Zápisnica napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári konané dňa

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zápisnica napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári konané dňa"

Prepis

1 Zápisnica napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári konané dňa

2 Zápisnica napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári konané dňa Prítomní: MUDr. Jana Gasperová, Edita Klembasová, MVDr. Július Balog, MUDr. Radovan Baník, Mgr. Pavel Jánošík, Róbert Sobota, Ing. Július Kiśák, Karol Pajda, Ing. Jozef Vretenička, Darina Srnišová, Pavel Gavalec, Ing. Ján Kubaliak Ospravedlnená: Renáta Kancková Primátor: Prednosta: Hlavná kontrolórka: Zapisovateľka: Ing. Pavel R O N Č Á K JUDr. František K R A J Č O Iveta L A K O T O V Á Marta K U P Č E K O V Á Rokovanie mestského zastupiteľstva zahájil a viedol mesta Ing. Pavel R O N Č Á K, ktorý privítal všetkých prítomných II. Za overovateľov určil: l. Darina S R N I Š O V Á 2. MUDr. Radovan B A N Í K Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli p. Srnišová a p. MUDr. Baník? 11 za - proti - sa zdržal hlasovania MUDr. Gasperová a Kancková neprítomé Návrhová komisia: 1. Ing. Ján K U B A L I A K 2 Pavel G A V A L E C 3. Edita K L E M B A S O V Á Kto je za to, aby v návrhovej komisii pracovali Ing. Kubaliak, Gavalec a Klembasová? 11 za - proti - sa zdržal hlasovania MUDr. Gasperová a Kancková neprítomné P R O G R A M : 1. Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a a mesta Predkladá: zástupca a 2. Rozpočet na r. 2008, 2009, 2010 Predkladá: predseda ekonomickej komisie 3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na r. 2008, 2009, Správa o výsledkoch hospodárenia mesta za I. - III. Q 2007 Predkladá: predseda ekonomickej komisie 5. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2006 a 2007 Predkladajú: riaditelia škôl a školských zariadení 6. R ô z n e návrhy

3 D i s k u s i a 8. Záver Kto je za to, aby sa mestské zastupiteľstvo riadilo týmto programom? 11 za - proti - sa zdržal hlasovania MUDr. Gasperová a Kancková neprítomné 1. Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a a mesta Uvedenú správu predložil zástupca a MUDr. Radovan B A N Í K. Správa je vypracovaná písomne a v plnom znení priložená k zápisnici. Diskusia: p. Pajda - mal dotaz, čím sa zaoberá fi HRIVIS - výkupom a prípravou pozemkov na výstavbu obchodných reťazcov Kto je za to, aby bola schválená správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a a mesta? 11 za - proti - sa zdržal hlasovania MUDr. Gasperová a Kancková neprítomé 2. Rozpočet na r. 2008, 2009, 2010 Predseda ekonomickej komisie Ing. Kišák oboznámil prítomných poslancov s návrhom rozpočtu na r. 2008, 2009 a Konštatoval, že návrh rozpočtu na r je vyrovnaný a oproti návrhu ktorý bol predložený v r. 2007, je vyšší o 2, 5 mil. Sk. Diskusia: p. Pajda - mal dotaz, či sme dostali nejaké financie na investičné akcie z EÚ, prípadne z iných zdrojov - dostali sme na rekonštrukciu strechy hotela Krištáľ Bc. Vretenička - chcel vedieť, prečo nie je zahrnutá Nová ul. do investičných akcií na budúci rok - na rekonštrukciu MK máme Sk a niektoré ul. sú v horšom stave Bc. Vretenička - ako je s výkupom pozemkov pod MK p. Bahledová - práve prebieha ROEP Bc. Vretenička - prečo nie sú v rozpočte financie na detské integračné centrum

4 - 3 - p. Čičmancová - príspevok 90% nákladov dostane Mesto pre Detské integračné centrum v podielových daniach Mgr. Jánošík - navrhol zaradiť Fučíkovu ul. do investičných akcií na budúci rok - konštatoval, že nie je to taký akútny stav. Horšie ulice sú Obrancov mieru a Družby Bc. Vretenička - navrhol znížiť poplatok za vývoz PDO ohľadom separovaného zberu - na separovanie dostaneme 69 kontajnerov. Úľava 5 % zatiaľ postačuje a keď prejdeme na nový separovaný systém platbu prehodnotíme. p. Gavalec - začnú sa triediť plasty a na budúci rok uvidíme. p. Klembasová - Mesto si za vývoz PDO vyinkasuje financie a z nich dostane MsPS len časť. Mala dotaz, kde sa využívajú financie, ktoré zostanú. Pre bytové domy na sídlisku zakupuje kontajnery Mesto a v rodinných domoch si musia smetné nádoby kúpiť občania sami. Ďalej navrhla zmenu v rozpočte, aby Jednota dôchodcov a ZŤP dostávali rovnakú čiastku. 3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na r. 2008, 2009, 2010 Hlavná kontrolórka doporučila návrh rozpočtu na r. 2008, 2009, 2010 schváliť. Kto je za to, aby bol takto upravený rozpočet na r. 2008, 2009 a 2010 schválený? 4. Správa o výsledkoch hospodárenia mesta za I. - III. Q 2007 Uvedenú správu predložil predseda ekonomickej komisie Ing. Kišák. Správa bola vypracovaná písomne a v plnom znení priložená k zápisnici. Kto je za to, aby správa bola vzatá na vedomie? 5. Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2006 / 2007 Táto správa bola tiež zaslaná poslancom domov. Na zasadnutí ju predložili riaditelia škôl a školských zariadení. Diskusia: p. Klembasová - vyzvala, aby sa aj učitelia zapojili do činnosti ZPOZ u. Kto je za to, aby správa bola vzatá na vedomie?

5 R ô z n e V bode r ô z n e hlavná kontrolórka predložila: - zásady na používanie služobných motorových vozidiel, referentských vozidiel a súkromných vozidiel na služobné účely - správu o kontrole plnenia úloh vyplývajúcich zo zasadnutí Dozornej rady v Bytherm s. r. o., Mestský bytový podnik Poltár a Mestský podnik služieb v Poltári príspevková organizácia - vecnú kontrolu pokladne v MsPS - správu z vykonanej kontroly v MsPS stredisko 111-osobná doprava - správu o situácii v zásobovaní, stave obchodnej siete a poskytovaných službách v meste Poltár Mestské zastupiteľstvo vzalo správy na vedomie. Mestské zastupiteľstvo: - schvaľuje vstup Mesta Poltár do občianskeho združenia MAS Novohrad - schvaľuje, v zmysle energetickej koncepcie na využitie biomasy, rekonštrukciu kotolne, Ul. 13. januára na spaľovanie drevnej štiepky vrátane rekonštrukcie tepelných rozvodov - schvaľuje zníženie počtu pracovníkov v SZČ BLESK na troch pracovníkov od schvaľuje navýšenie rozpočtu pre MsPS v hlavnej činnosti na r o Sk - schvaľuje plány činnosti MsR, MsZ a hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok schvaľuje smernicu pre inventarizáciu majetku a záväzkov - schvaľuje navýšenie rozpočtu v r o Sk pre SZČ BLESK

