Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12"

Prepis

1 6

2

3 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část - mzdová sféra Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek Hrubá měsíční mzda MZS-M0 Základní informace o hrubé měsíční mzdě MZS-M1 Hrubá měsíční mzda podle pohlaví a věku MZS-M2 Hrubá měsíční mzda podle vzdělání MZS-M7 Hrubá měsíční mzda podle hlavních tříd a tříd zaměstnání CZ-ISCO MZS-M8 Hrubá měsíční mzda podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO Měsíční odpracovaná a neodpracovaná doba MZS-T0 Základní informace o měsíční odpracované a neodpracované době MZS-T8 Měsíční odpracovaná a neodpracovaná doba podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO Hodinový výdělek MZS-V0 Základní informace o hodinovém výdělku MZS-V1 Hodinový výdělek podle pohlaví a věku MZS-V8 Hodinový výdělek podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO... 32

4 Obsah Dodatek - Technický popis šetření 1. Koncepce šetření Základní soubor Výběrový design RSCP-MZS Struktura výběrového souboru RSCP-MZS Vstupní údaje Sběr dat Nejdůležitější vstupní údaje Klasifikace a číselníky Nejdůležitější sledované ukazatele Hrubá měsíční mzda Měsíční odpracovaná a neodpracovaná doba Hodinový výdělek Dopočtové metody a kvalita odhadů Dopočtové metody Kvalita statistických odhadů Definice vybraných pojmů... 46

5

6

7 Úvod Úvod Regionální statistika ceny práce (RSCP) je systém pravidelného monitorování výd lkové úrovn a pracovní doby zam stnanc v jednotlivých krajích eské republiky formou statistického šet ení. Sledovanými ukazateli výd lkové úrovn jsou hrubá m sí ní mzda (plat) a hodinový výd lek. Šet ení je obsahov harmonizováno se strukturálním šet ením EU Structure of Earnings Survey, viz na ízení Komise (ES). 1916/2000 ve zn ní pozd jších p edpis. Gestorem šet ení je Ministerstvo práce a sociálních v cí (MPSV). K pr b hu šet ení a k výstup m RSCP se vyjad uje komise složená ze zástupc MPSV, eského statistického ú adu ( SÚ), Ministerstva financí, eské národní banky, eskomoravské konfederace odborových svaz, Svazu pr myslu a dopravy R, CERGE-EI, VŠE v Praze a dalších institucí. Zpracovatelem RSCP je TREXIMA, spol. s r.o. ( Šet ení RSCP sleduje výd lky ve mzdové i platové sfé e. Ve mzdové sfé e je zjiš ování provád no pod názvem tvrtletní šet ení o pr m rném výd lku a je za azeno do programu statistických zjiš ování vyhlášených SÚ ve sbírce zákon pro p íslušný kalendá ní rok (viz p íloha. 2 Vyhlášky. 306/2010 Sb., ástka 112, kterou se stanoví Program statistických zjiš ování na rok 2011) a pro vybrané ekonomické subjekty je povinné. Zdrojem dat pro platovou sféru je Informa ní systém o platech, který je spravován Ministerstvem financí a je realizován s pololetní periodou. Publikace RSCP jsou pro jednotlivé kraje vydávány od roku 2011 jednou ro n, a to samostatn za mzdovou a platovou sféru. Publikace RSCP obsahují údaje o mzdách (platech), pracovní dob a hodinovém výd lku v podrobných klasifikacích, zejména podle jednotlivých zam stnání. Souhrnné výsledky šet ení za eskou republiku obsahuje Informa ní systém o pr m rném výd lku (ISPV). Výsledkové publikace RSCP ve formátu Excel a ve formátu PDF jsou k dispozici na internetových stránkách MPSV ( v sekci P íjmy a životní úrove. Regionální statistika je zve ej ována na stránkách v sekci Zam stnanost v podsekci Statistiky pod odkazem Statistika výd lk. Všechny výsledkové publikace a aktuální studie a analýzy z oblasti odm ování nabízí portál Ten zárove slouží jako podpora respondent m RSCP, kte í zde naleznou všechny pot ebné informace a podp rné nástroje pro zasílání dat. Ministerstvo práce a sociálních v cí d kuje všem respondent m šet ení za p ípravu vstupních dat pro šet ení. Sv domitý p ístup respondent a dodržování termín pro p edání dat umož ují pravideln uve ej ovat tuto publikaci. 7

8

9

10

11 Výsledková část mzdová sféra Výsledková část - mzdová sféra Základní metodické přístupy Tato publikace přináší charakteristiky hrubé měsíční mzdy, pracovní doby a hodinového výdělku získané za mzdovou sféru v rámci šetření RSCP (RSCP-MZS). V RSCP se zařazují do mzdové sféry ekonomické subjekty, které odměňují mzdou podle 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Primárním výsledkem RSCP jsou statistiky mzdové úrovně jednotlivých zaměstnání v jednotlivých krajích České republiky (od roku 2011 v klasifikaci CZ- ISCO), dále statistiky mezd a pracovní doby v členění podle charakteristik zaměstnance i zaměstnavatele. Od roku 2011 charakterizují výsledky RSCP-MZS celou zaměstnaneckou populaci v jednotlivých krajích, neboť jsou nově zahrnuti dříve nesledovaní zaměstnanci z malých podniků s méně než 10 zaměstnanci, a také zaměstnanci neziskových institucí a podnikatelů fyzických osob. Tato změna znamená zvýšení reprezentativnosti statistických údajů obsažených v publikaci. Při srovnání s předchozí metodikou došlo k poklesu mediánu hrubé měsíční mzdy za celou mzdovou sféru. Pro korektní srovnání vývoje mzdy obsahuje publikace meziroční indexy, které zohledňují údaje za rok 2010 revidované na základě nové metodiky. K výraznějším změnám došlo u třídění podle zaměstnání, kde byla navíc od roku 2011 změněna klasifikace zaměstnání na CZ-ISCO (dříve KZAM-R). Třídění podle zaměstnání nelze kvůli změně klasifikace meziročně srovnávat. Vedle podnikového výkaznictví ČSÚ je RSCP dalším zdrojem informací o mzdách a platech v České republice. Výkaznictví ČSÚ sbírá údaje o evidenčním počtu zaměstnanců a vyplacených mzdách za ekonomický subjekt a publikuje průměrné mzdy v členění podle podnikových charakteristik. Jeho účelem je makroekonomický pohled na jednotlivá odvětví ekonomiky v rámci dlouhé časové řady. Naproti tomu údaje z RSCP slouží primárně k porovnávání mzdové úrovně jednotlivých skupin zaměstnanců při znalosti mzdové diferenciace, mzdových složek, pracovní doby mezi sebou v podrobné klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO a v různých krajích. Navíc umožňuje standardizované srovnání mezi jednotlivými zeměmi EU. Při srovnávání výsledků průměrných mezd ČSÚ a RSCP je třeba vzít v úvahu rozdílnou definici mzdové sféry podle RSCP a podnikatelské sféry podle ČSÚ a rozdílný způsob přepočtu zaměstnanců (na plné úvazky podle ČSÚ a na plnou placenou dobu podle RSCP). 11

12 Výsledková část - mzdová sféra Popis publikovaných tabulek Tabulky v publikaci jsou rozděleny podle sledovaných ukazatelů do tří základních okruhů. Charakteristiky hrubé měsíční mzdy, struktura mzdy a průměrná placená doba jsou v tabulkách s označením MZS-Mx, charakteristiky měsíční odpracované a neodpracované doby v tabulkách s označením MZS-Tx a charakteristiky hodinového výdělku v tabulkách s označením MZS-Vx. Tabulky typu Mx obsahují údaj o počtu zaměstnanců přepočteném podle placených měsíců (podrobnější vysvětlení v kapitole 3.1 Technického dodatku), dále nejvýznamnější charakteristiky mzdové diferenciace (viz tabulka níže), průměrnou mzdu a její složení (podíl odměn, příplatků a náhrad) a odpovídající měsíční placenou dobu. Tabulky typu Tx obsahují údaj o počtu zaměstnanců přepočteném podle evidenčních měsíců (podrobnější vysvětlení v kapitole 3.2 Technického dodatku), dále průměrnou měsíční pracovní dobu s výší přesčasu a neodpracovanou dobu s dobou dovolené a nemoci. Tabulky typu Vx obsahují údaj o počtu zaměstnanců přepočteném podle placených měsíců a nejvýznamnější charakteristiky diferenciace hodinového výdělku. Statistické charakteristiky používané ve výsledkových tabulkách: 1. decil První decil je hodnota, pod kterou leží 10 % nejnižších hodnot sledovaného znaku. 1. kvartil První kvartil je hodnota, pod kterou leží 25 % nejnižších hodnot sledovaného znaku. Medián Medián je hodnota uprostřed vzestupně uspořádané řady hodnot sledovaného znaku, polovina hodnot je nižší než medián a druhá polovina je vyšší než medián. 3. kvartil Třetí kvartil je hodnota, nad kterou leží 25 % nejvyšších hodnot sledovaného znaku. 9. decil Devátý decil je hodnota, nad kterou leží 10 % nejvyšších hodnot sledovaného znaku. Průměr Průměr je počítán jako vážený (případně nevážený) aritmetický průměr sledovaného znaku. Ostatní symboly používané ve výsledkových tabulkách: "Neuvedeno" Symbol "Neuvedeno" označuje kategorii zaměstnanců, u které nebyl uveden kód příslušného třídícího znaku. "*" Symbol "*" označuje nezveřejnitelný údaj z důvodu malého (méně než 50 zaměstnanců) či nereprezentativního vzorku zaměstnanců. 12

13 rok 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-M0 Revidované výsledky ke dni Základní informace o hrubé m sí ní mzd Medián hrubé m sí ní mzdy K /m s Index mediánu hrubé m sí ní mzdy v i roku ,8 % Diferenciace 1. decil - 10 % hrubých m sí ních mezd menších než K /m s 1. kvartil - 25 % hrubých m sí ních mezd menších než K /m s Medián - 50 % hrubých m sí ních mezd menších než K /m s 3. kvartil - 25 % hrubých m sí ních mezd v tších než K /m s 9. decil - 10 % hrubých m sí ních mezd v tších než K /m s Pr m r hrubé m sí ní mzdy K /m s Podíl zam stnanc s podpr m rnou hrubou m sí ní mzdou... 62,8 % Vybrané složky hrubé m sí ní mzdy Odm ny ,1 % P íplatky ,5 % Náhrady ,8 % Pr m rná placená doba... Po et zam stnanc (p epo tený podle placených m síc ) ,0 hod/m s 190,6 tis. osob Legenda Pr m r ## 1. decil Medián 9. decil 1. kvartil 3. kvartil x K /m s 13

