O B E C P A T A. č. 4/2020. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce P A T A na rok 2021

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "O B E C P A T A. č. 4/2020. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce P A T A na rok 2021"

Prepis

1 O B E C P A T A V š e o b e c n e z á v ä z n é h o n a r i a d e n i a O b c e P A T A č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce P A T A na rok 2021 VZN vyvesené v Pate dňa VZN zvesené v Pate dňa

2 I.časť Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobné podmienky ukladania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pata na rok Obec Pata na svojom území ukladá tieto miestne dane: a) Daň z nehnuteľností, b) Daň za psa, c) Daň za užívanie verejného priestranstva, d) Daň za ubytovanie, e) Daň za predajné automaty, f) Daň za nevýherné hracie prístroje. 3. Obec Pata na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok ). 4. Zdaňovacím obdobím dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje ako aj poplatku je kalendárny rok. II.časť MIESTNE DANE Čl. 1 Daň z nehnuteľností Daň z nehnuteľností zahŕňa: a) Daň z pozemkov, b) Daň zo stavieb, c) Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len daň z bytov ). Čl. 2 Daň z pozemkov 1. Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení 5 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len zákon o miestnych daniach ). 2. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Pata v členení na skupiny podľa 6 ods. 1 písm. a) až e) zákona o miestnych daniach, s výnimkou častí pozemkov zastavaných niektorými stavbami, ako sú bližšie určené v 6 ods. 2 zákona o miestnych daniach a s výnimkou pozemkov určených v 17 ods. 1 zákona o miestnych daniach. Zaradenie

3 pozemku do príslušnej skupiny sa spravuje primárne zápisom a zaradením pozemku podľa katastra nehnuteľností, s výnimkami určenými zákonom o miestnych daniach. 3. Určenie a spôsob výpočtu základu dane z pozemkov sa riadi ustanovením 7 zákona o miestnych daniach. Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane (teda násobením výmery pozemku v m 2, hodnoty príslušného druhu pozemku za 1 m 2 a ročnej sadzby dane z pozemkov podľa jeho druhu), ako sú určené nižšie. Na vyrubenie dane z pozemkov je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia, správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov výslovne stanovených zákonom o miestnych daniach (napr. nadobudnutie vlastníctva nehnuteľností dedením alebo dražbou). 4. Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku (bez porastov) určená vynásobením výmery pozemkov v m 2 a hodnoty pozemkov za 1 m 2, ktorá hodnota pozemkov je určená podľa ich zaradenia do jednotlivých skupín týmto VZN nižšie. Iba ak by daňovník znaleckým posudkom preukázal inú hodnotu pozemku, použije sa v prípade niektorých zákonom určených pozemkov táto iná hodnota. Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky podľa ich druhu nasledovne: a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,40%, b) Trvalé trávne porasty 0,35%, c) Záhrady 040%, d) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,35%, e) Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,30%, f) Zastavané plochy a nádvoria 0,40%, g) Stavebné pozemky 0,50%, h) Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,40%. Pre katastrálne územie obce PATA sa určuje hodnota pozemkov podľa ich druhu s poukazom na odporúčané hodnoty podľa zákona o miestnych daniach nasledovne: - orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady na 0,63 /m 2, - trvalé trávnaté porasty na 0,27 /m 2, - záhrady, zastavané plochy a nádvoria ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov na 1,85 /m 2, - stavebné pozemky na 18,58 /m 2, - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku zistenej za 1 m 2 podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 429/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Čl. 3 Daň zo stavieb 1. Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení 9 zákona o miestnych daniach. 2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Pata, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami (s výnimkou stavieb s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetnom dane z bytov a s výnimkou priehrad, vodovodov, kanalizácií, rozvodov tepelnej energie a zariadení na ochranu pred povodňami). Na daňovú povinnosť nemá vplyv

4 skutočnosť, že sa stavba prestala užívať. 3. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane určenej v závislosti od druhu stavby, ako je uvedená nižšie. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m 2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. V prípade podzemných garáží by to bol pôdorys najrozsiahlejšej podzemnej časti. 4. Správca dane na území celej obce PATA určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m 2 zastavanej plochy stavby vo výške: (a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo k hlavnej stavbe 0,10 /m 2 (b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, stavby pre vodné hospodárstvo, 0,08 /m 2 (c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,25 /m 2 (d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,35 /m 2 (e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,30 /m 2 (f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 1,50 /m 2 (g) ostatné stavby 0,25 /m 2 5. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie v sume 0,10 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. Daň zo stavieb pri viacpodlažných stavbách sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane (určenej podľa druhu stavby) zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží (okrem prvého nadzemného podlažia) a príplatku za podlažie.

5 Čl. 4 Daň z bytov 1. Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení 13 zákona o miestnych daniach. 2. Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Pata, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory. 3. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m Správca dane na území celej obce Pata určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške 0,15 /m Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov podľa predchádzajúcich odsekov. Čl. 5 Spoločné ustanovenie pre daň z nehnuteľnosti Oslobodenie od dane 1. V obci Pata sa od dane z nehnuteľnosti oslobodzujú tieto pozemky: Pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, Pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, Pozemky funkčne spojené so stavbami súžiacimi verejnej doprave, Pozemky užívané školami, školskými zariadeniami, Lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roka plánovaného začatia výchovnej ťažby. 2. Obec oslobodzuje od dane zo stavieb: Stavby slúžiace školám, školským zariadeniam, sociálnym a zdravotníckym zariadeniam, Stavby alebo ich časti vo vlastníctve právnických osôb nepodnikateľov slúžiace Rímskokatolíckej cirkvi alebo inej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej štátom na vykonávanie náboženských obradov. Čl. 6 Vznik a zánik daňovej povinnosti 1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. 2. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada. Uvedené neplatí v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením alebo dedením v priebehu roka. Pri vydržaní daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti,

