Roèník XIV.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Roèník XIV."

Prepis

1 Roèník XIV. Cena 7 Sk Èíslo 41 Drogéria papier farby laky Jozef Èenger Hlavná 65 (obchodný dom) Stropkov pri lekárni Galenos Vás srdeène pozýva na najvýhodnejšie nákupy a super akciové ceny v sieti DROGÉRIA Letákové ceny platia od Otvorené: pondelok piatok sobota Neïaleko STS-ky brutálne zavraždili 17-roènú Stropkovèanku Podozrivý je už v rukách polície Tragická udalos sa v Stropkove odohrala poèas minulotýždòovej noci z piatka na sobotu. V areáli bývalej STS zahynula rukou vraha 17- roèná Radka Belinová zo Stropkova - Sitníkov. V piatok sa vybrala s priate¾mi na diskotéku, no domov sa už nevrátila. Pod¾a informácií zástupcu krajskej policajnej hovorkyne Igora Majoroša, mladú dievèinu páchate¾ nieko¾kokrát pichol tupohranným predmetom do tváre, krku, hrudníka a brucha. Následne došlo k vnútornému krvácaniu viacerých vnútorných orgánov a následnému šoku z vykrvácania, prièom vzniknutým zraneniam dievèa na mieste pod¾ahla, uviedol Majoroš. Vylúèené nemôže by ani sexuálne násilie, keïže (pokraèovanie na 2. str.) 1. certifikovaný servis mobilných telefónov MOB L Nokia 6820 od 55 Viac 5990,-Sk Nokia 5140 od 55 Viac 5990,-Sk Nokia 6230 od 55 Viac 6990,-Sk LG C 1200 od 55 Viac 490,-Sk STROPKOV - Hlavná (budova hotela TOKAJÍK) Tel.: , * SERVIS * PREDAJ * PRÍSLUŠENSTVO * ODBLOKOVANIA * VÝKUP * DOPLNKY DLHODOBO NAJNIŽŠIE CENY VŠETKÉHO TOVARU Èlen skupiny pozýva všetkých pivárov na kvalitný èeský Staropramen za 15,- Sk októbra (piatok až nede¾a) Vodka s džúsom za 20,- Sk Dámy pozývame na víno so Spriteom za 19,- Sk Nájdete nás v polyfunkènom dome na námestí, vchod z Konštantínovej ulice. Otvorené od hod. do hod. v piatok a v sobotu do hod. v nede¾u od hod. do hod. Tešíme sa na vašu návštevu!

2 2 Podozrivý je už v rukách polície (dokonèenie z 1. strany) dievèa bolo vyzleèené. Polícia už v priebehu víkendu zadržala aj predpokladaného páchate¾a, ktorým je 19-roèný Stropkovèan. Radkino màtve telo, prikryté vlneným plechom, našiel v sobotu okolo štrnástej hodiny majite¾ Maxam baru. Keï som odtia¾ v piatok o polnoci odchádzal, plech, ktorým bola prikrytá, ešte bol na svojom mieste. V sobotu popoludní som išiel otvori okno v zadnej èasti klubu a pod plechom som uvidel màtve telo. Okamžite som volal políciu, povedal. Zatia¾ nie je známe, èo sa v osudnú noc stalo. Ako sme sa dozvedeli, v sobotu okolo druhej hodiny ráno sa Radka rozlúèila so svojím priate¾om, ktorý pochádza z Medzilaboriec a obaja odišli domov. Èo sa stalo potom, nevedno. Hneï po ohlásení prípadu prišla na miesto výjazdová skupina Krajského úradu vyšetrovania kriminálnej a justiènej polície. Rodine nebohej oznámili tragickú udalos až v sobotu okolo devätnástej hodiny. Na diskotéku sa vybrala v piatok okolo hod. Bola tam s priate¾om, s ktorým sa však o druhej ráno rozlúèila, hovorí so slzami v oèiach sestra nebohej Jana Ráková. Radka bola pod¾a nej skôr Pre vyznávaèov plávania tu máme dobrú správu. Už tohto týždòa, 5. októbra (utorok) si môžu prís zapláva do Mestskej plavárne. Cez letnú prestávku sme odstraòovali pozáruèné závady, èistili sme bazén a priestory plavárne, kontrolovali sme techniku, priblížil nám prípravu na novú sezónu správca plavárne Vladimír Želinský. V pracovných dòoch v dopoludòajších hodinách (7.00 hod hod.) bude bazén k dispozícii školám a školským zariadeniam, od hod. do hod. budú plaváreò využíva záujmové krúžky, v tomto èase budú prebieha aj kurzy plávania. Pre širokú verejnos je v pracovných dòoch bazén utiahnuté dievèa, ktoré tak ako väèšina mladých rada chodila na diskotéky. Nikdy sa však nestalo, aby o sebe nedala vedie s kým a kde je. 17-roèná študentka SOUP v Stropkove bola najmladšia z piatich súrodencov a bývala s mamou. Stále tomu nemôžeme uveri, ako mohol niekto spácha nieèo také strašné, hovorí zronená J. Ráková, ktorej žia¾ je neopísate¾ný. Táto tragická udalos vyvolala zdesenie stropkovskej verejnosti. Zatia¾ nie je celkom jasný motív otrasného èinu, no vylúèi sa nedá žiarlivostná scéna. Voèi 19- roènému Stropkovèanovi bolo vznesené obvinenie pre trestný èin vraždy. -npfoto Podduklianske novinky Od utorka je otvorená krytá plaváreò Novinkou je rodinný lístok otvorený od hod. do hod. a v sobotu a v nede¾u od hod. do hod. Ceny vstupného ostali nezmenené: Verejnos (telesne postihnutí): 1 hod min. na sušenie Sk Verejnos (deti): 1 hod min. na sušenie Sk Verejnos (dospelí): 1 hod min. na sušenie Sk Novinkou je túto sezónu rodinný lístok. Napríklad 4- èlenná rodina by mala zaplati 120,- Sk, rodinný lístok si však môže zakúpi za výhodnú cenu 80,- Sk. Personál plavárne sa už teší na vašu návštevu. -as- Najkrajším hudobným nástrojom, aký kedy ¾udské ucho poèulo, je ¾udský hlas, Boží dar vyvierajúci z håbky duše. 3. októbra uplynulo 25 rokov, èo stropkovský miešaný spevácky zbor Karmel vlieva svojimi precítene interpretovanými piesòami rados a nádej do sàdc svojich poslucháèov. Pri tejto príležitosti sa v nede¾u konal slávnostný koncert, na ktorom jubilujúci zbor prezentoval výber zo svojho širokého repertoáru zborových skladieb. Priestory kostola do posledného miesta zaplnilo publikum, ktoré sa nechalo unáša nádhernými skladbami v podaní speváckeho zboru i pozvaných hostí. K 25. výroèiu založenia V Stropkove pribudne 500 vo¾ných pracovných miest Po diskusii a uvážlivom rozhodovaní poslancov mestského zastupite¾stva prešli pred rokom (v septembri 2003) vydavate¾ské práva na tento týždenník do rúk spoloènosti Spektrum Stropkov s.r.o. (majite¾ Ing. A. Glinský, konate¾ Mgr. V. Jobko). Príèinou odèlenenia redakcie od mesta bolo vytváranie pravidelnej finanènej straty, ktorá odèerpávala z mestského rozpoètu okolo 250 tisíc korún roène (v niektorých rokoch aj vyše 300 tisíc). Týždenník pôsobí naïalej v priestoroch, kde sídlil pred tým (nový vydavate¾ platí za priestory nájomné mestu). Spektrum si jasne udržiava pozíciu najèítanejších novín v regióne, vychádza každý zboru prišiel tomuto hudobnému telesu zablahožela jeho zakladate¾ vdp. Anton Fabián, ktorý v Stropkove pred rokmi pôsobil ako kaplán, dekan J. Švec Bilý, grécko-katolícky zbor sv. Cyrila a Metoda zo Stropkova, speváèka Michaela Sušinová a klaviristka Simona Petrièková. Hos om osláv bol aj známy operný spevák, rodák zo Svidníka, Igor Kucer. Z rúk zbormajstra Slovenské koncertné turné Mira Žbirku štartuje v októbri na východnom Slovensku. Turné sa zaèína 12. októbra v Košiciach a pokraèuje 13. októbra v Mestskej hale v Prešove. Mekyho Žbirku budú sprevádza speváèky Misha a Martha. Pozor! Vstupenky na tento jedineèný koncert môžete vyhra v sú aži (propagujeme ju v osobitnom príspevku s kupónom) resp. kúpi si ich môžete priamo v redakcii týždenníka Spektrum (budova MsKS v Stropkove, prízemie v¾avo od 8.00 hod. do hod. Tel.: ). V predaji sú u nás iba lístky na koncert v Prešove. Cena vstupenky v predpredaji je 220,- Sk, v deò koncertu 250,- Sk. Cestovná pondelok ráno a patrí do skupiny vyše osemdesiatich mienkotvorných regionálnych týždenníkov na Slovensku. Krátko po odèlenení vydávania novín od mesta sa ozvali hlasy, že to nebol správny krok. Ako sa na to s odstupom èasu pozerá primátor I. Hamarèák? Urobilo mesto dobre? Spravilo sa to dobre, pretože pre mesto znamená odèlenenie vydávania plus štvr milióna roène. Tých 250 tisíc môžeme použi napr. v kultúre alebo na iné úèely, ktoré mesto plní. Noviny fungujú. Speváckemu zboru Karmel prišiel zablahožela aj jeho zakladate¾ Až 500 vo¾ných pracovných miest vznikne v novej výrobe, ktorá sa chystá v priestoroch spoloènosti Tesla a.s. Stropkov. Ide o overenú správu, ktorú tento týždeò podpisom zmluvy o budúcej zmluve speèatia zástupcovia Tesly a.s. Stropkov a slovenskej poboèky japonskej firmy YAZAKI Michalovce. Výroba káblových zväzkov a ïalších komponentov pre automobilový priemysel sa v Tesle a.s. zaène 1. mája Zmluva bude podpísaná na dlhšie obdobie (2005 až 2011). Už v týchto dòoch sa zaèína pracova na príprave nového výrobného programu. Pre potreby výroby bude upravené prízemie jednej z hál, èo si vyžiada nemalé investície. Po nieko¾komesaènom útlme teda v našom regióne svieti všetkým nezamestnaným svetlo nádeje na získanie pracovného miesta. Firma YAZAKI patrí do väèšej skupiny záujemcov, ktorí v poslednom období navštívili Teslu, prezreli si jej výrobné priestory a rozhodovali sa, èi budú s najväèším zamestnávate¾om v našom regióne kooperova. Po nabehnutí na plnú výrobu a prijatí predpokladaného poètu ¾udí, môže klesnú nezamestnanos v okrese Stropkov až o 5 % (t.j. na 13%-14%-nú mieru disponibilných nezamestnaných). Podrobnosti o pripravovanej novej výrobe v Tesle vám prinesieme v budúcom èísle Spektra. V. Jobko Spektrum už rok vychádza pod novým vydavate¾om Pod¾a primátora to bol dobrý krok Andreja Nábožného si ïakovné listy za úèinkovanie v zbore a za šírenie kres anskej kultúry i duchovnej piesne prevzali Otília Rothová, Veronika Ternová, Magdaléna Lehocká, Mária Flešárová, PhdDr. Magdaléna Šimková, Anna Lehocká, Anna Kohútová, Anna Hecková, Anna Szekelyová, Anna Veselá, Ján Mašlej, Jozef Roth, Karol Terna, Juraj Kaèmár, Jozef Štéger, Milan Kašèák, Juraj Juhas, Michal Gojdiè. Medzi ocenenými bol aj zakladate¾ zboru vdp. Anton Fabián. Speváckemu zboru Karmel prajeme ve¾a krásnych skladieb, vïaèných poslucháèov a mnoho úspechov v ïalších rokoch. -as- Lístky na Žbirku kúpite v redakcii kancelária Eurotour ponúka dopravu na koncert a spä autobusom. Prihláste sa v kancelárii. Tel.: red- Bitka U sv. Petra Vo vinárni u sv. Petra vo Svidníku sa dvaja 21 roèní muži navzájom fyzicky napadli, prièom jeden z nich utrpel zranenie s práceneschopnos- ou 21 dní a druhý 14 dní. Majite¾ovi vinárne, poškodením zariadenia, spôsobili škodu vo výške 2.000,- Sk. V ich konaní im chcel zabráni 20 roèný muž spolu s ïalším 23 roèným mužom, výtržníci ich však fyzicky napadli a spôsobili im zranenie s práceneschopnos- ou 42 dní a 21 dní. -PZ- Sú tu aj iné periodiká, ktoré ak chcú obstá, musia by dobré, musia sa predáva a by èítané. Je zabezpeèená pluralita názorov a každý má právo vyjadri sa. Ja nemôžem ovplyvòova noviny a ani nikto iný. K súèasnému dianiu v meste a regióne sa môže v týchto novinách vyjadri každý a každý môže ma svoj názor. O tom to je, o tom je demokracia. Týždenník Spektrum aj vïaka pomoci nového vydavate¾a doplnil poèas uplynulého roku technické vybavenie redakcie o nové poèítaèe, digitálne fotoaparáty a nahrávaciu techniku. Pri príležitosti 15. výroèia založenia plánuje Spektrum v budúcom roku uskutoènenie viacerých zaujímavých podujatí. -job-

3 3 Zo zadåženého bytu v Stropkove exekuovali celú rodinu Budú ïalšie exekúcie bez nároku na náhradné ubytovanie Prvú exekúciu nájomníkov zo zadåženého bytu v novodobej histórii mesta Stropkov, bez nároku na náhradné bývanie, vykonali minulý týždeò vo štvrtok. Za asistencie mestskej polície a s pomocníkmi, ktorých úlohou bolo odnies nábytok a veci zadåžených, vstúpil hneï ráno do bytu na ul. Matice slovenskej súdny exekútor Juraj Voloch zo Svidníka. V rodine so štyrmi de mi panovala samozrejme ve¾mi zlá nálada. Rozhodujúci krok, o ktorom rozhodol pred èasom súd, nakoniec prišiel a všetkým z toho bolo do plaèu. Pri exekúcii bytu môžete prís aj o zariadenie Vykonávame exekúciu vyprataním bytu bez akejko¾vek bytovej náhrady. Znamená to, že z tohto bytu odvážame veci do skladu. Od skladu budú odovzdané k¾úèe zodpovedným a exekuovaní si môžu veci prevzia do šiestich mesiacov, po tomto èase Náklady za s ahovanie sa pripisujú k dlhu môžu by veci odpredané na dražbe a financie môžu by použité na uspokojenie po- Skrine a perináky odniesli do skladu h¾adávky a s ahovacích nákladov, povedal nám poèas vykonávania rozsudku exekútor J. Voloch. Kto dal podnet na exekúciu a aký dlh za b ý v a - nie rodina m a l a? Oprávneným je Mesto Stropkov zastúpené bytovým hospodárstvom Byhos s.r.o. Dlh v tomto byte predstavuje zhruba sumu 170 tisíc korún. Od právoplatnosti rozsudku realizujeme rozhodnutie v termíne pol roka, bohužia¾ dlh naïalej narastal, pretože nájomné nebolo platené. Zaujíma vás, ako súdneho exekútora, osud takejto rodiny, preèo prichádzajú o strechu nad hlavou? Opýtali sme sa. Zázemie tejto rodiny nepoznám, mám len jeden suchý kus papiera - rozsudok, v ktorom sa píše, že sú povinní vys ahova sa z bytu bez poskytnutia akejko¾vek bytovej náhrady. Ako súdny exekútor s ahujem v Stropkove prvý byt. Bohužia¾, rysuje sa, že budeme v blízkom èase vykonáva ïalšie exekúcie bytov, pretože máme ïalšie spisy. Vo Svidníku som už s ahoval nieko¾ko bytov. Je to nepríjemná záležitos, ve¾mi citlivá. Doslova beriem ¾uïom strechu nad hlavou. Niekedy si to zapríèinia sami, èasto sú to objektívne okolnosti, za ktoré ¾udia nemôžu. Bohužia¾, musia sa vys ahova, povedal nám J. Voloch. Vys ahovaná rodina, pod¾a našich informácií, nájde pravdepodobne náhradné ubytovanie u svojich príbuzných v jednej z dedín pri Stropkove. V krátkych rozhovoroch ¾udí, ktorí sa pri exekúcii zastavili, opä rezonovala otázka nedávneho odpustenia dlhu obyvate¾om bytov Pod Lašèíkom. Dlh je dlh, èi vznikol Pod Lašèíkom alebo na ul. Matice slovenskej, stále je to dlh, zaznela okrem iných aj takáto veta. Byt bol po vykonaní exekúcie vrátený mestu a bude pridelený inému nájomcovi. Text a foto: V. Jobko ŠPZ vydané pred 1.aprílom 1997 musíte vymeni Okresné riadite¾stvo PZ v Bardejove Vás upozoròuje, že doklady o evidencii vozidla a tabu¾ky s evidenèným èíslom (staré ŠPZ bez štátneho znaku SR) vydané pred 1. aprílom 1997 zostavajú v platnosti len do 31. decembra 2004 v zmysle 129 ods. 3 zákona NR SR è. 315/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade, že nepožiadate v uvedenej lehote o výmenu ŠPZ a osvedèenie o evidencii vozidla, ODI vozidlo vyradí z evidencie v zmysle 129 ods. 5 citovaného zákona. Znamená to, že vyradené vozidlo z evidencie smie by znova do evidencie vozidiel prihlásené, len ak je opätovne schválená jeho technická spôsobilos, èo pre Vás môže by komplikované a finanène nároèné. K výmene tabuliek s evidenèným èíslom na príslušnom ODI je potrebné: - pristavi vozidlo ku kontrole výrobných èísel vozidla, - predloži vyplnenú žiados (tlaèivo), - správny poplatok (kolkové známky) v hodnote 500,-Sk/ za každú tabu¾ku + 150,-Sk za zápis zmeny v dokladoch (príklad pre osobné motorové vozidlo je celková hodnota správneho poplatku vo výške 1.150,- Sk), - doklad o vykonaní kontroly technického stavu vozidla (STK), - pri vozidlách, ktoré podliehajú emisnej kontrole aj doklad o nej, - doklad totožnosti, - splnomocnenie v prípade, ak je držite¾ vozidla alebo vlastník vozidla zastupovaný, - potvrdenie o poistení zodpovednosti a tabu¾ky s evidenèným èíslom (štátne poznávacie znaèky). Informácie k výmene uvedených tabuliek a žiadosti (tlaèivá) dostanete na jednotlivých ODI -PZ- Príïte sa pozrie na rekonštrukcie bojov na Dukle Klub priate¾ov vojenskej histórie Slovenska a Slovenská spoloènos vojenskej histórie a strelcov z historických zbraní všetkých pozývajú na spomienkové, kultúrno spoloèenské podujatie organizované v spolupráci s Vojenským historickým ústavom Bratislava, obcou Nižný Komárnik, obcou Kapišová, obcou Kruž¾ová a Okresným úradom Svidník. Pre tých, ktorí sa už zúèastnili jedineènej rekonštrukcie bojov na Dukle, je už táto akcia známa a vedia, že cestova na podujatie a sledova ho, sa vyplatí. Na rekonštrukcii bojov sa zúèastní okolo 220 dobrovo¾níkov, techniku bude zastupova minimálne jeden tank T 34, dva nemecké obrnené transportéry Hackel, pä motoriek, sovietsky protitankový kanón, sovietske obrnené prieskumné vozidlo, protitankový kanón, nieko¾ko mínometov a iné pechotné zbrane - gu¾omety, pušky, samopaly, protitankové pušky a pod. Program: Èiastoèné rekonštrukcie bojov v Karpatsko - duklianskej operácii Piatok - 8. októbra bojová ukážka o hod. v Údolí smrti (vstupné 30,-Sk). Vstup do priestoru pre divákov od do hod. Sobota 9. októbra bojová ukážka o hodine v Nižnom Komárniku (Obšár) (vstupné 40,- Sk.) Vstup do priestoru pre divákov od do hodiny. Informácie pre návštevníkov podujatia: - Deti do 15 rokov, dôchodcovia, vojaci, veteráni a pozvaní hostia VSTUP ZDARMA. Vzh¾adom na použitie zvukových a svetelných efektov neberte so sebou na podujatie domáce zvieratá. Poèas bojovej ukážky odporúèame použi chránièe sluchu! -red- Pedagogicko-psychologická poradòa je pres ahovaná Pedagogicko-psychologická poradòa v Stropkove oznamuje svojim klientom de om, rodièom, pedagógom, že od 1. októbra sme sa pres ahovali (z bieleho domu) a nájdete nás na Kukuèínovej ulici è. 2 (budova internátu SOUE, vchod od športovej haly, na 1. poschodí è. kancelárií 18, 19, 20). Objedna sa môžete na pôvodnom è. t Mgr. Valéria Surmajová, riadite¾ka PPP AKCIA WC-KOMBI od 2.390,-Sk SANITA Pri kúpe tovaru zapožièanie zváraèky zdarma WC, UMÝVADLÁ, SPRCHOVACIE KÚTY, VANE, DREZY, VODOVODNÉ BATÉRIE ugeberit KOMPLET 7.700,- Sku uvodovodné BATÉRIE od 690,-Sk u uumývadlá od 699,-Sk u u VANA SMALTOVANÁ od 2.300,-Sk u ukuchynské DREZY od 1.599,-Sku ukúpe¼òový NÁBYTOK od 2.135,- Sku - predaj aj na splátky QUATRO - v rámci okresu odvoz zdarma SK, SP pre montážne firmy výhodné odberate¾ské z¾avy Hlavná 46, STROPKOV Tel.:

4 4 Program v rím.- kat. farnosti: Sobota, 9. októbra Sv. omša zaèiatok Nede¾a, 10. októbra 2004 Sv. omše s misijnou kázòou: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, Stretnutie s mládežou Pobožnos + pre ženy Premietanie filmu JEŽIŠ Pondelok, 11. októbra 2004 Sv. omše s misijnou kázòou: 8.00 Hriech s príhovorom pre deti s katechézou pre mužov Obrátenie Utorok, 12. októbra 2004 Sv. omše s misijnou kázòou: 8.00 O spovedi s príhovorom pre deti Smr a súd Streda, 13. októbra 2004 Sv. omše s misijnou kázòou: 8.00 Cirkev s príhovorom pre deti Ježiš darca života Štvrtok, 14. októbra 2004 Sv. omše: 8.00 Viera Sv. omša a adorácia O Eucharistii Piatok, 15. októbra 2004 Sv. omše: 8.00 s ude¾ovaním sviat. pomazania chorých Utrpenie s obnovou manž. s¾ubov Láska Sobota, 16. októbra 2004 Sv. omše s misijnou kázòou: 8.00 Modlitba Panna Mária Stretnutie s mládežou Láska a povolanie Pobožnos k Matke ustaviènej pomoci Program ¼udových Misií v Stropkove októbra 2004 Zo zákona o fiškálnej decentralizácii, ktorý prijal parlament vyplýva pre obce a mestá nieko¾ko podstatných zmien. Obce budú od januára vybera osem miestnych daní. Poplatok zostane len jeden - za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Ko¾ko dá obèan za psa alebo za inú miestnu daò urèí samotná obec. Za pozemky, stavby a byty štát obci urèil iba základ, ktorý si obec môže zníži, ale aj zvýši. Doteraz sadzby stanovil štát a samospráva ich nemohla meni. Danie z príjmov obèanov obce sa rozdelia v pomere: obce 70,3 %, župy 23,5 %, štát 6,2 %. Pod¾a niektorých starostov a primátorov už nebudú mestá a obce závisie od vôle vlády a parlamentu, od toho, ko¾ko peòazí vydelia obciam v rozpoète. Samospráva z peòazí bude financova materské školy, ZUŠ, školské jedálne a kluby, CVÈ, sociálne veci, kultúru a dopravu. Súkromné a cirkevné zariadenia školské zariadenia bude financova štát cez rozpoèet ministerstva školstva. Základné a stredné školy budú od štátu dostáva naïalej peniaze na poèet Nede¾a, 17. októbra 2004 Sv. omše s misijnou kázòou: 6.00, 7.30, 9.00, Sv. omša a záver misijí Kríž Sviatos zmierenia: deti utorok od ženy streda od 9.00 do a od muži štvrtok od 9.00 do a od mládež piatok od Misie vo farnosti to je èas, keï môžeš urobi nieèo pre svoj vz ah k Bohu, pre veènos. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: Neodmietni toto pozvanie. Dane a poplatky v obciach po novom žiakov. Obec môže, ale aj nemusí pýta daò z nehnute¾ností, za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie automaty, za vjazd a státie auta v historickej èasti mesta. Obec však musí stanovi poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Peniaze vybrané z daní môže samospráva použi aj na inú oblas, ako tú, za ktorú ich vybrala. Poplatok za komunálny a stavebný odpad musí použi len na ich odvoz a zneškodnenie. -jv- hardware com Ing. Peter ADAM + vyhlasujú Sú až o LCD MONITOR AOC LM 520 v hodnote ,- Sk Staèí vystrihnú 7 kupónov s rôznymi èíslami, priloži doklad o nákupe nad 500,- Sk a posla do na adresu firmy: A-com, Hlavná 7, Stropkov Tel.: Mobil: Register obyvate¾ov sídli na Šarišskej ul. Nové pracovisko registrácie obyvate¾ov Obvodného úradu Stropkov sídli od 1. októbra v bielom dome na ulici Šarišskej. Na tejto adrese vám poverená pracovníèka poskytne všetky informácie týkajúce sa prihlasovania a odhlasovania obèanov z pobytu. -as- Dlhšie pobyty v zahranièí ohláste Ak sa chystáte do zahranièia na viac ako devä desiat dní, je vašou povinnos ou oznámi túto skutoènos na mestský alebo obecný úrad. Takáto informácia zo strany obèana u¾ahèuje úradom preh¾ad o obsadenosti domov, ale aj o poète osôb prihlásených na trvalý pobyt v meste alebo obci. -as- Najkrajšie leporelo 30. septembra sa v Mestskej knižnici Stropkov konalo vyhodnotenie sú aže O najkrajšie leporelo. Do sú aže sa zapojili žiaci II. ZŠ a CZŠ v Stropkove. Odovzdávané práce boli hodnotené v dvoch kategóriách. V 1. kategórii roèník ZŠ prvé miesto získala Katarínka Ivanèová, žiaèka I. roèníka CZŠ. V 2. kategórii prvé miesto získala II. ZŠ v Stropkove. Na ví aznom leporele pracovala skupina žiakov 5. a 6. roèníka II. ZŠ. Výhercom srdeène blahoželáme. Pracovníci MsK v Stropkove

5 5 Barmanský kurz na SOUP viedol prvý slovenský barman M. Ševc Spoloèenská miestnos internátu SOUP pripomínala minulý týždeò jeden ve¾ký bar. Na provizórnom barovom pulte boli poukladané f¾aše najrôznejších druhov alkoholických aj nealkoholických nápojov, poháre, odmerky, šejkre a ve¾ké nádoby s ¾adom. Všetky tieto veci slúžili tentokrát ako uèebné pomôcky. Konal sa tu týždòo- Potoèania si pripomenuli 590. výroèie prvej písomnej zmienky Slávnostným vysvätením obecného erbu a bohatým kultúrnym programom vyvrcholili v nede¾u 26. septembra oslavy 590. výroèia prvej písomnej zmienky o obci Potoky. Pri tejto príležitosti boli starostom obce udelené ocenenia v podobe èestného obèianstva a èestného uznania za rozvoj obce. Èestnými obèanmi Potokov sa stali prezident SR Ivan Gašparoviè, premiér Mikuláš Dzurinda, predseda strany Smer Róbert Fico, europoslankyòa Monika Beòová a podnikate¾ Michal Gondek zo Svidníka. Èestné uznanie za rozvoj obce dostali František Vatra¾, Ján Bezek, Juraj Cimbala, Anna Cimbalová, Milan Jágerský, o. Jozef Vojtila, Štefan Feèo, O¾ga Vatra¾ová a súèasný starosta Miroslav Vavrek. Z nových èestných obèanov sa na slávnosti zúèastnil len M. Gondek. Ostatným to nedovolili pracovné povinnosti, no ako nám starosta M. Vavrek povedal, všetci pris¾úbili, že v najbližšej budúcnosti si ocenenia prídu prevzia osobne. Ïakovný list poslal Potoèanom prezident SR. Vážený pán starosta, milí Potoèania, chcem sa v prvom rade poïakova pánovi starostovi za pozvanie na oslavy 590-teho výroèia prvej písomnej zmienky o Vašej obci. Ve¾mi si ho vážim, v tomto èase mám, bohužia¾, iné povinnosti, a preto ho nemôžem prija. Rád však využívam príležitos, aby som Vás pozdravil a poïakoval sa za návrh pána starostu a miestneho zastupite¾stva na udelenie pamätného listu èestný obèan obce Potoky. Je to pre mòa èes, píše sa v ïakovnom liste od prezidenta I. Gašparovièa, ktorý pris¾úbil, že si pri svojej návšteve na oslavách 60. výroèia Karpatsko-dukelskej operácie príde ocenenie osobne prevzia. Ocenenia osobností vystriedala vysviacka obecného erbu a potom sa už prítomným prihovoril starosta M. Vavrek. Vo svojom prejave spomenul významné vývojové etapy obce od prvej písomnej zmienky až po súèasnos. Zúèastnení sa dozvedeli nieèo o vzniku obce, ako sa vyvíjal poèet obyvate¾ov a èím sa zaoberali a z novodobej histórie spomenul, kedy bola do obce vybudovaná prvá prístupová cesta, upravený potok, kedy do Potokov prvýkrát prišiel prvý autobusový spoj, kedy bola obec elektrifikovaná atï. Ako nám povedal, tieto informácie èerpal z obecnej kroniky a zo štúdií heraldických komisií. Po svätej liturgii a obedòajšej prestávke už zaèínal bohatý kultúrny program, v ktorom sa predstavili stropkovské súbory Ma¾ovaný svet, Lunatky, folklórny súbor Stropkovèan, prítomných pobavil ¾udový rozprávaè Mižo z Varoša, sólo zaspievali sestry Kaèmárové. Na záver vystúpil taneèný súbor Brezniky z Mestiska. O zábavu na veèernej ¾udovej veselici sa postarala skupina Epilóg, ktorá hrala na svadbe Mira Šatana. Pre všetkých hostí, medzi ktorými nechýbali predstavitelia mesta i obvodu Stropkov, krajský predseda strany Smer p. Kubánek, ako aj starostovia okolitých obcí a mikroregiónu Ondava a samozrejme návštevníci z blízkeho i širokého okolia bol pripravený po¾ovnícky gu¾áš a obèerstvenie. Zaznamenali sme ve¾mi pozitívne ohlasy a všetci hodnotili naše oslavy na vysokej úrovni. Boli milo prekvapení, ako to prebiehalo, povedal starosta M. Vavrek. Chcel by som sa poïakova všetkým, ktorí pomáhali pri príprave týchto osláv, všetkým úèinkujúcim, zvláš súboru Brezinky, ktorý všetkých bavil poèas svojho vystúpenia aj poèas ¾udovej veselice. Samozrejme chcem vyjadri vïaku všetkým sponzorom, bez pomoci ktorých by sa nám takéto oslavy nevydarili, p. Paranièovi, strane Smer, poslancom obecného zastupite¾stva a ich rodinným príslušníkom a mestu Stropkov, poïakoval na záver M. Vavrek. Kto by mal záujem o štvorhodinovú videokazetu z osláv, môže sa obráti na starostu Potokov na tel. èísle np- vý barmanský kurz, ktorého sa zúèastnilo 23 mladých ¾udí, prevažne žiakov SOUP Stropkov. Kurz viedol predseda Sekcie Tatry pán Milan Ševc z Popradu, ktorý sa gastronómii a veciam s òou súvisiacim venuje už pekných pár rokov. Zaèínal ako prvý slovenský barman ešte za bývalého Èeskoslovenska, kde bol jediným Slovákom medzi 25 Èechmi. Na základe úspechov, ktoré v tomto obore dosiahol, spolu s ïalšími kolegami založili barmanskú školu, ktorej najúspešnejší absolventi reprezentujú Slovensko na mnohých európskych aj svetových sú ažiach. Slovenská barmanská škola kladie hlavný dôraz na ve¾mi vysokú a kvalitnú úroveò, o ktorej svedèia aj výsledky na medzinárodných sú ažiach, ktorých sa naši barmani pravidelne zúèastòujú, vyzdvihol úroveò slovenských barmanov p. Ševc. Dozvedeli sme sa, že každý rok sa v niektorej z krajín Medzinárodnej barmanskej asociácie (IBA) koná svetový kongres. V roku 1992 na EXPO v Sevile sa p. Ševc predstavil v úlohe šéfa barmanov. Po rozdelení republiky som na základe svojich skúseností po získaní koncesnej listiny zaèal organizova kurzy pre barmanov. Je o ne záujem ako medzi stredoškolákmi, tak aj medzi tými, ktorí sa chcú v tejto práci zdokonali. Ve¾akrát vidím, že za barovým pultom stojí èlovek, ktorý má v tejto oblasti ve¾ké medzery. Tu v Stropkove sa kurzu zúèastòuje 23 ¾udí. Uèia sa veci, s ktorými sa nikdy predtým nestretli. Kurz pozostáva z teoretickej a praktickej èasti, na záver po úspešnom zložení skúšok dostanú jeho absolventi certifikát vydaný Slovenskou barmanskou asociáciou, ktorý je platný vo všetkých èlenských krajinách IBA, priblížil nám svoju lektorskú èinnos p. Ševc. Odchovanci slovenskej barmanskej školy pôsobia vo všetkých kútoch sveta. Tí najlepší pracujú v luxusných hoteloch a na výletných lodiach. Nedalo neopýta sa na povážlivú úroveò barov a reštauraèných zariadení na Slovensku. V mnohých zariadeniach je, èo sa týka obsluhy, ale aj prípravy nápojov, žalostná úroveò. Èašník alebo barman èasto nevedia, èo je koòak, whisky, èi aperitív. Tu pomôže len jedno. Osveta, osveta a zase len osveta. Práve preto robíme tieto kurzy. - as - Smútoèné poïakovanie S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že nás dòa 27. septembra vo veku 76 rokov opustil náš milovaný manžel, otec a dedko Michal Kocák z O¾šavky. Ïakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa s ním prišli rozlúèi za kvetinové dary a vyjadrenie sústrasti. Smútiaca manželka, synovia Michal a Peter s rodinami a dcéra Darina s rodinou Spomienka 8. októbra 2004 uplynie rok od chvíle, èo nás navždy opustil manžel, otec a dedko Michal Tanèák z Mrázoviec. Odišiel ticho, niet ho medzi nami, ale v našich srdciach a spomienkach ostáva. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku s nami. Smútiaca rodina. Spomienka 28. septembra 2004 uplynulo 5 rokov od chvíle, kedy nás opustila naša mamka a babka Kvetoslava Rusnáková. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. Manžel, synovia a dcéra s rodinami. Rubrika pripravená v spolupráci s Kníhkupectvom HVIEZDOSLAV Dvojpohlavná poviedková antológia o sexe SEX PO SLOVENSKY Žijeme v novom miléniu a slovenskí èitatelia by mali dosta príležitos preèíta si, ako dnes o sexe uvažujú slovenskí autori mladšej a strednej generácie. Èo o sexe napíšu? Èo ich na sexe zaujíma? Èo pre nich (ich literárne postavy) sex znamená? Ako zakomponujú sex do príbehu? Sú dnešní autori odvážnejší ako ich predchodcovia? Je sex, pod¾a nich, spoloèenským problémom, zábavou pre masy, nástrojom manipulácie alebo len tichým šuchotaním pod paplónom? Philipp Vandenberg GLADIÁTOR Vitellius sa pustil do behu, utekal len tak cez mesto, akoby ho už naháòali. No utekal iba sám pred sebou, pred svojim rozhodnutím. Pred oèami sa mu znovu odvíjal jeho ve¾mi krátky, mladý život: bezmocnos a bieda v detstve, priatelia v Bononii, s ktorými sa hrával, ponurá drotárska dielòa, skromná mzda, rozhodnutie ís do Ríma, kypiaci, vzrušujúci život v tomto meste, stretnutie s Messalinou, on, drotár, v nosidlách s cisárovou ženou, napokon nahý v Messalininej posteli, jeho tréning v gladiátorskej škole, poranenia, boj o prežitie... Robert Baden-Powell SKAUTING PRE CHLAPCOV Baden-Powellova kniha Skauting pre chlapcov patrí k najúspešnejším a najpredávanejším knihám sveta v 20. storoèí. V roku 1908 spustila lavínu, ktorá sa valí dodnes. Po prvom vydaní sa z nej okamžite stal bestseller a najèítanejší titul anglických chlapcov a dievèat. Vïaka ich nadšeniu sa zrodilo skautské hnutie. ROZPRÁVKOVÝ ŠLABIKÁR Jedného dòa si abeceda povedala, že už nebude sedie v šlabikári ani v gramatike a pôjde do rozprávky. Každé písmenko si vybralo rozprávku a šup vhuplo do knihy. Spoèiatku bol krik a zvada. Všetky chceli zosta u Èervenej èiapoèky, napokon sa však dohodli jedny zostali u Prieberèivej nevesty, iné so Šípovou Ruženkou, a niektoré so Škaredým káèatkom. Aj pre vás, kamaráti, èosi prichystali. Od srdca k srdcu V stredu minulého týždòa darovali krv na HTO vo Svidníku títo bezpríspevkoví darcovia krvi: Ing. Michal Bi¾ (28. odber), Petra Pazinová (3.) všetci zo Stropkova, Jozef Jurina (36.), Ondrej Slivka (3.), Jaroslav Fedoroèko (10.), Jozef Mandu¾a (33.), Magdaléna Suchytrová (26.), Jozef Haško (4.), Peter Gorun (35.), Michal Kimák (87.), Slavomír Ivanèo (19.), MUDr. Radoslav Džupin (22.), Milan Šmajda (4.) všetci zo Svidníka, Milan Jadlovský (10.) Kožuchovce, Martin Demjan (12.) Brusnica, Miroslav Blaško (7.) Mestisko, Zuzana Kluèárová (2.) Kruèov, Alena Drozdová (17.) Repejov. Vïaka Vám za Váš š¾achetný èin! ÚzS SÈK Svidník

