CENTRAL PARK, ZVOLEN ZÁPAD - TEPLIČKY

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "CENTRAL PARK, ZVOLEN ZÁPAD - TEPLIČKY"

Prepis

1 CENTRAL PARK, ZVOLEN ZÁPAD - TEPLIČKY ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (Číslo: A/ 2013/ 00015/ ZS/ Mar) vydané Obvodným úradom životného prostredia Zvolen podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov SARVAŠKA spol, s.r.o. 2. Identifikačné číslo Sídlo Pribinova 176, Zvolen II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 1. Názov Central Park, Zvolen Západ- Tepličky 2. Účel Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie a prevádzkovanie polyfunkčného objektu, nákupného centra spolu so statickými dopravnými prvkami, ktoré sú určené hlavne pre miestnych rezidentov sídliska Západ. V objekte sa bude nachádzať supermarket, sústava klasických obchodov a služieb, gastroprevádzky formou rýchleho aj štandardného stolovania. Pôvodný skelet škôlky je využitý pre umiestnenie zdravotného strediska a kancelárií správy centra. Na prízemí starej časti je okrem technického zázemia uvažovaná lekáreň a zázemie supermarketu. V centre je ďalej uvažované multikino s trojicou kinosál s celkovou kapacitou 405 sedadiel. Nákupné centrum predstavuje polyfunkciu, ktorá v sebe integruje komerčné funkcie, služby a statickú dopravu pri väčšej previazanosti na prírodné prvky v území. 3. Užívateľ Užívateľom navrhovanej činnosti bude navrhovateľ. 4. Umiestnenie Kraj: Banskobystrický Okres: Zvolen Obec: Zvolen Katastrálne územie: Zvolen Parcelné čísla: 3385, 3386, 5317/3

2 Záverečné stanovisko č.: A/2013/00015/ZS/Mar 2 Navrhovaná činnosť je situovaná v okrajovej časti obytnej zóny sídliska Západ vo Zvolene, na jeho východnom okraji v dotyku s riekou Hron. Územie predstavuje rozsiahlu trávnatú plochu s nedostavaným objektom pavilónovej materskej škôlky. Hranica územia je vymedzená ulicami Nográdyho, Voljanského a Novozámockou a regulovaným korytom rieky Hron. 5. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti Termín začatia výstavby: máj 2013 Predpokladaný termín skončenia výstavby: november 2013 Predpokladaný termín začatia prevádzky: december 2013 Predpokladaný termín skončenia prevádzky: nie je ohraničené 6. Stručný popis technického a technologického riešenia Architektúra objektu vstupuje do cieleného kontrastu s panelovou monokultúrou okolitých stavieb. Dôležitým determinantom voľby architektonického jazyka je uvedomenie si faktu introvertnosti budov podobného charakteru a polohy na okraji intenzívnej zástavby v kontakte s extenzívnym zeleným územím Laníc a rieky Hron. Zvolený tvar a nosný materiál odkazuje na kmeň stromu padnutý na lúke, v ktorom sa postupom času začína nový život. Oživenie fasád navrhnutých v strohom rastri lamiel je riešené graficky siluetami postáv vytvorenými zriedením rastra odkazujúcimi na život vo vnútri stavby. Cez sklenú membránu východnej fasády vedie stavba dialóg s okolitou prírodnou zložkou. Na fasáde, formou balkónov a pred ňou na terasách sú navrhnuté pobytové exteriérové plochy naviazané na gastro prevádzky. Podúrovňové parkovisko je sprístupnené dvojicou rámp z oboch príjazdových smerov. Z podúrovňového parkoviska sa zákazník dostáva priamo do stredu obchodného móla, resp. druhou vertikálou do zdravotného strediska. Hlavný vstup do obchodného centra je situovaný na os príjazdovej vetvy z Nográdyho ulice. Tretí evakuačný vstup je zároveň obslužný pre gastro prevádzky. Zásobovanie je orientované do Voljanského ulice v združení so zásobovaním ostatných nebytových objektov v jej pokračovaní. Organizácia hlavnej časti centra je založená na centrálnom priestore dvojpodlažného móla s galériou, ktorej stredom sú vedené vertikálne komunikácie schodisko, výťah a eskalátory. Mólo je na strane rieky rozšírené do odbytovej plochy gastro prevádzok. Zdravotné stredisko implementované do pôvodnej časti stavby, z ktorej jedna tretina bude asanovaná tvorí prevádzkovo oddeliteľnú časť so samostatným vstupom a zázemím. V prízemí je stredisko prepojené na obchodné mólo aj navrhovanú lekáreň. V časti pôvodnej stavby je navrhnuté administratívne zázemie centra, v prízemí je technické krídlo, lekáreň a obslužné a skladové zázemie supermarketu. Na druhom podlaží sa okrem klasických obchodov a služieb uvažuje s fitnes centrom a autonómnou reštauráciou orientovanými k rieke. V koncovej časti druhého podlažia je navrhnuté multikino s trojicou kinosál a vlastným zázemím. Požiarna ochrana, CO Okrem centrálnej nechránenej vertikálnej komunikácie vedenej stredom móla sú predbežne napočítané dve únikové cesty (jedna typu A 3 únikové pruhy, jedna typu B 2 únikové pruhy), riešené aj v inom, ako evakuačnom funkčnom využití. Objekt bude následne technicky vybavený systémami EPS, SHZ, zariadením na odvod dymu a tepla, požiarnym vetraním únikových ciest a ďalšími protipožiarnymi zariadeniami. V súvislosti s potrebou požiarnej vody bude nevyhnutná podzemná nádrž na požiarnu vodu umiestnená v blízkosti objektu. Civilná ochrana bude riešená formou jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne (JÚBS v jednom kryte tohto typu je max. 50 ukrývaných osôb). Počet krytov bude nadimenzovaný pre navrhovanú kapacitu obchodného centra. Predbežne sú kryty uvažované v priestoroch pôvodnej časti stavby. Navrhované dopravné riešenie Dopravne bude objekt napojený na Strážsku cestu (III/069002) a to prostredníctvom miestnej obslužnej komunikácie s názvom ulica Nográdyho. Nográdyho ulica je riešená ako obojsmerná, avšak s nadviazaním na Strážsku cestu (III/069002) len pravými odbočeniami zo Strážskej cesty resp. na Strážsku cestu. Strážska cesta je nadviazaná malou okružnou križovatkou na ul. D. Ertla. Ďalší dopravný prístup je navrhovaný zo strany Novozámockej ulice v špecifikácii C3 MO 6,5/30 vedený pozdĺž areálu materskej škôlky. Predpokladaná vyššia denná návštevnosť je 1500 osôb. Z toho počet návštevníkov bez použitia motorovej dopravy- obyvatelia sídliska, cca 40-60%, t.j. 900 osôb, z toho počet návštevníkov využívajúcich služby MHDcca 10%, t.j. 150 osôb.

3 Záverečné stanovisko č.: A/2013/00015/ZS/Mar 3 Rozloženie automobilovej dopravy, t.j. 450 voz./24 hod: - vjazd a výjazd zo Strážskej cesty je možný cez Nográdyho ulicu (50%) t.j. 225 voz./24 hod, resp. cez ulicu D. Ertla odbočením na malej okružnej križovatke (10%), t.j. 45 voz., - z Novozámockej ulice sa predpokladá počet vjazdov a výjazdov (40%) t.j. 180 voz./24 hod Pri povolení len pravého odbočenia do Nográdyho ulice, v zmysle odsúhlasenej UŠ Revitalizácia sídliska Zvolen Západ Tepličky, variant B, sa predpokladá presun časti dopravnej kapacity z Nográdyho ulice do ulice D. Ertla. Odsúhlasená urbanistická štúdia Revitalizácia sídliska Zvolen Západ Tepličky bola spracovaná v dvoch alternatívach dopravného riešenia. Alternatíva A ponecháva pôvodné dopravné spojenie Tulskej ulice s ulicou Ľ. Štúra. Navrhuje druhú trasu vo funkčnej triede C2 v kategórii MO 7,0/40 od ulice Ľ.Štúra Novozámockou ulicou a v jej pokračovaní navrhovaným prepojením poza navrhovanú hromadnú garáž na ul. Nográdyho a ul. D. Ertla na cestu III/ s nadviazaním do malej okružnej križovatky. V rámci alternatívy B prepojenie ul. Novozámockej a ul. Nográdyho nie je navrhované. Tulská ul. je prerušená za objektom potraviny, pričom južná časť ul. Tulskej od ul. Ľ. Štúra je prepojená s Novozámockou ulicou. V rámci odsúhlasovania urbanistickej štúdie v Mestskom zastupiteľstve pri Zvolene bol odporučený a odsúhlasený variant B. Pri hodnotení dopravného riešenia podľa alternatívy B (v zmysle UŠ Revitalizácie sídliska Zvolen Západ Tepličky) možno bez vykonania dopravného prieskumu a následného posúdenia (matematickým modelom) oboch alternatív zaujať len nasledovné stanovisko: - v prípade, že nebude realizované pôvodne navrhované prepojenie Nográdyho ul. s ul. Ľ. Štúra, nie je potrebné križovatku ul. Ľ. Štúra s ulicou Novozámockou prebudovať na malú okružnú križovatku, - severná časť sídliska bude nadviazaná na Strážsku cestu len malou okružnou križovatkou na ul. D. Ertla, keďže na križovatkách ul. Nográdyho so Strážskou cestou bude povolené len pravé odbočenia, - zároveň zdôrazňuje, že severná časť sídliska nebude mať prepojenie na ul. Ľ. Štúra, keďže podľa dopravného riešenia v alt. A bude ul. Tulská prerušená pri odbočke do predajne potravín Návrh dopravného riešenia výstavby obchodného centra dokáže reagovať na obidve alternatívy odsúhlasenej UŠ Revitalizácia sídliska Zvolen Západ Tepličky, či už na zabezpečenie prejazdnosti, resp. neprejazdnosti medzi ulicami Novozámocká a Nográdyho. Navrhovaná komunikácia je oproti odsúhlasenej UŠ riešená v klasifikácii C3 ako verejná, s obmedzením len pre vozidlá s celkovou výškou do 2,1 m z dôvodu zníženého prejazdného profilu v časti komunikácie vedenej pod objektom, čo bude náležite ošetrené dopravným značením. Statická doprava V území sa navrhuje sústava odstavných parkovacích plôch, a to formou samostatných parkovísk resp. nových parkovacích miest umiestňovaných pozdĺž súčasných komunikácií. Časť navrhovanej parkovacej kapacity (91 miest) sa umiestňuje pod objektom, v otvorenej garáži formou zníženého podobjektového parkoviska. Parkovacie miesta sú navrhované prioritne, ako kolmé rozmeru 2,4-2,5 x 4,5 m. Stánia pre vozidlá telesne postihnutých budú mať min. šírku 3,5 m. Šírka komunikácií na parkoviskách je 6,0 m. Aktuálny počet parkovacích miest v referenčnom území je 103, ďalších približne 25 je provizórnych. Časť novo navrhovanej kapacity, približne 231 miest, je uvažovaná v realizácii spolu s navrhovaným objektom, pričom normová potreba objektu je vypočítaná na 140 miest. Zostávajúce stánia v území (parkoviská pred kláštorom) sú uvažované ako výhľadové. Zásobovanie Zásobovanie obchodného centra bude riešené v trase súčasných zásobovacích koridorov pre existujúce komerčné objekty cez Voljanského ulicu v napojení na ul. D. Ertla, obslužnými komunikáciami C3 MO 7,0/30, upravené dopravným značením. Polomery upravovaných križovatiek budú prispôsobené zásobovaniu vozidlami do celkovej dĺžky 8 m, teda na 9 metrov. Ostatné polomery navrhujeme 6 metrové. Pre zásobovanie sa uvažujú vozidlá do 6,5 tony. Cyklistická a pešia doprava V predmetom územísú doplnené a riešené pešie komunikácie a cyklotrasa v súbehu s riekou Hron. Hlavná pešia sídlisková os vedená v súbehu so vstupnou fasádou smeruje k navrhovanému pešiemu mostu sprístupňujúcemu ľavý breh Hrona a rekreačnú extenzívnu časť Lanice. Kolmo na ňu v súbehu s riekou je existujúca pešia trasa podporená cyklochodníkom. Dispozičné riešenie chodníkov bude riešené bezbariérovo. Bezbariérové prechody budú vybavené vodiacimi pásmi, chodníky ukončené obrubníkmi, ktoré vytvárajú vodiacu líniu.