6 resp. po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydržaním daňová povinnosť zaniká posledným dňom v mesiaci, v ktorom zanikli vlastnícke práva. Pri dedení daňová povinnosť vzniká dedičovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia alebo rozhodnutia o dedičstve. 3. Fyzické osoby a právnické osoby v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia sú povinné oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali. Čl. 7 Daňové priznanie 1. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len priznanie) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane, t.j. obci Pata, do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, okrem prípadov nadobudnutia vlastníctva nehnuteľnosti vydržaním alebo dedením, kedy je tak povinný urobiť do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti (t.j. do 30 dní od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, kedy sa vydražiteľ stal vlastníkom, resp. v prípade dediča do 30 dní po dni, kedy sa osvedčenie/rozhodnutie o dedičstve stalo právoplatné) a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností, zmeny hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností alebo zmena zníženia dane z nehnuteľnosti. 2. Ak je pozemok, stavba alebo byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb priznanie podá každý spoluvlastník - každá fyzická osoba alebo právnická osoba do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa tak ale spoluvlastníci dohodnú, priznanie za nich všetkých podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, priznanie podáva jeden z manželov. 3. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane. Ak ide o fyzickú osobu je povinný uviesť v priznaní aj svoje meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa je povinný uviesť aj svoje obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu. Čl. 8 Vyrubenie dane 1. Daň z nehnuteľnosti vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov vyrubí daň zástupcovi, ktorý na základe dohody spoluvlastníkov podal daňové priznanie, a v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov tomu z manželov, ktorý podal príslušné priznanie. 2. Daň z nehnuteľností vyrubí správca dane v súlade s ust. 99e zákona o miestnych daniach, spravidla každoročne do 15. júna bežného zdaňovacieho obdobia.

7 Čl. 9 Platenie dane 1. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak je vyrubená daň z nehnuteľnosti vyššia ako je uvedené v predchádzajúcom odseku je daň splatná v dvoch rovnakých splátkach. Prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a druhá splátka je splatná do 30. novembra bežného zdaňovacieho obdobia. Čl. 10 Daň za psa 1. Predmetom dane za psa je pes chovaný na území obce Pata starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 3. Základom dane je počet psov. Sadzba dane je 5 za jedného psa za kalendárny rok. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa (resp. v ktorom jeho pes dovŕšil šesť mesiacov) a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie vlastníkom alebo držiteľom psa. 4. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane (a podať priznanie k dani za psa na tlačive určenom Ministerstvom financií SR) do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Obec Pata ako správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia a potom vždy podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. Vyrubená daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník podá riadne vyplnené čiastkové priznanie k dani za psa (na tlačive, ktorého vzor ustanovilo MF SR) správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 5. Daň za psa určí obec rozhodnutím/platobným výmerom. Daňovník daň uhradí v hotovosti do pokladnice OcÚ, poštovým peňažným poukazom alebo bankovým prevodom. Čl. 11 Daň za ubytovanie 1. Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie podľa 754 až 759 Občianskeho zákonníka v zariadeniach poskytujúcich tieto služby, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely. 2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

8 3. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. 4. Základom dane je počet prenocovaní. Sadzba dane je 0,50 na osobu a prenocovanie. 5. Platiteľ dane (prevádzkovateľ zariadenia) je povinný viesť evidenciu osôb, ktoré sa ubytujú v jeho zariadení v rozsahu meno, priezvisko, číslo OP a v prípade maloletých detí ich meno a priezvisko a dátum narodenia a identifikačné údaje osoby, s ktorou sú ubytované a počet prenocovaní týchto osôb v jeho zariadení. Platiteľ dane je povinný pre obec Pata vybrať od každej u neho ubytovanej osoby, resp. v prípade maloletých detí od plnoletej osoby, s ktorou sú ubytované, celú sumu zodpovedajúcu dani za ubytovanie (t.j. 0,50 Eur x každá ubytovaná osoba x počet jej prenocovaní). Každý platiteľ dane je povinný do 20 dní po ukončení každého kalendárneho štvrťroka písomne oznámiť obci Pata ako správcovi dane počet osôb a počet ich prenocovaní v jeho zariadení za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a odviesť obci Pata uvedenému priznaniu zodpovedajúcu vybratú sumu dane z ubytovania. Daň sa platí v hotovosti do pokladnice obce alebo prevodom alebo vkladom na bankový účet obce. Obec Pata je oprávnená nahliadnuť kedykoľvek do evidencie ubytovaných osôb vedenej platiteľom dane z ubytovania alebo inej dokumentácie vednej platiteľom dane pre účely kontroly daňových povinností. Čl. 12 Daň za užívanie verejného priestranstva 1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Pata, ktorými sa rozumejú najmä nasledovné miesta: Hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od krajnice po krajnicu, Vybudovaný chodník, prípadne aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce, Námestie, Všetky neknihované parcely v intraviláne obce, Trhovisko, Parkoviská obce. 2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. 3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie: Umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia (napr. stôl, prívesný vozík, motorové vozidlo) za tieto plochy sa vyrubí daň vo výške 0,66 /m 2 /deň, pričom za deň sa považuje každý začatý deň, resp. akákoľvek časť dňa Umiestnenie stavebného zariadenia (napr. lešenia, oplotenia, stav. mechanizmov) za tieto plochy sa vyrubí daň vo výške 0,35 /m 2 /deň, pričom za deň sa považuje každý začatý deň, resp. akákoľvek časť dňa Umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a atrakcií (napr. kolotoče, hojdačky, trampolíny, nafukovacie hrady na skákanie, šmýkačky) za tieto plochy sa vyrubí daň vo výške 0,35 /m 2 /deň, pričom za deň sa považuje každý začatý deň, resp. akákoľvek časť dňa, Umiestnenie dočasnej skládky, napr. skládky stavebného materiálu, skládky sutiny alebo kameňov, štrku za takto zabratú plochu sa vyrubí daň 0,35 /m 2 /deň, pričom za deň sa považuje každý začatý deň, resp. akákoľvek časť dňa, Trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska: Parkovanie kamiónu 303 /ročne Parkovanie autobusu 182 /ročne

