Správa o činnosti Vydavateľstva SPEKTRUM STU za rok 2018 a 1. polrok 2019

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Správa o činnosti Vydavateľstva SPEKTRUM STU za rok 2018 a 1. polrok 2019"

Prepis

1 Vedenie Správa o činnosti Vydavateľstva SPEKTRUM STU za rok 2018 a 1. polrok 2019 Predkladá: prorektorka pre propagáciu a zahraničie Vypracoval: Ing. Roman Zsigo riaditeľ Vydavateľstva SPEKTRUM STU Zdôvodnenie: Vyhodnotenie činnosti Vydavateľstva SPEKTRUM STU Návrh uznesenia: Vedenie berie na vedomie Správu o činnosti Vydavateľstva SPEKTRUM STU za rok 2018 a 1. polrok 2019 a) bez pripomienok b) s pripomienkami

2 1 Všeobecné informácie Vydavateľstvo SPEKTRUM STU je univerzitným pracoviskom STU, ktoré zabezpečuje vydávanie a sprístupnenie študijnej a inej odbornej literatúry, všeobecnej literatúry, časopisov a ostatných tlačovín. Činnosť Vydavateľstva SPEKTRUM STU sa riadi Organizačným poriadkom Vydavateľstva STU č. 1/2015, prerokovaným v Akademickom senáte a účinným od , ktorý definuje poslanie, predmet činnosti, organizačnú štruktúru a ostatné náležitosti vydavateľstva. 2 Pracoviská, personálne a technické zabezpečenie V hodnotenom období vydavateľstvo sídlilo na Mýtnej ulici (centrála), pričom hlavné skladové priestory tlačovín a bývalé výrobné zariadenia boli situované v suterénnych priestoroch ŠDJH. V roku 2018 pracovalo vo vydavateľstve 9 kmeňových zamestnancov (riaditeľ, 1 ekonómka, 1 pracovníčka marketingu a distribúcie, 2 jazykové redaktorky, 3 grafici a 1 pracovníčka odbytu). 3 Financovanie Vydavateľstvo malo na rok 2018 k dispozícii dotáciu na výdavky spojené s vydávaním študijnej literatúry (ŠL) prostriedky presunuté z roku 2017 vo výške ,61. Akademický senát schválil vydavateľstvu účelovú dotáciu na rok 2018 na vydávanie študijnej literatúry vo výške Celkové náklady vydavateľstva na hlavnú nezdaňovanú i zdaňovanú za rok 2018 boli ,71. Náklady na hlavnú nezdaňovanú boli vo výške ,32 a boli pokryté zo zvyšku dotácie presunutej z roku 2017, dotácie pridelenej na rok 2018 a iných zdrojov. Prehľad jednotlivých nákladov a výnosov za rok 2018 je v tabuľkách 1 a 2. Vzhľadom na náklady v roku 2018 a predpokladaný vývoj vydávania študijnej literatúry a vybraných prezentačných titulov STU vydavateľstvo v rozpočte na rok 2019 vydavateľstvo navrhovalo schváliť dotáciu vo výške minimálne Tento návrh bol postupne znížený a vydavateľstvu bola pridelená na rok 2019 dotácia na vydávanie študijnej literatúry v objeme Celkové náklady vydavateľstva na hlavnú nezdaňovanú i zdaňovanú za 1. polrok 2019 boli ,60. Náklady na hlavnú nezdaňovanú boli vo výške ,99 a boli plne pokryté z dotácie pridelenej na rok 2019 a iných zdrojov. Prehľad jednotlivých nákladov a výnosov za 1. polrok 2019 je v tabuľkách 3 a 4. 2

3 Tab. 1. Náklady rok 2018 Číslo účtu Náklady popis Hlavná nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu 501 Spotreba materiálu (tlač, spotr. mater.) , , , Spotreba energie Predaný tovar Opravy a udržiavanie Cestovné zahraničné Ostatné služby ,71 441, , Mzdové náklady , , Zákon. soc. poistenie ,92 299, , Ostatné soc. poist. 142, , Zákonné soc. dávky 4726,51 10, , Daň z nehnuteľností 4242, , Ostatné dane a poplatky 862, , Iné ostatné náklady , , Odpisy DNM a DHM ,57 60, , Zostatková cena pred. DNM a DHM , , Daň z príjmov PO SPOLU , , ,71 Tab. 2. Výnosy rok 2018 Číslo účtu Výnosy - popis Hlavná nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu 602 Tržby z predaja služieb 3 996, , , Tržby za predaný tovar Zmena stavu zásob výrobkov , , , Tržby z predaja DNM a DHM Dotácie , ,61 SPOLU , , ,92 3

4 Tab. 3. Náklady 1. polrok 2019 Číslo účtu Náklady popis Hlavná nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu 501 Spotreba materiálu (tlač, spotr. mater.) 21406, , , Spotreba energie 1397, , Predaný tovar Opravy a udržiavanie Cestovné zahraničné Náklady na reprezentáciu 3166, , Ostatné služby 19786,75 76, , Mzdové náklady 50371, , Zákon. soc. poistenie 17111, , Ostatné soc. poist. 82, , Zákonné soc. dávky 2433, , Ostatné dane a poplatky 431, , Iné ostatné náklady , , Odpisy DNM a DHM 1550, ,57 SPOLU , , ,60 Tab. 4. Výnosy 1. polrok 2019 Číslo účtu Výnosy - popis Hlavná nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu 602 Tržby z predaja služieb a tovarov , , Zmena stavu zásob výrobkov , , Dotácie , ,52 SPOLU , , ,50 4

5 4 Vydávanie publikácií podľa edičného plánu V rámci hlavnej činnosti Vydavateľstvo SPEKTRUM STU vydalo v roku 2018 v súlade s edičnými plánmi fakúlt 39 titulov študijnej literatúry, čo predstavuje celkovo vyše 5750 výtlačkov (bez povinných výtlačkov). Náklady na tlač a autorské a recenzné honoráre boli v roku 2018 vo výške ,52. Podrobnejšie údaje o nákladoch na vydávanie študijnej literatúry v roku 2018 sú uvedené v tabuľke 5. Počet skrípt, vysokoškolských učebníc a monografií za jednotlivé fakulty vydaných v roku 2018 je uvedený v tabuľke 6. Tabuľka 7 obsahuje detailnejšie informácie (autori, názvy, edícia atď.) o jednotlivých tituloch študijnej literatúry vydanej v roku V 1. polroku 2019 Vydavateľstvo SPEKTRUM STU vydalo v rámci hlavnej činnosti v súlade s edičnými plánmi fakúlt 11 titulov študijnej literatúry. Náklady na tlač a autorské a recenzné honoráre boli v 1. polroku 2019 vo výške ,07. Podrobnejšie údaje o nákladoch na vydávanie študijnej literatúry v 1. polroku 2019 sú uvedené v tabuľke 8. Počet skrípt, vysokoškolských učebníc a monografií za jednotlivé fakulty vydaných v 1. polroku 2018 je uvedený v tabuľke 9. Tabuľka 10 obsahuje detailnejšie informácie (autori, názvy, edícia atď.) o jednotlivých tituloch študijnej literatúry vydanej v 1. polroku Tab. 5. Publikácie podľa edičného plánu v roku 2018 Počet Materiálové Autorské Recenzné Náklad (ks) titulov náklady odmeny+ah honoráre MN+AO+RH FA ,16 682,84 236, ,49 FEI , ,04 337, ,52 FCHPT , ,80 217,79 9,391,32 FIIT www 983,95 893,82 262, ,51 MTF ,10 436,66 185, ,67 SjF , , , ,41 SvF www 6923, ,02 759, ,43 ÚM , ,20 132, ,17 Spolu , , , ,52 5

