JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta JUDr. Štefan Szántó, prednosta mestského úradu Ing. Ladislav Šťavina, hlavný kontrolór mesta

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta JUDr. Štefan Szántó, prednosta mestského úradu Ing. Ladislav Šťavina, hlavný kontrolór mesta"

Prepis

1 Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote konaného dňa 10. februára Prítomní: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta JUDr. Štefan Szántó, prednosta mestského úradu Ing. Ladislav Šťavina, hlavný kontrolór mesta Ospravedlnení poslanci: JUDr. Andrea Andrášiová Ing. Mikuláš Csirmaz, MUDr. Silvia Vargová Poslanci mestského zastupiteľstva: Ferenc Auxt, JUDr. Štefan Baláž, Ing. Zoltán Bán, Mgr. Miroslav Bitala, JUDr. Eva Bornayová, Ing. Zoltán Cziprusz, Mgr. Zsolt Főző, Ing. Ivan Hazucha, Ing. arch. Erik Klaubert, Ing. Ladislav Rigó, Mgr. Tomáš Sliva, PaedDr. Július Sojka, Mgr. Jozef Tóth, Ing. Samuel Urban, Mgr. Viliam Vaš, JUDr. Anna Zsóriová 1

2 1. Otvorenie Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote otvoril o 13,25 h JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta. Konštatoval, že mestské zastupiteľstvo bolo zvolané podľa platných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote. Primátor mesta privítal všetkých prítomných. Pri vykonanej prezentácii bolo prezentovaných 13 prítomných poslancov MsZ, preto primátor mesta konštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Zasadnutia sa zúčastnili vedúci odborov, vedúci oddelení MsÚ, náčelník MsP, riaditeľka MsKS Ing. Milana Jutková, riaditeľ TSM Tibor Barto, JUDr. Zoltán Kóos, poverený výkonný riaditeľ MsBS s. r.o., zástupcovia tlače, televízií a občania mesta. PROGRAM: 1. Otvorenie 2. 1 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 2. 2 Schválenie programu rokovania 3. Majetkovoprávne otázky Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta 4. Informatívna správa o pokuse vybudovania útulku pre psov za obdobie Predkladá: Ing. Ladislav Šťavina, hlavný kontrolór mesta 5. Personálno-organizačné otázky 5.a Odvolanie členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Rimavskej Sobote Predkladajú: predsedovia komisií 6. Rôzne 6.a Štatút Gemerských zvestí / Gömöri Hírlap Predkladá: Ing. Ladislav Rigó, zástupca primátora mesta 7. Interpelácie poslancov 8. Všeobecná rozprava 9. Záver 2. 1 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta požiadal predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli členov návrhovej komisie. Do návrhovej komisie boli navrhnutí a následne zvolení: predseda: JUDr. Anna Zsóriová členovia: Mgr. Viliam Vaš Ing. Ivan Hazucha Za zapisovateľku bola určená Mgr. Zuzana Zsírosová a za overovateľov zápisnice boli určení poslanci MsZ: JUDr. Eva Bornayová a Mgr. Zsolt Főző. 2

3 hlasovanie č. 1 prítomní poslanci: 12 poslancov MsZ, za hlasovali: 11 poslanci MsZ, zdržal sa: 1 poslanec MsZ. Návrh bol schválený Schválenie programu rokovania JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta dal hlasovať za program rokovania mestského zastupiteľstva. hlasovanie č.: 2 za program ako celku prítomní poslanci: 12 poslancov MsZ, za hlasovali: 12 poslanci MsZ. Program rokovania bol schválený bez pripomienok. 3. Majetkovoprávne otázky Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta Úvodné slovo k majetkovoprávnym otázkam podala Ing. Katarína Eliášová, vedúca oddelenia majetkového. I. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku mesta 1. Ing. Vladimír Hudáč, P. Dobšinského 1095/42, Rimavská Sobota - žiadosť o odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta p. primátor: jednoznačne povedal, že musí byť vybudovaný prístup k vodnej nádrži. Mestská rada odsúhlasila predaj pozemku za 17,- /m 2. Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote schválilo ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer na odpredaj nehnuteľného majetku mesta - pozemku - časť parc. č. KN C 3966/69 - ost. plochy o výmere m², na LV 2959 v kat. úz. Rimavská Sobota a to novovytvorenej parc. č. KN C 3966/266 - ost. plochy o výmere 952 m² za účelom rozšírenia svojho majetku pre Ing. Vladimíra Hudáča, P. Dobšinského 1095/42, Rimavská Sobota. Kúpna cena 17,- /m² je splatná pri podpise kúpnej zmluvy, najneskôr do dvoch mesiacov od schválenia odpredaja majetku v mestskom zastupiteľstve. hlasovanie č. 3 prítomní poslanci: 14 poslancov MsZ, za hlasovali: 13 poslanci MsZ, zdržal sa: 1 poslanec MsZ. Uznesenie bolo prijaté pod č. 1/2016-MsZ. 3

4 II. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta 3. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta - pozemkom v kat. úz. Rimavská Sobota Mgr. Vaš: opýtal sa, či ako poslanecký zbor môžu dnes schváliť zámer jednému záujemcovi, a stanovenú minimálnu cenu, ktorú si on stanovil. Ing. Eliášová: v tomto prípade je možné schváliť zámer jednému záujemcovi, pretože druhý odstúpil od kúpy, a je možné odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa. Záujemca ponúkol za pozemky 24 tisíc eur, čo predstavuje 1,75 /m 2 a MsR doporučila 10,- /m 2. Mgr. Vaš: rokovalo sa so záujemcom ohľadom 10,-? Keď sa nerokovalo dnes nebude možnosť relevantne hlasovať. Môže sa dať len návrh na odpredaj pozemku a vypísať obchodnú verejnú súťaž. Mgr. Bitala: prikláňa sa k priamemu predaju. Záujemca navrhuje 24 tisíc eur za m2. Je za vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. Ing. arch. Klaubert: upozornil na pozemok, ktorý je v tvare trojuholníka a mohol by právne zamedziť vstup do existujúceho areálu na existujúce komunikácie, ktoré teraz sú vo vlastníctve mesta. Ing. Eliášová: prístupová cesta je len cez pozemok, ktorý vlastní spoločnosť MPP. Mgr. Vaš: keď ponúkne majiteľ, ktorý je v susedstve 1,75, neverí, že ponúkne 10,- /m 2. Pôda je necharakteristická, je tam bažurina močiar, nedá sa tam nič stavať, pozemok je zaťažený sieťami. Skúsiť môžu obchodnú verejnú súťaž, ale budú naťahovať čas a potom sa budú musieť vrátiť k znižovaniu ceny. Ak to chcú predať majú šancu to predať za cenu, ktorú ponúkol, prípadne trošku zvýšiť. Neverí, že bude akceptovať cenu 10,-, keď ponúkol 1,75. Ako náhle bude vypísaná obchodná verejná súťaž nikto sa neprihlási a budú sa musieť znova k tomu vrátiť. Ak zvolia túto cestu, je to zbytočné naťahovanie času za pozemok, ktorý sa nedá na nič použiť. Ing. Hazucha: nevníma to tak, že treba pozemok horúčkovite predať. Doteraz bol vo vlastníctve mesta, je naň platná nájomná zmluva. Treba si uvedomiť, že je to v intraviláne mesta, kde pozemky predávajú aj za 20,-. Treba si vážiť pozemok, lebo pozemok je nenahraditeľná vec. Keď sa raz predá už nikdy naspäť nepríde. Skúsil by to aj s cenou 10,-. Mgr. Vaš: je tu moment a to cena nájmu 200,- a záujemca ponúka 24 tisíc eur o 100 rokov dostanú peniaze. Obáva sa, že tak zaťažený pozemok za tú cenu nepredajú. Mgr. Sliva: je toho názoru, že keď sa objavili viacerí záujemcovia o pozemok, to ešte neznamená, že pozemok sa musí zákonite predať a ešte za takú nízku cenu, ktorá bola uvedená. Na Sobôtke stavebné pozemky predávali minimálne za 20,-. Tu ide o pozemok vedľa hlavnej cesty, ktorý sa bude využívať na podnikateľské účely. S predajom sa dá súhlasiť, ale nie za takú nízku sumu. Súhlasí s tým, že minimálne 10,- /m 2. p. primátor: stotožňuje sa s názorom p. Hazuchu a Slivu. Kým je on primátorom mesta za 1,75 /m 2 pozemok mesta sa nebude predávať. Najlepší je návrh mestskej rady, vypíšu obchodnú verejnú súťaž. Mgr. Vaš: chápe stratégiu primátora a principiálne má pravdu. Na pozemok je ťažký prístupť autom a aj s traktorom. Pozemok nemá takú hodnotu, že by mali zaň žiadať 10,-. p. primátor: je to lukratívny pozemok vedľa štátnej cesty a za sumu1,75 /m 2 by ich občania hnali lopatami. Navrhol zvážiť predkladaný návrh. JUDr. Bornayová: je toho názoru, aby sa vypísala obchodná verejná súťaž, pretože sa jedná o lukratívny pozemok, o ktorý majú záujem firmy za účelom podnikania. V dobe pred voľbami sa takýto pozemok používa na billboardy. Je to pozemok, ktorý môže byť niekoľkokrát finančne zhodnotený. Nešla by do priameho predaja ale ako navrhuje primátor vypísať obchodnú verejnú súťaž. 4

