NÁVRH. Číslo materiálu: 6. na 2. zmenu rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2018 M E S T S K É Z A S T U P I T E Ľ S T V O N O V É Z Á M K Y

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "NÁVRH. Číslo materiálu: 6. na 2. zmenu rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2018 M E S T S K É Z A S T U P I T E Ľ S T V O N O V É Z Á M K Y"

Prepis

1 M E S T S K É Z A S T U P I T E Ľ S T V O N O V É Z Á M K Y V O L E B N É O B D O B I E Číslo materiálu: 6 NÁVRH na 2. zmenu rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2018 Predkladateľ: Ing. Peter Velecký vedúci finančného odboru Návrh na uznesenie: text uznesenia viď nižšie Spracovateľ: Ing. Peter Velecký vedúci finančného odboru Ing. Eduard Csere zamestnanec finančného odboru Spravodajca MsR: Ing. Norbert Kádek Nové Zámky, apríl 2018

2 NÁVRH UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA Mestské zastupiteľstvo Nové Zámky A/ schvaľuje A/1 rozpočtové opatrenie č. /2018 povolené prekročenie rozpočtových príjmov F Prevod prostriedkov z rezervného fondu očet očet po zvýšení Z v ý š e n i e s p o l u: povolené prekročenie rozpočtových výdavkov - v rozpočte ZŠ G. Czuczora použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky K Rekonštrukcie a modernizácie očet očet po zvýšení Z v ý š e n i e s p o l u: modernizácia plynovej kotolne ZŠ G. Czuczora A/2 rozpočtové opatrenie č. /2018 presun rozpočtových prostriedkov Po B Transfery v rámci verejnej správy očet očet po presune B Bežné výdavky P r e s u n s p o l u: presun do rozpočtu škôl a školských zariadení A/3 rozpočtové opatrenie č. /2018 presun rozpočtových prostriedkov Po očet očet po presune B Rutinná a štandardná údržba B Bežné výdavky P r e s u n s p o l u: časť zdrojov na zvýšenie rozpočtu škôl a šz presun do rozpočtu škôl a školských zariadení A/4 rozpočtové opatrenie č. /2018 povolené prekročenie rozpočtových príjmov B Výnos dane z príjmov poukázaný územ.samospr. očet očet po zvýšení Z v ý š e n i e s p o l u: časť zdrojov na zvýšenie rozpočtu škôl a šz 1

3 povolené prekročenie rozpočtových výdavkov - v rozpočte škôl a školských zariadení očet očet po zvýšení B Bežné výdavky Z v ý š e n i e s p o l u: zvýšenie rozpočtu škôl a školských zariadení celkom: zvýšenie rozpočtu škôl a školských zariadení upravený rozpočet škôl a školských zariadení: Originálne kompetencie Schválený Schválený Potraviny Návrh Spolu Projekty Celkom zariadenia rozpočet rozpočet 2018 bez potravín s potravinami bez potravín s potravinami ZŠ Devínska , , , , , , ,00 ZŠ G.Czuczora , , , , , , ,00 ZŠ Nábrežná , , , , , , ,00 ZŠ Hradná , , , , ,00 0, ,00 ZŠ Mostná , , , , , , ,00 ZŠ G.Bethlena , , , , , , ,00 MŠ P.Blahu , , , , ,00 600, ,00 MŠ Ďorocká , , , , ,00 600, ,00 MŠ Bitúnková , , , , ,00 600, ,00 MŠ Széchényiho , , , , ,00 600, ,00 MŠ Cyrilometódska , , , , ,00 560, ,00 MŠ Nábrežná , , , , ,00 600, ,00 MŠ Šoltésovej , , , , ,00 600, ,00 ZUŠ , ,00 0, , , , ,00 CVČ , ,00 0, , ,00 0, ,00 Katolícka spojená škola /ZŠ/ , ,00 0, , ,00 0, ,00 Katolícka spojená škola /MŠ/ , ,00 0, , ,00 0, ,00 Súkromné centrum ŠPP , ,00 0, , ,00 0, ,00 Súkromná špeciálna ZŠ 1 847, ,00 0, , ,00 0, ,00 Súkromná ZŠ s autizmom 1 642, ,00 0, , ,00 0, ,00 S P O L U , , , , , , ,00 zároveň schvaľuje celkový rozpočet škôl a školských zariadení tak, že je pohyblivý v náväznosti na rozpočet príjmov a výdavkov za potraviny, t. j. celkový schválený rozpočet sa zmení podľa skutočnej výšky finančných prostriedkov za potraviny. A/5 rozpočtové opatrenie č. /2018 presun rozpočtových prostriedkov Po očet K Realizácia nových stavieb B Rekonštrukcia a modernizácia P r e s u n s p o l u: očet po presune presun v programovom rozpočte 2