6 6 Pozvánka na armádnu šou Oslavy 60. výroèia bojov na Dukle Okrúhle 60. výroèie Karpatsko-Duklianskej operácie a Deò obetí Dukly, ktoré oslávia tento týždeò vo Svidníku, prinesie oslavy, ktoré sa vzh¾adom na reprezentaèné zastúpenie oplatí vidie. Ministerstvo obrany SR, Mesto Svidník a Zväz protifašistických bojovníkov pozývajú všetkých na spomienkové oslavy pri príležitosti spomínaného výroèia. So zaujímavým sprievodným programom sa predstavia príslušníci Ozbrojených síl SR. Medzi oficiálnymi hos ami podujatia bude o.i. prezident Ivan Gašparoviè. Program: 5. októbra (utorok) Svidník pešia zóna: hod hod. koncert vojenskej hudby, hod hod. vrtu¾níková show, hod Na základe èlánkov o rokovaní komisie, ktorej závery prezentoval jej predseda P. Ku¾baga, sa šíria medzi obèanmi rôzne dezinformácie. Považujem za potrebné vysvetli vz ah medzi ABC CVÈ a JUNIOR centrom èlenom komisie aj širokej verejnosti. Projekt JU- NIOR centra mala v pláne poda naozaj iba neformálna skupina Budúcnos. Problém však vznikol v tom, že zatia¾ èo Európska únia pojem neformálna skupina uznáva, pre slovenskú legislatívu je tento pojem cudzí. Z toho dôvodu bol projekt podaný pod hlavièkou ABC CVÈ a partnermi projektu boli neformálna skupina BU- DÚCNOS a Mesto Stropkov. V súèasnosti JUNIOR centrum pôsobí pri ABC CVÈ, resp. je jeho zložkou a nie je to žiadna cudzia organizácia, povedal M. Blaško Poznamenal, že aj keby bola, tak ABC CVÈ môže kedyko¾vek hod. zoskok výsadkárov, hod hod. ukážka bojového umenia, hod hod. ukážka zásahu vojenskej polície. Dom kultúry vo Svidníku: hod hod. galashow èestnej stráže, hod hod. vystúpenie vojenského súboru Jánošík 6. októbra (streda) Dukla Svidník hod hod. pietny akt kladenia vencov k Pamätníku ès. vojakov na Dukle, hod hod. prehliadka cintorína, hod hod. pietny akt kladenia vencov k soche arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku, hod hod. pietny akt kladenia vencov k Pamätníku sov. armády vo Svidníku. -red- Zasadne predsedníctvo ÚV KSS V utorok sa uskutoèní slávnostné zasadnutie predsedníctva ÚV KSS rozšírené o predsedníctvo Krajského výboru KSS Prešov, Predsedníctva okresných výborov KSS okresov Bardejov, Svidník a Stropkov. Podujatie sa uskutoèní 5. októbra o hod. v SOUO vo Svidníku a hos ami akcie budú aj súdruhovia z Komunistickej strany Èiech a Moravy. -red- využíva štyri PC, tlaèiareò, (fax, èi digitálny fotoaparát, atï.) a všetko bezplatne. Otázka nájmu aj v tejto hypotetickej rovine sa mi zdá bezpredmetná. O nejakom nájme môžeme uvažova po nieko¾kých mesiacoch, kedy sa tento projekt skonèí a kedy ho plánujeme prevádzkova pod pripravovaným obèianskym združením YUVEN, ktoré bude spolupracova s ABC CVÈ. Tieto fakty sú jasne uvedené aj v projekte, ktorý som pred èasom predstavoval pred èlenmi spomínanej komisie. Tá ho so súhlasom na umiestnenie v priestoroch bývalej rómskej prípravky odporuèila mestu Stropkov. Primátor je o prebiehajúcom projekte priebežne informovaný, keïže je aj garantom spomínaného projektu. Zverejnené informácie zo strany predsedu komisie, P. Ku¾bagu sa mi zdajú úèelové. Pod¾a mòa je otázka eventuálneho budúceho nájmu medzi OZ YUVEN a ABC CVÈ naša interná záležitos, pretože ABC CVÈ je právnym subjektom a tieto kompetencie má jedine riadite¾ka ABC CVÈ, povedal M. Blaško. Pod¾a neho podobným spôsobom pôsobia napr. na Odbore školstva a kultúry pri MsÚ v Stropkove aj Obèianske združenie STROPEK alebo v ABC CVÈ Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ): Komisia by sa mohla zaujíma aj o OZ STROPEK, ktoré pôsobí na OŠaK pri MsÚ v Stropkove. Otázka mohla znie tiež, èi OZ platí nájom a èi sa nestane, že jeho èlenovia a zároveò zamestnanci Mesta Stropkov sa nevenujú poèas pracovného èasu aktivitám aj v rámci STROPEK-u. Osobne ma to nezaujíma, pretože OZ STROPEK je prospešná organizácia Odpoveï P. Ku¾bagovi: Do médií patria iba presné informácie V minulom èísle sme vám priniesli informáciu zo zasadnutia Komisie pre mládež, vzdelanie, šport a kultúru vzdelanie pri MsZ, ktorej predseda informoval o situácii v ABC CVÈ. Okrem iného sa venoval aj nie celkom jasnému vz ahu medzi Junior centrom a ABC CVÈ. Oslovili sme preto autora a koordinátora Junior centra a vedúceho oddelenia pre mládež v ABC CVÈ Mgr. M. Blaška. Transformácia Detského domova vo Svidníku u¾ahèí de om štart do života V detskom domove vo Svidníku žije v súèasnej dobe 61 detí, o ktoré sa stará kvalifikovaný pedagogický personál. Je to zariadenie polorodinného typu, èo znamená, že deti bývajú v útulne zariadených izbách, majú spoloènú jedáleò, vychovávate¾ky sa o nich starajú, uèia sa s nimi, organizujú rôzne akcie, èi záujmové èinnosti. Nevýhodou takéhoto systému je, že po dovàšení plnoletosti nie sú deti dostatoène pripravené na samostatný život. Filozofiou projektu Transformácia detského domova, ktorý by sa vo svidníckom detskom domove mal uskutoèni v najbližšom èase, je vytvori zariadenie rodinného typu. Èo to v praxi bude znamena, nám vysvetlil riadite¾ Detského domova vo Svidníku, p. Jozef Bilý. Cie¾om tohto projektu je premena DD z internátneho na rodinný typ. V praxi to bude znamena asi to¾ko, že vytvoríme 4 samostatné bunky, teda rodiny, v každej z nich bude detí. Stara sa o nich budú 4 vychovávate¾ky a 1 gazdiná. Každá rodina bude ma ve¾koplošný byt. Z vašich slov vyplýva, že celý detský domov zmení svoju podobu. Zrejme budú nutné stavebné úpravy a zabezpeèenie vybavenia ve¾koplošných bytov. Kto sa podie¾a na financovaní tohto projektu? Projekt a rozpoèet nám robila nadácia Úsmev ako dar, ktorá ho aj finanène zastrešuje. Ve¾a prostriedkov sme si dokázali našetri aj my sami. Máme už zakúpené chladnièky, žehlièky, žehliace dosky, sporáky, riad, dali sme urobi kuchynské linky. Niektoré veci ešte musíme zabezpeèi. Verím, že do konca roka sa nám podarí ve¾koplošné byty zariadi tak, aby mohol by projekt úspešne realizovaný. V èom vidíte najväèšie pozitíva transformácie detského domova? Jednoznaène to bude lepšia pripravenos detí na reálny život. Dnes to vyzerá asi tak, že die a príde k okienku a dostane obed, dostane stále èisté šaty, má zabezpeèené toaletné potreby, úradné veci za neho vybavujú vychovávate¾ky. Predstavte si, že raz bude musie toto všetko zvládnu samo. Je to skoro nemožné. A práve v rodinných bunkách sa die a nauèí vykonáva domáce práce, bude nakupova, spolu s vychovávate¾kami sa budú deti stara aj o rodinný rozpoèet. Nauèí sa, že keï nenechá napríklad zbytoène zasvietené svetlo, alebo teèúcu vodu, rodina ušetrí a za tieto peniaze bude môc ís povedzme na výlet. Deti sa už o novom projekte urèite dozvedeli. Aké boli ich reakcie? Samozrejme, že sa tešia, bude to pre nich nieèo nové. Na druhej strane im pribudnú povinnosti, ale aj zodpovednos, tak ako je to v bežných rodinách. Myslím si však, že zmysel života v rodinných bunkách si uvedomia až vtedy, keï po dovàšení plnoletosti opustia náš domov a dokážu sa o seba sami postara, skrátka budú dobre vybavení do života. -as- a prostredníctvom rôznych projektov sa významne angažuje pri organizovaní kultúrno-spoloèenského života v meste, èo je aj našim cie- ¾om. V ABC CVÈ pôsobí aj SAŠŠ, tiež sa nachádza v priestoroch centra, je to cudzia organizácia. Dokonca sa jej èinnosti venujú (aj v èase pracovnej doby) traja pracovníci ABC CVÈ (pod- ¾a mojich informácií majú z tejto èinnosti niektorí aj finanèné ohodnotenie) a otázku opodstatnenosti a nájmu v tomto prípade zatia¾ nikto neotvoril aj keï ABC CVÈ nemá z jej èinnosti žiadny ekonomický úžitok, ba naopak. Aj to je však internou záležitos ou ABC CVÈ, ktorú si musí vyrieši, podotkol M. Blaško. Údajné nedovolené využívanie PC je tiež dezinformáciou. JUNIOR centrum navštívila hlavná koordinátorka projektu INFOVEK na Slovensku a poslankyòa NR SR Beáta Brestenská. S Jánom Jurèišinom v rámci školenia školite¾ov IN- FOVEKU strávila v Budmericiach týždeò, poèas ktorého mimo iného podrobne prebrali náplò èinnosti JUNIOR centra a bola tým nadšená. Vyjadrila uspokojenie, že poèítaèe z INFOVEKU pomôžu k skvalitneniu práce JUNIOR centra. Ani v najmenšom nevzniesla žiadnu námietku. K dispozícii je teraz 10 PC - 4 patria JUNIOR centru a 6 získalo ABC CVÈ z projektu IN- FOVEK. Tak ako JUNIOR centrum využíva všetkých desa PC, rovnako aj ABC CVÈ využíva všetky poèítaèe pre svoju èinnos. Chcem, aby sme všetky organizácie angažujúce sa na poli spoloèenskokultúrneho života spolupracovali v prospech obèanov tohto mesta. Nikomu svojou reakciou nechcem poškodi, ale chcem, aby sme veci pomenovali pravými menami a do médií púš ali iba presné a overené informácie, za ktoré nesieme zodpovednos. Sme svedkami mnohých žabomyších vojen, namiesto nich spojme sily a vybudujme v našom meste hodnoty, z ktorých budú ma úžitok aj budúce generácie, povedal nám v závere rozhovoru M. Blaško. -job-