4 Záverečné stanovisko č.: A/2013/00015/ZS/Mar 4 Vodné hospodárstvo Vodovod V záujmovom území sa nachádza existujúci vodovod LT DN 150 a DN 200, ktorý prechádza v zelenej ploche medzi komunikáciou a existujúcim bytovými domami na Nográdyho ulici. Zásobovanie objektu pitnou vodou je navrhované využitím existujúcej prípojky vody DN 80, napojenej na existujúci vodovod v Nográdyho ulici, ktorá mala pôvodne slúžiť pre zásobovanie nedostavaného panelového areálu škôlky. Na existujúcej prípojke vody sa zriadi vodomerná šachta. Predpokladá sa, že na existujúcom vodovode sa nachádzajú požiarne hydranty, ktoré budú slúžiť aj pre navrhovaný objekt (pre vonkajší zásah hasičov), v opačnom prípade sa zriadi nová prípojka vody, resp. sa upraví dimenzia existujúcej prípojky. Navrhovaný objekt zasahuje svojím južným okrajom do trasy existujúceho vodovodu DN 200. Z tohto dôvodu sa navrhuje jeho preložka v nevyhnutnom rozsahu tak, aby bolo dodržané jeho ochranné pásmo. Kanalizácia V riešenom území sa nachádza verejná kanalizácia DN 300 a DN 400, ktorá prechádza Nográdyho ulicou, v súbehu s existujúcim verejným vodovodom, na ktorú je napojená aj stoka verejnej kanalizácie vedená pozdĺž južnej fasády existujúceho bytového domu na Voljanského ulici. Odkanalizovanie navrhovaného objektu sa navrhuje delenou kanalizáciou a to nasledovne: - Splašková kanalizácia- splaškové odpadové vody z objektu budú odvádzané do existujúcej verejnej kanalizácie DN 400, vedenej Nográdyho ulicou. Predpokladaná dimenzia prípojky splaškovej kanalizácie je DN 300. Prípojkou splaškovej kanalizácie budú odvádzané aj odpadové vody z gastro prevádzok, ktoré budú prečistené, resp. zbavené tukov v lapači tukov. - Dažďová kanalizácia- pre odvedenie dažďových vôd z areálu sa navrhuje samostatná vetva dažďovej kanalizácie, ktorá bude odvádzať dažďové odpadové vody zo strechy objektu a samostatná vetva pre odvedenie dažďových odpadových vôd zo spevnených a parkovacích plôch pri objekte. Navrhované stoky dažďovej kanalizácie budú vedené pozdĺž navrhovaného objektu vo vzájomnom súbehu. Predpokladaná dimenzia dažďovej kanalizácie zo strechy objektu je DN 300. Dažďové odpadové vody z parkovacích a spevnených plôch (zaolejované vody) budú prečisťované v odlučovači ropných látok. Tento bude navrhnutý s ohľadom na ochranu recipientu s účinnosťou čistenia do 0,1 mg.l-1 NEL. Na stoke zaolejovanej kanalizácie bude na južnom okraji areálu (v trávnatej ploche) odlučovač ropných látok. Za odlučovačom ropných látok sa stoka dažďovej kanalizácie z parkovacích plôch v sútokovej šachte prepojí na stoku dažďovej kanalizácie zo strechy objektov. Dažďové odpadové vody zo strechy a z parkovacích plôch budú vyústené spoločne cez výustný objekt do rieky Hron. Predpokladaná dimenzia spoločného potrubia (vyústenie do Hrona) je DN 500. Predmetným územím prechádza aj vetva drenáže. Funkčnosť hĺbkovej drenáže zostane realizáciou objektu zachovaná. V prípade potreby budú po okrajoch objektu doplnené revízne šachty umožňujúce monitoring a servis časti trasy drenáže vedenej pod objektom. Energetika Zásobovanie elektrickou energiou Napojenie stavby obchodné centra na elektrickú energiu bude zabezpečené VN prípojkou, ktorá je riešená vyvedením novej káblovej slučky z existujúceho VN kábla č. 488, resp. č. 489, ktorých trasa je vedená vedľa predmetnej stavby. Nový VN kábel bude ukončený v novonavrhovanej trafostanici, ktorá môže byť riešená v dvoch alternatívach: - trafostanica bude umiestnená v existujúcej časti objektu, kde bude vybudovaná samostatná miestnosť pre suchý nezapuzdrený transformátor a samostatná miestnosť s vonkajším prístupom pre VN rozvádzač a hlavný NN rozvádzač objektu. V miestnosti rozvádzačov bude umiestnené aj fakturačné meranie, ktoré zabezpečí meranie spotreby elektrickej energie na VN trase, - trafostanica bude riešená ako kiosková. Kiosk bude umiestnený na parkovisku a z neho bude vyvedený výkon do hlavného NN rozvádzača, ktorý bude umiestnený v hlavnej NN rozvodni objektu. Fakturačné meranie spotreby elektrickej energie bude rovnako navrhnuté na VN strane a bude umiestnené v kioskovej trafostanici.

5 Záverečné stanovisko č.: A/2013/00015/ZS/Mar 5 Verejné osvetlenie V rámci realizácie etapy 1 sa vybuduje nové verejné osvetlenie s využitím použiteľnej časti existujúcich rozvodov. Budú inštalované svietidlá typu Down Light s elimináciou rušivého svetla do bytových jednotiek. Slaboprúdová prípojka Nová telekomunikačná prípojka bude riešená novým zemným káblom vypichnutím potrebného počtu žíl z existujúceho telekomunikačného kábla, resp. využitím existujúceho telekomunikačného kábla, ktorý je privedený do pôvodného objektu. V prípade potreby je možné pripojenie objektu aj na jestvujúcu optickú trasu vedenú popri objekte. Existujúca optická trasa sčasti zasahuje do novej stavby a preto bude potrené uvažovať s jej preložením. Plynofikácia, vykurovanie Pripojovací STL plynovod V riešenom území je vedený verejný strednotlakový plynovod DN 150 z PE s pracovným pretlakom do 100 kpa. Z tohto plynovodu sa navrhuje viesť pripojovací plynovod pre navrhovanú kotolňu a pre gastro prevádzky. Pripojovací plynovod bude zariadený na prepravu zemného plynu od jestvujúceho STL plynovodu k regulačnému odbernému a meraciemu zariadeniu. Navrhovaný pripojovací plynovod D 63 z PE bude vedený od bodu napojenia na verejný STL plynovod zemou. Pre doregulovanie tlaku plynu pre potrebu plynovej kotolne a fakturačné meranie spotreby plynu bude vybudované regulačné odberné a meracie zariadenie (ROMZ). ROMZ sa navrhuje vybudovať ako vstavok alebo výklenok do obvodovej steny, ktorá bude prístupná z verejného priestranstva. Doregulovanie tlaku plynu z pretlaku max. 100 kpa na pretlak 20 kpa pre kotolňu a z pretlaku max. 100 kpa na pretlak 2,3 kpa pre gastro prevádzky zaistia regulačné rady s regulátorom vybaveným poistným ventilom a bezpečnostnou klapkou max./min. Preložka horúcovodu V mieste navrhovaného objektu je vedený horúcovod 2xDN 250. Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej stavby je potrebné zrealizovať preložku horúcovodu v dĺžke cca 150 m. Z preložky sa navrhuje prípojka tepla pre riešený areál. Preložka horúcovodu sa navrhuje z predizolovaného potrubia 2xDN 250 bezkanálovým vedením. Od preložky je vedená prípojka horúcovodu bezkanálovým vedením predizolovaných rúr. Prípojka je vedená zemou ku objektu a následne objektom do technologického zázemia objektu, kde bude umiestnená odovzdávacia stanica tepla. Návrh riešenia zelene Cieľom návrhu je vytvoriť humánne a esteticky príťažlivé prostredie pre obyvateľov sídliska so zakomponovaním obchodného centra. Veľký dôraz sa venuje realizácii Hronského parku. Park bude doplnený detským ihriskom a trávnatými plochami pre rôzne druhy športových aktivít. Nábrežie bude dotvorené stromovou alejou, pešími a cyklistickým trasami, lavičkami a pod. III. POPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA 1. Vypracovanie správy o hodnotení Navrhovaná činnosť v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ), podlieha posudzovaniu podľa prílohy č. 8 zákona, a je zaradená do kapitoly č. 9. Infraštruktúra, položka č. 16. Projekty rozvoja obcí vrátane písm. b) statickej dopravy. Pre položku číslo 16, písm. b) je požadované zisťovacie konanie v intervale stojísk. Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa, príslušný orgán upustil podľa 22 ods. 7 zákona od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. A/2012/ zo dňa Predmetná činnosť je preto posudzovaná pre jeden variant činnosti a nulový variant (variant stavu, ktorý by nastal, keby sa navrhovaná činnosť neuskutočnila).