4 A/6 rozpočtové opatrenie č. /2018 presun rozpočtových prostriedkov Po B K Transfery v rámci verejnej správy-bežné Transfery v rámci verejnej správy-kapitálové očet P r e s u n s p o l u: očet po presune Novovital Novovital a zároveň zmenu účelu poskytnutých prostriedkov z údržby tréningových ihrísk na opravy a údržbu objektov Relax a TK Štrand a realizáciu rozvojových programov TK Štrand. A/7 rozpočtové opatrenie č. /2018 povolené prekročenie rozpočtových príjmov B Výnos dane z príjmov poukázaný územ.samospr. očet očet po zvýšení Z v ý š e n i e s p o l u: časť zdrojov na zvýšenie rozpočtu škôl a šz povolené prekročenie rozpočtových výdavkov B očet Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám OZ Z v ý š e n i e s p o l u: očet po zvýšení dotácia pre AEROKLUB Nové Zámky a Športový klub nepočujúcich A/8 zmenu názvu podprogramu 1.10 na Ľudské zdroje a preradenie položiek miezd a odvodov do tohoto podprogramu A/9 preradenie- zjednotenie položiek evidencie adries do podprogramu 1.8 Správa a údržba majetku obce B/ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 9/2018/Pr, 11/2018/Pr a 12/2018/Pr, 13/2018/Pr, 14/2018/Pr a 15/2018/Pr, ktoré vykonal primátor mesta v súlade s 23 body 1 a 2 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta 3

5 DÔVODOVÁ SPRÁVA k bodu A/1 Rezervný fond sa použije na zvýšenie rozpočtu v rámci originálnych kompetencií na kapitálové výdavky Základnej školy G. Czuczora - modernizácia plynovej kotolne - posledná splátka. Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským Vybavuje: Marta Baraová Ulica G. Czuczora Nové Zámky Č.spisu; 58/18 Mesto Mestský úrad Finančný odbor Nové Zámky Vec: rozpočtu v rámci originálnych kompetencií na kapitálové výdavky Riaditeľstvo ZŠ G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským Nové Zámky Vás žiada o zvýšenie rozpočtu schváleného pre originálne kompetencie (ŠJ) na kapitálové výdavky na rok žiadame na položku rekonštrukcia a modernizácia v celkovej hodnote 2 665,-. Modernizácia tepelno-technického zariadenia v objekte ZŠ prebiehala v roku 2013, a od roku 2014 do roku 2018 (5x) budú splatené náklady na rekonštrukciu pre Bytkomfort s.r.o Nové Zámky. S pozdravom Mgr. Monika Novák, riaditeľka školy 4

6 k bodom A/2, A/3, A/4 MESTO MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ, ŠKOLSTVA A KULTÚRY Hlavné námestie 10, Nové Zámky Ing.Peter Velecký Finančný odbor Nové Zámky Váš list číslo/dátum Naše číslo Vybavuje/Telefón Nové Zámky Škol./2018 Andrášiková/ Vec Žiadosť o zmenu rozpočtu Žiadame Vás o zapracovanie zmeny rozpočtu pre základné školy, materské školy a školské zariadenia, ktorá je uvedená v prílohe. Dôvodom je najmä nedostatok finančných prostriedkov určených na vykrytie miezd a odvodov. S pozdravom Príloha Mgr. Denisa Felixová vedúca odboru Telefón Fax Bankové spojenie IČO 035/ / SK