6 schvaľuje zníženie rozpočtu na r pre ZSS o čiastku Sk - návrh na odkúpenie nehnuteľnosti pozemkov v k. ú. Poltár nachádzajúce sa na Ul. slobody podľa GP č /2007 C KN parc. č. 2118/3, 7, 11, 12 C KN parc. ć. 2119/1, 2, 3 C KN, parc. ć. 2116/2, 3 C KN, parc. č. 2117/2, C KN, parc. č. 2502/5, 6, 7, 8 C KN, parc. č. 2112/1, 2, 3, 4 C KN, parc. č. 2106/9, 10, 11, C KN, parc. č. 2110/2, 3 a C KN parc. ć.2272/4, 5, 6, 7, 8 v celkovej výmere m2 kultúry zastavaná plocha pre firmu HRIVIS DEALING s. r.o., Galvániho 7/D, Bratislava v cene Sk/m2 s tým, že kupujúci a predávajúci uzatvoria zmluvu o budúcej kúpnej zmluve s podmienkou, že riadna kúpna zmluva bude uzatvorená po preinvestovaní 30% z celkových rozpočtových nákladov stavby Diskusia: Zasadnutia MsZ sa zúčastnil aj Ing. Stanko za fi HRIVIS. - malo by sa tam vybudovať obchodné centrum a parkovisko pre 89 automobilov. Spojíme sídlisko s obchodnou zónou a vytvoríme pešiu zónu. p. Pajda - aké druhy tovaru sa budú predávať Ing. Stanko - potraviny, textil p. Pajda - v akom časovom období bude stavba zrealizovaná Ing. Stanko - asi l rok p. Klembasová - takáto stavba by mala byť mimo mesta, zničíme si zeleň MUDr. Gasperová - konštatovala, že topole sú alergény. Tento pozemok je len stanovište pre cirkusy a kolotoče. Nevieme, ako ho ďalej využijeme. MUDr. Baník - bude vytvorených nových pracovných miest. Zlikvidujeme aj drevenicu za ZŠ. p. Sobota - nebude to len asfaltová plocha, bude to skultúrnené. Ing. Stanko - podal návrh, že kupujúci a predávajúci uzatvoria zmluvu o budúcej kúpnej zmluve s podmienkou, že riadna kúpna zmluva bude uzatvorená po vydaní právoplatného územného povolenia stavby

7 - 6 - MUDr. Baník - navrhol odpredaj uvedeného pozemku vo výške Sk/m2 Ing. Stanko - akceptoval Sk, neskôr navrhol sumu Sk za celý pozemok p. Gavalec - navrhol rokovať aj o ďalších miestach. Uvažoval tiež o kaštieli v parku. - návrh na odkúpenie nehnuteľnosti pozemkov v k. ú. Poltár nachádzajúce sa na Ul. slobody podľa GP č /2007 C KN parc. č. 2118/3, 7, 11, 12 C KN parc. ć. 2119/1, 2, 3 C KN, parc. ć. 2116/2, 3 C KN, parc. č. 2117/2, C KN, parc. č. 2502/5, 6, 7, 8 C KN, parc. č. 2112/1, 2, 3, 4 C KN, parc. č. 2106/9, 10, 11, C KN, parc. č. 2110/2, 3 a C KN parc. ć.2272/4, 5, 6, 7, 8 v celkovej výmere m2 kultúry zastavaná plocha pre firmu HRIVIS DEALING s. r.o., Galvániho 7/D, Bratislava v cene Sk s tým, že kupujúci a predávajúci uzatvoria zmluvu o budúcej kúpnej zmluve s podmienkou, že riadna kúpna zmluva bude uzatvorená po vydaní právoplatného územného povolenia stavby Hlasovanie za tento návrh: - schvaľuje odkúpenie 2 izbového bytu v k. ú. Poltár vedeného na LV č na Ul. sklárskej C KN parc, ć. 2134, bytový dom č. 504, vchod ć. 16, byt č. 26 l. p. v podiele 1/1 a podiel na spoločných priestoroch 61/2154 pre Máriu Zacharovú, Novohradská 32 Lučenec v cene Sk - schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti pozemku v k. ú. Poltár podľa GP č / C KN parc. č. 1994/19 o výmere 5 m2 kultúry zastavaná plocha pre Jaroslava Škrabáka a manželku Blanku Škrabákovú, bytom Poltár, Fučíkova 618/12 v cene Sk/m2, návrh na vklad uhradí kupujíci - schvaľuje vykrytie straty príspevkovej organizácie MsPS za r vo výške odpisov z fondu reprodulcie - vyplatenie odmeny ovi mesta za III. a IV. Q 2007 p. Gavalec -návrh 30% súčtu platov za III. a IV. Q 2007 Bc. Vretenička -návrh 20%

8 - 7 - MUDr. Baník dal hlasovať za prvý návrh a to 30% 6 za 6 proti - sa zdržal hlasovania Druhý návrh 20% l za - Bc. Vretenička 11 proti - sa zdržal hlasovania Hlasovanie za 25%: 5 za 7 proti - sa zdržal hlasovania Keďže tieto návrhy neboli schválené, Mgr. Jánošík navrhol 28% 8 za l proti 3 sa zdržali hlasovania Ing. Kišák, Srnišová Klembasová, Gavalec, Gasperová, Bc. Vretenička, Sobota Mgr. Jánošík, Ing. Kubaliak, Pajda, MVDr. Balog, MUDr. Baník Návrh na vyplatenie odmeny ovi mesta vo výške 28% súčtu platov za III. a IV. Q 2007 bol schválený. - vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta za III. a IV. Q 2007 Bc. Vretenička - návrh 14% p. Klembasová - návrh 20% Hlasovanie za 14% 7 za 1 proti 4 sa zdržali hlasovania MUDr. Baník, Mgr. Jánošík MUDr. Gasperová, Ing. Kišák Klembasová, Bc. Vretenička, Sobota, Ing. Kubaliak, Srnišová Pajda, MVDr. Balog, Gavalec - schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