5 Ing. arch. Klaubert: v centre mesta (pri ubytovni MsBS) sa predával pozemok približne za takú cenu ako je navrhnutá pri tomto pozemku. Osobne si myslí, že cena 10,- je dosť vysoká, mal by sa urobiť cenový kompromis okolo 5,-. Ing. Eliášová: znalec vypočítal cenu 4,57 /m 2. p. primátor: v meste sa predal pozemok za 12,- so súhlasom poslancov, o ktorý nemal nikto záujem. Firma ho využila na parkovacie miesta. Tento pozemok je lukratívny povedľa hlavnej cesty o rozlohe 13,6 ha, za 1,75 neprejde. Mgr. Tóth: nie mesto ponúka na odpredaj pozemok a mesto nie je v takej situácii, že by okamžite potrebovalo 24 tisíc euro, takže podmienky môže dávať mesto. Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote schválilo: 1/ v zmysle 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov návrh na odpredaj nehnuteľného majetku mesta - poľnohospodárskej pôdy - časť parc. č. KN C 2873/3 - trvalé trávne porasty o výmere m² v kat. úz. Rimavská Sobota, pričom výmera pozemku bude upresnená geometrickým plánom, formou obchodnej verejnej súťaže v minimálnej cene 10,- /m². 2/ v zmysle 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvoria prílohu uznesenia hlasovanie č. 4 prítomní poslanci: 15 poslancov MsZ, za hlasovali: 14 poslanci MsZ, zdržal sa: 1 poslanec MsZ. Uznesenie bolo prijaté pod č. 2/2016-MsZ. Materiál tvorí prílohu zápisnice. 4. Informatívna správa o pokuse vybudovania útulku pre psov za obdobie Predkladá: Ing. Ladislav Šťavina, hlavný kontrolór mesta Úvodné slovo k Informatívnej správe o pokuse vybudovania útulku pre psov za obdobie podal Ing. Ladislav Šťavina, hlavný kontrolór mesta. Ing. Hazucha: požiadal o vysvetlenie dátumov, ktoré boli uvedené v správe. V správe je uvedené, že aktivisti z OZ Best Friends nemajú útulok, má byť, že nemajú pozemok (16.7.) pre útulok. Tiež je nesprávne uvedené, že vyčistenie časti pozemku nevyčistenie pozemku. Predmetný pozemok nebol vôbec vyčistený a to mohlo byť zachytené v bode 24.2., kde traja poslanci uskutočnili počas rokovania MsZ výjazd na miesto a chýba tam výsledok. Výsledok potvrdzuje to, čo povedal nebol vyčistený pozemok. hlavný kontrolór: podľa Best Friends nedal sa pozemok odmerať, sú tam také preliačiny, pre ktoré neexistuje také pásmo, ktorým by sa dalo zmerať. Keď sa do nedá odmerať, následne na to sa nedajú urobiť projekty a ďalšia dokumentácia. Mgr. Vaš: v správe nesedí viac detailov, ktoré má poznačené. Čakal, že v informatívnej správe bude návrh ako ďalej riešiť veci, buď mesto rozhodne, že poslanci o tejto veci budú rokovať osobitne a príjmu k tomu uznesenie, alebo povedať dôvody prečo sa to nedá. Zatiaľ je to len konštatačná správa a chýba mu podnet, čo ďalej. Cíti, že je tu politický boj a občania bojujú s mestom. Nie je to boj, je to legitímny záujem občanov, aby psy boli v útulku. Legitímne je aj to, čo primátor naznačil, že cena výstavby útulku kvôli 50 psom ročne je nákladová. Ak by cena 90 tisíc bola jednorazová zdvihol by za to ruku, ale ak je to cena 5

6 prevádzková, každoročná, tak za to nezdvihne ruku. Pre 50 psov mesto nepotrebuje zriaďovať útulok a nezvládne to. Vítal aktivitu OZ Best Friends a osobne to aj podporil. Ak OZ dostane pozemok od mesta je možné útulok vybudovať, s tým, že po čase mesto môže prispievať určitou sumou na činnosť útulku. Na tomto sa vtedy všetci zhodli. Potom prišla rovina, že nie výstavbu a nevie, či to bol problém s vyčistením alebo nevyčistením pozemku. Keď chce niečo robiť, tak to dotiahne dokonca. Nevie, či v tomto smere OZ nedotiahlo veci do konca. Cena výstavby ako aj prevádzky je kľúčová. Preňho je veľmi dôležité koľko to bude stáť. Očakával, že v správe bude cena výstavby, cena prevádzky a potom by kľudne zahlasoval, ak by to bola suma jednorazová. Momentálne sa k tomu nevie vyjadriť, je to preňho len informatívna správa, ktorá mu nič nedáva pre ďalšie kroky. Ing. Urban: nevie o čom hovorí p. Vaš, lebo nepreberajú výstavbu útulku, preberajú informatívnu správu. Jednoznačne vedia, že útulok nebude. Iniciatíva bola a zanikla. Buď sa petícia prejednala zákonne alebo nezákonne, to má správa konštatovať nič viac. O útulku sa tu už nemajú čo baviť, minule bolo skonštatované, že mesto útulok nepotrebuje. Nevyužila sa šanca, ktorá bola. Mgr. Vaš: p. Urban povedal, že nevie o čom hovorí, on vie o čom hovorí. Dúfa, že ostatní poslanci vedia, pretože je tu veta, že vzhľadom na neustále riešenie prípadu tejto petície dodnes nie je petícia doriešená, o tomto hovoria. Petíciu považuje za doriešenú vtedy, keď mu na papieri bude dané, tento útulok budú stavať alebo nebudú stavať. Prijali uznesenie, čo je spomenuté aj v informatívnej správe, že budú venovať určité finančné prostriedky na výstavbu útulku. PaedDr. Sojka: totálne súhlasí s p. Urbanom. Tento bod rokovania je následnou udalosťou jeho interpelácie. Jeho interpelácia je jasná, či postup narábania mesta s petíciou občanov, ktorú podpísalo za výstavbu útulku plus peniaze, ktoré boli vybraté za psov boli poskytnuté do útulku, je zákonná alebo nie. Toto bola jeho interpelácia, nič viac. Z viacerých úst počuje ako sa čo nedá. To, že útulok v ich histórii nebude a mohol byť, to je fakt. Podkladajú sa také nezmysly obyvateľstvu, ktoré ho majú manipulovať a narábať s ním. Ako cena 90 tisíc a 50 tisíc. Vysvetlil už pred mesiacom, keď konzultoval tieto veci s majiteľkou útulku v Lučenci, kde má okolo 500 zvierat a má výdajky okolo 45 tisíc. Všetky položky vymenoval, koľko by čo stálo. Jasne vyvrátil konšpiračné teórie ako sa útulok nedá realizovať. Nechce sa už týmto zabávať, lebo útulok nie je a nebude, vinou koho všetci vedia. Znova sa opýtal, či postup mesta v súvislosti s petičným zákonom, ktorý jasne hovorí, aký má byť postup mesta je zákonný alebo nie. Je zástupcom petičného výboru a dva roky nedostal vyrozumenie v súvislosti s tým, aký je názor mesta na 3600 podpisov smerom k útulku. hlavný kontrolór: petícia bola vypracovaná v zmysle zákona a bolo s ňou pracované podľa zákona. To, že odpoveď nebola daná do 30-tych dní bolo napísané v správe. Zložku potrebovali mať k dispozícii, tak primátor ako aj hlavný kontrolór na riešenie vzniknutých vecí. Dôvod prekročenia lehoty bol napísaný v informatívne správe. Mgr. Vaš: prečo spochybňujú jednu vec a tvrdia niečo iné. Jedna vec je, že existuje uznesenie MsZ o tom, že mesto sa bude niekedy snažiť vybudovať útulok, ale stále ešte nevedia, že za koľko. Ako náhle budú vedieť cenu, potom sa konečne môžu rozhodnúť, či áno alebo nie. To či je petícia zákonná alebo nie, každá petícia je svojím spôsobom zákonná, keď bola prijatá. PaedDr. Sojka: tieto slová mu vyrazili dych a zabudol, čo chcel povedať. Hlavný kontrolór skonštatoval, že petícia bola podaná zákonne. Podali ju zákonne. Pýta sa na to, akým spôsobom pristupovalo Mesto k petícii, či to je zákonné alebo nie. p. primátor: vidí, že útulok je vďačná politická téma. Nechal si vyhotoviť materiál náčelníkom mestskej polície, v ktorom sa konštatuje, že v roku 2014 bolo zachytených celkom 44 psíkov v roku psov, z počtu 87 bolo 16 psíkov odovzdaných novým majiteľom, 22 psíkov do útulku vo Fiľakove a 10 psíkov bolo odvezených do útulku v Lučenci. Celkové náklady boli 798,- a 160,- očkovacie látky. Teoreticky psy mesto stáli 6

7 1000,- v priebehu roka V priebehu rokov 2014 a 2015 nebol ani jeden psík utratený, o každého psa bolo postarané. Poslanec mestského zastupiteľstva navrhne svojim kolegom uznesenie, v ktorom navrhne vyčleniť finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu, na výstavbu a ak to poslanci schvália primátor to bude rešpektovať. Útulok sa bude stavať. Ubezpečil p. Sojku, že náklady 80 tisíc bude potrebné každoročne zahrnúť do rozpočtu mesta. Každý rok bude v rozpočte mesta o 80 tisíc menej, ak to schvália, ručí, že útulok bude postavený. Poslanci musia dať návrh ako zákonodarný zbor a nie primátor ako vedenie mesta. Ak to schvália bude sa stavať útulok a prestanú sa asfaltovať ulice, chodníky. Táto záležitosť by sa dala vyriešiť prednesením na schôdzi ZMOS-u alebo ZMOG-amu a spojiť finančné prostriedky od jednotlivých obcí a miest v rámci okresu Rimavská Sobota alebo sčasti a spoločne vybudovať, financovať, spoločne zabezpečovať finančné prostriedky. Ak p. Sojka na tejto schôdzi navrhne uznesenie a poslanci ho schvália bude to dané do zmeny rozpočtu 2016 a bude sa stavať útulok. Nech, skúsi povedať, koho vinou sa nestavia útulok, je to ostrá veta. Už nech neviní nikoho. PaedDr. Sojka: načo balamutia takto všetkých okolo, keď už miliónkrát povedal, už o to nestojí. Pretože tu útulok už nebude. Jedinečná šanca sa prepásla. A nechce už o tom debatovať, opýtal sa, či bola zákonná alebo nie, nič viac. Čo sa týka odchytov, rozprával sa s viacerými ľuďmi, ktorí sú zainteresovaní do odchytov, na čierno je ich omnoho, omnoho, omnoho viac. Keby sa urobil len jeden odchyt na jednom konkrétnom mieste v Rimavskej Sobote, tak naplnia celý útulok. Útulok považuje pasé a nebude nič navrhovať, jeho otázka bola, či bol zákonný postup alebo nie, nič viac. p. primátor: má pocit, že nejde o útulok pre psíkov ale o politický cirkus. Nech nadiktuje návrh na uznesenie a poslanci to schvália a bude sa stavať útulok. Bolo vysvetlené, že mesto sa postará o každého psíka a nie je potrebné zaťažovať rozpočet. PaedDr. Sojka: on navrhol a na jeho návrh bolo schválených 25 tisíc na útulok. Prečo peniaze nešli tam kde mali ísť? Mgr. Tóth: debata nevedie k ničomu racionálnemu a navrhol kompromis - zmenu návrhu na uznesenie. Kde v návrhu na uznesenie by zostal bod A a bod B by bolo : zastupiteľstvo navrhuje vypísanie obchodnej verejnej súťaže na zhotoviteľa a zároveň prevádzkovateľa útulku psov v meste Rimavská Sobota s tým, že Mesto zabezpečí nasledovné podmienky: 1. bezplatne poskytne pozemok mesta pod útulok podľa predloženého stavebného projektu, 2. k tomuto pozemku mesto na vlastné náklady vybuduje vodovodnú prípojku a elektrickú prípojku, 3. mesto na prevádzku útulku prispeje z vybratých daní za psov sumou 16 tisíc ročne. Požiadal o hlasovanie. p. primátor: p. Tóth predložil dobrú myšlienku. Navrhol, aby materiál bol predložený na rokovanie ZMOS-u a nájsť spoločnú reč na vybudovanie útulku spoločne s jednotlivými obcami a mestami okresu Rimavská Sobota a určitým podielom podieľať sa na nákladoch a prevádzke útulku pre psov. Na ZMOS-e by sa mohli dohodnúť, v ktorej lokalite okresu by sa to mohol zrealizovať. Útulok má jedine mesto Martin a Revúca, ostatné útulku sú v správe občianskych združení. PaedDr. Sojka: víta tento kompromisný návrh, ale upozorňuje, že všetky peniaze by mali ísť na psy. Navrhol 90% dať na útulok a ostatné percentá ponechať pre potreby mesta, ktoré súvisia s odstraňovaním psích exkrementov, čistiacimi potrebami a podobne. p. primátor: p. Tóth po prepočítaní navrhol 16 tisíc, čo je prijateľné, na činnosť spojenú so psami by bolo 10% málo. 16 tisíc je približne 70% z dane za psa. Ing. Bán: potrebné je upresniť percentuálne, v meste nie sú len túlavé psy. 70 % môže byť viac ako 16 tisíc alebo menej ako 16 tisíc. Navrhol, aby v uznesení bolo 70% z daní za psa. p. primátor: po rýchlom prepočítaní p. Tóth navrhuje 70%, čo je pri 23 tisíc PaedDr. Sojka: podal návrh na 85%. Požiadal o hlasovanie. 7