6 Záverečné stanovisko č.: A/2013/00015/ZS/Mar 6 Navrhovateľ Sarvaška spol. s r.o., Pribinova 176, Zvolen, predložil podaním zo dňa v zastúpení spoločnosťou ENVI s.r.o., Lihoveckého 9, Zvolen, príslušnému orgánu podľa 22 zákona zámer navrhovanej činnosti. Príslušný orgán, v rámci zisťovacieho konania, predložil zámer podľa 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci, listom č. A/2012/01579/zas1/mar zo dňa V rámci zisťovacieho konania, príslušný orgán posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, vrátane verejnosti a rozhodol, že navrhovaná činnosť sa bude posudzovať podľa zákona. Rozhodnutie, že navrhovaná činnosť sa bude posudzovať podľa zákona, vydal príslušný orgán podľa 29 zákona, listom č. A/2012/01579/Rozh/Mar zo dňa Následne príslušný orgán, podľa 30 zákona určil, v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom a po prerokovaní s navrhovateľom v zastúpení spoločnosti ENVI s.r.o., Lihoveckého 9, Zvolen (prerokovanie uskutočnené dňa ), rozsah hodnotenia a časový harmonogram navrhovanej činnosti, listom č. A/2012/01579/Rozsah/Mar dňa Správu o hodnotení vypracovala v októbri 2012 spoločnosť ENVI s.r.o., Lihoveckého 9, Zvolen zastúpená Ing. Annou Puškárovou. Navrhovateľ predložil Správu o hodnotení príslušnému orgánu. Rozoslanie a zverejnenie správy o hodnotení Príslušný orgán zaslal Správu na zaujatie stanoviska podľa 33ods. 1 zákona zainteresovaným subjektom: rezortnému orgánu (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR), povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci (Mesto Zvolen), dotknutým orgánom (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Obvodný úrad vo Zvolene, Odbor CO a KR, Obvodný pozemkový úrad vo Zvolene, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Zvolene), listami č. A/2012/02027/zas1/mar zo dňa Príslušný orgán zverejnil text Správy o hodnotení navrhovanej činnosti v rámci IS EIA na webovej stránke Mesto Zvolen Správu o hodnotení ako aj všeobecne záverečné zhrnutie sprístupnilo, mieste obvyklým spôsobom, k verejnému nahliadnutiu v termíne od do Prerokovanie správy o hodnotení s verejnosťou Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti Central Park, Zvolen Západ- Tepličky, podľa 34 ods. 2 zákona, v súčinnosti navrhovateľa a Mesta Zvolen sa uskutočnilo, v budove MsÚ vo Zvolene, Námestie slobody 22, dňa o 14: 00 hodine. Prerokovania sa zúčastnili za navrhovateľa- Ing. Gostík, za spracovateľa Správy o hodnotení- Ing. Puškárová, za MsÚ odbor územného plánovania- Ing. arch. Kašša, Ing. Tisončíková, projektant- Ing. arch. Repický. Na verejnom prerokovaní boli podľa prezenčnej listiny prítomní zástupcovia dotknutých orgánov- 1 zástupca RÚVZ, 1 poslanec MsZ a 3 občania mesta Zvolen. Na verejnom prerokovaní vystúpili občania, poslanec za mesto ako aj zástupca mesta odboru územného plánovania. Ich otázky sa týkali najmä dopravnej zaťaženosti územia, plynulosti dopravy v území a od toho sa odvíjajúceho imisného a hlukového zaťaženia územia. Spracovateľ správy o hodnotení na základe doložených štúdií poukázal na skutočnosť, že nie je predpoklad prekročenia limitov stanovených platnou legislatívou. Reálne vplyvy budú monitorované. Na základe skutkového stavu bude potom možné pristúpiť k prípadným opatreniam. Dopravná zaťaženosť ulíc Novozámocká, Nográdyho a ulica D. Ertla sa odvíja od predpokladu, že Central park budú navštevovať prevažne obyvatelia sídliska, príp. prídu pešo a MHD (900 ľudí z predpokladaného celkového počtu 1500 návštevníkov/ deň). Objekt je navrhnutý najmä pre lokálneho spotrebiteľa. Ako negatívum bol, zo strany poslanca MsZ, prezentovaný efekt sústredenia áut v čase predpokladanej najvyššej návštevnosti objektu

7 Záverečné stanovisko č.: A/2013/00015/ZS/Mar 7 (ukončenia pracovnej doby a počas prevádzky kín). Investor spoločne s diskutujúcimi sa nevedel zhodnúť na správnosti predpokladu, že návštevnosť objektu splnia prevažne obyvatelia zo sídliska a pôjdu teda viac pešo ako na aute. Ďalej spracovateľ Správy o hodnotení reagoval na dotaz ohľadom negatívnych vplyvov súvisiacich s prevádzkou parkoviska v kontakte s areálom materskej škôlky. Poukázal na skutočnosť, že predpokladané zaťaženia neprekračujú legislatívne limity. V rámci diskusie sa taktiež uviedlo, že na elimináciu nárastu hluku je pri materskej škôlke navrhnutá ochranná a izolačná zeleň. V rámci prejednania projektant uviedol, že počet parkovacích miest je navrhnutý nad rámec potrieb objektu, nakoľko mesto požadovalo navrhnúť parkoviská aj pre verejnosť. Tieto parkoviská investor odovzdá mestu. V prípade nezáujmu verejnosti o tieto parkovacie miesta, nemusia byť vybudované, ale investor vybuduje o to menej parkovísk pre verejnosť. Na dotaz ohľadom veľkosti objektu a zosúladenia činnosti s platnými regulatívmi ÚPN M Zvolen reagoval projektant, ktorý uviedol, že pri návrhu sa vychádzalo z ekonomiky a snahe objekt umiestniť bližšie k Hronu. Nebolo vhodné umiestniť parkovací dom medzi objekt a rieku. Uviedol, že väčšina miest nevyužíva fenomén rieky, čo tento objekt spĺňa. Ing. arch. Kašša, z MsÚ to nepovažuje za šťastné riešenie a tiež to podľa neho nie sú dôvody pre taký nárast kubatúry objektu, nakoľko vzrástla aj potreba parkovacích miest z 80 na 140, čo má dopad na celé územie. Diskusia sa taktiež viedla ohľadom kapacity navrhovaných kinosál, ich predimenzovanosti a požiadavky na redukciu kapacity. Z vyjadrenia projektanta a spracovateľa Urbanistickej štúdie vyplýva, že kapacita a počet kinosál vychádza čisto z ekonomiky, lepšia obsaditeľnosť kinosál, radšej tri malé ako dve veľké a pod. Z verejného prerokovania bol vyhotovený záznam, ktorý Mesto Zvolen (dotknutá obec) odoslala príslušnému orgánu listom č /2012 zo dňa Stanoviská, pripomienky a odborné posudky predložené k správe o hodnotení V zákonom stanovenom termíne boli príslušnému orgánu doručené nasledovné stanoviská k navrhovanej činnosti: Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru vo Zvolene (list č. ORHZ-ZV1-1510/2012 zo dňa ) Z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie. Obvodný pozemkový úradu vo Zvolene (list č. 2012/ zo dňa ) Konštatuje, že realizácia objektu Central Parku nepredpokladá významný vplyv na pôdu dotknutého územia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (list č. 2012/ /B-Dv zo dňa ) K navrhovanej činnosti nemá pripomienky. Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene, štátna správa ochrany ovzdušia (list č. A/2012/02053/Kur zo dňa ) Z hľadiska ochrany ovzdušia nemá pripomienky. Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene, štátna vodná správa (list č. A/2012/02130/NEK-vyj. zo dňa ) Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy dáva nasledovné stanovisko: - znižovanie hladiny podzemnej vody pri zakladaní stavby s vypúšťaním do podzemných alebo povrchových vôd je možné až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu štátnej vodnej správy podľa 21 ods. 1 písm. g), - počas realizácie stavby zabezpečiť preventívne opatrenia tak, aby nedochádzalo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd pri manipulácii so škodlivými látkami definovanými podľa prílohy č. 1

8 Záverečné stanovisko č.: A/2013/00015/ZS/Mar 8 platného vodného zákona (ďalej len škodlivými látkami ). Napr. zabezpečiť, aby mechanizmy počas výstavby boli v technicky bezchybnom stave, opatrené záchytnými vaňami na zachytenie prípadných únikov pohonných látok a olejov, údržbu, opravu vozidiel a mechanizmov nevykonávať na stavenisku a pod. Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy k predloženej správe o hodnotení navrhovanej činnosti nemá námietky. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Sekcia záležitostí EÚ a zahraničných vzťahov (list č /2012/2243 SZEÚ zo dňa ) Listom č /2012/SZEÚ/z zo dňa zaslalo vyjadrenie k navrhovanej činnosti, v ktorom bolo uvedené upozornenie na potrebu uvažovať s dostatočnou výškou lávky ponad rieku Hron, tak, aby umožňovala plavbu športových a rekreačných plavidiel. Ďalej bola vo vyjadrení uvedená požiadavka, aby lávka nemala piliere zasadené vo vodnom toku. Súčasťou predloženej správy o hodnotení je aj rozsah hodnotenia a časový harmonogram, v ktorom sú požiadavky zapracované. Ministerstvo požaduje, aby navrhovateľ považoval uvedený rozsah hodnotenia a časový harmonogram za záväzný. K správe o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie nemá ďalšie pripomienky. Obvodný úrad Zvolen, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia (list č. ObU-ZV-CO/2012/01863 zo dňa ) S realizáciou navrhovanej činnosti navrhovateľa, súhlasí bez pripomienok. Mesto Zvolen, odbor územného plánovania (list č /TE8/ zo dňa ) Konštatuje, že nedostatkom a neurčitosťou v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri spracovaní Správy bola skutočnosť, že jediným podkladom pre opis technického a technologického riešenia bola spracovaná urbanistická štúdia, preto vzhľadom na skutočnosť, že urbanistická štúdia je len územnoplánovacím podkladom a nie je projektovou dokumentáciou, nebolo k dispozícii konkrétne detailné riešenie, a preto akékoľvek podstatné zmeny, ktoré nastanú v ďalších procesoch schvaľovania a budú odlišné od urbanistickej štúdie je potrebné opäť prehodnotiť. Správa o hodnotení bola prerokovaná v komisiách pôsobiacich pri MsZ vo Zvolene a to v Komisii životného prostredia dňa , ktorá prerokovanie Správy zobrala na vedomie, ale naďalej so zámerom nesúhlasí a žiada dodržať t.č. platný Územný plán mesta Zvolen a v Komisii výstavby a životného prostredia dňa , ktorá Správu o hodnotení zobrala na vedomie a odporučila Mestu Zvolen zaviazať investora realizovať na objekte zelenú strechu a dažďové vody odvádzať mimo kanalizačnú sieť mesta späť do krajiny. Mesto Zvolen k predloženej Správe o hodnotení nemá pripomienky, ale žiada v záverečnom stanovisku z procesu hodnotenia zaviazať investora povinnosťou zapracovať do projektovej dokumentácie navrhovanej stavby všetky opatrenia na elimináciu nežiaducich vplyvov na životné prostredie navrhované v Správe. Zároveň zapracovať podmienku, že vzhľadom na skutočnosť, že podkladom pre proces hodnotenia bola urbanistickoarchitektonická štúdia, akékoľvek zmeny navrhovaného riešenia realizácie stavby v súvislosti s podrobnejším riešením spracovaným v rozsahu projektovej dokumentácie, alebo ktoré vyplynú z ďalších procesov povoľovania stavby, budú opäť posúdené z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie. Do záverečného stanoviska žiada zapracovať povinnosť vykonávať monitoring v rozsahu navrhnutom v Správe. Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja (list č. 8060/2012/ODDUPZP /2012 zo dňa ) V stanovisku uvádza, že návrh na úpravu regionálnej cesty III/ je potrebné dohodnúť so správcom tejto komunikácie Regionálnou správou ciest, a.s. Banská Bystrica. Na str. 57 správy sa uvádza súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Celý odstavec 3 postup ako aj znenie textu dohodnúť s mestom Zvolen tak, aby bol zabezpečený súlad s postupom podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Na str. 75 až 80 správy sú navrhnuté opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie. Navrhnuté opatrenia sú podrobné a je možné ich premietnuť do dokumentácie pre povolenie tejto činnosti. K predloženej správe iné pripomienky úrad nemá.

