Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč"

Prepis

1 Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč Z á p i s n i c a z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zeleneč, konaného dňa o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Zelenči za mimoriadnych bezpečnostných opatrení, tak ako určuje Nariadenie hlavného hygienika SR Prítomní: - 7 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč podľa prezenčnej listiny - starosta obce Zeleneč Mgr. Ľubomír Jedlička - hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Niţnan - Ing. Miroslava Uhliarová, zamestnankyňa obecného úradu - p. Marianna Šebelová, zapisovateľka - JUDr. Michal Mrva, advokát P r o g r a m: 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu. 2. Voľba návrhovej komisie. 3. Kontrola uznesení a interpelácií poslancov. 4. Stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Stanislava Niţnana k prijatiu univerzálneho úveru Prima banky Slovensko, a.s. 5. Schválenie kúpnej zmluvy ku kúpe nehnuteľnosti zapísanej na LV č Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa územný plán obce Zeleneč. 7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zeleneč. 8. Schválenie projektov Wifi pre Teba v rámci OP Integrovaná infraštruktúra a Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska 9. Aktualizácia rozpočtu obce Zeleneč na rok 2020 rozpočtové opatrenie č.3/ Ţiadosť p. Depešovej o zámenu a odkúpenie pozemku a usporiadanie skutkového stavu. 11. Informácie starostu, rôzne. 12. Interpelácie poslancov. 13. Záver. 1

2 K bodu 1 programu OZ: Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 12. zasadnutie OZ o 17:15 hod. otvoril a viedol Mgr. Ľubomír Jedlička, starosta obce. Oboznámil prítomných, ţe zo zasadnutia OZ sa vyhotovuje zvukový záznam, ktorý je zverejnený na webstránke obce Zeleneč, zápisnica obsahuje len najdôleţitejšie informácie k bodom programu zasadnutia OZ. Starosta obce skonštatoval, ţe na zasadnutí je prítomných 7 poslancov OZ a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Mgr. Kyselica a Ing. Zuzana Mizerová sa ospravedlnili. Zároveň privítal všetkých prítomných poslancov. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol poslancov p. Vavra a p. Jurčovú, poslanci s týmto návrhom súhlasili. Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Šebelovú. Starosta obce dal hlasovať o programe 12.zasadnutia OZ Zeleneč, tak, ako obdţali poslanci v pozvánke: P r o g r a m: 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu. 2. Voľba návrhovej komisie. 3. Kontrola uznesení a interpelácií poslancov. 4. Stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Stanislava Niţnana k prijatiu univerzálneho úveru Prima banky Slovensko, a.s. 5. Schválenie kúpnej zmluvy ku kúpe nehnuteľnosti zapísanej na LV č Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa územný plán obce Zeleneč. 7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zeleneč. 8. Schválenie projektov Wifi pre Teba v rámci OP Integrovaná infraštruktúra a Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska 9. Aktualizácia rozpočtu obce Zeleneč na rok 2020 rozpočtové opatrenie č.3/ Ţiadosť p. Depešovej o zámenu a odkúpenie pozemku a usporiadanie skutkového stavu. 11. Informácie starostu, rôzne. 12. Interpelácie poslancov. 13. Záver. 2

3 ZA: 7 ( Ing. Krupa, p. Vavro, Ing. Koči, Čavojský, Ing. Matis, p. Jurčová, p. Droppa ) PROTI : 0 ZDRŽALI SA: 0 Program 12. zasadnutia OZ bol schválený. Rokovanie OZ prebehlo ako neverejné s ohľadom na potreby zabezpečiť ochranu verejného zdravia pred šírením pandémie COVID 19 podľa 12 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Starosta obce dal hlasovať o vyhlásení zasadnutia OZ za neverejné: ZA: 7 ( Ing. Krupa, p. Vavro, Ing. Koči, Čavojský, Ing. Matis, p. Jurčová, p. Droppa ) PROTI : 0 ZDRŽALI SA: zasadnutie OZ dňa bolo schválené ako neverejné. K bodu 2 programu OZ: Voľba návrhovej komisie Starosta obce navrhol do návrhovej komisie nasledovných poslancov OZ: - predseda : Ing. Krupa - členovia: Ing. Matis p. Čavojský Navrhnutí poslanci súhlasili s ich účasťou v tejto komisii, ţiadne pozmeňujúce návrhy neboli predloţené. Starosta obce dal hlasovať o návrhu na členov návrhovej komisie: 3

4 ZA: 7 (p. Čavojský, p. Droppa, Ing. Koči, Ing. Krupa,p. Vavro, p. Jurčová, Ing. Matis) PROTI : 0 ZDRŽALI SA: 0 K bodu 3 programu OZ: Kontrola uznesení a interpelácií poslancov Starosta obce skonštatoval, ţe úlohy vyplývajúce z uznesení OZ sú splnené. Interpelácie poslancov z 11. zasadnutia OZ starosta obce informoval, ţe interpelácie poslancov sú splnené, niektoré sú v štádiu riešenia. K bodu 4 programu OZ: Stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Stanislava Nižnana k prijatiu univerzálneho úveru Prima banky Slovensko, a.s. Ing. Stanislav Niţnan, hlavný kontrolór obce Zeleneč predloţil stanovisko k prijatiu univerzálneho úveru Prima banky Slovensko, a.s., kde vyjadril svoj súhlas s čerpaním úveru. Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie Ing. Krupu o predloţenie návrhu uznesenia č.9/2020. Uznesenie č. 9/2020 k Stanovisku hlavného kontrolóra obce k prijatiu univerzálneho úveru z Prima Banky Slovensko, a.s. Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní: Berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Stanislava Nižnana k prijatiu univerzálneho úveru z Prima Banky Slovensko, a.s. Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia: 4

5 ZA: 7 (p. Čavojský, p. Droppa, Ing. Koči, Ing. Krupa, p. Vavro, Ing. Matis, p. Jurčová ) PROTI : 0 ZDRŽALI SA: 0 Uznesenie č. 9/2020 bolo prijaté. Hlavný kontrolór po prečítaní stanoviska konštatoval, ţe bude treba na Obecnom úrade v Zelenči vykonať fyzickú inventarizáciu majetku obce. K bodu 5 programu OZ: Schválenie kúpnej zmluvy ku kúpe nehnuteľnosti zapísanej na LV č Starosta obce spolu s poslancami OZ na pracovnej porade ( ) prejednal ponuku na kúpu nehnuteľnosti súp. číslo 327, parc. č. 395/2 a 395/11 pre potreby rozšírenia kapacít súčasného cintorína v obci Zeleneč. Na zasadnutí OZ dňa bola obecným zastupiteľstvom schválená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve, ktorá bola podpísaná dňa oboma stranami (predávajúcou a kupujúcim- v.z. starostom obce Zeleneč Mgr. Jedličkom Ľubomírom) Kúpna zmluva bude po podpise zverejnená na webstránke obce Zeleneč podľa zákonom stanovených podmienok. Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie Ing. Krupu o predloţenie návrhu uznesenia : Uznesenie č. 10/2020 ku kúpe nehnuteľnosti súp. č. 327, parc. č. 395/2 a 395/11 Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní: Schvaľuje: uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. úz. Zeleneč, obec Zeleneč, okres Trnava, zapísaných na LV č ako: 5

