E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ júl 2011 DOHODA

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ júl 2011 DOHODA"

Prepis

1 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ júl 2011 Rev.1/Add.48/Rev.5/Amend.1 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ NA KOLESOVÝCH V A O PODMIENKACH VZÁJOMNÉHO UZNÁVANIA HOMOLOGIZÁCIÍ UDELENÝCH NA ZÁKLADE TÝCHTO PREDPISOV. */ (Revízia 2, vátane zmien, ktoé nadobudli platnosť 16. októba 1995) Dodatok 48: Pedpis č. 49 Revízia 5 Zmena 1 Doplnok 4 k séii zmien 05 Dátum nadobudnutia platnosti: 23. jún 2011 JEDNOTNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OPATRENÍ PROTI EMISIÁM PLYNNÝCH A TUHÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO VZNETOVÝCH MOTOROV POUŽÍVANÝCH VO VOZIDLÁCH A EMISIÁM PLYNNÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZÁŽIHOVÝCH MOTOROV POUŽÍVANÝCH VO VOZIDLÁCH, POHÁŇANÝCH ZEMNÝM PLYNOM ALEBO SKVAPALNENÝM ROPNÝM PLYNOM ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV */ Pedchádzajúci názov Dohody: Dohoda o pijatí jednotných podmienok pe homologizáciu a o vzájomnom uznávaní homologizácie výstoja a súčasti motoových vozidiel, v Ženeve 20. maca 1958.

2 Obsah, Vloží sa tento odkaz na novú pílohu 4C a jej doplnok 1: "... Píloha 4C - Skúšobný postup na meanie počtu tuhých častíc Doplnok 1 Zaiadenie na meanie počtu emisií tuhých častíc Píloha " Text pedpisu, Vloží sa táto nová píloha 4C a jej doplnok 1: "Píloha 4C SKÚŠOBNÝ POSTUP NA MERANIE POČTU TUHÝCH ČASTÍC 1. Uplatniteľnosť Táto píloha sa v súčasnosti neuplatňuje na účely homologizácie podľa tohto pedpis. Bude sa uplatňovať v budúcnosti. 2. Úvod 2.1. V tejto pílohe sa opisuje metóda zisťovania počtu emisií tuhých častíc z motoov, ktoé sa skúšajú podľa skúšobných postupov uvedených v pílohe 4B. Pokiaľ nie je uvedené inak. všetky skúšobné podmienky, postupy a požiadavky sú ovnaké ako v pílohe 4B. 3. Odbe vzoiek 3.1. Počet emisií tuhých častíc Počet emisií tuhých častíc sa meia nepetžitým odbeom vzoiek buď zo systému iedenia časti pietoku alebo opísaného v pílohe 4B, doplnok 3, bod A a A alebo systému iedenia plného pietoku opísaného v pílohe 4B, doplnok 3, bod A a A Filtovanie iedidla Riedidlo na pimáne a pípadne sekundáne iedenie výfukového plynu v systéme iedenia pechádza filtami, ktoé spĺňajú požiadavky na vysoko účinný filte vzduchových častíc (HEPA) v podbode Filte iedidla (DAF) pílohy 4B, doplnok 3, body A o A Riedidlom môže byť nepovinne devené uhlie pemyté pedtým, než pejde do filta HEPA na zníženie a stabilizáciu koncentácií uhľovodíkov v iedidle. Odpoúča sa, aby sa ped filtom HEPA a za pemývačom deveného uhlia inštaloval filte huboznných častíc v pípade, že sa použije. 4. Činnosť systému odbeu vzoiek 4.1. Kompenzácia pietoku vzoky na meanie počtu tuhých častíc systémy iedenia plného pietoku Na kompenzáciu hmotnostného pietoku odobatého zo systému iedenia na odbe vzoiek na meanie počtu tuhých častíc sa odobatý hmotnostný pietok 1

3 (filtovaný) váti do iediaceho systému. Altenatívne sa celkový hmotnostný pietok v systéme iedenia môže matematicky koigovať na odobatý pietok vzoky na meanie počtu tuhých častíc. Keď je celkový hmotnostný pietok odobatý z iediaceho systému na účely odbeu na meanie počtu tuhých častíc menší než 0,5 % celkového pietoku ziedených výfukových plynov v iediacom tuneli (med) táto koekcia alebo návat pietoku sa nebeú do úvahy Kompenzácia pietoku vzoky na meanie počtu tuhých častíc systémy iedenia časti pietoku V pípade systémov iedenia časti pietoku sa hmotnostný pietok odobatý zo systému iedenia na odbe vzoiek na meanie počtu tuhých častíc beie do úvahy pi egulácii popocionality odbeu vzoiek. To sa dosiahne buď pívodom púdu vzoky počtu tuhých častíc do systému iadenia ped zaiadením na meanie pietoku, alebo matematickou koekciou uvedenou v bode V pípade systémov iedenia časti pietoku typu odbeu celej vzoky sa koiguje aj hmotnostný pietok odobatý na odbe vzoiek na meanie počtu častíc podľa bodu Okamžitý púd výfukových plynov do systému iedenia (q mp ), použitý na eguláciu popocionality odbeu vzoiek sa koiguje podľa jednej z nasledujúcich metód; (a) V pípade, že je odobatý púd vzoky na meanie počtu tuhých častíc znehodnotený, ovnica (83) v pílohe 4B, bode sa nahadí takto: q = q q + q mp mdew mdw ex q mp = púd vzoky výfukových plynov do systému iedenia časti pietoku, kg/s q mdew = pietok ziedených výfukových plynov, kg/s q mdw = hmotnostný pietok iediaceho vzduchu, kg/s q ex = hmotnostný pietok vzoky počtu tuhých častíc, kg/s Signál q ex odoslaný do egulátoa systému časti pietoku musí byť vždy pesný v ozmedzí 0,1 % q mdew a mal by sa odosielať s fekvenciou aspoň 1 Hz. (b) V pípade, že je odobatý púd vzoky na meanie počtu tuhých častíc úplne alebo čiastočne znehodnotený, no do iediaceho systému sa ped zaiadením na meanie pietoku pivádza ekvivalentný púd, ovnica (83) v pílohe 4B, bode sa nahadí takto: q mp = q mdew q mdw + q ex q sw q mp = púd vzoky výfukových plynov do systému iedenia časti pietoku, kg/s q mdew = pietok ziedených výfukových plynov, kg/s q mdw = hmotnostný pietok iediaceho vzduchu, kg/s = hmotnostný pietok vzoky počtu tuhých častíc, kg/s q ex 2

4 q sw = hmotnostný pietok pivádzaný do iediaceho tunela na kompenzáciu odobatej vzoky na meanie počtu tuhých častíc, kg/s. Rozdiel medzi q ex a q sw odoslaný do egulátoa systému časti pietoku musí byť vždy pesný v ozmedzí 0,1 % q mdew. Signál by sa mal odosielať s fekvenciou aspoň 1 Hz Koekcia meania PM Keď sa zo systému iedenia časti pietoku celej vzoky odobeie púd na meanie počtu tuhých častíc, hmotnosť častíc (m PM ) vypočítaná v pílohe 4B, bode alebo na účely započítania odobatého púdu, sa koiguje takto. Táto koekcia sa vyžaduje dokonca aj vtedy, keď sa filtovaný odobatý púd váti do systémov iedenia časti pietoku. msed mpm,co = mpm m m ( ) sed ex m PM,co = hmotnosť častíc koigovaná vzhľadom na odobatý púd vzoky na meanie počtu tuhých častíc, g/skúška, m PM = hmotnosť častíc učená podľa pílohy 4B, bodu alebo , g/skúška, m sed = celková hmotnosť ziedeného výfukového plynu pechádzajúceho cez iediaci tunel, kg, m ex = celková hmotnosť ziedeného výfukového plynu odobatého z iediaceho tunelu na účely odbeu vzoiek na meanie počtu tuhých častíc, kg Popocionalita odbeu vzoiek zo systému iedenia časti pietoku Na meanie počtu tuhých častíc sa použije hmotnostný pietok učený podľa ktoejkoľvek z metód opísaných v pílohe 4B, bodoch až , na eguláciu systému iedenia časti pietoku za účelom popocionality vzoky k pietoku výfukových plynov. Úoveň popocionality sa kontoluje egesnou analýzou medzi vzokou a púdom výfukového plynu v súlade s pílohou 4B, bodom Učenie počtu tuhých častíc 5.1. Časová synchonizácia V pípade systémov iedenia časti pietoku sa čas zotvania v systéme odbeu vzoiek na meanie počtu tuhých častíc a meacom systéme zohľadní časovou synchonizáciou signálu so skúšobným cyklom a pietokom výfukových plynov podľa postupov uvedených v pílohe 4B bodov and Doba tansfomácie systému odbeu vzoiek na meanie počtu tuhých častíc a meacieho systému sa učí podľa bodu doplnku 1 k tejto pílohe Učenie počtu tuhých častíc systémom iedenia časti pietoku Keď sa odobeajú vzoky na meanie počtu tuhých častíc pomocou systému iedenia časti pietoku podľa postupov stanovených v pílohe 4B, bode 8.4., 3