7 7 Pod¾a odborníkov z agentúry C.E.D.A. by sme sa mali zamera na cestovný ruch Mestu Stropkov bol Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, Agentúrou na podporu sociálneho rozvoja, poskytnutý grant na implementovanie operácie (z prostriedkov EÚ) nazvanej Marketingová stratégia podpory komunikácie regiónu Stropkov Hlavným cie¾om projektu je zlepšenie pripravenosti miestnych samospráv, podnikate¾ských subjektov, neziskových organizácií okresu Stropkov na využívanie fondov EÚ s prihliadnutím na špecifiká regiónu Stropkov. Cie¾om je zvýšenie informovanosti medzi organizáciami formou vytvárania partnerskej spolupráce prostredníctvom školení a workshopov. Navrhnutá marketingová stratégia vytýèi najsilnejšie stránky, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia v regióne. Pri príprave strategicky dôležitých projektov sa budú samosprávne autority orientova na vhodné sektory. Aktivity projektu sú cielené na okres Stropkov a mestá Giraltovce a Medzilaborce, na región so 44 obcami a mestami. Oslovili sme odborného garanta - výkonného riadite- ¾a agentúry C.E.D.A. z Bratislavy Ing. arch. Michala Pasiara: Našich klientov rozde¾ujeme do dvoch skupín: samospráva a podnikatelia. Spolupracujeme s nieko¾kými mestami v rámci SR a s mnohými obcami. Spolupráca so Stropkovom je výnimoèná. Je cíti ve¾kú snahu na strane samosprávy zapája sa do celého procesu. Nie všetky projekty však bývajú úspešné. Keï si aj povieme, že teraz nieèo nevyšlo (v tých konkrétnych veciach, ktoré nevyšli) nehodili sme flintu do žita, boj pokraèuje. Treba si uvedomi, že je to vlastne sú- až, v ktorej nám výsledok nikto negarantuje, preto sa treba k celému procesu stava ako k sú aži a snaži sa by najlepší, povedal M. Pasiar. èasto zaznievajú hlasy, že služba agentúry je zbytoèným vyhodením peòazí? Ak máte predstavu ako vyzerá taký projekt, tak je vám jasné, že nikto nemá kapacity a èas, aby projekt profesionálne vypracoval. Projekt sa skladá z výsostne odborných vecí ako napr. finanèná analýza a marketingový plán. Vyplnenie celej žiadosti a projektového spisu je tak nároèná vec, že sa tomu musí venova niekto naozaj na plný úväzok a musí to by vypracované na absolútne profesionálnej úrovni. Nekvalitne vypracované projekty nemajú šancu vyhra sú až. Myslím si preto, že je opodstatnená práca takýchto poradenských agentúr. Zaujímalo nás, na èo by sa mali v našom regióne podávatelia projektov najskôr zamera a tiež sme chceli pozna názor agentúry C.E.D.A. na prácu ministerstiev, ktoré sú zapojené do celého procesu. Pod¾a môjho názoru jednoznaène by sa mali zamera na cestovný ruch vzh¾adom na Domašu a okolie. Èo sa týka priemyslu, bohužia¾ infraštruktúra je zlá, dia¾nice tu nie sú a to je alfa a omega. Trošku sme sklamaní z práce jednotlivých rezortných ministerstiev, kde celý hodnotiaci proces nefunguje. Tam majú problémy kapacitné, personálne a celý proces mešká. Sklz s ažuje prácu nám a hlavne žiadate¾om, ktorí robia prepoèty a plány a takéto sklzy im nehrajú do karát, povedal výkonný riadite¾. Zaujímal nás aj názor primátora I. Hamarèáka na také podujatie, ako sa konalo vo štvrtok. Základným motívom stretnutia je spolupráca. Individuálne aktivity sú menej efektívne ako spoloèné aktivity. Mesto podalo nieko¾ko projektov a mali sme aj nieko¾ko úspešných. Oèakávam od toho, že trošku zmobilizujeme okolie. To nie je projekt o Stropkove, je to projekt o regióne, ktorý má problémy. Oèakávam, že aj starostovia okolitých obcí budú aktívni, a že sa pokúsime spolupracova, aby sme vytvorili podmienky na èerpanie ïalších financií z EÚ. Toto je skôr projekt, ktorý vytvára podmienky. Záleží od vzájomnej spolupráce, komunikácie, nápadov. Je všeobecne známe, že práca v tíme je efektívnejšia ako práca neviem ako dobrého odborníka. Každý je ohranièený svojimi možnos ami, vedomos ami. Èím viac hláv, tým viac nápadov. V. Jobko Ako sa vybera jú subdodáva telia pri projektoch EÚ? Ako píšeme na inom mieste, schválený projekt Marketingová stratégia podpory komunikácie regiónu Stropkov ráta s èiastkou vyše 1,6 milióna korún, z ktorých èas je vyèlenená na úhradu tovarov a služieb subdodávate¾ov. Na projekte sa ich okrem mesta bude podie- ¾a nieko¾ko (marketingová analýza, tlaè publikácií a pod.) a preto nás zaujímalo, akým spôsobom budú jednotlivé dodávate¾ské firmy vyberané a aké kritériá budú pri výbere rozhodova. V prílohe zmluvy, ktorú mesto podpísalo je aj postup pre ude¾ovanie subdodávate¾ských zmlúv. Pod¾a pravidiel EÚ sa presne píše, ako máme postupova pri uzatváraní subdodávate¾ských zmlúv na poskytnutie služieb, èi obstaranie tovarov, uviedol projektový manažér mesta Ing. Vladimír Kasander. Pod¾a spomínanej prílohy sa pri poskytovaní služieb do 200 tis. eur dodávate¾ vyberá formou rokovacieho konania bez zverejòovania. Podnikate¾ské subjekty teda nemajú možnos prihlási sa do subdodávok, ale realizátori projektu oslovujú vytypované firmy. Èo sa týka marketingového prieskumu, v našom regióne je to trošku problém, pretože firiem, ktoré majú na takúto èinnos oprávnenie tu ve¾a nemáme. Z oslovených sme však jednu vybrali, povedala Mgr. Anna Knežová z OZ Stropek, ktoré s mestom participuje na projekte. V. Kasander doplnil, že pri výbere dodávate¾ov boli stanovené podmienky a rozhodova by mala predovšetkým cena a kvalita. Doteraz boli vybrané dve subdodávate¾ské firmy, ktorých mená zatia¾ nebudeme zverejòova, povedala na nedávnej tlaèovke A. Knežová. -np- Schválený projekt podpory komunikácie by mal pomôc regiónu Nedávno sa v spoloèenskej sále mesta Stropkov uskutoènila tlaèová konferencia venovaná schválenému projektu Marketingová stratégia podpory komunikácie regiónu Stropkov. Zúèastnili sa na nej projektový manažér mesta Ing. Vladimír Kasander a OZ Stropek, ktoré na projekte participuje, zastupovala Mgr. Anna Knežová. Vedúcim celého projektu je primátor mesta Ing. Imrich Hamarèák. Oznam pre žiadate¾ov o grant FOND SOCIÁLNEHO ROZVOJA, kancelária lokálneho konzultanta za vranovský a stropkovský región oznamuje potenciálnym žiadate¾om o grant, že termín uzávierky pre program Rozvoj lokálnej infraštruktúry sa predlžuje do 15. októbra Kancelária lokálneho konzultanta poskytuje konzultácie všetkým záujemcom priamo vo Vranove nad Top¾ou alebo v Stropkove. Viac informácii nájdete na webovej stránke alebo si konzultácie môžete telefonicky dohodnú na tel. è , 054/ Stanislav Cina, lokálny konzultant FSR. Ako bolo avizované, mestu Stropkov boli schválené urèité granty EÚ. Jedným z nich je aj zaujímavý projekt Marketingová stratégia podpory komunikácie regiónu Stropkov, ktorý schválilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja a Agentúra na podporu regionálneho rozvoja. Cie¾om tohto grantu je rozvíjanie spolupráce samosprávy a miestnych organizácií pomocou rôznych marketingových stratégií pre miestne regionálne partnerstvá, povedal na úvod V. Kasander. Realizáciou tohto projektu by sa mala podpori propagácia celého regiónu, ako aj jeho regionálnej identity na celoslovenskej úrovni aj pomocou publikovania rôznych bulletinov, publikácií a vytvorením špecializovanej internetovej stránky. Projekt je rozdelený na šes aktivít a trvá devä mesiacov. Aktivitou èíslo jeden je marketingový audit v regióne, ktorý spoèíva v zbere informácií z celého regiónu Stropkova. Okrem obcí stropkovského okresu sú to aj mestá Medzilaborce a Giraltovce. Ïalšie informácie budeme zbiera pomocou zdrojov zo Štatistického úradu a spoloèností, ktoré sa zaoberajú marketingovým prieskumom, priblížil V. Kasander. Na základe získaných informácií pripraví vybraná organizácia marketingovú stratégiu rozvoja regiónu, ktorá bude definova urèité ciele potrebné na pozdvihnutie regiónu. Stratégia bude zameraná na ekonomický rozvoj, dopravu, budovanie infraštruktúry, životné prostredie, rozvoj po¾nohospodárstva, cestovný ruch a pod. Dodávate¾ským spôsobom ju vypracuje firma, ktorá je oprávnená vykonáva túto èinnos. Marketingový audit bol zahájený v priebehu mesiacov júl a august, v septembri sa získané informácie sumarizujú a v prvých októbrových týždòoch bude vydaná marketingová stratégia stropkovského regiónu. Táto stratégia bude vypracovaná pre jednotlivé obce regiónu, mestá Stropkov, Medzilaborce a Giraltovce. Základné informácie nám poskytli starostovia obcí vyplnením karty obce, kde sú uvedené potrebné údaje, napr. skladba obyvate¾stva, špecifickos obce, štatistické údaje..., povedala A. Knežová. Tre ou aktivitou je organizácia školení a workshopov zameraných na využívanie prostriedkov z jednotlivých fondov EÚ. Týchto workshopov bude osem a budú sa kona v dvojtýždòových intervaloch. Pozýva na ne budeme zástupcov obcí a subjektov, ktorých sa daná problematika týka, priblížil V. Kasander. Ïalšou aktivitou, ktorú bude mesto v rámci projektu realizova je príprava a vytvorenie webovej stránky, kde budú zobrazené všetky èinnosti, ktoré sa tu konali a následne aj implementácia celého programu. Aktivitou èíslo 5 je tlaè publikácií, ktoré budú vydávané na školeniach a workshopoch a budú distribuované organizáciám, ktoré budú spolupracova na stratégii rozvoja regiónu. Poslednou aktivitou grantu je vyhodnotenie celého projektu a vydanie výsledkov. Celý projekt trvá od júla tohto roku do februára 2005 a jednotlivé èinnosti sa budú realizova pod¾a vypracovaného harmonogramu. V trojmesaèných intervaloch je potrebné vypracováva predbežné finanèné správy a všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v zásadách identifikácie pre zmluvných dodávate¾ov a ïalších partnerov. Ešte spomeòme, že na realizáciu projektu je schválených eur (cca 1,6 mil. Sk). -np- Zmizo l mu AUTHOR Koncom septembra bola vykonaná krádež vlámaním do koèikárne v pivnièných priestoroch obytného bloku na ul. 8. mája vo Svidníku. Nezisteným predmetom vypáèil zlodej vchodové dvere do koèikárne, dostal sa dnu, kde ukradol horský bicykel zn. AUTHOR. 31 roènému majite¾ovi spôsobil škodu za 8.000,-Sk. -PZ-

8 8 Niektoré závady si musíte v nájomných bytoch opravi sami Nájomníkom mestských bytov èasto nie je celkom jasné, na èo majú nárok v prípade, že v ich byte neèakane odpadnú kachlièky v kúpe¾ni, odlepuje sa podlaha, èi zamáka strop. Keïže nie sú vlastníkmi bytu a platia nájomné, mali by ma nárok na niektoré bezplatné opravy. O opravách bytov, ktoré sú v správe správcu, v našom prípade Byhosu, sa Už dlhý èas sme sa celá trieda tešili na september. Pýtate sa preèo? Lebo všetkých štvrtákov áèkarov hovorí v bytovom zákone, ktorý upravuje, aké opravy si hradí nájomca a aké majite¾ bytu. Ak vám napríklad odpadnú kachlièky, do 1,5 m 2 si to platí nájomník na vlastné náklady. Jedná sa o drobné závady, ktoré súvisia s užívaním bytu. Ak je však bytovka v záruke (až 36 mesiacov), potom to treba rieši cestou i béèkarov èakal výlet do Tatier. Všetci sme sa chystali, balili kufre a cestovné tašky a celý víkend sme nedoèkavo èakali na pondelok. Keï náš vysnívaný pondelok 20. september nadišiel, rozlúèili sme sa s rodièmi a súrodencami a vyrazili na cestu. Po nieko¾kých hodinách sa pred nami objavila naša ubytovòa v Starej Lesnej s krásnym bielym psíkom pred dverami. Možno tiež bol na nás zvedavý tak, ako my na našu školu v prírode. Náš pä dòový pobyt v Tatrách bol naplnený dlhými, ale zaujímavými túrami. Videli sme prekrásnu tatranskú prírodu s vysokými konèiarmi, navštívili sme Štrbské pleso s Areálom snov, Hrebienok, aj mú- vlastníka bytovky u dodávate¾a stavby, priblížil Dušan Èintala, konate¾ spoloènosti Byhos, ktorá spravuje mestské byty. Ak teda bývate v novopostavenej bytovke a vyskytne sa nejaký problém, obrá te sa na správcu bytu, ktorý reklamáciu adresuje mestskému úradu odboru výstavby a ten si následne uplatní záruku u dodávate¾a stavby. -np- Štvrtáci z Konštantínovej v Tatrách zeum v Tatranskej Lomnici. Jedným z najzaujímavejších zážitkov bola cesta k Studenovodským vodopádom. Poh¾ad na ne bol úžasný. Aj cesta k nim bola tak trochu dobrodružná, lebo sme prechádzali lesnými cestièkami i skalami okolo hlbokých roklín. To všetko nám zostane navždy zapísané v pamäti a zveènené na fotkách. Aj keï nám tam bolo ve¾mi dobre a vyskúšali sme si, ako to je by bez mamky, ocka a súrodencov, domov sme sa tešili a vrátili sa š astne. Za to všetko sa chceme poïakova našim uèite¾om a rodièom. Martina Gemzíková personálni servis s.r.o. Firma s dlhodobým pôsobením a skúsenos ami, v ÈR prijme do trvalého pracovného pomeru mužov aj ženy na prácu v elektronickom priemysle na rôznych prevádzkach v ÈR za výhodných platových podmienok. Dopravu a ubytovanie hradí a zabezpeèuje firma. Taktiež prijmeme mužov s oprávnením na vysokozdvižný vozík. Nástup ihneï!!!!! Radnièné námestie / Bardejov Môže t e v yhr a v s t u p e n k y na koncert Mira Žbirku! Slovenské koncertné turné Mira Žbirku štartuje v októbri na východnom Slovensku. Turné sa zaèína 12. októbra v Košiciach a pokraèuje 13. októbra v Mestskej hale v Prešove. Mekyho Žbirku budú sprevádza speváèky Misha a Martha. Pozor! Vstupenky na tento jedineèný koncert môžete vyhra aj prostredníctvom Spektra. Staèí, ak nám na adresu redakcie (Spektrum, Nový riadok 1, Stropkov) zašlete korešpondenèný lístok s nalepeným jedným kupónom s logom sú aže, s Vašim menom a priezviskom. Èím viac korešpondenèných lístkov pošlete (alebo prinesiete osobne do redakcie - v budove MsKS na prízemí v¾avo), tým viac sa vaša šanca vyhra vstupenky zvýši. Sú- ažný kupón zverejníme trikrát. V stredu 6. októbra vyžrebujeme štyroch výhercov vstupeniek. Èitatelia, ktorí lístok vyhrajú, si môžu vybra miesto koncertu Prešov alebo Košice. Ve¾a š astia pri sú aži so Spektrom. Kupón Meno a priezvisko... Adresa Lieèenie vèelstiev kyselinou mravèou Pri vysokom výskyte klieštika a výskume lieèiv sa skúšalo ve¾a preparátov, ktoré neobstáli. avšak ve¾mi dobré výsledky sa dosiahli lieèením 80% kyselinou mravèou. Dnes sa touto kyselinou lieèia vèelstvá v celej Európe, Ázii aj v Amerike. Kyselina mravèia totiž zabíja a nièí klieštika aj v zavieèkovanom plode a nie je zdraviu škodlivá, lebo ju obsahujú v malých množstvách aj bežné potraviny. Problém kyseliny mravèej je akurát v aplikácii, pretože pri nesprávnom použití môže dôjs k poškodeniu vèelstiev. Ja aplikujem kyselinu mravèiu takto: Do mikrotenového sáèku zalepím kartón z krabice o rozmeroch 15 x 20 cm. V prostriedku vyrežem otvor o priemere 3 x 3 alebo 4 x 4 cm a cez neho injekènou stiekaèkou aplikujem 20 ml 80% kyseliny mravèej. Tu potom dám otvorom dole pod uteplivku na rámiky. Nechám ju pôsobi 24 alebo aj 48 hodín. Po vložení kyseliny nastane v úli šum, ktorý zvyèajne netrvá viac, ako 5 minút. Kyselinu mravèiu dávam do ú¾a po každom vytoèení medu. Chcem ale upozorni, že ve¾mi dôležitou vecou je, že denná teplota nesmie presiahnu 25 stupòov. V lete, keï sú teploty vyššie, dávam kyselinu do ú¾ov veèer a ráno nasledujúci deò ju vyberám. Kyselinu mravèiu aplikujem len na vèelstvá s jedným alebo viacerými medníkmi, nikdy nie na samé plodisko. Ak mám plodisko a dva medníky, tak na každý medník aplikujem 10 ml kyseliny mravèej. Môžem vám potvrdi z vlastnej skúsenosti, že vèelstvá po takomto zásahu doslovne ožívajú. V krátkosti som opísal spôsoby lieèenia a lieèiv u nás používaných. Osobne vidím problém v tom, že naši vèelári sa ve¾mi málo v týchto veciach vzdelávajú a dovolím si tvrdi, že len asi 20 % vèelárov odoberá èasopis Vèelár, kde tieto rôzne informácie a skúsenosti vèelárov sú. Možno, že 300,- Sk na rok za Vèelára by vám nieko¾konásobne nahradili vèely, pretože knihy, ktoré doma máte, ako abeceda vèelára a podobne sú na dnešnú dobu už zastaralé a lieèenie proti klieštikovi tam vôbec nie je, alebo ak je, tak sa tieto preparáty už nepoužívajú. V týchto knihách je obsiahnuté len praktické vèelárenie, ktoré väèšina vèelárov ovláda. Vèelársky rok zaèína od 1. augusta, ak v tomto zaèiatku vèely zanedbáme, tak nám výnosy klesnú o %. V budúcich èlánkoch napíšem o vèelárení od 1. augusta a niektoré zásahy do vèelstiev, èo sú rozhodujúce z h¾adiska chovu a chorôb. Gabriel Fo ko

9 9 ABC Centrum vo¾ného èasu a JUNIOR Centrum pre žiakov základných a stredných škôl v šk. roku 2004/05 znova pripravilo množstvo zaujímavých krúžkov a klubov: ŠPORTOVÉ KRÚŽKY: UMELECKÉ KRÚŽKY: LYŽIARSKY SPOLOÈENSKÝ TANEC ŠACHOVÝ MODERNÝ TANEC KARATE ¼UDOVÝ TANEC a SPEV PLÁVANIE BÁBKOVÉ DIVADLO TURISTICKÝ DIVADELNÝ STOLNÝ TENIS ARANŽOVANIE HOKEJ ŠIJEME PRE BÁBIKU BARBIE HOKEJBAL PRÁCA S HLINOU GYMNASTIKA PRÁCA S DRÔTOM FUTBALOVÝ REZBÁRSKY MAŽORETKY GITAROVÝ KORÈU¼OVANIE ZÁKLADY HRY NA KLAVÍR SKATE CLUB ZÁKLADY PALIÈKOVANIA SPOLOÈENSKO VEDNÉ KRÚŽKY: TECHNICKÉ KRÚŽKY: MAGIC THE GATHERING - (kartová hra) I CLUB ( internetový klub ) KLUB SCRABBLE - (spoloèenská hra) GAME CLUB (herný klub ) NEMECKÝ JATYK (zaèiatoèníci) POÈÍTAÈOVÝ (pre zaèiatoèníkov) ANGLICKÝ JAZYK (zaèiatoèníci) WEBMASTER (tvorba web stránok) ZÁKLADY ŠITIA A VYŠÍVANIA POÈÍTAÈOVÝ (programovanie) KLUB MLADÝCH NEZAMESTNANÝCH LETECKOMODELÁRSKY KLUB MLADÝCH DOBROVO¼NÍKOV RÁDIOAMATÉRSKY NUMIZMATICKÝ ( zbieranie mincí ) ZÁKLADY FOTOGRAFOVANIA FILATELISTICKÝ ( zbieranie známok ) STROJOPIS PRÍRODOVEDNÉ KRÚŽKY: RYBÁRSKY VŠETKO O LIEÈIVÝCH BYLINÁCH ASTRONOMICKÝ ABC CENTRUM VO¼NÉHO ÈASU V STROPKOVE OZNAMUJE MILÉ DIEVÈATÁ A CHLAPCI!!! Ak sa stanete èlenom niektorého z našich krúžkov, získavate tieto výhody: - možnos bezplatného prístupu na internet a hry - každý èlen našich krúžkov bude zaradený do VIANOÈNEJ LOTÉRIE o atraktívne ceny Bližšie informácie vám radi poskytneme v ABC CVÈ OTVÁRACIE HODINY V ABC CENTRE VO¼NÉHO ÈASU A INTERNET CLUBE V JUNIOR CENTRE: Pondelok hod. Utorok hod. Streda hod. Štvrtok hod. Piatok hod. Sobota hod. Pozývame vás do JUNIOR Centra, kde je vám k dispozícii 10 najvýkonnejších PC zostáv, bezkonkureène najrýchlejší prístup na internet v Stropkove ISDN kbp/s, s ahovanie od 15 b/s a služby ako kopírovanie, tlaè, napa¾ovanie CD, novinka v Stropkove skenovanie a množstvo ïalších vecí. Všetci ste srdeène vítaní! INTERNET CLUB nájdete v ABC CVÈ Hlavná 48, v zadnej èasti budovy. - sprostredkovanie predaja, výkup a lízing áut - požièovòa áut a prívesných vozíkov mobil: , , Šarišská 18, Stropkov Expresné pôžièky pre zamestnaných, dôchodcov, živnostníkov a podnikate¾ov. Tel.: Inzerova v SPEKTRE sa oplatí MESTO STROPKOV Hlavná ulica è. 38/2, Stropkov, IÈO: v zastúpení primátorom mesta Ing. Imrichom Hamarèákom v súlade s 281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú sú až o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy pre predaj týchto nehnute¾ností: 1. budova so súp. è. 104 nachádzajúca sa na pozemku parcela è. KN 84, v k.ú. Havaj, LV è. 192 s príslušenstvom, 2. pozemky parcela è. KNC 84, vo výmere 379 m 2, zastavané plochy a nádvoria, parcela è. KNC 85, vo výmere 897 m 2, zastavané plochy a nádvoria, parcela è. KNC 86, vo výmere 28 m 2, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v k.ú. Havaj, LV è Obchodnej verejnej sú aže sa môžu zúèastni fyzické osoby aj právnické osoby. Navrhovate¾ musí vo svojom návrhu obsiahnú kompletnú ponuku v súlade s podmienkami sú aže. Sú ažné podmienky, v ktorých budú stanovené aj konkrétne termíny obhliadok jednotlivých nehnute¾ností, si možno vyzdvihnú osobne na Odbore finanènom a správy majetku mesta Mestského úradu v Stropkove, è. dverí 38, Hlavná ulica è. 38/2, Stropkov v pracovných dòoch v úradných hodinách od 7.30 hod. do hod. a od hod. do hod. za poplatok vo výške 100,- Sk. Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doruète v zapeèatenej obálke s oznaèením heslom: Neotvára Sú až budova v Havaji osobne poèas pracovnej doby na sekretariát MsÚ alebo zašlite poštou (rozhodujúci je dátum podania na poštovej peèiatke) na adresu: Mesto Stropkov, Hlavná ulica è. 38/2, Stropkov v termíne do Výsledok sú aže bude úèastníkom oznámený písomne do 14 dní po ukonèení vyhodnotenia. Vyhlasovate¾ sú aže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky sú aže zmeni, sú až zruši alebo odmietnú všetky predložené návrhy. Navrhovate¾ nemôže po predložení svojho návrhu tento svoj návrh meni a ani ho odvola. Vyhlasovate¾ sú aže oznamuje, že podpísaniu kúpnej zmluvy predchádza jej schválenie v mestskom zastupite¾stve. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s úèas ou na sú aži. Stropkov, Ing. Imrich Hamarèák primátor mesta Záujemcom o rekondièný pobyt! Okresný výbor zväzu postihnutých civilizaènými chorobami v Stropkove oznamuje svojim èlenom, že sa v dòoch uskutoèní rekondièný pobyt v Èervenom Kláštore. Cena pobytu pre jednu osobu je 1.900,- Sk. Záujemcovia sa môžu prihlási èo najskôr na tel. èísle: , Mária Zeleòáková, predsedníèka ZPCCH KAMENÁRSTVO Jozef FI¼ARSKÝ Stropkov (pri pekárni), tel.: 054 / Giraltovce (pri tržnici) kpt. Nálepku, tel.: 054 / výroba jednopomníkov, dvojpomníkov z èiernej a rôznofarebnej žuly, tmavej lesklej kameniny - montáž hrobiek do 24 hodín Aj na bezúroèné splátky ZA NAJNIŽŠIE CENY! V sobotu a nede¾u objednávky hrobiek na tel.: 054 / , , , Fit klub pozýva na aerobic Fit klub Stropkov pod vedením M. Dercovej Vás pozýva na hodiny aerobicu v dòoch utorok až piatok o hod. v telocvièni na II. ZŠ v Stropkove. Informácie: red- Vlámal sa do skladu V Stropkove na ul. Hviezdoslavovej nezisteným spôsobom vytlaèil neznámy páchate¾ okno na prvom poschodí objektu internátu SOUP. V priestoroch školskej jedálne poškodil dvere vedúce do skladu, z ktorého ukradol rôzne potraviny. SOUP v Stropkove spôsobil škodu vo výške 8.203,- Sk. -PZ-