9 schválenie VZN, ktorým sa vydávajú zásady činnosti hlavného kontrolóra mesta, postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mesta Poltár - neschvaľuje odkúpenie časti nehnuteľnosti z C KN parc. č. 64/1 v k. ú. Slaná Lehota na výstavbu garáže pre štyri motorové vozidlá pre Vieru Cienikovú, bytom Sklárska 593/49 Poltár 10 za - proti 2 sa zdržali hlasovania Ing. Kubaliak, Gavalec - neschvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti pozemku, parc, č, 1062 v k. ú. Poltár nachádzajúci sa na Ul. slobody pod predajným stánkom pre Annu Kmeťovú, bytom Rovňany 101, nakoľko v tejto lokalite nie sú pozemky určené na predaj - súhlas.s navýšením základného imania obchodnej spoločnosti Bytherm, s. r. o. Mestský bytový podnik o sumu Sk z dôvodu investovania cca Sk do majetku mesta, ktorý má obchodná spoločnosť v prenájme - poverenie ovi mesta na vyhlásenie verejnej súťaže na spracovanie projektovej dokumentácie k realizácii rekonštrukcie kotolne a tepelných rozvodov a na uzavretie zmluvy o dielo na realizáciu diela s víťazom verejnej súťaže - poverenie pre Líviu Lomanová vedením ZSS do menovania riaditeľa tohto zariadenia D i s k u s i a: p. Pajda - mal dotaz, kedy bude sprevádzkované ZSS - v januári budú vykonané šetrenia v domácnostiach žiadateľov a k by mohli byť prijímaní klienti p. Pajda - chcel vedieť, čo bude s autobusom, ktorý má MsPS

10 9 - - autobus je určený na vyradenie p. Srnišová - bolo by treba niečo urobiť, lebo aj služby ako sú elektrárne a plynárne, sú iba v Lučenci - sú znižované počty obvodných miest, v ktorých zostanú elektrárne a plynárne p. Srnišová - konštatovala, že výzdoba vianočných stromčekov v meste nebola esteticky urobená p. Sobota - navrhol zapracovať do rozpočtu na budúci rok aj nákup vianočných ozdôb p. Klembasová - mala dotaz, či Mesto dalo projekt ohľadom mostu v Zelenom - vyzvala tiež poslancov na prácu v ZPOZ-e p. Lepiš - projekt na most v Zelenom sme predkladali, ale nebol schválený MUDr. Gasperová - sociálna komisia zakúpila 3 ks ÚV lampy, ktoré sa budú môcť zapožičiavať napr. Jednote dôchodcov p. Repa - mal dotaz, ako postupujeme s výkupom pozemkov oproti benzínovej pumpe - znovu poukázal na znečistenú Poltaricu - na Novej ulici, v okolí rodinného domu p. Ridzoňa, je aspoň 10 nových jám - navrhol osadiť značku na Ul. slobody ohľadom merania rýchlosti - pod bytovkami treba vysporiadať pozemky - požiadal o pomoc pri donáške nákupu pre starých občanov - upozornil na odkryté šachty za bl. O a porozhadzované smeti v meste p. Kamenský - konštatoval, že zastupuje vlastníkov bytov v Stavebnom bytovom družstve v Lučenci - upozornil na to, že niektorí obyvatelia chovajú v byte viac psov a tiež na odkrytú kanalizáciu - na Ul. 13. januára sú jamy - ďalej konštatoval, že odpad zo sklárne znečisťuje ŽP p. Slaniniak - odkrytú kanalizáciu MsPS prikrýva aj drevenými poklopmi p. Golianová - konštatovala, že bolo zriadené komunitné centrum a budú vytvárané pracovné príležitosti pre sociálne slabšie skupiny - predaj textilu v trhových stánkoch vítajú aj sociálne slabšie skupiny

11 p. Beata Berkyová - bude zriadený rómsky poradný orgán, v ktorom budú zástupcovia z ulíc a bytoviek v meste. Svojimi návrhmi budú prispievať do komisií. - navrhla prizývať na mestské vystúpenia aj klub rómskej mládeže UZNESENIE č. 10 ZO ZASADNUTIA MsZ KONANÉ DŇA MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO: I. B E R I E N A V E D O M I E 1. stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta na r. 2008, 2009, správu o výsledkoch hospodárenia mesta za I. - III. Q zásady na používanie služobných motorových vozidiel, referentských vozidiel a súkromných vozidiel na služobné účely 4. správu o kontrole plnenia úloh vyplývajúcich zo zasadnutí Dozornej rady v Bytherm s. r. o., Mestský bytový podnik Poltár a Mestský podnik služieb v Poltári, príspevková organizácia 5. vecnú kontrolu pokladne v MsPS 6. správu z vykonanej kontroly v MsPS stredisko 111-osobná doprava 7. správu o situácii v zásobovaní, stave obchodnej siete a poskytovaných službách v meste Poltár inventarizácia II. S C H V A Ľ U J E A/ 1.správu o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a a mesta 2. správu ZŠ, Ul. slobody, ZŠ, Ul. školská, MŠ, Ul. sklárska, MŠ, Ul. kanadská a SZČ BLESK o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2006/ vstup Mesta Poltár do občianskeho združenia MAS Novohrad 4. v zmysle energetickej koncepcie na využitie biomasy, rekonštrukciu kotolne, Ul. 13. januára na spaľovanie drevnej štiepky vrátane rekonštrukcie tepelných rozvodov 5. zníženie počtu pracovníkov v SZČ BLESK na troch pracovníkov od navýšenie rozpočtu pre MsPS v hlavnej činnosti na r o Sk 7. plány činnosti MsR, MsZ a hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok smernicu pre inventarizáciu majetku a záväzkov. 9. navýšenie rozpočtu v r o Sk pre SZČ BLESK 10. zníženie rozpočtu na r pre ZSS o čiastku Sk 11.odkúpenie nehnuteľnosti pozemkov v k. ú. Poltár nachádzajúce sa na Ul. slobody podľa GP č /2007 C KN parc. č. 2118/3, 7, 11, 12 C KN parc. ć. 2119/1, 2, 3 C KN, parc. ć. 2116/2, 3 C KN, parc. č. 2117/2, C KN, parc. č. 2502/5, 6, 7, 8 C KN, parc. č. 2112/1, 2, 3, 4 C KN, parc. č. 2106/9, 10, 11, C KN, parc. č. 2110/2, 3 a C KN parc. ć.2272/4, 5, 6, 7, 8 v celkovej výmere m2 kultúry zastavaná plocha pre firmu HRIVIS DEALING s. r.o., Galvániho 7/D, Bratislava v cene Sk s tým, že kupujúci a predávajúci uzatvoria zmluvu o budúcej kúpnej zmluve s podmienkou, že riadna kúpna zmluva bude uzatvorená po vydaní právoplatného územného povolenia stavby 12.odkúpenie 2 izbového bytu v k. ú. Poltár vedeného na LV č na Ul. sklárskej C KN parc, ć. 2134, bytový dom č. 504, vchod ć. 16, byt č. 26 l. p. v podiele 1/1 a podiel na spoločných priestoroch 61/2154 pre Máriu Zacharovú, Novohradská 32 Lučenec v cene Sk 13.odkúpenie nehnuteľnosti pozemku v k. ú. Poltár podľa GP č / C KN parc.