9 Záverečné stanovisko č.: A/2013/00015/ZS/Mar 9 4. Vypracovanie odborného posudku v zmysle 36 zákona Odborný posudok a návrh záverečného stanoviska pre navrhovanú činnosť podľa 36 zákona, na základe určenia príslušného orgánu A/2012/02027/OP2/Mar, zo dňa , spracovala Ing. Andrea Saxová, zapísaná v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod číslom 410/2006-OPV. Posudok obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti, vrátane návrhu záverečného stanoviska podľa 37 zákona. V odbornom posudku je vyhodnotená najmä úplnosť Správy o hodnotení, stanoviská doručené k navrhovanej činnosti, úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov navrhovanej činnosti vrátane ich vzájomného pôsobenia, použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií, návrh technického a technologického riešenia s ohľadom na dosiahnutý stupeň poznania, variant riešenia navrhovanej činnosti a návrh opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti. Spracovateľka posudku konštatuje, že Správa o hodnotení odzrkadľuje stupeň rozpracovanosti dokumentácie k navrhovanej činnosti a zodpovedá požiadavkám kladeným na tento typ dokumentácie, spĺňa požiadavky zákona. Z hodnotenia navrhovanej činnosti vyplynuli tri najvýznamnejšie druhy vplyvov- narušenie pohody a kvality života obyvateľov priľahlých bytových domov hlukom a emisiami z dopravy a rozpor činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou. Neurčitosti a nedostatky, ktoré sa v dokumentácii vyskytujú súvisia s mierou vstupných poznatkov tak o navrhovanom objekte a jeho technickom a technologickom riešení, ako aj o dotknutom území. Tieto nedostatky je možné odstrániť v rámci spracovania projektovej dokumentácie a následného povoľovacieho procesu činnosti. V prípade, že dôjde k zmenám v projektovej dokumentácii oproti posudzovanému rozsahu (jedná sa o akúkoľvek zmenu činnosti), navrhovateľ má povinnosť postupovať podľa 18 zákona a predložiť príslušnému orgánu Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. V prípade významnejších zmien vstupných informácií týkajúcich sa dopravy- prístupové cesty k objektu, nové nápočty frekvencie dopravy, podiel jednotlivých druhov dopravy a pod., spracovateľ posudku odporúča prepracovať a aktualizovať akustickú a rozptylovú štúdiu. Aktualizované štúdie doložiť k projektovej dokumentácii stavby a predložiť povoľujúcemu orgánu. V posudku sa ďalej konštatuje, že charakter činnosti, jej umiestnenie v kombinácii s prezentovaným technickým riešením a za predpokladu akceptovania všetkých navrhovaných opatrení nevytvára predpoklad pre vytvorenie environmentálne neprijateľného tlaku na jednotlivé zložky prírodného prostredia. Realizácia navrhovanej činnosti sa spája prevažne s pozitívnymi dopadmi najmä na rozvoj služieb, zamestnanosť ako aj na skultúrnenie prostredia a odstránenie, resp. využitie stávajúcej rozostavanej budovy. Jedná sa o dlhodobé a trvalé vplyvy, ktoré pravdepodobne prevážia negatívne vplyvy viažuce sa k výstavbe objektu. Analýzou skutočností dotýkajúcich sa predmetu navrhovanej činnosti, bolo zistené, že nedôjde k významnému znečisteniu životného prostredia a zhoršenie pohody prostredia obyvateľov územia sa dá eliminovať technickými a organizačnými opatreniami. Miera narušenia pohody a kvality života obyvateľov bude monitorovaná a umožní tak verifikovať plnenie navrhovaných preventívnych opatrení a vyhodnocovať ich opodstatnenosť, komplexnosť a v prípade zistenia nedostatočnej účinnosti, navrhnúť eliminačné opatrenia. Pod podmienkou odsúhlasenia urbanistickej štúdie a spracovania zmien a doplnkov platného ÚPN M Zvolen, rešpektovania opatrení uvedených v kapitole VI/3 záverečného stanoviska spracovateľ odborného posudku odporučil vydať súhlasné záverečné stanovisko pre navrhovanú činnosť CENTRAL PARK, ZVOLEN ZÁPAD- TEPLIČKY IV. KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA Pri realizácii navrhovanej činnosti sa očakávajú nasledovné priame a nepriame vplyvy na životné prostredie: Požiadavky na vstupy: - záber pôdy- činnosť je situovaná na pozemkoch s parcelnými číslami 3385, 3386, 5317/3. Plocha pozemku stavebníka je o výmere m 2, zastavaná plocha 3520 m 2, zastavaná plocha ponechanej pôvodnej stavby 550 m 2, zastavaná plocha pristavanej časti 2970 m 2 - voda- dodávka pitnej vody bude zabezpečená z existujúcej prípojky vody DN 80, napojenej na existujúci vodovod v Nográdyho ulici. Celková priemerná denná potreba vody je 0,53 l/s, z toho Zdravotné stredisko

10 Záverečné stanovisko č.: A/2013/00015/ZS/Mar 10 0,23 l/s a Obchodné centrum 0,3 l/s. Celková maximálna denná potreba vody je na úrovni 0,7 l/s, z toho Zdravotné stredisko 0,3 l/s a Obchodné centrum 0,4 l/s. Celková priemerná ročná potreby je 6 852,25 m 3 /rok. - suroviny rôzneho druhu ako sú štrk, cement, kamenivo ako aj hotové obchodné výrobky budú riešené dodávateľsky zo zdrojov mimo posudzovaného územia. - energetické zdroje: - zásobovanie elektrickou energiou bude riešené z VN prípojky z existujúceho VN kábla č. 488, resp Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie bude 956,34 MWh/rok. Verejné osvetlenie sa vybuduje s využitím použiteľnej časti existujúcich rozvodov. Inštalované budú svietidlá typu Downlight s elimináciou rušivého svetla do bytových jednotiek. Telekomunikačná prípojka bude riešená novým zemným káblom vpichnutím potrebného počtu žíl z existujúceho telekomunikačného kábla, resp. využitím existujúceho telekomunikačného kábla. - zásobovanie plynom- je navrhnuté pripojovacím plynovodom na existujúci verejný STL plynovod DN 150. Celková ročná potreba plynu 126,1 tis. m 3 /hod, z čoho Zdravotné stredisko 35,5 tis. m 3 /hod a Obchodné centrum 90,6 tis. m 3 /hod. Reguláciu tlaku plynu zabezpečia regulačné rady. - dodávka tepla- existujúci horúcovod 2x DN 250 bude preložený v dĺžke cca 150 m. Z preložky sa vybuduje prípojka pre posudzovaný objekt. Prípojka bude vedená zemou až do technologického zázemia objektu. Hodinová potreba tepla pre odovzdávaciu stanicu je stanovená na 820 kw, z toho Zdravotné stredisko 220 kw a Obchodné centrum 600 kw. Ročná potreba tepla dosahuje 3 827,5 GJ, z toho Zdravotné stredisko 1130 GJ/rok a Obchodné centrum 2697,5 GJ. - doprava- objekt bude dopravne napojený na Strážsku cestu (III/069002) a to prostredníctvom miestnej obslužnej komunikácie s názvom ulica Nográdyho. Nográdyho ulica je riešená ako obojsmerná, avšak s nadviazaním na Strážsku cestu (III/069002) len pravými odbočeniami zo Strážskej cesty resp. na Strážsku cestu. Strážska cesta je nadviazaná malou okružnou križovatkou na ul. D. Ertla. Ďalší dopravný prístup je navrhovaný zo strany Novozámockej ulice v špecifikácii C3 MO 6,5/30 vedený pozdĺž areálu materskej škôlky. Statická doprava je riešená súborom stojísk, z ktorých časť bude umiestnená pod objektom a časť bude úrovňových pozdĺž komunikácií. Aktuálny počet parkovacích miest v referenčnom území je 103, ďalších približne 25 je provizórnych. Časť novo navrhovanej kapacity, približne 231 miest, je uvažovaná v realizácii spolu s navrhovaným objektom, pričom normová potreba objektu je vypočítaná na 140 miest. Zostávajúce stánia v území (parkoviská pred kláštorom) sú uvažované ako výhľadové. Zásobovanie objektu bude riešené v trase súčasných zásobovacích koridorov pre existujúce komerčné objekty. V území sú doplnené a riešené pešie komunikácie a cyklotrasa v súbehu s riekou Hron. - nároky na pracovné sily- v objekte sa vytvorí celkovo 144 pracovných miest. Údaje o výstupoch: - zdrojom znečisťovania ovzdušia v období výstavby budú líniové (doprava stavebného materiálu, presuny techniky) a plošné zdroje (priestranstvo staveniska). Pôsobenie bodových zdrojov sa nepredpokladá. Stavebná činnosť, najmä maximálne dopravné zaťaženie v čase terénnych úprav sa predpokladá na úrovni 30 nákladných áut denne po dobu max. 1 až 3 mesiace. Samotné stavenisko bude zdrojom prašnosti. Na elimináciu znečistenia počas výstavby bude potrebné dodržiavať navrhované organizačné a technické opatrenia. Počas prevádzky, v prípade zásobovania objektu teplom prostredníctvom odovzdávacej stanice, nevznikne žiadny zdroj znečistenia ovzdušia. V prípade zabezpečenia tepla v objekte plynovou kotolňou s výkonom 820 kw, vznikne stredný zdroj znečistenia ovzdušia. Kvantitatívne stanovenie množstva vypustených znečisťujúcich látok (TZL, TOC, SO 2, NO x, CO) definuje vyhláška MŽP SR č. 363/2010 Z.z. Zdrojom znečistenia ovzdušia bude tiež automobilová doprava, ktorá bude emitovať najmä TZL, NO x, CO a TOC. Zo spracovaného výpočtu znečistenia ovzdušia z automobilovej dopravy vyplýva, že maximálny nárast maximálnej krátkodobej koncentrácie znečisťujúcich látok dosahuje cca 2% povoleného legislatívneho limitu. - odpadové vody- v posudzovanom objekte vznikajúce splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku (dažďová voda) budú odvádzané delenou kanalizáciou. Splašková odpadová voda zaústi do existujúcej verejnej kanalizácie. Prípojkou splaškovej kanalizácie budú odvádzané aj odpadové vody