10 10 Pôžièky pre podnikate¾ov, zamestnaných a dôchodcov. Tel.: , Firma TETRA CV s.r.o., Karlove Vary prijme do zamestnania väèší poèet zamestnancov mužov aj ženy pre montážne práce v elektrotechnickom priemysle v Èeskej republike. Miesto výkonu práce: Plzeò - montáž televíznych prijímaèov Panasonic Požadujeme: - vek nad 18 rokov, - vzdelanie (zaškolenie bez nutnosti odborného vzdelania), - záujem pracova v ÈR, - zodpovedný prístup k práci, - schopnos pracova v zmennej prevádzke Ponúkame: - hradenie cestovných nákladov pri ceste na Slovensko poèas pracovného vo¾na, dovolenky, - zdravotné poistenie, - možnos ïalšieho vzdelávania, - bezplatné štandardné ubytovanie, - zodpovedajúce platové ohodnotenie Nástup 12. októbra Bližšie informácie získate v kancelárii firmy na adrese: Hlavná ulica è.133, Prešov tel.: , fax: mobil: ELEC - MK, Ing. Michal Kleban - odborné prehliadky a skúšky (revízie) el. zariadení a bleskozvodov - montáž, opravy a údržba el. zariadení a bleskozvodov - projektovanie el. zariadení a bleskozvodov - predaj elektroinštalaèného materiálu na tržnici (pod bývalým hotelom Tokajík) Tel.: 054 / , mobil: Dám do prenájmu kancelárske priestory v centre Stropkova do 200 m 2. Tel.: KÚPTE CESTOVNÝ LÍSTOK NA TRASU Stropkov - Praha Snina - Praha - Nepomuk CESTUJTE: RÝCHLO POHODLNE BEZPEÈNE VYHRAJTE TELEVÍZOR Pri zakúpení cestovného lístka budete zaradení do sú aže o hodnotné ceny ŽREBOVANIE 1. decembra 2004 Odchod zo Stropkova z nástupiska è. 6 o hod. Stropkov-Vranov n./t.-s. ¼ubovòa-Olomouc-Pardubice-Kolín-Praha Lístky si môžete zakúpi v stávkovej kancelárii TIPOS (budova VÚB) a v zmenárni (pod býv. Tokajíkom) Informácie: , 057 /

11 11 OBÈIANSKA INZERCIA PREDÁM * Predám cirkular, motor - 5,5 kw+ 2 kotúèe. Tel.: *Predám zabijaèkový parak. Tel.: * Predám 17 kg-ové odstavèatá mäsové a mladé sliepky (plymut biely). Tel.: * Predám 250 m 2 strešnej krytiny RANILA tehlovoèervenej farby + skrutky hrebenáèe, lacno. Cena dohodou. Tel.: * Predám regál + 2 ks pulty. Lacno. Tel.: * Predám kravu. Tel.: 054/ * Predám jablká na zimné uskladnenie. Výber z viacerých odrôd. Cena 10,- Sk/kg. Tel.: 054/ * Predám dvojmesaèné šteòatá nemecký vlèiak. Cena 200,- Sk za jedno. Tel.: * Predám varhany YAMAHA PSS- Elektronic 795. Tel.: , * Predám kvalitné seno. Chotèa è. d Tel.: , * Predám žmýkaèku, mraznièku, práèku ROMO. Tel.: * Predám hob¾ovaèku s cirkulárom a seèkáreò. Tel.: * Ponúkam na predaj po ahové látky, osušky a uteráky za výhodné ceny. Tel.: * Predám starší sporák MORA. Cena 2.000,- Sk. Tel.: , * Predám lacno funkènú 280 l chladnièku a 130 l mraziaci box. Tel.: * Predám revolver TAURUS 38 ŠPECIÁL, cena ,- Sk. Tel.: * Predám elektrický ohrievaè vody 180 litrový, cena 3.000,- Sk. Tel.: * Predám svadobné šaty na výšku 160/165 cm. Tel.: * Predám kapustu. Tel.: * Predám pozinkovaný trapéz dåžky 3,20 m a 2,20 m, 175,- Sk/bm a krbovú vložku. Tel.: * Predám jedálenskú stenu. Cena 5.000,- Sk. Tel.: , (vola veèer). * Predám odstavèatá, Duplín 129. Tel.: * Ponúkam na predaj po ahové látky, osušky a uteráky za výhodné ceny. Tel.: * Predám detský horský bicykel (do veku 13 rokov). Cena 1.500,- Sk. Tel.: * Farma Ladomírová predáva èervené, èierne a sasexové nosnice. Tel.: , * Ošipáreò Vagrinec predáva jatoèné ošípané a odstavèatá. Tel.: , * Predám PENTIUM 166 MMX, 3,1 GBHD, 40 MB RAM, 3,5 FDD, 5,25 FDD, 52 x CD ROM, audio + rádio + aktívne repro, 14 SVGA monitor samtron, klávesnica, myš, podložka cena 3.000,- Sk. Dohoda možná. Tel.: * Predám nový elektromotor 1440 ot./4 kw. Tel.: (vola po hod.). * Predám trojdielne zasúvacie sprchovacie dvere (š. 90 cm), interiérové dvere mahagónové so sklom. cena dohodou - lacno. Tel.: * Predám výkrmové králiky na chov a mäso (aj pitvané) a 25 kg vrecia. Tel.: NEHNUTE¼NOSTI * Prenajmem 2,5-izbový byt na Hrnèiarskej ul. vo¾ný od Tel.: * Predám garáž na ul. Hrnèiarskej pri Vislavskej krème, lacno. Cena dohodou Tel.: * Prenajmem garáž oproti BY- HOSU. Tel.: * SOUO arm. gen. L. Svobodu poskytne priestory na prenájom (bývalé dielne OV na ul. Pionierskej) vhodné pre podnikanie, služby, kancelárie, krajèírske dielne a pod. Informácie osobne od u p. Sokolovej. * Predám 2-izbový byt s balkónom. Tel.: * Predám stavebné pozemky v Stropkove, ul. Chotèanská 204, plemenárska stanica. Tel.: * Predám 3-izbový druž. byt v Prešove na ul. Lomnickej, podl. plocha 78m 2 (1. poschodie). Cena dohodou. Tel.: , * Predám 3-izbový byt na ul. Mlynskej. Tel.: * Dám do prenájmu 3-izbový byt na ul. Matice slovenskej, dlhodobo. Tel.: * Predám rodinný dom v Stropkove na Novom riadku è. 40 a 3-izbový byt na ul. Hrnèiarskej. Tel.: (vola po hod.). * Prenajmem záhradku pod Šèobom. Dohoda istá. Tel.: *Dám do prenájmu 3-izbový byt na ul. M. slovenskej. Tel.: , * Predám rodinný dom v Malej Domaši. Tel.: * Predám 2-izbový družstevný byt na Hrnèiarskej ul. Tel.: * Predám rodinný dom blízko Stropkova. Cena dohodou. Tel.: * Predám rodinný dom v Breznici. Tel.: , * Predám ve¾ký 3-izbový byt s balkónom. Tel.: AUTO-MOTO * Predám ND na LIAZ, TATRA a AVIA, nakladaè za traktor + MIAGAÈ E 302, vstrekovacie èerpadlo na KRYŠTÁL. Tel.: * Predám Favorit r.v a r.v Cena dohodou. Tel.: * Predám pojazdnú Ladu 2101, najazdených 110 tisíc km, STK a EK do 07/2005. Cena ,- Sk. Tel.: * Predám traktor. Tel.: * Rozpredám RENAULT 19 1,7 I na súèiastky. Tel.: * Predám Š-120. Cena dohodou. Tel.: Adr. A. Lapèak Ve¾krop è. 25. * Predám plechovú garáž vyklápacia spredu. Tel.: * Výkup a predaj Š-Favorit, Forman, Felícia aj havarované. Len s dokladmi. Tel.: * Predám kotvu na Š-120, Tel.: * Predám zimné pneumatiky (používané jednu sezónu) na Felíciu. Cena dohodou. Tel. : KÚPIM * Kúpim predné laminátové blatníky a prednú masku na ŠKO- DU 110 L. Tel.: * Kúpim gamatku KARMA. Tel.: PRÁCA * Pozor! Èeská firma zamestná murárov a obkladaèov v Španielsku. Nástup: Mzda na úrovni EÚ. Informácie od 9.00 do na tel. è a * Prijmem do práce v BA 2-4 zváraèov CO 2, zámoèníkov. Nástup IHNEÏ! Tel.: * Stredoškoláèka h¾adá prácu. Tel.: * Spoloènos AARON W. h¾adá módnu manažérku pre oblas Po¾skej republiky. Podmienky: výborná znalos po¾štiny, flexibilita. Tel.: * Dôchodkyòa h¾adá prácu ako upratovaèka alebo aj inú. Tel.: * Sprostredkujem prácu vo Švajèiarsku na farmách. Tel.: * Obchodná firma prijme pracovníka s administratívnymi a riadiacimi schopnos ami. Tel.: * H¾adám prácu vodièa, vodièský preukaz skupiny A,C, E s praxou. Tel.: * Prijmem stolárov. Tel.: , RÔZNE * Ponúkam možnos predåži si vlasy v rámci prezentaènej akcie vstupu novej spoloènosti na trh. Tel.: * Prevádzam výcvik psov všetkých plemien. Tel.: * Poskytujem prepravu nábytku. Tel.: , 054/ * Prevádzam nátery striech. Tel.: * Devízy za najvýhodnejšie kurzy podnikate¾om. Tel.: * Bezúèelové pôžièky. Tel.: * Ponúkam osobnú a nákladnú dopravu mikrobusmi, cena: od 8,- Sk/km, aj zahranièie, nákl. prepravu 8 m 3, 1,5 t. Možnos využitia prívesného vozíka 2,2 x 1,3 x 1,5 m. Ponúkam aj predaj a opravy kotlov. Tel.: PIZZERIA STAR ponúka - 10 % z¾avu na konzumáciu jedál a nápojov zákazníkovi v deò jeho narodenín - hotové jedlá a jedlá na objednávku s možnos ou zabalenia do jednorázových obalov - po predložení kupónu OKTÓBER krabica k pizzi ZADARMO - pizze od 40,- Sk Kupón OKTÓBER Telefónne èíslo: Budova BOB, Hlavná 48

12 12 Kvetinárstvo RUŽA na Hlavnej ul. v Stropkove (bývalý Kalt Servis) Vás pozýva na nákup Z živé kvety Z umelé kvety Z Z vence Z keramika Z Z darèekové predmety atï. Z Otvorené: Po Pia: 8.00 hod hod. So: 8.00 hod hod. Tel. objednávky: Novootvorené sklenárstvo GLAS-MONT M. Palko, ul. Šarišská 18, STROPKOV, (bývalá BPS) zasklievanie, rámovanie, montáž izotermických dvojskiel Otváracie hodiny: Po - Pia hod. Tel.: NON STOP , Komplexne spracujem úètovníctvo a mzdy. Tel.: Fy VANAPO s.r.o. Svidník Ul. Festivalová Pozýva na nákup maloodberate¾ov a ve¾koodberate¾ov na široký sortiment alkoholických nápojov za bezkonkurenèné ceny Nájdete nás vo firemnej predajni (biely stánok - Ul. Bardejovská, oproti pamätníku Sov. hrdinov) Kontakt: 054/ , Wiber sp Výroba plastových okien a dverí nemeckej firmy SCHUCO (oficiálneho sponzora West McLaren Mercedes) 3- komorový systém a kovania SCHUCO 12 druhov imitácii dreva * 209 farebných odtieòov * Parapetné dosky * Žalúzie * * Sie ky proti hmyzu * Rolety * Montáž a demontáž zdarma * Vysprávky * Výkup starých okien * Nákup aj na splátky TESMOP Pavol SIVÁK - odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov - montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie elektrických zariadení, bleskozvodov, verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, domácich telefónov a telekomunikaèných zariadení a sietí - nátery elektrických stožiarov a zariadení Kontakt: Pavol Sivák, Kruèov 42 Tel.: 054 / , mobil: Kontakt: Tel./fax: 054/ mobil: , ponúkame dodávku a montáž - garážových a príjazdových brán s dia¾kovým ovládaním - kamerových monitorovacích zariadení kontakt: , fax: 054 / PEHA com Hlavná 65 (obchodný dom) STROPKOV Cena len PREDAJ AJ NA SPLÁTKY! s DPH Tel.: Mobil: Šp e c i á ln a p o n u k a p r e s p o lo èe n s t v á v la s t n í k o v b y t o v a n e b y t o v ý c h p r i e s t o r o v, b y t o v é d r u žs t v á a i n ý c h s p r á v c o v b y t o v ý c h d o m o v Nový bonus - zvýhodnený poplatok Prvá stavebná sporite¾òa, a. s., sa rozhodla podpori spoloèenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytové družstvá a iných správcov bytových domov výhodnou ponukou pri uzatvorení novej zmluvy o stavebnom sporení v rámci Programu pre bytové domy. Pri uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení v Prvej stavebnej sporite¾ni, a. s., je teraz možné ušetri až ,- Sk. Èím vyššiu cie¾ovú sumu si zvolíte, tým viac ušetríte. Cie¾ová suma Zvýhodnený poplatok do 1 mil. Sk 500,- Sk od 1 mil Sk do 5 mil. Sk 1.000,- Sk od 5 mil. Sk do 10 mil. Sk 1.500,- Sk viac ako 10 mil. Sk 2.000,- Sk Príklady zvýhodneného poplatku : Cie¾ová suma Bežný poplatok Zvýhodnený poplatok ,- Sk ,- Sk 500,- Sk ,- Sk ,- Sk 1.000,- Sk ,- Sk ,- Sk 1.500,- Sk ,- Sk ,- Sk 2.000,- Sk ,- Sk ,- Sk 2.000,- Sk Navyše so zmluvou o stavebnom sporení v Prvej stavebnej sporite¾ni, a. s., získate : - 2% alebo až 3% roèné úroèenie vkladov vo fonde opráv a údržby vášho bytového domu, ktoré je garantované poèas celej doby sporenia (3% úroèenie pre zmluvy uzatvorené do konca roka 2004), - stavebný úver do ,- Sk bez akéhoko¾vek skúmania bonity bytového domu a bez záložného práva na jednotlivé byty, - bezplatné energetické poradenstvo o možnostiach úspor energií bytového domu, - ochranu vašich vkladov až do výšky ekvivalentu eur v slovenských korunách, èo je približne ,- Sk, - naviac, v prípade minimálneho vkladu vo výške ,- Sk mesaène na zmluvu o stavebnom sporení, 1x roène bezplatné rozdelenie a výpoveï zmluvy. Zvážte aj vy možnos zhodnocova vklady fondu opráv a údržby vášho spoloèenstva a kontaktujte našich certifikovaných poradcov stavebného sporenia. Stropkov : Hlavná 7, Giraltovce: kpt. Nálepku 36, Svidník : Centrálna 274 (Hotel Rubín), , Centrálna 812/13 (budova SLSP),