8 Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote uložilo mestskému úradu vypísať obchodnú verejnú súťaž na zhotoviteľa a zároveň prevádzkovateľa útulku pre zvieratá v meste Rimavská Sobota s tým, že Mesto Rimavská Sobota zabezpečí nasledovné podmienky: 1. bezplatne poskytne pozemok Mesta Rimavská Sobota pod útulok pre zvieratá podľa predloženého stavebného projektu, 2. k pozemku Mesto Rimavská Sobota na vlastné náklady vybuduje vodovodnú prípojku a elektrickú prípojku, 3. Mesto Rimavská Sobota na prevádzku útulku pre zvieratá prispeje z vybraných daní za psa sumou 16 tisíc ročne PaedDr. Sojka: požiadal, aby bolo hlasovanie len o percentuálnom čísle p. primátor: návrh p. Tótha je 16 tisíc, čo predstavuje 70 %, ak bude odsúhlasených 70% potom sa už nebude hlasovať o ďalšom predloženom návrhu. Navrhol, aby sa hlasovalo najprv o 85% p. Sojku. hlasovanie č. 5-85% z celkovej sumy z dane zo psa prítomní poslanci: 15 poslancov MsZ, za hlasovali: 7 poslanci MsZ, proti hlasovali: 4 poslanci MsZ, zdržali sa: 4 poslanci MsZ. Návrh nebol prijatý. hlasovanie č tisíc ročne prítomní poslanci: 15 poslancov MsZ, za hlasovali: 13 poslanci MsZ, zdržali sa: 2 poslanci MsZ. Uznesenie bolo prijaté pod č. 3/2016-MsZ. p. primátor: ak by táto forma neprešla, súbežne sa bude riešiť so ZMOG-amom. Najlepšie riešenie by hádam bolo keby sa do tejto činnosti zapojili aj obce a mestá okresu Rimavská Sobota Materiál tvorí prílohu zápisnice. 5. Personálno-organizačné otázky 5.a Odvolanie členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Rimavskej Sobote Predkladajú: predsedovia komisií JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta požiadal predsedu poslaneckého klubu Spoločne za rozvoj Rimavskej Soboty aby sa vyjadril k odvolaniu členov komisie pre rozvoj mesta a služby, európske projekty a cezhraničnú spoluprácu. Ing. Bán: na základe neúčasti členov komisie v zmysle čl. 4 bod e) Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote navrhol odvolať členov komisie, ktorý sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastnili trikrát po sebe zasadnutia komisie alebo sa po dobu dlhšiu ako jeden rok nezúčastňujú na činnosti a to Ing. Monika Drugdová a Ing. Ladislav Sedmák. Zároveň navrhol p. Erika Hanyusza za člena komisie. 8

9 JUDr. Baláž: na základe osobného vzdania sa členstva v komisii sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky pri MsZ navrhol odvolať z komisie Ing. Gejzu Farkaša a zároveň navrhol dovoliť za člena Mgr. Radovana Kováča. Ing. Urban: vyjadril sa k návrhu na odvolanie Ing. Moniky Drugdovej. Myslí si, že p. Drugdová je fundovaný človek na správnom mieste. Bol to jeho návrh za člena komisie. Keď sa minule preberal návrh na odvolanie člena komisie p. Veselku, ktorý svoju neúčasť neospravedlnil nebol vylúčený. V predkladanom návrhu je nesprávne uvedené, že neospravedlnená neúčasť p. Drugdovej, osobne overoval jej neúčasť a to jedna neúčasť je ospravedlnená a dve neospravedlnené. Osobne sa s ňou rozprával, pracovne je veľmi vyťažená, ale myslí si, že je to človek na správnom mieste. Keď minule p. Veselku nevylúčili a nebol ani na jednom zasadnutí komisie nie je dôvod aby p. Drugdová bola z komisie vylúčená. Ing. Bán: prezenčná listina hovorí o tom, či sa zúčastnila alebo nie. Nevie prinútiť p. Drugdovú, aby si upravila pracovné zaťaženie alebo pracovné povinnosti. Chcú aby komisia pracovala v plnom počte. Požiadal poslancov, aby predložili iný návrh. Ing. Urban: súhlasí s p. Bánom nech dajú čas do konca roka a ak sa nezúčastní zasadnutí komisie nech ju potom vylúčia. Ak sa bude zúčastňovať nebude vylúčená. Nech použijú rovnaký meter keď nebol ani raz na zasadnutí, tak nevylúčili, tu je neúčasť len na troch zasadnutiach. Nech nespúšťajú takýto precedens. Ing. Hazucha: myslí si, že každý, ktorý sa dá nominovať do komisie si má zariadiť čas, tak aby sa zúčastňoval rokovaní komisií, každý hlas je dobrý a potrebný. Keď sa neúčasti hromadia mal by byť upovedomený ten, kto menovaného nominoval. On by mal riešiť jeho neúčasti. V tomto by dal šancu, ak kolega zoberie zodpovednosť za p. Drugdovú. Pri p. Sedmákovi nevie, či sa sám vzdal členstva v komisii alebo má neúčasti a nevie kto ho nominoval. Za p. Sedmáka by mal nominovať člena ten kto ho navrhol. p. primátor: p. Sedmák sa verejne na zasadnutí MsZ vzdal členstva v komisii, p. Farkaš sa osobne vzdal členstva. Pri p. Drugdovej bol návrh predsedu komisie na odvolanie. Môže tu byť diskusia a nakoniec poslanci rozhodnú. Navrhol stiahnuť tento bod z rokovania a predložiť na marcové zasadnutie po vzájomných rokovaniach. Ing. Bán: ak chcú aby komisia fungovala musí mať zastúpenie. Nemá problém so zmenou členstva v komisii a poslanecký klub môže navrhnúť človeka, ktorý bude v komisii pracovať. p. primátor: členstvo v komisii pre rozvoj mesta a služby, európske projekty a cezhraničnú spoluprácu bude prerokovávané na marcovom zasadnutí. Požiadal predsedu návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie ohľadom členstva v komisii sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky. Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote odvolalo z členstva v Komisii sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky pri MsZ Rimavskej Sobote Ing. Gejzu Farkaša a zvolilo za člena Komisie sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky pri MsZ v Rimavskej Sobote Mgr. Radovana Kováča hlasovanie č. 7 prítomní poslanci: 15 poslancov MsZ, za hlasovali: 13 poslanci MsZ, nehlasovali: 2 poslanci MsZ. Uznesenie bolo prijaté pod č. 4/2016-MsZ. Materiál tvorí prílohu zápisnice. 9

10 6. Rôzne 6.a Štatút Gemerských zvestí / Gömöri Hírlap Predkladá: Ing. Ladislav Rigó, zástupca primátora mesta Úvodné slovo k predloženému Štatútu Gemerské zvesti-gömöri Hírlap podal Ing. Ladislav Rigó, zástupca primátora mesta. Ing. Rigó: dal návrh na členov redakčnej rady Mgr. Miroslav Bitala a Mgr. Attila Hacsi. Ing. Bitala: nemôže byť členom redakčnej rady z dôvodu, že bol proti vydávaniu GZ-GH. JUDr. Zsóriová: navrhla za člena redakčnej rady Ing. Ivana Hazuchu, predsedu poslaneckého klubu. p. primátor: prečítal návrh na zloženie redakčnej rady. K vydávaniu GZ-GH sa vrátia , kedy má byť predložená správa o vyhodnotení vydávaní novín, kedy sa rozhodne či sa budú naďalej vydávať alebo nie. Ing. arch. Klaubert: je prekvapený vydávaní GZ-GH. Na MsZ bolo odsúhlasené, že sa budú vydávať dvojjazyčne a texty článkov budú rovnaké. Tieto GZ sú rôzne. Slovenská časť má svoje články a maďarská časť tiež má svoje články. Nie je tu rovnaký prístup k slovenskej časti obyvateľstva a k maďarskej časti obyvateľstva. Ing. Hazucha: s veľkou pravdepodobnosťou bude hlasovať proti, aj keď je navrhnutý za člena redakčnej rady. V momentálnej situácii sa mu zdá redakčná rada nevyvážená. Rimavskosobotské informačné periodikom malo byť dvojjazyčné so simultánnym prekladom, nebolo povedané, že maďarská časť bude iná. Myslí si, že občania Rimavskej Soboty, ktorí nevedia po maďarsky majú právo vedieť, čo je v novinách napísané. Keď bolo dvoje novín GZ a GH mali občania možnosť rozhodnúť sa ktoré si kúpia. Teraz keď to dostáva každá domácnosť myslí si, že má právo vedieť, čo je písané v maďarskej časti novín. Obsahová stránka, myslí si, že príhovor prednostu ku štrajku učiteľov by tam nemal byť, lebo noviny by mali slúžiť ako informácie o Rimavskej Sobote. Politický obsah je dosť nevyvážený, lebo platy učiteľov mesto je zriaďovateľom škôl. Je pravda, čo povedal Pellegrini, že učitelia by mohli rovnako štrajkovať pred mestským úradom, výplaty dostávajú z mestského úradu. Ak je prednosta presvedčený a dáva prioritu - platy učiteľom a učiteľstvo, tak nech im zvýši Mesto platy. Kritika na vládu v médiách bolo nie raz povedané, že platy sa im zvýšili o 22% za štyri roky. Takýto náraz nemal nikto v štátnej správe. Bije sa ten kôň, ktorý ťahá. Za vlády SMER-u sa v meste Rimavská Sobota poriešili dve základné školy. Jedna stredná škola a jedna základná škola. Pri zatepľovaní škôl ostali peniaze, lebo sa znížili náklady na vykurovanie a ušetrené prostriedky mohli byť dané na platy učiteľom. V novinách mu chýbalo, že Mesto sa mohlo vyjadriť a mohlo pridať učiteľom. Mesto musí mať peniaze, keď mu v roku 2014 nechýbalo 34 tisíc a v roku 2015 taktiež, ktoré zmizli zo školstva a nevedelo z kadiaľ zmizli. Pridali učiteľom, ktorí by boli spokojní lebo by mali polovičku zo 140,-, ktoré pýtajú. Prečítal si všetky vydania GZ, lebo si prečíta všetko a sú to mestské noviny. Aj keď bol proti, okrem tých výhrad, ktoré povedal je spokojný. PaedDr. Sojka: keby vedel ako dopadnú GZ dnes, tak by pred dvoma rokmi nevyvíjal žiadnu iniciatívu smerom k tomu čo sa stalo zrušeniu GZ. Kvôli čomu bola vyvíjaná iniciatíva na zrušenie GZ bolo využívanie mocou vo všeobecnosti. Ten, kto je pri moci má nutkanie posilňovať svoje pozície a keď vlastní médiá nie je to najvhodnejšie posilňovanie svojej moci za peniaze voličov. Teraz dopadajú GZ tak, že predtým sa rozpredalo ks a písalo sa to, čo sa písalo. Teraz implantovali pozitívny prístup do tohto pozitívny je ten, že do každej domácnosti informácie obsahového rázu, ktorý sa dá zneužiť na manipulovanie moci pred voľbami a pod. To nechceli pred dvoma rokmi a teraz sa bude realizovať do každej rodiny to čo nechceli, aby sa realizovalo pre 600 rodín. Bol by veľmi rád, aby sa dohodli s tým silnejší poslaneckým klubom, že čo sú základné princípy demokracie. Veľmi rád to vysvetlí, lebo sa rád tým zaoberá a nebude to školenie. Čo robí p. Bán je orbanizmus, Putin alebo Poľsko. 10