6 Tab. 6. Zastúpenie jednotlivých druhov študijnej literatúry v roku 2018 Fakulta Skriptá (S) Vysokoškolské učebnice (VU) Monografie (M) Spolu FA FEI FCHPT FIIT MTF SjF SvF ÚM Spolu Tab. 7. Zoznam t;itulov študijnej a inej literatúry vydaných v roku 2018 ISBN STU ŠL Autor Názov Vyd. Ks FA VU Čerešňová a kol. Hodnotenie prístupnosti arch. prostredia vysokých škôl na Slovensku FA S Jelenčík Úvod do štúdia dizajnu FEI S Jančárik Elektrotechnika I FEI M Tölgyessy, Hubinský Metódy na riadenie mobilných robotických systémov pomocou gest FEI S Jančárik Elektrotechnika FCHPT S Mašlejová a kol. Výpočty v anorganickej chémii FCHPT S Valigura a kol. Chemické tabuľky FCHPT VU Varga Matematická štatistika FCHPT VU Šabo Matematika I FCHPT VU Šima a kol. Mechanizmy reakcií anorganických látok FIIT S Lacko, Kompan Úvod do softvérových jazykov - Príklady a úlohy FIIT S Bou Ezzeddine, Tvarožek Programovanie v jazyku C v riešených príkladoch (1) MTF VU Hrivňáková, Hrivňák Materiálografia MTF M Martinka Požiarne riziko materiálov SjF VU Žiaran Engineering Mechanics Dynamics SjF S Szarková, Velichová Konštrukčná geometria Úlohy a pracovné listy SjF M Musil, Sivý Analýza seizmickej odolnosti nádob s kvapalinou SjF VU Takács, Gulan Základy prediktívneho riadenia SjF VU Ferstl, Masaryk Zb. príkladov z prenosu tepla 3. časť Prenos tepla sálaním a odparovaním vody

7 SjF M Hučko Mechanika tkanív SvF S Mészárosová a kol. Deskriptívna geometria II Priamkové, translačné, klinové a kanálové povrchy 1 www SvF S Pálová Kommunikationsschemata Schlüssel 1 www SvF S Psotný Statics of Structures - Solution Manual 1 Theoretical Mechanics SvF S Somorová Stavebné inžinierstvo v praxi SvF S Makýš Technológia obnovy budov Ochrana a oprava spodných a obalových konštrukcií SvF S Vajsáblová, Szatmári Matematická kartografia v príkladoch SvF S Majdúch a kol. Ohodnocovanie nehnuteľností Modelové príklady SvF VU Špildová English for Civil Engineers SvF S Žilinský a kol. KPS Konštrukcie spodnej stavby 1 www SvF S Žilinský, Gieciová KPS Schody 1 www SvF S Danáčová a kol. Výučba v teréne Hydrologická časť SvF S Výleta a kol. Riešené úlohy z hydrológie 1 Povodie, zrážky, prietok a hydrologická bilancia SvF S Kopecký a kol. Geológia pre stavebných inžinierov SvF S Gajniak Príklady k stavebnému právu SvF S Makýš Technológia obnovy budov Realizácia obnovy kultúrnych pamiatok SvF S Petráková Stanovenie hodnoty podnikov ÚM S Adamuščin, Mišota Databázové a tabuľkové systémy na vyhodnocovanie dát ÚM VU Bondareva, Majerník Všeobecná ekonomická teória Základy teórie a praxe ÚM S Zajko, Mišota Inovačné podnikanie v IKT 1 50 Tab. 8. Publikácie podľa edičného plánu v 1. polroku 2019 Počet Materiálové Autorské Recenzné Náklad (ks) titulov náklady odmeny honoráre MN+AO+RH FA FEI FCHPT , , , ,51 FIIT MTF SjF , ,88 313, ,26 SvF , ,45 120, ,63 ÚM , ,66 793,67 Spolu , , , ,07 7

8 Tab. 9. Zastúpenie jednotlivých druhov študijnej literatúry v 1. polroku 2019 Fakulta Skriptá (S) Vysokoškolské učebnice (VU) Monografie (M) Spolu FA FEI FCHPT FIIT MTF SjF SvF ÚM Spolu Tab. 10. Zoznam titulov študijnej a inej literatúry vydaných v 1. polroku 2019 ISBN STU ŠL Autor Názov Vyd. Ks FCHPT VU Koman, Maroszová Technológia anorganických materiálov FCHPT VU Bajus Chemické procesy v organickej technológii a petrochémii FCHPT S Kreps, Schmidt Laboratórne cvičenie z analýzy tukov, olejov a ich sprievodných látok FCHPT M Jablonský, Šima Deep eutectic solvents in biomass valorization SjF S Gábrišová, Brusilová Tepelné spracovanie. Návody na cvičenia SjF M Peciar a kol. Tlakové účinky partikulárneho materiálu na lopatku homogenizátora SjF S Hučko a kol. Športová biomechanika SvF S Marčiš Automatizované fotogrametrické metódy 1. www v procese digitalizácie kultúrneho dedičstva SvF S Krajčík a kol. Energetické hodnotenie budov 2. d SvF VU Knor, Tomek Optimalizácia 2 1. www ÚM S Pánik, Jantová Bioekonomika Po 30. júni 2019 vydavateľstvo zatiaľ vydalo 8 a rozpracovaných má 10 titulov študijnej literatúry podľa edičného plánu STU, 6 vybraných titulov a ďalšie tlačoviny na základe interných, ale aj externých zákaziek. 8

9 5 Vybrané tituly Vydavateľstva SPEKTRUM STU V roku 2018 vydalo Vydavateľstvo SPEKTRUM STU 3 reprezentačné tituly, a to unikátnu exkluzívnu vysokoškolskú učebnicu o architektonicko-stavebnom riešení budovy Slovenského rozhlasu v Bratislave (Prečo pyramída/why pyramid), výpravnú historickú monografiu o umeleckom súbore STU (Technik umelecká cesta časom) a reprezentačnú informačnú monografiu o histórii a osobnostiach športu v prostredí STU (Šport na Slovenskej technickej univerzite včera a dnes/sports at the Slovak University of Technology in Bratislava Yesterday and today). Tab. 11. Vybrané tituly v roku 2018 ISBN Typ Autor Názov Náklad STU VU Bekeš Prečo pyramída/why pyramid STU M Dozsa, Mešková Technik, umelecká cesta časom STU M Bobrík, Cepková Šport na Slovenskej technickej univerzite včera a dnes/sports at the Slovak University of Technology in Bratislava Yesterday and today 200 V 1. polroku 2019 vydalo Vydavateľstvo SPEKTRUM STU 3 reprezentačné a 1 encyklopedický titul, a to výpravnú monografiu o Dionýzovi Ilkovičovi (Zakladateľ slovenskej fyziky Život a dielo Dionýza Ilkoviča), odbornú publikáciu o významných fyzikoch (Na začiatku bol Newton), učebnicu o teóriách a priekopníkoch v oblasti vnútornej štruktúry kryštálov (Symetria kryštálov) a aktualizovaný encyklopedický zoznam profesorov STU (Profesori STU ) 9