14 rok 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-M1 Revidované výsledky ke dni Hrubá m sí ní mzda podle pohlaví a v ku Pohlaví/ V ková skupina Po et zam stnanc p epo tený podle placených m síc Medián Hrubá m sí ní mzda Meziro ní index tis. osob K /m s % CELKEM - mzdová sféra 190, ,8 do 20 let 0, , let 30, , let 55, , let 51, , let 42, ,5 60 a více let 10, ,0 MUŽI 110, ,2 do 20 let 0, , let 17, , let 33, , let 26, , let 25, ,3 60 a více let 7, ,1 ŽENY 80, ,8 do 20 let 0, , let 13, , let 21, , let 25, , let 17, ,7 60 a více let 2, ,5 rok 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-M2 Revidované výsledky ke dni Hrubá m sí ní mzda podle vzd lání Stupe dosaženého vzd lání (KKOV) Po et zam stnanc p epo tený podle placených m síc Medián Hrubá m sí ní mzda Meziro ní index tis. osob K /m s % Základní a nedokon ené A-C 19, ,3 St ední bez maturity D,E,H,J 83, ,8 St ední s maturitou K-M 65, ,2 Vyšší odborné a bakalá ské N,R 3, ,0 Vysokoškolské T,V 12, ,7 Neuvedeno 6, ,5 CELKEM - mzdová sféra 190, ,8 14

15 rok 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-M1 Hrubá m sí ní mzda podle pohlaví a v ku Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Hrubá m sí ní mzda Placená z toho doba 1. decil 1. kvartil 3. kvartil 9. decil Pr m r Odm ny P íplatky Náhrady K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % % % hod/m s ,1 5,5 9,8 173, ,2 5,5 8,3 173, ,1 5,5 9,5 175, ,1 5,3 9,7 173, ,0 5,6 9,8 172, ,5 5,8 10,2 172, ,6 5,1 9,6 172, ,9 6,0 9,7 173, ,1 5,3 8,5 174, ,6 6,5 9,4 173, ,7 5,6 9,5 173, ,0 6,1 9,8 173, ,3 6,2 10,2 173, ,5 5,3 9,5 173, ,6 4,6 9,9 172, ,3 6,1 7,8 172, ,4 3,9 9,6 177, ,8 4,6 10,1 171, ,5 4,7 9,8 171, ,0 5,0 10,2 170, ,1 4,6 9,8 171,7 rok 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-M2 Hrubá m sí ní mzda podle vzd lání Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Hrubá m sí ní mzda Placená z toho doba 1. decil 1. kvartil 3. kvartil 9. decil Pr m r Odm ny P íplatky Náhrady K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % % % hod/m s ,0 6,8 10,3 173, ,1 6,9 10,1 173, ,2 4,7 9,6 172, ,9 2,8 9,7 170, ,1 4,0 9,4 173, ,0 4,0 9,3 173, ,1 5,5 9,8 173,0 15

16 rok 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-M7 Revidované výsledky ke dni Hrubá m sí ní mzda podle hlavních t íd a t íd zam stnání CZ-ISCO Hlavní t ída / T ída zam stnání CZ-ISCO Po et zam stnanc p epo tený podle placených m síc tis. osob Hrubá m sí ní mzda Medián K /m s D Manuální pracovníci 112, T Nemanuální pracovníci 78, ídící pracovníci 8, Nejvyšší p edstavitelé spole ností 1, ídící prac.správy podniku, obchod., admin. a pod. inností 2, ídící pracovníci výroby, IT, vzd lávání a p íbuzných obor 3, ídící prac.ubyt.,strav.služeb,obchodu,ost. ídící pracovníci 1, Specialisté 12, Specialisté v oblasti v dy a techniky 3, Specialisté v oblasti zdravotnictví 2, Specialisté v oblasti výchovy a vzd lávání 24 Specialisté v obchodní sfé e a ve ejné správ 2, Specialisté v oblasti ICT 0, Specialisté obl. právní, sociální, kulturní a p íbuz.oblastí 3 Techni tí a odborní pracovníci 39, Techni tí a odborní pracovníci v oblasti v dy a techniky 14, Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví 6, Odborní pracovníci v obchodní sfé e a ve ejné správ 16, Odborní pracovníci v obl.práva,kultury,sportu,p íbuz.oborech 35 Technici v oblasti ICT 0, Ú edníci 13, Všeobecní admin.pracovníci,sekretá i,pracovníci zadávání dat 42 Pracovníci informa ních služeb,na p epážkách,v p íb.oborech 2, Ú edníci pro zpracování íselných údaj a v logistice 5, Ostatní ú edníci 1, Pracovníci ve službách a prodeji 25, Pracovníci v oblasti osobních služeb 5, Pracovníci v oblasti prodeje 13, Pracovníci osob.pé e ve vzd lávání,zdravotnictví,p íbuz.obl. 54 Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy 4,

17 rok 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-M7 Hrubá m sí ní mzda podle hlavních t íd a t íd zam stnání CZ-ISCO Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Hrubá m sí ní mzda Placená doba z toho 1. decil 1. kvartil 3. kvartil 9. decil Pr m r Odm ny P íplatky Náhrady K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % % % hod/m s ,4 7,3 10,2 173, ,7 3,9 9,4 172, ,6 1,3 8,7 171, ,4 0,6 7,6 171, ,1 1,0 9,2 170, ,9 1,6 9,0 170, ,4 2,4 7,6 173, ,5 6,0 10,1 173, ,5 2,6 9,9 169, ,4 14,3 9,1 182, ,3 1,4 9,7 171, ,5 3,4 10,0 169, ,9 4,1 9,5 171, ,6 5,1 9,7 170, ,7 8,5 9,4 171, ,1 1,3 9,1 171, ,3 4,1 9,9 170, ,7 3,6 9,8 175, ,8 2,7 9,3 168, ,7 5,7 10,0 169, ,9 3,0 10,0 163, ,7 5,6 8,5 172, ,8 4,8 8,7 170, ,0 3,8 8,1 174, ,6 11,5 8,7 170,4 17

18 rok 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-M7 Revidované výsledky ke dni Hrubá m sí ní mzda podle hlavních t íd a t íd zam stnání CZ-ISCO Hlavní t ída / T ída zam stnání CZ-ISCO Po et zam stnanc p epo tený podle placených m síc tis. osob Hrubá m sí ní mzda Medián K /m s 6 Kvalifikovaní pracovníci v zem d lství,lesnictví a rybá ství 61 Kvalifikovaní pracovníci v zem d lství 62 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví, rybá ství a myslivosti 63 Farmá i, rybá i, lovci a sb ra i samozásobitelé 7 emeslníci a opravá i 36, emeslníci,kvalif.pracovníci na stavbách(krom elektriká ) 8, Kovod lníci,strojírenští d lníci,pracovníci v p íb.oborech 17, Pracovníci v obl.um leckých a tradi ních emesel, polygrafie 1, Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky 4, Zpracovatelé potravin,d eva,textilu,pracovníci p íbuz.obor 4, Obsluha stroj a za ízení, monté i 40, Obsluha stacionárních stroj a za ízení 16, Montážní d lníci výrobk a za ízení 8, idi i a obsluha pojízdných za ízení 16, Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 11, Uklíze i a pomocníci 2, Pomocní pracovníci v zem d lství, lesnictví a rybá ství 0, Pomocní pracovníci t žby,staveb.,výroby,dopravy a p íb.ob. 7, Pomocní pracovníci p i p íprav jídla 95 Pracovníci pouli ního prodeje a poskytování služeb 96 Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci 0, Neuvedeno 0, CELKEM - mzdová sféra 190,

19 rok 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-M7 Hrubá m sí ní mzda podle hlavních t íd a t íd zam stnání CZ-ISCO Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Hrubá m sí ní mzda Placená doba z toho 1. decil 1. kvartil 3. kvartil 9. decil Pr m r Odm ny P íplatky Náhrady K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % % % hod/m s ,4 6,6 10,5 175, ,2 3,5 10,3 178, ,8 7,1 10,6 174, ,1 11,2 10,0 174, ,2 7,8 10,1 174, ,9 6,6 10,8 173, ,3 8,8 10,4 172, ,4 11,7 10,7 169, ,5 4,9 11,9 169, ,2 7,1 9,5 176, ,5 5,4 10,5 173, ,3 4,3 10,2 174, ,6 2,5 9,5 163, ,1 5,9 10,7 173, ,9 5,4 10,3 170, ,0 1,7 11,1 169, ,1 5,5 9,8 173,0 19