6 - stavba so súpisným č. 327, druh stavby rodinný dom, popis stavby rodinný dom, ktorá stavba je umiestnená na pozemku s parc. č. 395/2; - parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape ako pozemok parc. č. 395/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 510 m 2 ; - parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape ako pozemok parc. č. 395/11, ostatná plocha, o výmere 13 m 2, a to za kúpnu cenu vo výške ,00 Eur a za podmienok uvedených v kúpnej zmluve, ktorá je prílohou k zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zeleneč zo dňa Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia: ZA: 6 ( p. Jurčová, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Droppa, p. Vavro, Ing. Koči) PROTI: 1 ( Ing. Matis) ZDRŽALI SA: 0 Uznesenie 10/2020 bolo prijaté. K bodu 6 programu OZ: Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa územný plán obce Zeleneč. Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie Ing. Krupu o predloţenie návrhu uznesenia : Uznesenie č. 11/2020 ku Zmene 06/2019 Územného plánu obce Zeleneč, Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Zeleneč Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní : 1. Berie na vedomie 6

7 a) správu o prerokovaní Zmeny 06/2019 Územného plánu obce Zeleneč (príloha č. 1), b) stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu Zmeny 06/2019 Územného plánu obce Zeleneč, c) stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného plánovania zo dňa zn.. OU-TT-OVBP1-2020/018841/Há, z preskúmania návrhu Zmeny 06/2019 Územného plánu obce Zeleneč podľa 25 stavebného zákon. 2. Schvaľuje a) Zmenu 06/2019 Územného plánu obce Zeleneč, b) Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmeny 06/2019 Územného plánu obce Zeleneč (príloha č. 2), c) VZN č.1/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny 06/2019 Územného plánu obce Zeleneč. 3. Ukladá a) zabezpečiť zverejnenie VZN č.1/2020 na dobu 15 dní a zverejnenie Záväznej časti Zmeny 06/2019 na dobu 30 dní. Termín : ihneď po schválení Zmeny 06/2019 b) označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť Zmeny 06/2019 Územného plánu obce Zeleneč schvaľovacou doložkou Termín : do 30 dní po schválení Zmeny 06/2019 c) vyhotoviť o obsahu Zmeny 06/2019 Územného plánu obce Zeleneč Registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDV SR Termín : do 3 mesiacov od schválenia Zmeny 06/2019 d) zabezpečiť uloženie Zmeny 06/2019 Územného plánu obce Zeleneč v obci (Obecný úrad Zeleneč), na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania a na stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Trnave) Termín : do 3 mesiacov od schválenia Zmeny 06/2019 Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia: ZA: 6 ( p. Jurčová, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Droppa, p. Vavro, Ing. Koči) 7

8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 1 ( Ing. Matis) Uznesenie 11/2020 bolo prijaté. K bodu 7 programu OZ: Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zeleneč. S účinnosťou od došlo zákonom č. 398/2019 Z.z. k novele č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Zákonom č. 398/2019 Z.z. došlo k zmene tohto ustanovenia zákona o pohrebníctve a od platí, ţe obec má právo (nie povinnosť) sama ustanoviť všeobecne záväzným nariadením šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska. Návrh na VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Zeleneč v čase od do Ochranné pásmo pohrebísk na území obce Zeleneč uţ bolo schválené v Zmene územného plánu č.5/2014 a bude zachované. Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie Ing. Krupu o predloţenie návrhu uznesenia : Uznesenie č. 12/2020 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zeleneč Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní: Schvaľuje Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zeleneč podľa predloženého návrhu. Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia: 8

9 ZA: 7 ( p. Jurčová, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Droppa, p. Vavro, Ing. Koči, Ing. Matis) PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 Uznesenie 12 /2020 bolo prijaté. Hlavný kontrolór Ing. Nižnan opustil zasadnutie OZ. K bodu 8 programu OZ: Schválenie projektov Wifi pre Teba v rámci OP Integrovaná infraštruktúra a Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska Zelené obce Slovenska Starosta obce informoval poslancov OZ o podaných projektov na zasadnutí OZ dňa v rámci bodu Informácie starostu. K zrealizovaniu projektov je potrebné doloţiť schválené uznesenia poslancami OZ a preto starosta poţiadal o schválenie. Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie Ing. Krupu o predloţenie návrhu uznesenia : Uznesenie č. 13/2020 k predloženiu žiadosti Wifi pre Teba v rámci OP Integrovaná infraštruktúra Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní: Schvaľuje predloženie žiadosti Wifi pre Teba v rámci OP Integrovaná infraštruktúra (SO OPII) s kódom OPII /1-DOP. Maximálna výška spolufinancovania žiadosti je 750,- s DPH, čo predstavuje 5 % s maximálnej žiadanej sumy (15 000,- s DPH). Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia: 9

10 ZA: 7 ( p. Jurčová, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Droppa, p. Vavro, Ing. Koči, Ing. Matis) PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 Uznesenie 13/2020 bolo prijaté. Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie Ing. Krupu o predloţenie návrhu uznesenia : Uznesenie č. 14/2020 k projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska Zelené obce Slovenska Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní: Súhlasí so zapojením obce Zeleneč do národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska Zelené obce Slovenska a spolufinancovaním projektu vo výške 1 300,- (vypracovanie projektovej dokumentácie). Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia: ZA: 7 ( p. Jurčová, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Droppa, p. Vavro, Ing. Koči, Ing. Matis) PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0 Uznesenie 14/2020 bolo prijaté. K bodu 9 programu OZ: Aktualizácia rozpočtu obce Zeleneč na rok 2020 rozpočtové opatrenie č.3/

11 Starosta obce poţiadal Ing. Uhliarovú, aby informovala prítomných poslancov o rozpočtových opatreniach č.3/2020. Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie Ing. Krupu o predloţenie návrhu uznesenia : Uznesenie č. 15/2020 k aktualizácii rozpočtu obce na rok rozpočtové opatrenia č. 3/2020 Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní: Schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 v nasledovnom znení: Zvýšenie príjmových finančných operácií: Kontokorentný úver (Prima Banka) ,- Zvýšenie kapitálových výdavkov: Program 1, podprogram 1.1. Manažment obce: Nákup budov alebo objektov ,- Program 2, podprogram 2.3. Miestny rozhlas: Rozšírenie miestneho rozhlasu ,- Zvýšenie bežných výdavkov: Program 1, podprogram 1.1. Manažment obce: Tovary a sluţby (čistiace a dezinfekčné prostriedky, odmeny dohodárom koronavírus) ,- Program 1, podprogram 1.4. Finančná oblasť - audit: Tovary a sluţby (vypracovanie projektovej dokumentácie výsadby) , Splácanie úrokov (Prima Banka) ,- Zdôvodnenie: 11