10 Tab. 12. Vybrané tituly v 1. polroku 2019 ISBN Typ Autor Názov Náklad STU M Šebesta Zakladateľ slovenskej fyziky Život a dielo Dionýza Ilkoviča STU VU Majerníková Na začiatku bol Newton STU VU Červeň Symetria kryštálov STU Enc. Kolektív Archívu STU Profesori STU Výzvy na vydanie publikácií V roku 2018 bolo vyhlásené ďalšie kolo Výzvy na vydanie publikácie, pričom prípadní autori si mohli vybrať zo štyroch aktuálnych tém: 1. Korene technického vzdelávania na Slovensku; 2. Slovenská ľudová technická tvorivosť (remeslá, technológie, využívanie prírodných materiálov); 3. Zaujímavé slovenské technické diela; 4. Chémia okolo nás. Časť prihlásených titulov je už vydaná a v súčasnosti je v štádiu rozpracovania ešte niekoľko vybraných prezentačných titulov (1. Martin Nýdr/Andrej Bisták Verejné osvetlenie Bratislavy; 2. Tomáš Mackuľak/Anna Grenčíková Drogy okolo nás; 3. Tomáš Mackuľak/Anna Grenčíková Mikroplasty od výroby až na váš tanier; 4. Juraj Šebesta I. Newton Matematické princípy prírodnej filozofie; 5. Jozef Čársky Leopold Anton Ruprecht; 6. Milan Petráš Dejiny technických škôl). Vzhľadom na väčší počet a rozpracovanosť pripravovaných vybraných titulov vydavateľstvo odporúča vyhlásiť ďalšie kolo Výzvy na vydanie publikácie najskôr po prehodnotení možností v závislosti od schválenia rozpočtu na rok

11 7 Vydávanie tlačovín mimo edičného plánu V tabuľke 13 je prehľad zákaziek mimo edičného plánu realizovaných pre jednotlivé fakulty a pracoviská STU za celé sledované obdobie. Produkciu tlačovín mimo edičného plánu predstavovala predovšetkým tlač zborníkov, vedeckých prác, propagačných materiálov, študijných programov a doplnkového merkantilu. Tab. 13. Tlačoviny mimo edičného plánu polrok 2019 Zákazky [ ] Zákazky [ ] FA 3 411, ,07 FEI , ,52 FCHPT , ,73 FIIT 2 240, ,06 MTF , ,02 SjF , ,07 SvF , ,09 Rektorát , ,25 ÚM , ,84 ÚZ ŠDaJ 1 7, Spolu STU , ,65 Externé , ,59 Spolu , ,24 Finančné náklady na tieto zákazky si fakulty a pracoviská univerzity hradia z vlastných pridelených prostriedkov. Vydavateľstvo spracovalo touto formou v roku 2018 spolu 82 zákaziek v celkovej hodnote ,56. Externých zákaziek (mimo STU) bolo 25, v celkovej hodnote ,35. V 1. polroku 2019 vydavateľstvo spracovalo 47 zákaziek z STU v celkovej hodnote ,65. Externých zákaziek (mimo STU) bolo 12, v celkovej hodnote 7059,59. 8 Predaj publikácií z Vydavateľstva STU V roku 2018 sa predali publikácie v celkovej hodnote ,73. Na internetový predaj pripadá výnos v objeme 3154,80 (2201,41 v 1. polroku 2019). Tabuľka 14 poskytuje prehľad predaja na jednotlivých predajných miestach. V poslednom riadku tabuľky je uvedený podiel zastúpenia 11

12 zdrojov publikácií podľa fakúlt. Najväčšie zastúpenie na predaji majú tituly autorov zo SvF, FCHPT a SjF, až s veľkým odstupom nasledujú ostatné fakulty. V tab. 15 sú rovnaké údaje za 1. polrok Tab. 14 Predaj produkcie vydavateľstva a podiel zdrojov publikácií v roku 2018 FA FEI CH MTF SjF SvF ÚM FIIT STU Spolu 474,0 1387,2 Vyd. STU 809,58 853,80 159,03 387,46 97,13 115,31 397, , Malé C. FEI 0,00 205,52 0,00 0,00 23,22 8,76 9,00 11,04 0,00 257, ,8 157,2 Malé C. CH 0,00 24,90 9,39 16,30 3,58 0,00 0, , ,0 427,1 2298,1 1094,7 556,1 3061, ,9 Partner T. 785,30 616,91 618, ,2 Jaga 726,86 4,77 0,00 0,00 5,38 12,40 0,00 46, ,78 0 Hrdá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,71 9,30 0,00 0,00 44,01 Arch Books 181,76 3,60 0,00 0,00 6,09 240,51 0,00 0,00 61,56 493, ,5 1709,5 6540,9 910,6 3736,3 8125,9 841,2 3566, ,7 Spolu 745, % 8,729 5,961 22,807 3,175 13,028 28,333 2,933 2,598 12, ,00 Tab. 15 Predaj produkcie vydavateľstva a podiel zdrojov publikácií v 1. polroku 2019 FA FEI CH MTF SjF SvF ÚM FIIT STU Spolu Vyd. STU 18,00 36,00 87,10 77,16 255,68 557,80 42,33 720,00 820, ,79 Malé C. FEI 50,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,99 0,00 120,05 Malé C. CH 0,00 0, ,78 0,00 7,50 3,58 174,00 0,00 92, ,05 Partner T. 488,97 400,20 467,44 248, ,56 682,99 104,60 339, , ,43 Jaga 206,36 3,18 0,00 0,00 0, ,97 48,43 0,00 15, ,33 Hrdá 0,00 0,00 0,00 3,58 0,00 8,99 0,00 4,18 0,00 16,75 Arch Books 137,31 0,00 0,00 0,00 0,00 25,12 0,00 0,00 433,80 596,23 Spolu 900,70 439, ,32 329, , ,45 369, , , ,63 % 5,583 2,724 13,454 2,043 10,630 35,064 2,290 7,028 21, ,00 9 Distribúcia produkcie vydavateľstva elektronickou cestou Od roku 2016 sa distribúcia titulov ŠL realizuje aj elektronickou formou prostredníctvom autorizovaného prístupu do AIS. V súčasnosti sa na Dokumentovom serveri nachádza 461 titulov študijnej literatúry z produkcie Vydavateľstva SPEKTRUM STU v elektronickej forme. Od začiatku prevádzky (10/2016) do sa evidovalo celkovo prístupov na Dokumentový 12