11 Záverečné stanovisko č.: A/2013/00015/ZS/Mar 11 z gastro prevádzok. Tieto budú prečisťované v lapači tukov. Priemerné ročné množstvo splaškových odpadových vôd je 6 852,25 m 3 /rok. Priemerné denné množstvo splaškových vôd je 0,53 l/s a maximálne denné množstvo je 0,7 l/s. Dažďová voda bude odvádzaná samostatnou vetvou zo strechy objektu a druhou vetvou zo spevnených a parkovacích plôch. Dažďové vody zo spevnených plôch a parkovacích miest budú prečisťované v odlučovači ropných látok s účinnosťou čistenia do 0,1 mg/l NEL. Dažďové odpadové vody budú následne spoločne s vodami zo strechy zaústené do recipientu Hrona. Celkové množstvo dažďových vôd odvádzaných do Hrona bude 95,59 l/s, z toho dažďové vody prečisťované v odlučovači ropných látok 41,16 l/s a 54,43 l/s bude odvádzaných zo strechy objektu. - odpady- z výstavby budú pozostávať najmä z obalov z papiera, dreva, skla, plastov, výkopovej zeminy, zmiešaných odpadov zo stavieb a demolácií, zmesového komunálneho odpadu ako aj ďalších odpadov z kategórie ostatný. Z nebezpečných odpadov sa predpokladá vznik najmä obalov obsahujúcich zvyšky nebezpečných látok.. (kat. č ) a absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie.. (kat. č ). Prevádzkovaním objektu bude vznikať zmesový komunálny odpad, biologicky rozložiteľný odpad, odpad z lapača tukov, odlučovača ropných látok, obalov z papiera, plastov, dreva, kovu, obaly zo skla a pod. Nakladanie s komunálnymi odpadmi bude riešené v súlade s VZN Mesta Zvolen. Odpady kategórie nebezpečné, budú zneškodňované subdodávateľsky, t.j. zmluvne organizáciami, ktoré majú povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. S odpadmi, tak počas výstavby ako aj počas prevádzky, sa bude nakladať v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva - hluk a vibrácie- počas výstavby budú dočasne mierne zvýšené hladiny hluku v bezprostrednom okolí stavby. Tieto budú súvisieť s dopravnými a stavebnými mechanizmami. Vplyv bude časovo obmedzený a viazaný na priestor stavby a jeho bezprostredné okolie- priľahlá zástavba na Nográdyho a Voljanského ulici. V pracovných dňoch pri použití korekcie -10 db (v zmysle NV SR č. 339/2006) by ekvivalentná hluková záťaž od stavebných mechanizmov nemala prekročiť hladinu hluku 60 db. Vibrácie budú produkované najmä stavebnými mechanizmami (nákladné vozidlá, bagre, buldozéry a pod.). Veľkosť otrasov bude úmerná hmotnosti, rýchlosti pohybu hmoty. Realizáciou navrhovanej činnosti a prevádzkovaním objektu v území vznikne nový zdroj hluku a to hluk z dopravy a hluk z technického zabezpečenia objektu. Hluk z dopravy, pri zohľadnení predpokladanej frekvencie a prerozdelení dopravy, neprekročí prípustnú hodnotu hluku v území. Akustické parametre vetracích a chladiacich jednotiek na streche objektu budú na úrovni bežných rooftopov. - žiarenie a iné fyzikálne polia- navrhovaná činnosť nie je zdrojom intenzívneho žiarenia. - zápach a iné výstupy- nepredpokladajú sa. - doplňujúce údaje- realizácia činnosti vyžaduje preložky existujúceho horúcovodu 2x DN 25 a preložku vodovodu DN 200. Vplyvy na obyvateľstvo Počas výstavby budú vplyvy, na obyvateľstvo priľahlých bytových domov sídliska Zvolen- Západ a zamestnancov prevádzok situovaných v užšom okolí staveniska, súvisieť so zvýšeným hlukom zo stavebnej činnosti a stavebných mechanizmov hlavne doprava. Zdrojom hluku budú okrem mobilných zdrojov tiež stacionárne zdroje hluku staveniska. Tieto vplyvy bude možné eliminovať technickými a technologickými opatreniami a vhodnou organizáciou prác na stavenisku. K nepriaznivým vplyvom, ktoré môžu počas prevádzky zámeru pôsobiť na obyvateľstvo, patria hlukové imisie vo vonkajšom prostredí z líniových a bodových zdrojov hluku. Nárast intenzity dopravy súvisiaci so zásobovaním objektu bude mať výrazne dynamický charakter závislý najmä od spôsobu, časového harmonogramu a systému zásobovania. Minimalizácia hluku je možná tak technickými ako aj organizačnými opatreniami. Akustické modelovanie hluku z dopravy poukazuje na skutočnosť, že hluk generovaný len dopravnými nárokmi navrhovaného obchodného centra nepresahuje prípustné hodnoty. V dôsledku realizácie navrhovanej činnosti bol vypočítaný nárast hlukových imisií z dopravy v rozpätí od 3,5 do 23,5 db. Prípustná hodnota hluku, definovaná Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, nebude prekročená. Hluk z technického zabezpečenia budovy (vetranie, klimatizácia) bude na úrovni hodnôt bežných rooftopov (cca db). Vzhľadom k tomu, že pri návrhu, inštalácii VZT jednotiek bude zohľadnené umiestnenie VZT voči

12 Záverečné stanovisko č.: A/2013/00015/ZS/Mar 12 bytovým domom (VZT umiestniť na južnom okraji strechy obchodného centra) a budú inštalované VZT s čo najnižším akustickým výkonom, vplyv nie je považovaný za významný. Z dôvodu realizácie navrhovanej činnosti nedôjde k signifikantnému zhoršeniu imisnej situácie. Emisie znečisťujúcich látok (TZL, NOx, CO, TOC) neprekročia limity stanovené, Vyhláškou MŽP SR č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia, pre imisné zaťaženie s ohľadom na zdravie ľudí, stav ekosystémov a vegetácie. Nepriaznivý vplyv súvisiaci s vibráciami, elektromagnetickým a rádioaktívnym žiarením sa nepredpokladá. Zo zdravotného, sociálneho a ekonomického hľadiska možno očakávať pozitívne vplyvy prevádzky posudzovaného objektu na obyvateľstvo. Okrem zdravotníckych služieb bude objekt poskytovať aj iné služby v oblasti služieb zákazníkom, voľnočasové aktivity a pod.. Nezanedbateľné je tiež vytvorenie nových pracovných príležitostí a v neposlednom rade aj odstránenie chátrajúcej budovy a zvýšenie estetického vnemu prostredia. Vplyvy na horninové prostredie K iniciácii vplyvov na horninové prostredie dôjde počas výstavby v dôsledku odstránenia pokryvnej vrstvy. V tomto období sa predpokladá zvýšené riziko možnej kontaminácie horninového prostredia z dôvodu otvorenia transportných ciest pre kontaminanty z povrchu. Zdrojom kontaminujúcich látok, najmä ropných látok, budú stavebné mechanizmy. Pôsobenie vplyvu a zvýšené riziko je časovo viazané len na určité obdobie výstavby. Vzhľadom na skutočnosť, že bežnými technickými a prevádzkovými opatreniami je možné toto riziko eliminovať, vplyv je považovaný za nevýznamný. Zdrojom kontaminantov, počas prevádzky budú odlučovače ropných látok. Navrhované technické riešenia a prevádzkové opatrenia riziko nepriaznivých vplyvov výrazne eliminujú. Vplyvy na klimatické pomery Počas realizácie zámeru sa nepredpokladá negatívny vplyv na klimatické pomery. Vplyvy na ovzdušie Počas výstavby budú zdrojmi znečisťovania ovzdušia dopravné a stavebné mechanizmy (mobilné zdroje znečisťovania) a prašné materiály (plošné zdroje znečisťovania). Tento vplyv nebude výrazný a z hľadiska dĺžky trvania bude dočasný. Počas prevádzky bude zdrojom znečistenia ovzdušia vykurovanie objektu (v prípade plynovej kotolne), parkovisko a zvýšená intenzita dopravy na príjazdových komunikáciách k objektu. Spracovaná rozptylová štúdia vyhodnotila príspevok mobilných zdrojov k znečisteniu ovzdušia pre znečisťujúce látky- TZL, NOx, CO a TOC. Výpočty poukazujú na skutočnosť, že realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k prekročeniu legislatívnych limitov stanovených pre imisné zaťaženie s ohľadom na zdravie ľudí, celkový stav ekosystémov a vegetácie. V dôsledku nárastu intenzity dopravy nedôjde k signifikantnému zhoršeniu imisnej situácie ani pri jednej emitovanej znečisťujúcej látke. Najvýraznejšie zhoršenie imisnej situácie nastane pre TZL. Maximálny nárast maximálnej krátkodobej koncentrácie dosahuje cca 2 % povoleného legislatívneho limitu, preto je uvedené zhoršenie hodnotené ako prijateľné. Vplyvy na vodné pomery Navrhovaná činnosť nepredstavuje významné riziko pre vodné pomery územia. K ovplyvneniu povrchových a podzemných vôd môže dôjsť len v prípade havarijnej situácie a zakladaní objektu pod úrovňou hladiny podzemnej vody (3-3,5 m, prípadne v jarných mesiacoch 1 m p.t.). V súvislosti so stavebnou činnosťou je možný prienik kontaminantov do povrchových a podzemných vôd pri prípadnom úniku ropných látok zo stavebných mechanizmov. Tomuto riziku však možno účinne predísť striktným dodržiavaním pracovnej disciplíny a pravidelnou kontrolou stavu stavebných mechanizmov. Pri budovaní lávky ponad Hron sa bude uvažovať s dostatočnou výškou, aby bola umožnená plavba športových a rekreačných plavidiel. Lávka bude naprojektovaná tak, aby nemala piliere osadené vo vodnom toku. Znečistenie povrchových a podzemných vôd je nepravdepodobné ani počas prevádzky, nakoľko splaškové odpadové vody budú z objektu odvedené splaškovou kanalizáciou do existujúcej verejnej kanalizácie. Odpadové vody z gastro prevádzok budú prečisťované v lapači tukov. Vody z povrchového odtoku z odstavných plôch budú odvedené do dažďovej kanalizácie cez odlučovač ropných látok (ORL) s účinnosťou 0,1 mg/l NEL. Následne zaústia do recipientu Hrona.