12 č. 1994/19 o výmere 5 m2 kultúry zastavaná plocha pre Jaroslava Škrabáka a manželku Blanku Škrabákovú, bytom Poltár, Fučíkova 618/12 v cene Sk/m2, návrh na vklad uhradí kupujíci 14. vykrytie straty príspevkovej organizácie MsPS za r vo výške odpisov z fondu reprodulcie 15.vyplatenie odmeny ovi mesta vo výške 28 % súčtu platov za III. a IV. Q vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta vo výške 14 % súčtu platov za III. a IV. Q 2007 B/ 1. rozpočet mesta na r. 2008, 2009, VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3. VZN, ktorým sa vydávajú zásady činnosti hlavného kontrolóra mesta, postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mesta Poltár III. N E S C H V A Ľ U J E 1. odkúpenie časti nehnuteľnosti z C KN parc. č. 64/1 v k. ú. Slaná Lehota na výstavbu garáže pre štyri motorové vozidlá pre Vieru Cienikovú, bytom Sklárska 593/49 Poltár 2.odkúpenie nehnuteľnosti pozemku, parc, č, 1062 v k. ú. Poltár nachádzajúci sa na Ul. slobody pod predajným stánkom pre Annu Kmeťovú, bytom Rovňany 101, nakoľko v tejto lokalite nie sú pozemky určené na predaj IV. S Ú H L A S Í 1.s navýšením základného imania obchodnej spoločnosti Bytherm, s. r. o. Mestský bytový podnik o sumu Sk z dôvodu investovania cca Sk do majetku mesta, ktorý má obchodná spoločnosť v prenájme V. P O V E R U J E 1. a mesta na vyhlásenie verejnej súťaže na spracovanie projektovej dokumentácie k realizácii rekonštrukcie kotolne a tepelných rozvodov a na uzavretie zmluvy o dielo na realizáciu diela s víťazom verejnej súťaže 2. Líviu Lomanová vedením ZSS do menovania riaditeľa tohto zariadenia Keďže viac bodov programu nebolo, ani pripomienok, poďakoval mesta prítomným za účasť a rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil. Ing. Pavel R O N Č Á K JUDr. František K R A J Č O prednosta MsÚ Darina S R N I Š O V Á MUDr. Radovan B A N Í K I. overovateľ II. overovateľ Zapísala: Marta K U P Č E K O V Á

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA / 2015 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 18

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA / 2015 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 18 Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA 30-38 / 2015 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU PREROKOVALO: Program: 1. Otvorenie, procedurálne otázky primátor mesta 2. Interpelácie

Podrobnejšie

O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa

O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa 08.03.2019 Obecné zastupiteľstvo v K r š k a n o c h P r o g r a m 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách, konaného dňa v zasadačke obecného úradu Prítomní: Ing. Igor Bojnanský, Blan

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách, konaného dňa v zasadačke obecného úradu Prítomní: Ing. Igor Bojnanský, Blan Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách, konaného dňa 10. 04. 2017 v zasadačke obecného úradu Prítomní: Ing. Igor Bojnanský, Blanka Čagáneková, Ing. Jaroslav Gubáň, Rastislav Kubíček,

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa 22. novembra 2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Považanoch P r í t o

Z á p i s n i c a z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa 22. novembra 2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Považanoch P r í t o Z á p i s n i c a z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa 22. novembra 2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Považanoch P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny P r o g r a m: 1. Kontrola

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Banské, konaného Prítomní: starosta obce: Štefan Petruň poslanci: Baran Dušan - osp

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Banské, konaného Prítomní: starosta obce: Štefan Petruň poslanci: Baran Dušan - osp Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Banské, konaného 21.08.2017 Prítomní: starosta obce: Štefan Petruň poslanci: Baran Dušan - ospravedlnený Džerenga Mikuláš Baran Štefan - ospravedlnený

Podrobnejšie

Uznesenia č

Uznesenia č MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO STARÁ ĽUBOVŇA Uznesenie č. 676 U z n e s e n i a č. 676-697 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni zo dňa 12.12.2013 č. XXVII/2013 program XXVII. rokovania MsZ v

Podrobnejšie

UZNESENIE č. 212/2018 UZNESENIE zo zasadnutia MsZ v Poltári dňa ohľadom rozdelenia participatívneho rozpočtu na podporu projektov BOLO V ZM

UZNESENIE č. 212/2018 UZNESENIE zo zasadnutia MsZ v Poltári dňa ohľadom rozdelenia participatívneho rozpočtu na podporu projektov BOLO V ZM UZNESENIE č. 212/2018 UZNESENIE zo zasadnutia MsZ v Poltári dňa 4. 7. 2018 ohľadom rozdelenia participatívneho rozpočtu na podporu projektov BOLO V ZMYSLE ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ POZASTAVENÉ UZNESENIE

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zápisnica OZ december 2017

Microsoft Word - Zápisnica OZ december 2017 ZÁPISNICA z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novosade, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.12.2017 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Novosade Prítomní: Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce Poslanci:

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny, kto

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny, kto Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa 26.01.2015 Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice. Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

Obec Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY U Z N E S E N I A z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch Číslo: Obsah uznesenia: XVIII-1/2016 k Schváleniu programu zasadnutia

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E

U Z N E S E N I E U Z N E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podolí, konaného dňa 11.01.2016 o 19.oo hodine v zasadačke OcÚ. - K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/:

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program:

Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program: Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Kontrola plnenia uznesení.

Podrobnejšie

ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. K

ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. K ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2015 PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. Kontrola plnenia uznesení 4. Prerokovanie návrhu všeobecne

Podrobnejšie

Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a

Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a miesto konania: 10. apríla 2017, Obecný úrad Dvory

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove dňa 17. júna Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing.

Z á p i s n i c a zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove dňa 17. júna Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Z á p i s n i c a zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove dňa 17. júna 2011 1. Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Čunderlík. Privítal prítomných poslancov a občanov

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany, konaného dňa 23. 09. 2014 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ Nemčiňany. Rokovanie 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany

Podrobnejšie

Zápisnica 7/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca konaného dňa 29. októbra 2018 v Sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci. Prítomní:

Zápisnica 7/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca konaného dňa 29. októbra 2018 v Sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci. Prítomní: Zápisnica 7/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca konaného dňa 29. októbra 2018 v Sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci. Prítomní: Ing. Gabriela Baginová, PaedDr. Daniel Bradáč, Katarína

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo – Farná

Obecné zastupiteľstvo – Farná Číslo: OZ - 18/2013 Obecné zastupiteľstvo Farná Z á p i s n i c a 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 25. októbra 2013 Z á p i s n i c a 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 25. októbra

Podrobnejšie

Zápisnica z

Zápisnica z Z á p i s n i c a zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 22.8. 2018 V Lukáčovciach 27.8.2018 Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva,

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč zo dňa 15. decembra

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč zo dňa 15. decembra Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč zo dňa 15. decembra 2018 1 Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč konaného dňa 15. decembra 2018 Prítomní