5 počet tuhých častíc emitovaných počas cyklu sa vypočíta pomocou tejto ovnice: m N = 1,293 edf 6 k c 10 s f N = počet tuhých častíc emitovaných počas skúšobného cyklu, m edf = hmotnosť ekvivalentného ziedeného výfukového plynu počas cyklu, učená podľa pílohy 4B bodu , kg/skúška, k = kalibačný fakto na koekciu meaní počítadla tuhých častíc na úoveň efeenčného pístoja, keď sa tento fakto nepoužije vnútone v ámci počítadla tuhých častíc. Keď sa kalibačný fakto použije vnútone v ámci počítadla tuhých častíc, vo vyššie uvedenej ovnici sa pe k použije hodnota 1, c s = piemená koncentácia tuhých častíc zo ziedeného výfukového plynu koigovaná na štandadné podmienky (273,2 K a 101,33 kpa), častice/cm 3, f = edukčný fakto piemenej koncentácie častíc odstaňovača pchavých častíc špecifický pe nastavenie iedenia použité na skúšku. sa vypočíta z nasledujúcej ovnice: c s c s = i n = i= c 1 n s, i c s,i = spojité meanie koncentácie tuhých častíc v ziedenom výfukovom plyne z počítadla tuhých častíc, koigované z hľadiska dodžania štandadných podmienok (273,2 K and 101,33 kpa), častice/cm 3, n = počet meaní koncentácie tuhých častíc vykonaný počas tvania skúšky Učenie počtu tuhých častíc systémom iedenia plného pietoku Keď sa odobeajú vzoky na meanie počtu tuhých častíc pomocou systému iedenia plného pietoku podľa postupov stanovených v pílohe 4B, bode 8.5., počet tuhých častíc emitovaných počas cyklu sa vypočíta pomocou tejto ovnice: m 6 N = ed k c 10 s f 1,293 N = počet tuhých častíc emitovaných počas skúšobného cyklu, m ed = hmotnosť celkového pietoku ziedeného výfukového plynu počas cyklu, vypočítaná podľa ktoejkoľvek z metód opísaných v pílohe 4B, bodoch až , kg/skúška, k = kalibačný fakto na koekciu meaní počítadla tuhých častíc na úoveň efeenčného pístoja, keď sa tento fakto nepoužije vnútone 4

6 c s v ámci počítadla tuhých častíc. Keď sa kalibačný fakto použije vnútone v ámci počítadla tuhých častíc, vo vyššie uvedenej ovnici sa pe k použije hodnota 1, = piemená koncentácia tuhých častíc zo ziedeného výfukového plynu koigovaná na štandadné podmienky (273,2 K a 101,33 kpa), častice/cm 3, f = edukčný fakto piemenej koncentácie častíc odstaňovača pchavých častíc špecifický pe nastavenie iedenia použité na skúšku. c s c s = sa vypočíta z nasledujúcej ovnice: i n = i= 1 n c s, i c s,i = spojité meanie koncentácie tuhých častíc v ziedenom výfukovom plyne z počítadla tuhých častíc, koigované z hľadiska dodžania štandadných podmienok (273,2 K and 101,33 kpa), častice/cm 3, n = počet meaní koncentácie tuhých častíc vykonaný počas tvania skúšky Výsledok skúšky Pe každú jednotlivú WHSC, WHTC s teplým štatom a WHTC so studeným štatom špecifické emisie v počte tuhých častíc/kwh vypočítajú takto: N e = W act e = počet emitovaných tuhých/kwh, W act = skutočná páca cyklu podľa pílohy 4B, bodu , v kwh Systémy dodatočnej úpavy výfukových plynov s peiodickou egeneáciou V pípade motoov vybavených systémom dodatočnej úpavy výfukových plynov s peiodickou egeneáciou, sa emisie WHTC s teplým štatom vážia takto: e w n e + n e = n + n e w = vážený pieme špecifických emisií WHTC s teplým štatom, počet tuhých častíc/kwh, n = počet skúšok WHTC s teplým štatom bez egeneácie, n = počet skúšok WHTC s teplým štatom s egeneáciou (minimálne jedna skúška), e = piemené špecifické emisie bez egeneácie, počet tuhých častíc/kwh, 5

7 e = piemené špecifické emisie s egeneáciou, počet tuhých častíc/kwh,. Na učenie e platia tieto ustanovenia: (a) ak egeneácia tvá dlhšie než jedna WHTC s teplým štatom, vykonajú sa následne vykoná úplná séia skúšok WHTC s teplým štatom a emisie sa naďalej meajú bez úpavy teplôt a bez vypnutia motoa až kým sa nedokončí egeneácia a vypočíta sa pieme skúšok WHTC s teplým štatom; (b) ak sa egeneácia dokončí počas akéhokoľvek WHTC s teplým štatom, skúška pokačuje po celú dobu jej tvania. Po dohode s homologizačným ogánom sa na nastavenie egeneácie môže použiť násobkový fakto nastavenia alebo doplnkový fakto nastavenia založený na osvedčenej technickej analýze. Násobkové faktoy nastavenia egeneácie sa učia takto: ew k,u = (astúci) e e w k,d = (klesajúci) e Doplnkové faktoy nastavenia egeneácie sa učia takto: k,u = e e (astúci) w k,d = e e (klesajúci) w Nastavenie egeneácie k : (c) Uplatňuje sa na vážený výsledok skúšky WHTC podľa bodu , (d) môžu sa uplatniť na WHSC a WHTC so studeným štatom, ak egeneácia nastáva počas cyklu, (e) môžu ozšíiť na ostatných členov toho istého adu motoov, (f) môžu ozšíiť na iné ady motoov používajúce ovnaké systémy dodatočnej úpavy s pedchádzajúcim povolením homologizačného alebo cetifikačného ogánu, založeným na technickom dôkaze dodanom výobcom, že emisie sú podobné Vážený piemený výsledok skúšky WHTC V pípade WHTC je konečným výsledok skúšky vážený pieme skúšky so studeným a teplým štatom (pípadne vátane peiodickej egeneácie), vypočítaný pomocou jednej z nasledujúcich ovníc: (a) V pípade násobkového faktoa nastavenia egeneácie, alebo motoov bez peiodicky egeneačnej dodatočnej úpavy e = k ( 0,14 N ) + ( 0,86 N ) cold hot ( 0,14 W ) + ( ) act,cold 0,86 Wact,hot b) v pípade doplnkového faktoa nastavenia egeneácie 6

8 e = k + ( 0,14 N ) + ( 0,86 N ) cold hot ( 0,14 W ) + ( ) act,cold 0,86 Wact,hot N cold = celkový počet tuhých častíc emitovaných počas skúšobného cyklu WHTC so studeným štatom, N hot = celkový počet tuhých častíc emitovaných počas skúšobného cyklu WHTC s teplým štatom, W act,cold = skutočná páca cyklu počas skúšobného cyklu WHTC so studeným štatom podľa pílohy 4B, bodu , v kwh, W act,hot = skutočná páca cyklu počas skúšobného cyklu WHTC s teplým štatom podľa pílohy 4B, bodu , v kwh, k = fakto nastavenia egeneácie podľa bodu , alebo v pípade motoov bez peiodicky egeneačnej dodatočnej úpavy k = Zaokúhľovanie konečných výsledkov Konečné výsledky skúšky WHSC a vážené piemené výsledky skúšky WHTC sa zaokúhlia v jednom koku na ti platné číslice v súlade s nomou ASTM E 29 06B. Nie je povolené žiadne zaokúhľovanie medzihodnôt vedúcich ku konečnému výsledku emisií špecifických pe bzdenie. 6. Učenie počtu častíc pozadia iediaceho vzduchu 6.1. Na žiadosť výobcu motoa sa vzoky koncentácií počtu častíc pozadia v iediacom tuneli môžu odobeať ped skúškou alebo po nej z miesta za filtami častíc a uhľovodíkov do systému meania počtu častíc, za účelom učenia koncentácií častíc pozadia tunela Odpočítanie koncentácií počtu častíc pozadia tunela nie je povolené na účely homologizácie, no môže sa na žiadosť výobcu, s pedchádzajúcim súhlasom homologizačného ogánu, na účely kontoly zhody výoby ak môže výobca peukázať, že podiel pozadia tunela je značný a môže sa potom odpočítať od hodnôt nameaných v ziedenom výfukovom plyne. 7