20 rok 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-M8 Revidované výsledky ke dni Hrubá m sí ní mzda podle podskupin zam stnání CZ-ISCO Podskupina zam stnání / Kategorie zam stnání CZ-ISCO Po et zam stnanc p epo tený podle placených m síc tis. osob Hrubá m sí ní mzda Medián K /m s 1120 Nejvyšší p edstavitelé spole ností (krom polit.,zájm.org.) 1, ídící pracovníci v oblasti financí (kr.fin.,pojiš.služeb) 0, ídící pracovníci v obchodu, marketingu a v p íb. oblastech 0, ídící pracovníci v zem d lství, lesnictví a p íb. oborech 0, ídící pracovníci v pr myslové výrob 1, ídící pracovníci v t žb a geologii 0, ídící pracovníci ve stavebnictví a zem m ictví 0, ídící pracovníci v doprav, logistice a p íbuzných oborech 0, ídící pracovníci v oblasti ICT 0, ídící pracovníci v oblasti zdravotnictví 0, ídící pracovníci v oblasti finan ních, pojiš ovacích služeb 0, ídící pracovníci v maloobchod a velkoobchod 0, Stavební inžený i 0, Specialisté v oblasti pr myslové ekologie 0, Strojní inžený i 0, Chemi tí inžený i a specialisté v p íbuzných oborech 0, D lní a hutní inžený i a specialisté v p íbuzných oborech 0, Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 0, Inžený i elektrotechnici a energetici 0, Všeobecné sestry se specializací 0, Farmaceuti 0, U itelé na VŠ a VOŠ 0, Finan ní a investi ní poradci a p íbuzní specialisté 0, Finan ní analytici,specialisté v pen žnictví, pojiš ovnictví 0, Specialisté v oblasti personálního ízení 0, Specialisté v oblasti ekonomie 0, Stavební technici 1, Elektrotechnici a technici energetici 1, Strojírenští technici 2, Technici v chemickém inženýrství a p íbuzných oborech 0, D lní a hutní technici a pracovníci v p íbuzných oborech 0, Mist i a p íbuzní prac.v t žb,hutní výrob,slévárenství 0, Mist i a p íbuzní prac.ve výrob (krom hutní,slévárenství) 3, Všeobecné sestry bez specializace 4, Porodní asistentky bez specializace 0, Zdravotni tí asistenti (praktické sestry) 0, Zprost edkovatelé finan ních transakcí a finan ní maklé i 0, Odborní pracovníci v oblasti pen žnictví 0, Odborní pracovníci ú etnictví, ekonomiky, personalistiky 4, Odborní pracovníci v oblasti pojiš ovnictví 0, Nákup í 0, Odbytoví a p epravní agenti, celní deklaranti 0, Vedoucí v oblasti administrativních agend 0, Technici provozu ICT 0,

21 rok 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-M8 Hrubá m sí ní mzda podle podskupin zam stnání CZ-ISCO Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Hrubá m sí ní mzda Placená z toho doba 1. decil 1. kvartil 3. kvartil 9. decil Pr m r Odm ny P íplatky Náhrady K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % % % hod/m s ,5 0,6 7,6 171, ,5 0,6 9,4 170, ,3 1,0 9,1 169, ,4 2,0 10,3 171, ,0 1,4 8,5 169, ,3 1,0 12,4 162, ,9 0,3 7,6 172, ,2 1,5 10,7 169, ,8 0,7 10,4 167, ,8 8,2 9,5 176, ,6 3,4 9,8 173, ,4 3,4 8,5 175, ,0 0,8 9,5 170, ,3 1,0 10,0 164, ,0 2,1 9,6 172, ,0 5,6 9,3 167, ,6 3,7 10,3 162, ,3 1,5 9,7 170, ,9 4,7 9,9 167, ,9 17,1 9,5 170, ,4 11,0 9,2 175, ,6 15,4 15,8 173, ,8 0,4 10,0 173, ,7 2,7 10,2 172, ,0 0,6 11,0 168, ,7 0,3 11,1 166, ,4 1,1 9,1 173, ,4 6,6 10,1 169, ,4 2,9 9,5 171, ,1 7,6 10,4 165, ,4 5,1 11,7 164, ,7 6,7 10,7 165, ,0 7,0 10,0 170, ,1 9,0 9,1 170, ,6 16,9 9,5 164, ,4 14,7 9,8 168, ,9 0,1 9,8 173, ,8 1,1 10,5 173, ,7 1,1 9,3 170, ,4 2,6 10,8 171, ,7 1,2 9,9 169, ,2 2,1 9,9 169, ,4 1,8 9,5 167, ,2 6,4 9,0 170,2 21

22 rok 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-M8 Revidované výsledky ke dni Hrubá m sí ní mzda podle podskupin zam stnání CZ-ISCO Podskupina zam stnání / Kategorie zam stnání CZ-ISCO Po et zam stnanc p epo tený podle placených m síc tis. osob Hrubá m sí ní mzda Medián K /m s 3512 Technici uživatelské podpory ICT 0, Sekretá i (všeobecní) 1, Pracovníci pro zadávání dat 0, Pokladníci ve fin.institucích,na poštách,prac.v p íb.oborech 0, Bookmake i, krupié i a pracovníci v p íbuzných oborech 0, Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech 0, Ú edníci v oblasti ú etnictví 1, Ú edníci ve skladech 1, Pracovníci v doprav a p eprav 1, Pracovníci poštovního provozu (krom ú edník na p epážkách) 0, Personální referenti 0, Pr vod í a p íbuzní pracovníci v osobní doprav 0, Vedoucí pracovních tým v prodejnách 1, Prodava i v prodejnách 9, Pokladníci a prodava i vstupenek a jízdenek 1, P íslušníci HZS R,hasi i ostatních jednotek požární ochrany 0, Pracovníci ostrahy a bezpe nostních agentur 3, Zedníci, kamná i, dlaždi i a monté i suchých staveb 2, Ostatní emeslníci, kvalifikovaní prac.hl. stavební výroby 2, Svá e i, eza i plamenem a páje i 2, Monté i kovových konstrukcí 0, Nástroja i a p íbuzní pracovníci 5, Mechanici a opravá i zem d l.,pr mysl. a j.stroj, za ízení 2, Keramici a pracovníci v p íbuzných oborech 0, Sklá i, brusi i skla, výrobci bižuterie a sklen ných ozdob 0, Elektromechanici 2, Kvalitá i, testova i výrobk, laboranti (kr.potravin,nápoj ) 1, Obsluha d lních za ízení (v. horník ) 1, Obsluha za ízení na úpravu rudných a nerudných surovin 0, Obsluha stroj na výrobky z cementu,kamene,ostatních nerost 0, Obsluha za ízení na zpracování kov 0, Obsluha lakov.a j.za ízení na povrch.úpravu kov,j.materiál 0, Obsluha stroj a za ízení pro chemickou výrobu 1, Obsluha stroj na výrobu a zpracování výrobk z pryže 0, Obsluha stroj na úpr.vláken,dop ádání,navíjení p íze,nití 0, Obsluha stroj na výrobu potravin a p íbuzných výrobk 1, Obsluha stroj a za ízení na výrobu skla,keramiky,stavebnin 2, Montážní d lníci mechanických za ízení 1, Montážní d lníci elektrických, energet. a elektron. za ízení 3, Montážní d lníci ostatních výrobk 3, Strojvedoucí a idi i kolejových motorových vozík 1, Signalisti,brzda i,výhybká i,posunova i,p íbuzní pracovníci 1, idi i autobus, trolejbus a tramvají 1, idi i nákladních automobil, taha a speciálních vozidel 5,

23 rok 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-M8 Hrubá m sí ní mzda podle podskupin zam stnání CZ-ISCO Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Hrubá m sí ní mzda Placená z toho doba 1. decil 1. kvartil 3. kvartil 9. decil Pr m r Odm ny P íplatky Náhrady K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % % % hod/m s ,3 3,1 9,6 170, ,8 1,6 9,0 171, ,5 3,6 9,9 172, ,2 2,4 9,7 162, ,6 8,3 9,4 168, ,1 1,4 11,0 168, ,9 0,4 9,9 169, ,4 4,9 9,8 170, ,9 9,0 10,4 168, ,9 2,8 9,8 161, ,9 2,4 10,9 169, ,5 21,7 12,0 161, ,9 3,3 8,0 175, ,3 3,4 8,1 173, ,6 8,1 9,2 171, ,2 16,9 10,3 166, ,4 9,8 8,1 170, ,2 6,6 9,9 179, ,6 1,7 11,8 176, ,3 6,9 11,2 172, ,3 5,5 10,9 178, ,9 7,5 10,8 173, ,3 10,7 10,4 177, ,1 9,6 9,5 177, ,6 16,2 10,8 167, ,5 8,4 10,0 172, ,2 9,3 11,9 168, ,3 8,4 10,5 163, ,2 7,7 11,5 164, ,7 6,7 9,2 180, ,0 16,4 11,7 169, ,1 5,0 10,8 172, ,7 14,4 10,4 166, ,0 7,1 9,6 170, ,1 14,2 11,2 164, ,8 11,6 11,3 174, ,3 14,2 11,0 170, ,6 5,9 11,7 170, ,2 3,3 12,7 164, ,5 6,3 11,2 175, ,6 12,7 11,3 171, ,0 13,1 10,7 170, ,8 12,9 9,5 189, ,1 3,9 8,2 176,2 23

24 rok 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-M8 Revidované výsledky ke dni Hrubá m sí ní mzda podle podskupin zam stnání CZ-ISCO Podskupina zam stnání / Kategorie zam stnání CZ-ISCO Po et zam stnanc p epo tený podle placených m síc tis. osob Hrubá m sí ní mzda Medián K /m s 8342 Obsluha železni ních, zemních a p íbuzných stroj a za ízení 1, Obsluha je áb,zdvihacích a podobných manipula ních za ízení 0, Obsluha vysokozdvižných a jiných vozík a skladníci 2, Uklíze i a pomocníci v hotelích,admin.,pr mysl.a j.objektech 2, Pomocní pracovníci v oblasti t žby 0, Ostatní pomocní pracovníci ve výrob 3, Uklíze i ve ejných prostranství, isti i kanalizací 0,

25 rok 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-M8 Hrubá m sí ní mzda podle podskupin zam stnání CZ-ISCO Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Hrubá m sí ní mzda Placená z toho doba 1. decil 1. kvartil 3. kvartil 9. decil Pr m r Odm ny P íplatky Náhrady K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % % % hod/m s ,4 6,1 10,7 178, ,8 8,9 10,2 175, ,0 6,1 9,2 173, ,2 4,4 10,3 174, ,7 5,0 11,7 164, ,8 8,0 10,5 171, ,9 7,0 10,0 165,3 25

26 rok 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-T0 Revidované výsledky ke dni Základní informace o m sí ní odpracované a neodpracované dob Pr m rná m sí ní odpracovaná doba... z toho p es as ,0 hod/m s 3,6 hod/m s Diferenciace 1. decil - 10 % m sí ních odpracovaných dob menších než ,1 hod/m s 1. kvartil - 25 % m sí ních odpracovaných dob menších než ,8 hod/m s Medián - 50 % m sí ních odpracovaných dob menších než ,7 hod/m s 3. kvartil - 25 % m sí ních odpracovaných dob v tších než ,0 hod/m s 9. decil - 10 % m sí ních odpracovaných dob v tších než ,7 hod/m s Pr m rná m sí ní neodpracovaná doba... z toho dovolená z toho nemoc ,0 hod/m s 13,8 hod/m s 5,0 hod/m s Struktura fondu pracovní doby Dovolená 8 % Pr m rná m sí ní odpracovaná doba bez p es asu 86 % Pr m rná m sí ní neodpracovaná doba 14 % Nemoc 3 % Jiné 3 % 26