13 ŠPORT ŠPORT ŠPORT 13 Stropkovské volejbalistky chcú nadviaza na minuloroèné úspechy V polovici októbra vstúpia do ïalšej sezóny stropkovské volejbalové žiaèky. V minulom roèníku si v oblastných majstrovstvách poèínali ve¾mi dobre a spomedzi 22 družstiev vybojovali prvé (deviataèky), štvrté (siedmaèky) a jedenáste (ôsmaèky) miesto. Najstaršie dievèatá sa navyše na klubových majstrovstvách Slovenska umiestnili na 6. mieste a tretie miesto vybojovali na školských majstrovstvách Slovenska. Pred nadchádzajúcou sezónou sme sa porozprávali s trojicou trénerov mladých volejbalistiek Milanom Ha¾kom, Patrikom Aleksíkom a Marekom Špilárom. MESTO STROPKOV Oznámenie o vyhlásení výberového konania Mesto Stropkov v súlade s 5 zákona è. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších zmien (ïalej len zákon o výkone prác vo verejnom záujme ) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci odboru výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ v Stropkove 1. Kvalifikaèné predpoklady: a) vysokoškolské vzdelanie 2. stupòa, b) najmenej tri roky praxe v riadiacej funkcii. 2. Uchádzaèi o výberové konanie k prihláške doložia: a) úradne overené doklady o úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia a dosiahnutej kvalifikácii, b) potvrdenie o vykonanej praxi, c) osobný dotazník, d) štruktúrovaný životopis, e) koncepciu rozvoja územia Mesta Stropkov (max. 5 strán formátu A4), f) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, g) odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. 3. Iné kritériá a požiadavky: a) znalos základných právnych predpisov na úseku územnej samosprávy, stavebného poriadku, regionálneho rozvoja a životného prostredia, b) praktické skúsenosti v oblasti riadenia územného rozvoja, c) organizaèné schopnosti, d) užívate¾ské ovládanie práce s PC, e) komunikatívnos, f) vodièský preukaz sk. B, g) znalos cudzích jazykov je výhodou. Ak uchádzaè nesplní ktorúko¾vek podmienku stanovenú v bode 1. a 2. tohto oznámenia o vyhlásení výberového konania, nebude prizvaný a ani sa nemôže zúèastni výberového konania pod¾a 5 ods. 5 zákona o výkone prác vo verejnom záujme. Vyhlasovate¾ výberového konania si vyhradzuje právo nevybra žiadneho z uchádzaèov, ak žiadny uchádzaè nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania alebo žiaden uchádzaè nebude vyhovova a právo vyhlási v súlade s 5 ods. 8 zákon o výkone prác vo verejnom záujme nové výberové konanie. Dátum podania žiadostí s požadovanými dokladmi je do Žiadosti je možné doruèi osobne na sekretariát MsÚ v Stropkove poèas pracovnej doby MsÚ alebo zasla poštou (rozhodujúci je dátum podania na poštovej peèiatke) na adresu: Mesto Stropkov, Mestský úrad v Stropkove Hlavná ulica 38/2, Stropkov Na obálke je potrebné vyznaèi : Výberové konanie vedúci odboru výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ. Bližšie informácie poskytne Mestský úrad v Stropkove na tel. è.: Minulý roèník volejbalových sú aží môžem z poh¾adu nášho klubu zhodnoti pozitívne. Deviataèky pod vedením P. Aleksíka sa prebojovali až na majstrovstvá Slovenska a dobre skonèili aj siedmaèky, ktoré obsadili v oblastných majstrovstvách štvrté miesto. Èo sa týka minuloroèných ôsmaèiek (terajších deviataèiek), tie hrali sú až s ve¾kými výkyvmi a preto sa nedostali do finálovej skupiny. Najmä v semifinále podávali v skupinách ve¾mi slabé výkony, vrátil sa k minulej sezóne tréner M. Ha¾ko, ktorý v tejto sezóne pôsobí pri družstve žiaèok 9. roèníka. Minulý rok sa so svojimi zverenkyòami rozlúèil ïalší zo spomínanej trojice trénerov P. Aleksík, ktorý deviataèky doviedol až na slovenské majstrovstvá a v tomto roku zaèína pôsobi pri volejbalových nádejách piateho roèníka. Na klubových majstrovstvách Slovenska sme skonèili šiesti, èo je pre mòa ako zaèínajúceho trénera ve¾ký úspech. Po prvom turnaji majstrovstiev, ktoré sa konali v hale v Lipt. Hrádku sme boli na šiestom mieste. Druhá èas turnaja pokraèovala pod holým nebom v Mošovciach. Aj tu, podobne ako na prvom turnaji, sme podali dobrý výkon, no mali sme smolu v koncovke a až koneèný súèet setov nás posunul na spomínané celkové šieste miesto, zhodnotil vystúpenia svojich zverenkýò na majstrovstvách P. Aleksík. Aj keï s umiestnením bol vcelku spokojný, bezprostredne po turnaji ho 6. prieèka trochu mrzela. Bolo to trošku smoliarske, pretože pri kúsku š astia sme mohli siaha po medaile. Dievèatá vytvorili skvelú partiu a minimálne na to štvrté miesto mali. Rehabilitáciou za klubové majstrovstvá boli školské majstrovstvá, ktoré sa uskutoènili v rámci detskej olympiády Kalokagathia v Trnave. Pod hlavièkou ZŠ na Mlynskej ulici vybojovali zverenkyne P. Aleksíka tretiu prieèku. Teší ma tiež, že väèšina dievèat z môjho kádra ïalej pokraèuje vo volejbalovom zdokona¾ovaní. Niektoré hráèky budú v tejto sezóne hra za juniorky Stropkova, J. Bujdošová prestúpila do Žiliny a J. Palková do Senice. Som rád, že neskonèili s volejbalom a pokraèujú v èinnosti, ktorú zaèali na základnej škole, povedal P. Aleksík. Svoje zverenkyne priviedol v minulej sezóne až do finále oblastných majstrovstiev tréner M. Špilár. Keïže vo svojej kategórii nemali vyrovnaného súpera, v sú aži napokon hrali proti dievèatám, ktoré boli o rok-dva staršie. Na palubovkách však s nimi zvádzali vyrovnané partie. S minulou sezónou som spokojný a dá sa poveda, že výsledkom našej práce je aj prestup našich dvoch hráèok, L. Dobošovej a D. Podbehlej, na športové gymnázium do Nitry. Na jednej strane je to úspech našej práce, no dve hráèky zo základu budeme musie nahradi. Èo sa týka tohtoroèných cie¾ov, jednoznaène chceme postúpi do finálovej skupiny, tak ako v minulom roku, zhrnul M. Špilár. Prípravu na novú sezónu zaèali stropkovské volejbalistky 9. augusta. Poèas nej odohrali viacero prípravných zápasov s po¾skými družstvami (Jaslo, Rzeszow), ktoré boli v Stropkove na sústredení. Deviataèky a siedmaèky sa v polovici augusta predstavili na turnaji v Lipt. Hrádku. Staršie dievèatá vybojovali prvenstvo, mladšie skonèili v konkurencii s vyspelými družstvami z Po¾ska a Ruska štvrté. Ïalším predsezónnym turnajom bol aj nedávny domáci Ondavský pohár, kde sa predstavili šiestaèky, siedmaèky, ôsmaèky i deviataèky (výsledky našich dievèat prinášame na konci èlánku). Èo sa týka predsezónnych cie¾ov, sú tie najvyššie. Samozrejme, že s deviataèkami chceme postúpi do oblastného finále a potom sa uvidí, èi budú ma na to, aby postúpili na Slovensko. V základnej skupine máme Bardejov B, Humenné a Sninu. U mladších žiaèok je cie¾ jednoznaèný postup a medailové umiestnenie v oblastných majstrovstvách, hovorí M. Ha¾ko. Ako sme spomínali v úvode, terajším deviataèkám (minuloroèným ôsmaèkám) príliš nevyšla predchádzajúca sezóna, keï skonèili až jedenáste. Majú teda dievèatá na to, aby sa v tomto roèníku pobili o vyššie méty? To bude záleža od výkonov a ich prístupu k tréningom. Minulý rok nám práve ten zodpovedný prístup chýbal. Spomeniem, že v minulom roku sme v základnej skupine hrali dobre, no v semifinále poklesla tréningová morálka, niektoré dievèatá prestali chodi na tréningy a my nemáme taký široký káder, aby sme mohli niekoho zo dòa na deò nahradi. O tom, že sme nepostúpili zo semifinálovej skupiny rozhodol predovšetkým ich zlý prístup. Dievèatá však majú na to, aby nadviazali na výkony ich predchodkýò, no nemôžu po¾avi. Zatia¾ som s ich prístupom k tréningom spokojný, no nechcem to zakríknu, povedal M. Ha¾ko. Ani volejbalistkám sa nevyhýbajú problémy. V stropkovských podmienkach je to predovšetkým nedostatok financií. Èo sa týka materiálneho zabezpeèenia, v tomto smere je klub pomerne slušne vybavený aj vïaka spolupráci s II. ZŠ. Pomohli sme si aj cez projekt Otvorená škola. Nechýbajú nám lopty, siete, ale ani žiadne veci potrebné na tréningy a zápasy. Najdôležitejšie a zároveò naj ažšie je zabezpeèi financie na dopravu a vyplácanie rozhodcov. Aby sme to dokázali zabezpeèi, dievèatá sa musia mesaène sklada urèitou èiastkou. Chceme, aby sa to poriešilo a aj preto by sme sa v najbližšej dobe mali stretnú s predstavite¾mi mesta a prehodnoti jeho podporu volejbalu. Kvôli nedostatku financií sme do sú aže nemohli prihlási kadetky, priblížil situáciu M. Ha¾ko. Na záver ostáva popria mladým volejbalistkám ve¾a úspechov do nadchádzajúcej sezóny a drža palce v zápasoch na sú ažných palubovkách. O ich jednotlivých vystúpeniach vás budeme v nasledujúcich èíslach Spektra pravidelne informova. Výsledky Ondavského pohára ( ) Staršie žiaèky finálová skupina: Stropkov (9. roè.) Vranov 2:0, Svidník A 2:0, Bardejov B 2:0. O. 5. až 8. miesto: Stropkov (8. roè.) Svidník B 2:0, Opole 2:0, Bardejov A 1:2. Poradie: 1. Stropkov (9. roè.), 2. Svidník A, 3. Bardejov B, 4. Vranov, 5. Bardejov A, 6. Stropkov (8. roè.), 7. Svidník B, 8. Opole. Mladšie žiaèky: Stropkov (7. roè.) Stropkov (6. roè.) 2:0, Giraltovce 2:0, Svidník B 2:0, Svidník A 2:1. Stropkov (6. roè.) Svidník A 0:2, Svidník B 1:2, Giraltovce 1:2. Poradie: 1. Stropkov (7. roè.), 2. Svidník A, 3. Svidník B, 4. Giraltovce, 5. Stropkov (6. roè.). -np-

14 14 ŠPORT ŠPORT ŠPORT Sestry Jurkové vykroèili do novej sezóny Komisie OOFZ na svojich zasadnutiach konaných dòa prijali tieto rozhodnutia: ŠTKaKM OOFZ: 1. Prerokovali a schválili priebeh a výsledky futbalových sú aží žiakov, dospelých a dorastu hraných dòa 25. a a) žiaci skupina A: Lúèka - Kuková 3:0 (1:0), Dubová - Kruž¾ová 4:5 (1:1), Kalnište - Svidník B 1:1 Lúèka :1 9 Kuková :4 6 Svidník B :6 4 Dubová :10 3 Kruž¾ová :12 3 Kalnište :11 1 b) ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním stretnutia žiakov sk. A Kuková - Svidník B dòa o hod. Do pozornosti KR. c) ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním stretnutia žiakov sk. A Lúèka - Dubová dòa o hod. Do pozornosti KR. d) žiaci skupina B: Breznica B - Bukovce 1:1 (1:0), Lomné Breznica A 3:2 (3:2), Okrúhle - Miòovce 6:2 Po letnej prestávke zaèali nedávno krajské a celoslovenské sú aže v stolnom tenise. Sestry Evka a ¼udka Jurkové z Miòoviec sa na tohtoroènú sezónu pripravovali v Michalovciach už od augusta a ich prvé tohtosezónne výsledky ukazujú, že ich tréner Ing. A. Dzelinský kvalitne pripravil. Na bodovacom turnaji mladších žiaèok v rámci východného Slovenska v Starej ¼ubovni skonèila Evka prvá a ¼udka druhá. Mladšej Evke sa darilo aj na celoslovenskom turnaji v Topo¾èanoch, kde vybojovala prvé miesto vo dvojhre i štvorhre. 11. septembra na turnaji v Novej Bani obsadili obe sestry vo štvorhre tretie miesto, v sú aži jednotlivcov skonèila ¼udka ôsma. Poèas posledného septembrového víkendu sa konal turnaj vo Vranove, kde Evka s preh¾adom zví azila. V priebežných rebríèkoch najmladších žiaèok patrí E. Jurkovej prvé miesto tak vo východoslovenskom, ako aj celoslovenskom rebríèku, ¼. Jurková je v kategórii mladších žiaèok v rámci kraja druhá, v rámci Slovenska desiata. Dievèatám držíme v prebiehajúcej sezóne palce. -lj- Ju nior k y vk r o èili do prvej ligy úspešne KST Slávia Stropkov pozýva všetkých vyznávaèov jesennej turistiky na VIII. roèník Prechodu okolo Domaše, ktorý sa uskutoèní 8. až 10. októbra. Zraz úèastníkov je v piatok 8. októbra o hod. pri stropkovskej pošte. Ubytovanie zabezpeèí organizátor v obciach Tokajík a na Domaši (je potrebné donies si karimatku a spací vak). Stravu si každý úèastník zabezpeèuje z vlastných zásob. Nástupné trasy: Stropkov Pošta, Tokajík Múzeum, Valkov Rumpe¾. Úèastnícky poplatok je 50,- Sk. Prihlášky posielajte na adresu: Ján Verešèák, Hrnèiarska D2, Stropkov (tel.: ) do 5. októbra. Program prechodu: Piatok 8. októbra: Stropkov Brusnica Tokajík (20 km) zabezpeèený noc¾ah. Sobota 9. októbra: Tokajík N. Kelèa Dobrá Valkov (25 km) zabezpeèený noc¾ah. Nede¾a 10. októbra: Valkov Kruèov Stropkov (25 km). Podujatie sa uskutoèní za každého poèasia a úèastníci sa ho zúèastòujú na vlastné riziko. -r- Po krátkom pôsobení v II. lige sa stropkovské volejbalistky vrátili medzi elitu a uplynulú sobotu odohrali prvé majstrovské dvojstretnutie. Na palubovke Žiaru nad Hronom si poèínali hlavne v prvom zápase ve¾mi dobre a zaknihovali si jedno ví azstvo a tesnú prehru. Informácie o stretnutí nám poskytol tréner junioriek VK TESLA SOUP Jaroslav Burcák: V prvom zápase sme si s domácimi poradili nad oèakávanie ¾ahko. V druhom zápase sme vyhrali prvý set, v druhom sete však dievèatá podcenili situáciu a prehrali ho, podobne ako tretí. Podarilo sa nám vyrovna na 2:2. Viedli sme aj v závereènom tie-breaku, no po výmene strán sme tento set tesne prehrali 13:15 a zápas celkovo 2:3. Ak to zhodnotím, neèakal som, že to hlavne v prvom zápase pôjde tak ¾ahko. Horšie to už bolo v druhom stretnutí, kedy sme vypustili druhý set, súper vycítil príležitos no nakoniec sme to stratili. Výsledky: Žiar VK Tesla 0:3, 3:2. -np- Okrúhle :3 9 Lomné :3 6 Breznica B :5 4 Bukovce :3 4 Breznica A :6 3 Miòovce : Aktuálna tabu¾ka strelcov I. trieda: 9 gólov: Róbert ¼UBERDA Sitníky, 8 gólov: Milan BUÈKO Gribov, 7 gólov: Viliam ¼UBERDA Sitníky, Jozef KUNDRA - Kuková II. trieda B: 12 gólov: Alexander SCHUSTER Lomné, 7 gólov: Gabriel GUZY - N. Olšava, 6 gólov: Branislav MYDLA - N. Kelèa 4. dospelí Lomné - Chotèa Ponecháva v platnosti výsledok uvedeného stretnutia tak, ako bol dosiahnutý na ihrisku. Podnet pre DK: Poplatok 250,- Sk. MRK - Prestupový termín A) PRESTUPY SCHVÁLENÉ, HRÁ- ÈI PREREGISTROVANÍ: Jozef HORVATH (Staškovce - Kr. Bystrá), Ján MARUŠÈÁK (V. Olšava Miòovce), Martin MAR- KO, Dávid MARKO (Giraltovce Kalnište), Jakub VERÈIMÁK (Lúèka Giraltovce). B) SCHVÁLENÉ HOS OVANIA: a) do Tibor MATERÒÁK (Sitníky - Turany n/o) b) do : Luboš BANÍK, Marián OLÈÁK, Radovan OLÈÁK (V. Olšava - N. Olšava), Pavol BUJDOŠ, Róbert KALMAN, Viktor MEDVEC (V. Hrabovec Miòovce) c) do Štefan GEFFERT (Kuková Giraltovce) d) do Milan GREŠKO (Tesla Stropkov Bukovce) DK OOFZ: 1. uvo¾nená èinnos dòom FO Baòa a Mestisko. Štartovné doplatené. 2. oprava UZNESENIA DK è. 36/c zo dòa Hráè FO Kuková Stanislav KUNDRA è. RP z.è. N na 4 stretnutia od , P1 k DP 3/b, poplatok 50,- Sk. 3. oprava UZNESENIA DK è. 45/a - prerokovanie priestupku hráèa FO Kalnište po obdržaní ÈK: poplatok 50,- Na Valkove zasadala Komisia delegátov SFZ Minulý piatok možno z poh¾adu Ondavského oblastného futbalového zväzu považova za historický. Prvýkrát v histórii totiž na jeho pôde zasadal celoslovenský futbalový orgán. Konkrétne išlo o výjazdové zasadnutie Komisie delegátov SFZ, ktoré sa koná štyrikrát do roka, vždy v inom regióne Slovenska. Tentoraz padlo rozhodnutie na Východoslovenský futbalový zväz, ktorý nás oslovil a tak sme sa toho ujali. Tento krok pre nás urèite bude ma opodstatnenie, predovšetkým na diplomatickom poli, povedal predseda OOFZ Ondrej Brendza. Zasadnutie sa uskutoènilo v Športhoteli na Valkove, kde boli okrem èlenov KD SFZ prítomní aj oficiálni predstavitelia VsFZ a OOFZ ako aj zástupcovia našich tre oligových klubov Stropkova a Svidníka. Krátko popoludní sa konal slávnostný obed, po ktorom nasledovalo zasadnutie komisie a následne sa akcia niesla v neformálnej rovine. Jedným z cie¾ov podujatia bola aj prezentácia nášho futbalového hnutia a samozrejme utuženie dobrých vz ahov, dodal O. Brendza. -np- Turisti organizujú Prechod okolo Domaše Úradná správa OOFZ è. 12/ Sk, zostatok štartovného 400,- Sk. Dôvod na doplatok štartovného pominul. 4. osobné tresty: a) Hráè FO Kuková Marek BOLVAN è. RP trestá sa z.è. N na 1 stretnutie od , P1 k DP 4/a, poplatok 50,- Sk. b) Hráè FO Gribov (dorast) Viktor KUNDRÁT è. RP trestá sa z.è. na 1 týždeò N od , P1 k DP 4/a, poplatok 50,- Sk. c) Hráè FO N. Kelèa Branislav MYDLA è. RP trestá sa z.è. na 2 stretnutia N od , P1 k DP 6/a, poplatok 50,- Sk. d) Hráè FO N. Olšava Dušan BILEC è. RP trestá sa z.è. N na 2 stretnutia od , P1 k DP 3/a, poplatok 50,- Sk. e) Hráè FO N. Olšava Maroš ÈA- KURDA è. RP trestá sa z.è. N na 5 stretnutí od , P1 k DP 3/b, poplatok 50,- Sk. 5. Trest zákazu výkonu funkcie: a) kapitána mužstva pre hráèa FO N. Olšava Martin GUZY na 6 mesiacov N od b) vedúceho mužstva FO N. Olšava p. ¼ubomír GUMAN na 6 mesiacov N od c) poplatok 250,- Sk. OOFZ