13 server študijnej literatúry (najaktuálnejší údaj k : prístupov). V hodnotenom roku 2018 sa zaznamenalo prístupov, v 1. polroku 2019 to bolo 7648 prístupov. Prístupy v jednotlivých mesiacoch znázorňujú tabuľky 16 a 17. Prehľad publikácií s najväčším počtom prístupov je v tabuľke 18 a 19. Tab. 16 Prístupy na Dokumentový server ŠL v jednotlivých mesiacoch roku 2018 Mesiac Prístupy Spolu Tab. 17 Prístupy na Dokumentový server ŠL v jednotlivých mesiacoch v 1. polroku 2019 Mesiac Prístupy /

14 Tab. 18 Publikácie na Dokumentovom serveri ŠL s najväčším počtom prístupov v roku 2018 Názov publikácie Prístupy 1 Šabo M. - MATEMATIKA I Valášková Ľ., Tereňová Z., Vajsáblová M., Mészárosová K. - ÚVOD DO PREDMETU DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA Trokanová K. - MATEMATIKA I, II., Riešené príklady Havranová Z. - RIEŠENIE ÚLOH, Pracovné listy I, Deskriptívna geometria I Záhonová V. - MATEMATIKA I, Riešené príklady Lukeš V., Klein E. - FYZIKA I, Úlohy a testy Dický J a kol. - PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ, Pomôcka k cvičeniam Mašlejová A. a kol. - VÝPOČTY V ANORGANICKEJ CHÉMII Jasem M., Horanská Ľ. - MATEMATIKA I, Zbierka úloh Vrábeľ R., Liška V. - MATEMATIKA II, Určitý integrál, Funkcia viac premenných, Diferenciálne rovnice Král Š. a kol., ZÁKLADY KONŠTRUOVANIA A TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA 169 Hraška J. - KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB, Základná terminológia a klasifikácia konštrukcií pozemných stavieb Požiadavky na pozemné stavby a zásady navrhovania 12 ich konštrukcií, Normy a normalizácia Lacko P., Kompan M. - ÚVOD DO SOFTVÉROVÝCH JAZYKOV, PRÍKLADY A ÚLOHY Lukeš V. a kol. - FYZIKA, Praktikum Valigura D. a kol. - CHEMICKÉ TABUĽKY Zajko M., Mišota B. - INOVAČNÉ PODNIKANIE V IKT Ondrejkovičová I. a kol. - ANORGANICKÁ CHÉMIA, Praktikum Psotný M., Véghová I. - STATIKA, Riešené príklady Psotný M., Véghová I. - STAVEBNÁ MECHANIKA_Návody na cvičenia Varga Š. - MATEMATICKÁ ŠTATISTIKA

15 Tab. 19 Publikácie na Dokumentovom serveri ŠL s najväčším počtom prístupov v 1. polroku 2019 Názov publikácie Prístupy 1 Lukeš V. a kol. FYZIKA. Praktikum Psotný M., Véghová I. - STATIKA, Riešené príklady Bou Ezzeddine A., Tvarožek J. - PROGRAMOVANIE V JAZYKU C V RIEŠENÝCH PRÍKLADOCH (1) Lukeš V., Klein E. - FYZIKA I, Úlohy a testy Jasem M., Kolesárová A. - MATEMATIKA II Psotný M., Véghová I. - STATIKA, Návody na cvičenia Trokanová K. - MATEMATIKA I, II., Riešené príklady Hubová O. a kol. - STATIKA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ Návrat P. a kol. - UMELÁ INTELIGENCIA Lucká M., Kovárová A. - ÚVOD DO MATEMATICKEJ ANALÝZY, Zbierka riešených príkladov 170 Vrábeľ R., Liška V. - MATEMATIKA II, Určitý integrál, Funkcia viac premenných, 11 Diferenciálne rovnice Kolesárová A., Baláž V. - MATEMATIKA II Špildová D. - ENGLISH FOR CIVIL ENGINEERS Dický J a kol. - PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ, Pomôcka k cvičeniam Ondrejkovičová I. a kol. - ANORGANICKÁ CHÉMIA, Praktikum Žilinský J. a kol. - KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB, Konštrukcie spodnej stavby Jantová S., Kaliňáková B.NÁVODY NA CVIČENIA Z BIOLÓGIE Sejč P. - TECHNOLÓGIA I, Zváranie Ilčin M., Matis M. - FYZIKA I A II, Interaktivne elektonicke testy Žilinský J., Gieciová M. - KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB, Schody Agenda ISBN, povinné výtlačky Vydavateľstvo zabezpečilo v roku 2018 opäť kompletnú agendu súvisiacu s ISBN a povinnými výtlačkami v zmysle ISBN a v zmysle vnútornej smernice o rozposielaní povinných autorských, recenzných a iných výtlačkov na príslušné miesta. Celkovo bolo všetkým publikáciám pridelených 123 ISBN. Publikáciám mimo edičného plánu študijnej literatúry, ktoré boli vydané v roku 2018, vydavateľstvo pridelilo 79 ISBN. V roku 2019 bolo k pridelených zatiaľ celkovo 44 ISBN. 15

Microsoft Word - STUBA_SvF_literatúra_2019_final

Microsoft Word - STUBA_SvF_literatúra_2019_final ZOZNAM PUBLIKÁCIÍ vydaných na Slovenskej technickej univerzite Stavebná fakulta Autor Názov Počet strán ISBN Rok vydania Bilčík, Gajdošová: DESIGN OF CONCRETE MEMBERS 134 978-80-227-4125-5 2014 Skalová

Podrobnejšie

Slovenská technická univerzita v Bratislave Študijné programy Akademický rok 2018/2019

Slovenská technická univerzita v Bratislave Študijné programy Akademický rok 2018/2019 Slovenská technická univerzita v ratislave Študijné programy Akademický rok 28/29 3 Obsah 1 -IPPP investičné plánovanie v priemyselnom podniku 4 1.1 Odporučené študijné plány pre študijný program, denná

Podrobnejšie

Dodatok číslo 1 k smernici rektora číslo 1/2018-SR zo dňa Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Brat

Dodatok číslo 1 k smernici rektora číslo 1/2018-SR zo dňa Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Brat Dodatok číslo 1 k smernici rektora číslo 1/2018-SR zo dňa 06. 09. 2018 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2019/2020 Dátum: 26. 06. 2019

Podrobnejšie

Projekt priemyselného výskumu a projekt experimentálneho vývoja Príloha k žiadosti o stimuly Príloha k žiadosti o stimuly Projekt priemyselného výskum

Projekt priemyselného výskumu a projekt experimentálneho vývoja Príloha k žiadosti o stimuly Príloha k žiadosti o stimuly Projekt priemyselného výskum (Podľa zákona č. 185/29 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/23 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) A.1 Základné informácie o projekte Evidenčné číslo projektu

Podrobnejšie

Bez názvu - 1

Bez názvu - 1 Slovak University of Agriculture, Faculty of Engineering Otázky zo spoločných predmetov pre všetky študijné programy Odpovede zo spoločných predmetov pre všetky študijné programy Otázky z predmetov pre