27 rok 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-T8 Revidované výsledky ke dni M sí ní odpracovaná a neodpracovaná doba podle podskupin zam stnání CZ-ISCO Podskupina zam stnání/ Kategorie zam stnání CZ-ISCO Po et Odpracovaná Neodpracovaná zam stnanc p epo tený doba doba podle evid. z toho z toho Celkem Celkem m síc p es as dovolená nemoc tis. osob hod/m s hod/m s hod/m s hod/m s hod/m s 1120 Nejvyšší p edstavitelé spole ností (krom polit.,zájm.org.) 1,3 155,9 0,0 16,0 11,9 1, ídící pracovníci v oblasti financí (kr.fin.,pojiš.služeb) 0,7 152,8 0,2 17,8 13,4 0, ídící pracovníci v obchodu, marketingu a v p íb. oblastech 0,7 150,1 0,4 19,4 13,9 1, ídící pracovníci v zem d lství, lesnictví a p íb. oborech 0,1 150,0 1,3 21,4 14,9 1, ídící pracovníci v pr myslové výrob 1,5 153,5 0,8 16,4 11,7 1, ídící pracovníci v t žb a geologii 0,1 140,1 0,9 22,9 17,5 1, ídící pracovníci ve stavebnictví a zem m ictví 0,8 158,3 0,1 14,4 11,7 1, ídící pracovníci v doprav, logistice a p íbuzných oborech 0,5 149,1 0,5 19,9 14,4 1, ídící pracovníci v oblasti ICT 0,1 148,1 0,2 19,6 15,8 0, ídící pracovníci v oblasti zdravotnictví 0,1 155,5 4,5 21,2 16,4 1, ídící pracovníci v oblasti finan ních, pojiš ovacích služeb 0,2 150,1 0,3 23,2 16,1 1, ídící pracovníci v maloobchod a velkoobchod 0,6 154,7 1,9 20,5 13,9 3, Stavební inžený i 0,5 149,6 1,4 20,5 15,7 1, Specialisté v oblasti pr myslové ekologie 0,1 141,8 0,1 23,2 15,3 3, Strojní inžený i 0,5 151,6 2,8 20,4 14,8 1, Chemi tí inžený i a specialisté v p íbuzných oborech 0,3 147,5 2,1 19,9 14,8 1, D lní a hutní inžený i a specialisté v p íbuzných oborech 0,1 140,5 0,5 22,0 15,6 1, Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 0,3 149,2 2,6 21,3 14,9 2, Inžený i elektrotechnici a energetici 0,4 147,2 2,6 20,6 15,9 1, Všeobecné sestry se specializací 0,9 147,6 4,2 23,2 16,1 2, Farmaceuti 0,1 152,3 3,8 23,1 16,2 1, U itelé na VŠ a VOŠ 0,5 141,2 0,0 31,9 26,4 0, Finan ní a investi ní poradci a p íbuzní specialisté 0,4 150,8 0,7 22,7 14,6 3, Finan ní analytici,specialisté v pen žnictví, pojiš ovnictví 0,2 149,1 1,0 22,9 16,1 2, Specialisté v oblasti personálního ízení 0,1 144,5 0,2 23,6 14,6 3, Specialisté v oblasti ekonomie 0,2 142,5 0,7 23,6 16,6 3, Stavební technici 1,9 151,9 1,0 21,5 13,9 4, Elektrotechnici a technici energetici 1,1 148,6 3,6 20,8 15,7 2, Strojírenští technici 2,4 153,0 2,9 18,6 14,0 1, Technici v chemickém inženýrství a p íbuzných oborech 0,5 141,7 2,4 24,2 16,1 3, D lní a hutní technici a pracovníci v p íbuzných oborech 0,3 141,9 2,2 22,1 16,8 1, Mist i a p íbuzní prac.v t žb,hutní výrob,slévárenství 0,2 142,4 3,2 22,9 15,6 1, Mist i a p íbuzní prac.ve výrob (krom hutní,slévárenství) 3,1 149,7 4,8 21,0 15,0 2, Všeobecné sestry bez specializace 4,9 149,1 1,4 21,5 14,7 3, Porodní asistentky bez specializace 0,2 141,7 0,9 23,4 15,1 3, Zdravotni tí asistenti (praktické sestry) 0,1 145,2 1,9 23,5 16,1 2, Zprost edkovatelé finan ních transakcí a finan ní maklé i 0,1 146,8 0,0 26,2 16,1 3, Odborní pracovníci v oblasti pen žnictví 0,6 147,1 0,6 26,9 16,8 4, Odborní pracovníci ú etnictví, ekonomiky, personalistiky 4,3 149,8 0,5 20,7 13,4 2, Odborní pracovníci v oblasti pojiš ovnictví 0,4 143,8 0,0 28,0 16,4 5, Nákup í 0,6 148,7 1,4 21,1 14,0 2, Odbytoví a p epravní agenti, celní deklaranti 0,7 149,5 2,0 19,9 14,1 1, Vedoucí v oblasti administrativních agend 0,4 147,6 0,9 19,9 13,7 2, Technici provozu ICT 0,2 150,1 3,7 20,1 15,2 1,7 27

28 rok 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-T8 Revidované výsledky ke dni M sí ní odpracovaná a neodpracovaná doba podle podskupin zam stnání CZ-ISCO Podskupina zam stnání/ Kategorie zam stnání CZ-ISCO Po et Odpracovaná Neodpracovaná zam stnanc p epo tený doba doba podle evid. z toho z toho Celkem Celkem m síc p es as dovolená nemoc tis. osob hod/m s hod/m s hod/m s hod/m s hod/m s 3512 Technici uživatelské podpory ICT 0,1 149,0 2,5 21,3 15,1 1, Sekretá i (všeobecní) 1,0 154,3 0,4 17,6 13,2 1, Pracovníci pro zadávání dat 0,1 149,2 2,6 22,9 14,0 4, Pokladníci ve fin.institucích,na poštách,prac.v p íb.oborech 0,9 137,7 0,3 24,9 15,1 4, Bookmake i, krupié i a pracovníci v p íbuzných oborech 0,2 147,6 2,7 20,9 14,8 4, Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech 0,3 141,9 2,5 26,8 15,1 7, Ú edníci v oblasti ú etnictví 1,4 151,5 0,3 18,1 13,6 1, Ú edníci ve skladech 1,5 148,1 2,5 22,3 13,0 5, Pracovníci v doprav a p eprav 1,9 146,0 4,8 22,8 15,1 4, Pracovníci poštovního provozu (krom ú edník na p epážkác 1,0 133,8 0,9 27,8 14,8 7, Personální referenti 0,2 134,5 1,0 32,9 14,6 4, Pr vod í a p íbuzní pracovníci v osobní doprav 0,3 135,6 4,9 26,0 14,5 7, Vedoucí pracovních tým v prodejnách 2,0 156,2 2,7 19,0 12,7 4, Prodava i v prodejnách 9,7 153,7 1,8 19,9 12,5 4, Pokladníci a prodava i vstupenek a jízdenek 1,1 149,0 1,7 22,7 14,3 6, P íslušníci HZS R,hasi i ostatních jednotek požární ochrany 0,5 145,1 4,3 21,6 16,2 2, Pracovníci ostrahy a bezpe nostních agentur 3,7 153,0 3,8 17,7 11,5 4, Zedníci, kamná i, dlaždi i a monté i suchých staveb 2,1 148,5 6,2 30,7 12,4 13, Ostatní emeslníci, kvalifikovaní prac.hl. stavební výroby 2,4 153,7 2,9 23,1 12,6 7, Svá e i, eza i plamenem a páje i 2,5 140,9 5,9 31,4 12,7 11, Monté i kovových konstrukcí 0,3 149,5 11,3 28,2 13,4 6, Nástroja i a p íbuzní pracovníci 5,8 147,2 6,7 26,4 13,8 5, Mechanici a opravá i zem d l.,pr mysl. a j.stroj, za ízení 2,8 153,4 8,4 23,4 13,5 5, Keramici a pracovníci v p íbuzných oborech 0,5 148,9 8,4 27,6 14,8 7, Sklá i, brusi i skla, výrobci bižuterie a sklen ných ozdob 0,1 140,6 8,2 26,0 16,1 7, Elektromechanici 3,0 148,1 5,8 23,9 14,2 4, Kvalitá i, testova i výrobk, laboranti (kr.potravin,nápoj ) 1,2 142,3 4,2 25,6 15,5 4, Obsluha d lních za ízení (v. horník ) 1,3 136,6 2,3 26,8 15,5 5, Obsluha za ízení na úpravu rudných a nerudných surovin 0,7 138,9 3,1 25,8 16,8 5, Obsluha stroj na výrobky z cementu,kamene,ostatních neros 0,1 156,8 12,3 23,5 13,5 6, Obsluha za ízení na zpracování kov 0,7 144,4 4,8 25,2 15,5 5, Obsluha lakov.a j.za ízení na povrch.úpravu kov,j.materiál 0,1 145,9 4,4 26,2 14,5 4, Obsluha stroj a za ízení pro chemickou výrobu 1,5 144,6 3,9 22,1 16,1 3, Obsluha stroj na výrobu a zpracování výrobk z pryže 0,1 142,8 10,6 27,4 14,9 6, Obsluha stroj na úpr.vláken,dop ádání,navíjení p íze,nití 0,7 137,4 1,4 27,3 15,8 7, Obsluha stroj na výrobu potravin a p íbuzných výrobk 1,5 143,7 5,1 30,6 11,0 12, Obsluha stroj a za ízení na výrobu skla,keramiky,stavebnin 2,3 144,1 9,3 26,2 16,1 5, Montážní d lníci mechanických za ízení 1,7 138,6 3,3 31,5 14,4 9, Montážní d lníci elektrických, energet. a elektron. za ízení 3,8 132,1 1,2 32,8 13,3 8, Montážní d lníci ostatních výrobk 3,3 141,5 4,5 33,7 13,7 15, Strojvedoucí a idi i kolejových motorových vozík 1,1 147,7 7,8 23,7 16,2 4, Signalisti,brzda i,výhybká i,posunova i,p íbuzní pracovníci 1,5 146,7 6,7 23,1 15,9 4, idi i autobus, trolejbus a tramvají 1,1 162,6 17,6 26,0 15,2 6, idi i nákladních automobil, taha a speciálních vozidel 6,1 157,3 4,0 18,8 12,3 4,1 28