12 Zvýšenie príjmových finančných operácií v sume ,- zahŕňa čerpanie úveru v zmysle uznesenia OZ č. 8/2020 zo dňa na kúpu nehnuteľnosti a zároveň vo výdavkovej časti je zohľadnená táto suma na programe 1, podprogram 1.1. Manažment obce na položke Nákup budov alebo objektov. Bežné výdavky sa navyšujú z prebytku rozpočtu na rok 2020 na programe 1, podprogram 1.1. Manažment obce o sumu 3 000,- na čistiace a dezinfekčné prostriedky a odmeny na dohody v súvislosti s opatreniami vykonávanými v období pandémie koronavírusu. Na programe 1, podprogram 1.4. Finančná oblasť - audit sa navyšujú finančné prostriedky o sumu 1 300,-, ktorá je potrebná na vypracovanie Realizačného projektu výsadby Zeleneč pre účely národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska Zelené obce Slovenska a o sumu 1 500,-, ktorá je potrebná na úhradu úrokov v období od 04/ /2020 z univerzálneho úveru z Prima Banky Slovensko, a.s. Na programe 2, podprogram 2.3. Miestny rozhlas sa navyšuje rozpočet kapitálových výdavkov na rozšírenie miestneho rozhlasu o sumu 8 500,-. ZA: 7 ( p. Jurčová, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Droppa, p. Vavro, Ing. Koči) PROTI: 1 (Ing. Matis) ZDRŽALI SA: 0 Uznesenie 15/2020 bolo prijaté. K bodu 10 programu OZ: Žiadosť p. Depešovej o zámenu a odkúpenie pozemku a usporiadanie skutkového stavu. Na Obecný úrad v Zelenči bola dňa doručená ţiadosť ThLic. Depešovej Daniely a Depešovej Miroslavy o zámenu a odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. Na základe geometrického plánu na zameranie rodinného domu bolo zistené, ţe časť pozemku, na ktorom stojí predná časť rodinného domu a časť dvora je vo vlastníctve obce. Dom bol v tomto stave zakúpený v roku ThLic. Depešová Daniela a Depešová Miroslava ţiadajú o výmenu časti pozemku, ktorá sa nachádza pod garáţou (kadiaľ je vedená plynofikácia a vodovod obce) a je vo vlastníctve rodiny Depešovej vo výmere 21 m2, za obecný pozemok a zvyšný výmer obecného pozemku 69 m2 ţiadajú od obce odkúpiť. Takéto prípady uţ poslanci OZ riešili v minulosti, kedy občania zistili rozdiely 12

13 po zameraní geodetom. JUDr. Mrva Michal skonštatoval, ţe ako ďalší krok bude vypracovaný návrh zmluvy, kde bude zdôvodnený dôvod hodný osobitného zreteľa. Ţiadosť musí byť zverejnená po dobu 15.dní a na nasledujúcom zasadnutí OZ bude predloţené uznesenie k schváleniu zámeny a odkúpenia. K bodu 11 programu OZ: Informácie starostu. * Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe ako štatutár obce Zeleneč ustanovil Krízový štáb obce Zeleneč, všetkým členom boli dňa vystavené menovacie dekréty a boli oboznámení s činnosťou krízového štábu. Zloţenie krízového štábu časť riadiaca: Mgr. Ľubomír Jedlička Ing. Peter Krupa Marianna Šebelová Jana Boorová Mgr. Jozef Lehocký ThLic. Daniela Depešová Lucia Vahalíková Mgr.Rozália Herchlová Richard Čavojský Henrich Pagáč predseda KŠ podpredseda KŠ tajomník ekonómka miestny farár riaditeľka ZŠ zástupkyňa MŠ zdravotná sestra poslanec OZ DHZ Zeleneč Zloţenie krízového štábu - časť pracovná: Monika Vallová Marek Vavro Miloš Tibenský Dušan Selecký Marta Rebrová Iveta Štefunková Peter Slovák Milan Štrba Roman Chlpatý referent poslanec OZ technický pracovník technický pracovník pracovníčka OcÚ vedúca predajne COOP Jednota DHZ Zeleneč DHZ Zeleneč zásobovanie Krízový štáb obce zasadá podľa potreby. 13

14 Starosta zároveň poďakoval poslancovi Marekovi Vavrovi, za pomoc pri riešení stravovania pre dôchodcov v obci Zeleneč. Rovnako poďakoval za spoluprácu pri riešení problémov Ing. Petrovi Krupovi. Starosta vyzdvihol ochotu a pomoc krajčírok, ktoré v rámci svojich moţností (zásoby, pracovná vyťaţenosť) pomohli a pomáhajú obci so zásobovaním ochrannými rúškami. Šili ich bez nároku na odmenu. Menovite sa jedná o :. Depešovú Miroslavu, p. Pinčekovú Annu, p. Pagáčovú Marcelu, p. Pilárikovú Vieru, p. Hinčekovú Agnešu a iné. Rúška boli doručené dôchodcom (v rámci rozvozu stravy p. Vavrom) v balíku spolu s 2 pármi ochranných rukavíc. V prípade záujmu si občania môţu rúška vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Zelenči. Obec obdrţala od TTSK balík na výrobu jednorazových ochranných rúšok, ktorý obsahoval 1.klbko nití, gumičky a materiál (tento materiál však nie je pre domácu výrobu vhodný). * Starosta informoval, ţe obec Zeleneč je monitorovaná od kamerovým systémom. Monitorovaný je vstup do obce a priestranstvo pred Obecným úradom. Obec má zámer počet kamier rozšíriť, aby bola kompletne monitorovaná obec a zabezpečená bezpečnosť obyvateľstva. Dofinancovanie a rozpočtové opatrenie predloţi na budúcom zasadnutí OZ. * Na obecný úrad boli doručené ţiadosti obyvateľov o zaradenie parciel do územného plánu obce Zeleneč. Starosta poznamenal, ţe územný plán sa bude otvárať v najbliţšom moţnom termíne, aj z dôvodu potreby zapracovania obchvatu Zelenča do územného plánu. * Starosta informoval, ţe začal rokovania so spol. TAVOS o prevádzkovaní a odovzdaní kanalizácie príp. aj vodovodu do správy TAVOSu. Momentálna situácia však rokovania pozastavila. K bodu 12 programu OZ: Interpelácie poslancov p. Jurčová Mária ţiada o preverenie moţnosti pre občanov, ţijúcich v nájomných domoch a bytoch v obci Zeleneč, pouţiť zábezpeku, ktorú skladali pri podpise nájomnej zmluvy vo výške 450,- Eur = hodnota 3. splátok nájmu. Niektorí z nájomníci totiţ zostali bez príjmu a radi by vyuţili peniaze na splátku nájmu. 14