9 Parkovanie náklad. a úžitk. vozidla Parkovanie osobného auta na parkovisku obce 100 /ročne 80 /ročne 4. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva. 7. Daňovník je povinný osobne alebo písomne oznámiť obci Pata zamýšľané začatie užívania verejného priestranstva spravidla aspoň 3 dni vopred, ale najneskôr v deň vzniku užívania. Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Pate skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 8. Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím/platobným výmerom a vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 9. Obec Pata môže postupovať aj v súlade s 34b zákona o miestnych daniach a v prípade zistenia užívania verejného priestranstva, ktoré nebolo riadne obci oznámené daňovníkom, určiť daň podľa pomôcok, ktorú bude daňovník povinný zaplatiť. Čl. 13 Daň za predajné automaty 1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len predajné automaty) a sú prevádzkované na území obce Pata. Predmetom dane nie sú automaty vydávajúce cestovné lístky verejnej dopravy. 2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 3. Základom je počet predajných automatov. 4. Sadzba dane je 66,39 za jeden predajný automat za kalendárny rok. 5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. 6. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti, resp. podať priznanie k predmetnej dani na príslušnom tlačive určenom MF SR, správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Obec Pata ako správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia a potom vždy podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. Vyrubená daň za predajné automaty je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník podá riadne vyplnené čiastkové priznanie k dani za predajné automaty (na tlačive, ktorého vzor ustanovilo MF SR) správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 7. Správcovi dane možno daň zaplatiť: - Jednorazovo v hotovosti do pokladnice OcÚ, - Jednorazovo Poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom či vkladom na bankový účet obce. 8. Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukázateľnú evidenciu každého predajného automatu nasledovne:

10 - Výrobné číslo predajného automatu, - Miesto umiestnenia predajného automatu, - Dátum uvedenia do prevádzky a dátum ukončenia prevádzky. Čl. 14 Daň za nevýherné hracie prístroje 1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len nevýherné hracie prístroje ). 2. Nevýherné hracie prístroje sú: - Elektronické prístroje na počítačové hry, - Mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 3. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. 4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 5. Sadzba dane: - 33,19 za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok, 6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. 7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti, resp. podať priznanie k predmetnej dani na príslušnom tlačive určenom MF SR, správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Obec Pata ako správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia a potom vždy podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. Vyrubená daň za nevýherné hracie prístroje je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 8. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník podá riadne vyplnené čiastkové priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje (na tlačive, ktorého vzor ustanovilo MF SR) správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 9. Správcovi dane možno daň zaplatiť nasledovným spôsobom: - Jednorazovo v hotovosti do pokladnice OcÚ, - Jednorazovo poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom či vkladom na bankový účet obce. 10. Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukázateľnú evidenciu každého nevýherného hracieho prístroja nasledovne: - Výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, - Miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja, - Dátum uvedenia do prevádzky a dátum ukončenia prevádzky.

11 III. Časť POPLATOK Čl. 1 Úvodné ustanovenie Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je upravený najmä ustanoveniami 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. Čl. 2 Základné ustanovenie Obec Pata týmto VZN ukladá s účinnosťou od miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Čl. 3 Predmet úpravy VZN 1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je realizácia splnomocňovacieho ustanovenia 83 zákona o miestnych daniach 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu, b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku, c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. Čl. 4 Poplatník 1. Poplatok platí poplatník, ktorým je a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je oprávnená užívať alebo užíva na území obce byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť ), b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 2. Pri súbehu splnenia viacerých definičných znakov poplatníka jedinou osobou, táto osoba spravidla platí poplatok len raz (napr. ak tá istá osoba má v obci trvalý pobyt aj právo užívať inú nehnuteľnosť titulom nájomnej zmluvy, platí poplatok len titulom trvalého pobytu, alebo ak osoba býva aj podniká v mieste svojho trvalého pobytu bez zriadenia prevádzkarne, tiež platí poplatok len raz titulom trvalého pobytu), okrem ak príslušný právny predpis výslovne stanoví inak, najmä ak je zavedený množstvový zber. Poplatníkom nie sú osoby uvedené v 77 ods. 4 zákona o miestnych daniach. 3. Od osôb, ktoré sú poplatníkmi titulom užívania bytov, nebytových priestorov alebo iných častí nehnuteľností na základe nájomnej, podnájomnej alebo obdobnej zmluvy s vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti, príp. s jeho súhlasom, vyberá poplatok pre obec v obcou ustanovenej výške a za vybraný poplatok ručí vlastník tejto nehnuteľnosti. Vlastník nehnuteľnosti ako platiteľ poplatku