Podrobnejšie

VEDECKÁ RADA FAKULTY

VEDECKÁ RADA FAKULTY HARMONOGRAM BAKALÁRSKEHO A INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2012-2013 Zápisy Denná forma štúdia 1. ročník bakalárskeho štúdia (BŠ) 20.08.2012-23.08.2012 2. ročník BŠ 03.09.2012-04.09.2012 3. ročník

Podrobnejšie

Kritériá Právnická fakulta

Kritériá Právnická fakulta Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty Kritériá na získanie vedecko-pedagogického

Podrobnejšie

Kritériá Právnická fakulta

Kritériá Právnická fakulta Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty Kritériá na získanie vedecko-pedagogického

Podrobnejšie

Prehľad pedagogickej činnosti Ing. Martin Gulan, PhD. Prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti

Prehľad pedagogickej činnosti Ing. Martin Gulan, PhD. Prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti v zmysle vyhlášky č. 6/2005 Z.z., 1 (2)e a neskorších znení 1 Školský rok 2018/2019 1. Softvérové technológie, 3. roč. bakalárskeho štúdia,

Podrobnejšie

Kolégium dekana

Kolégium dekana Smernica dekana MTF STU Číslo 4/2013 09. 10. 2013 Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium v akademickom roku 2014/2015 Vypracovala: Doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD. Smernica dekana MTF STU č. 4/2013

Podrobnejšie

ZOZNAM VŠETKÝCH AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Fakulta

ZOZNAM VŠETKÝCH AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Fakulta ZOZNAM VŠETKÝCH AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Strojnícka fakulta

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Spolupráca Stavebnej fakulty STU v Bratislave so zamestnávateľmi Rokovanie Sektorovej rady pre stavebníctvo Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave Študijné programy V súčasnosti

Podrobnejšie

Príloha k uzneseniu /a,b Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov na 111. zasadnutí AK - vysoké školy Číslo žiad

Príloha k uzneseniu /a,b Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov na 111. zasadnutí AK - vysoké školy Číslo žiad 81_19 (08.02.19) 54_19 (18.019) nový 82_19 (102.19) 89_19 (19.02.19) nový 90_19 (19.02.19) 572_18 (06.12.18) 9_19 (28.12.18) nový ošetrovateľstvo verejné zdravotníctvo elektronický obchod a manažment ekonomika

Podrobnejšie

Dodatok číslo 1 k smernici rektora číslo 4/2017-SR zo dňa Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Brat

Dodatok číslo 1 k smernici rektora číslo 4/2017-SR zo dňa Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Brat Dodatok číslo 1 k smernici rektora číslo 4/2017-SR zo dňa 14. 09. 2017 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2018/2019 Dátum: 06. 09. 2018

Podrobnejšie

UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k Číselné údaje sa zarovnáva

UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k Číselné údaje sa zarovnáva UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k 3 1. 1 2. 2 0 1 8 Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Dátum: 21. 05. 2019 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Podrobnejšie

VR MTF STU

VR MTF STU Vnútorný predpis Číslo 6/2015 17. 06. 2015 Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na I. stupeň štúdia na MTF STU v Trnave v akademickom roku 2016/2017 Vypracoval: doc. Ing. Roman Čička, PhD. Ďalšie podmienky

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU Platný od: 23.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU (a) Názov študijného odboru: (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského

Podrobnejšie

Výročná správa Akademického senátu STU za akad

Výročná správa Akademického senátu STU za akad Výročná správa Akademického senátu STU za akad. rok 2008/2009 Na úvod pár štatistických údajov: V akademickom roku 2008/2009 zasadal AS STU 5-krát s priemernou 82 % účasťou členov AS. Ekonomická komisia

Podrobnejšie

Mestské lesy Rožňava s.r.o. Pre riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania číslo : Názov správy : Výsledky ho

Mestské lesy Rožňava s.r.o. Pre riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania číslo : Názov správy : Výsledky ho Mestské lesy Rožňava s.r.o. Pre riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 27.4.2017 K bodu rokovania číslo : Názov správy : Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2016

Podrobnejšie

Zápisnica č

Zápisnica č Zápisnica č. 31/2005 zo zasadnutia Kolégia rektora STU dňa 19. septembra 2005 v Bratislave Prítomní: Neprítomní: Vladimír Báleš, Vojtech Molnár, Ernest Bučko, Robert Redhammer, Robert Špaček, Ján Kalužný,

Podrobnejšie

VR MTF STU

VR MTF STU Vnútorný predpis Číslo 5/2018 16. 05. 2018 Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na I. stupeň štúdia na MTF STU v Trnave v akademickom roku 2019/2020 Vypracoval: doc. Ing. Roman Čička, PhD. Ďalšie podmienky

Podrobnejšie

Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami

Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami Smernica rektora číslo 5/2013-SR Pôsobnosť koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave Dátum: 14. 10. 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,

Podrobnejšie

Akademický senát STU Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov investičné plánovanie v priemyselnom podniku

Akademický senát STU Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov investičné plánovanie v priemyselnom podniku Akademický senát STU 25.06.2018 Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov investičné plánovanie v ŠO 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment v akademickom roku 2019/2020

Podrobnejšie

Vyhodnotenie študentských ankét 2013

Vyhodnotenie študentských ankét 2013 Výsledky študentskej ankety na UJS v akademickom roku 2012/2013 Študenti Univerzity J. Selyeho v zmysle 70 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Vydavateľský redaktor Kód kvalifikácie U2642007-01713 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Kultúra a vydavateľstvo SK ISCO-08 2642007 / Vydavateľský redaktor SK NACE Rev.2 J INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA,

Podrobnejšie

Formulár žiadosti o grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia Názov na

Formulár žiadosti o grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia Názov na Formulár žiadosti o grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia Názov navrhovaného vedeckého projektu interdisciplinárneho

Podrobnejšie

ÚSTAV INTEGROVANEJ BEZPEČNOSTI Študijný program INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ

ÚSTAV INTEGROVANEJ BEZPEČNOSTI Študijný program INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ ÚSTAV INTEGROVANEJ BEZPEČNOSTI Študijný program INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ ÚSTAV INTEGROVANEJ BEZPEČNOSTI Kde nás nájdete: Campus BOTTOVA Botanická záhrada Centrum 5-osového obrábania Ťažké laboratóriá Hlavná

Podrobnejšie

Mestské lesy Rožňava s.r.o. Pre riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania číslo : Názov správy : Výsledky ho

Mestské lesy Rožňava s.r.o. Pre riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania číslo : Názov správy : Výsledky ho Mestské lesy Rožňava s.r.o. Pre riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 26.4.2018 K bodu rokovania číslo : Názov správy : Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2017

Podrobnejšie

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2018/2019 Študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore tr

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2018/2019 Študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore tr Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2018/2019 Študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore treba doručiť do 20. 4. 2018 Prijímacie skúšky budú v