9 Píloha 4C - Doplnok 1 ZARIADENIE NA MERANIE POČTU EMISIÍ TUHÝCH ČASTÍC 1. ŠPECIFIKÁCIE 1.1. Pehľad systému Systém odbeu vzoiek tuhých častíc pozostáva zo sondy alebo odbeového miesta odobeajúcich vzoky z homogénneho zmiešaného púdu v iediacom systéme ako je opísané v pílohe 4B, doplnku 3, bode A a A alebo A a A , odstaňovača pchavých častíc (VPR) ped počítadlom tuhých častíc (PNC) a vhodnej penosovej tubice Odpoúča sa, aby sa ped VPR umiestnil pedtiedič častíc (napíklad (cyklón alebo pachový filte). Pijateľnou altenatívou pedtiediča častíc však môže byť odbeová sonda fungujúca ako zaiadenie na tiedenie podľa veľkosti uvedené v pílohe 4B, doplnku 3, obázku 14. V pípade systémov iedenie časti pietoku je možné použiť niektoý pedtiedič v pípade hmotnostného odbeu vzoiek a odbeu vzoiek na meanie počtu tuhých častíc odobeajúci vzoky počtu tuhých častíc z iediaceho systému za pedtiedičom. Altenatívne sa môžu použiť samostatné pedtiediče odobeajúce vzoky počtu tuhých častíc z iediaceho systému ped pedtiedičom hmotnosti tuhých častíc Všeobecné požiadavky Miesto odbeu vzoiek tuhých častíc sa umiestni do iediaceho systému. Hot odbeovej sondy alebo miesto odbeu vzoiek tuhých častíc a penosová tubica (PTT) spolu tvoia systém penosu tuhých častíc (PTS). PTS vedie vzoky z iediaceho tunela do vstupu VPR. PTS musí spĺňať tieto podmienky: V pípade systémov iedenia plného pietoku a systémov iedenia časti pietoku typu odbeu časti vzoky (ako je opísané v pílohe 4B, doplnku 3, bode A ) sa odbeová sonda inštaluje v blízkosti osi tunela vo vzdialenosti 10 až 20 piemeov tunela za vstupom plynu, s otvoom smeujúcim poti púdu plynu v tuneli s osou hotu sondy ovnobežnou s osou iediaceho tunela. Odbeová sonda sa umiestni v iediacom takte tak, aby bola vzoka odobeaná zo zmesi homogénneho iedidla/výfukového plynu. V pípade systémov iedenia časti pietoku typu odbeu celej vzoky (ako je opísané v pílohe 4B, doplnku 3, bode A ) sa miesto odbeu vzoky tuhých častíc alebo odbeová sonda umiestni v penosovej tubici tuhých častíc za džiakom filta častíc, zaiadením na meanie pietoku a akýmkoľvek miestom ozdvojenia vzoky/obtoku. Miesto odbeu vzoky alebo odbeová sonda musia byť umiestnené tak, aby bola vzoka odobeaná zo zmesi homogénneho iedidla/výfukového plynu. Rozmey odbeovej sondy tuhých častíc by sa mali dimenzovať tak, aby nezasahovali do činnosti systému iedenia časti pietoku. Vzokovací plyn nasávaný cez PTS musí spĺňať tieto podmienky: V pípade systémov iedenia plného pietoku, musí byť Reynoldsovo číslo pietoku (Re) < 1700; 8

10 V pípade systémov iedenia časti pietoku, musí byť Reynoldsovo číslo pietoku (Re) < 1700 v PTT t. j. ta odbeovou sondou alebo odbeovým miestom; Čas zotvania v PTS musí byť 3 s. Akékoľvek iné uspoiadanie odbeu vzoiek pe PTS, v pípade ktoého sa môže peukázať ekvivalentný pienik tuhých častíc s piemeom elektickej mobility 30 nm sa bude považovať za pijateľné. Výstupná tubica (OT) vedúca ziedenú vzoku z VPR do vstupu PNC musí mať tieto vlastnosti: Vnútoný pieme musí byť 4mm; Čas zotvania púdu vzokovacieho plynu pechádzajúceho OT musí byť 0.8 s. Akékoľvek iné uspoiadanie odbeu vzoiek pe OT, v pípade ktoej sa môže peukázať pienik tuhých častíc s piemeom elektickej mobility 30 nm sa bude považovať za pijateľné VPR zahŕňa zaiadenia na iedenie vzoiek a odstaňovať pchavých častíc Všetky časti iediaceho systému a systému odbeu vzoiek z výfukového potubia so PNC, ktoé sú v kontakte s neiedeným a ziedeným výfukovým plynom musia byť konštuované tak aby minimalizovali nánosy tuhých častíc. Všetky časti musia byť vyobené z elekticky vodivých mateiálov, ktoé neeagujú so zložkami výfukového plynu a musia byť elekticky uzemnené aby sa zabánilo elektostatickým javom Systém odbeu vzoiek tuhých častíc musí byť založený na osvedčenej paxi odbeu vzoiek aeosólov, ktoá zahŕňa vyhnutie sa ostým ohybom a náhlym zmenám pieezu, používanie hladkých vnútoných plôch a minimalizáciu dĺžky odbeového vedenia. Postupné zmeny pieezu sú pípustné Špecifické požiadavky Vzoka tuhých častíc nesmie ped pechodom cez PNC pejsť čepadlom Odpoúča sa pedtiedič vzoky Jednotka pedkondicionovania vzoky musí: byť schopná iadiť vzoku v jednej alebo viaceých etapách aby sa dosiahla koncentácia počtu vzoiek pod honým pahom jednotlivého ežimu PNC počítania častíc a teplota plynu pod 35 C na vstupe PNC; zahŕňať počiatočnú etapu zahievania vzoky, z ktoé vzoka vychádza pi teplote 150 C a 400 C, a je minimálne iedená faktoom 10; egulovať zahievacie etapy na konštantné menovité pevádzkové teploty v ozsahu špecifikovanom v bode , s toleanciou ±10 C. Musí udávať, či sú zahievacie etapy pi svojich spávnych pevádzkových teplotách alebo nie.; dosiahnuť fakto zníženia koncentácie tuhých častíc (f (d i )) definovaný bode pe častice s piememi elektickej mobility 30 nm a 50 nm, ktoé sú maximálne o 30 % esp. o 20 % vyššie a maximálne o 5 % nižšie než sú píslušné hodnoty pe častice s piemeom elektickej mobility 100 nm pe VPR ako celok; 9

11 dosahovať aj > 99.0 % odpaenie 30 nm častíc tetakontánu (CH 3 (CH 2 ) 38 CH 3 ), so vstupnou koncentáciou 10,000 cm -3, pomocou zahievania a zníženia paciálnych tlakov tetakontánu PNC musí: pacovať v pevádzkových podmienkach plného pietoku; mať pesnosť počítania ± 10 % v ozsahu 1 cm -3 po honý pah jednotlivého ežimu PNS počítania častíc PNC podľa identifikovateľnej nomy. Pi koncentáciách pod 100 cm -3 meaní spiemeovaných počas pedĺžených peiód odbeu vzoiek s môže vyžadovať peukázanie pesnosti PNC s vysokým stupňom štatistickej vieohodnosti; mať schopnosť odčítavať aspoň 0,1 častice/cm 3 pi koncentáciách nižších než 100 cm -3 ; mať lineánu odozvu na koncentácie častíc v celom meacom ozsahu v jednotlivom ežime počítania častíc; mať fekvenciu zaznamenávania údajov ovnú alebo väčšiu 0,5 Hz; mať čas odozvy t 90 v celom ozsahu meania koncentácie menší než 5 s; obsahovať koekčnú funkciu súladu až do maximálne 10 % koekcie a môže využívať vnútoný kalibačný fakto stanovený v bode , no nesmie používať žiadny iný algoitmus na koekciu účinnosti počítania alebo stanovenia účinnosti počítania; mať účinnosť počítania častíc s piemeom elektickej mobility 23 nm (± 1 nm) a 41 nm (± 1 nm) ovnú 50 % (± 12 %) a > 90 %. Tieto účinnosti počítania sa môžu dosiahnuť intenými (nap. vhodnou konštukciou pístoja) alebo vonkajšími (nap. veľkosť pedtiediča) postiedkami; ak PNC používa pacovnú kvapalinu, musí sa vymieňať v intevaloch stanovených výobcom pístoja keď sa tlak a/alebo teplota na vstupe PND neudžiavajú na známej konštantnej úovni v mieste, v ktoom sa eguluje pietok PNC, musia sa meať a zaznamenávať na účely koekcie meaní koncentácie častíc na štandadné podmienky Súčet časov zotvania PTS, VPR a OT plus času odozvy t 90 PNC nesmie byť väčší než 20 s Doba tansfomácie celého systému odbeu vzoiek na meania počtu tuhých častíc (PTS, VPR, OT a PNC) sa učí pepnutím na aeosól piamo pi vstupe PTS. Pepnutie na aeosól sa musí vykonať za dobu katšiu než 0,1 s. Aeosól použitý na skúšku musí spôsobiť zmenu koncentácie ovnú aspoň 60 % plného ozsahu stupnice (FS). Zaznamená sa kivka koncentácie každej jednej zložky plynu. Na časovú synchonizáciu koncentácie počtu častíc a signálov púdu výfukových plynov je doba tansfomácie definovaná ako čas od zmeny (t 0 ) až do okamihu, keď odozva dosiahne 50 % konečnej odčítanej hodnoty (t 50 ) Opis odpoúčaného systému 10

12 Nasledujúci bod obsahuje odpoúčanú pax meania počtu tuhých častíc. Je však pijateľný akýkoľvek systém spĺňajúci výkonnostné špecifikácie uvedené v bodoch 1.2. a 1.3. Obázky 14 a 15 sú schematickými nákesmi uspoiadania odpoúčaného systému odbeu vzoiek tuhých častíc v pípade systému iedenia časti pietoku pípadne systému iedenia plného pietoku. Obázok 14 Schéma odpoúčaného systému odbeu vzoiek tuhých častíc Odbe vzoiek z časti pietoku Obázok 15 Schéma odpoúčaného systému odbeu vzoiek tuhých častíc Odbe vzoiek z celého pietoku Opis systému odbeu vzoiek 11