12 je povinný spolupracovať s obcou a poskytnúť obci súčinnosť pri včasnej identifikácii poplatníkov, aj pri určení a výpočte poplatkovej povinnosti jednotlivých poplatníkov, ako aj je povinný pre obec vybrať a obci odviesť poplatky od poplatníkov užívajúcich jeho nehnuteľnosť. 4. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti podľa 80 zákona o miestnych daniach. 5. Zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali. 6. Pokiaľ vlastník nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie túto prenajíma, je povinný do 30 dní odo dňa tejto skutočnosti ohlásiť počet a identifikačné údaje osôb, ktoré predmetnú nehnuteľnosť užívajú. 7. Vlastník nehnuteľnosti, ktorej priestory prenajíma za účelom podnikania, je povinný do 30 dní odo dňa tejto skutočnosti ohlásiť počet a identifikačné údaje subjektov, ktoré predmetnú nehnuteľnosť užívajú. 8. Voči poplatníkovi, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť, môže byť uplatnený postup podľa 81a zákona o miestnych daniach. 1. Správca poplatku určuje pre Čl. 5 Sadzba poplatku a určenie poplatku a) fyzické osoby - nepodnikateľov (vo vzťahu ku ktorým nie je v obci zavedený množstvový zber) poplatok v súlade s 79 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach ako súčin stanovenej sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať tento poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo bude užívať alebo bude oprávnený užívať nehnuteľnosť alebo jej časť v obci Pata, pričom sadzbu poplatku určuje správca poplatku v súlade s 78 ods. 1 a 2 zákona o miestnych daniach na 0,050 eur na osobu a kalendárny deň, t.j. pri oprávnení užívať nehnuteľnosť počas celého roka sa určuje poplatok nasledovne: 1 osoba 0,055 / deň 365 dní 20,10 / rok b) právnické osoby a podnikateľov (vo vzťahu ku ktorým je v obci zavedený množstvový zber) poplatok v súlade s 79 ods. 1 zákona o miestnych daniach ako súčin frekvencie odvozov, stanovenej sadzby poplatku a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník využíva v súlade so zavedeným systémom zberu, pričom sadzbu poplatku určuje správca poplatku v súlade s 78 ods. 4 zákona o miestnych daniach na 0,0220 eur za jeden liter komunálnych odpadov pri objeme zbernej nádoby 120 litrov a na 0,0165 eur na jeden liter komunálnych odpadov pri objeme zbernej nádoby 1100 litrov, pričom počas kalendárneho roka (ako zdaňovacieho obdobia) je plánovaných 28 vývozov, t.j.: 120 l nádoba 0,0220 / liter 28 vývozov 73,90 / rok l nádoba 0,0165 / liter 28 vývozov 508,20 / rok 2. V prípade inej frekvencie vývozu sa výška poplatku určená pre právnické osoby a podnikateľov (vo vzťahu ku ktorým bol zavedený množstvový zber) upraví alikvotne k počtu vývozov. 3. V obci sú na zber zmesového komunálneho odpadu určené zberné nádoby: 1 nádoba o objeme 120 litrov pre 1-3 osoby v rodinnom dome, 2 nádoby o objeme 120 litrov pre 4-6 osôb v rodinnom dome, 3 nádoby o objeme 120 litrov pre 7 a viac osôb v rodinnom dome,

13 1 kontajner o objeme litrov pre 4 byty v bytovom dome. 4. V obci musí byť každá smetná nádoba označená čipom. Poplatník má povinnosť vyzdvihnúť si čip na obecnom úrade a označiť ním svoju smetnú nádobu. Smetná nádoba bez čipu nebude vysypaná. 5. V poplatku je zahrnutých 28 vývozov pridelenej/určenej smetnej nádoby (resp. v prípade viacčlenných domácností viacerých nádob v zmysle bodu 4 tohto čl. 5) v kalendárnom roku. Vývoz ďalšej smetnej nádoby v objeme 120 l (ktorú si napr. zabezpečil poplatník sám) v čase plánovaného vývozu je spoplatnený sumou 2 za každú ďalšiu 120 l nádobu, ktorý poplatok je poplatník povinný zaplatiť vopred pred vývozom na obecnom úrade. 6. V poplatku je zahrnutých na obyvateľa 55 kg objemného odpadu odovzdaného na Zbernom dvore odpadu. 7. Uloženie objemného odpadu na zbernom dvore pri prekročenom množstve je spoplatnené sumou 0,050 / kg. 8. Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín, ktorých množstevný zber bol v obci zavedený, je určená podľa 78 ods. 1 písm. c) zákona o miestnych daniach na 0,020 / kg. 9. Poplatok vyrubí obec rozhodnutím. Čl.6 Platenie poplatku 1. Vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, okrem ak obec v rozhodnutí určí možnosť uhradenia poplatku v splátkach, kedy v rozhodnutí určí aj počet splátok a lehoty ich splatnosti. 2. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady možno zaplatiť: a) na účet obce uvedený v rozhodnutí b) poštovou poukážkou c) v hotovosti pri platbách do 300 zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby za poplatok. 3. Poplatok za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín sa platí v hotovosti zamestnancovi správcu dane priamo v zbernom dvore. Čl. 7 Zníženie a vrátenie poplatku 1. Správca poplatku (obec) môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím poplatníkovi, ktorého sociálne pomery to odôvodňujú: a) fyzická osoba v hmotnej núdzi, b) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, c) prevažne alebo úplne bezvládna osoba. 2. Správca poplatok zníži na základe písomnej žiadosti poplatníka, ak preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce: a) o 100% za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v nápravno-výchovnom zariadení, b) o 100% za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zariadení poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou, c) o 100% za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zahraničí (na základe potvrdenia o pobyte, pracovného povolenia, potvrdenia o štúdiu),

14 d) o 70% za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v študentskom domove alebo na internáte, e) o 100% za obdobie, za ktoré poplatník, ktorý nie je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti v obci preukáže, že sa zdržiava v inej obci/meste, kde je poplatníkom. 3. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce, a to a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu, b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou, c) potvrdenie o pobyte v zahraničí a pracovné povolenie, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, d) potvrdenie študentského domova, alebo internátu o ubytovaní, e) potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci/meste, kde sa v skutočnosti zdržiava. 4. Doklady preukazujúce dôvody na zníženie poplatku podľa odseku 3 tohto článku predloží poplatník do 30 dní odo dňa vzniku nároku uplatniť si zníženie poplatku. V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné doložiť aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. 5. Obec poplatok alebo jeho pomernú časť vráti poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe písomnej žiadosti doručenej najneskôr do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali s doloženými potvrdeniami uvedenými v odseku 3 tohto článku. 6. Poplatok nebude znížený alebo odpustený poplatníkovi, ktorý má voči správcovi poplatku nedoplatok na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo na dani z nehnuteľnosti. IV. Časť SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 1. Správcu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Pata prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Pata. 2. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. 3. V zmysle ustanovenia 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č.4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pata na rok 2021 zverejnený na úradnej tabuli obce Pata a na internetovej stránke obce Pata od do Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Pate dňa a schválilo ho uznesením č VZN č. 4/2020 nadobúda účinnosť dňom Nadobudnutím účinnosti VZN č. 4/2020 sa zrušuje a nahrádza VZN obce Pata č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pata na rok VZN č. 4/2020 bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade v Pate a na internetovej stránke obce Pata. podpísané PaedDr. Jozef Berčík, PhD. starosta obce

N Á V R H

N Á V R H Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa : 27.11.2018 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa: 14.12.2018 VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2019 V Š E O B E C N E Z Á V Ä

Podrobnejšie

N á v r h

N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia obce Plavecký Mikuláš č. 3/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Mikuláš Obec Plavecký Mikuláš, Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom

Podrobnejšie

N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestny

N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestny N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Podrobnejšie

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Novosad dňa: 29.11.2017 Návrh VZN zvesený na úradnej tabuli v obci Novosad dňa:... VZN schválené dňa:... uznesením č.... VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci

Podrobnejšie

VZN o miestnej dani z nehnuteľností

VZN o miestnej dani z nehnuteľností V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obecné zastupiteľstvo v Brezove na základe 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN2015

Microsoft Word - VZN2015 V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E Tomášikovo č. 8-OZ /2014 z 8.12.2014 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2015 Obec Tomášikovo v súlade s ustanovením 6 ods.

