1-2011_najomne_byty Mesto Dunajská Streda v súlade s 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov v spojení s 8 ods.4 písm. b) zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v

Podrobnejšie