13 Systém odbeu vzoiek tuhých častíc pozostáva z odbeovej sondy alebo z miesta odbeu vzoiek tuhých častíc v iediacom systéme, penosovej tubice (PTT), pedtiediča tuhých častíc (PCF) a odstaňovača pchavých častíc (VPR) umiestnených ped jednotkou meania koncentácie počtu tuhých častíc (PNC). VPR obsahuje zaiadenia na iedenie vzoky (iediče počtu tuhých častíc: PND 1 a PND 2 ) a odpaovanie tuhých častíc (odpaovacia tubica, ET). Odbeová sonda alebo miesto odbeu vzoiek tuhých častíc pe púd skúšobného plynu musia byť v iediacom takte uspoiadané tak, aby sa zo zmesi iadidlo/výfukový plyn odobeal epezentatívny púd vzoky plynu. Súčet časov zotvania systému plus času odozvy t 90 PNC nesmie byť väčší než 20 s Systém penosu tuhých častíc Hot odbeovej sondy alebo miesto odbeu vzoiek tuhých častíc a penosová tubica tuhých častíc (PTT) spolu tvoia systém penosu tuhých častíc (PTS). PTS vedie vzoky z iediaceho tunela do vstupu pvého iediča tuhých častíc. PTS musí spĺňať tieto podmienky: V pípade systémov iedenia plného pietoku a systémov iedenia časti pietoku typu odbeu časti vzoky (ako je opísané v pílohe 4B, doplnku 3, bode A ) sa odbeová sonda inštaluje v blízkosti osi tunela vo vzdialenosti 10 až 20 piemeov tunela za vstupom plynu, s otvoom smeujúcim poti púdu plynu v tuneli s osou hotu sondy ovnobežnou s osou iediaceho tunela. Odbeová sonda sa umiestni v iediacom takte tak, aby bola vzoka odobeaná zo zmesi homogénneho iedidla/výfukového plynu. V pípade systémov iedenia časti pietoku typu odbeu celej vzoky (ako je opísané v pílohe 4B, doplnku 3, bode A ) sa miesto odbeu vzoky tuhých častíc alebo odbeová sonda umiestni v penosovej tubici tuhých častíc za džiakom filta častíc, zaiadením na meanie pietoku a akýmkoľvek miestom ozdvojenia vzoky/obtoku. Miesto odbeu vzoky alebo odbeová sonda musia byť umiestnené tak, aby bola vzoka odobeaná zo zmesi homogénneho iedidla/výfukového plynu. Rozmey odbeovej sondy tuhých častíc by sa mali dimenzovať tak, aby nezasahovali do činnosti systému iedenia časti pietoku. Vzokovací plyn nasávaný cez PTS musí spĺňať tieto podmienky: Reynoldsovo číslo pietoku musí byť (Re) < 1700; Čas zotvania v PTS musí byť 3 s. Akékoľvek iné uspoiadanie odbeu vzoiek pe PTS, v pípade ktoého sa môže peukázať ekvivalentný pienik tuhých častíc s piemeom elektickej mobility 30 nm sa bude považovať za pijateľné. Výstupná tubica (OT) vedúca ziedenú vzoku z VPR do vstupu PNC musí mať tieto vlastnosti: Vnútoný pieme musí byť 4mm; Čas zotvania púdu vzokovacieho plynu pechádzajúceho OT musí byť 0.8 s. 12

14 Akékoľvek iné uspoiadanie odbeu vzoiek pe OT, v pípade ktoej sa môže peukázať ekvivalentný pienik tuhých častíc s piemeom elektickej mobility 30 nm sa bude považovať za pijateľné Pedtiedič tuhých častíc Odpoúčaný pedtiedič tuhých častíc sa umiestni ped VPR. Pedtiedič musí mať 50 % pavdepodobnosť zachytenia častíc s piemeom od 2,5 μm do 10 μm pi objemovom petoku zvolenom na odbe vzoiek emisií na meanie počtu tuhých častíc. Pedtiedič musí umožniť aby aspoň 99 % hmotnostnej koncentácie 1 μm tuhých častíc vstupujúcich do pedtiediča pešlo cez výstup pedtiediča pi objemovom pietoku zvolenom na odbe vzoiek emisií na meanie počtu tuhých častíc. V pípade systémov iedenia časti pietoku sa môže použiť pedtiedič na odbe vzoiek na meanie hmotnosti a počtu tuhých častíc, odobeajúci vzoku na meanie počtu častíc zo systému iedenia za pedtiedičom. Altenatívne sa môžu použiť samostatné pedtiediče odobeajúce vzoku na meanie počtu častíc zo systému iedenia ped pedtiedičom hmotnosti tuhých častíc Odstaňovač pchavých častíc (VPR) VPR obsahuje jeden iedič tuhých častíc (PND 1 ), odpaovaciu tubicu a duhý iedič tuhých častíc (PND 2 ), ktoé sú zapojené v séii. Táto iediaca funkcia má znížiť koncentáciu počtu častíc vzoky vstupujúcej do jednotky meania koncentácie častíc na hodnotu menšiu, než je honý pah jednotlivého ežimu počítania tuhých častíc PNC a potlačiť tvoenie kyštálov vo vzoke. VPR poskytuje údaje o tom, či sú PND 1 a odpaovacia tubica pi svojich spávnych pevádzkových teplotách. VPR musí dosiahnuť > 99,0 % odpaenie 30 nm častíc tetakontánu (CH 3 (CH 2 ) 38 CH 3 ), so vstupnou koncentáciou cm -3, pomocou zahievania a zníženia paciálnych tlakov tetakontánu. Musí dosiahnuť aj fakto zníženia koncentácie tuhých častíc (f ) pe častice s piememi elektickej mobility 30 nm a 50 nm, ktoé sú maximálne o 30 % esp. o 20 % vyššie a maximálne o 5 % nižšie než sú píslušné hodnoty pe častice s piemeom elektickej mobility 100 nm pe VPR ako celok Pvé zaiadenie na iedenie počtu tuhých častíc (PND 1 ) Pvé zaiadenie na iedenie počtu tuhých častíc musí byť osobitné konštuované na iedenie koncentácií počtu tuhých častíc a pevádzkované pi teplote (steny) od 150 C do 400 C. Bod nastavenia teploty steny by sa mal udžiavať na konštantnej menovitej pevádzkovej teplote v uvedenom ozsahu s toleanciou ±10 C a nemal by pekočiť teplotu s ET (bod ). Riedič by sa mal dodávať so vzduchom filtovaným pomocou HEPA a jeho iediaci fakto by mal byť 10 až Odpaovacia tubica Celá dĺžka ET sa musí egulovať na teplotu steny vyššiu lebo ovnú teplote, pvého zaiadenia na iedenie počtu tuhých častíc a teplotu steny udžiavanú na konštantnej menovitej pevádzkovej teplote od 300 C do 400 C s toleanciou ±10 C. 13

15 Duhé zaiadenie na iedenie počtu tuhých častíc (PND 2 ) PND 2 musí byť osobitné konštuované na iedenie koncentácií počtu tuhých častíc. Riedič by sa mal dodávať so vzduchom filtovaným pomocou HEPA a jeho iediaci fakto by sa mal udžiavať na hodnote 10 až 30. Riediaci fakto PND 2 sa zvolí v ozsahu od 10 a 15 tak, aby koncentácia tuhých častíc za duhým iedičom bola menšia než je honý pah jednotlivého ežimu počítania tuhých častíc PNC a teplota plynu ped vstupom bola < 35 C Počítadlo počtu tuhých častíc (PNC) PNC musí spĺňať požiadavky bodu Kalibácia/validácia systému odbeu vzoiek tuhých častíc 1/ 2.1. Kalibácia počítadla počtu tuhých častíc Technická služba zabezpečí existenciu kalibačného osvedčenia pe PNC peukázaním zhody s identifikovateľnou nomou v období 12 mesiacov ped emisnou skúškou PNC sa musí aj pekalibovať a musí sa vydať nové kalibačné osvedčenie po každej väčšej údžbe Kalibácia musí byť identifikovateľné podľa štandadnej kalibačnej metóde: (a) poovnaním odozvy PNC, ktoý sa kalibuje s odozvou kalibovaného aeosólového elektomeu, keď sa súčasne odobeajú vzoky elektostaticky tiedených kalibačných častíc, alebo (b) poovnaním odozvy PNC, ktoý sa kalibuje s odozvou duhého PNC, ktoý bol piamo kalibovaný vyššie uvedenou metódou. V pípade elektomeu sa kalibácia vykoná pomocou aspoň šiestich štandadných koncentácií čo možno najovnomenejšie ozmiestnených v ámci meacieho ozsahu PNC. Tieto body budú zahŕňať bod menovitej nulovej koncentácie vytvoený pipojením filtov HEPA aspoň tiedy H13 nomy EN 1822:2008 alebo ekvivalentného výkonu, na vstupe každého pístoja. Bez kalibačného faktoa použitého na PNC, ktoý sa kalibuje, musia byť nameané koncentácie v ozmedzí ±10 % hodnoty štandadnej koncentácie za každú použitú koncentáciu, s výnimkou nulového bodu, inak sa PNC, ktoý sa kalibuje, odmietne. Z minimálne dvoch dátových súboov sa vypočíta a zaznamená sa sklon egesnej piamky. Na PNC, ktoý sa kalibuje sa použije kalibačný fakto ovný invezii sklonu. Lineaita odozvy sa vypočíta ako duhá mocnina Peasonovho koelačného koeficientu súčinu momentov (R 2 ) dvoch dátových súboov a musí byť ovná alebo väčšia než 0,97. Pi výpočte sklonu ako aj R 2 lineána egesia musí pechádzať začiatkom (čo zodpovedá nulovej koncentácii na oboch pístojoch). V pípade efeenčného PNC sa kalibácia vykoná s použitím aspoň šiestich štandadných koncentácií v celom meacom ozsahu PNC. V aspoň 3 bodoch musí byť koncentácia pod 1000 cm -3, zostávajúce koncentácie musia byť lineáne ozmiestnené medzi 1000 cm -3 a maximom ozsahu PNC v jednotlivom ežime počítania častíc. Tieto body budú zahŕňať bod menovitej 1/ Píklady metód kalibácie/validácie sú k dispozícii na: 14