Podrobnejšie

VZN - obec Vlachovo

VZN - obec Vlachovo Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Peter Návrh VZN VZN č. 4/2017 V

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Peter Návrh VZN VZN č. 4/2017 V Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Peter Návrh VZN VZN č. 4/2017 Vyvesený na úradnej tabuli obce Plavecký Peter: Dátum

Podrobnejšie

§ 4

§ 4 1 Návrh VZN zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli Obce Rudník dňa: 25.11.2011 Návrh VZN prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Rudník dňa: 14.12.2011 uznesením číslo 67/12/2011 VZN

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o dani z nehnuteľnosti č. 73/2018, ktorým sa ruší VZN č. 69/2017 o dani z nehnuteľnosti na území obce Smolenice Návrh VZN

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o dani z nehnuteľnosti č. 73/2018, ktorým sa ruší VZN č. 69/2017 o dani z nehnuteľnosti na území obce Smolenice Návrh VZN VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o dani z nehnuteľnosti č. 73/2018, ktorým sa ruší VZN č. 69/2017 o dani z nehnuteľnosti na území obce Smolenice Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Smolenice a na internetovom

Podrobnejšie

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci B A R A dňa VZN nadobúda účinnosť dňa: Obecné zastupiteľstvo v B A R E na základe ustanovenia 6 zákona

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci B A R A dňa VZN nadobúda účinnosť dňa: Obecné zastupiteľstvo v B A R E na základe ustanovenia 6 zákona VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci B A R A dňa VZN nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2016 Obecné zastupiteľstvo v B A R E na základe ustanovenia 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

Obec Dojč podľa 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a

Obec Dojč podľa 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a Obec Dojč podľa 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H OBEC HRONSKÉ KĽAČANY Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI, DAŇ ZA PSA, DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA, DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY, DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE,

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE PICHNE číslo: 1 /2018 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na kalend

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE PICHNE číslo: 1 /2018 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na kalend VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE PICHNE číslo: 1 /2018 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na kalendárny rok 2019 Obecné zastupiteľstvo PICHNE podľa 6

Podrobnejšie

Mesto Nové Zámky v súlade s ustanovením §6 ods

Mesto Nové Zámky v súlade s ustanovením §6 ods Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Palárikovo číslo 04/2015 Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce od 06.11.2015

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín Strana č. 1 z 6 o dani z nehnuteľností Obec Svodín v súlade s ustanovením 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5 a 6, 8 ods. 2 a

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v

Obecné zastupiteľstvo v Obec Alekšince N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince č. 03/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince Vyvesené :

Podrobnejšie

O b e c D v o r y n a d Ž i t a v o u Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 5 / 2015 o dani z nehnuteľností Návrh VZN vyvesený na úra

O b e c D v o r y n a d Ž i t a v o u Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 5 / 2015 o dani z nehnuteľností Návrh VZN vyvesený na úra O b e c D v o r y n a d Ž i t a v o u Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 5 / 2015 o dani z nehnuteľností Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvory nad Žitavou od : 30. 11. 2015

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V OBCI PAKOSTOV Obec Pakostov v súla

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V OBCI PAKOSTOV Obec Pakostov v súla VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V OBCI PAKOSTOV Obec Pakostov v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v

Obecné zastupiteľstvo v Obec ALEKŠINCE V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N E N A R I A D E N I E O B C E A L E K Š I N C E 4/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

Podrobnejšie

NÁVRH

NÁVRH Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Lipníky dňa: 29.11.2011 14.12.2011 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Lipníky dňa: 16.12.2011 31.12.2011 VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2012 Obecné zastupiteľstvo

Podrobnejšie

Obec Dojč podľa 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a

Obec Dojč podľa 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a Obec Dojč podľa 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

Podrobnejšie

N á v r h VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LUBINA č. 3/2014 Obecné zastupiteľstvo v Lubine na základe samosprávnej pôsobnosti podľa 4 ods. 1 a 6 ods.

N á v r h VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LUBINA č. 3/2014 Obecné zastupiteľstvo v Lubine na základe samosprávnej pôsobnosti podľa 4 ods. 1 a 6 ods. N á v r h VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LUBINA č. 3/2014 Obecné zastupiteľstvo v Lubine na základe samosprávnej pôsobnosti podľa 4 ods. 1 a 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

Podrobnejšie

OBEC J A S E N I E Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasenie č. 7/2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje na kale

OBEC J A S E N I E Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasenie č. 7/2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje na kale OBEC J A S E N I E Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasenie č. 7/2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Podrobnejšie

Obec Voderady, Obecný úrad Voderady 262 V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E O B C E VODERADY č. 8 / 2013 o miestnych daniach a

Obec Voderady, Obecný úrad Voderady 262 V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E O B C E VODERADY č. 8 / 2013 o miestnych daniach a Obec Voderady, Obecný úrad 919 42 Voderady 262 V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E O B C E VODERADY č. 8 / 2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H Obec Koválov, Koválov č. 216 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Koválov. Vyvesené dňa: 30.11.2011 Zvesené dňa: 15.12.2011 Pavol Kuba

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H Obec Bretejovce v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 8 ods.2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods.2, 17 ods. 2, 3, 4 a 6, 20

Podrobnejšie

Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 ods

Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 ods Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods.4, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods. 2, 17 ods. 2, 3, 4

Podrobnejšie

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E OBCE BIDOVCE č. 1/ 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stave

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E OBCE BIDOVCE č. 1/ 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stave V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E OBCE BIDOVCE č. 1/ 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019 Návrh VZN vyvesený

Podrobnejšie

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci B A R A

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci  B A R A VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci B A R A dňa VZN nadobúda účinnosť dňa: Obecné zastupiteľstvo v B A R E na základe ustanovenia 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIA OBCE SMRDÁKY

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIA OBCE SMRDÁKY Obec Smrdáky v súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v znení neskorších zmien a doplnkov a 6 ods. 1 a 11 ods.