Podrobnejšie

O b e c n ý ú r a d N i t r i a n s k e P r a v n o Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa

O b e c n ý ú r a d N i t r i a n s k e P r a v n o Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa O b e c n ý ú r a d N i t r i a n s k e P r a v n o Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach dňa Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5 Prítomní poslan

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach dňa Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5 Prítomní poslan Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach dňa 5.12.2018 Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5 Prítomní poslanci: 1. Ľuboš Bango 2. Mária Botková 3. Anna Krajčovičová

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lehota, konaného dňa 16. novembra 2016 na obecnom úrade v Lehote Prítomní: Staros

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lehota, konaného dňa 16. novembra 2016 na obecnom úrade v Lehote Prítomní: Staros Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lehota, konaného dňa 16. novembra 2016 Prítomní: Starosta: Milan Chmelár Poslanci: Alexander Gála, Radoslav Kriváček, Juraj Pavel, Terézia

Podrobnejšie

Obec Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY U Z N E S E N I A z XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch Číslo: Obsah uznesenia: XVII-1/2016 k Schváleniu programu zasadnutia

Podrobnejšie

Obecný úrad P o l i a n k a

Obecný úrad  P o l i a n k a O b e c P o l i a n k a 907 01 Polianka Z á p i s n i c a napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke konaného dňa 10.08.2018 Prítomní členovia: Pavol Kňazský, starosta obce

Podrobnejšie

Uznesenie a zápisnica

Uznesenie a zápisnica Obec Plavnica, 065 45 Plavnica 121 Uznesenia č. 19-35/2015 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plavnici konaného dňa 20.05.2015 Uznesenie č. 19/2015 K bodu 2: Schválenie programu 1. rokovania OZ

Podrobnejšie

O b e c V i n i č k y, ul

O b e c  V i n i č k y, ul O b e c V i n i č k y, ul. Tokajská 191/5, 076 31 Viničky, IČO: 00332101 Tel./fax: 056/63 73 281 E-mail: obecvinicky@kid.sk Číslo: 7/2016 vo Viničkách, dňa 14.11.2016 Z Á P I S N I C A Napísaná v priebehu

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia OcZ

Zápisnica zo zasadnutia OcZ Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce zo dňa 6. mája 2017 Prítomní: viď prezenčná listina Program zasadnutia: 1. Úvod 2. Kontrola uznesení 3. Schválenie predaja pozemkov

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa 16.03.2016 Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania: Mgr. Jana Kyščíková Brigita Bagoniová Zápis priebehu

Podrobnejšie

Uznesenie z

Uznesenie z A. schvaľuje Program zasadnutia OZ v Modranoch 207/2018 k programu zasadnutia OZ 1. Otvorenie 2. Schválenie programu zasadnutia 3. Určenie overovateľov zápisnice 4. Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Podrobnejšie

Zápisnica z 7.03

Zápisnica z 7.03 Z á p i s n i c a z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 07.03.2019 V Lukáčovciach 8.03.2019 Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré

Podrobnejšie

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote konaného dňa , o hod v zasadacej miestnosti obecného úradu Uznesenie č.

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote konaného dňa , o hod v zasadacej miestnosti obecného úradu Uznesenie č. Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote konaného dňa 29.06.2018, o 16.00 hod v zasadacej miestnosti obecného úradu Uznesenie č. 24/2018 A, Schvaľuje 1. Program zasadnutia obecného

Podrobnejšie

Zápisnica z 20. zasadnutia Finančnej komisie dátum konania: dňa čas konania: od 16:30 do 17:45 hod. miesto konania: Mestský úrad, Školská

Zápisnica z 20. zasadnutia Finančnej komisie dátum konania: dňa čas konania: od 16:30 do 17:45 hod. miesto konania: Mestský úrad, Školská Zápisnica z 20. zasadnutia Finančnej komisie dátum konania: dňa 04.04. 2017 čas konania: od 16:30 do 17:45 hod. miesto konania: Mestský úrad, Školská 2, Moldava nad Bodvou Prítomní: (viď. prezenčná listina)

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a zo 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného dňa 02.02.2015 o 17:00 h. Prítomní: podľa prezenčnej listiny R o k o v a n i e Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil

Podrobnejšie

Návrh uznesenia

Návrh uznesenia Uznesenie z 19. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Vajnory konaného dňa 14.12.2004 vo Vajnoroch Uznesenie č. 258/2004 k bodu 1 Návrh na schválenie rozpočtu mestskej

Podrobnejšie

Zapisovateľ: Overovatelia: Uznesenia zo 6. zasadnutia OcZ konaného dňa Erika Knižková Norbert Kaclík, Miroslava Kňazíková Vyhotovené: 14.6.

Zapisovateľ: Overovatelia: Uznesenia zo 6. zasadnutia OcZ konaného dňa Erika Knižková Norbert Kaclík, Miroslava Kňazíková Vyhotovené: 14.6. Zapisovateľ: Overovatelia: Uznesenia zo 6. zasadnutia OcZ konaného dňa 12.06.2019 Erika Knižková Norbert Kaclík, Miroslava Kňazíková Vyhotovené: 14.6.2019 UZNESENIE PREDMET/POPIS MENO POSLANCA HLASOVANIE

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku konaného dňa v priestoroch miestneho úradu mestskej časti

Z á p i s n i c a zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku konaného dňa v priestoroch miestneho úradu mestskej časti Z á p i s n i c a zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku konaného dňa 7. 9. 2017 v priestoroch miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Petržalka Prítomní: Ing. arch. Mgr. art.

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia OZ upravená _1_

Zápisnica zo zasadnutia OZ upravená _1_ Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pribeník konaného dňa 09.05.2017 v kultúrnom dome v Pribeníku Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba overovateľov zápisnice 3. Kontrola

Podrobnejšie

Uznesenie zo dna OZ v Žikave

Uznesenie zo dna OZ v Žikave O B E C Ž I K A V A Č.J.: 241/2018 U Z N E S E N I A OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA zo dňa 21.06.2018 UZNESENIE č.198/2018 z 21.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Žikave k bodu č. 2 Zloženie sľubu náhradníka

Podrobnejšie

U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa v kultúrnom dome so začiatkom o h

U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa v kultúrnom dome so začiatkom o h U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa 14. 01. 2016 v kultúrnom dome so začiatkom o 18.00 hodine. K bodu 2/ Návrh na zapisovateľa, overovateľov

Podrobnejšie

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa Prítomní poslanci

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa Prítomní poslanci OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa 27.12.2018 Prítomní poslanci: 4 Podľa priloženej prezenčnej listiny. K bodu 1 Starosta

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica III. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Smolenice zo dňa 9.4.2015 Miesto: KD v Smoleniciach Dňa: 09.04.2015 Na zasadnutí bolo prítomných 11 poslancov z 11 poslancov. Starosta skonštatoval,

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E

U Z N E S E N I E Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podolí, konaného dňa 27.06.2018 o 19.oo hodine v zasadačke OcÚ. - K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/: 1. Konštatuje,

Podrobnejšie

U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo

U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo uznesením č.159/2016-msz b e r i e n a v e d o m i

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub G

Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub G Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub Gajdošík, člen MsR, prvý zástupca primátora mesta Ing.