Podrobnejšie

Správa PDI 2015

Správa PDI 2015 Materiál č. 51/16 Mestská rada: 21.6.2016 Mestské zastupiteľstvo: 27.6.2016 Správa o činnosti spoločnosti Prievidza Invest s. r. o. za rok 2015 Predkladá: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. konateľ Vypracoval:

Podrobnejšie

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor:

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov, ktorí

Podrobnejšie

design-manual-umb-2015 copy

design-manual-umb-2015 copy DIZAJN MANUÁL UNIVERZITY 2015 obsah 003 / logotyp a písmo 016 / komunikačné tlačoviny 021 / propagačné predmety 027 / elektronické aplikácie 032 / ostatné aplikácie DIZAJN MANUÁL UNIVERZITY logotyp a písmo

Podrobnejšie

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 22.11.2017 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Daniel Dujava a) Akademické tituly, vedecko-pedagogické

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zápisnica KD doc

Microsoft Word - Zápisnica KD doc z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, ktoré sa uskutočnilo 5. februára 2013 o 11:00 hod. Prítomní: Podľa prezenčnej listiny Program: K bodu 1 1. Kontrola rozhodnutí 2. Prezentácia firmy PTC

Podrobnejšie

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná záv

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná záv INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12.2018 Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná závierka: X riadna mimoriadna Za obdobie: Mesiac Rok Mesiac

Podrobnejšie

BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRÁVA

BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRÁVA VEDECKÁ RADA Fakulty ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva Kritériá na habilitáciu docentov a vymenovanie profesorov Študijný odbor 3.3.18 Medzinárodné podnikanie Materiál k rokovaniu

Podrobnejšie

ŽILNSKÁ ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Univerzitný vedecký park Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline ITMS Podporujeme výsk

ŽILNSKÁ ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Univerzitný vedecký park Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline ITMS Podporujeme výsk ŽILNSKÁ Žilinskej univerzity v Žiline ITMS 26220220184 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. UVP OP Výskum a vývoj VÝSTUP 10,5 ITMS 26220220184 7,3 9,7

Podrobnejšie

Hospodarska_informatika_2015_2016a

Hospodarska_informatika_2015_2016a Gestorská katedra: Študijný program 1. stupňa: Garant študijného programu: KAI FHI EU v Bratislave Hospodárska informatika denné štúdium 1. ročník doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD. Bakalárske štúdium -

Podrobnejšie

Zápisnica č

Zápisnica č Zápisnica č. 9 / 2018-2019 z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, ktoré sa uskutočnilo 13.5.2019 o 10:00 hod. Prítomní: Podľa prezenčnej listiny Program: 1. Kontrola rozhodnutí 2. Návrh rozpočtu

Podrobnejšie

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH STROJNÍCKA FAKULTA PREHĽAD PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI NA VYSOKEJ ŠKOLE A PREHĽAD VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V TEJTO ČINNOSTI I

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH STROJNÍCKA FAKULTA PREHĽAD PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI NA VYSOKEJ ŠKOLE A PREHĽAD VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V TEJTO ČINNOSTI I TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH STROJNÍCKA FAKULTA PREHĽAD PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI NA VYSOKEJ ŠKOLE A PREHĽAD VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V TEJTO ČINNOSTI Ing. Peter SIVÁK, PhD. Košice 2016 1 Pedagogické pôsobenie

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa: Záverečný účet Obce Luhyňa za rok Návrh Záverečný účet obce za rok vyvesený dňa: 6.5.2019 Návrh Záverečný účet obce za rok zvesený dňa:... Záverečný účet za rok schválený dňa:... Luhyňa, dňa 10.5.2019

Podrobnejšie

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00

Podrobnejšie

Smernica rektora číslo 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dátum:

Smernica rektora číslo 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dátum: Smernica rektora číslo 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dátum: 19. 05. 2015 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava

Podrobnejšie

E K O N O M I C K Á U N I V E R Z I TA V B R A T I S L A V E

E K O N O M I C K Á U N I V E R Z I TA     V    B R A T I S L A V E Zadanie zákazky Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

Odpredaj za 50 % uvedenej ceny, ceny sú uvedené bez DPH. Osobný odber v Univerzitnej knižnici ŽU v Žiline Kontakt: Platn

Odpredaj za 50 % uvedenej ceny, ceny sú uvedené bez DPH. Osobný odber v Univerzitnej knižnici ŽU v Žiline Kontakt: Platn Odpredaj za 50 % uvedenej ceny, ceny sú uvedené bez DPH. Osobný odber v Univerzitnej knižnici ŽU v Žiline Kontakt: maria.kekelyova@ukzu.uniza.sk Platnosť súboru: do 31. 7. 2019 Vyradené knihy UK 2019 obsahovo

Podrobnejšie

ucebne plany Materiálová technológia

ucebne plany Materiálová technológia Učebné plány 1. rok denné bakalárske štúdium Matematika I 6 2/1/0 s Anorganická chémia 4 2/0/0 s Úvod do konštruovania, technická 7 2/0/1 s dokumentácia Náuka o materiáli I 7 2/0/2 s Informatika I 2 0/0/2

Podrobnejšie

Zápisnica č. 1/2013 zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa Prítomní: Ing. JUDr. Ján Bílek, Ing. Richard Duda, MBA., Mgr. Pete

Zápisnica č. 1/2013 zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa Prítomní: Ing. JUDr. Ján Bílek, Ing. Richard Duda, MBA., Mgr. Pete Zápisnica č. 1/2013 zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa 24. 5. 2013 Prítomní: Ing. JUDr. Ján Bílek, Ing. Richard Duda, MBA., Mgr. Peter Himič, PhD., doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof.,

Podrobnejšie

Akvizícia v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre

Akvizícia v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre Akvizícia v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre Akvizičný seminár Havlíčkov Brod 8.10.2015 Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre Vznik knižnice v roku 1923 Počet zväzkov 1200 Funkcia knižnice: - verejná

Podrobnejšie

Kolégium dekana

Kolégium dekana Pravidlá doktorandského štúdia na STU Smernica rektora č. 1/2012 N ČASŤ A DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM Čl. 1 Úvodné ustanovenia 1. Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len STU ) poskytuje,

Podrobnejšie

Microsoft Word - vyrocna-sprava-2016

Microsoft Word - vyrocna-sprava-2016 VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SNAS za rok 2016 Bratislava, marec 2017 Obsah 1 Identifikácia organizácie SNAS...3 2 Výsledok hospodárenia...4 3 Výnosy...5 4 Náklady...6 5 Majetok a vlastné zdroje krytia

Podrobnejšie

6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacíc

6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacíc 6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od 1.9.2016 začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom

Podrobnejšie

Tabuľka 4.1a) Študijné odbory UMB uskutočňované v roku 2004 podľa doterajších predpisov Študijné odbory UMB Bc. štúdium Mgr. štúdium PhD. Štúdium usku