Podrobnejšie

VZN ÄŤ[1] DZN

VZN ÄŤ[1] DZN Obec Sebedražie v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods.2, 17 ods. 2,3,4 a 6, 20

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKLENÉ ČÍSLO 8/2012 ZO DŇA O miestnej dani z nehnuteľností Obec Sklené, Obecné zastupiteľstvo v Sklenom

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKLENÉ ČÍSLO 8/2012 ZO DŇA O miestnej dani z nehnuteľností Obec Sklené, Obecné zastupiteľstvo v Sklenom VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKLENÉ ČÍSLO 8/2012 ZO DŇA 14. 12. 2012 O miestnej dani z nehnuteľností Obec Sklené, Obecné zastupiteľstvo v Sklenom v zmysle 4 ods. 3 písm. c), 6 a 11 ods. 4 písm. d),

Podrobnejšie

Obec Dulovce v súlade s ustanovením § 6 ods

Obec Dulovce v súlade s ustanovením § 6 ods OBEC Dulovce N á v r h VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DULOVCE č. /2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019 Návrh VZN obec Dulovce č. /2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019 vyvesený:

Podrobnejšie

M e s t o G b e l y

M e s t o    G b e l y M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č..../2015 O dani z nehnuteľností Vyvesené dňa: 28.11.2015 pred konaním MsZ č.p 2040/2015 Mestským zastupiteľstvom schválené dňa Vyvesené dňa:... uznesením

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Bretka, dňa: 12. 12. 2012 VZN zvesené z úradnej tabule v obci Bretka, dňa: 27. 12. 2012 Právoplatné od: 1. 1. 2013 Obecné zastupiteľstvo obce Bretka. na základe ustanovenia

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LECHNICA číslo 1/2012 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Obecné za

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LECHNICA číslo 1/2012 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Obecné za VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LECHNICA číslo 1/2012 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Obecné zastupiteľstvo v Lechnici v zmysle 4 ods. 3 písm. c),

Podrobnejšie

VZN Bretka

VZN Bretka VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci BRETKA, dňa: 10.12.2010 VZN zvesené z úradnej tabule v obci BRETKA, dňa:26.12.2010 Obecné zastupiteľstvo v Bretke na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo obce Sušany. na základe ustanovenia 6 ods. 1a 11 ods.4 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade

Obecné zastupiteľstvo obce Sušany. na základe ustanovenia 6 ods. 1a 11 ods.4 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade Obecné zastupiteľstvo obce Sušany. na základe ustanovenia 6 ods. 1a 11 ods.4 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie č

Všeobecne záväzné nariadenie č Všeobecne záväzné nariadenie Obce Láb č. 6/2008 o dani z nehnuteľnosti. 2 Obec Láb v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s ustanoveniami

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Kružlov dňa VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Kružlov dňa: VZN nadobúda účinnosť

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Kružlov dňa VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Kružlov dňa: VZN nadobúda účinnosť Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Kružlov dňa 19.11.2007 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Kružlov dňa: 14.12.2007 VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2008 Obecné zastupiteľstvo v Kružlove v

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Obecné zastupiteľstvo v Čelároch na základe 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. a zákona č. 286/2012 Z.z. o miestnych daniach a miestnom

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vozokany č. 1 zo O DANÍ Z NEHNUTEĽNOSTÍ, MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROB

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vozokany č. 1 zo O DANÍ Z NEHNUTEĽNOSTÍ, MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROB Všeobecne záväzné nariadenie obce Vozokany č. 1 zo 07.12.2018 O DANÍ Z NEHNUTEĽNOSTÍ, MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na kalendárny rok 2019 Obec Vozokany

Podrobnejšie

OBEC KOJATICE

OBEC KOJATICE VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Kojatice dňa: 16.12.2013 VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2014 Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach v súlade s ustanovením 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

VZN daň 2015

VZN   daň 2015 VZN O B C E DOLNÁ ŽDAŇA č.2/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015 Obec Dolná Ždaňa v súlade s ustanovením 6 ods. 2 zákona č.

Podrobnejšie

Všeobecné záväzné nariadenie

Všeobecné  záväzné nariadenie Všeobecne záväzné nariadenie obce Jánovce č. 5/2014 o dani z nehnuteľností VZN Č. 5/2014 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach na základe zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom

Podrobnejšie

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE FARNÁ 2 z 19. decembra 2014 O MIESTNEJ DANI Z NEHNUTEĽNOSTI A MIESTNYCH POPLATKOCH Účinnosť : 01. januára 2015 Stran

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE FARNÁ 2 z 19. decembra 2014 O MIESTNEJ DANI Z NEHNUTEĽNOSTI A MIESTNYCH POPLATKOCH Účinnosť : 01. januára 2015 Stran z 19. decembra 014 01. januára 015 Strana 1 z 15 Vyvesené : 04.1.014 Zvesené : 19.1.014 Obec Farná, Obecné zastupiteľstvo vo Farnej v zmysle 4 ods. 3 písm. c), 6 a 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č.