13 Záverečné stanovisko č.: A/2013/00015/ZS/Mar 13 Ovplyvnenie kvality a výdatnosti prírodných liečivých a minerálnych vôd kúpeľov Sliač a Kováčová sa nepredpokladá. Vplyvy na pôdu Realizáciou navrhovanej činnosti sa neočakávajú priame alebo nepriame vplyvy na poľnohospodársku pôdu a lesné pozemky. Z málo pravdepodobných negatívnych vplyvov počas výstavby, príp. aj prevádzky, ktoré majú skôr charakter rizika, možno spomenúť kontamináciu pôdy zo zdrojov dopravy, úniku odpadových vôd pri havárii kanalizácie, lapača tukov, ORL a podobne. Vplyvy na faunu, flóru a biotopy Významný negatívny vplyv na faunu, flóru a biotopy sa nepredpokladá. V dotknutom území sa nenachádzajú chránené rastlinné a živočíšne druhy ani biotopy európskeho alebo národného významu. Navrhovaná činnosť je situovaná v zastavanom území mesta Zvolen s podielom trávneho porastu a zastavanej plochy. Jedná sa o plochu antropogénne využívanú najmä na prechádzky so psami, voľný pohyb detí a pod. Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k skultivovaniu prostredia s vytvorením parku so zeleňou a doplneným detským ihriskom. Vplyvy na krajinu Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zmene využitia územia a s tým spojenej zmene štruktúry krajiny. V území vzrastie podiel zastavaných plôch a spevnených plôch na úkor trávneho porastu. Jedná sa o trvalú a významnú zmenu. Navrhované architektonické riešenie, vytvorenie Hronského parku s víziou dotvorenia prostredia vhodnou sadbovou úpravou je predpokladom pre skultivovanie prostredia a vytvorenie tak pozitívneho vizuálneho vnemu. Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma Mesto Zvolen leží v ochrannom pásme prírodných liečivých a minerálnych vôd II. a III. stupňa kúpeľov Sliač a Kováčová. S ohľadom na požiadavku na zabezpečenie akosti a výdatnosti zdrojov, bude pri realizácii navrhovanej činnosti potrebné rešpektovať a dodržiavať opatrenia stanovené platnou legislatívou (napr. zákon NR SR č. 538/2005 Z.z., a príslušných vykon. vyhlášok). Chránené vodohospodárske oblasti nebudú navrhovanou činnosťou dotknuté. Nepriaznivé vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma, stanovené a vyhlásené v zmysle platnej legislatívy SR, sa nepredpokladajú. Vplyvy na územný systém ekologickej stability Vodný tok Hron s pobrežnou vegetáciou je nadregionálnym hydricko- terestickým biokoridorom. Rovnako Kováčovský potok vrátane sprievodnej vegetácie je hydricko- terestrickým biokoridorom lokálneho významu. Ovplyvnenie týchto prvkov, najmä NRBK vodného toku Hron, sa očakáva v súvislosti so stavebnými prácami navrhnutými v jeho bezprostrednej blízkosti (napr. vybudovanie výstuného objektu dažďovej kanalizácie, lávky ponad Hron a pod.) Jedná sa o dočasný vplyv. Trvalé ovplyvnenie bude súvisieť s vypúšťaním dažďových vôd z objektu do vodného toku. Pri zabezpečení funkčnosti a účinnosti ORL nebude mať vplyv významný charakter. Významné ovplyvnenie stability prvkov ÚSES sa realizáciou navrhovanej činnosti nepredpokladá. Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zmene funkčného využívania územia, čo bude mať vplyv aj na priľahlé zastavané územie v podobe zmeny akustických pomerov a zvýšenia prašnosti v území. Tieto vplyvy budú výraznejšie v období výstavby. Zmena funkčného využitia územia bude trvalá a v prípade realizácie Hronského parku, tak ako je projektované, bude sa jednať o pozitívnu zmenu. Navrhovaná činnosť sa podpíše pod zvýšenie estetickej kvality prostredia, dotvorenie územia a využitie doposiaľ nevyužívaného priestranstva, vrátane nedostavaného a schátraného objektu materskej škôlky. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky Navrhovaná činnosť nemá žiadny vplyv na kultúrne a historické pamiatky. Vplyvy na archeologické náleziská Nepredpokladajú sa.

zamk.dlažba zamk.dlažba železná konštrukcia - rampa zamk.dlažba zamk.dlažba parkovisko parkovisko zamk.dlažba parkovisko asfalt.cesta bet. asfalt.cest

zamk.dlažba zamk.dlažba železná konštrukcia - rampa zamk.dlažba zamk.dlažba parkovisko parkovisko zamk.dlažba parkovisko asfalt.cesta bet. asfalt.cest 146,15 21,35 9,7 21,44 9,91 21,35 9,91 21,22 9,91 21,35 plocha plocha nájazd nájazd 30 18,95 cesta 48,95 plocha terasa chodník plocha plocha plocha nájazd nájazd nájazd 5,05 cesta 26,64 20,4 42 20,4 26,40

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na zasadnutie komisie ÚPVaD január 2019 Investičný zámer: Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, Bratislava Investor: South City E, s.r.o., Poštová 3, Bratislava Zámer : Stupeň : Južné Mesto

Podrobnejšie

Daliborovo nám. 123

Daliborovo nám. 123 Materiál do operatívnej porady starostu Investičný zámer: Žiadateľ: ABZ finance s.r.o., Daliborovo nám.3, Bratislava Investor: ABZ finance s.r.o., Daliborovo nám.3, Bratislava Zámer : Daliborovo nám. 1&2&3

Podrobnejšie

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga starosta obce Víťaz Peter Mihok predseda komisie pre

Podrobnejšie

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc OBSTARÁVATEĽ: MESTO ŽIAR NAD HRONOM Ú Z E M N Ý P L Á N M E S T A ŽIAR NAD HRONOM ZMENY A DOPLNKY Č. 1 DÔVODOVÁ SPRÁVA SMERNÁ ČASŤ december 2010 Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.1 územného plánu Mesta

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 K.T.Plus, s.r.o. Kopčianska 15 851 01 Bratislava Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

Podrobnejšie

A

A Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.5 územného plánu obce Kováčová : Obec Kováčová V zastúpení: starostom Slavomírom Brachnom Zhotoviteľ diela Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu obce Kováčová : Ing.

Podrobnejšie

FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce

FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce látky PM10, NOx, NH3, VOC, SO2. Napriek skutočnosti,

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na zasadnutie komisie ÚPVaD január 2019 Investičný zámer: Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, Bratislava Investor: Matador development, a.s., Miletičova 5/B, Bratislava Zámer : Stupeň :

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Ružinov dna I N F O

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Ružinov dna I N F O Miestny úrad mestskej časti Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Ružinov dna 24.06.2014 I N F O R M Á C I A o možnostiach rozšírenia kapacity materských

Podrobnejšie

Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov

Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov Technická univerzita v Košiciach, STAVEBNÁ FAKULTA Ústav environmentálneho inžinierstva ODBORNÝ SEMINÁR Pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody Návrh odkanalizovania mestskej

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. a

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. a MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. a 28. 06. 2019 Štatút peňažného fondu na rozvoj udržateľnej

Podrobnejšie

Zaber_2017

Zaber_2017 KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU KOŠICKÝ KRAJ ZMENY A DOPLNKY 2017 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE 2017 OBSTARÁVATEĽ

Podrobnejšie

Microsoft Word - Ing. Macák - zámena pozemkov

Microsoft Word - Ing. Macák - zámena pozemkov M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28.9.2017 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Ing. Ondrej Macák, Rožňavské Bystré č.209 - zverejnenie zámeru priamej zámeny

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice V Košiciach dňa 19.4.2017 MK/A/2017/09992-05/ I /KRA KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 117

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE M. R. Štefánika 10, Pezinok OU-PK-OSZP/2015/ Pezinok ROZHODNUTIE

OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE M. R. Štefánika 10, Pezinok OU-PK-OSZP/2015/ Pezinok ROZHODNUTIE OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok OU-PK-OSZP/2015/000096 Pezinok 20.1.2015 ROZHODNUTIE Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné

Podrobnejšie

1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní

1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní 1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: 04.03.2019 Prítomní : podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

Mesto Prievidza

Mesto Prievidza Mesto Banská Štiavnica AKTUALIZÁCIA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA DO ROKU 2013 (ODPADY Z OBALOV) Dátum: 13.12.2011 Strana 1 z 9 Úvod Mesto Banská Štiavnica ako obec zodpovedná

Podrobnejšie

projekt r* TECH PROJEKT, spol. s r.o. M. Mišíka 42, Prievidza zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trenčín vo vložke č /R IČO: 36

projekt r* TECH PROJEKT, spol. s r.o. M. Mišíka 42, Prievidza zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trenčín vo vložke č /R IČO: 36 projekt r* Mesto Prievidza Námestie slobody 14 971 01 Prievidza VEC: ŽIADOSŤ STAVEBNÉ POVOLENIE a) podľa ust. 58 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších

Podrobnejšie

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: Návrh na vydanie územného rozhodnutia V súlade s ust. -u 35 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších predpisov podávam návrh na

Podrobnejšie

Zámer realizovania IBV - Lomnicka

Zámer realizovania IBV - Lomnicka 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Názov stavby : SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA. ZASTAVOVACIA ŠTÚDIA ÚZEMIA IBV LOMNIČKA - UZEMIE POD KRÍŽOM " Miesto stavby : KATASTRÁLNE ÚZEMIE LOMNIČKA, EXTRAVILÁN OBCE LOMNIČKA,

Podrobnejšie

uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_II_sprievodna_sprava

uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_II_sprievodna_sprava ÚZEMNÝ PLÁN MESTA BREZNO ZMENY A DOPLNKY II. A/ DÔVODY PRE OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV II. K ÚPN MESTA BREZNO Územný plán mesta Brezno, schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Brezne č. 734/2001

Podrobnejšie

Krásna-Regulatívy

Krásna-Regulatívy P R O J E X Ing. arch. Michal LEGDAN Masarykova 16, 080 01 PREŠOV KOŠICE KRÁSNA NAD HORNÁDOM ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 2013 n á v r h Zmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja PREŠOV VIII.