29 rok 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-T8 Revidované výsledky ke dni M sí ní odpracovaná a neodpracovaná doba podle podskupin zam stnání CZ-ISCO Podskupina zam stnání/ Kategorie zam stnání CZ-ISCO Po et Odpracovaná Neodpracovaná zam stnanc p epo tený doba doba podle evid. z toho z toho Celkem Celkem m síc p es as dovolená nemoc tis. osob hod/m s hod/m s hod/m s hod/m s hod/m s 8342 Obsluha železni ních, zemních a p íbuzných stroj a za ízení 1,7 152,6 10,8 25,6 15,6 5, Obsluha je áb,zdvihacích a podobných manipula ních za íze 0,2 149,7 9,8 25,6 14,0 6, Obsluha vysokozdvižných a jiných vozík a skladníci 2,6 151,6 4,9 22,0 12,8 5, Uklíze i a pomocníci v hotelích,admin.,pr mysl.a j.objektech 2,7 149,4 2,7 24,4 13,8 5, Pomocní pracovníci v oblasti t žby 0,3 136,2 3,5 28,4 16,3 7, Ostatní pomocní pracovníci ve výrob 4,1 145,2 5,3 25,8 13,8 7, Uklíze i ve ejných prostranství, isti i kanalizací 0,1 141,4 2,2 23,7 16,3 4,8 29

30 4. tvrtletí 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-V0 Revidované výsledky ke dni Základní informace o hodinovém výd lku Medián hodinového výd lku... Index mediánu hodinového výd lku v i 4. tvrtletí ,4 K /hod 98,4 % Diferenciace 1. decil - 10 % hodinových výd lk menších než... 63,87 K /hod 1. kvartil - 25 % hodinových výd lk menších než... 84,83 K /hod Medián - 50 % hodinových výd lk menších než ,44 K /hod 3. kvartil - 25 % hodinových výd lk v tších než ,97 K /hod 9. decil - 10 % hodinových výd lk v tších než ,13 K /hod Pr m r hodinového výd lku ,3 K /hod 1. decil Legenda Pr m r Medián kvartil kvartil x 9. decil K /hod 1) Hodinový výd lek se zjiš uje jako pr m rný hodinový výd lek definovaný v 351 až 362 zákona. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve zn ní pozd jších p edpis. 30

31 4. tvrtletí 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-V1 Revidované výsledky ke dni Hodinový výd lek podle pohlaví a v ku Pohlaví/ V ková skupina Po et zam stnanc p epo tený podle placených m síc Medián hodinového výd lku Diferenciace hodinového výd lku 1. decil 9. decil Pr m r hodinového výd lku tis. osob K /hod K /hod K /hod K /hod CELKEM - mzdová sféra 188,8 118,4 63,9 217,1 137,3 do 20 let 0,9 77,5 56,4 119,3 83, let 28,5 107,6 65,6 170,1 113, let 55,5 122,6 64,4 228,4 139, let 50,4 122,1 64,4 232,6 144, let 43,3 118,4 65,0 217,5 139,8 60 a více let 10,1 119,0 56,5 254,8 146,5 MUŽI 111,7 131,0 69,0 241,5 153,1 do 20 let 0,6 82,9 48,3 119,3 84, let 18,0 112,4 65,0 176,0 118, let 33,9 138,1 72,7 248,7 156, let 26,0 142,6 70,2 271,2 172, let 25,8 131,2 67,4 234,1 153,8 60 a více let 7,4 126,2 59,2 275,2 160,0 ŽENY 77,1 102,5 59,3 177,5 114,5 do 20 let 0,3 77,5 69,7 94,7 80, let 10,6 100,4 65,6 153,2 106, let 21,6 102,9 56,4 179,4 114, let 24,4 102,8 60,0 177,7 115, let 17,5 105,8 62,4 183,9 119,4 60 a více let 2,7 83,1 51,1 193,8 108,6 31

32 4. tvrtletí 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-V8 Revidované výsledky ke dni Hodinový výd lek podle podskupin zam stnání CZ-ISCO Podskupina zam stnání/ Zam stnání CZ-ISCO Po et Diferenciace zam stnanc Medián hodinového výd lku Pr m r p epo tený hodinového hodinového podle výd lku výd lku placených 1. decil 9. decil m síc tis. osob K /hod K /hod K /hod K /hod 1120 Nejvyšší p edstavitelé spole ností (krom polit.,zájm.org.) 1,1 299,9 151,9 699,7 453, ídící pracovníci v oblasti financí (kr.fin.,pojiš.služeb) 0,8 239,5 128,0 609,0 335, ídící pracovníci v obchodu, marketingu a v p íb. oblastech 0,7 278,2 157,8 596,1 346, ídící pracovníci v zem d lství, lesnictví a p íb. oborech 0,1 210,9 115,9 541,4 295, ídící pracovníci v pr myslové výrob 1,6 232,9 103,5 591,4 320, ídící pracovníci v t žb a geologii 0,1 280,3 174,0 640,9 344, ídící pracovníci ve stavebnictví a zem m ictví 0,7 175,9 103,3 344,6 225, ídící pracovníci v doprav, logistice a p íbuzných oborech 0,4 251,2 155,5 525,0 298, ídící pracovníci v oblasti ICT 0,1 438,0 238,3 644,8 477, ídící pracovníci v oblasti zdravotnictví 0,1 519,1 298,3 716,0 523, ídící pracovníci v oblasti finan ních, pojiš ovacích služeb 0,2 341,7 211,0 683,5 395, ídící pracovníci v maloobchod a velkoobchod 0,6 164,5 104,6 369,2 206, Stavební inžený i 0,4 241,7 153,2 328,9 240, Specialisté v oblasti pr myslové ekologie 0,1 211,3 158,7 315,5 222, Strojní inžený i 0,6 247,6 151,3 423,6 279, Chemi tí inžený i a specialisté v p íbuzných oborech 0,3 279,2 135,0 468,4 297, D lní a hutní inžený i a specialisté v p íbuzných oborech 0,1 270,4 213,5 360,9 282, Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 0,2 239,5 171,0 483,6 288, Inžený i elektrotechnici a energetici 0,4 276,6 201,7 446,1 306, Všeobecné sestry se specializací 1,0 164,9 126,9 200,3 167, Farmaceuti 0,1 308,3 208,3 444,0 317, U itelé na VŠ a VOŠ 0,5 196,5 132,5 339,9 226, Finan ní a investi ní poradci a p íbuzní specialisté 0,4 161,2 77,5 389,3 203, Finan ní analytici,specialisté v pen žnictví, pojiš ovnictví 0,2 199,9 117,2 370,6 232, Specialisté v oblasti personálního ízení 0,1 189,9 150,7 323,9 225, Specialisté v oblasti ekonomie 0,2 264,3 140,3 380,6 271, Stavební technici 1,7 110,5 78,9 248,3 147, Elektrotechnici a technici energetici 1,2 228,1 132,3 320,1 228, Strojírenští technici 2,3 168,6 103,0 241,9 171, Technici v chemickém inženýrství a p íbuzných oborech 0,5 173,1 118,6 271,2 186, D lní a hutní technici a pracovníci v p íbuzných oborech 0,3 211,7 155,5 276,4 216, Mist i a p íbuzní prac.v t žb,hutní výrob,slévárenství 0,2 227,8 171,2 307,1 226, Mist i a p íbuzní prac.ve výrob (krom hutní,slévárenství) 3,0 180,0 120,6 266,0 187, Všeobecné sestry bez specializace 5,2 122,4 76,3 166,3 123, Porodní asistentky bez specializace 0,2 152,6 121,2 177,2 150, Zdravotni tí asistenti (praktické sestry) 0,1 99,1 80,3 123,4 101, Zprost edkovatelé finan ních transakcí a finan ní maklé i 0,1 119,8 106,4 218,5 145, Odborní pracovníci v oblasti pen žnictví 0,6 180,4 132,2 278,4 197, Odborní pracovníci ú etnictví, ekonomiky, personalistiky 4,3 138,0 80,3 227,2 154, Odborní pracovníci v oblasti pojiš ovnictví 0,4 149,9 93,0 266,4 168, Nákup í 0,7 165,1 102,5 234,4 171, Odbytoví a p epravní agenti, celní deklaranti 0,7 158,2 92,1 258,4 169, Vedoucí v oblasti administrativních agend 0,4 174,5 120,5 272,1 186, Technici provozu ICT 0,2 170,4 115,3 272,8 184,8 32