15 Starosta preverí túto moţnosť a skutočnosť uloţenia fin. prostriedkov, s právnikom treba preveriť nájomné zmluvy. Ak túto moţnosť dovoľuje zákon, vydá stanovisko k tejto veci a občania budú mať moţnosť poţiadať o takúto formu platby nájmu. Ak však niektorí z nájomníkov nezaplatí pre zlú finančnú situáciu nájomné, nebude ho obec sankcionovať, čo prejedná na budúcom zasadnutí OZ. zaujíma sa, či sa občania môţu spoľahnúť, ţe detské hroby, na ktoré majú zaplatený nájom, budú zachované a bude moţnosť sa na tieto miesta pochovať Starosta skonštatoval, ţe k otázke cintorína sa nechce vyjadrovať. Cintorín komplexne bude riešený s projektantom. Ľudia sa však nemusia báť, ak si za hrob platia, určite o neho neprídu. rada by sa informovala, či bola preverovaná situácia s inzerátom na obecný nájomný byt, o ktorom informovala na predošlom zasadnutí OZ v interpeláciach ( ) Starosta poţiadal p. Droppu, aby informoval prítomných o zistených skutočnostiach, nakoľko preveroval danú vec ako člen finančnej komisie. p.droppa informoval, ţe spolu s Ing. Mizerovou Zuzanou zistili, ţe sa jedná o byt na ulici Nezábudkova 13, 3. poschodie a nájomníčka skutočne byt ponúka k prenájmu. Inzerát je stále uverejnený. Starosta poţiadal p. Droppu o podanie správy z miestneho zisťovania a bude sa vo veci ďalej konať v spolupráci s právnikom. p. Jurčová pripomenula, ţe v minulosti sa tieto záleţitosti riešili písomnou výzvou zaslanou nájomníkovi a podarilo sa problém vyriešiť. p. Vavro Marek rodičia školopovinných detí by radi zobrali veci ţiakov zo školy, aby sa nestalo, ţe veci detí nebudú po ukončení obmedzení pouţiteľné (úbor na TV, prezuvky, pomôcky na VV) Starosta nevidí problém zabezpečiť po dohovore s vedením ZŠ s MŠ v Zelenči, za dodrţania hygienických podmienok, aby si rodičia veci ţiakov v škole vyzdvihli zaujíma sa o situáciu s podielovými daňami, či sa situácia zmenila oproti roku 2019, aký je odhad na plnenie podielových daní v budúcom období Starosta sa vyjadril, ţe situácia s podielovými daňami sa zatiaľ nezmenila. Ing. Uhliarová informovala, ţe Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vydala prognózu, ktorá obsahuje 3 scenáre vývoja podielových daní, táto je zverejnená na webstránke Rady pre RZ. Dňa vláda SR prijala nariadenie, ktorým umoţnila obciam v týchto 15

16 krízových časoch pouţiť rezervný fond aj v druhom polroku 2020, čo doteraz nebolo moţné. Konečnú sumu podielových daní však bude obec poznať aţ v II. polroku Starosta doplnil, ţe budú určité opatrenia, aby obce mohli pouţiť nevyčerpané finančné prostriedky z predošlých období a Eurofondov. Ing. Krupa Peter rád by nadviazal na p. Vavra a skonštatoval, ţe bude treba šetriť peniaze z rozpočtu obce, ak aj budú nejaké príspevky z Euro-fondov, ale dopad bude mať momentálna situácia na celú ekonomiku, takţe odporúča, aby obec išla na minimum nákladov. Starosta upozornil, ţe náklady obce zahŕňajú napr. aj poplatky za opravy čerpadiel, ktoré sú momentálne veľmi zaťaţované, nakoľko obyvatelia sú teraz viac doma a do kanalizácie vyhadzujú veci, ktoré tam nepatria. Napriek pravidelným výzvam v rozhlase stále zamestnanci nachádzajú v kanalizácii veci, ktoré spôsobujú poruchy na čerpadlách. doporučuje dať vypracovať projektovú dokumentáciu na búracie povolenie na zakúpenú nehnuteľnosť, projektovú dokumentáciu k posunu autobusovej zastávky na ulici Nová, aby sa nečakalo a konalo sa čo najskôr. Starosta odpovedal, ţe uvedené dokumenty bude riešiť vtedy, keď bude Obec Zeleneč vlastníkom nehnuteľnosti a vyzval Ing. Krupu a ostatných poslancov, aby boli aktívni a nápomocní v tejto veci. Ing. Koči Stanislav zaujíma sa, či má obec vypracovaný interný splátkový kalendár k čerpaniu schváleného úveru z Prima banky a.s. Starosta odpovedal, ţe obec nemá vypracovaný takýto plán, nakoľko ešte obec nečerpala prostriedky zo schváleného úveru. Môţe sa takýto interný splátkový kalendár vypracovať. K bodu 13 programu OZ: Záver Starosta obce sa poďakoval poslancom ale aj občanom, ktorí čas v tomto období venujú zveľaďovaniu ţivotného prostredia a zbierajú odpadky po obci a katastri obce Zeleneč. 16

17 Ing. Krupovi, rodine Jakabovičovej, Komunite Zeleneč ako aj ostatným dobrovoľníkom, ktorí sa podieľajú na vyčistení obce. Zvlášť poďakoval členom DHZ za vykonávanie dezinfekcie verejných priestranstiev a pomoc pri úprave verejnej zelene a nutnom oreze drevín v obci Zeleneč. Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial pokojné a poţehnané Veľkonočné sviatky a o 19:30 hod. ukončil zasadnutie. V Zelenči, dňa Mgr. Ľubomír Jedlička starosta obce Marek Vavro Mária Jurčová overovateľ overovateľ... Marianna Šebelová zapisovateľka 17

Obecný úrad P o l i a n k a

Obecný úrad  P o l i a n k a O b e c P o l i a n k a 907 01 Polianka Z á p i s n i c a napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke konaného dňa 10.08.2018 Prítomní členovia: Pavol Kňazský, starosta obce

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a zo 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného dňa 02.02.2015 o 17:00 h. Prítomní: podľa prezenčnej listiny R o k o v a n i e Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove dňa 17. júna Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing.

Z á p i s n i c a zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove dňa 17. júna Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Z á p i s n i c a zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove dňa 17. júna 2011 1. Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Čunderlík. Privítal prítomných poslancov a občanov

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany, konaného dňa 17.09. 2013 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ Nemčiňany. Rokovanie 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch

Podrobnejšie

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa Prítomní poslanci

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa Prítomní poslanci OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa 27.12.2018 Prítomní poslanci: 4 Podľa priloženej prezenčnej listiny. K bodu 1 Starosta

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zápisnica OZ december 2017

Microsoft Word - Zápisnica OZ december 2017 ZÁPISNICA z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novosade, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.12.2017 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Novosade Prítomní: Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce Poslanci:

Podrobnejšie

O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa

O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa 08.03.2019 Obecné zastupiteľstvo v K r š k a n o c h P r o g r a m 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E

U Z N E S E N I E Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podolí, konaného dňa 27.06.2018 o 19.oo hodine v zasadačke OcÚ. - K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/: 1. Konštatuje,

Podrobnejšie

ZÁVERY Z ROKOVANIA Obecného zastupiteľstva obce Ostrov prijaté dňa K bodu č. 1: Zahájenie, schválenie programu zasadnutia Uznesenie č. 01/0

ZÁVERY Z ROKOVANIA Obecného zastupiteľstva obce Ostrov prijaté dňa K bodu č. 1: Zahájenie, schválenie programu zasadnutia Uznesenie č. 01/0 ZÁVERY Z ROKOVANIA Obecného zastupiteľstva obce Ostrov prijaté dňa 10.04.2017 K bodu č. 1: Zahájenie, schválenie programu zasadnutia Uznesenie č. 01/04/2017 návrh programu rokovania OZ predložený starostom