Tabuľka 4.1a) Študijné odbory UMB uskutočňované v roku 2004 podľa doterajších predpisov Študijné odbory UMB Bc. štúdium Mgr. štúdium PhD. Štúdium usku Tabuľka 4.1a) Študijné odbory UMB uskutočňované v roku 2004 podľa doterajších predpisov Študijné odbory UMB Bc. štúdium Mgr. štúdium PhD. Štúdium uskutočňované v roku 2004 počet počet počet Kód ŠO Kód

Podrobnejšie

Príloha č.1 Základná škola, Kovarce 164, Kovarce IČO : , DIČ : e - mail : č.tel.: 038/ Správa o

Príloha č.1 Základná škola, Kovarce 164, Kovarce IČO : , DIČ : e - mail : č.tel.: 038/ Správa o Príloha č.1 Základná škola, Kovarce 164, 956 15 Kovarce IČO : 37860666, DIČ : 2021606620 e - mail : zskovarce@centrum.sk, č.tel.: 038/5316135 Správa o hospodárení Základnej školy, Kovarce164 za rok 2013

Podrobnejšie

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Názov programu/podprogramu 2014

Podrobnejšie

Smernica č. MKK / 08 – 2018

Smernica č. MKK / 08 – 2018 Smernica č. MKK / 08 2018 MARATÓNSKY KLUB KOŠICE (MKK) Pri jazdiarni 1, 043 04 Košice IČO: 00595209; DIČ: 2020 777 682; IČ DPH: SK2020 777 682 SMERNICA č. MKK / 08 2018 o smerovaní nákladov a výnosov Spracoval/a

Podrobnejšie

VR MTF STU

VR MTF STU Vnútorný predpis Číslo 1/2017 15. 02. 2017 Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na II. stupeň štúdia na MTF STU v Trnave v akademickom roku 2017/2018 Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na II. stupeň

Podrobnejšie

S P R Á V A

S P R Á V A S P R Á V A pre zasadnutie Mestskej rady Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši K bodu : Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš na rok 20, 202, 203 Predkladá:

Podrobnejšie

Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. Radničné námestie 16, Bardejov Na rokovanie: Mestského zastupiteľstva dňa Materiál č.: 6c

Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. Radničné námestie 16, Bardejov Na rokovanie: Mestského zastupiteľstva dňa Materiál č.: 6c Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov Na rokovanie: Mestského zastupiteľstva dňa 25.6.2015 Materiál č.: 6c Výročná správa o činnosti a hospodárení Bardejovskej

Podrobnejšie

Rozvrh hodín 1ŠSTDB1 - Špeciálna strojárska technika - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester Dátumy Deň Č

Rozvrh hodín 1ŠSTDB1 - Špeciálna strojárska technika - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester Dátumy Deň Č 1ŠSTDB1 - Špeciálna strojárska technika - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester Po 09:15-10:45 2 P Matematika I ZP1 Petrušová 1SaOADB1(A), 1ŠSTDB1(A) TYZ Po

Podrobnejšie

AKADEMICK SENT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

AKADEMICK SENT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE Z á p i s n i c a č. 4 zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. 12. 2011 o 14.00 hod. na R STU Prítomní: podľa

Podrobnejšie

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na MF SPU v Nitre v akademickom roku 2006/2007

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na MF SPU v Nitre v akademickom roku 2006/2007 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2012/2013 prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. doc. Ing. Roman Gálik, PhD. doc. Ing. Štefan Pogran, CSc. prof. Ing. Ladislav Nozdrovický,

Podrobnejšie

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa číslo materiálu: Názov materiálu: Vyhodnotenie roka a účtovnej závier

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa číslo materiálu: Názov materiálu: Vyhodnotenie roka a účtovnej závier Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 4. 4. 2018 číslo materiálu: Názov materiálu: Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2017 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.

Podrobnejšie

Zásady prijímania na bakalárske štúdium na školský rok 2004/2005

Zásady prijímania na bakalárske štúdium na školský rok 2004/2005 Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU Čl. 1 Úvodné ustanovenia (1) Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na Fakultu informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej

Podrobnejšie

Smernica dekana číslo 1 / 2015 Verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác v podmienkach Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Smernica dekana číslo 1 / 2015 Verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác v podmienkach Stavebnej fakulty STU v Bratislave Smernica dekana číslo 1 / 2015 Verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác v podmienkach Stavebnej fakulty STU v Bratislave 22.05.2015 Verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác

Podrobnejšie

Vyúčtovanie grantu

Vyúčtovanie grantu PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA I. Základná charakteristika 1. Grantový program Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina Čierny Hron (ďalej Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH) poskytuje jednorazový, nenávratný

Podrobnejšie

Milé študentky, milí študenti, v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja ku kvalite materiáln

Milé študentky, milí študenti, v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja ku kvalite materiáln Milé študentky, milí študenti, v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé

Podrobnejšie

č VaV- Publikačná činnosť

č VaV- Publikačná činnosť Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SMERNICA Č. 92 Zásady upravujúce bibliografickú

Podrobnejšie

Učebnice chémie pre základné školy po novom

Učebnice chémie pre základné školy po novom Združenie učiteľov chémie Spojená škola, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava web: www.zuch.sk; e-mail: helena.vicenova@gmail.com VÝROČNÁ SPRÁVA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ZA ROK 2018 OBSAH 1 Úvod 2 Orgány občianskeho

Podrobnejšie

Nápad pre folklór Grantový program Nadácie Poštovej banky

Nápad pre folklór Grantový program Nadácie Poštovej banky Nápad pre folklór Grantový program Nadácie Poštovej banky NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY opäť spája generácie, avšak tentoraz cez naše korene, ktorých súčasťou je tradičná ľudová kultúra, umenie a folklór. Prostredníctvom

Podrobnejšie

Chemical Business NewsBase

Chemical Business NewsBase Táto publikácia bola vytvorená realizáciou projektu Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva, ITMS 26220220054 na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho

Podrobnejšie

2018 Verejný odpočet hospodárenia a hodnotenia činnosti SNM 14. máj 2019 Sídelná budova SNM Vajanského nábrežie 2 Bratislava

2018 Verejný odpočet hospodárenia a hodnotenia činnosti SNM 14. máj 2019 Sídelná budova SNM Vajanského nábrežie 2 Bratislava 2018 Verejný odpočet hospodárenia a hodnotenia činnosti SNM 14. máj 2019 Sídelná budova SNM Vajanského nábrežie 2 Bratislava Financovanie Celkové príjmy 21 352 333 zo štátneho rozpočtu 15 872 698 z vlastných

Podrobnejšie

Smernica kvestora Číslo: 2/ SK Vykonávanie finančnej kontroly na Rektoráte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a na centrálne financov

Smernica kvestora Číslo: 2/ SK Vykonávanie finančnej kontroly na Rektoráte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a na centrálne financov Smernica kvestora Číslo: 2/2016 - SK Vykonávanie finančnej kontroly na Rektoráte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a na centrálne financovaných súčastiach Slovenskej technickej univerzity v

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu

Podrobnejšie

Ročník Semester Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Prax Kontakt hod. Zápočet Skúška Kredity Študijný program: Učiteľstvo technických predmetov K