33 4. tvrtletí 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-V8 Revidované výsledky ke dni Hodinový výd lek podle podskupin zam stnání CZ-ISCO Podskupina zam stnání/ Zam stnání CZ-ISCO Po et Diferenciace zam stnanc Medián hodinového výd lku Pr m r p epo tený hodinového hodinového podle výd lku výd lku placených 1. decil 9. decil m síc tis. osob K /hod K /hod K /hod K /hod 3512 Technici uživatelské podpory ICT 0,1 211,9 129,2 355,2 223, Sekretá i (všeobecní) 1,1 111,5 69,5 173,9 120, Pracovníci pro zadávání dat 0,2 118,6 79,4 209,0 127, Pokladníci ve fin.institucích,na poštách,prac.v p íb.oborech 1,0 128,7 107,2 154,8 131, Bookmake i, krupié i a pracovníci v p íbuzných oborech 0,2 105,9 76,9 138,9 107, Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech 0,4 114,3 76,5 175,4 122, Ú edníci v oblasti ú etnictví 1,3 107,7 76,3 161,7 114, Ú edníci ve skladech 1,5 117,5 74,6 156,4 116, Pracovníci v doprav a p eprav 2,1 177,1 116,6 230,5 173, Pracovníci poštovního provozu (krom ú edník na p epážkác 1,1 102,0 88,4 126,1 105, Personální referenti 0,2 153,9 83,3 228,4 150, Pr vod í a p íbuzní pracovníci v osobní doprav 0,3 175,6 135,1 191,6 170, Vedoucí pracovních tým v prodejnách 1,7 107,1 66,0 171,4 113, Prodava i v prodejnách 9,3 69,9 57,0 102,1 77, Pokladníci a prodava i vstupenek a jízdenek 1,0 86,2 66,4 134,5 94, P íslušníci HZS R,hasi i ostatních jednotek požární ochrany 0,5 155,5 121,7 223,4 166, Pracovníci ostrahy a bezpe nostních agentur 4,1 62,1 52,9 86,5 66, Zedníci, kamná i, dlaždi i a monté i suchých staveb 2,0 69,7 49,0 126,0 79, Ostatní emeslníci, kvalifikovaní prac.hl. stavební výroby 2,2 82,8 50,0 108,6 80, Svá e i, eza i plamenem a páje i 2,7 134,1 56,3 196,1 138, Monté i kovových konstrukcí 0,2 104,3 46,2 161,7 100, Nástroja i a p íbuzní pracovníci 5,6 125,9 83,7 181,1 130, Mechanici a opravá i zem d l.,pr mysl. a j.stroj, za ízení 2,8 134,2 99,8 187,6 140, Keramici a pracovníci v p íbuzných oborech 0,4 130,0 55,9 158,2 120, Sklá i, brusi i skla, výrobci bižuterie a sklen ných ozdob 0,1 106,5 89,3 131,3 111, Elektromechanici 2,5 141,1 89,9 197,1 144, Kvalitá i, testova i výrobk, laboranti (kr.potravin,nápoj ) 1,1 137,9 101,9 203,5 146, Obsluha d lních za ízení (v. horník ) 1,3 173,0 119,6 220,5 170, Obsluha za ízení na úpravu rudných a nerudných surovin 0,7 126,2 89,9 162,4 126, Obsluha stroj na výrobky z cementu,kamene,ostatních nerost 0,1 137,9 109,1 211,1 148, Obsluha za ízení na zpracování kov 0,8 188,8 111,0 252,5 183, Obsluha lakov.a j.za ízení na povrch.úpravu kov,j.materiál 0,1 115,4 100,9 151,2 121, Obsluha stroj a za ízení pro chemickou výrobu 1,5 148,1 112,1 217,0 155, Obsluha stroj na výrobu a zpracování výrobk z pryže 0,1 149,2 124,8 180,1 151, Obsluha stroj na úpr.vláken,dop ádání,navíjení p íze,nití 0,5 122,4 98,8 141,7 120, Obsluha stroj na výrobu potravin a p íbuzných výrobk 1,3 105,6 69,2 149,0 113, Obsluha stroj a za ízení na výrobu skla,keramiky,stavebnin 2,6 158,2 107,2 208,7 159, Montážní d lníci mechanických za ízení 1,6 109,9 87,2 139,5 113, Montážní d lníci elektrických, energet. a elektron. za ízení 2,8 102,4 83,4 125,2 104, Montážní d lníci ostatních výrobk 2,6 101,1 73,9 124,5 99, Strojvedoucí a idi i kolejových motorových vozík 1,0 201,7 165,4 224,8 200, Signalisti,brzda i,výhybká i,posunova i,p íbuzní pracovníci 1,4 148,8 110,9 176,2 145, idi i autobus, trolejbus a tramvají 1,0 123,5 109,8 136,9 123, idi i nákladních automobil, taha a speciálních vozidel 5,7 116,7 53,9 158,9 113,3 33

34 4. tvrtletí 2011 RSCP - mzdová sféra MZS-V8 Revidované výsledky ke dni Hodinový výd lek podle podskupin zam stnání CZ-ISCO Podskupina zam stnání/ Zam stnání CZ-ISCO Po et Diferenciace zam stnanc Medián hodinového výd lku Pr m r p epo tený hodinového hodinového podle výd lku výd lku placených 1. decil 9. decil m síc tis. osob K /hod K /hod K /hod K /hod 8342 Obsluha železni ních, zemních a p íbuzných stroj a za ízení 1,6 148,5 114,2 182,8 147, Obsluha je áb,zdvihacích a podobných manipula ních za íze 0,2 137,5 89,6 181,5 138, Obsluha vysokozdvižných a jiných vozík a skladníci 2,4 116,1 76,4 173,7 122, Uklíze i a pomocníci v hotelích,admin.,pr mysl.a j.objektech 3,4 58,1 48,1 82,1 62, Pomocní pracovníci v oblasti t žby 0,3 121,2 81,8 155,8 122, Ostatní pomocní pracovníci ve výrob 4,0 78,6 55,3 139,5 91, Uklíze i ve ejných prostranství, isti i kanalizací 0,1 98,3 71,4 138,1 101,4 34

35

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby trhu práce do roku 2023 Banskobystrický kraj ITMS 2014+312031N138

Podrobnejšie

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby trhu práce do roku 2023 Žilinský kraj ITMS 2014+312031N138

Podrobnejšie

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby trhu práce do roku 2023 Prešovský kraj ITMS 2014+312031N138

Podrobnejšie

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby trhu práce do roku 2023 Trenčiansky kraj ITMS 2014+312031N138

Podrobnejšie

Platy.sk

Platy.sk Platový report Pro Administratívny pracovník, referent - Administratíva Administratíva 27.3.2019 Administratívny pracovník, referent - Administratíva Celkový hrubý plat (medián) 1 070 EUR Región Bratislava

Podrobnejšie

Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií) Charakteristika Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem

Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií) Charakteristika Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií) Charakteristika Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií) vykonáva práce súvisiace so správou

Podrobnejšie

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely č. zmluvy ŠÚ SR: ZML-6-6/ č. zmluvy CVTI SR: 52/Motory/2014

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely č. zmluvy ŠÚ SR: ZML-6-6/ č. zmluvy CVTI SR: 52/Motory/2014 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely č. zmluvy ŠÚ SR: ZML-6-6/2014-900 č. zmluvy CVTI SR: 52/Motory/2014 uzatvorenej podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.

Podrobnejšie

Stat1_CV1 VES

Stat1_CV1 VES Štatistika 1 Cvičenie č. 1 Triedenie, Aritmetický priemer Príklad č. 1 Pri sledovaní výkonnosti zamestnancov sa v 20 sledovaných dňoch zistili nasledovné údaje o počte vybavených klientov počas smeny v

Podrobnejšie

Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín Charakteristika Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastnýc

Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín Charakteristika Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastnýc Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín Charakteristika Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín vykonáva montážne práce, opravy a údržbu prepravnej,

Podrobnejšie

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor:

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov, ktorí

Podrobnejšie

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sika Level-100 AT EN 13813: VYHLÁS

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sika Level-100 AT EN 13813: VYHLÁS Vydanie: 01.07.2013 Identifikačné č. 02 08 03 03 001 0 000010 1180 Verzia č. 1 Sika Level-100 AT EN 13813:2002 12 1391 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 pre výrobok

Podrobnejšie

Microsoft Word - Príloha č. 15 Kritéria kvalitat. hodnotenia opat. 4.2

Microsoft Word - Príloha č. 15 Kritéria kvalitat. hodnotenia opat. 4.2 PRÍLOHA.1 KRITÉRIA KVALITATÍVNEHO HODNOTENIA PROJEKTOV SPOLUPRÁCE V RÁMCI OPATRENIA Projekty národnej spolupráce P.. Kritérium Rozpo et projektu je zameraný na realizáciu nasledovných inností: - spolo

Podrobnejšie

Čiastka 205/2004

Čiastka 205/2004 Strana 4282 Zbierka zákonov č. 481/2004 Čiastka 205 481 o zvý še ní sumy za o pat ro va cie ho prí spev ku Vlá da pod a 4 ods. 4 zá ko na č. 236/1998 Z. z. o za o pat ro va com prí spev ku v zne ní zá

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Ch+ęmia 2008

Microsoft PowerPoint - Ch+ęmia 2008 CHÉMIA 2008 LIPTOVSKÝ JÁN, Hotel SOREA Máj 17. 19. september 2008 Chemie Pharma Schweiz BEZPE NÝ MANA MENT CHEMICKÝCH LÁTOK 18. september 2008 Bezpe nos nos v chemických podnikoch z poh adu poznatkov OZCH

Podrobnejšie

Brezina_Gertler_Pekar_2005

Brezina_Gertler_Pekar_2005 Makroekonomické výsledky Slovenskej republiky v stredoeurópskom regióne Ivan Brezina Pavel Gertler Juraj Pekár KOVE FHI EU, Dolnozemská 1/b, 852 35 Bratislava Pri vstupe nových členských štátov do Európskej

Podrobnejšie

Výhľad Slovenska na najbližšie roky

Výhľad Slovenska na najbližšie roky Výhľad Slovenska na najbližšie roky Martin Šuster Bratislava, konferencia FRP 218 24. 1. 218 Predikcia rastu HDP a cien HDP Inflácia Zdroj: NBS. 2 Strednodobá predikcia P3Q-218 Skutočnosť P3Q-218 217 218

Podrobnejšie

Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestna

Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestna Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestnancov podieľajúcich sa na nákupe surovín, tovarov, výrobkov, služieb,

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky V ý s l e d k y štatistického zisťovania o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch v školstve rok 2018 Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Podrobnejšie

Microsoft Word - DEOV.doc

Microsoft Word - DEOV.doc DENNÍK evidencie odborného výcviku kolský rok.../... Názov koly: D E N N Í K evidencie odborného výcviku tudijný u ebný odbor (kód a názov): kolský rok: Ro ník Trieda: Skupina: Po et iakov v skupine: Na

Podrobnejšie

Microsoft Word - 5I-PP3-0X - StoryMap - v.2. - doplnene (1)

Microsoft Word - 5I-PP3-0X - StoryMap - v.2. - doplnene (1) 5I-PP3-14 DOBRÉ PRAE KULTURNÍ CESTOVNÍ RUCH Tato dobrá praxe byla zdokumentována partnerem, PP3 které byl přidán kód č. 5I-PP3-14 (Výše uvedený kód: pouze pro potřeby vedoucího partnera) 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Podrobnejšie

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 30 dní trvania Mesiaca o srdcových témach (MOST-u)

Podrobnejšie

LCS

LCS Vážený používateľ, dovoľujeme si Vás informovať o distribúcii verzie 21.03 ekonomického informačného systému Asseco WÉČKO, ktorou vykonáte preinštaláciu Vašej poslednej verzie. Ak máte zakúpených viacero

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile EN 13813: 2002 17 1391 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 78702405 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: 78702405 2 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA: 3 VÝROBCA: Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36 CZ-624 00 Brno

Podrobnejšie

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 3. 5. 2019 C(2019) 3211 final ANNEXES 1 to 4 PRÍLOHY k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) /, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o

Podrobnejšie

Mechanik a opravár motocyklov Charakteristika Mechanik a opravár motocyklov kontroluje technický stav, vykonáva údržbu a opravy mechanický

Mechanik a opravár motocyklov Charakteristika Mechanik a opravár motocyklov kontroluje technický stav, vykonáva údržbu a opravy mechanický Mechanik a opravár motocyklov Charakteristika Mechanik a opravár motocyklov kontroluje technický stav, vykonáva údržbu a opravy mechanických častí motocyklov. Vykonáva servisné prehliadky podľa predpisov

Podrobnejšie

448pr1.vp

448pr1.vp Faktor a) Pevné aerosóly (prach) 1 ) a) Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako 0,3-násobok najvyššie prípustného expozi ného limitu pre daný druh pevného aerosólu, ale neprekra uje 2.