11 Vyhrať voľby a neakceptovať všetko ostatné. Pri demokracii nie je podstatné len akceptovať výsledky volieb. Princípy demokracie majú platiť ďalšie štyri roky. Pán primátor to rád podporuje kto vyhral má pravdu to nie je pravda samozrejme. Do komisií, ktoré kritizuje a kritizoval od začiatku nebolo v súlade s tým ako dopadli voľby. Redakčná rada znova pokračuje v princípoch, ktoré tak milujú. Ako je to možné, že v redakčnej rade je len zastúpenie ich a nie z druhej časti poslaneckého zboru. Všetky zloženia komisií, orgánov samosprávy sa odvíjajú od občanov. Občan volí a ako zvolil v akom pomere sa majú obsadzovať komisie, orgány samosprávy. Vy ste vyhrali voľby a tým spôsobom riešite jednoducho veci ako ich chcú realizovať. Je to jednoducho zneužívanie demokracie. O čom znova svedčí zostavenie redakčnej rady. K Štatútu Gemerských zvestí-gömöri Hírlap, redakčná rada má byť vyvážená. p. primátor: redakčná rada ešte neexistuje, nech navrhne členov. PaedDr. Sojka: v čl. III ods. 2 GZ-GH informujú o činnosti primátora, mestského zastupiteľstva, občanov poradie by mohlo byť iné, ako môže byť objektívna a vyvážená redakčná rada, keď budú tam len príslušníci jednej skupiny ľudí. K ods. 4 nemá byť, že len inzercia je v súlade s dobrými mravmi a právnymi normami ale aj uverejňované články. V ods. 8 by malo byť aj to, že nie len články, ktoré propagujú znevažovanie morálnych a etických hodnôt spoločnosti sa nezverejňujú, ale aj tých, ktorí budú prispievať. Ak by toto bolo v štatúte boli by noviny vyvážené a objektívne aj zo zložením redakčnej rady. Ing. Rigó: v čl. 7 obsahová náplň GZ-GH v bode a) informácie z rokovaní mestského zastupiteľstva a primátora a ďalej sú popísané ostatné veci. Čl. VI. Postavenie a úlohy redakčnej rady - redakčná rada je poradný orgán. Ing. Hazucha zaťal sekeru do veľmi ťažkej problematiky, čoho si je vedomí. Na úrade sa trápia v oblasti financovania škôl. V zmysle školského zákona sa hovorí o viaczložkovom financovaní. Normatívne financovanie je prenesený výkon štátnej správy, originálne kompetencie, vlastný príjem sponzorstvo, dar, vzdelávacie poukazy. Treba si uvedomiť, že normatívne financovanie určí štát, ministerstvo školstva, z ktorého musí mesto minimálne 90% z normatívu dať na mzdy a minimálne 80% na prevádzku. Ďalším problémom sú originálne kompetencie, čo je tiež prenos na základe veľmi komplikovaného výpočtu z podielových daní daňových poplatníkov. Z podielových daní by sa malo 40% poskytnúť školským zariadeniam, na úrade sa pohybujú zhruba na úrovni 50%, tzn. mesto dáva viacej ako je minimum. Oblasť štrajku: učitelia mali minimálne 4 požiadavky tarifné platy. Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené tarifné platy. Ministerstvo neupravovalo tarifné platy ostatných nepedagogických zamestnancov. Od je uzákonená minimálna mzda 405,-. Riaditeľa škôl a školských zariadení majú problém z toho dôvodu, lebo musia rozdiel vykompenzovať práve z tých originálnych kompetencií. Na námestí vystúpil p. Sojka na obnovu a technické zabezpečenie školských a predškolských zariadení, 140,- navýšenie platu v tomto kalendárnom roku a v budúcom kalendárnom roku 90,- a samozrejme nezmyselný kreditný systém v rámci kontinuálneho vzdelávania. Tiež je toho názoru, že keď človek nadobudne systém kreditov, nech to platí nie rok, dva, päť, ale doživotne. Opýtal sa Ing. Hazuchu, ako by sa cítil, že má inžiniersky titul, nadobudol diplom a bolo by mu povedané pri odovzdávaní inžinierskeho diplomu, že mu bude platiť päť rokov. Ing. Hazucha: s mnohým sa dá súhlasiť. Ďalej skonštatoval požiadavky učiteľov a ich možnosť odstúpenia od troch okrem platu. Takýto prístup sa mu zdal hlboko nízky. Treba sa pozrieť aj na to, že v tomto období koľko je škôl na lyžiarskom výcviku, ktoré nikdy neboli. Išlo mu len o to, aby podávané vyvážené informácie. Ing. Rigó: môžu si sadnúť a rozpitvávať tieto problematiky. Lyžiarske výcviky sú zakotvené v školskom a štátnom vzdelávacom programe. Pre média povedal, že keď sme vstupovali do Európskej únie boli minimálne dve priority zvýšenie životnej úrovne a vyrovnanie platov. Aké sú teraz platy pre začínajúcich učiteľov? Veľké sú rozdiely s inými európskymi štátmi. 11

12 Premiér sľúbil, že do školstva bude investovaných 5% z HDP, a na akej úrovni sa nachádzame nájdu v štatistickom výkaze. p. primátor: opýtal sa p. Hazuchu a Sojku, či sa stalo to, že im niekto nezverejnil nejaký článok. Prečo svoje stanovisko, ktoré prezentoval p. Hazucha neuverejnil v GZ. Keď nepíšu nemôže byť vyváženosť. O simultánnych novinách nikto nehovoril. Prečo nevyužívajú zverejňovanie článkov v GZ-GH. Každý má možnosť uverejniť článok v novinách nielen poslanci ale aj občania. Pán Sojka kritizoval redakčnú radu, ale ešte neexituje, a majú možnosť navrhnúť členov redakčnej rady. PaedDr. Sojka: keď idú navrhnúť niekoho do redakčnej rady potrebné je komunikovať spoločne. p. Auxt: v novinách chcú, aby články o kultúrno-spoločenských podujatiach zo strany maďarských subjektov boli viac prezentované. Slovenským občanom možno stačí stručná informácia o konaní kultúrneho podujatia, ale pre občanov maďarskej národnosti je to viac významnejšie ako pre Slovákov. Z tohto dôvodu nemôže podporiť zrkadlovité noviny. Je ochotný podporiť aj o jednu stranu viac, ale nie zrkadlový obraz. Je ochotný zmeniť členov v redakčnej rade, ale musí sa chcieť z obidvoch strán. Ing. Hazucha: dostali materiál, v ktorom je návrh redakčnej rady a nemali dostatok času reagovať. Ak by sa vedeli dohodnúť na budúce zastupiteľstvo dodajú jedného člena a aj s tým, či on zotrvá alebo nie. Ing. Rigó: z dôvodu, že bol zaradený do programu rokovania ako predkladateľ dal procedurálny návrh na stiahnutie materiálu z rokovania mestského zastupiteľstva. Predkladaný materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva. 7. Interpelácie poslancov JUDr. Bornayová: interpelovala ohľadom výmeny kanalizačného potrubia, ktoré sa dlhodobo upcháva a následne vyráža do bytu nachádzajúceho sa na prízemí vchodu č. 14 na Nám. Š.M. Daxnera č Interpelácia tvorí prílohu zápisnice. p. primátor: nevedel o tejto situácii a bude to prešetrené. JUDr. Zsóriová: interpelovala o doplnenie zoznamu asfaltovania ulíc a chodníkov na sídlisku západ Ul. Novomeského a Ul. V. Clementisa, ako aj pri zimnom štadióne a vybudovanie 4 parkovacích miest pri vstupe do ZŠ M. Tompu na Ul. Novomeského. Interpelácia tvorí prílohu zápisnice. Ing. Hazucha: interpeloval, že za bytovkou na Ul. Hatvaniho stojí dažďová voda vo výške cca 10 cm. Poprosil, či by TSM sa išli na to pozrieť a či je to možné vodu niekam odkanalizovali. Interpelácia tvorí prílohu zápisnice. p. primátor: tento stav sa musí riešiť. Ing. arch. Klaubert: tlmočil občanom odpoveď na jeho interpeláciu ohľadom náhubkov pre psov a hľadania riešenia. Riešenie nie je možné nájsť, pretože pes musí byť nebezpečný, za nebezpečného je pritom považovaný taký pes, ktorý poranil alebo pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný. Vážení občania, žiaľ musíte čakať, ktorý pes bude nebezpečný. Na vlastnej koži to musíte zažiť, nemožno teda ustanovením normatívneho právneho aktu obce vydaním bez zákonného zmocnenia nútiť ostatné subjekty, aby konali niečo, čo zákon neukladá. Takže nemôžete od psičkárov alebo majiteľov psov žiadať, aby ho mali na vodíku alebo aby mal náhubok. Vážené mamičky budete naďalej počúvať keď sa Vám bude veľký pes obšmietať okolo kočíka: Nebojte sa panička, on nič nerobí. Budete v strese, čo sa bude diať. PaedDr. Sojka: cesty sa vyasfaltovali celkom slušne, čo treba priznať. Akcent bude prechádzať na chodníky a nevie aký je plán. Na VMČ sa hovorilo o dvoch významných 12