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany, konaného dňa 17.09. 2013 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ Nemčiňany. Rokovanie 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch

Podrobnejšie

Zápisnica 21 riadne OZ

Zápisnica 21 riadne OZ OBECNÝ ÚRAD DEMANDICE Z Á P I S N I C A z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa o 17.00 hodine Zápisnica z 21.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Demandiciach, konaného

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši Uznesenie č. 192/2016 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Krtíši, ktoré sa konalo 13. decembra

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši Uznesenie č. 192/2016 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Krtíši, ktoré sa konalo 13. decembra Uznesenie č. 192/2016 : I. volí návrhovú komisiu v zložení: MUDr. Mirko Trojčák - predseda komisie Mgr. Jozef Cuper člen komisie MVDr. Alexius Felber - člen komisie. 2 Výsledok hlasovania č. 2: Počet prítomných:

Podrobnejšie

OBEC HOROVCE Obecný úrad Horovce č.d.25, Tel , IČO: , Z Á P I S N I C A z riadneho obecného zas

OBEC HOROVCE Obecný úrad Horovce č.d.25, Tel , IČO: ,   Z Á P I S N I C A z riadneho obecného zas OBEC HOROVCE Obecný úrad Horovce č.d.25, 07202 Tel. 0566495731, IČO: 00325198, e-mail: ouhorovce@stonline.sk Z Á P I S N I C A z riadneho obecného zastupiteľstva obce Horovce konaného dňa: 30.05.2018 Prítomní

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku, konaného dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí pr

U Z N E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku, konaného dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí pr U Z N E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku, konaného dňa 28.12.2018 Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo tento program: Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

ZÁPISNICA z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Domaňovciach konaného dňa 11. októbra 2018 Prítomní: Starostka obce : Ing. Martina Bednárová Posla

ZÁPISNICA z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Domaňovciach konaného dňa 11. októbra 2018 Prítomní: Starostka obce : Ing. Martina Bednárová Posla ZÁPISNICA z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Domaňovciach konaného dňa 11. októbra 2018 Prítomní: Starostka obce : Ing. Martina Bednárová Poslanci OZ: Mgr. Ivana Farkašovská, Marek Gonda, Ing. Ján

Podrobnejšie

Z á p i s

Z á p i s Z Á P I S z 10. riadneho zasadnutia Obce Poniky, ktoré sa konalo dňa 29.februára 2012 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Ponikách Prítomní : Ospravedlnení: Program: podľa prezenčnej listiny Ing. Jaroslava

Podrobnejšie

Zápisnica Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného dňa o hod. v zasadačke OcÚ Prítomní poslanci: podľa priložene

Zápisnica Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného dňa o hod. v zasadačke OcÚ Prítomní poslanci: podľa priložene Zápisnica Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného dňa 20.05. 2015 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

Vážený pán

Vážený pán Mesto Šurany Mestský úrad Šurany Výbor v mestskej časti Kostolný Sek Číslo: 3/2019 -VčKS v Šuranoch, dňa: 28.5.2019 Z Á P I S N I C A napísaná z 3. r i a d n e j schôdze Výboru v mestskej časti Kostolný

Podrobnejšie

O B E C H R A B K O V

O B E C    H R A B K O V O B E C H R A B K O V Hrabkov č. 81, 082 33 Hrabkov ZÁPISNICA z prvého ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 01.12.2018 o 16:30 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrabkove

Podrobnejšie

Mesto Sliač, Letecká ul

Mesto Sliač, Letecká ul Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač UZNESENIA zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač konaného 24. 9. 2015 Návrhová komisia: Ing. Dušan Hancko Marek Moravčík Mesto Sliač, Letecká ul. č.

Podrobnejšie

Microsoft Word - Juraj Boldi-priamy predaj pozemku mesta

Microsoft Word - Juraj Boldi-priamy predaj pozemku mesta M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 26.04.2018 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Juraj Boldi, Zlatá 309/13,Rožňava - priamy predaj pozemku mesta Predkladá:

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 24. novembra 2015 Materiál číslo :125/2015 Návrh na predaj po

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 24. novembra 2015 Materiál číslo :125/2015 Návrh na predaj po Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 24. novembra 2015 Materiál číslo :125/2015 Návrh na predaj pozemku, parc. č. 4098/4 pre Ladislava Szalacsiho Predkladateľ:

Podrobnejšie

U Z N E S E N I A

U Z N E S E N I A U Z N E S E N I A z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči konaného dňa 26.2.2015 K bodu č.3 Informácia o plnení uznesení z 33/2014, 1/2015 a 2/2015 zasadnutia OZ Uznesenie č.16-oz/2015

Podrobnejšie

PREHĽAD o priebehu hlasovania OZ v Liešťanoch, ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2015 Meno a priezvisko

PREHĽAD o priebehu hlasovania OZ v Liešťanoch, ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2015 Meno a priezvisko PREHĽAD o priebehu hlasovania OZ v Liešťanoch, ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2015 Meno a priezvisko 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Štefan Cvíčela / B / B / / B / B / B 0 / / B / Mgr.

Podrobnejšie

Obec Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY U Z N E S E N I A z XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch Číslo: Obsah uznesenia: XIV-1/2016 XIV-2/2016 XIV-3/2016 XIV-4/2016 XIV-5/2016

Podrobnejšie

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Hlavná 50/16, Dunajská Streda Číslo: 4/7/2015 Dunajská Streda, Z

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Hlavná 50/16, Dunajská Streda Číslo: 4/7/2015 Dunajská Streda, Z SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda Číslo: 4/7/2015 Dunajská Streda, 10.03.2015 Zápisnica z 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská

Podrobnejšie

ZÁPISNICA

ZÁPISNICA ZÁPISNICA zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 26.03.2014 o 18,00 hod. v novej PZ v Kľačanoch Prítomní: Starostka obce: Poslanci OZ: Ospravedlnení poslanci: Ospravedlnená

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A

Z Á P I S N I C A Z Á P I S N I C A z 20. zasadnutia finančnej komisie pri MZ Bratislava - Vrakuňa, konaného dňa 12.2.2018 Prítomní: podľa prezenčnej listiny. Program: 1. Kontrola úloh 2. Prerokovanie Návrhu zmeny dodatku

Podrobnejšie

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa K bodu 1 Zasadnu

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa K bodu 1 Zasadnu OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa 29.11.2016 K bodu 1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej OZ/ otvoril a viedol

Podrobnejšie

Microsoft Word - UZN doc

Microsoft Word - UZN doc Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 15.5.2008 Uznesenie č. 49/2008 správu o kontrole plnenia uznesení č. 20/2008 48/2008 a správu o uzneseniach doposiaľ nesplnených. Mgr.