Ročník Semester Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Prax Kontakt hod. Zápočet Skúška Kredity Študijný program: Učiteľstvo technických predmetov K Študijný program: Učiteľstvo technických Povinné predmety študijného odboru 1 Z Sociálne a filozofické základy P 1 0 0 0 1 0 1 3 výchovy a 1 Z Biológia mládeže a školská hygiena P 1 0 0 0 1 1 0 3 1 Z Všeobecná

Podrobnejšie

Zaverecny_ucet_Kysak_2010

Zaverecny_ucet_Kysak_2010 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KYSAK za rok 2010 Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podrobnejšie

Oponentský posudok na vymenúvacie konanie doc. PhDr. Márie Šmidovej, PhD. za profesorku v odbore Sociálna práca vypracovaný v súlade s Vyhláško

Oponentský posudok na vymenúvacie konanie doc. PhDr. Márie Šmidovej, PhD. za profesorku v odbore Sociálna práca vypracovaný v súlade s Vyhláško Oponentský posudok na vymenúvacie konanie doc. PhDr. Márie Šmidovej, PhD. za profesorku v odbore 3.1.14 Sociálna práca vypracovaný v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 6 z 8. decembra 20054

Podrobnejšie

ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY Návrh Kód zdroja Rozpočtová klasifikácia Bežné príjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 ( ) 2017( ) 2018( )

ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY Návrh Kód zdroja Rozpočtová klasifikácia Bežné príjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 ( ) 2017( ) 2018( ) ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY 2016-2018 Návrh Kód zdroja Rozpočtová klasifikácia Bežné príjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 ( ) 2017( ) 2018( ) Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 543

Podrobnejšie

Zápisnica c.2 zo zasadnutia AS FCHPT STU dna

Zápisnica c.2 zo zasadnutia AS FCHPT STU dna AKADEMICKÝ SENÁT Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Radlinského 9, 812 37 Bratislava Zápisnica č. 2 zo zasadnutia AS FCHPT STU dňa 29.4.2008 Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je

Podrobnejšie

Bodové normatívy

Bodové normatívy Príloha č. 1 k Podmienkam finančnej podpory práce s deťmi a mládežou do roku 2007 Bodové normatívy pre získanie dotácie v roku 2007 (1) Členská základňa základných kolektívov Čl. 1 Do bodového hodnotenia

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU Platný od: 27.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU (a) Názov študijného odboru: (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského

Podrobnejšie

AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY  V BRATISLAVE AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE Z á p i s n i c a č. 14 zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. 4. 2005 o 14.00 h. na R STU Rokovanie AS STU otvoril

Podrobnejšie

O b e c D r a h o v c e Výročná správa 2008

O b e c D r a h o v c e Výročná správa 2008 O b e c D r a h o v c e Výročná správa 2008 Základná charakteristika obce Obec Drahovce je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených

Podrobnejšie

Microsoft Word - Habilitačné konanie_Czillingová.docx

Microsoft Word - Habilitačné konanie_Czillingová.docx Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 12.12.2012 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Jana CZILLINGOVÁ, Sakalová a) Akademické

Podrobnejšie

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 P

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 P OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: 29.06.2017 Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 Predkladá: Iveta Rimanová, vz. Mgr. Soňa Mifková, zástupkyňa

Podrobnejšie

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019 Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019 Správa o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej

Podrobnejšie

priloha_1_2

priloha_1_2 Vzor Projekt aplikovaného výskumu a projekt experimentálneho vývoja (Podľa zákona č. 185/2009 o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)

Podrobnejšie

Návrh Príjmy Kód zdroja Funkčná klasifikácia Ekononická klasifikácia Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený

Návrh Príjmy Kód zdroja Funkčná klasifikácia Ekononická klasifikácia Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený Príjmy Kód zdroja Funkčná Ekononická Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 2014 2015 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť 2017 2018 2019 41 111003 Podiel výnosu dane zo ŠR 38849,39 44421,10 48133,00

Podrobnejšie

Microsoft Word - vyrocna-sprava-2014-final

Microsoft Word - vyrocna-sprava-2014-final VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SNAS za rok 2014 Bratislava február 2015 Obsah 1 Identifikácia organizácie SNAS...3 2 Výsledok hospodárenia...4 3 Výnosy...5 4 Náklady...6 5 Majetok a vlastné zdroje krytia

Podrobnejšie

RozpoĊet na roky

RozpoĊet na roky OBEC STAŠKOVCE - ROZPOČET NA ROKY 2013-2015 Zdroj Položka Rozpočtové príjmy Pod položka Názov eur eur eur eur eur eur eur Schválený Schválený Schválený Očakávané Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na rozpočet

Podrobnejšie

(4) V zmysle tejto vyhlášky univerzita vyberá poplatky za uskut

(4) V zmysle tejto vyhlášky univerzita vyberá poplatky za uskut Určenie variabilného a špecifického symbolu k VYHLÁŠKE rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 7/2009 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica Zápisnica z 3. zasadnutia Akademického senátu FSV UCM v Trnave zo dňa 19.02.2019 Prítomní: Ospravedlnený: Jakub Dančo podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie zasadnutia (predsedníčka AS FSV UCM)

Podrobnejšie

Statika konštrukcií - prednášky

Statika konštrukcií - prednášky PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA PREDMETU Názov : Statika konštrukcií Identifikačné číslo : B-501205 Garantujúca katedra, ústav : Katedra stavebnej mechaniky, Ústav inžinierskeho staviteľstva Študijný odbor :

Podrobnejšie

Zápis z priebehu habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce PaedDr

Zápis z priebehu habilitačnej prednášky a obhajoby  habilitačnej práce PaedDr Návrh habilitačnej komisie na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Miroslavovi Štrkolcovi, PhD. v študijnom odbore 3.4.10 Obchodné a finančné právo Habilitačná komisia schválená Vedeckou

Podrobnejšie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta Návrh habilitačnej komisie Uchádzačka: JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LLM. Študijný odbor

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta Návrh habilitačnej komisie Uchádzačka: JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LLM. Študijný odbor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta Návrh habilitačnej komisie Uchádzačka: JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LLM. Študijný odbor: 3.4.11. Občianske právo Habilitačná komisia schválená

Podrobnejšie

Zav ucet obce za rok 2010

Zav ucet obce za rok 2010 V Motešiciach, jún 2011 Záverečný účet Obce Motešice za rok 2010 Záverečný účet obce za rok 2010 obsahuje: 1.Rozpočet obce na rok 2010 2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 3.Rozbor plnenia výdavkov za

Podrobnejšie

učebné plány_ŠKVP_2013_14

učebné plány_ŠKVP_2013_14 Učebný plán študijného odboru 3650 M staviteľstvo Všeobecné vzdelávanie Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného

Podrobnejšie

vyrocna-sprava-2018

vyrocna-sprava-2018 VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SNAS za rok 2018 Bratislava, marec 2019 Obsah 1 Identifikácia organizácie SNAS... 3 2 Výsledok hospodárenia... 4 3 Výnosy... 5 4 Náklady... 6 5 Majetok a vlastné zdroje krytia

Podrobnejšie