13 peších chodníkoch smerom na sídlisko západ a to: kedy sa bude minimálne riešiť tento prechod od plavárne cez most smerom na západ cez trávnatú plochu. Je načase, aby tento prechod bol vyriešený, lebo veľa ľudí chodí zo západu pešo ako aj na západ. Ďalší prechod hlavný prechod cez záhradu 1. mája aspoň spevniť. Dnešná skúsenosť je, že na ľavej strane chodníka na Ul. Mikszátha smerom od obchodnej akadémie smerom hore k úradu práce sú veľké kaluže. 8. Všeobecná rozprava JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta informoval poslanecký zbor o najbližších aktivitách v meste Rimavská Sobota. Asfaltovanie ďalších 37 ulíc predpokladá, že začne v priebehu mesiaci apríl Išlo by o ďalšie ulice, o ktoré požiadali občania mesta - Ul. Jarná, Vinica pri obchode, záhradkárska osada Chrenovisko, Ul. Lesná na Sobôtke, parkovisko na Sídlisku Rimava, ako aj parkoviská, ktoré naznačila JUDr. Zsóriová. Na asfaltovanie ďalších ulíc bude potrebné schváliť uznesenie mestského zastupiteľstva. Materiál bude predložený na rokovanie v mesiaci marec. Požiadal poslanecký zbor o doplnenie zoznamu ulíc. Bola odsúhlasená suma vo výške cca 307 tisíc na asfaltovanie ulíc a chodníkov preto bude potrebné odsúhlasiť prijatie úveru. Nesúhlasí s vyjadrením ministra Počiatka, že štátna cesta č. 50 bude hotová do roku Dnes chcú žiť a chodiť po dobrých cestách a chodníkoch. Je jedinečná šanca tento rok dať do poriadku ulice mesta Rimavská Sobota. Dňa bude zasadať zastupiteľstvo BBSK a poslanci za VÚC predkladajú poslanecký návrh na prvú zmenu rozpočtu VÚC BBSK na vybudovanie kruhového objazdu na uliciach Malohontská, Jánošíková, Tomašovská. Dúfa, že poslanci VÚC za okres Rimavská Sobota podporia predložený návrh ( Ing. Rigó, MUDr. Juhász, p. Auxt, JUDr. Struhár, Mgr. Bagačka, JUDr. Šimko). Je to požiadavka občanov mesta Rimavská Sobota. Vybudovaním kruhového objazdu by sa odbremenila zaťaženosť Ul. Malohontskej. Tompové námestie dokončuje sa oprava bývalej sédrie, v ktorej bude sídliť okresný súd. V minulom roku poslanci odsúhlasili zámenu Župného domu za štyri budovy, ktoré sú vo vlastníctve ministerstva vnútra. Do dnešného dňa z ministerstva vnútra nedostal žiadnu odpoveď, či dôjde k zámene alebo nie. Dal si záväzok, že budovu Župného domu budú rekonštruovať, na čo by bolo potrebných cca 66 tisíc. Z tejto sumy by bola zrekonštruovaná predná fasáda Župného domu. Pre obnovu Nám. M. Tompu bola vytvorená 13 členná komisia, ktorá súhlasila s premiestnením sochy M. Tompu na pôvodné miesto do stredu námestia. Socha prvého župana Janka Jesenského sa nachádza na nedôstojnom mieste a to vo vestibule okresného úradu. Užšia komisia navrhuje umiestniť sochu priamo pred budovu okresného úradu, tam kde to bolo navrhované v roku Nechce vyvolávať nezhody medzi občanmi slovenskej, maďarskej a rómskej národnosti, chce to vyriešiť v spolupráci s poslaneckým zborom ako aj občanmi mesta Rimavská Sobota. Stred námestia by tvorili maďarský dejatelia, socha Janka Jesenského by bola umiestnená na rohu okresného úradu a pamätník Červenej armády osloboditeľov mesta by ostal na pôvodnom mieste. Pamätník je vo vlastníctve Ruskej federácie. Rokovania bude usmerňovať tak, aby nenastali národnostné trenice a má pocit, že v meste by bol kľud a pokoj. Do konca roka 2016 bude daná požiadavka na vyhotovenie projektovej dokumentácie na výstavbu bazéna s vlnobitím, ktorý by sa začal stavať v nasledujúcom kalendárnom roku v Rekreačnej oblasti Zelená voda Kurinec. Verí, že nájdu spoločné pochopenie a porozumenie. Ing. Bán: pri kruhovom objazde je stred záujmov a to miestnej samosprávy mesta a VÚC. Vždy si myslel, že samospráva musí nejakým spôsobom iniciovať ďalší postup a návrh ktorý predložil primátor je veľmi dobrý. Táto otázka je veľmi dôležitá z hľadiska dopravy mesta, v komisii nie raz preberali tento problém. Spolu s VÚC by dokázali nájsť správne riešenie. Pokúsi sa presvedčiť aj starších kolegov o tom ako to mesto Rimavská Sobota potrebuje. V prípade, že to bude potrebné prijal by návrh na zmenu rozpočtu, pretože pravdepodobne aj 13

14 mesto bude musieť poskytnúť určité finančné prostriedky. Požiadal kolegov, aby túto myšlienku podporili. Ďalší kruhový objazd, ktorý rezonuje už dlhší čas Sobôtka, je iná záležitosť a prednostne by mali podporovať výstavbu rýchlostnej komunikácie, čo je veľmi dôležité, aby sa aj ďalšie samosprávy na tejto otázke podieľali. p. primátor: cesta na Sobôtke nebude asi aktuálna, lebo sa pripravuje štátna cesta R2 pôjde to poza ZŤS. Mgr. Főző: predniesol výzvu, že ministerstvo školstva vypísalo výzvu na výstavbu alebo dostavbu telocviční na rok 2016, dotáciu je možné poskytnúť obciam a VÚC, ktoré sú zriaďovateľom základných škôl alebo stredných škôl a ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti finančné prostriedky z prostriedkov Európskej únie. Konečný termín na predloženie žiadosti je Myslí si, že by sa mohli o tento rozvojový projekt uchádzať a vyriešili by telocvičňu v ZŠ M. Tompu na Ul. Šrobárovej v Rimavskej Sobote. Vypracovaná je projektová dokumentácia, ktorá by mohla byť využitá. Zároveň navrhol návrh na uznesenie. Ing. Rigó: návrh p. Főző súhlasí, o grant sa nemôže uchádzač škola, ale zriaďovateľ. Tak ako spomenul v balíku je 10 mil., o 200 tisíc by sa mohli uchádzať. Základné priority sú dostavba, rekonštrukcia a výstavba. Veľké šťastie majú, že riaditeľ základnej školy má projektovú dokumentáciu, ktorú je potrebné predložiť do 30 dní od zverejnenia výzvy. Po vzájomnej dohode s riaditeľom sa budú uchádzať o rekonštrukciu telocvične do výšky cca 70 tisíc. Dúfa, že kofinancovanie vo výške 5% (3 500,- ) poslanci podporia. Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote uložilo zástupcovi primátora mesta, predsedovi Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri MsZ, aby sa Mesto Rimavská Sobota ako zriaďovateľ ZŠ M. Tompu v Rimavskej Sobote uchádzalo o rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične ZŠ M. Tompu. hlasovanie č. 8 prítomní poslanci: 14 poslancov MsZ, za hlasovali: 13 poslanci MsZ, nehlasoval: 1 poslanec MsZ. Uznesenie bolo prijaté pod č. 5/2016-MsZ. p. primátor: Ing. Muráriková, vedúca odboru rozvoja mesta pripravuje projektovú dokumentáciu na výzvu na zateplenie objektov materskej školy na Ul. Rybárskej a budov MsÚ. Ing. Urban: reagoval na vzniknutú situáciu ohľadom Gemerských zvestí a rokovania mestského zastupiteľstva. Pozrel si zasadnutie MsZ v Lučenci, poslanci sa schádzajú medzi období a jednajú o rôznych veciach a na poslaneckom grémiu sa veci schvaľujú a nie dohadujú, a hlavne sa nehašteria ako to bolo predvedené dnes. Znova zopakoval svoj návrh, aby sa v medzi období poslanecké kluby a primátor stretli a prerokovali veci. Dnes primátor povedal veľa návrhov, z ktorých je 99% vynikajúcich. V medzi období sa stretnúť, hľadať zhodu, aby sa na rokovaní MsZ neokrádali o čas, ale slúžili tomu čomu majú. Ešte raz vyzval, aby sa stretávali a jednali pre dobro veci. Ing. Hazucha: fandí primátorovi, aby kruhový objazd vyšiel. V novinách Náš kraj, čítal, že s aj s pomocou primátora noviny vychádzajú. Z toho vyrozumel, že je veľmi dobrá spolupráca župana s primátorom. V novinách bola uvedená tabuľka, v ktorej bolo cca 26 ciest, ktoré boli opravené, ale v okrese Rimavská Sobota nebola uvedená žiadna cesta. Predchádzajúci župan urobil obrovský kus cesty z Rimavskej Soboty na Kráľ a sú aj iné cesty, ktoré by bolo 14