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ÚVOD REGIÓN Geografická poloha regiónu, ľudové tradície a remeslá, krása priľahlej prírody, drevené chrámy zapísané ako svetové dedičstvo UNESCO a história bojov z 2. svetovej vojny robia toto mystické

Podrobnejšie

2_detsky pesibus v Novakoch_Putiska Ivan

2_detsky pesibus v Novakoch_Putiska Ivan Ivan Putiška Nováky PEŠIBUS Je to PEŠIBUS ekologický, bezpečný, rýchly, nenáročný a lacný spôsob dopravy. V PEŠIBUSE každé ráno pešo odprevadí do školy skupinu detí jeden dospelý vodič PEŠIBUSU /rodič

Podrobnejšie

UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA zo dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo te

UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA zo dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo te UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA zo dňa 17.06.2015 Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo tento program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a

Podrobnejšie

STOPA Školský časopis Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Stropkove Riaditeľstvo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici (I. ZŠ) oznamuje, že zápis do

STOPA Školský časopis Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Stropkove Riaditeľstvo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici (I. ZŠ) oznamuje, že zápis do STOPA Školský časopis Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Stropkove Riaditeľstvo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici (I. ZŠ) oznamuje, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v

Podrobnejšie

zvesti-apríl2015

zvesti-apríl2015 Bojnické zvesti ročník 41 Apríl Apríl 2015 2015 PRÍHOVOR PRIMÁTORA Vážení spoluobčania, v dnešnej uponáhľanej dobe si už ani neuvedomujeme, ako čas ubieha neúprosne rýchlo. Nestačíme vnímať ako sa nám

Podrobnejšie

10-4 promo

10-4 promo strana 3 editoriál Vážení priatelia a priate¾ky šachovej hry, pred rokmi som bol v Po¾sku na jednej konferencii o regionálnom rozvoji. Podrobnosti nie sú dôležité, ale dobre si pamätám, ako sa niektorí

Podrobnejšie

untitled

untitled PONUKA 2016 www.bdagency.eu, Hrachová 14/G, 821 05 Bratislava hra, ktorej prepadli milióny ¾udí Nie je jednoduchá, má svoje presné pravidlá a vyžaduje trpezlivosś a potrebnú dávku sústredenia. Je to hra

Podrobnejšie

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: 1.7.2019 prihlasovanie sa na jednotlivé aktivity CSPR, predstavenie aktivít priestor

Podrobnejšie

Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu proti

Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu proti Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Vážení čitatelia, napriek

Podrobnejšie

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA PONUKA VZDELÁVANIA I. polrok 2018 Vážení predstavitelia samosprávy, vážené dámy a páni

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA PONUKA VZDELÁVANIA I. polrok 2018 Vážení predstavitelia samosprávy, vážené dámy a páni REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA PONUKA VZDELÁVANIA I. polrok 2018 Vážení predstavitelia samosprávy, vážené dámy a páni, tento rok je pre nás jubilejný. 16. novembra 2018

Podrobnejšie

PODUJATIA ODDELENIA KULTÚRY MSÚ V BARDEJOVE 2016

PODUJATIA ODDELENIA KULTÚRY MSÚ V BARDEJOVE 2016 KULTÚRNE PODUJATIA ODDELENIA KULTÚRY MSÚ V BARDEJOVE NA ROK 2019 JANUÁR Názov podujatia: OSLOBODENIE MESTA BARDEJOV Popis podujatia: 1. časť - Kladenie vencov pri pamätníku Vďaky na Námestí SNP v Bardejove.

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN o čase predaja dobré

Microsoft Word - VZN o čase predaja dobré Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Trenčianska Turná Návrh VZN vyvesený na informačnej tabuli

Podrobnejšie

čerpanie rozpočtu k

čerpanie rozpočtu k Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Junácka 1, 832 91 Bratislava Čerpanie rozpočtu k 31.10.2017 - Príjmy P R Í J M Y Schválený Upravený Skutočnosť % plnenia rozpočet rozpočet október

Podrobnejšie

MATURITA 2019 Základné informácie k opravnému termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky Bratislava máj 2019

MATURITA 2019 Základné informácie k opravnému termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky Bratislava máj 2019 MATURITA 2019 Základné informácie k opravnému termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky Bratislava máj 2019 Základné informácie k opravnému termínu EČ a PFIČ MS Základné

Podrobnejšie

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik Smart governance alebo Inteligentné riadenie pre samosprávu Milan Ftáčnik Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Smart Cities 2018 od vízií k efektívnym inováciám,

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady pri Základnej škole Nováky uskutočnenej dňa 18. 05. 2015 Prítomní : viď prezenčná listina Hostia : PaedDr. Anna Chlupíková riaditeľka školy P r o g r a m 1. O t

Podrobnejšie

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady …

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady … V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ostatných miestnych poplatkoch Obecné zastupiteľstvo v Brezove na základe

Podrobnejšie

Nápad pre folklór Grantový program Nadácie Poštovej banky

Nápad pre folklór Grantový program Nadácie Poštovej banky Nápad pre folklór Grantový program Nadácie Poštovej banky NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY opäť spája generácie, avšak tentoraz cez naše korene, ktorých súčasťou je tradičná ľudová kultúra, umenie a folklór. Prostredníctvom

Podrobnejšie

VYROCNA SPRAVA 2010

VYROCNA SPRAVA 2010 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2010 RUMANSKÝ ART CENTRE, n.o. Demänová 278, 03101 Liptovský Mikuláš V Liptovskom Mikuláši 24.03.2011 OBSAH 1) Úvodné slovo predsedu správnej rady 2) Správa o činnosti za rok 2010

Podrobnejšie

Aktivity zvonku ŽIVÉ ŽRALOKY Veľkým zážitkom pre našich klientov bola návšteva mobilného akvária s morskými dravcami, ktoré bolo v dňoch apríl

Aktivity zvonku ŽIVÉ ŽRALOKY Veľkým zážitkom pre našich klientov bola návšteva mobilného akvária s morskými dravcami, ktoré bolo v dňoch apríl Aktivity zvonku ŽIVÉ ŽRALOKY Veľkým zážitkom pre našich klientov bola návšteva mobilného akvária s morskými dravcami, ktoré bolo v dňoch 13. 14. apríla 2015 v Dolnom Kubíne. Vo vystavovanom akváriu s 15-tisíc

Podrobnejšie

clanok

clanok Napísali nám... VYHODNOTENIE 14. ROČNÍKA VALENTÍNSKEJ KVAPKY v Košiciach 09.02.2009 27.02.2009 Počet darcov krvi : 1584 Počet odberov krvi: 1 326 Počet prvodarcov: 346 Zapojilo sa 39 z 60 stredných škôl,

Podrobnejšie

C:/Users/benny/Desktop/2018_01/2018_01.sla

C:/Users/benny/Desktop/2018_01/2018_01.sla Michael Úvodník KALENDÁR UDALOSTÍ 2018 FARNOSŤ SKALICA Streda 14. február: Popolcová streda začiatok Pôstneho obdobia Sobota 3. marec: Pôstna duchovná obnova s Br. Mgr. Richardom Mariánom Jombíkom

Podrobnejšie

RUMANSKÝ ART CENTRE, n.o., Demänová 278, Lipt.Mikuláš VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017 V LIPTOVSKOM MIKULAŠI

RUMANSKÝ ART CENTRE, n.o., Demänová 278, Lipt.Mikuláš VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017 V LIPTOVSKOM MIKULAŠI RUMANSKÝ ART CENTRE, n.o., Demänová 278, 03101 Lipt.Mikuláš VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017 V LIPTOVSKOM MIKULAŠI 12.02.2018 OBSAH: 1) Úvodné slovo predsedu Správnej rady 2) Správa o činnosti za rok 2017 3)

Podrobnejšie

Výročná správa JA Firmy M-GROUP

Výročná správa JA Firmy M-GROUP Stredná odborná škola Hattalova 968/33 029 01 Námestovo Výročná správa JA Firmy M-GROUP Učiteľ: Ing. Ivona Korčušková Konzultant: Jozef Šuriňák Moje meno je Janka Baleková a v našej JA firme M-GROUP zastávam

Podrobnejšie

WCP_SK_WF2014_pozvanka_STRANKY.indd

WCP_SK_WF2014_pozvanka_STRANKY.indd Pozvánka 2014 29. 1. 2014 PREŠOV 4. 2. 2014 ŽILINA 11. 2. 2014 BRATISLAVA Účastníkov Wienerberger fóra čaká v každom mieste konania losovanie o víkendový pobyt pre 2 osoby! odborné informácie z praxe pre

Podrobnejšie

Rozpocet-Prijmy-2014.pdf

Rozpocet-Prijmy-2014.pdf 242 399 (v EUR) 242 399 219 499 219 399 22 284 (v EUR) 22 284 218 284 218 284 1 DAŇOVÉ 25 9 (v EUR) 25 9 25 9 25 9 Účtovná jednotka obec, môže v zmysle zákona č. 582/24 Z. z. o miestnych daniach a miestnom

Podrobnejšie

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 8-krát! O súťaži Občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi internetové kníhkupectvo abcknih

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 8-krát! O súťaži Občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi internetové kníhkupectvo abcknih Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 8-krát! O súťaži Občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi internetové kníhkupectvo abcknihy.sk Bratislavským samosprávnym krajom, vydavateľstvom

Podrobnejšie

Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ak

Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ak Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ako sa vidíme a vnímame. S týmto obrazom budeme pracovať

Podrobnejšie

šablona2

šablona2 Strana : 1/ 9 nahrádzajú: z 13.04. 2011, schválené Uznsením MsZ č. 25/2011 a Doplnok č. 1 k Zásadám odmeňovania účinkujúcich z 01.01. 2014, schválený Uznesením MsZ č. 100/2013 SCHVAĽOVACÍ LIST Titul, meno,

Podrobnejšie

si Vás dovoľuje pozvať na KURZ INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA EN ISO 9001:2015 a PREŠKOLENIE INTERNÝCH AUDÍTOROV PODĽA EN ISO 9001:

si Vás dovoľuje pozvať na KURZ INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA EN ISO 9001:2015 a PREŠKOLENIE INTERNÝCH AUDÍTOROV PODĽA EN ISO 9001: si Vás dovoľuje pozvať na KURZ INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA EN ISO 9001:2015 a PREŠKOLENIE INTERNÝCH AUDÍTOROV PODĽA EN ISO 9001:2015 Termín: 12. 13.04.2018 Miesto: Zasadačka TÜV NORD

Podrobnejšie

Microsoft Word - Ponuka štúdia Mgr..doc - Erstellt mit der pdfMachine von Broadgun Software. Mehr Informationen unter

Microsoft Word - Ponuka štúdia Mgr..doc - Erstellt mit der pdfMachine von Broadgun Software. Mehr Informationen unter VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY ÚSTAV RÓMSKYCH EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ V BANSKEJ BYSTRICI INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA na Ústave rómskych európskych štúdií VYSOKEJ ŠKOLY ZDRAVOTNÍCTVA

Podrobnejšie

Číslo: 3012/9/2009

Číslo: 3012/9/2009 Strana 1 z 9 Príloha č. 1 ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA DOPRAVU Žiadateľ: Priezvisko: Dátum narodenia: Rodinný stav: Trvalý pobyt: Meno: Rodné číslo: Telefón: Vzťah k dieťaťu: Údaje o ďalších spoločne

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a zo 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného dňa 02.02.2015 o 17:00 h. Prítomní: podľa prezenčnej listiny R o k o v a n i e Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil

Podrobnejšie

Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie

Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie bankového tajomstva a neveria, že informácie nebudú

Podrobnejšie

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava 25. 8. 2014 PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ PLATNOSŤ OD: 1.9. 2014 OBSAH 1. Všeobecné ustanovenia

Podrobnejšie

Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, Bratislava IEA

Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, Bratislava IEA Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, 831 03 Bratislava IEA, 2011 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/

Podrobnejšie

Riaditeľ Súkromnej obchodnej akadémie v správe Akadémie vzdelávania, Jarná 13, Žilina v súlade s § 4 ods

Riaditeľ Súkromnej obchodnej akadémie v správe Akadémie vzdelávania, Jarná 13, Žilina v súlade s § 4 ods Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy Pro scholaris, Jarná 13, 010 01 Žilina (ďalej SSOŠ PS) v súlade s 65 ods. 1 5 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene

Podrobnejšie

Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska.

Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska. Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska. Dňa 15.11. 2018 sa žiaci 7. B vydali na svoju prvú tohoročnú dejepisnú exkurziu. Našim prvým

Podrobnejšie

Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov K r i t é r i á prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium p

Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov K r i t é r i á prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium p Gymnázium, Konštantínova 1751/64, 091 80 Stropkov K r i t é r i á prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium pre školský rok 2019/2020 Riaditeľ Gymnázia v Stropkove

Podrobnejšie

MaximReal Dúbravská cesta 2, Bratislava Tel. / fax: URL: 4-izbový mezonetový byt vo Svätom Jure - predaný Cena - Pre

MaximReal Dúbravská cesta 2, Bratislava Tel. / fax: URL:  4-izbový mezonetový byt vo Svätom Jure - predaný Cena - Pre MaximReal Dúbravská cesta 2, 84104 Bratislava Tel. / fax: 0915831158 URL: www.maximreal.sk 4-izbový mezonetový byt vo Svätom Jure - predaný Cena - Predaj: 152 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica: Bratislavský

Podrobnejšie

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK HRADU ŠARIŠ Preambula 1. Vlastníkom hradu Šariš je mesto Veľký Šariš. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov h

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK HRADU ŠARIŠ Preambula 1. Vlastníkom hradu Šariš je mesto Veľký Šariš. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov h PREVÁDZKOVÝ PORIADOK HRADU ŠARIŠ Preambula 1. Vlastníkom hradu Šariš je mesto Veľký Šariš. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov hradu. Užívateľ hradu je povinný oboznámiť sa s týmto

Podrobnejšie

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Príloha č. k čiastke 2/2000 Spravodajcu ÚGKK SR K A T A S T R Á L N Y B U L L E T I N číslo 2/2000 BRATISLAVA 2000 K a t a s t r á l n y b u l

Podrobnejšie

Smernica č. 88 /2010 Žilinský samosprávny kraj str. 1 Úplne znenie S m e r n i c e Úradu Žilinského samosprávneho kraja č. 88/2010 o postupe pri vznik

Smernica č. 88 /2010 Žilinský samosprávny kraj str. 1 Úplne znenie S m e r n i c e Úradu Žilinského samosprávneho kraja č. 88/2010 o postupe pri vznik Smernica č. 88 /2010 Žilinský samosprávny kraj str. 1 Úplne znenie S m e r n i c e Úradu Žilinského samosprávneho kraja č. 88/2010 o postupe pri vzniku, zmene a skončení pracovného pomeru zamestnancov

Podrobnejšie

Report_OSO_AF034_

Report_OSO_AF034_ Dátum a čas: 11.11.2018 01:34:58 OSO2018_aobec Stropkov_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej mestskej o výsledku volieb v obci meste mestskej časti vo voľbách do orgánov samosprávy obcí Obec Stropkov 10.11.2018

Podrobnejšie

Microsoft Word - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami ze

Microsoft Word - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami ze M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28. 03.2019 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany, konaného dňa 17.09. 2013 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ Nemčiňany. Rokovanie 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch

Podrobnejšie

ALBATROS_MEDIA

ALBATROS_MEDIA I. Hovorí sa, že svet je dnes menší. A to preto, že sa veľmi rýchlo dostaneme hoci aj na druhý koniec sveta. Kedysi sme museli do Ameriky cestovať celé mesiace, a teraz tam preletíme za jeden deň. Podobne

Podrobnejšie

fadsgasga

fadsgasga Smart governance and financing Inteligentné riadenie a financovanie Milan Ftáčnik Predseda Rady pre smart riešenia a inovácie Čo je inteligentné riadenie? Také riadenie, ktorého cieľom je zvýšenie kvality

Podrobnejšie

O udeľovaní čestného občianstva obce, obecných vyznamenaní a cien obce Santovka

O udeľovaní čestného občianstva obce, obecných vyznamenaní a cien obce Santovka Obec Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3 / 2017 O UDEĽOVANÍ ČESTNÉHO O BČIANSTVA OBCE, OBECNÝCH VYZNAMENANÍ A CIEN OBCE SANTOVKA Obecné zastupiteľstvo Obce Santovka na

Podrobnejšie

PROJEKTY_2017_na_web

PROJEKTY_2017_na_web Kultúrna pamiatka roka 2016 Fénix XII. ročník celoštátnej súťaže Fénix Kultúrna pamiatka roka 2016. Súťaže sa mohli zúčastniť vlastníci/správcovia všetkých národných kultúrnych pamiatok alebo samosprávy

Podrobnejšie

Microsoft Word vzn - o poradovníku na byty.doc

Microsoft Word vzn - o poradovníku na byty.doc MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/1999-VZN PRAVIDLÁ,PODĽA KTORÝCH MESTO ZOSTAVUJE PORADIE UCHÁDZAČOV O BYT Jún 1999 Mestské zastupiteľstvo mesta Nové

Podrobnejšie

Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov tel.: 051/ , mob.0918/ Interná

Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov   tel.: 051/ , mob.0918/ Interná Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, 08001 Prešov http://www.zsgmik.sk/, email: skolasvm@zsgmik.sk, tel.: 051/7465 401, mob.0918/732441 Interná smernica IS 09/2015 o sťažnostiach Úvodné ustanovenie

Podrobnejšie

TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slov

TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slov TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov 30.1.2018 ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť (SAD Žilina)

Podrobnejšie

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež 1 Plánovanie, manažment a kontrola 01.1.1. 84 355 46 003 72 087 15 585 0 218 030 113 000 0 113 000 0 0 0 331 030 1.1 Výkon funkcie starostu 01.1.1. 41 676 14 670 5 000 15 585 0 76 931 0 0 0 0 0 0 76 931

Podrobnejšie

Č

Č Zápisnica 02/2015/02 Zo zasadnutia komisie kultúry, školstva a športu, konaného dňa 2422015 o 14oo hod v zasadačke Msú Dátum a čas zasadnutia: 2422015 o 1400 hod Tajomník komisie: Ing Kováčová Katarína

Podrobnejšie

Správa č. 2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tornali schválených v 2. polroku 2017

Správa č. 2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tornali schválených v 2. polroku 2017 Číslo: 9032 /374/2018-EGy MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 26.04.2018 K bodu rokovania číslo: 6 Názov materiálu: Správa č.2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení

Podrobnejšie

Zápisnica č

Zápisnica č Zápisnica č. 9 / 2018-2019 z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, ktoré sa uskutočnilo 13.5.2019 o 10:00 hod. Prítomní: Podľa prezenčnej listiny Program: 1. Kontrola rozhodnutí 2. Návrh rozpočtu

Podrobnejšie

obalka.indd

obalka.indd Kalendár povinností na rok 2011 PRAKTICKÝ KALENDÁR PRE PODNIKATEĽA Pouitéprávnepredpisy: Zákon èíslo Názov zákona 511/1992 Zb. zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných

Podrobnejšie

Oznamy

Oznamy VII 12 23.06.2019 OZNAMY Zmena času sv. omší Zvlášť počas letných mesiacov júl august, bude zmena sv. omší. Prosím vás, aby ste si dobre pozreli liturgický prehľad. Prikázaný sviatok 29.6.2019 V sobotu,

Podrobnejšie

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY 451 807,56 255 255,12 originálne kompet. 18 259,56 118 120,00 prenesené kompet. 78

Podrobnejšie

Prezentácia projektu Analýza informačných tokov pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Prezentácia projektu Analýza informačných tokov pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Skúsenosti z riadenia IT projektu v štátnej správy Ing. Katarína Mandíková Odbor implementácie Operačného programu Informatizácie spoločnosti MF SR Bratislava, 23.10.2007 Obsah projekty, ktoré sme zrealizovali

Podrobnejšie

Všeobecné ustanovenia Organizátor: Slovenská plavecká federácia Za kasárňou 1, Bratislava Technické usporiadanie: Plavecký klub ORCA SPORT Dátu

Všeobecné ustanovenia Organizátor: Slovenská plavecká federácia Za kasárňou 1, Bratislava Technické usporiadanie: Plavecký klub ORCA SPORT Dátu Všeobecné ustanovenia Organizátor: Slovenská plavecká federácia Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava Technické usporiadanie: Plavecký klub ORCA SPORT Dátum a miesto: 01.-02.04.2017 / Pasienky, Junácka 4, 831

Podrobnejšie

Headline Verdana Bold

Headline Verdana Bold Nedostatok vodičov v cestnej doprave Aktuálna situácia a možné riešenie Ing. Pavol JANČOVIČ Prezident Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia Workshop: Nedostatok vodičov 5. decembra 2018 Ministerstvo

Podrobnejšie

N Á V R H P R O G R A M O V E J Š T R U K T Ú R Y

N Á V R H  P R O G R A M O V E J   Š T R U K T Ú R Y Obec :: Obec Zavarr Sídlo:: 919 26 Zavarr,, Vikttorrí ínova 14 IIČO:: 313203 H O D N O T E N I E P R O G R A M O V É H O R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 5 K 31..12..2015 V Zavarre dňa 10..2..2016... Sttarrostta

Podrobnejšie

Dokument1

Dokument1 Obec Pusté Sady, 925 54 Pusté Sady Z á p i s n i c a zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch Dátum konania : 12. júna 2018 o 18.00 hodine Prítomní : podľa prezenčnej listiny,

Podrobnejšie

J. M. HURBANA ŽILINA Prijímacie konanie na Gymnáziu sv. Františka v Žiline pre školský rok 2019/ / , , gsfzi

J. M. HURBANA ŽILINA Prijímacie konanie na Gymnáziu sv. Františka v Žiline pre školský rok 2019/ / , ,  gsfzi Prijímacie konanie na Gymnáziu sv. Františka v Žiline pre školský rok 2019/2020 041/562 39 35, 500 20 63, e-mail: gsfzilina@gsf.sk, www.gsf.sk, IČO 030222052 1. Základné ustanovenie Prijímacie konanie

Podrobnejšie

Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Roz

Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Roz Rozpočet Obce Štôla na roky 2017-2019 Zdroj Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 41 Výnos dane z príjmov 86

Podrobnejšie

CHUDOBA KOSICE Program konferencie

CHUDOBA KOSICE Program konferencie V rámci Európskeho roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu Fórum kresťanských inštitúcií Sociálna subkomisia KBS Teologická fakulta Katolíckej univerzity Košice Košický samosprávny kraj Mesto Košice

Podrobnejšie

Uznesenia č

Uznesenia č MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO STARÁ ĽUBOVŇA Uznesenie č. 676 U z n e s e n i a č. 676-697 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni zo dňa 12.12.2013 č. XXVII/2013 program XXVII. rokovania MsZ v

Podrobnejšie

PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 11/2018 Dňa o hod. sa uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. v priestoroch SKGA, na adrese Kukučínova 26, 8

PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 11/2018 Dňa o hod. sa uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. v priestoroch SKGA, na adrese Kukučínova 26, 8 PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 11/2018 Dňa 13.11.2018 o 14.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. v priestoroch SKGA, na adrese Kukučínova 26, 831 02 Bratislava. Prítomní: členovia prezídia: Tomáš

Podrobnejšie

ZÁVERY Z ROKOVANIA Obecného zastupiteľstva obce Ostrov prijaté dňa K bodu č. 1: Zahájenie, schválenie programu zasadnutia Uznesenie č. 01/0

ZÁVERY Z ROKOVANIA Obecného zastupiteľstva obce Ostrov prijaté dňa K bodu č. 1: Zahájenie, schválenie programu zasadnutia Uznesenie č. 01/0 ZÁVERY Z ROKOVANIA Obecného zastupiteľstva obce Ostrov prijaté dňa 10.04.2017 K bodu č. 1: Zahájenie, schválenie programu zasadnutia Uznesenie č. 01/04/2017 návrh programu rokovania OZ predložený starostom

Podrobnejšie

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 3/NP/2015 Mesto Martin v súlade so zákonom č. 138/1991 Z

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 3/NP/2015 Mesto Martin v súlade so zákonom č. 138/1991 Z PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 3/NP/2015 Mesto Martin v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa 18 Všeobecného záväzného

Podrobnejšie

Š K O L S K Ý K L U B D E T Í Pri ZŠ na ulici Komenského 3, Komárno P L Á N M E T O D I C K É H O Z D R U Ţ E N I A ŠKD Na školský rok 2012/2013 Plán

Š K O L S K Ý K L U B D E T Í Pri ZŠ na ulici Komenského 3, Komárno P L Á N M E T O D I C K É H O Z D R U Ţ E N I A ŠKD Na školský rok 2012/2013 Plán Š K O L S K Ý K L U B D E T Í Pri ZŠ na ulici Komenského 3, Komárno P L Á N M E T O D I C K É H O Z D R U Ţ E N I A ŠKD Na školský rok 2012/2013 Plán vypracovala : vedúca MZ Š K D vych. Bc.Adriana Valíčková

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub G

Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub G Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub Gajdošík, člen MsR, prvý zástupca primátora mesta Ing.

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Priebeh a súčasný stav národného projektu 2014-2015 Poprad 29. máj, 2015 MICHAL KUBO Riaditeľ Popis projektu Projekt nie je na Slovensku novinkou Funguje od roku 2002 ako iniciatíva mimovládnej organizácie

Podrobnejšie

Záverečný účet 2016

Záverečný účet 2016 Záverečný účet Obce V I N I Č K Y a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: Starosta obce Spracoval: Darina Nagyová Vo Viničkách dňa 12.05. 2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Mesto Tornaľa

Mesto Tornaľa Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 10/2016 MESTO TORNAĽA Výtlačok číslo: 1 Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o prenájme nebytových priestorov na území mesta Tornaľa vo vlastníctve Mesta Tornaľa

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách, konaného dňa v zasadačke obecného úradu Prítomní: Ing. Igor Bojnanský, Blan

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách, konaného dňa v zasadačke obecného úradu Prítomní: Ing. Igor Bojnanský, Blan Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách, konaného dňa 10. 04. 2017 v zasadačke obecného úradu Prítomní: Ing. Igor Bojnanský, Blanka Čagáneková, Ing. Jaroslav Gubáň, Rastislav Kubíček,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vyrocna sprava NitraOnko 2015

Microsoft Word - Vyrocna sprava NitraOnko 2015 Výročná správa Občianskeho združenia na podporu onkológie NitraOnko za rok 2015 Marec 2016 www.nitraonko.sk 1 Úvod Cieľom OZ NitraOnko je : podporovať a propagovať prevenciu onkologických ochorení, podpora

Podrobnejšie

Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná, zo dňa v KD Hradná Obecné zastupiteľstvo v Súľove-Hradnej prijalo

Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná, zo dňa v KD Hradná Obecné zastupiteľstvo v Súľove-Hradnej prijalo Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná, zo dňa 08. 02. 2019 v KD Hradná Obecné zastupiteľstvo v Súľove-Hradnej prijalo dňa 08. februára 2019 nasledovné uznesenia: Uznesenie

Podrobnejšie

OBEC BREZOVICA

OBEC BREZOVICA Obecné zastupiteľstvo v Klenovci podľa 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a túto Smernicu Zboru pre občianske záležitosti obce Klenovec Článok

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZbCPP upravená verzia.docx

Microsoft Word - ZbCPP upravená verzia.docx Zbierka cirkevnoprávnych predpisov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ročník 22 25. august 2015 Čiastka 4/2015 OBSAH: 6/2015 ZÁSADY hospodárenia s bytmi vo vlastníctve ECAV- ústredie

Podrobnejšie

1: Manažment obce Bežné výdavky 2018 Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. Akti- funkčná ekonomická klasifikácia vi

1: Manažment obce Bežné výdavky 2018 Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. Akti- funkčná ekonomická klasifikácia vi 1: Manažment obce Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. 610 620 630 651 spolu 711 821 Administratíva, podporné služby 225 878 278 329 237 995 1 Podporná činnosť-správa obce 123 210 43 062

Podrobnejšie

Page 1 z 10 Vážený člen a partner Klastra regionálneho rozvoja západné Slovensko. Predstavujeme Vám ďalší newsletter, ktorý informuje o aktuálnych novinkách spojených s našou činnosťou. Uplynulý víkend

Podrobnejšie

Microsoft Word - visittrencin_analyza navstevnosti.docx

Microsoft Word - visittrencin_analyza navstevnosti.docx Celková návštevnosť web stránky visittrencin.sk v období 26. 11. 2015 25. 11. 2016 Z geografického hľadiska je najviac návštevníkov web stránky zo Slovenska (87,6 %), z Čiech (6,4 %), z Nemecka (1,0 %),

Podrobnejšie

Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu Slovenskej republiky

Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu Slovenskej republiky Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu Slovenskej republiky tel.: 0905 234 433, e-mail: vendelin.iro@suz.sk P O Z V Á N K A N A K O N F E R E

Podrobnejšie

august

august Udalosti august 2015 na MTF STU AKCIE Výstava fotografií z výstavby MTF STU V rámci plánovaných podujatí MTF STU sme pripravili fotografickú výstavu z výstavby Campusu Bottova. Cie¾om tejto výstavy je

Podrobnejšie

Pozývame Vás na FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV SLOVENSKA 2019 Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska 19. marec 2019 Doprastav, Košická 52,

Pozývame Vás na FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV SLOVENSKA 2019 Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska 19. marec 2019 Doprastav, Košická 52, Pozývame Vás na FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV SLOVENSKA 2019 Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska 19. marec 2019 Doprastav, Košická 52, Bratislava INFORMÁCIE O PODUJATÍ Miesto: Kongresová

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo V Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH NA ODKÚPENIE POZEMKU NA S

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo V Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH NA ODKÚPENIE POZEMKU NA S MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo V Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH NA ODKÚPENIE POZEMKU NA SOLINKÁCH S PARCELNÝM ČÍSLOM C-KN : 7986/12 Materiál

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Pr\355lohy k VZN o dot\341ci\341ch.doc)

(Microsoft Word - Pr\355lohy k VZN o dot\341ci\341ch.doc) OBEC VINODOL Príloha č.1 OBECNÝ ÚRAD Adresa: Vinodol č.473, 951 06 VINODOL, tel.: 037/6598133, e-mail: obecvinodol@stonline.sk ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU OBCE VINODOL Cieľové oblasti (podčiarknite):

Podrobnejšie

Aplikácie ekonomickej a finančnej matematiky

Aplikácie ekonomickej a finančnej matematiky Aplikácie ekonomickej a finančnej matematiky Katka Lučivjanská 1. Na výlete v Prahe Rôzne meny a rôzne drahé spôsoby ich zmeny 2. Investície s rizikom Nástrahy a riziká investovania pomocou čítania grafov

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2015 Záverečný účet Obce TEHLA za rok 2015 Vypracovala: Iveta Čengerová - ekonóm Schválil: Ing. Ivan Žigrai starosta obce Návrh záverečného účtu vyvesený:... zvesený:... Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu Vznikol na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry

Podrobnejšie

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Organizačný poriadok speváckej súťaže Duchovná pieseň Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Palisády 46, P.O.BOX 289, 810

Podrobnejšie

Školský úrad a oddelenie školstva, mládeže a športu Spišská Nová Ves

Školský úrad a oddelenie školstva, mládeže a športu Spišská Nová Ves Oddelenie školstva Spišská Nová Ves Oddelenie školstva, rozvoja a Spoločný školský úrad Smižany Oddelenie ŠSVaZ, ŠÚ Levoča Riaditeľom ZŠ, učiteľom techniky a sveta práce Vec: Vybavuje: Spišská Nová Ves

Podrobnejšie

Tenisový klub - doplnená správa odd výstavby

Tenisový klub - doplnená správa odd výstavby Dôvodová správa Tenisový klub Vysoké Tatry - Nájom nehnuteľnosti, pozemku registra C-KN, parc. č. 39/19 o výmere 2077 m2, druh pozemku ostatná plocha v k. ú. Tatranská Lomnica Tenisový klub Vysoké Tatry

Podrobnejšie

BULLETIN Jún

BULLETIN Jún BULLETIN Jún HOSPODIN JE MÔJ PASTIER Žalmy sú úžasnou časťou Biblie. Sú to básne, piesne, chvály, modlitby, múdrosti a vyznania. Asi žiadna iná z biblických kníh neodpovedá na toľko otázok každodenného

Podrobnejšie

VZN 1/2017 o poskytovaní dotácií VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE Banské o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Obec Banské na základe ustanovenia -u

VZN 1/2017 o poskytovaní dotácií VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE Banské o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Obec Banské na základe ustanovenia -u VZN 1/2017 o poskytovaní dotácií VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE Banské o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Obec Banské na základe ustanovenia -u 6 ods. 1 a -u 11 odst.4 písm. g zákona č.369/1990

Podrobnejšie

brozura lyžiarske preteky 2019.cdr

brozura lyžiarske preteky 2019.cdr Spojená škola internátna, Èeskoslovenskej armády 183/1, Kremnica organizuje: Celoslovenské zimné športové hry pre sluchovo postihnutých 13. roèník Celoslovenské zimné športové hry pre sluchovo postihnutých

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa 13.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.4.2018 Záverečný

Podrobnejšie