Podrobnejšie

NÁVRH NA UZNESENIE

NÁVRH NA UZNESENIE NÁVRH NA UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 23.4.2015 K bodu 2: Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa, voľba komisie a overovateľov správnosti zápisnice I./ schvaľuje

Podrobnejšie

Zapisnica_c_3_2015

Zapisnica_c_3_2015 Č. 3/2015 Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13. júna 2015 Prítomní : príloha prezenčnej listiny k zápisnici Program: 1. Otvorenie zasadnutia a) Určenie zapisovateľa a overovateľov

Podrobnejšie

(Zápisnica z Finaènej komisie z )

(Zápisnica z Finaènej  komisie z ) Z á p i s n i c a z rokovania finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja Dátum a čas rokovania: 18. 6. 2003 o 10.00 hod. Miesto rokovania: zasadačka Úradu ŽSK Prítomní: podľa prezenčnej

Podrobnejšie

Správa č. 2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tornali schválených v 2. polroku 2017

Správa č. 2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tornali schválených v 2. polroku 2017 Číslo: 9032 /374/2018-EGy MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 26.04.2018 K bodu rokovania číslo: 6 Názov materiálu: Správa č.2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH KONANÉHO DŇA 06 - novembra Prítomní : Neprítomní: František Barci - starosta

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH KONANÉHO DŇA 06 - novembra Prítomní : Neprítomní: František Barci - starosta Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH KONANÉHO DŇA 06 - novembra- 2018 Prítomní : Neprítomní: František Barci - starosta obce Poslanci : Ing. Andrea Albertová, Erzsébet Podracky,

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a zo 06. zasadnutia OcZ, konaného dňa 09.05.2019 na OcÚ v Rudňanoch Prítomní: podľa prezenčnej listiny Počet prítomných poslancov OcZ: 9 Neprítomní ospravedlnení: 2 p. Martin Hozza, p.

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zápisnica _ _

Microsoft Word - Zápisnica _ _ Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov, konaného dňa 21.12.2018 Prítomní: Starostka obce: Ing. Jana Bľandová, MBA, starostka obce Poslanci: Ján Bortník, Ján Beňa, Dana Chomjaková,

Podrobnejšie

OBEC PLAVECKÝ MIKULÁŠ PLAVECKÝ MIKULÁŠ 307 Z Á P I S N I C A z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 30. augusta 2011

OBEC PLAVECKÝ MIKULÁŠ PLAVECKÝ MIKULÁŠ 307 Z Á P I S N I C A z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 30. augusta 2011 OBEC PLAVECKÝ MIKULÁŠ 906 35 PLAVECKÝ MIKULÁŠ 307 Z Á P I S N I C A z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 30. augusta 2011 o 19.00 hodine v zasadačke obecného úradu Prítomní

Podrobnejšie

Zápisnica napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári dňa Prítomní: MUDr. Radovan Baník, Mgr. Pavel Jánošík, Pavol Sihelský, M

Zápisnica napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári dňa Prítomní: MUDr. Radovan Baník, Mgr. Pavel Jánošík, Pavol Sihelský, M Zápisnica napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári dňa 5. 6. 2014 Prítomní: MUDr. Radovan Baník, Mgr. Pavel Jánošík, Pavol Sihelský, Mgr. Jozef Vretenička, MUDr. Jana Gasperová, František

Podrobnejšie

Obecný úrad Plavecký Mikuláš

Obecný úrad Plavecký Mikuláš Obec Plavecký Mikuláš Obecný úrad, 906 35 Plavecký Mikuláš 307 Z á p i s n i c a z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 7. júla 2014 o 18.30 hodine v budove Obecného úradu.

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra 2017 -------------------------------------------------------------------------------- Prítomní: Starosta obce:

Podrobnejšie

Obec Horovce, Obecný úrad Horovce č

Obec Horovce, Obecný úrad Horovce č OBEC HOROVCE Obecný úrad Horovce č.d.25, 07202 Tel. 0566495731, IČO: 00325198, e-mail: ouhorovce@stonline.sk UZNESENIA z riadneho OZ konaného dňa 30.05.018 obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, konaného dňa 20. marca 2018 Program: 1. Otvorenie 2. Projekt Obnova vybra

Zápisnica zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, konaného dňa 20. marca 2018 Program: 1. Otvorenie 2. Projekt Obnova vybra - 36 - Zápisnica zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, konaného dňa 20. marca 2018 ogram: 1. Otvorenie 2. ojekt Obnova vybraných priestorov hasičskej zbrojnice v Banskej Štiavnici

Podrobnejšie

UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA zo dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo te

UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA zo dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo te UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA zo dňa 17.06.2015 Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo tento program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a

Podrobnejšie

739/2005

739/2005 Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo na svojom zasadnutí dňa 12. 01. 2006 tieto uznesenia: 739/2006 Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení MsR a MsZ k 12.

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H Uznesenia Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom zo dňa 10. 6. 2015 Uznesenie č. 80/2015 návrh programu MsZ Brezová pod Bradlom dňa 10. 6. 2015: 1. Otvorenie, schválenie rokovacieho programu 2. Voľba

Podrobnejšie

Ing. arch. Matúš Vallo primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratisl

Ing. arch. Matúš Vallo primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratisl Ing. arch. Matúš Vallo primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa bude konať 07.02.2019 o 09:00 h Zrkadlová

Podrobnejšie

13 Návrh na odpredaj podielu pol stavby v prospech Fiesta, s.r.o. Pekná cesta ako prípad hodný OZ

13 Návrh na odpredaj podielu pol stavby v prospech Fiesta, s.r.o. Pekná cesta ako prípad hodný OZ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA 13 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača dňa 16.2.2016 Návrh na odpredaj podielu ½ stavby súp. č. 2454 na pozemku parc. č. 17366/4 v k.ú Rača

Podrobnejšie

bod_6_1_zamer_mlynsky_nahon

bod_6_1_zamer_mlynsky_nahon Mesto Nemšová 6.1 NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 02.05.2018 K bodu : Zámer odpredať pozemky, C KN parcelu č. 2514/16, 2514/18, 2514/19, 2514/20, k.ú. Nemšová - Mlynský náhon Spracoval : JUDr.