15 potrebné opraviť. Je jedno, ktorý župan dá v okrese opraviť cesty. Ak to dá p. Kotleba, tak sa mu poďakuje. Opýtal sa, či pri kruhovom objazde na Ul. Malohontskej by nemohol byť vjazd z ulice, aby sa nešlo na kruhový objazd, tak ako je to smerom k TESCU a ku Kauflandu. p. primátor: tu tá možnosť nie je z dôvodu malého priestoru. O tom, ktoré cesty sa budú asfaltovať rozhoduje poslanecký zbor a nie predseda VÚC. Dané návrhy poslancov odsúhlasujú poslanci, kde je väčšina SMER-u. Mgr.Vaš: opýtal sa, či na Hlavnom námestí nebude zapojená verejná sieť WiFi, už väčšina miest túto službu poskytuje svojím občanom ako aj návštevníkom. p. primátor: túto pripomienku prerokuje s p. Ceglédym. JUDr. Bornayová: chcela sa opýtať, že v rámci presťahovania súdu a rekonštrukcie Námestia M. Tompu, čo bude s lipami, ktoré sú na námestí. Lipy majú svoju historickú hodnotu, a bola by škoda ich zlikvidovať. p. primátor: lipy na námestí ostanú, možno niektoré ihličnany budú zlikvidované z dôvodu ich zostarnutia. Na odstránenie stromov bude zasadať komisia a ak sa niektoré odstránia budú zasadené nové. Mgr. Tóth: pred zasadnutím MsZ ho oslovili občania z Ul. J. Kráľa, že im nesvieti tri dni verejné osvetlenie. Nevedel preveriť danú skutočnosť a preto poprosil TSM aby to preverili. p. primátor: pohotovostná služba ohľadom odstránenia porúch je na TSM jej číslo Do roku 2020 sa budú rušiť skládky TKO ministerstvo životného prostredia otváranie nových kaziet asi nepovolí. Skontaktoval sa s firmou, ktorá chce priestor o rozlohe 1 ha v rámci mesta Rimavská Sobota na vybudovanie separácie TKO. Z vytriedeného TKO sa vyrobia pelety, ktoré sa použijú na vykurovanie. Podľa územno-správneho členenia a územného plánu Mesta Rimavská Sobota v uznesení MsZ z je schválené územie pre skládku TKO v miestnej časti mesta v kat. úz. Tomašová lokalita s miestnym názvom Nad Opatovskou cestou s prístupovou cestou ku strelnici. Skládka by mala byť medzi maštaľami a strelnicou. Nevie si predstaviť, že by tam bola klasická skládka, ale tento systém výroby paliet by vedel pochopiť. Na stránke mesta bude daná výzva, aby sa občania vyjadril. Firma by mala zamestnať ľudí. V okolí sú obce, ktoré by to s radosťou prijali. Firma dokáže spracovať tisíc ton odpadu ročne. Potrebné je uvažovať nad vhodnosťou priestoru. Materiál bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva. JUDr. Bornayová: opýtala sa, o aký druh odpadu by sa jednalo. Čo konkrétne by sa zvážalo, separovalo a vyrábalo. Na území mesta by osobne nevítala takúto aktivitu, skôr niekde mimo mesta. V minulosti boli aktivity firiem o odpad a že z plastu by sa vyrábali produkty. Občania boli veľmi zásadne proti tomu. p. primátor: komunálny odpad by sa separoval a ostatný odpad by išiel na výrobu peliet. Spracovanie nebude formou spaľovania. Súhlasí s JUDr. Bornayovou, uznesenie č. 120/2003- MsZ z roku 2003 hovorí o skládke TKO. Tiež si nevie predstaviť klasickú skládku nad Tomašovou. Preto predkladá návrh kde by to malo byť. V obci Zacharovce bola takáto aktivita, s ktorou nesúhlasila obec, občania obce a nesúhlasilo s tým ani mesto Rimavská Sobota, poslanci mestského zastupiteľstva. Keď budú pripomienky je možnosť presunúť na iné miesto v rámci okresu Rimavská Sobota. Smeti a znečisťovanie životného prostredia v meste Rimavská Sobota nebude. Mgr. Vaš: v roku 2003 keď bol poslancom MsZ sa hovorilo o inej lokalite. Bola reč o lokalite za Dúžavskou cestou v jednom údolí, ktorým netečie potok je to slepé údolie. Opatovská cesta je od Dúžavy smerom na Husinú. p. primátor: hovoril s viacerými starostami obcí, ktorí by túto aktivitu uvítali. Odpad sa okamžite vytriedi a ide na výrobu peliet. S touto problematikou sa budú zaoberať na niektorom zasadnutí MsZ. Znížili by náklady na pohonné hmoty, na mýto. Lokalita sa preverí. Ing. Muráriková: v grafickom návrhu územného plánu je presne lokalita v Tomašovej medzi strelnicou a areálom bývalého družstva. Je to napravo od Dúžavskej cesty nie ďalej. 15

16 p. primátor: takými to vecami sa budú zaoberať v priebehu roku Záver Nakoľko program zasadnutia bol vyčerpaný JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta poďakoval sa prítomným za účasť a zasadnutie mestského zastupiteľstva o 16,30 h vyhlásil za ukončené. Všetkým prítomným poďakoval za účasť a korektné vystupovanie. JUDr. Jozef Šimko primátor mesta JUDr. Štefan Szántó prednosta MsÚ OVEROVATELIA Mgr. Zsolt Főző JUDr. Eva Bornayová Zapísala: Mgr. Zuzana Zsírosová 16

Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a

Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a miesto konania: 10. apríla 2017, Obecný úrad Dvory

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč zo dňa 15. decembra

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč zo dňa 15. decembra Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč zo dňa 15. decembra 2018 1 Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč konaného dňa 15. decembra 2018 Prítomní

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a zo 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného dňa 02.02.2015 o 17:00 h. Prítomní: podľa prezenčnej listiny R o k o v a n i e Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil

Podrobnejšie

O B E C H R A B K O V

O B E C    H R A B K O V O B E C H R A B K O V Hrabkov č. 81, 082 33 Hrabkov ZÁPISNICA z prvého ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 01.12.2018 o 16:30 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrabkove

Podrobnejšie

Štatút RŠ

Štatút RŠ Štatút rady školy 2016 2020 ŠTATÚT Rady školy pri Základnej škole, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Banské, konaného Prítomní: starosta obce: Štefan Petruň poslanci: Baran Dušan - osp

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Banské, konaného Prítomní: starosta obce: Štefan Petruň poslanci: Baran Dušan - osp Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Banské, konaného 21.08.2017 Prítomní: starosta obce: Štefan Petruň poslanci: Baran Dušan - ospravedlnený Džerenga Mikuláš Baran Štefan - ospravedlnený

Podrobnejšie

O b e c n ý ú r a d N i t r i a n s k e P r a v n o Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa

O b e c n ý ú r a d N i t r i a n s k e P r a v n o Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa O b e c n ý ú r a d N i t r i a n s k e P r a v n o Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny, kto

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny, kto Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa 26.01.2015 Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice. Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia OcZ

Zápisnica zo zasadnutia OcZ Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce zo dňa 6. mája 2017 Prítomní: viď prezenčná listina Program zasadnutia: 1. Úvod 2. Kontrola uznesení 3. Schválenie predaja pozemkov

Podrobnejšie

Microsoft Word - Ing. Macák - zámena pozemkov

Microsoft Word - Ing. Macák - zámena pozemkov M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28.9.2017 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Ing. Ondrej Macák, Rožňavské Bystré č.209 - zverejnenie zámeru priamej zámeny

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH KONANÉHO DŇA 06 - novembra Prítomní : Neprítomní: František Barci - starosta

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH KONANÉHO DŇA 06 - novembra Prítomní : Neprítomní: František Barci - starosta Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JOVICIACH KONANÉHO DŇA 06 - novembra- 2018 Prítomní : Neprítomní: František Barci - starosta obce Poslanci : Ing. Andrea Albertová, Erzsébet Podracky,

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia OZ upravená _1_

Zápisnica zo zasadnutia OZ upravená _1_ Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pribeník konaného dňa 09.05.2017 v kultúrnom dome v Pribeníku Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba overovateľov zápisnice 3. Kontrola

Podrobnejšie

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa Prítomní poslanci

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa Prítomní poslanci OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa 27.12.2018 Prítomní poslanci: 4 Podľa priloženej prezenčnej listiny. K bodu 1 Starosta

Podrobnejšie

O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa

O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa 08.03.2019 Obecné zastupiteľstvo v K r š k a n o c h P r o g r a m 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

UZNESENIE z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe konaného dňa Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia

UZNESENIE z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe konaného dňa Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia UZNESENIE z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe konaného dňa 19.08.2016 Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia UZNESENIE č. 30/2016 K bodu: Určenie zapisovateľa a

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A

Z Á P I S N I C A Z Á P I S N I C A z 20. zasadnutia finančnej komisie pri MZ Bratislava - Vrakuňa, konaného dňa 12.2.2018 Prítomní: podľa prezenčnej listiny. Program: 1. Kontrola úloh 2. Prerokovanie Návrhu zmeny dodatku

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove dňa 17. júna Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing.

Z á p i s n i c a zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove dňa 17. júna Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Z á p i s n i c a zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove dňa 17. júna 2011 1. Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Čunderlík. Privítal prítomných poslancov a občanov

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany, konaného dňa 17.09. 2013 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ Nemčiňany. Rokovanie 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa 16.03.2016 Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania: Mgr. Jana Kyščíková Brigita Bagoniová Zápis priebehu

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA / 2015 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 18

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA / 2015 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 18 Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA 30-38 / 2015 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU PREROKOVALO: Program: 1. Otvorenie, procedurálne otázky primátor mesta 2. Interpelácie

Podrobnejšie

Zápisnica z

Zápisnica z Z á p i s n i c a zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 22.8. 2018 V Lukáčovciach 27.8.2018 Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva,

Podrobnejšie

Obec Čremošné Z Á P I S N I C A z verejného mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom, ktoré sa konalo v kancelárii obecn

Obec Čremošné Z Á P I S N I C A z verejného mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom, ktoré sa konalo v kancelárii obecn Obec Čremošné Z Á P I S N I C A z verejného mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom, ktoré sa konalo 20.07.2018 v kancelárii obecného úradu v Čremošnom o 17:00 hod. Prítomní: podľa

Podrobnejšie

Uznesenie č. 1/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lúčky prijaté na rokovaní dňa 26. februára 2019 v Lúčkach K bodu č. 2 Obecné zastupiteľ

Uznesenie č. 1/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lúčky prijaté na rokovaní dňa 26. februára 2019 v Lúčkach K bodu č. 2 Obecné zastupiteľ Uznesenie č. 1/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lúčky prijaté na rokovaní dňa K bodu č. 2 Schvaľuje program zasadnutia OZ zo dňa 26.2.2019 tak, ako bolo predložené. Za 5 Anton Holička, Peter

Podrobnejšie

Obecný úrad P o l i a n k a

Obecný úrad  P o l i a n k a O b e c P o l i a n k a 907 01 Polianka Z á p i s n i c a napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke konaného dňa 10.08.2018 Prítomní členovia: Pavol Kňazský, starosta obce

Podrobnejšie

Uznesenie zo dna OZ v Žikave

Uznesenie zo dna OZ v Žikave O B E C Ž I K A V A Č.J.: 241/2018 U Z N E S E N I A OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA zo dňa 21.06.2018 UZNESENIE č.198/2018 z 21.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Žikave k bodu č. 2 Zloženie sľubu náhradníka

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo – Farná

Obecné zastupiteľstvo – Farná Číslo: OZ - 18/2013 Obecné zastupiteľstvo Farná Z á p i s n i c a 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 25. októbra 2013 Z á p i s n i c a 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 25. októbra

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub G

Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub G Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub Gajdošík, člen MsR, prvý zástupca primátora mesta Ing.