16 nulovej koncentácie vytvoený pipojením filtov HEPA aspoň tiedy H13 nomy EN 1822:2008 alebo ekvivalentného výkonu, na vstupe každého pístoja. Bez kalibačného faktoa použitého na PNC, ktoý sa kalibuje, musia byť nameané koncentácie v ozmedzí ±10 % hodnoty štandadnej koncentácie za každú použitú koncentáciu, s výnimkou nulového bodu, inak sa PNC, ktoý sa kalibuje, odmietne. Z minimálne dvoch dátových súboov sa vypočíta a zaznamená sa sklon egesnej piamky. Na PNC, ktoý sa kalibuje sa použije kalibačný fakto ovný invezii sklonu. Lineaita odozvy sa vypočíta ako duhá mocnina Peasonovho koelačného koeficientu súčinu momentov (R 2 ) dvoch dátových súboov a musí byť ovná alebo väčšia než 0,97. Pi výpočte sklonu ako aj R 2 lineána egesia musí pechádzať začiatkom (čo zodpovedá nulovej koncentácii na oboch pístojoch) Kalibácia musí zahŕňať kontolu splnenia požiadaviek uvedených v bode , týkajúcich sa zistenia účinnosti PNC pokiaľ ide o častice s piemeom elektickej mobility 23 nm. Kontola účinnosti počítania častíc s piemeom elektickej mobility 41 nm sa nevyžaduje Kalibácia/validácia odstaňovača pchavých častíc Kalibácia faktoov zníženia koncentácie tuhých častíc VPR v plnom ozsahu nastavenia iedenia, pi stanovených menovitých pevádzkových teplotách pístoja, sa vyžaduje vtedy, keď ide o novú jednotku a po každej väčšej údžbe. Požiadavka na peiodickú validáciu faktoa zníženia koncentácie tuhých častíc VPR sa obmedzuje na kontolu jedného nastavenia typického pe nastavenie použité na meanie dieselových vozidiel vybavených filtom tuhých častíc. Technická služba zabezpečí existenciu kalibačného alebo validačného osvedčenia pe odstaňovač pchavých častíc v období 6 mesiacov ped emisnou skúškou. Ak odstaňovač pchavých častíc obsahuje poplachové zaiadenia na monitoovanie teploty, je pípustný časový inteval 12 mesiacov. Chaakteistiky VPR sa vzťahujú na fakto zníženia koncentácie častíc pe tuhé častice s piemeom elektickej mobility 30 nm, 50 nm a 100 nm. Faktoy zníženia koncentácie tuhých častíc (f (d)) pe častice s piememi elektickej mobility 30 nm a 50 nm, musia byť maximálne o 30 % esp. o 20 % vyššie a maximálne o 5 % nižšie než sú píslušné hodnoty pe častice s piemeom elektickej mobility 100 nm. Na účely validácie musí byť piemený fakto zníženia koncentácie častíc v ozpätí ±10 % hodnoty piemeného faktoa zníženia koncentácie častíc (f ) stanovenej počas pvej kalibácie VPR Pi aeosólovej skúške pe tieto meania sa použijú tuhé častice s piemeom elektickej mobility 30, 50 a 100 nm a minimálnu koncentáciu 5000 častíc/cm 3 na vstupe VPR. Koncentácie tuhých častíc sa meajú ped a za komponentmi. Fakto zníženia koncentácie častíc sa za každú veľkosť častíc (f (d i ) ) vypočíta takto: N f ( di ) = N in out ( di ) ( d ) i 15

17 N in (d i ) = koncentácia počtu tuhých častíc v honej časti pietoku pe častice s piemeom d i ; N out (d i ) = koncentácia počtu tuhých častíc v dolnej časti pietoku pe častice s piemeom d i ; a d i = častice s piemeom elektickej mobility (30, 50 alebo 100 nm). N in (d i ) a N out (d i ) sa koigujú na ovnaké podmienky. Piemený fakto zníženia koncentácie častíc (f ) pi danom nastavení iedenia sa vypočíta takto: f f = ( 30 nm) + f ( 50 nm) + f ( 100 nm) 3 Odpoúča sa, aby sa VPR kaliboval a validoval ako celok Technická služba zabezpečí existenciu validačného osvedčenia pe VPR peukázaním účinnosti odstaňovania pchavých častíc v období 6 mesiacov ped emisnou skúškou. Ak odstaňovač pchavých častíc obsahuje poplachové zaiadenia na monitoovanie teploty, je pípustný časový inteval 12 mesiacov. VPR musí peukázať väčšie než 99,0 % odstánenie častíc tetakontánu (CH 3 (CH 2 ) 38 CH 3 ) s piemeom elektickej mobility minimálne 30 nm so vstupnou koncentáciou cm -3 pi pevádzke na svojom minimálnom nastavení iedenia a pevádzkovej teplote odpoúčanej výobcom Postupy kontoly systému meania počtu častíc Ped každou skúškou počítadlo tuhých častíc musí vykázať nameané hodnoty koncentácie menšie než 0,5 častíc/cm 3 keď sa k vstupu celého systému odbeu vzoiek (VPER alebo PNC) pipojí filte HEPA aspoň tiedy H13 nomy EN 1822:2008, alebo ekvivalentného výkonu Mesačne musí púd do počítadla tuhých častíc vykázať nameanú hodnotu v ozmedzí 5 % hodnoty menovitého pietoku počítadla tuhých častíc, pi kontole kalibovaným pietokomeom Každý deň po použití filta HEPA aspoň tiedy H13 nomy EN 1822:2008 alebo ekvivalentného výkonu, na vstupe do počítadla tuhých častíc, musí počítadlo tuhých častíc vykázať koncentáciu 0,2 cm -3. Po odstánení tohto filta, musí počítadlo tuhých častíc vykázať zvýšenie nameanej koncentácie na aspoň 100 častíc/cm 3 pi zmiešaní s okolitým vzduchom a návat na hodnotu 0,2 cm -3 pi výmene filta HEPA Ped začiatkom každej skúšky sa musí oveiť či meací systém oznámi, že odpaovacia tubica, keď je súčasťou systému, dosiahla svoju spávnu pevádzkovú teplotu Ped začiatkom každej skúšky sa musí oveiť či meací systém oznámi, že iedič PND 1 dosiahol svoju spávnu pevádzkovú teplotu." 16

E/ECE/324

E/ECE/324 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 11. júl 2016 Rev.1/Add.98/Rev.3/Amend.2 D O HO D A O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ

SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ Meanie paametov umelého osvetlenia v paxi Mg. Roman DUBNIČKA, TU FEI v Batislave ÚVOD Metológia je veľmi často nápomocnou a ozhodujúcou vedou, ktoá sa zaobeá meaním, meacími pocesmi. Oblasť fotometia slúži

Podrobnejšie

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ február 2010 Rev.1/Add.52/Rev.2/Amend.2 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENI

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ február 2010 Rev.1/Add.52/Rev.2/Amend.2 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENI E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 19. február 2010 Rev.1/Add.52/Rev.2/Amend.2 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ

Podrobnejšie

SK Úradný vestník Európskej únie L 192/51 SMERNICE SMERNICA KOMISIE 2008/74/ES z 18. júla 2008, ktorou sa vzhľadom na typové schvaľovanie mo

SK Úradný vestník Európskej únie L 192/51 SMERNICE SMERNICA KOMISIE 2008/74/ES z 18. júla 2008, ktorou sa vzhľadom na typové schvaľovanie mo 19.7.2008 Úradný vestník Európskej únie L 192/51 SMERNICE SMERNICA KOMISIE 2008/74/ES z 18. júla 2008, ktorou sa vzhľadom na typové schvaľovanie motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 04.11.2006 Časová verzia predpisu účinná od: 03.01.2009 do: 30.12.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 583 N A R I A D E N I