Podrobnejšie

Zápisnica č. 3 Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej konaného dňa Overovatelia: Prítomní: Neprítomný: Ing. Mila

Zápisnica č. 3 Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej konaného dňa Overovatelia: Prítomní: Neprítomný: Ing. Mila Zápisnica č. 3 Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej konaného dňa 25.4.2019 Overovatelia: Prítomní: Neprítomný: Ing. Milan Belej, Dalibor Jakal podľa prezenčnej listiny Krajčík

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo – Farná

Obecné zastupiteľstvo – Farná Číslo: OZ - 18/2013 Obecné zastupiteľstvo Farná Z á p i s n i c a 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 25. októbra 2013 Z á p i s n i c a 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 25. októbra

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny, kto

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny, kto Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa 26.01.2015 Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice. Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

Uznesenie zo dna OZ v Žikave

Uznesenie zo dna OZ v Žikave O B E C Ž I K A V A Č.J.: 241/2018 U Z N E S E N I A OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA zo dňa 21.06.2018 UZNESENIE č.198/2018 z 21.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Žikave k bodu č. 2 Zloženie sľubu náhradníka

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program:

Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program: Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Kontrola plnenia uznesení.

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lehota, konaného dňa 16. novembra 2016 na obecnom úrade v Lehote Prítomní: Staros

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lehota, konaného dňa 16. novembra 2016 na obecnom úrade v Lehote Prítomní: Staros Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lehota, konaného dňa 16. novembra 2016 Prítomní: Starosta: Milan Chmelár Poslanci: Alexander Gála, Radoslav Kriváček, Juraj Pavel, Terézia

Podrobnejšie

Obec Čremošné Z Á P I S N I C A z verejného mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom, ktoré sa konalo v kancelárii obecn

Obec Čremošné Z Á P I S N I C A z verejného mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom, ktoré sa konalo v kancelárii obecn Obec Čremošné Z Á P I S N I C A z verejného mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom, ktoré sa konalo 20.07.2018 v kancelárii obecného úradu v Čremošnom o 17:00 hod. Prítomní: podľa

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia OZ upravená _1_

Zápisnica zo zasadnutia OZ upravená _1_ Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pribeník konaného dňa 09.05.2017 v kultúrnom dome v Pribeníku Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba overovateľov zápisnice 3. Kontrola

Podrobnejšie

ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. K

ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. K ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2015 PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. Kontrola plnenia uznesení 4. Prerokovanie návrhu všeobecne

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách, konaného dňa v zasadačke obecného úradu Prítomní: Ing. Igor Bojnanský, Blan

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách, konaného dňa v zasadačke obecného úradu Prítomní: Ing. Igor Bojnanský, Blan Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách, konaného dňa 10. 04. 2017 v zasadačke obecného úradu Prítomní: Ing. Igor Bojnanský, Blanka Čagáneková, Ing. Jaroslav Gubáň, Rastislav Kubíček,

Podrobnejšie

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote konaného dňa , o hod v zasadacej miestnosti obecného úradu Uznesenie č.

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote konaného dňa , o hod v zasadacej miestnosti obecného úradu Uznesenie č. Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote konaného dňa 29.06.2018, o 16.00 hod v zasadacej miestnosti obecného úradu Uznesenie č. 24/2018 A, Schvaľuje 1. Program zasadnutia obecného

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica III. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Smolenice zo dňa 9.4.2015 Miesto: KD v Smoleniciach Dňa: 09.04.2015 Na zasadnutí bolo prítomných 11 poslancov z 11 poslancov. Starosta skonštatoval,

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, konaného dňa 19.10.2016 v kancelárii obecného úradu o 16,00 hod.. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Počet poslancov : 5 Počet prítomných

Podrobnejšie

Zápisnica 21 riadne OZ

Zápisnica 21 riadne OZ OBECNÝ ÚRAD DEMANDICE Z Á P I S N I C A z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa o 17.00 hodine Zápisnica z 21.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Demandiciach, konaného

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Banské, konaného Prítomní: starosta obce: Štefan Petruň poslanci: Baran Dušan - osp

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Banské, konaného Prítomní: starosta obce: Štefan Petruň poslanci: Baran Dušan - osp Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Banské, konaného 21.08.2017 Prítomní: starosta obce: Štefan Petruň poslanci: Baran Dušan - ospravedlnený Džerenga Mikuláš Baran Štefan - ospravedlnený

Podrobnejšie

Uznesenie č. 1/ zo 7. zasadnutia OZ Palárikovo dňa K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie: Obecné zastupiteľst

Uznesenie č. 1/ zo 7. zasadnutia OZ Palárikovo dňa K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie: Obecné zastupiteľst Uznesenie č. 1/190627 K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie: C1) z r i a ď u j e Návrhovú komisiu v zložení poslancov: Marek Zálešák, poslanec OZ predseda, Mgr. Mário Rudinský,

Podrobnejšie

K bodu programu č. 1 Text : Otvorenie Uznesenie č. 31/2014 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa o 18,00 hodine

K bodu programu č. 1 Text : Otvorenie Uznesenie č. 31/2014 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa o 18,00 hodine K bodu programu č. 1 Text : Otvorenie Uznesenie č. 31/2014 a) konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny program zasadnutia obecného zastupiteľstva K bodu

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč zo dňa 15. decembra

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč zo dňa 15. decembra Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč zo dňa 15. decembra 2018 1 Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč konaného dňa 15. decembra 2018 Prítomní

Podrobnejšie

ZÁPISNICA

ZÁPISNICA ZÁPISNICA zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 26.03.2014 o 18,00 hod. v novej PZ v Kľačanoch Prítomní: Starostka obce: Poslanci OZ: Ospravedlnení poslanci: Ospravedlnená

Podrobnejšie

Zápisnica z

Zápisnica z Z á p i s n i c a zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 22.8. 2018 V Lukáčovciach 27.8.2018 Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva,

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 3/2018 Obce Demänovská Dolina zo dňa Obecné zastupiteľstvo v Demän

U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 3/2018 Obce Demänovská Dolina zo dňa Obecné zastupiteľstvo v Demän U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 Berie na vedomie určenie Volí 1) Marianny Magurovej za zapisovateľku zápisnice OZ č. 03/2018. 2) Tibora Kočtúcha a Andreja Prevuzňáka za overovateľov zápisnice OZ č. 03/2018.

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH KONANÉHO DŇA 06 - novembra Prítomní : Neprítomní: František Barci - starosta

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH KONANÉHO DŇA 06 - novembra Prítomní : Neprítomní: František Barci - starosta Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH KONANÉHO DŇA 06 - novembra- 2018 Prítomní : Neprítomní: František Barci - starosta obce Poslanci : Ing. Andrea Albertová, Erzsébet Podracky,

Podrobnejšie

Uznesenie / návrh/

Uznesenie / návrh/ U Z N E S E N I E zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Oľšov konaného dňa 28.07.2017. Obecné zastupiteľstvo na svojom štvrtom zasadnutí prerokovalo : 2. Voľbu návrhovej komisie a overovateľov

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a zo 06. zasadnutia OcZ, konaného dňa 09.05.2019 na OcÚ v Rudňanoch Prítomní: podľa prezenčnej listiny Počet prítomných poslancov OcZ: 9 Neprítomní ospravedlnení: 2 p. Martin Hozza, p.