Podrobnejšie

221

221 MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZF (MDV SR) 1 01 ROČNÝ VÝKAZ O VYBAVENÍ ZÁKLADNÝMI FONDMI NA DIAĽNICIACH A NA CESTÁCH za rok 2017 Registrované ŠÚ SR č. Vk. 795/2017 zo dňa 15. 12.

Podrobnejšie

448pr1.vp

448pr1.vp Faktor a) Pevné aerosóly (prach) 1 ) a) Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako 0,3-násobok najvyššie prípustného expozi ného limitu pre daný druh pevného aerosólu, ale neprekra uje 2.

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile EN 13813: 2002 17 1391 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 574/2014 č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA: 3 VÝROBCA: Sika CZ, s.r.o. Bystrcká

Podrobnejšie

EN 13813: VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 574/2014 Sikafloor -2 SynTop č JEDINE

EN 13813: VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 574/2014 Sikafloor -2 SynTop č JEDINE EN 13813: 2002 10 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 574/2014 Sikafloor -2 SynTop č. 02 08 15 01 002 0 000010 1180 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2007 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2007 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2007 Vyhlásené: 28. 9. 2007 Časová verzia predpisu účinná od: 1.11.2016 do: 31. 2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 448 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

vopredposv_noty_iba

vopredposv_noty_iba BOŽSKÁ SLUŽBA VOPRED POSVÄTENÝCH DAROV ff k kkkki A - men. ff k k k kz e k fk j k Te - ne, zmi - luj s. - ne, zmi - luj s. ff k kkkz ek s k fkj k kkkki 1. - be, - ne. A - men. f j j j j j j j k k k k Mo-j

Podrobnejšie

Uctovnictvo_2015_2016a

Uctovnictvo_2015_2016a Gestorská katedra: Študijný program 1. stupňa: Garant študijného programu: KÚA FHI EU v Bratislave Účtovníctvo denné štúdium 1. a 2. ročník doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. Bakalárske štúdium - denné

Podrobnejšie

1 Úvod Pracovné príjmy predstavujú pre prevažnú väčšinu domácností na Slovensku ako aj vo svete rozhodujúci zdroj príjmu pre zabezpečenie základných ľ

1 Úvod Pracovné príjmy predstavujú pre prevažnú väčšinu domácností na Slovensku ako aj vo svete rozhodujúci zdroj príjmu pre zabezpečenie základných ľ 1 Úvod Pracovné príjmy predstavujú pre prevažnú väčšinu domácností na Slovensku ako aj vo svete rozhodujúci zdroj príjmu pre zabezpečenie základných ľudských potrieb. Dôsledné skúmanie odmeňovania zamestnancov

Podrobnejšie

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sikafloor -1 MetalTop EN : 2004 EN 13813

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sikafloor -1 MetalTop EN : 2004 EN 13813 Vydanie: 01.07.2013 Identifikačné č. 02 08 03 04 005 0 000002 1180 Verzia č. 1 Sikafloor -1 MetalTop EN 1504-2: 2004 EN 13813: 2002 11 1020 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č.

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, november 2016 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Rýchly odhad HDP v 3Q: Eurozóna: % medzištvrťročne (zachovanie tempa rastu z predchádzajúceho štvrťroka). Slovensko: %

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Brúsič nástrojov Kód kvalifikácie C7224002-00810 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7224002 / Brúsič nástrojov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ

Podrobnejšie

E K O N O M I C K Á U N I V E R Z I TA V B R A T I S L A V E

E K O N O M I C K Á U N I V E R Z I TA     V    B R A T I S L A V E Zadanie zákazky Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

Hospodarska_informatika_2015_2016a

Hospodarska_informatika_2015_2016a Gestorská katedra: Študijný program 1. stupňa: Garant študijného programu: KAI FHI EU v Bratislave Hospodárska informatika denné štúdium 1. ročník doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD. Bakalárske štúdium -

Podrobnejšie

Strana 2790 Zbierka zákonov č. 359/2003 Čiastka VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003, ktorou sa mení vyhlášk

Strana 2790 Zbierka zákonov č. 359/2003 Čiastka VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003, ktorou sa mení vyhlášk Strana 2790 Zbierka zákonov č. 359/2003 Čiastka 156 359 VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002

Podrobnejšie

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY VZPS/A -04 VÝBEROVÉ ZISŤOVANIE PRACOVNÝCH SÍL ROK 0 Dotazník A pre vybranú domácnosť Registrované ŠÚ SR Č. Vk 8/ zo dňa 9.06.04 Ochranu dôverných údajov upravuje zákon

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Prognózy vývoja na trhu práce - akú perspektívu majú profesie? Obsah 1 2 3 4 5 Realizačný tím Súčasná situácia Projekt Disparity Profesiometer TREXIMA Bratislava i i i i i i 25 ročné skúsenosti Štatistické

Podrobnejšie

Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Umiestnenie žiakov maturitných ročníkov šk. roka 2017/2018 na vysokých školách a univerzitách Košice,

Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Umiestnenie žiakov maturitných ročníkov šk. roka 2017/2018 na vysokých školách a univerzitách Košice, Gymnázium, Park mládeže 5, 040 0 Košice Umiestnenie žiakov maturitných ročníkov šk. roka 207/208 na vysokých školách a univerzitách Košice, 25. 9. 208 Vypracovala Mgr. Zuzana Krajcárová, výchovný poradca

Podrobnejšie

Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Umiestnenie žiakov maturitných ročníkov šk. roka 2016/2017 na vysokých školách a univerzitách Košice,

Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Umiestnenie žiakov maturitných ročníkov šk. roka 2016/2017 na vysokých školách a univerzitách Košice, Gymnázium, Park mládeže 5, 040 0 Košice Umiestnenie žiakov maturitných ročníkov šk. roka 206/207 na vysokých školách a univerzitách Košice, 28. 9. 207 Vypracovala Mgr. Zuzana Krajcárová, výchovný poradca

Podrobnejšie

Renáta Hornická, Libor Vašek Súčasný prístup ku konsolidovanej účtovnej závierke v Slovenskej republike a v Českej republike Súčasný prístup ku konsol

Renáta Hornická, Libor Vašek Súčasný prístup ku konsolidovanej účtovnej závierke v Slovenskej republike a v Českej republike Súčasný prístup ku konsol Renáta Hornická 1, Libor Vašek 2 Abstrakt V dôsledku implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach

Podrobnejšie

Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy) Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej d

Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy) Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej d Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej ) Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej ) riadi prevádzku osobnej alebo nákladnej

Podrobnejšie

Dotazník spokojnosti zákazníka s produktmi a službami ŠÚ SR

Dotazník spokojnosti zákazníka s produktmi a službami ŠÚ SR Príloha č. 7 Š t a t i s t i c k ý ú r a d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26, Slovenská republika Dotazník spokojnosti zákazníka s produktmi a službami ŠÚ SR Vážený

Podrobnejšie

PRÍJATÉ UZNESENIA

PRÍJATÉ UZNESENIA PRIJATÉ UZNESENIA NA RIADNOM ZASADUTÍE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽ STVA V MEDZEVE, KONANANÉHO D A Ň 12.10.2006. Uznes enie č. 89 / 2 0 06 stvo mesta Medzev I. berie na v edomie kontrolu u znesení mestského zastupiteľ

Podrobnejšie

Centrum pre hospodárske otázky Komentár 1/2018: Schválená investičná pomoc v roku 2017 Martin Darmo, Boris Škoda 1 V roku 2017 vláda Slovenskej republ

Centrum pre hospodárske otázky Komentár 1/2018: Schválená investičná pomoc v roku 2017 Martin Darmo, Boris Škoda 1 V roku 2017 vláda Slovenskej republ Komentár /08: Schválená investičná pomoc v roku 07 Martin Darmo, Boris Škoda V roku 07 vláda Slovenskej republiky schválila návrhov na poskytnutie investičnej pomoci (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej

Podrobnejšie

Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky

Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie Štvrťročného výkazu M(MZ SR) 2-04 Mzdové prostriedky a zamestnanci v zdravotníctve za rok 2014 Ministerstvo

Podrobnejšie

Slovenská technická univerzita v Bratislave Študijné programy Akademický rok 2018/2019

Slovenská technická univerzita v Bratislave Študijné programy Akademický rok 2018/2019 Slovenská technická univerzita v ratislave Študijné programy Akademický rok 28/29 3 Obsah 1 -IPPP investičné plánovanie v priemyselnom podniku 4 1.1 Odporučené študijné plány pre študijný program, denná

Podrobnejšie

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2015 Bratislava 2016 OBSAH Zoznam skratiek... 3 ÚVOD... 5 1 HLAVNÉ

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vzdelávanie v stavebníctve z pohľadu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Ing. Marek Malina, PhD. Bratislava 3.4.2019 Stavebníctvo Hlavné témy 1 Štatistiky stavebníctva a vzdelávanie v stavebníctve