Podrobnejšie

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ mája 2011 Rev.1/Add.48/Rev.5 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, K

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ mája 2011 Rev.1/Add.48/Rev.5 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, K E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 4. mája 2011 Rev.1/Add.48/Rev.5 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ NA KOLESOVÝCH

Podrobnejšie

Microsoft Word - D58-092_z1.doc

Microsoft Word - D58-092_z1.doc E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 16 júl 1999 Rev1/Add91/Amend1 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ NA KOLESOVÝCH

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 25. 5. 2006 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2015 do: 30. 4.2018 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 305 NARIADENIE VLÁDY

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 7.7.2010 KOM(2010)362 v konečnom znení 2010/0195 (COD) Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/68/ES, pokiaľ ide o ustanovenia

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2016) 8383 final ANNEX 1 PRÍLOHA k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ).../..., ktorým sa dopĺňa nariadenie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2016) 8383 final ANNEX 1 PRÍLOHA k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ).../..., ktorým sa dopĺňa nariadenie EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 19. 12. 2016 C(2016) 8383 final ANNEX 1 PRÍLOHA k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ).../..., ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628, pokiaľ

Podrobnejšie

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ október 2014 Rev.1/Add.12/Rev.8/Amend.1 D O H O D A O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYB

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ október 2014 Rev.1/Add.12/Rev.8/Amend.1 D O H O D A O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYB E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 17. október 2014 Rev.1/Add.12/Rev.8/Amend.1 D O H O D A O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ

Podrobnejšie

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ február 2016 Rev.1/Add.82/Rev.4/Amend.5 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ február 2016 Rev.1/Add.82/Rev.4/Amend.5 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE E/ECE/34 E/ECE/TRANS/505 5. február 016 Rev.1/Add.8/Rev.4/Amend.5 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ NA KOLESOVÝCH

Podrobnejšie

Teplárenstvo ako ďalej? , , Piešťany Ochrana ovzdušia centrálne alebo lokálne? Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. Národná ene

Teplárenstvo ako ďalej? , , Piešťany Ochrana ovzdušia centrálne alebo lokálne? Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. Národná ene Teplárenstvo ako ďalej? 2. - 3. 2. 212, 2. - 21. 2. 212, Piešťany Ochrana ovzdušia centrálne alebo lokálne? Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. Národná energetická spoločnosť a. s. 1 Členenie zdrojov znečisťovania

Podrobnejšie

SPP-domácnosť-plyn

SPP-domácnosť-plyn SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej siete SPP distribúcia, a. s. a oznámenie o zrušení poskytovania

Podrobnejšie

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ marec 2011 Rev.1/Add.82/Rev.4 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI,

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ marec 2011 Rev.1/Add.82/Rev.4 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 14. marec 2011 Rev.1/Add.82/Rev.4 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ NA KOLESOVÝCH

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 2327 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k nariadeniu Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeh

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 2327 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k nariadeniu Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeh EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 3. 4. 2019 C(2019) 2327 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k nariadeniu Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 a prílohy I, III

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Paschenov zakon [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Paschenov zakon [Read-Only] [Compatibility Mode] Výboje v plynoch, V-A charakteristika Oblasť I. : U => I pri väčšej intenzite poľa (E) je pohyb nosičov náboja k elektródam rýchlejší a tak medzi ich vznikom a neutralizáciou na elektródach uplynie kratší

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, Š

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, Š SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť s dohodnutým druhom tarify D4, ktorým sa dodávka plynu realizuje cez viac distribučných sietí

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vymenujte základné body fyzikálneho programu ktoré určujú metodológiu fyziky pri štúdiu nejakého fyzikálneho systému Ako vyzerá pohybová rovnica pre predpovedanie budúcnosti častice v mechanike popíšte,

Podrobnejšie

Multiple

Multiple Úradný vestník Európskej únie L 275/1 I (Akty, ktorých uverejnenie je povinné) SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/55/ES z 28. septembra 2005 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich

Podrobnejšie

Cenník za dodávky plynu Malému podniku ev. č. MP/2/2016 Bratislava, 3. júna 2016 Účinnosť od 4. júla 2016

Cenník za dodávky plynu Malému podniku ev. č. MP/2/2016 Bratislava, 3. júna 2016 Účinnosť od 4. júla 2016 Cenník za dodávky plynu Malému podniku ev. č. MP/2/2016 Bratislava, 3. júna 2016 Účinnosť od 4. júla 2016 1. Úvodné ustanovenia 1.1. Tento cenník určuje ceny a podmienky ich uplatnenia za dodávku plynu

Podrobnejšie

C- štud-riešenie

C- štud-riešenie Súťažné úlohy Chemickej olympiády v kategóii C Pe pvé očníky stedných škôl Študijné kolo Riešenie a hodnotenie teoetických a paktických úloh 007/08 Vydala Iuventa v spolupáci so Slovenskou komisiou Chemickej

Podrobnejšie

E/ECE/324

E/ECE/324 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 7. február 2003 Rev.1/Add.38/Rev.1 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ NA KOLESOVÝCH

Podrobnejšie

PLYNOVÉ CHROMATOGRAFY NA ZEMNÝ PLYN 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje procesný plynový chromatograf

PLYNOVÉ CHROMATOGRAFY NA ZEMNÝ PLYN 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje procesný plynový chromatograf PLYNOVÉ CHROMATOGRAFY NA ZEMNÝ PLYN 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje procesný plynový chromatograf a laboratórny plynový chromatograf, ktorý sa používa

Podrobnejšie

MESTO SENEC Mierové námestie č. 8, Senec Názov normy: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia ma

MESTO SENEC Mierové námestie č. 8, Senec Názov normy: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia ma MESTO SENEC Mierové námestie č. 8,903 01 Senec Názov normy: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Mesta Senec Druh

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/ z 1. októbra 2014, - ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/ z 1. októbra 2014, - ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 23.1.2015 L 16/1 II (Nelegislatívne akty) NARIADENIA DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/96 z 1. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide

Podrobnejšie

List SVS ·

List SVS · O B E C B E R N O L Á K O V O O b e c n ý ú r a d, H l a v n á 1 1 1, 9 0 0 2 7 B e r n o l á k o v o ` NÁVRH Všeobecné záväzné nariadenie č..../2017 z 11.12.2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými

Podrobnejšie

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV Hospodársky a sociálny výbor Distr. VŠEOBECNE ECE/TRANS/WP.29/2017/12 21. december 2016 Originál: ANGLICKÝ EURÓPSKA HOSPODÁRSKA KOMISIA VÝBOR PRE VNÚTROZEMSKÚ DOPRAVU Svetové

Podrobnejšie

liniová I zli MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2016/05611-O5IMIC V Liptovskom Mikuláši: \

liniová I zli MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2016/05611-O5IMIC V Liptovskom Mikuláši: \ liniová zli MESTO LPTOVSKÝ MKULÁŠ Štúova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2016/05611O5MC V Liptovskom Mikuláši: 20.01.2017 \ ybavuje lngá. Michalková Tel. 044/5565345 Veejná vyhláška

Podrobnejšie

E/ECE/324

E/ECE/324 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 22. jún 2015 Rev.2/Add.106/Rev.6/Amend.1 D O H O D A O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č SKÚŠOBNÉ SITÁ Prvá časť Všeobecné ustanovenia, vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly. Táto príloha sa vzťahuje na skúšobné sitá (ďalej len sito ), ktoré sa používajú ako určené meradlá

Podrobnejšie

Mestský úrad S e r e ď

Mestský úrad S e r e ď Mestský úad S e e ď Mateiál č. 3 na peokovanie MsZ dňa: 29.03.2012 Názov mateiálu: B. Záme pedať nehnuteľný majetok mesta Mateiál obsahuje: - Žiadosť f. COURBIS s..o. - dôvodová spáva - návh na uznesenie

Podrobnejšie

_GAS_MOO_Cennik_za_zdruzenu_dodavku_plynu_pre_Domacnosti_1.indd

_GAS_MOO_Cennik_za_zdruzenu_dodavku_plynu_pre_Domacnosti_1.indd Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti 1 Účinný od 15. 12. 2018 Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 25. 5. 2006 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 309 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej

Podrobnejšie

COM(2009)713/F1 - SK

COM(2009)713/F1 - SK SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 12.1.2010 KOM(2009)713 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Monitorovanie emisií CO 2 z nových osobných automobilov v EÚ: údaje za rok 2008 SK

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2019 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2019 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2019 Vyhlásené: 7. 5. 2019 Časová verzia predpisu účinná od: 15. 5.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 122 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej

Podrobnejšie

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU PRE ODBERATEĽOV PLYNU V DOMÁCNOSTI OD 1. JÚLA

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU PRE ODBERATEĽOV PLYNU V DOMÁCNOSTI OD 1. JÚLA CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU PRE ODBERATEĽOV PLYNU V DOMÁCNOSTI OD 1. JÚLA 2018 1 PODMIENKY UPLATNENIA CIEN ZA DODÁVKU PLYNU ODBERATEĽOM PLYNU V DOMÁCNOSTI DODÁVATEĽA SE PREDAJ S.R.O. PLATNÝ OD 1. JÚLA 2018