Podrobnejšie

Uznesenie č. 1/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lúčky prijaté na rokovaní dňa 26. februára 2019 v Lúčkach K bodu č. 2 Obecné zastupiteľ

Uznesenie č. 1/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lúčky prijaté na rokovaní dňa 26. februára 2019 v Lúčkach K bodu č. 2 Obecné zastupiteľ Uznesenie č. 1/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lúčky prijaté na rokovaní dňa K bodu č. 2 Schvaľuje program zasadnutia OZ zo dňa 26.2.2019 tak, ako bolo predložené. Za 5 Anton Holička, Peter

Podrobnejšie

U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa v kultúrnom dome so začiatkom o h

U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa v kultúrnom dome so začiatkom o h U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa 14. 01. 2016 v kultúrnom dome so začiatkom o 18.00 hodine. K bodu 2/ Návrh na zapisovateľa, overovateľov

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa 16.03.2016 Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania: Mgr. Jana Kyščíková Brigita Bagoniová Zápis priebehu

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia OcZ

Zápisnica zo zasadnutia OcZ Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce zo dňa 6. mája 2017 Prítomní: viď prezenčná listina Program zasadnutia: 1. Úvod 2. Kontrola uznesení 3. Schválenie predaja pozemkov

Podrobnejšie

Zápisnica z 7.03

Zápisnica z 7.03 Z á p i s n i c a z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 07.03.2019 V Lukáčovciach 8.03.2019 Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré

Podrobnejšie

V zor návrhu uznesení pre

V zor návrhu uznesení pre Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Michalová konaného dňa 13. marca 2018 určuje Uznesenie č. 1/2018 a) Janu Herichovú za zapisovateľku zápisnice b) Mgr. Jána Dianiša a Františka Vojtasa

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany, konaného dňa 23. 09. 2014 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ Nemčiňany. Rokovanie 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany

Podrobnejšie

Uznesenie č

Uznesenie č Uznesenie č. 1/2018 zo dňa 03. 01. 2018 Schvaľuje program zasadnutia doplnený podľa návrhu starostky v bode 3, 4 spresnený text, 6 a 7 ako nový bod: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach dňa Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5 Prítomní poslan

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach dňa Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5 Prítomní poslan Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach dňa 5.12.2018 Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5 Prítomní poslanci: 1. Ľuboš Bango 2. Mária Botková 3. Anna Krajčovičová

Podrobnejšie

Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a

Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a miesto konania: 10. apríla 2017, Obecný úrad Dvory

Podrobnejšie

O B E C H R A B K O V

O B E C    H R A B K O V O B E C H R A B K O V Hrabkov č. 81, 082 33 Hrabkov ZÁPISNICA z prvého ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 01.12.2018 o 16:30 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrabkove

Podrobnejšie

Dokument1

Dokument1 Obec Pusté Sady, 925 54 Pusté Sady Z á p i s n i c a zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch Dátum konania : 12. júna 2018 o 18.00 hodine Prítomní : podľa prezenčnej listiny,

Podrobnejšie

zápisnica

zápisnica Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horňa, konaného dňa 12.12.2016 Prítomní: Starosta obce: Ing. Slavomír Pšak Poslanci: Marek Buber, Anna Hvižďáková, Ján Krištof, Bc. Ján Šalapka Ďalší

Podrobnejšie

Uznesenie z

Uznesenie z A. schvaľuje Program zasadnutia OZ v Modranoch 207/2018 k programu zasadnutia OZ 1. Otvorenie 2. Schválenie programu zasadnutia 3. Určenie overovateľov zápisnice 4. Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Podrobnejšie

Zápisnica Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného dňa o hod. v zasadačke OcÚ Prítomní poslanci: podľa priložene

Zápisnica Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného dňa o hod. v zasadačke OcÚ Prítomní poslanci: podľa priložene Zápisnica Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného dňa 20.05. 2015 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

Prijaté uznesenia 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch, konaného dňa 23. marca 2016 Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch Uznesenie č. 158/2

Prijaté uznesenia 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch, konaného dňa 23. marca 2016 Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch Uznesenie č. 158/2 Prijaté uznesenia 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch, konaného dňa 23. marca 2016 č. 158/2016/12 program rokovania 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch nasledovne: 1. Otvorenie

Podrobnejšie

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa K bodu 1 Zasadnu

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa K bodu 1 Zasadnu OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa 29.11.2016 K bodu 1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej OZ/ otvoril a viedol

Podrobnejšie

ZÁ P I S N I C A č

ZÁ P I S N I C A č ZÁ P I S N I C A č. 7/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo dňa 5. novembra 2014 o 17. 00 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu. PRÍTOMNÍ: Ing. Peter Davidík, starosta

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A

Z Á P I S N I C A Z Á P I S N I C A z 20. zasadnutia finančnej komisie pri MZ Bratislava - Vrakuňa, konaného dňa 12.2.2018 Prítomní: podľa prezenčnej listiny. Program: 1. Kontrola úloh 2. Prerokovanie Návrhu zmeny dodatku

Podrobnejšie

Obec Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY U Z N E S E N I A z XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch Číslo: Obsah uznesenia: XVII-1/2016 k Schváleniu programu zasadnutia

Podrobnejšie

UZNESENIA OZ OBCE SOLOŠNICA ZO DŇA UZNESENIE č. 21 /2019 (k bodu 1) Obecné zastupiteľstvo v Sološnici a) s c h v a ľ u j e program rokovania

UZNESENIA OZ OBCE SOLOŠNICA ZO DŇA UZNESENIE č. 21 /2019 (k bodu 1) Obecné zastupiteľstvo v Sološnici a) s c h v a ľ u j e program rokovania UZNESENIA OZ OBCE SOLOŠNICA ZO DŇA 17.6.2019 UZNESENIE č. 21 /2019 (k bodu 1) a) s c h v a ľ u j e program rokovania podľa pozvánky b) u r č u j e zapisovateľa Martu Kuklovskú, overovateľov: JUDr. Magdaléna

Podrobnejšie

Uznesenie a zápisnica

Uznesenie a zápisnica Obec Plavnica, 065 45 Plavnica 121 Uznesenia č. 19-35/2015 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plavnici konaného dňa 20.05.2015 Uznesenie č. 19/2015 K bodu 2: Schválenie programu 1. rokovania OZ

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Z\341pisnica z 22. zasadnutia OZ docx)

(Microsoft Word - Z\341pisnica z 22. zasadnutia OZ docx) ZÁPISNICA z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch, konaného dňa 1.12.2017 Prítomní: starosta obce: poslanci: JUDr. Juraj Guzej Mgr. Ján Bača Ing. Maroš Obrin Ing. Anton Oporoska Jozef Dobranský

Podrobnejšie

OBEC HOROVCE Obecný úrad Horovce č.d.25, Tel , IČO: , Z Á P I S N I C A z riadneho obecného zas

OBEC HOROVCE Obecný úrad Horovce č.d.25, Tel , IČO: ,   Z Á P I S N I C A z riadneho obecného zas OBEC HOROVCE Obecný úrad Horovce č.d.25, 07202 Tel. 0566495731, IČO: 00325198, e-mail: ouhorovce@stonline.sk Z Á P I S N I C A z riadneho obecného zastupiteľstva obce Horovce konaného dňa: 30.05.2018 Prítomní

Podrobnejšie

UZN.