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č PODROBNOSTI O FAKTOROCH PRÁCE A PRACOVNÉHO PROSTREDIA PODĽA ZARADENIA PRÁC DO KATEGÓRIÍ A. Hluk 1 ) a) Práce, pri ktorých je predpoklad, že normalizovaná hladina expozície hluku L AEX,8h neprekročí 75

Podrobnejšie

A-tabulky.numbers

A-tabulky.numbers Tabuľka - Vyhodnotenie návrhu v území CMZ Sliač Sekt or H Názov Mestský úrad Popis, funkčné využitie vybavenosť H2 Zvonica H3 Hájniky vybavenosť H4 Rožok, Výmera Povolené zásahy / výstavba Zastavané v

Podrobnejšie

Starosta mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce

Starosta mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Košice, 18. septembra 2017 P O Z V Á N K A Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, v zmysle 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste

Podrobnejšie

Microsoft Word - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami ze

Microsoft Word - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami ze M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28. 03.2019 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom

Podrobnejšie

Oznamenie_SEA_ZaD2017_

Oznamenie_SEA_ZaD2017_ Oznámenie o strategickom dokumente podľa 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v rozsahu prílohy č.2 k zákonu Územný

Podrobnejšie

O B E C / M E S T

O B E C / M E S T Strana 1 z 5 -- Meno (názov firmy) a adresa (sídlo firmy) žiadateľa e-mail:... Tel. č.:... V... dňa... Mesto/Obec... V E C: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením - 68 stavebného

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verej

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verej Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verejného osvetlenia vo Výzve KaHR-22VS-0801) Základné rozdelenie štúdie 1. Technické zhodnotenie

Podrobnejšie

Microsoft Word - NÁVRH ZADANIA_US_Zalesie.doc

Microsoft Word - NÁVRH ZADANIA_US_Zalesie.doc NÁVRH ZADANIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE LOKALITA NB 14 I. etapa, ZÁLESIE Dátum: november 2009 1 1. Identifikačné údaje: Predmet územnoplánovací podklad: Urbanistická štúdia lokalita NB 14 I. etapa, Zálesie

Podrobnejšie

Priloha 1 VZN

Priloha 1 VZN A. ZMENY A DOPLNKY ZÁVÄZNEJ TEXTOVEJ ČASTI >> Schválená dokumentácia Zmien a doplnkov ÚPN obce č. 01/2006 nahradila pôvodný text kapitoly č. XXI. Záväzná časť ÚPN obce novým textom, čím vznikla nová záväzná

Podrobnejšie

22BW

22BW Okresný úrad Žiar nad Hronom odbor starostlivosti o životné prostredie Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom MESTSKÝ ÚKAD Zlar nad Hronom ČÍS. doporuč. EV. ČISTO.- wminj/b RZ: Došlo: J 7-08-

Podrobnejšie

Sprievodna sprava januar 2014

Sprievodna sprava januar 2014 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY LUČENEC MALÁ VES ZMENA A DOPLNOK Č. 1 TEXTOVÁ ČASŤ FEBRUÁR 2014 Zmenu a doplnok č. 1 Územného plánu zóny Lučenec Malá Ves vypracovala Projektová kancelária A.U.R.A. Ateliér urbanizmu a

Podrobnejšie

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh VZN č. 47/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené

Podrobnejšie

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka uj. č. 1, Bratislava 3 M IES T N Y Ú R A D B R A TISLA VA M ES T S K EJ Č A S U B R A TISLA V A - N

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka uj. č. 1, Bratislava 3 M IES T N Y Ú R A D B R A TISLA VA M ES T S K EJ Č A S U B R A TISLA V A - N MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka uj. č. 1, 832 91 Bratislava 3 M IES T N Y Ú R A D B R A TISLA VA M ES T S K EJ Č A S U B R A TISLA V A - N O V É M E S T O J u n á c k a 1. 8 3 2 91 B r a t is

Podrobnejšie

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní sp

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní sp NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd Účinnosť od: 01. 01. 2018

Podrobnejšie

Digital Park Einsteinova, a.s.-MR

Digital Park Einsteinova, a.s.-MR Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 24. marca 2015 Materiál číslo :.../2015 Návrh na prenájom pozemku, parc.č. 4704/42 pre Digital Park Einsteinova,

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Ing. Oto Halás VYUŽÍVANIE GEOTERMÁLNEJ ENERGIE V SÚSTAVÁCH CZT 03.04.2014 BRATISLAVA OBSAH 1. Potenciál využívania geotermálnej energie 2. Existujúce projekty (SCZT) 3. Využívanie geotermálnej energie

Podrobnejšie

Microsoft Word - Merkury Market zverejnenie zámeru priam.predaja

Microsoft Word - Merkury Market zverejnenie zámeru priam.predaja M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 26.9.2019 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov - zverejnenie zámeru

Podrobnejšie

Teplárenstvo ako ďalej? , , Piešťany Ochrana ovzdušia centrálne alebo lokálne? Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. Národná ene

Teplárenstvo ako ďalej? , , Piešťany Ochrana ovzdušia centrálne alebo lokálne? Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. Národná ene Teplárenstvo ako ďalej? 2. - 3. 2. 212, 2. - 21. 2. 212, Piešťany Ochrana ovzdušia centrálne alebo lokálne? Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. Národná energetická spoločnosť a. s. 1 Členenie zdrojov znečisťovania

Podrobnejšie

Rokovací poriadok MsZ

Rokovací poriadok MsZ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 52/2000 o záväzných regulatívoch určujúcich podmienky rozvoja Rekreačného komplexu Zelená voda v Rimavskej Sobote Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Ċ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Ċ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. XX o záväznej časti Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Raková Obec Raková na základe 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné Obsah Opis projektu Harmonogram realizácie Projekt v číslach Komunikácia Opis projektu Cieľ projektu je znížiť tepelné

Podrobnejšie

ÚLOHY z prejednania dopracovania realizačného projektu z 10

ÚLOHY z prejednania dopracovania realizačného projektu z 10 A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE Názov stavby Miesto stavby Kraj Stupeň dokumentácie Charakter stavby : Logistické centrum Goodman, Senec Dostavba haly A časť A4, A5, A8, A9 : k.ú.

Podrobnejšie

ZAJÍČKOVÁ LÚKA INVESTIČNÝ ZÁMER - KONZULTÁCIA 12. OKTÓBER AK CSANDA-PITERKA s.r.o.

ZAJÍČKOVÁ LÚKA INVESTIČNÝ ZÁMER - KONZULTÁCIA 12. OKTÓBER AK CSANDA-PITERKA s.r.o. ZJÍČKOVÁ LÚK INVESTIČNÝ ZÁMER - KONZULTÁCI 12. OKTÓBER 201 .: Základné údaje o stavbe Zámer Zámerom stavebníka je výstavba súboru bytových domov. Názov stavby ZJÍČKOV LÚK Druh a účel stavby; Charakter

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 11.01.2019 MAGS OUIC 37445/19-15331 Ing. Mosná

Podrobnejšie

Efektívne spôsoby zníženia nákladov na energie a vplyvu na životné prostredie pri prevádzke zimných štadiónov.

Efektívne spôsoby zníženia nákladov na energie a vplyvu na životné prostredie pri prevádzke zimných štadiónov. KONFERENCIA OBNOVA HOKEJOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY 06.06.2018 Šaľa Efektívne spôsoby zníženia nákladov na energie a vplyvu na životné prostredie pri prevádzke zimných štadiónov Vladimír Valach Volt consulting,

Podrobnejšie

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlá

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlá Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych

Podrobnejšie

návrh vzn o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

návrh vzn o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia O B E C SNEŽNICA Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 01.06.2018 - zverejnený na internetovej adrese

Podrobnejšie

ÚPN Z Obytná zóna Trnava - Zátvor II C Doložka civilnej ochrany C1 Textová časť ČISTOPIS

ÚPN Z Obytná zóna Trnava - Zátvor II C Doložka civilnej ochrany C1 Textová časť ČISTOPIS 1 EKOPOLIS - Ateliér architektúry, urbanizmu a územného plánovania Vajnorská 98/J, 831 04 Bratislava Tel./fax.: 02/207 45 115, Mobil. 0905 628 155 E-mail: zibrin.ekopolis@chello.sk ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY Mestské

Podrobnejšie

07 A Návrh na úpravu rozpočtu MČ BA-Rača na rok 2017

07 A Návrh na úpravu rozpočtu MČ BA-Rača na rok 2017 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 07 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 04.07.2017 Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2017 Predkladateľ : Materiál

Podrobnejšie

O K R E S N Ý Ú R A D v BANSKEJ B Y S T R I C I

O K R E S N Ý   Ú R A D   v  BANSKEJ   B Y S T R I C I Obec Sebedín - Bečov okres Banská Bystrica stavebný úrad -------------------------------------------------------------- - číslo : Oc.Ú.- 51/2018/PM Sebedín - Bečov ev. číslo : 1/2018 dňa : 14.09.2018 V

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, 029 01 Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dňa 02. 05. 2018 ROZHODNUTIE Okresný úrad Námestovo -

Podrobnejšie

MsZ_UPN_PP

MsZ_UPN_PP MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 4. 2012 Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného

Podrobnejšie

- N á v r h - Obec Radoľa v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákon

- N á v r h - Obec Radoľa v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákon - N á v r h - Obec Radoľa v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia a zákonom