Podrobnejšie

ANALYZÁTORY VÝFUKOVÝCH PLYNOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL SO ZÁŽIHOVÝM MOTOROM 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upr

ANALYZÁTORY VÝFUKOVÝCH PLYNOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL SO ZÁŽIHOVÝM MOTOROM 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upr ANALYZÁTORY VÝFUKOVÝCH PLYNOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL SO ZÁŽIHOVÝM MOTOROM 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje analyzátor výfukových plynov motorového vozidla

Podrobnejšie

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) platný od 01.01.2016 Podmienky uplatnenia cien za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 1507 final ANNEXES 1 to 8 PRÍLOHY k VYKONÁVACIEMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ).../..., ktorým sa mení vykonáv

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 1507 final ANNEXES 1 to 8 PRÍLOHY k VYKONÁVACIEMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ).../..., ktorým sa mení vykonáv EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 3. 4. 2018 C(2018) 1507 final ANNEXES 1 to 8 PRÍLOHY k VYKONÁVACIEMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ).../..., ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/504, pokiaľ ide o prispôsobenie

Podrobnejšie

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou 4 A2 Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spo

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou 4 A2 Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spo Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou 4 A2 Účinný od 1. 7. 2018 Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu

Podrobnejšie

Príklad 5 - Benzén 3. Bilančná schéma 1. Zadanie príkladu n 1 = kmol/h Definovaný základ výpočtu. Na základe informácií zo zadania si ho bude v

Príklad 5 - Benzén 3. Bilančná schéma 1. Zadanie príkladu n 1 = kmol/h Definovaný základ výpočtu. Na základe informácií zo zadania si ho bude v Príklad 5 - enzén 3. ilančná schéma 1. Zadanie príkladu n 1 = 12.862 kmol/h efinovaný základ výpočtu. Na základe informácií zo zadania si ho bude vhodné prepočítať na hmotnostný tok. m 1 = n 1*M 1 enzén

Podrobnejšie

FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce

FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce látky PM10, NOx, NH3, VOC, SO2. Napriek skutočnosti,

Podrobnejšie

2019 QA_Final SK

2019 QA_Final SK Príspevky ex ante do jednotného fondu na riešenie krízových situácií na rok 2019 Otázky a odpovede Všeobecné informácie o metodike výpočtu 1. Prečo sa v roku 2019 zmenila metóda výpočtu uplatňovaná na

Podrobnejšie

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlá

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlá Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych

Podrobnejšie

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) platný od 01.01.2017 Podmienky uplatnenia cien za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

Podrobnejšie

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu OBSAH 1. Bezpečnostné informácie...3 2. Poznámky...3 3. Popis súčastí merača...3 4. Popis displeja LCD...4 5. Spôsob merania...4 6. Obsluha pyrometra...4 7. Pomer D:S...5

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista environmentálnej politiky v oblasti zmeny klímy Kód kvalifikácie C2133999-01405 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Verejné služby a správa - Štátna správa SK ISCO-08 2133999 /

Podrobnejšie

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2019 Tieto ceny sú stanovené na obdobie na základe vyhlášky č.223/20

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2019 Tieto ceny sú stanovené na obdobie na základe vyhlášky č.223/20 CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2019 Tieto ceny sú stanovené na obdobie 1.1.2019 31.12.2021 na základe vyhlášky č.223/2016 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 24. septembra 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 1 ENV 586 ENT 199 MI 583 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručen

Rada Európskej únie V Bruseli 24. septembra 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 1 ENV 586 ENT 199 MI 583 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručen Rada Európskej únie V Bruseli 24. septembra 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 1 ENV 586 ENT 199 MI 583 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 23. septembra 2015 Komu: Generálny sekretariát

Podrobnejšie

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A Mesto Rožňava Všeobecné záväzné nariadenie o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 2 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe 11 ods. 4 písm. g), 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

BCF-firma-plyn

BCF-firma-plyn Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) platný od 01.01.2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky) Podmienky uplatnenia cien za dodavku plynu

Podrobnejšie

Správa o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia za rok 2017 CRH (Slovensko) a.s. Cementáreň Turňa nad Bodvou

Správa o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia za rok 2017 CRH (Slovensko) a.s. Cementáreň Turňa nad Bodvou Správa o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia za rok 2017 CRH (Slovensko) a.s. Cementáreň Turňa nad Bodvou 13. Február 2018 Údaje identifikujúce prevádzkovateľa Názov/obchodné meno: CRH (Slovensko)

Podrobnejšie

OBSAH

OBSAH GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ LETECKÝ LO-50M Súvisiaci kód NATO Číslo

Podrobnejšie

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd Distribučné elementy NOTUS-S Štvorhranný regulátor konštantného prietoku vzduchu (CAV) Technická špecifikácia Obsah Popis..................................... 3 Vyhotovenie.......................................

Podrobnejšie

CL2011R0582SK _cp 1..1

CL2011R0582SK _cp 1..1 02011R0582 SK 22.07.2018 009.001 1 Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných

Podrobnejšie

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV Hospodársky a sociálny výbor Distr. VŠEOBECNE ECE/TRANS/WP.29/2017/71 7. apríl 2017 Originál: ANGLICKÝ EURÓPSKA HOSPODÁR

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV Hospodársky a sociálny výbor Distr. VŠEOBECNE ECE/TRANS/WP.29/2017/71 7. apríl 2017 Originál: ANGLICKÝ EURÓPSKA HOSPODÁR ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV Hospodársky a sociálny výbor Distr. VŠEOBECNE ECE/TRANS/WP.29/2017/71 7. apríl 2017 Originál: ANGLICKÝ EURÓPSKA HOSPODÁRSKA KOMISIA VÝBOR PRE VNÚTROZEMSKÚ DOPRAVU Svetové

Podrobnejšie

Metrické konštrukcie elipsy Soňa Kudličková, Alžbeta Mackovová Elipsu, ako regulárnu kužeľosečku, môžeme študovať synteticky (konštrukcie bodov elipsy

Metrické konštrukcie elipsy Soňa Kudličková, Alžbeta Mackovová Elipsu, ako regulárnu kužeľosečku, môžeme študovať synteticky (konštrukcie bodov elipsy Metrické konštrukcie elipsy Soňa Kudličková, Alžbeta Mackovová Elipsu, ako regulárnu kužeľosečku, môžeme študovať synteticky (konštrukcie bodov elipsy) alebo analyticky (výpočet súradníc bodov elipsy).

Podrobnejšie

1 Portál pre odborné publikovanie ISSN Heuristický adaptívny PSD regulátor založený na miere kmitavosti Šlezárová Alexandra Elektrotechnika

1 Portál pre odborné publikovanie ISSN Heuristický adaptívny PSD regulátor založený na miere kmitavosti Šlezárová Alexandra Elektrotechnika 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Heuristický adaptívny PSD regulátor založený na miere kmitavosti Šlezárová Alexandra Elektrotechnika 28.04.2010 Článok spočíva v predstavení a opísaní algoritmu

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 TIER IV, dopad na spalovací motory a Fakty hydraulický systém stroje Blue Graphics Concept Sauer-Danfoss Blue Graphics Concept Sauer-Danfoss Praha, 6.6. 2012 Seminár o emisných limitoch STAGE IV Obsah

Podrobnejšie

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint Systémy práškového hasenia požiarov ES Certificate Osvedčenie o zhode Prečo MPH Tungus? 1. Vysoká spoľahlivosť a efektivita 2. Relatívne nízka cena 3. 12 rokov používania bez nutnosti technického servisu

Podrobnejšie

60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019 Celoštátne kolo kategórie A Trenčianske Teplice 12. apríla 2019 Riešenie teoretických úloh 1

60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019 Celoštátne kolo kategórie A Trenčianske Teplice 12. apríla 2019 Riešenie teoretických úloh 1 6 očník Fyzikálnej olympiády školskom oku 8/9 Celoštátne kolo kategóie enčianske eplice apíla 9 iešenie teoetických úloh Zostup lunáneho modulu iešenie: a) Pi pohybe kozmickej lode po kužnici okolo esiaca

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 5960 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európsk

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 5960 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európsk EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 13. 8. 2019 C(2019) 5960 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 13. 8. 2019, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ, pokiaľ ide o nabíjacie

Podrobnejšie

Správa o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia za rok 2016 CRH (Slovensko) a.s. Cementáreň Turňa nad Bodvou

Správa o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia za rok 2016 CRH (Slovensko) a.s. Cementáreň Turňa nad Bodvou Správa o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia za rok 2016 CRH (Slovensko) a.s. Cementáreň Turňa nad Bodvou 13. Február 2017 Údaje identifikujúce prevádzkovateľa Názov/obchodné meno: CRH (Slovensko)

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ SAE 30, 40, 50 (20W50), 10W30, 15W40

Podrobnejšie

SPP-firma-plyn

SPP-firma-plyn SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2011 Platnosť od 1.1. 2011 Podmienky uplatňovania

Podrobnejšie

E/ECE/324

E/ECE/324 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.116/Rev.4 16. február 2016 D O H O D A O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ NA

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 12. 3. 2019 C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 12. 3. 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie druhého záväzného

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny OLEJ LETECKÝ LO-12 Súvisiaci kód NATO O-147 Číslo MSU-26.4/L

Podrobnejšie

EKO AUTO ROKA 2015

EKO AUTO ROKA 2015 Aj v roku 2015 sme v o.z. CEPTA hodnotili automobily na aktuálnom Slovenskom trhu z pohľadu ich dopadu na životné prostredie. Pri hodnotení sme výchádzali z výsledkov nemeckej partnerskej mimovládnej organizácie

Podrobnejšie

Daňové riaditeľstvo SR

Daňové riaditeľstvo SR Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa 49a a k úprave odpočítanej dane podľa 54a zákona č. 222/04 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Na základe doplnenia ustanovenia 54a ods.