UZN. Uznesenie č. 1/1/2019 K bodu 1. Záverečný účet obce za rok 2018 prerokovalo, podľa zákona č. 586/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, záverečný účet obce a schvaľuje ho bez výhrad.

Podrobnejšie

13 Návrh na odpredaj podielu pol stavby v prospech Fiesta, s.r.o. Pekná cesta ako prípad hodný OZ

13 Návrh na odpredaj podielu pol stavby v prospech Fiesta, s.r.o. Pekná cesta ako prípad hodný OZ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA 13 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača dňa 16.2.2016 Návrh na odpredaj podielu ½ stavby súp. č. 2454 na pozemku parc. č. 17366/4 v k.ú Rača

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia dňa Uznesenie č. 50/2016 z Obecné zastupiteľstvo v Lubine súhlasí

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia dňa Uznesenie č. 50/2016 z Obecné zastupiteľstvo v Lubine súhlasí Uznesenie č. 50/2016 z 26.5.2016 Obecné zastupiteľstvo v Lubine súhlasí s určením poslancov: Ing. Iveta Petrovičová a Mgr. Anna Machajdíková za overovateľov zápisnice. _ Uznesenie č. 51/2016 z 26.5.2016

Podrobnejšie

Obec Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY U Z N E S E N I A z XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch Číslo: Obsah uznesenia: XIV-1/2016 XIV-2/2016 XIV-3/2016 XIV-4/2016 XIV-5/2016

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Plešivec, zo dňa U Z N E S E N I E č.1-29/xxiii-2016-oz Obecné zastupiteľst

U Z N E S E N I E z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Plešivec, zo dňa U Z N E S E N I E č.1-29/xxiii-2016-oz Obecné zastupiteľst U Z N E S E N I E z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Plešivec, zo dňa 29.06.2016 U Z N E S E N I E č.1-29/xxiii-2016-oz s ch v a ľ u j e Program rokovania Hlasovanie Prítomní: 5 Za: 5 Proti:

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVAN

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVAN MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVANÉMU ZÁMERU SCHVÁLIŤ PODANIE ŽIADOSTÍ NA DOTÁCIU A ÚVER

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E

U Z N E S E N I E U Z N E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podolí, konaného dňa 11.01.2016 o 19.oo hodine v zasadačke OcÚ. - K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/:

Podrobnejšie

Obecný úrad Plavecký Mikuláš

Obecný úrad Plavecký Mikuláš Obec Plavecký Mikuláš Obecný úrad, 906 35 Plavecký Mikuláš 307 Z á p i s n i c a z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 7. júla 2014 o 18.30 hodine v budove Obecného úradu.

Podrobnejšie

NÁVRH NA UZNESENIE

NÁVRH NA UZNESENIE NÁVRH NA UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 23.4.2015 K bodu 2: Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa, voľba komisie a overovateľov správnosti zápisnice I./ schvaľuje

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa v Streženiciach. Prítomní: podľa prezenčnej listiny - Program: prilož

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa v Streženiciach. Prítomní: podľa prezenčnej listiny - Program: prilož Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.08. 2014 v Streženiciach. Prítomní: podľa prezenčnej listiny - Program: priložený k zápisnici Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

Obecný úrad Plavecký Mikuláš

Obecný úrad Plavecký Mikuláš Obec Plavecký Mikuláš Obecný úrad, 906 35 Plavecký Mikuláš 307 Z á p i s n i c a z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 04.júna 2019 o 19:00 hodine v budove Obecného úradu. Prítomní:

Podrobnejšie

Obec Svätý Kríž Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svätom Kríži č. 4/2016 dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny k bodu 1:

Obec Svätý Kríž Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svätom Kríži č. 4/2016 dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny k bodu 1: Obec Svätý Kríž Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svätom Kríži č. 4/2016 dňa 27.05.2016 Prítomní: podľa prezenčnej listiny k bodu 1: Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta

Podrobnejšie

Uznesenia OcZ

Uznesenia OcZ Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Trenčianska Turná konaného dňa 24.10.2018 K bodu 1. Otvorenie. Uznesenie č. 166/10-2018 zo dňa 24.10.2018 zaradiť do programu rokovania: - rozpočtové opatrenie

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa 22. novembra 2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Považanoch P r í t o

Z á p i s n i c a z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa 22. novembra 2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Považanoch P r í t o Z á p i s n i c a z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa 22. novembra 2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Považanoch P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny P r o g r a m: 1. Kontrola

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra 2017 -------------------------------------------------------------------------------- Prítomní: Starosta obce:

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava-Vajnory Materiál na rokovanie MZ K bodu: 12 MČ Bratislava-Vajnory dňa Návrh na schválenie prípadu hodného osobitnéh

Mestská časť Bratislava-Vajnory Materiál na rokovanie MZ K bodu: 12 MČ Bratislava-Vajnory dňa Návrh na schválenie prípadu hodného osobitnéh Mestská časť Bratislava-Vajnory Materiál na rokovanie MZ K bodu: 12 MČ Bratislava-Vajnory dňa 17.04.2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č.

Podrobnejšie

Zápisnica z 11. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva Dunajskej Lužnej v roku 2017 zo dňa konaného v zasadačke OcÚ Prítomní: príto

Zápisnica z 11. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva Dunajskej Lužnej v roku 2017 zo dňa konaného v zasadačke OcÚ Prítomní: príto Zápisnica z 11. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva Dunajskej Lužnej v roku 2017 zo dňa 07. 11. 2017 konaného v zasadačke OcÚ Prítomní: prítomní poslanci v počte 11 menovite: pp. Oltus, Patrnčiak,

Podrobnejšie

Zapisnica_c_3_2015

Zapisnica_c_3_2015 Č. 3/2015 Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13. júna 2015 Prítomní : príloha prezenčnej listiny k zápisnici Program: 1. Otvorenie zasadnutia a) Určenie zapisovateľa a overovateľov

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku, konaného dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí pr

U Z N E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku, konaného dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí pr U Z N E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku, konaného dňa 28.12.2018 Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo tento program: Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

U Z N E S E N I A

U Z N E S E N I A U Z N E S E N I A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči konaného dňa 20.9.2012 K bodu č.2 Schválenie programu zasadnutia OZ Uznesenie č. 178 -OZ/2012 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči schvaľuje

Podrobnejšie

Miestne zastupiteľstvo úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 25. septembra 2018 Materiál číslo 486/2

Miestne zastupiteľstvo úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 25. septembra 2018 Materiál číslo 486/2 Miestne zastupiteľstvo úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 25. septembra 2018 Materiál číslo 486/2018 Žiadosť o prevod garsónového bytu do osobného vlastníctva,