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 18.02.2019 MAGS OUIC Ing. arch. Záhorská/610

Podrobnejšie

06_Studia_pesieho_pohybu_Haje

06_Studia_pesieho_pohybu_Haje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 07.11.2017 Materiál číslo: 368/2017 Štúdia pešieho pohybu Bratislava-Petržalka, lokalita Háje

Podrobnejšie

VODOVOD

VODOVOD OBYTNÁ ZÓNA IBV JASLOVSKÉ BOHUNICE KRÁTKE POLE ------------------------------------------------------------ URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STANOVENIE REGULATÍVOV VYUŽITIA ÚZEMIA OBSTARÁVATEĽ: OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

Podrobnejšie

VODOVOD

VODOVOD OBYTNÁ ZÓNA IBV JASLOVSKÉ BOHUNICE PANSKÉ DIELY II ------------------------------------------------------------ URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STANOVENIE REGULATÍVOV VYUŽITIA ÚZEMIA OBSTARÁVATEĽ: OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

Podrobnejšie

Microsoft Word - Oznamenie podla zákona EIA Ždiar

Microsoft Word - Oznamenie podla zákona EIA Ždiar OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE I. Základné údaje o obstarávateľovi II. 1. Názov: Obec Ždiar 2. Identifikačné číslo: 00 3. Adresa sídla: Ždiar 4. Meno, priezvisko, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Podrobnejšie

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava Mestské zastupiteľstvo na

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava Mestské zastupiteľstvo na MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava Mestské zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy

Podrobnejšie

Príloha 1 - P3 Súhrnný prehľad projektových zámerov

Príloha 1 - P3 Súhrnný prehľad projektových zámerov Informačný Merná Východisková hodnota Cieľová hodnota Typ ukazovateľa Ukazovateľ zdroj jednotka 2015 2017 2020 Prioritná oblasť - HOSPODÁRSKA Opatrenie 1.1.1. Zvýšenie propagácie mesta ako destinácie Názov

Podrobnejšie

M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania číslo: Názov správy: Investícia do siete ve

M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa K bodu rokovania číslo: Názov správy: Investícia do siete ve M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 26. 4. 2018 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Investícia do siete verejného osvetlenia ponuka spoločnosti FIN. M.O.S. a.s.

Podrobnejšie

A2/

A2/ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 57 k Územnému plánu zóny Panský kruh Smižany Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch v zmysle 6 odst. 1, 11 odst. 4 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

448pr1.vp

448pr1.vp Faktor a) Pevné aerosóly (prach) 1 ) a) Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako 0,3-násobok najvyššie prípustného expozi ného limitu pre daný druh pevného aerosólu, ale neprekra uje 2.

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MERANIE HLUKU V OKOLÍ SLOVNAFT, a.s. (meranie nízkofrekvenčného tónového zvuku máj 2016) 2 Mapa okolia SLOVNAFT, a.s. Podunajské Biskupice SLOVNAFT, a.s. Rovinka 3 Legislatíva Zákon č. 2 z roku 2005 o

Podrobnejšie

RNDr

RNDr MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 Č.j.: 16388/2671 /2016/UPSP-PR Bratislava 24.10.2016 S t a v e b n é p o v o l e n i e Mestská časť Bratislava - Rača ako príslušný stavebný

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kúpa rodinného domu do majetku mesta

Microsoft Word - Kúpa rodinného domu do majetku mesta M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 25.4.2019 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Kúpa rodinného domu do majetku mesta Predkladá: JUDr. Erika Mihaliková prednostka

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVAN

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVAN MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVANÉMU ZÁMERU SCHVÁLIŤ PODANIE ŽIADOSTÍ NA DOTÁCIU A ÚVER

Podrobnejšie

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, 951 41 Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/7783405, mobil 0905 936 729, e-mail: slivkanick@stonline.sk A - SPRIEVODNÁ

Podrobnejšie

 odbor starostlivosti o životné prostredie Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava OU-IL-OSŽP-2017/001459-009 GRA Ilava, 21. 09. 2017 R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné

Podrobnejšie

(Správa Z+D návrh)

(Správa Z+D návrh) MINOR PLAN ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA ING.ARCH. DUČAY STANISLAV PETÖFIHO 14, 080 01 PREŠOV, TEL: 051/ 7773413, FAX: 051/7773409 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnejšie

O b e c , N o v á B a š t a

O b e c , N o v á    B a š t a Obec Nová Bašta na základe 6 ods. 1, v súlade s 4 ods. 3 písm. h/ zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Nad lúčkami, s.r.o. Rajská 2341/15 811 08 Bratislava Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č na svojom XXII. rokovaní dňa 27. apríla 2006 podľa 4 ods. 3 písm. h) a n) a 6 zákona č. 369/1990

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č na svojom XXII. rokovaní dňa 27. apríla 2006 podľa 4 ods. 3 písm. h) a n) a 6 zákona č. 369/1990 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 1037 na svojom XXII. rokovaní dňa 27. apríla 2006 podľa 4 ods. 3 písm. h) a n) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Závod Obecné zastupiteľstvo v Závode vyd

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Závod Obecné zastupiteľstvo v Závode vyd NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Závod Obecné zastupiteľstvo v Závode vydáva podľa 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

Mesta Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej

Mesta Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zápisnice č 1

Microsoft Word - Zápisnice č 1 Z Á P I S N I C A č.1 zo zasadnutia komisie MsZ výstavby a ÚP konanej dňa 27.01.2015 Prezencia : - prítomní podľa prezenčnej listiny /všetci boli prítomní/ Program : 1. Zahájenie 2. Žiadosti predložené

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 01.07.2018 MAGS OUIC 48733/18-366230 Ing.

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová 21, Bratislava 212 Ministerstvo životného prostredia v Bratislave Sekcia environmentálneho hodnotenia

Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová 21, Bratislava 212 Ministerstvo životného prostredia v Bratislave Sekcia environmentálneho hodnotenia Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 Ministerstvo životného prostredia v Bratislave Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava Váš list

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝM ZDROJOM NA ÚZEMÍ OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM číslo 6/2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝM ZDROJOM NA ÚZEMÍ OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM číslo 6/2016 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝM ZDROJOM NA ÚZEMÍ OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM číslo 6/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom vo veciach

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Popis ÚV Hriňová a vybranej časti skupinového vodovodu Hriňová Lučenec Fiľakovo Ján Ďurica Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica Budovanie SKV HLF Výstavba vodovodu -

Podrobnejšie

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRIEVIDZI

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRIEVIDZI odbor starostlivosti o životné prostredie Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto OU-KM-OSZP-2018/000864-020 Kysucké Nové Mesto 18. 12. 2018 R O Z H O D N U T I E VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ Okresný

Podrobnejšie

TE Návrh na súvislú ucelenú opravu MK

TE Návrh na súvislú ucelenú opravu MK M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 16.04.2015 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselő-testület 2015.04.16 -i ülése Tárgysorozatának.

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/BER Košice, S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP č.48/a, Košice, ako ve

MK/A/2019/ /II/BER Košice, S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP č.48/a, Košice, ako ve MK/A/2019/09655-04/II/BER Košice, 15.05.2019 S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP č.48/a, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava MAGS OUIC Ing. Petrová / kl.491 8.7.2019 42380/19-100000

Podrobnejšie

5 - Bezpečnosť

5 - Bezpečnosť Program 5 Bezpečnosť Zámer programu Bezpečné mesto chrániace verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v

Podrobnejšie

N á v r h na rozdelenie zisku

N á v r h   na rozdelenie zisku Všeobecne záväzné nariadenie obce Brestov č. 01/2018 o podmienkach dodávky pitnej vody z verejného vodovodu Obec Brestov v zmysle 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

Podrobnejšie

vzn

vzn N á v r h Obecné zastupiteľstvo v Rovensku na základe prenesenej pôsobnosti podľa 6 ods. 2 zákona č. 102/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

08 Návrh na predaj pozemku - Oráčska ul. ako prípad hodný OZ

08 Návrh na predaj pozemku - Oráčska ul. ako prípad hodný OZ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 08 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 28.02.2017 Návrh na predaj pozemku parc.č. 1340/11 v k.ú. Rača na Oráčskej ul., ako prípad hodný osobitného

Podrobnejšie

IBV ŠULEKOVSKÁ CESTA, SEREĎ URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

IBV ŠULEKOVSKÁ CESTA, SEREĎ  URBANISTICKÁ ŠTÚDIA IBV ŠULEKOVSKÁ ULICA URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Urbanistická štúdia zóny individuálnej bytovej výstavby v lokalite pri Šulekovskej ulici v Seredi ČISTOPIS ZMENA 01/2018 Urbanistická štúdia schválená uznesením

Podrobnejšie

Zml0487

Zml0487 Zmluva o zriadení vecného bremena č.22892/14- Cs/2012 uzavretá medzi: Povinným z vecného bremena: Mesto Kolárovo Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo zastúpené: Árpád Horváth, primátor IČO: 00306517

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E

U Z N E S E N I E U Z N E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podolí, konaného dňa 11.01.2016 o 19.oo hodine v zasadačke OcÚ. - K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/:

Podrobnejšie

architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, Košice tel./fax: , Príloha II Záväzná časť územného

architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, Košice tel./fax: ,   Príloha II Záväzná časť územného architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, 040 01 Košice tel./fax: 055 7294151, e-mail: arka@stonline.sk Príloha II Záväzná časť územného plánu obce VÍŤAZ schválený Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

strategický dokument RiJa

strategický dokument RiJa OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Územný plán sídelného útvaru Tornaľa - Zmena a doplnky č.4 Spracovaného podľa zákona NR SR č.24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých

Podrobnejšie

O B E C M A L Č I C E V Š E O B E C N E ZÁ V Ä Z N É N A R I A D E N I E Č. 1/2019 O podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

O B E C M A L Č I C E V Š E O B E C N E ZÁ V Ä Z N É N A R I A D E N I E Č. 1/2019 O podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia O B E C M A L Č I C E V Š E O B E C N E ZÁ V Ä Z N É N A R I A D E N I E Č. 1/2019 O podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Malčice a o poplatkoch za znečisťovanie

Podrobnejšie

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Sc

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Sc M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ZLOŽKOVÝ ALEBO INTEGROVANÝ PRÍSTUP? KONFERENCIA PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017 (10. 11. OKTÓBER 2017, HOTEL CHOPIN BRATISLAVA) ING. PETER ŠIMURKA HLAVNÝ INŠPEKTOR ÚTVARU INTEGROVANÉHO POVOĽOVANIA A KONTROLY SLOVENSKÁ

Podrobnejšie