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 2460 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa mení a opravuje delegova

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 2460 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa mení a opravuje delegova EURÓPSKA KOMISIA V Brusel 27. 4. 2018 C(2018) 2460 fnal ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k delegovanéu naradenu Kose, ktorý sa ení a opravuje delegované naradene (EÚ) 2017/655, ktorý sa dopĺňa naradene Európskeho

Podrobnejšie

HARMONIZOVANÉ MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH A ODPORÚČANÉ METÓDY EMISNEJ KONTROLY PRAVIDELNEJ 1. Všeobecné ustanovenia V tejto prílohe sa vymedzujú voz

HARMONIZOVANÉ MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH A ODPORÚČANÉ METÓDY EMISNEJ KONTROLY PRAVIDELNEJ 1. Všeobecné ustanovenia V tejto prílohe sa vymedzujú voz HARMONIZOVANÉ MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH A ODPORÚČANÉ METÓDY EMISNEJ KONTROLY PRAVIDELNEJ 1. Všeobecné ustanovenia V tejto prílohe sa vymedzujú vozidlové systémy a komponenty, ktoré sa majú podrobiť

Podrobnejšie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Metodický pokyn č. 38/2015,

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Metodický pokyn č. 38/2015, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Metodický pokyn č. 38/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 32/2014,

Podrobnejšie

biznis sluzby A JUL.indd

biznis sluzby A JUL.indd Príloha k Cenníku služieb platnému od 5. 5. 009 Ceny sú platné od. 7. 009. Ostatné sprístupnené služby sú spoplatňované podľa platného Cenníka služieb. Orange biznis služby Biznis paušály Účastnícky program

Podrobnejšie

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2017 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podni

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2017 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podni Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2017 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky) v znení Dodatku č.1 Bratislava, 26. január 2017

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - 02 Jandacka.pptx

Microsoft PowerPoint - 02 Jandacka.pptx Spoluspaľovanie uhlia a PET fliaš z pohľadu vplyvu na životné prostredie 17.-18.09.2015 Podbanské V rámci projektu : Vplyv spaľovania komunálneho odpadu v malých zdrojoch tepla na životné prostredie v

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 25. 9. 2014 COM(2014) 581 finl ANNEXES 1 to 6 PRÍLOHY k Návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o požidvkách n emisné limity typové schválenie spľovcích necestných pojzdných

Podrobnejšie

type-approval-motor-vehicles-certain-other-vehicles-engines-questions-answers_sk.DOCX

type-approval-motor-vehicles-certain-other-vehicles-engines-questions-answers_sk.DOCX EURÓPSKA KOMISIA GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÝ TRH, PRIEMYSEL, PODNIKANIE A MSP Brusel 6. marca 2019 OTÁZKY A ODPOVEDE TÝKAJÚCE SA VYSTÚPENIA SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA Z EURÓPSKEJ ÚNIE, POKIAĽ IDE O TYPOVÉ

Podrobnejšie

Innogy_CO alarm.indd

Innogy_CO alarm.indd ODHAĽTE TICHÉHO ZABIJÁKA ALARM NA OXID UHOĽNATÝ Odhaľte tichého zabijáka a ochránte svoju rodinu Oxid uhoľnatý (CO) je neviditeľný plyn bez zápachu a chuti, ktorý je vysoko toxický. Označuje sa aj ako

Podrobnejšie

E/ECE/324

E/ECE/324 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 16. november 2017 Rev.2/Add.137/Rev.1 D O H O D A O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ NA

Podrobnejšie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky 4/15 skupina pr

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky 4/15 skupina pr Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky 4/15 skupina produktov SORPČNÉ MATERIÁLY Sorpčné materiály sú produkty,

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah dokumentu je pr

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah dokumentu je pr ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 28. 10. 2016 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah dokumentu je právne záväzný. 288 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

Podrobnejšie

Microsoft Word _2014_P.doc

Microsoft Word _2014_P.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0046/2014/P Bratislava 06. 11. 2013 Číslo spisu: 9327-2013-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

EU GPP Criteria for cleaning services

EU GPP Criteria for cleaning services EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 8. 1. 2019 SWD(2019) 2 draft PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE Kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ v oblasti cestnej dopravy SK SK Kritériá zeleného verejného obstarávania

Podrobnejšie

FAQ

FAQ Kontrola koeficientovanej DPH Platiteľovi DPH môžu pri odpočítavaní DPH ( 49) nastať tieto tri možnosti: nemáme nárok na odpočítanie DPH z nadobudnutých tovarov a služieb plnenia oslobodené od dane účtujeme

Podrobnejšie

Príl. 6.1-TA 3 FR samostatne tabulky

Príl. 6.1-TA 3 FR samostatne tabulky Príloha č. 1 znečisťujúcich látok, emisných hodnôt a emisných limitov podľa Integrovaného povolenia vydaného SIŽPIŽP Bratislava č.. j. : 4796/OIPK1423/06Tk/370860106 Bratislava 30.08.2006 v znení neskorších

Podrobnejšie

Sprievodný list SofComs.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia ( ) Dátum Autor Ing. J. Malíček

Sprievodný list SofComs.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia ( ) Dátum Autor Ing. J. Malíček Sprievodný list SofComs.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia 3.01.11 (3.02.01) Dátum 20.12.2017 Autor Ing. J. Malíček, Z. Patka Hot - line 044/562 41 97-8 Vážený používateľ

Podrobnejšie

Microsoft Word - MP č. 30_2014_v znení MP 37_2015.docx

Microsoft Word - MP č. 30_2014_v znení MP 37_2015.docx Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Metodický pokyn č. 30/2014 na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorových

Podrobnejšie

E/ECE/324

E/ECE/324 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 19. august 2013 Rev.2/Add.109/Rev.2 D O H O D A O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ NA

Podrobnejšie

60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019 kategória E okresné kolo Riešenie úloh 1. Zohrievanie vody, výhrevnosť paliva a) Fosílne pal

60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019 kategória E okresné kolo Riešenie úloh 1. Zohrievanie vody, výhrevnosť paliva a) Fosílne pal 60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 018/019 kategória E okresné kolo Riešenie úloh 1. Zohrievanie vody, výhrevnosť paliva a) Fosílne palivá: uhlie, nafta, olej, zemný plyn. Propán-bután, lieh,

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokum

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokum ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2005 Vyhlásené: 29. 12. 2005 Časová verzia predpisu účinná od: 15. 9.2009 do: 31.12.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 630 VYHLÁŠKA Úradu

Podrobnejšie

OBJAVTE KOMPLETNÝ RAD ORIGINÁLNYCH MOTOROVÝCH OLEJOV MITSUBISHI MOTORS MITSUBISHI SERVIS

OBJAVTE KOMPLETNÝ RAD ORIGINÁLNYCH MOTOROVÝCH OLEJOV MITSUBISHI MOTORS MITSUBISHI SERVIS OBJAVTE KOMPLETNÝ RAD ORIGINÁLNYCH MOTOROVÝCH OLEJOV MITSUBISHI SERVIS Spoločnosť vyvinula kompletný rad motorových olejov, ktorý prináša najlepší výkon motora a výrazne zvyšuje jeho životnosť, bez ohľadu

Podrobnejšie

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc OBSTARÁVATEĽ: MESTO ŽIAR NAD HRONOM Ú Z E M N Ý P L Á N M E S T A ŽIAR NAD HRONOM ZMENY A DOPLNKY Č. 1 DÔVODOVÁ SPRÁVA SMERNÁ ČASŤ december 2010 Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.1 územného plánu Mesta

Podrobnejšie

E/ECE/324

E/ECE/324 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.116/Rev.3 24. február 2014 D O H O D A O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ NA

Podrobnejšie

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ november 2000 Rev.1/Add.41/Rev.1/Amend.1 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENI

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ november 2000 Rev.1/Add.41/Rev.1/Amend.1 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENI E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 7. november 2000 Rev.1/Add.41/Rev.1/Amend.1 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ

Podrobnejšie

Rozvojom spoločnosti najmä v druhej polovici minulého storočia dochádza čím ďalej tým viac k zásahu človeka do životného prostredia

Rozvojom spoločnosti najmä v druhej polovici minulého storočia dochádza čím ďalej tým viac k zásahu človeka do životného prostredia 1 Prenos tepla, voda 1.1 Prenos tepla, vyhrievacie a chladiace systémy 1. Aká bude výsledná teplota zmesi, ak do 10 litrov horúcej vody s teplotou 65 C prilejeme 1 liter studenej vody s teplotou 15 C?

Podrobnejšie