Podrobnejšie

KOMISIA MSZ PRE FINANCIE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Hlavná 50/16, Dunajská Streda Dunajská Streda, UZNESENIA zo zasadnutia Komisie MsZ pre f

KOMISIA MSZ PRE FINANCIE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Hlavná 50/16, Dunajská Streda Dunajská Streda, UZNESENIA zo zasadnutia Komisie MsZ pre f KOMISIA MSZ PRE FINANCIE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda Dunajská Streda, 04.02.2019 UZNESENIA zo zasadnutia Komisie MsZ pre financie, konaného dňa 04. februára 2019 v malej zasadačke

Podrobnejšie

uznesenie č. 35

uznesenie č. 35 U Z N E S E N I E z 35. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch konaného dňa 18. októbra 2017 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 35. plánovanom zasadnutí dňa 18.októbra

Podrobnejšie

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH U Z N E S E N I E zo dňa: číslo: 58 K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 4 Mestská rada v Michalovciach ukladá vedú

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH U Z N E S E N I E zo dňa: číslo: 58 K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 4 Mestská rada v Michalovciach ukladá vedú zo dňa: 2. 6. 2015 číslo: 58 K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 4 ukladá vedúcej finančného odboru predložiť rozpočtové opatrenie č. 4 na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach. Z:

Podrobnejšie

Výsledky hlasovania HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie z 29. MsZ - plánované, konaného dňa Číslo hlasovania: 1 Číslo bodu: Schvále

Výsledky hlasovania HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie z 29. MsZ - plánované, konaného dňa Číslo hlasovania: 1 Číslo bodu: Schvále HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie z 29. MsZ - plánované, konaného dňa 21.09.2017 Číslo hlasovania: 1 Číslo bodu: Schválenie návrhovej komisie - Mgr. Monika Chromiaková RNDr. Karol Korintuš MUDr. Dominik

Podrobnejšie

bod_6_9_odpredaj_moravska

bod_6_9_odpredaj_moravska Mesto Nemšová 6.9 NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 28.02.2018 K bodu : Zámer previesť pozemky, C KN parcely č. 604/30, 604/34, k.ú. Nemšová podľa 9a ods.1 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. priamym

Podrobnejšie

O b e c Dlhá nad Kysucou U Z N E S E N I E Č.05/01/2015 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa A./ K o n š t a t u j e, že obecné zastupite

O b e c Dlhá nad Kysucou U Z N E S E N I E Č.05/01/2015 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa A./ K o n š t a t u j e, že obecné zastupite O b e c Dlhá nad Kysucou U Z N E S E N I E Č.05/01/2015 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 07.10.2015 A./ K o n š t a t u j e, že obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte...5... poslancov, zasadanie

Podrobnejšie

Microsoft Word - zapisnica docx

Microsoft Word - zapisnica docx MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 1/2013 MsZ v Kežmarku schvaľuje Dodatok č.2 k VZN mesta Kežmarok č. 3/2011 o určení výšky dotácie prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení. MsZ v Kežmarku prijalo

Podrobnejšie

Uznesenie č. 1/ zo 6. zasadnutia OZ Palárikovo dňa K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. Obecné zastupiteľst

Uznesenie č. 1/ zo 6. zasadnutia OZ Palárikovo dňa K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. Obecné zastupiteľst Uznesenie č. 1/190530 K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. C1) z r i a ď u j e Návrhovú komisiu v zložení poslancov: Ing. Igor Rezdovič, poslanec OZ predseda, Marek Zálešák,

Podrobnejšie

18 Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTV A POZEMKU PRE JANU ŠČEPKOVÚ, LOKALIT

18 Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTV A POZEMKU PRE JANU ŠČEPKOVÚ, LOKALIT 18 Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 21.2.2019 Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTV A POZEMKU PRE JANU ŠČEPKOVÚ, LOKALITA MOJMÍROVA, PIEŠŤANY Obsah materiálu: Dôvodová správa

Podrobnejšie

Uznesenie č. 1/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lúčky prijaté na rokovaní dňa 26. februára 2019 v Lúčkach K bodu č. 2 Obecné zastupiteľ

Uznesenie č. 1/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lúčky prijaté na rokovaní dňa 26. februára 2019 v Lúčkach K bodu č. 2 Obecné zastupiteľ Uznesenie č. 1/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lúčky prijaté na rokovaní dňa K bodu č. 2 Schvaľuje program zasadnutia OZ zo dňa 26.2.2019 tak, ako bolo predložené. Za 5 Anton Holička, Peter

Podrobnejšie

UZNESENIE č. 39/2019 z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa k bodu 1/ Otvorenie a procedurálne otázky M

UZNESENIE č. 39/2019 z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa k bodu 1/ Otvorenie a procedurálne otázky M UZNESENIE č. 39/2019 k bodu 1/ Otvorenie a procedurálne otázky Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: A) SCHVAĽUJE 1. Program rokovania 2. Návrhovú komisiu v zložení: Martin Tkáč Členovia:

Podrobnejšie

U Z N E S E N I A 30/2019, 31/2019, 32/2019, 33/2019, 34/2019, 35/2019, 36/2019, 37/2019, 38/2019, 39/2019, 40/2019 zo 4. riadneho zasadnutia MsZ v Mo

U Z N E S E N I A 30/2019, 31/2019, 32/2019, 33/2019, 34/2019, 35/2019, 36/2019, 37/2019, 38/2019, 39/2019, 40/2019 zo 4. riadneho zasadnutia MsZ v Mo U Z N E S E N I A 30/2019, 31/2019, 32/2019, 33/2019, 34/2019, 35/2019, 36/2019, 37/2019, 38/2019, 39/2019, 40/2019 zo 4. riadneho zasadnutia MsZ v Modrom Kameni konaného dňa 27. marca 2019 UZNESENIE Č.

Podrobnejšie

Obec Svätý Kríž Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svätom Kríži č. 4/2016 dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny k bodu 1:

Obec Svätý Kríž Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svätom Kríži č. 4/2016 dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny k bodu 1: Obec Svätý Kríž Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svätom Kríži č. 4/2016 dňa 27.05.2016 Prítomní: podľa prezenčnej listiny k bodu 1: Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta

Podrobnejšie

ZÁ P I S N I C A č

ZÁ P I S N I C A č ZÁ P I S N I C A č. 7/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo dňa 5. novembra 2014 o 17. 00 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu. PRÍTOMNÍ: Ing. Peter Davidík, starosta

Podrobnejšie

Č. j.: 509/2016 S p i s : 5 / Obec Okoličná na Ostrove ZÁPI S NI C A z V. zasadnutia Obecn éh o za s tupiteľ s tv a ob ce Okol ičn á n a Ostro

Č. j.: 509/2016 S p i s : 5 / Obec Okoličná na Ostrove ZÁPI S NI C A z V. zasadnutia Obecn éh o za s tupiteľ s tv a ob ce Okol ičn á n a Ostro Č. j.: 509/2016 S p i s : 5 / 2 0 1 6 Obec Okoličná na Ostrove ZÁPI S NI C A z V. zasadnutia Obecn éh o za s tupiteľ s tv a ob ce Okol ičn á n a Ostro v e konaného v zasadačke obecného úradu v Okoličnej

Podrobnejšie