Podrobnejšie

Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač UZNESENIA z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač konaného Návrhová komisia : Cyril Paleč

Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač UZNESENIA z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač konaného Návrhová komisia : Cyril Paleč Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač UZNESENIA z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač konaného 20.9.2018 Návrhová komisia : Cyril Palečka, Tomáš Škamla Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač

Podrobnejšie

UZNESENIE z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe konaného dňa Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia

UZNESENIE z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe konaného dňa Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia UZNESENIE z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe konaného dňa 19.08.2016 Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia UZNESENIE č. 30/2016 K bodu: Určenie zapisovateľa a

Podrobnejšie

Obec Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY U Z N E S E N I A z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch Číslo: Obsah uznesenia: XVIII-1/2016 k Schváleniu programu zasadnutia

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie Mi

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie Mi Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka ---------------------------------------------------------------------------- Materiál na rokovanie Miestnej rady dňa 10. júna 2014 Materiál číslo: 68/2014

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA / 2015 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 18

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA / 2015 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 18 Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA 30-38 / 2015 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU PREROKOVALO: Program: 1. Otvorenie, procedurálne otázky primátor mesta 2. Interpelácie

Podrobnejšie

Zoznam uznesení zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany konaného dňa Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Breza

Zoznam uznesení zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany konaného dňa Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Breza Zoznam uznesení zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany konaného dňa 15.11.2017 Uznesenie č. 66/2017 Program štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany.

Podrobnejšie

M e s t o L u č e n e c Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci Strana 1 z 8 Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Luče

M e s t o L u č e n e c Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci Strana 1 z 8 Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Luče M e s t o L u č e n e c Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci Strana 1 z 8 Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci na 2. riadnu schôdzu konanú dňa: 03.02.2015 Číslo:

Podrobnejšie

Microsoft Word zasadnutie.doc

Microsoft Word zasadnutie.doc Z á p i s n i c a z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo dňa 28.09.2018 v malej sále KD o 18.30 h. Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny príloha č. 1 Program: 1.

Podrobnejšie

U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo

U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo uznesením č.159/2016-msz b e r i e n a v e d o m i

Podrobnejšie

Kópia – Smernica PS

Kópia – Smernica PS Obec P r e s t a v l k y S M E R N I C A č. 1/2010 Schválená Uznesením č. 37/2010 zo dňa 11.11.2010 Obecným zastupiteľstvom obce Prestavlky Spracovanie a predkladanie materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

TE-1591, Rodinné centrum Slunce

TE-1591, Rodinné centrum Slunce TE -1591/2013 50249/OSM/2013 Rodinné centrum Slunce n.o., zastúpené konateľkou Silviou Téglásovou, sídlom Vážskeho brehu 152/17, 945 01 Komárno Kava žiada o prenájom budovy býv. školy v Kave na dobu 50

Podrobnejšie

Uznesenie č. 335/2018 z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vinodol zo dňa

Uznesenie č. 335/2018 z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vinodol zo dňa Uznesenie č. 335/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,

Podrobnejšie

O b e c V i n i č k y, ul

O b e c  V i n i č k y, ul O b e c V i n i č k y, ul. Tokajská 191/5, 076 31 Viničky, IČO: 00332101 Tel./fax: 056/63 73 281 E-mail: obecvinicky@kid.sk Číslo: 7/2016 vo Viničkách, dňa 14.11.2016 Z Á P I S N I C A Napísaná v priebehu

Podrobnejšie

Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č

Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č. 219, 951 77 Ladice Z á p i s n i c a zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 14. októbra 2013 v zasadacej miestnosti OZ o 19.00 hod. Prítomní:

Podrobnejšie

Zapisovateľ: Overovatelia: Uznesenia zo 6. zasadnutia OcZ konaného dňa Erika Knižková Norbert Kaclík, Miroslava Kňazíková Vyhotovené: 14.6.

Zapisovateľ: Overovatelia: Uznesenia zo 6. zasadnutia OcZ konaného dňa Erika Knižková Norbert Kaclík, Miroslava Kňazíková Vyhotovené: 14.6. Zapisovateľ: Overovatelia: Uznesenia zo 6. zasadnutia OcZ konaného dňa 12.06.2019 Erika Knižková Norbert Kaclík, Miroslava Kňazíková Vyhotovené: 14.6.2019 UZNESENIE PREDMET/POPIS MENO POSLANCA HLASOVANIE

Podrobnejšie

O b e c Š e n k v i c e Námestie Gabriela Kolinoviča č. 5, Šenkvice tel.: 033/ , fax.: 033/ V Šenkviciach, dňa VÝPIS U

O b e c Š e n k v i c e Námestie Gabriela Kolinoviča č. 5, Šenkvice tel.: 033/ , fax.: 033/ V Šenkviciach, dňa VÝPIS U Uznesenie č. 1-III./OZ/2017 v zmysle ustanovenia 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) s c h v a ľ u j e návrhovú komisiu v zložení:

Podrobnejšie

uznesenie č. 35

uznesenie č. 35 U Z N E S E N I E z 35. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch konaného dňa 18. októbra 2017 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 35. plánovanom zasadnutí dňa 18.októbra

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 24. novembra 2015 Materiál číslo :125/2015 Návrh na predaj po

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 24. novembra 2015 Materiál číslo :125/2015 Návrh na predaj po Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 24. novembra 2015 Materiál číslo :125/2015 Návrh na predaj pozemku, parc. č. 4098/4 pre Ladislava Szalacsiho Predkladateľ:

Podrobnejšie

Uznesenie č. 1/ zo 6. zasadnutia OZ Palárikovo dňa K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. Obecné zastupiteľst

Uznesenie č. 1/ zo 6. zasadnutia OZ Palárikovo dňa K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. Obecné zastupiteľst Uznesenie č. 1/190530 K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. C1) z r i a ď u j e Návrhovú komisiu v zložení poslancov: Ing. Igor Rezdovič, poslanec OZ predseda, Marek Zálešák,

Podrobnejšie

Mesto Sliač, Letecká ul

Mesto Sliač, Letecká ul Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač UZNESENIA zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač konaného 24. 9. 2015 Návrhová komisia: Ing. Dušan Hancko Marek Moravčík Mesto Sliač, Letecká ul. č.

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčky Z á p i s n i c a napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúčky, konaného dňa v kancelárii sta

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčky Z á p i s n i c a napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúčky, konaného dňa v kancelárii sta Obecné zastupiteľstvo obce Lúčky Z á p i s n i c a napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúčky, konaného dňa 22.05.2018 v kancelárii starostu obce Prítomní: - 8 poslancov Obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

Uznesenie č z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ďanovej konaného dňa 22. júna Obecné zastupiteľstvo v Ďanovej v zmysle 12

Uznesenie č z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ďanovej konaného dňa 22. júna Obecné zastupiteľstvo v Ďanovej v zmysle 12 Uznesenie č. 11-2018 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Milan Taraba, Bronislava Bukvová Uznesenie č. 12-2018 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice

Podrobnejšie