Podrobnejšie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a preven

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a preven Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality PREHĽAD O OBETIACH ZARADENÝCH DO PROGRAMU

Podrobnejšie

Microsoft Word - ŠTATÚT RADY ŠKOLY

Microsoft Word - ŠTATÚT  RADY  ŠKOLY TATÚT RADY KOLY pri Základnej kole, Zarevúca18, 034 01 Ru omberok V súlade so zákonom NR SR.596/2003 Z.z. o tátnej správe v kolstve a kolskej samospráve a v súlade s ustanovením 9 ods. 1 vyhlá ky Ministerstva

Podrobnejšie

Súhrnný protokol Verejná zákazka ID Vyhlasovateľ tendra Špecifikácia predmetu tendra Sklá čelné, bezpečnostné a tvrdené 5817EA Železničná spoločnosť S

Súhrnný protokol Verejná zákazka ID Vyhlasovateľ tendra Špecifikácia predmetu tendra Sklá čelné, bezpečnostné a tvrdené 5817EA Železničná spoločnosť S Súhrnný protokol Verejná zákazka ID Vyhlasovateľ tendra Špecifikácia predmetu tendra Sklá čelné, bezpečnostné a tvrdené 5817EA Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Predmetom verejnej obchodnej súťaže

Podrobnejšie

Priloha1Bodva2011castB

Priloha1Bodva2011castB Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2011 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 Požiadavky na kvalitu povrchovej vody (časť

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Majster (supervízor) v strojárskej výrobe Kód kvalifikácie C3122012-00776 Úroveň SKKR 5 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 3122012 / Majster (supervízor)

Podrobnejšie

Technológ v potravinárskej výrobe Charakteristika Technológ v potravinárskej výrobe stanovuje technologické postupy alebo zabezpečuje výro

Technológ v potravinárskej výrobe Charakteristika Technológ v potravinárskej výrobe stanovuje technologické postupy alebo zabezpečuje výro Technológ v potravinárskej výrobe Charakteristika Technológ v potravinárskej výrobe stanovuje technologické postupy alebo zabezpečuje výrobné operácie v potravinárskej prevádzke podľa rámcových pokynov

Podrobnejšie

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY SPRÁVA o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2011 Bratislava 2012 OBSAH 1. HLAVNÉ MAKROEKONOMICKO-DEMOGRAFICKÉ

Podrobnejšie

Špecialista obce pre vodné hospodárstvo Charakteristika Špecialista obce pre vodné hospodárstvo vykonáva odborné, koncepčné, metodické a p

Špecialista obce pre vodné hospodárstvo Charakteristika Špecialista obce pre vodné hospodárstvo vykonáva odborné, koncepčné, metodické a p Špecialista obce pre vodné hospodárstvo Charakteristika Špecialista obce pre vodné hospodárstvo vykonáva odborné, koncepčné, metodické a poradenské činnosti na úseku vodného hospodárstva v pôsobnosti obce

Podrobnejšie

CVTS4-Quest_SK.xlsx

CVTS4-Quest_SK.xlsx ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY CVTS 1-99 ZISŤOVA O ĎALŠEJ ODBORNEJ PRÍPRAVE za rok 2010 Registrované ŠÚ SR č. Vk 88/11 z 04. 11. 2010 Spravodajská jednotka doručí výkaz do 30. 6. 2011 Ochranu dôverných

Podrobnejšie

MUES_2016_Durana_nezamestnanost

MUES_2016_Durana_nezamestnanost NEZAMESTNANOSŤ SYSTÉMOVÝ PROBLÉM SLOVENSKÉHO HOSPODÁRSTVA INESS 2015 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 Zamestnanosť podľa druhu úväzku (v tis.) Muži a ženy spolu Zamestnanci na plný

Podrobnejšie

Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár) Charakteristika Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár) zriaďuje, mont

Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár) Charakteristika Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár) zriaďuje, mont Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár) Charakteristika Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár) zriaďuje, montuje a opravuje údržbárske a plynárenské zariadenia a siete. Alternatívne

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - TUKE_LF

Microsoft PowerPoint - TUKE_LF Technická univerzita v Košiciach Letecká fakulta FACULTY OF AERONAUTICS Technical University Košice Ing. Peter Koščák, PhD. katedra Manažmentu leteckej prevádzky Letecká fakulta TU v Košiciach Ing. Peter

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Servisný poradca pre mechanické práce nákladných automobilov a autobusov Kód kvalifikácie C3119023-00838 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08

Podrobnejšie

Novely zákonov Novela zákonníka práce 311/2001 Z.z. priniesla viaceré zmeny - Zákonníkom práce sa riadia výlučne pracovnoprávne vzťahy 97 odst. 13 nov

Novely zákonov Novela zákonníka práce 311/2001 Z.z. priniesla viaceré zmeny - Zákonníkom práce sa riadia výlučne pracovnoprávne vzťahy 97 odst. 13 nov Novely zákonov Novela zákonníka práce 311/2001 Z.z. priniesla viaceré zmeny - Zákonníkom práce sa riadia výlučne pracovnoprávne vzťahy 97 odst. 13 novely ZP hovorí o tom, že : Zamestnancovi, ktorý vykonáva

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Regionálne rozdiely v úmrtnosti na choroby obehovej sústavy v SR v rokoch 2011 2014 Baráková, Cvopová, Kuchtová, Dudová Pracovisko: odbor zdravotných registrov NCZI XXII. kongres SKS Revízia Iná dg., ale

Podrobnejšie

Microsoft Word - Informacie_na_zverejnenie_web_Sep08.doc

Microsoft Word - Informacie_na_zverejnenie_web_Sep08.doc Informácie uvedené v tomto dokumente sú spolu s priebežnou účtovnou závierkou súčasťou informácií požadovaných Opatrením NBS č. 1/2007. 1. Zostatková doba splatnosti Zostatková doba splatnosti finančného

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1949 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1949 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1949 Vyhlásené: 30.08.1949 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 204 V y h l á š k a m i n

Podrobnejšie

Ročník Semester Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Prax Kontakt hod. Zápočet Skúška Kredity Študijný program: Učiteľstvo technických predmetov K

Ročník Semester Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Prax Kontakt hod. Zápočet Skúška Kredity Študijný program: Učiteľstvo technických predmetov K Študijný program: Učiteľstvo technických Povinné predmety študijného odboru 1 Z Sociálne a filozofické základy P 1 0 0 0 1 0 1 3 výchovy a 1 Z Biológia mládeže a školská hygiena P 1 0 0 0 1 1 0 3 1 Z Všeobecná

Podrobnejšie

AIMmonitor Výskum sociodemografie návštevníkov internetu v Slovenskej Republike Názov média: pravda.sk varecha.pravda.sk Mesiac: Marec 2015 Základné i

AIMmonitor Výskum sociodemografie návštevníkov internetu v Slovenskej Republike Názov média: pravda.sk varecha.pravda.sk Mesiac: Marec 2015 Základné i AIMmonitor Výskum sociodemografie návštevníkov internetu v Slovenskej Republike Názov média: Mesiac: Marec 015 Základné informácie Vel kost internetovej populácie SR 3 49 89 Počet respondentov N =31 (zavšetky

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 29 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9.28 Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/20 Z.

Podrobnejšie

Inflácia Nezamestnanosť

Inflácia Nezamestnanosť Inflácia, deflácia, ekonomický cyklus Prednáška 10 Inflácia dlhodobý rast cenovej hladiny tovarov a služieb Zmena cien jednotlivých tovarov a služieb Zmena cenovej hladiny Zmena celkovej úrovne cien tovarov

Podrobnejšie

Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské 1) tretí stupeň Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Meno

Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské 1) tretí stupeň Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Meno Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské 1) tretí stupeň Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Meno: Priezvisko: Dátum doručenia: Rodné priezvisko: Akademický

Podrobnejšie

SLOVENSKO-ČESKÁ MEDZIVLÁDNA VEDECKO-TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA NA ROKY NÁVRH PROJEKTU. DÁTUM PRIJATIA 1 : IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO 1 : NÁZOV NAVRHOVAN

SLOVENSKO-ČESKÁ MEDZIVLÁDNA VEDECKO-TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA NA ROKY NÁVRH PROJEKTU. DÁTUM PRIJATIA 1 : IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO 1 : NÁZOV NAVRHOVAN DÁTUM PRIJATIA 1 : IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO 1 : NÁZOV NAVRHOVANÉHO PROJEKTU V SLOVENSKOM JAZYKU NÁZOV NAVRHOVANÉHO PROJEKTU V ČESKOM JAZYKU SKRÁTENÝ NÁZOV NAVRHOVANÉHO PROJEKTU ( kľúčové slová ) Ekonomické

Podrobnejšie

OBAL1-ZZ.vp

OBAL1-ZZ.vp Rodné íslo/ íslo povolenia na pobyt VZOR TYP A RO NÉ ZÚ TOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie ( alej len poistné ) zamestnanca za rok 2006 pod a 19 zákona. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Podrobnejšie

PM C-03 Prostredie riadenia ¾udských zdrojov

PM C-03 Prostredie riadenia ¾udských zdrojov PROSTREDIE RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV 1 OSNOVA vonkajšie prostredie vnútorné prostredie 2 PROSTREDIE 3 PROSTREDIE Analýza údajov o prostredí Definovanie tendencie prehľad údajov štatistická analýzy grafické

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Koordinačné stretnutie s kontaktnými osobami v zmysle CPV AK EŠIF na PO 2014-2020 Marcela Malatinská 6. december 2018 Program stretnutia Hodnotenie vzdelávania v roku 2018, typy vzdelávacích aktivít počty

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe Kód kvalifikácie C9329013-00791 Úroveň SKKR 2 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 9329013 / Pomocný

Podrobnejšie

Stavebný montážnik jednoduchých stavieb Charakteristika Stavebný montážnik jednoduchých stavieb vykonáva montáže objektov bytovej, občians

Stavebný montážnik jednoduchých stavieb Charakteristika Stavebný montážnik jednoduchých stavieb vykonáva montáže objektov bytovej, občians Stavebný montážnik jednoduchých stavieb Charakteristika Stavebný montážnik jednoduchých stavieb vykonáva montáže objektov bytovej, občianskej a priemyselnej výstavby. Alternatívne názvy - Montér prefabrikovaných

Podrobnejšie