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený dňa : Návrh VZN zvesený dňa : Lehota na pripomienkovanie : VZN vyvesené dňa : VZN zvesen

Návrh VZN vyvesený dňa : Návrh VZN zvesený dňa : Lehota na pripomienkovanie : VZN vyvesené dňa : VZN zvesen Návrh VZN vyvesený dňa :14.11.2018 Návrh VZN zvesený dňa : 30.11.2018 Lehota na pripomienkovanie : 30.11.2018 VZN vyvesené dňa : 10.12.2018 VZN zvesené dňa : 31.12.2018 VZN nadobúda účinnosť dňa : 1.1.2019

Podrobnejšie

Obec Devičany VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

Obec Devičany VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne Obec Devičany -------------------------------------------------------------------- VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daň za psa, daň za

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v

Obecné zastupiteľstvo v NÁVRH Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave na základe 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku

Podrobnejšie

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Kojatice dňa: 27

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Kojatice dňa: 27 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Kojatice dňa: 14.12.2012 VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2013 Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach v súlade s ustanovením 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

VZN dane

VZN dane V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E DOLNÁ ŽDAŇA č. 4 / 2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2014 Obec Dolná

Podrobnejšie

OBEC KUKLOV v súlade s ustanovením § 6 ods

OBEC KUKLOV v súlade s ustanovením § 6 ods OBEC KUKLOV v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods. 2, 17 ods. 2,3,4, a 6, 20 ods.

Podrobnejšie

Návrh zverejnený: schválený: účinný : Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecn

Návrh zverejnený: schválený: účinný : Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecn Návrh zverejnený: 21.11.2013 schválený: 10.12.2013 účinný : 1.1.2014 Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami

Podrobnejšie

O D P O R Ú Č A N I E

O D P O R Ú Č A N I E NÁVRH V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E STOŽOK č. 1 /2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Obec Stožok v súlade s ustanovením

Podrobnejšie

OBEC LENARTOV Lenartov 37, Malcov V Š E O B E C N É Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E obce Lenartov č. 12/2011 o miestnych daniach a miestnom p

OBEC LENARTOV Lenartov 37, Malcov V Š E O B E C N É Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E obce Lenartov č. 12/2011 o miestnych daniach a miestnom p OBEC LENARTOV Lenartov 37, 086 06 Malcov V Š E O B E C N É Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E obce Lenartov č. 12/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokoľ č

Všeobecne záväzné nariadenie  obce  Sokoľ č Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokoľ č. 7/2016 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Sokoľ, Obecné zastupiteľstvo v Sokoli v zmysle 4 ods. 3 písm. c), 6 a 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovo č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Rakovo, Obecné zastupiteľstvo v Rakove v zmysle 4 ods. 3 písm.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovo č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Rakovo, Obecné zastupiteľstvo v Rakove v zmysle 4 ods. 3 písm. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovo č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Rakovo, Obecné zastupiteľstvo v Rakove v zmysle 4 ods. 3 písm. c), 6 a 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990

Podrobnejšie

Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5

Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5 Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5 a 6, 8 ods. 2, 12 ods. 1, 2 a 3, 16 ods. 1, 2 a 3,

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch na základe 6 ods. 7 a 11 ods. 8 zák. SNR

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: VZN vyvesené na úradnej tabuli : VZN nadobúda účinnosť : Všeobecne záväzné

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: VZN vyvesené na úradnej tabuli : VZN nadobúda účinnosť : Všeobecne záväzné Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 18.11.2011 VZN vyvesené na úradnej tabuli : 13.12.2011 VZN nadobúda účinnosť : 01.01.2012 Všeobecne záväzné nariadenie obce PLAVEČ č. 46 o miestnych daniach pre

Podrobnejšie

NÁVRH VŠEOBECNE ZAVÄZNÉ NARIADENIE ČÍSLO 2/2015 O MIESTNYCH DANIACH A O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na kalendárny r

NÁVRH VŠEOBECNE ZAVÄZNÉ NARIADENIE ČÍSLO 2/2015 O MIESTNYCH DANIACH A O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na kalendárny r NÁVRH VŠEOBECNE ZAVÄZNÉ NARIADENIE ČÍSLO 2/2015 O MIESTNYCH DANIACH A O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na kalendárny rok 2016 Návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejnený

Podrobnejšie

O B E C D O L N É N A Š T I C E Obecné zastupiteľstvo Dolné Naštice VZN Obce Dolné Naštice č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komuná

O B E C D O L N É N A Š T I C E Obecné zastupiteľstvo Dolné Naštice VZN Obce Dolné Naštice č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komuná O B E C D O L N É N A Š T I C E Obecné zastupiteľstvo Dolné Naštice VZN Obce Dolné Naštice č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Schválené uznesením

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie OBCE Lysá pod Makytou č. 9/2012 o miestnych daniach OBEC Lysá pod Makytou v súlade s ustanovením 6 odst. 1 zákona č. 369/

Všeobecne záväzné nariadenie OBCE Lysá pod Makytou č. 9/2012 o miestnych daniach OBEC Lysá pod Makytou v súlade s ustanovením 6 odst. 1 zákona č. 369/ Všeobecne záväzné nariadenie OBCE Lysá pod Makytou č. 9/2012 o miestnych daniach OBEC Lysá pod Makytou v súlade s ustanovením 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Microsoft Word VZN_-_da___z_nehnute__nosti_2011

Microsoft Word VZN_-_da___z_nehnute__nosti_2011 Strana 1 z 9 Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 1.12.2010. VZN vyvesené na úradnej tabuli: 19.12.2010 VZN nadobúda účinnosť dňa:01.01.2011 Obecné zastupiťeľstvo v Litmanovej na základe 6 zák. SNR

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Žakovce dňa:

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Žakovce dňa: Všeobecné záväzné nariadenie Číslo: VZN 3/2015 OBEC MALÝ SLAVKOV Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Malý Slavkov 01. 12. 2015 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Malý Slavkov 16. 12. 2015 VZN

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku podľa § 6 ods

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku podľa § 6 ods Obecné zastupiteľstvo v Zemianskom Vrbovku podľa 6 ods.1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku

Podrobnejšie

Mesto Prešov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dani z nehnuteľností č. 11/2011 Vydanie: 1 Strana 1/6 Mesto Prešov podľa 6 ods. 1 a 2 zákona

Mesto Prešov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dani z nehnuteľností č. 11/2011 Vydanie: 1 Strana 1/6 Mesto Prešov podľa 6 ods. 1 a 2 zákona 1/6 podľa 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 7 ods. 4, 5, a 6, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods. 2 a 3, 17 ods. 2, 3, 4 a 7, 98, 103 ods. 1 zákona