Podrobnejšie

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa K bodu 1 Zasadnu

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa K bodu 1 Zasadnu OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa 29.11.2016 K bodu 1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej OZ/ otvoril a viedol

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách, konaného dňa v zasadačke obecného úradu Prítomní: Ing. Igor Bojnanský, Blan

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách, konaného dňa v zasadačke obecného úradu Prítomní: Ing. Igor Bojnanský, Blan Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách, konaného dňa 10. 04. 2017 v zasadačke obecného úradu Prítomní: Ing. Igor Bojnanský, Blanka Čagáneková, Ing. Jaroslav Gubáň, Rastislav Kubíček,

Podrobnejšie

bod_6_1_zamer_mlynsky_nahon

bod_6_1_zamer_mlynsky_nahon Mesto Nemšová 6.1 NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 02.05.2018 K bodu : Zámer odpredať pozemky, C KN parcelu č. 2514/16, 2514/18, 2514/19, 2514/20, k.ú. Nemšová - Mlynský náhon Spracoval : JUDr.

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica III. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Smolenice zo dňa 9.4.2015 Miesto: KD v Smoleniciach Dňa: 09.04.2015 Na zasadnutí bolo prítomných 11 poslancov z 11 poslancov. Starosta skonštatoval,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zápisnica OZ december 2017

Microsoft Word - Zápisnica OZ december 2017 ZÁPISNICA z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novosade, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.12.2017 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Novosade Prítomní: Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce Poslanci:

Podrobnejšie

Obecný úrad Plavecký Mikuláš

Obecný úrad Plavecký Mikuláš Obec Plavecký Mikuláš Obecný úrad, 906 35 Plavecký Mikuláš 307 Z á p i s n i c a z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 7. júla 2014 o 18.30 hodine v budove Obecného úradu.

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program:

Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program: Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Kontrola plnenia uznesení.

Podrobnejšie

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRI DIAGNOSTICKOM CENTRE V RUŽOMBERKU Základné ustanovenia Čl.1 (1) Rada školského zariadenia sa zriaďuje pri Diagnostickom centre v Ružomberku (ďalej len skrátený názov

Podrobnejšie

bod_6_9_odpredaj_moravska

bod_6_9_odpredaj_moravska Mesto Nemšová 6.9 NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 28.02.2018 K bodu : Zámer previesť pozemky, C KN parcely č. 604/30, 604/34, k.ú. Nemšová podľa 9a ods.1 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. priamym

Podrobnejšie

Uznesenie a zápisnica

Uznesenie a zápisnica Obec Plavnica, 065 45 Plavnica 121 Uznesenia č. 19-35/2015 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plavnici konaného dňa 20.05.2015 Uznesenie č. 19/2015 K bodu 2: Schválenie programu 1. rokovania OZ

Podrobnejšie

Zápisnica 21 riadne OZ

Zápisnica 21 riadne OZ OBECNÝ ÚRAD DEMANDICE Z Á P I S N I C A z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa o 17.00 hodine Zápisnica z 21.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Demandiciach, konaného

Podrobnejšie

Zápisnica č. 3 Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej konaného dňa Overovatelia: Prítomní: Neprítomný: Ing. Mila

Zápisnica č. 3 Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej konaného dňa Overovatelia: Prítomní: Neprítomný: Ing. Mila Zápisnica č. 3 Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej konaného dňa 25.4.2019 Overovatelia: Prítomní: Neprítomný: Ing. Milan Belej, Dalibor Jakal podľa prezenčnej listiny Krajčík

Podrobnejšie

Uzn0110.pdf

Uzn0110.pdf Uznesenie z prvého ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 20.12.2010 č. 1/2010 k výsledkom volieb do orgánov samosprávy mesta Kolárovo A./ berie na vedomie 1. výsledky volieb

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a zo štvrtého zasadnutia Mestskej rady, konaného 12. júna 2012 v Banskej Bystrici Prítomní: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta Doc. RND

Z á p i s n i c a zo štvrtého zasadnutia Mestskej rady, konaného 12. júna 2012 v Banskej Bystrici Prítomní: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta Doc. RND Z á p i s n i c a zo štvrtého zasadnutia Mestskej rady, konaného 12. júna 2012 v Banskej Bystrici Prítomní: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., členka MsR, zástupkyňa

Podrobnejšie

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH U Z N E S E N I E zo dňa: číslo: 58 K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 4 Mestská rada v Michalovciach ukladá vedú

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH U Z N E S E N I E zo dňa: číslo: 58 K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 4 Mestská rada v Michalovciach ukladá vedú zo dňa: 2. 6. 2015 číslo: 58 K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 4 ukladá vedúcej finančného odboru predložiť rozpočtové opatrenie č. 4 na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach. Z:

Podrobnejšie

Obec Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY U Z N E S E N I A z XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch Číslo: Obsah uznesenia: XVII-1/2016 k Schváleniu programu zasadnutia

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady pri Základnej škole Nováky uskutočnenej dňa 18. 05. 2015 Prítomní : viď prezenčná listina Hostia : PaedDr. Anna Chlupíková riaditeľka školy P r o g r a m 1. O t

Podrobnejšie

18 Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTV A POZEMKU PRE JANU ŠČEPKOVÚ, LOKALIT

18 Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTV A POZEMKU PRE JANU ŠČEPKOVÚ, LOKALIT 18 Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 21.2.2019 Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTV A POZEMKU PRE JANU ŠČEPKOVÚ, LOKALITA MOJMÍROVA, PIEŠŤANY Obsah materiálu: Dôvodová správa

Podrobnejšie

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote konaného dňa , o hod v zasadacej miestnosti obecného úradu Uznesenie č.

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote konaného dňa , o hod v zasadacej miestnosti obecného úradu Uznesenie č. Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote konaného dňa 29.06.2018, o 16.00 hod v zasadacej miestnosti obecného úradu Uznesenie č. 24/2018 A, Schvaľuje 1. Program zasadnutia obecného

Podrobnejšie

UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA zo dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo te

UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA zo dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo te UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA zo dňa 17.06.2015 Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo tento program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a

Podrobnejšie

O B E C V I T A N O V Á Z Á P I S N I C A z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa v zasadačke obecného úradu Prítomní:

O B E C V I T A N O V Á Z Á P I S N I C A z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa v zasadačke obecného úradu Prítomní: O B E C V I T A N O V Á Z Á P I S N I C A z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09.03.2018 v zasadačke obecného úradu Prítomní: Ing. Marián Čakloš, hl. kontrolór obce Prítomní poslanci:

Podrobnejšie

1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní

1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní 1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: 04.03.2019 Prítomní : podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 24. novembra 2015 Materiál číslo :125/2015 Návrh na predaj po

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 24. novembra 2015 Materiál číslo :125/2015 Návrh na predaj po Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 24. novembra 2015 Materiál číslo :125/2015 Návrh na predaj pozemku, parc. č. 4098/4 pre Ladislava Szalacsiho Predkladateľ:

Podrobnejšie

Obec Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY U Z N E S E N I A z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch Číslo: Obsah uznesenia: XVIII-1/2016 k Schváleniu programu zasadnutia

Podrobnejšie

Dokument1

Dokument1 Obec Pusté Sady, 925 54 Pusté Sady Z á p i s n i c a zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch Dátum konania : 12. júna 2018 o 18.00 hodine Prítomní : podľa prezenčnej listiny,

Podrobnejšie

ZÁ P I S N I C A č

ZÁ P I S N I C A č ZÁ P I S N I C A č. 7/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo dňa 5. novembra 2014 o 17. 00 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu. PRÍTOMNÍ: Ing. Peter Davidík, starosta

Podrobnejšie

Obecný úrad P o l i a n k a

Obecný úrad  P o l i a n k a O b e c P o l i a n k a 907 01 Polianka Prítomní členovia: Pavol Kňazský, starosta obce Pavol Pavlús Ľubomír Kolárik Pavol Holčík Zlatica Marková Ospravedlnení: Jana Stančíková Z á p i s n i c a napísaná

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa 22. novembra 2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Považanoch P r í t o

Z á p i s n i c a z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa 22. novembra 2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Považanoch P r í t o Z á p i s n i c a z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa 22. novembra 2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Považanoch P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny P r o g r a m: 1. Kontrola

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E

U Z N E S E N I E Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podolí, konaného dňa 27.06.2018 o 19.oo hodine v zasadačke OcÚ. - K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/: 1. Konštatuje,

Podrobnejšie

Prijaté uznesenia 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch, konaného dňa 23. marca 2016 Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch Uznesenie č. 158/2

Prijaté uznesenia 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch, konaného dňa 23. marca 2016 Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch Uznesenie č. 158/2 Prijaté uznesenia 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch, konaného dňa 23. marca 2016 č. 158/2016/12 program rokovania 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch nasledovne: 1. Otvorenie

Podrobnejšie

Uznesenia č

Uznesenia č MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO STARÁ ĽUBOVŇA Uznesenie č. 676 U z n e s e n i a č. 676-697 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni zo dňa 12.12.2013 č. XXVII/2013 program XXVII. rokovania MsZ v

Podrobnejšie

U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo

U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo uznesením č.159/2016-msz b e r i e n a v e d o m i

Podrobnejšie

K bodu programu č. 1 Text : Otvorenie Uznesenie č. 31/2014 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa o 18,00 hodine

K bodu programu č. 1 Text : Otvorenie Uznesenie č. 31/2014 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa o 18,00 hodine K bodu programu č. 1 Text : Otvorenie Uznesenie č. 31/2014 a) konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny program zasadnutia obecného zastupiteľstva K bodu

Podrobnejšie

Zápisnica z 7.03

Zápisnica z 7.03 Z á p i s n i c a z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 07.03.2019 V Lukáčovciach 8.03.2019 Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré

Podrobnejšie

Zápisnica z 20. zasadnutia Finančnej komisie dátum konania: dňa čas konania: od 16:30 do 17:45 hod. miesto konania: Mestský úrad, Školská

Zápisnica z 20. zasadnutia Finančnej komisie dátum konania: dňa čas konania: od 16:30 do 17:45 hod. miesto konania: Mestský úrad, Školská Zápisnica z 20. zasadnutia Finančnej komisie dátum konania: dňa 04.04. 2017 čas konania: od 16:30 do 17:45 hod. miesto konania: Mestský úrad, Školská 2, Moldava nad Bodvou Prítomní: (viď. prezenčná listina)

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnici, konaného dňa 3.6.2019 Číslo : 171/2019 V Blatnici, 5.6.2019 Prítomní poslanci OZ : Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. starosta

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 3/2018 Obce Demänovská Dolina zo dňa Obecné zastupiteľstvo v Demän

U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 3/2018 Obce Demänovská Dolina zo dňa Obecné zastupiteľstvo v Demän U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 Berie na vedomie určenie Volí 1) Marianny Magurovej za zapisovateľku zápisnice OZ č. 03/2018. 2) Tibora Kočtúcha a Andreja Prevuzňáka za overovateľov zápisnice OZ č. 03/2018.