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v

Obecné zastupiteľstvo v Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Hniezdne a zverejnený na webovom sídle obce dňa:19.11.2014, zvesený dňa: 4.12.2014 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Hniezdne dňa: 5.12.2014, zvesené dňa:

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v

Obecné zastupiteľstvo v OBECNÝ ÚRAD VYSOKÁ PRI MORAVE Na rokovanie Obecného zastupiteľstva na deň 10. apríla 2014 N á v r h zmien a doplnkov VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

Podrobnejšie

OBEC VOZOKANY

OBEC   VOZOKANY OBEC VOZOKANY NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VOZOKANY č. 1/018 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ na kalendárny rok 019 Obec Vozokany v súlade s ustanovením 6 ods. zákonač. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Mesto Krupina podľa § 4 ods

Mesto Krupina podľa § 4 ods OBEC SEBECHLEBY Obec Sebechleby v súlade s ustanovením 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 5, 6 a 7 8 ods. 2 a 4, 12 ods. 2 a 3, 16 ods.

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN c O dani z nehnutelností.doc

Microsoft Word - VZN c O dani z nehnutelností.doc Obecné zastupiteľstvo v Marianke na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Marianka t o t o V Š E O B E C N E Z Á V

Podrobnejšie

VZN- dane na r. 2015

VZN- dane na r. 2015 VŠEOBECNE ZÁVӒZNÉ NARIADENIE OBCE JELENEC č. 2/2014 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Obecné zastupiteľstvo v Jelenci podľa 6 ods. 2 zákona č. 369/1990

Podrobnejšie

VZN_07-dane a poplatky[1].doc

VZN_07-dane a poplatky[1].doc Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods.4, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods. 2, 17 ods.2, 3, 4 a 6,

Podrobnejšie

VZN 1/2012 o dani z nehnutelnosti 2012

VZN 1/2012 o dani z nehnutelnosti 2012 VZN vyvesené na úradnej tabuli v Pukanci dňa:15.12.2011 VZN nadobúda účinnosť dňa: 1. 1. 2012 Obecné zastupiteľstvo v Pukanci. na základe 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: VZN vyvesené na úradnej tabuli : VZN nadobúda účinnosť : Všeobecne záväzné

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: VZN vyvesené na úradnej tabuli : VZN nadobúda účinnosť : Všeobecne záväzné Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 21.11.2012 VZN vyvesené na úradnej tabuli : 15.12.2012 VZN nadobúda účinnosť : 01.01.2013 Všeobecne záväzné nariadenie obce PLAVEČ č. 51 o miestnych daniach. Obecné

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Plavnica dňa:

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Plavnica dňa: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PLAVNICA č.... o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec Plavnica v súlade s ustanovením 6 ods. 2 zákona č. 369/1990

Podrobnejšie

N Á V R H VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V OBCI HRUBOV Obec Hrubov

N Á V R H VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V OBCI HRUBOV Obec Hrubov N Á V R H VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V OBCI HRUBOV Obec Hrubov v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990

Podrobnejšie

schválené dňa uznesením č. 63 / 2011 O b e c B u d i m í r Všeobecné záväzné nariadenie obce Budimír č. 7 / 2011 o miestny ch daniach na úz

schválené dňa uznesením č. 63 / 2011 O b e c B u d i m í r Všeobecné záväzné nariadenie obce Budimír č. 7 / 2011 o miestny ch daniach na úz O b e c B u d i m í r Všeobecné záväzné nariadenie obce Budimír č. 7 / 2011 o miestny ch daniach na území obce Budimír Schválené uznesením č. 63 / 2011 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Budimír

Podrobnejšie

OBEC VEĽKÝ ĎUR Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach na území obce Veľký Ďur Návrh tohto VZN: bol vyvesený na pripomienkovanie na

OBEC VEĽKÝ ĎUR Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach na území obce Veľký Ďur Návrh tohto VZN: bol vyvesený na pripomienkovanie na OBEC VEĽKÝ ĎUR Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach na území obce Veľký Ďur Návrh tohto VZN: bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli dňa 28.11.2012 bol zvesený z úradnej

Podrobnejšie

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Novosad dňa: 30.11.2015 Návrh VZN zvesený na úradnej tabuli v obci Novosad dňa: VZN schválené dňa: uznesením č. VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Novosad

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v

Obecné zastupiteľstvo v O B E C K R Š K A N Y Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582./2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku

Podrobnejšie

O D P O R Ú Č A N I E

O D P O R Ú Č A N I E V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E STOŽOK č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Obec Stožok v súlade s ustanovením 6 ods.

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v

Obecné zastupiteľstvo v Obec Melčice-Lieskové v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

Podrobnejšie

OBEC VEĽKÝ ĎUR Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 o miestnych daniach na území Obce Veľký Ďur Návrh tohto VZN: bol vyvesený (publikovaný) na pripo

OBEC VEĽKÝ ĎUR Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 o miestnych daniach na území Obce Veľký Ďur Návrh tohto VZN: bol vyvesený (publikovaný) na pripo OBEC VEĽKÝ ĎUR Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 o miestnych daniach na území Obce Veľký Ďur Návrh tohto VZN: bol vyvesený (publikovaný) na pripomienkovanie na úradnej tabuli dňa 26.11.2013 bol zvesený

Podrobnejšie

O H L Á S E N I E

O H L Á S E N I E Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota v súlade s 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKALKA NAD VÁHOM č. 03/ 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Ob

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKALKA NAD VÁHOM č. 03/ 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Ob VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKALKA NAD VÁHOM č. 03/ 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Obec Skalka nad Váhom na základe 6 ods. 1 zákona č. 369/1990

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v

Obecné zastupiteľstvo v Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide na základe 6, ods. 1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za

Podrobnejšie

O D P O R Ú Č A N I E

O D P O R Ú Č A N I E Obec Opátka v súlade s ustanovením 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a s ustanoveniami 7 ods.4, 8 ods.2, 12 ods.2, 16 ods.2, 17 ods.2,3,4 a 6 20 ods.3,

Podrobnejšie