Podrobnejšie

Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č

Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č. 219, 951 77 Ladice Z á p i s n i c a zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 14. októbra 2013 v zasadacej miestnosti OZ o 19.00 hod. Prítomní:

Podrobnejšie

Mesto Sliač, Letecká ul

Mesto Sliač, Letecká ul Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač UZNESENIA zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač konaného 24. 9. 2015 Návrhová komisia: Ing. Dušan Hancko Marek Moravčík Mesto Sliač, Letecká ul. č.

Podrobnejšie

Microsoft Word - Rokovaci poriadok OZ - JK

Microsoft Word - Rokovaci poriadok OZ - JK Návrh Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Litmanovej Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej v súlade s 12 ods. 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva ROKOVACÍ

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E

U Z N E S E N I E U Z N E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podolí, konaného dňa 11.01.2016 o 19.oo hodine v zasadačke OcÚ. - K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/:

Podrobnejšie

MsZ_ Umiestnenie Pamatnika 17 novembra

MsZ_ Umiestnenie Pamatnika 17 novembra MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 5. 2014 Umiestnenie Pamätníka 17. novembra v lokalite Námestia

Podrobnejšie

12_Správa o cinnosti SR UMB za rok 2011_na rokovanie SR

12_Správa o cinnosti SR UMB za rok 2011_na rokovanie SR UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Č. sp.: 896-2012-SR č. z.: 4478/2012 Materiál predkladaný na rokovanie Správnej rady UMB dňa 26. 4. 2012 v súlade s ust. 41 ods. 7 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých

Podrobnejšie

uznesenie č. 35

uznesenie č. 35 U Z N E S E N I E z 35. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch konaného dňa 18. októbra 2017 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 35. plánovanom zasadnutí dňa 18.októbra

Podrobnejšie

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Hlavná 50/16, Dunajská Streda Číslo: 4/7/2015 Dunajská Streda, Z

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Hlavná 50/16, Dunajská Streda Číslo: 4/7/2015 Dunajská Streda, Z SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda Číslo: 4/7/2015 Dunajská Streda, 10.03.2015 Zápisnica z 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská

Podrobnejšie

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne - schválený Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 155 bod 1c),

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne - schválený Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 155 bod 1c), Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne - schválený Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 27.10.2003 uznesením č. 155 bod 1c), účinnosť: 27.10.2003 - novelizácia: schválená Mestským

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže konaného dňa 27. apríla 2016 Prítomní: Starostka obce: JUDr. Ing. Gabriela G

Z á p i s n i c a z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže konaného dňa 27. apríla 2016 Prítomní: Starostka obce: JUDr. Ing. Gabriela G Prítomní: Starostka obce: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová Poslanci OZ: Mahuliena Skalnická Marcel Tuška Ing. Ottó Varga Zástupca starostky: Tibor Fülöp Ospravedlnení: HKO: Poslanec OZ: JUDr. Ing. Iveta

Podrobnejšie

Uznesenia 20_02_08_formulácie

Uznesenia 20_02_08_formulácie Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja UZNESENIA P r o g r a m: Program: č. 1-10 / 2008 zo zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 20. 02. 2008 Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom Košice: Číslo: 972/2016/OSM Vybavuje: Ing. Darina Šebe

Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom Košice: Číslo: 972/2016/OSM Vybavuje: Ing. Darina Šebe Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom Košice: 28.09.2016 Číslo: 972/2016/OSM-24617 Vybavuje: Ing. Darina Šebeňová email: darina.sebenova@vucke.sk telefón: 055/7268

Podrobnejšie

-MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

-MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa -MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 02. 2015 Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej

Podrobnejšie

Kópia – Smernica PS

Kópia – Smernica PS Obec P r e s t a v l k y S M E R N I C A č. 1/2010 Schválená Uznesením č. 37/2010 zo dňa 11.11.2010 Obecným zastupiteľstvom obce Prestavlky Spracovanie a predkladanie materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

Starosta obce Bolešov Bolešov, P O Z V Á N K A V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 13, odst. 2, písm. a, z v o l á v a m 29. zas

Starosta obce Bolešov Bolešov, P O Z V Á N K A V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 13, odst. 2, písm. a, z v o l á v a m 29. zas Starosta obce Bolešov Bolešov, 16.6.2014 P O Z V Á N K A V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 13, odst. 2, písm. a, z v o l á v a m 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

Podrobnejšie

ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. K

ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. K ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2015 PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. Kontrola plnenia uznesení 4. Prerokovanie návrhu všeobecne

Podrobnejšie

Obec Svätý Kríž Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svätom Kríži č. 4/2016 dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny k bodu 1:

Obec Svätý Kríž Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svätom Kríži č. 4/2016 dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny k bodu 1: Obec Svätý Kríž Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svätom Kríži č. 4/2016 dňa 27.05.2016 Prítomní: podľa prezenčnej listiny k bodu 1: Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta

Podrobnejšie

UZNESENIA z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci, konaného dňa o hod. na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci - HL

UZNESENIA z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci, konaného dňa o hod. na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci - HL UZNESENIA z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci, konaného dňa 15.1.2015 o 17.00 hod. na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci - HLASOVANIE - Uznesenie č. 17/2015 určuje zapisovateľku

Podrobnejšie

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Z Á P I S N I C A z 19. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupite

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Z Á P I S N I C A z 19. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupite MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Z Á P I S N I C A z 19. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Karlova Ves dňa 20.

Podrobnejšie

OBEC HOROVCE Obecný úrad Horovce č.d.25, Tel , IČO: , Z Á P I S N I C A z riadneho obecného zas

OBEC HOROVCE Obecný úrad Horovce č.d.25, Tel , IČO: ,   Z Á P I S N I C A z riadneho obecného zas OBEC HOROVCE Obecný úrad Horovce č.d.25, 07202 Tel. 0566495731, IČO: 00325198, e-mail: ouhorovce@stonline.sk Z Á P I S N I C A z riadneho obecného zastupiteľstva obce Horovce konaného dňa: 30.05.2018 Prítomní

Podrobnejšie

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta v Rimavskej Sobote 15. novembra 2014 Mestská volebná komisia v Rimavskej Sobote podľa 23 zákona SNR č

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta v Rimavskej Sobote 15. novembra 2014 Mestská volebná komisia v Rimavskej Sobote podľa 23 zákona SNR č pre voľby primátora mesta Mestská volebná komisia podľa 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach dňa Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5 Prítomní poslan

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach dňa Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5 Prítomní poslan Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach dňa 5.12.2018 Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5 Prítomní poslanci: 1. Ľuboš Bango 2. Mária Botková 3. Anna Krajčovičová

Podrobnejšie

U z n e s e n i a Zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 6. februára 2019 o hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom K náv

U z n e s e n i a Zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 6. februára 2019 o hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom K náv U z n e s e n i a Zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 6. februára 2019 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom K návrhu programu, program zasadnutia obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

Vážený pán

Vážený pán Mesto Šurany Mestský úrad Šurany Výbor v mestskej časti Kostolný Sek Číslo: 3/2019 -VčKS v Šuranoch, dňa: 28.5.2019 Z Á P I S N I C A napísaná z 3. r i a d n e j schôdze Výboru v mestskej časti Kostolný

Podrobnejšie

Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide konaného dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program zasadnutia

Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide konaného dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program zasadnutia Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide konaného dňa 27.6.2019 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program zasadnutia bol poslancom písomne doručený v nasledovnom znení:

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVAN

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVAN MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVANÉMU ZÁMERU SCHVÁLIŤ PODANIE ŽIADOSTÍ NA DOTÁCIU A ÚVER

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa PROGRAM : 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a ov

Z Á P I S N I C A z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa PROGRAM : 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a ov Z Á P I S N I C A z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.11.2014 PROGRAM : 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu

Podrobnejšie

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RAČA

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RAČA MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 15.05.2018 Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý sa týka úpravy

Podrobnejšie

Obec Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY U Z N E S E N I A z XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch Číslo: Obsah uznesenia: XIV-1/2016 XIV-2/2016 XIV-3/2016 XIV-4/2016 XIV-5/2016

Podrobnejšie

Zapisnica_c_3_2015

Zapisnica_c_3_2015 Č. 3/2015 Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13. júna 2015 Prítomní : príloha prezenčnej listiny k zápisnici Program: 1. Otvorenie zasadnutia a) Určenie zapisovateľa a overovateľov

Podrobnejšie

Microsoft Word - Uznesenie OZ

Microsoft Word - Uznesenie OZ U z n e s e n i e z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Rybanoch konaného 23.3.2015 Obecné zastupiteľstvo Obce Rybany na svojom zasadaní dňa 23.3.2015 po prerokovaní schváleného programu prijalo tieto

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo V Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH NA ODKÚPENIE POZEMKU NA S

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo V Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH NA ODKÚPENIE POZEMKU NA S MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo V Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH NA ODKÚPENIE POZEMKU NA SOLINKÁCH S PARCELNÝM ČÍSLOM C-KN : 7986/12 Materiál

Podrobnejšie

9 Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA POZEMKU PRE ING. ZLATU PILÁTOVÚ NÁVRH NA NÁJOM

9 Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA POZEMKU PRE ING. ZLATU PILÁTOVÚ NÁVRH NA NÁJOM 9 Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 16.6.2015 Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA POZEMKU PRE ING. ZLATU PILÁTOVÚ NÁVRH NA NÁJOM POZEMKU PRE ING. ZLATU PILÁTOVÚ LOKALITA STROMOVÁ UL.,

Podrobnejšie

UZNESENIA /2017 z 19. zasadania Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 27. marca 2017 Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce

UZNESENIA /2017 z 19. zasadania Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 27. marca 2017 Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce UZNESENIA 230 235/2017 z 19. zasadania Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 27. marca 2017 Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou prerokovalo: Program: 1. Otvorenie a procedurálne

Podrobnejšie

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO  HOSPODÁRSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ivan Rybárik predseda Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ Bratislava, dňa 25. októbra 2006 Číslo: /2006-4000 ROKOVACÍ PORIADOK Interného

Podrobnejšie

Výsledky hlasovania

Výsledky hlasovania HLASOVANIE POSLANCOV zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.06.2019 Číslo hlasovania: 1 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu - Hlasovanie o zložení návrhovej

Podrobnejšie