7 Originálne kompetencie Schválený Schválený Potraviny Návrh Spolu Projekty Celkom zariadenia rozpočet rozpočet 2018 bez potravín s potravinami bez potravín s potravinami ZŠ Devínska , , , , , , ,00 ZŠ G.Czuczora , , , , , , ,00 ZŠ Nábrežná , , , , , , ,00 ZŠ Hradná , , , , ,00 0, ,00 ZŠ Mostná , , , , , , ,00 ZŠ G.Bethlena , , , , , , ,00 MŠ P.Blahu , , , , ,00 600, ,00 MŠ Ďorocká , , , , ,00 600, ,00 MŠ Bitúnková , , , , ,00 600, ,00 MŠ Széchényiho , , , , ,00 600, ,00 MŠ Cyrilometódska , , , , ,00 560, ,00 MŠ Nábrežná , , , , ,00 600, ,00 MŠ Šoltésovej , , , , ,00 600, ,00 ZUŠ , ,00 0, , , , ,00 CVČ , ,00 0, , ,00 0, ,00 Katolícka spojená škola /ZŠ/ , ,00 0, , ,00 0, ,00 Katolícka spojená škola /MŠ/ , ,00 0, , ,00 0, ,00 Súkromné centrum ŠPP , ,00 0, , ,00 0, ,00 Súkromná špeciálna ZŠ 1 847, ,00 0, , ,00 0, ,00 Súkromná ZŠ s autizmom 1 642, ,00 0, , ,00 0, ,00 S P O L U , , , , , , ,00 k bodu A/5 Žiadosť o presun finančných prostriedkov Na základe skutočného charakteru vykonaných prác na stavbe Obnova fasády kina Mier žiadame o presun finančných prostriedkov v čiastke ,- z podpoložky na podpoložku a zároveň aj o zmenu programového rozpočtu. S pozdravom Ing. Jaroslav Mrváň vedúci odboru k bodu A/6 Hlavné námestie Nové Zámky Návrh úpravy rozpočtu 2018 Predkladá : Ing. Ľudovít Lebó, riaditeľ spoločnosti V Nových Zámkoch,

8 Návrh úpravy rozpočtu Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie 2018 Kód Hlavná kategória/kategória/po ROZPOČET ÚPRAVA po úprav e 200 Nedaňové príjmy 212 príjmy z prenájmu príjmy z predaja služieb v hlavnej činnosti príjmy z predaja služieb podnikateľskej činnosti Granty a transfery Transfery z rozpočtu obce Transfer z VUC Transfer z úradu práce Kapitálový transfer z rozpočtu obce Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 453 prevod prostriedkov predchádzajúcich rokov z Príjmy spolu Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 2018 Kód Hlavná kategória/kategória/po ROZPOČET ÚPRAVA po úprav e 610 výdavky na mzdy odvody Cestovné náhrady energie, voda, telefón, poštovné Materiál Dopravné-PHM,údržba,materiál Rutinná a štandardná údržba Nájomné za nájom Služby, dane, poplatky, stravné, SF, poistné SPOLU HLAVNÁ ČINNOSŤ Výdavky na projekty UPSVR a VUC SPOLU VÝDAVKY Z DOTÁCIÍ výdavky na mzdy odvody Cestovné náhrady energie, voda, telefón, poštovné Materiál Dopravné-PHM,údržba,materiál Rutinná a štandardná údržba Nájomné za nájom Služby, dane, poplatky, stravné, SF, poistné SPOLU VÝDAVKY PODNIKTEĽSKEJ ČINNOSTI Kapitálové výdavky 7... Kapitálové výdavky Kapitálové výdavky - vlastné prostriedky SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Výdavky spolu Odôvodnenie: Uznesením číslo 248/ nám bol schválený rozpočet na rok Naša organizácia žiada o navýšenie príspevku na bežné výdavky z dôvodu vykonania nevyhnutnej opravy a údržby majetku mesta podľa kalkulovaných nákladov nasledovne: 7

9 Materiál, opravy údržby Relax, Štrand oplotenie Štrand 1528 strecha strojovne Štrand 739 hydroizolácia bazéna Relax šatňové skrinky, lavice, podlaha, maľovka Relax SPOLU Z predloženej sumy žiadame navýšiť bežný rozpočet o Zbytok vo výške budeme hradiť z vlastných príjmov. 2. V rozpočte boli schválené kapitálové investície na rozvoj termálneho kúpaliska vo výške Na základe ukončeného verejného obstarávania a upresnenia cien na uvedenú investíciu žiadame mestské zastupiteľstvo o navýšenie kapitálového transferu o nasledovne: Kalkulácia investície termálne kúpalisko 2018: Rozvoj termálneho kúpaliska Štrand 2018 stavebná časť- nový bazén hydroizolácia bazéna, armatúry PVC, hydromasážne prvky, technológie rekonštrukcia brodísk a soklov okolo bazénov spevnené plochy - nový bazén zábradlie, oplotenie, slnečné clony, mriežky, elektro práce tepelné čerpadlo atrakcie SPOLU Schválený rozpočet Požadované navýšenie Veríme, že podporíte žiadosť o navýšenie rozpočtu, aby sme predišli prípadným problémom, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s riadnym otvorením letnej sezóny na termálnom kúpalisku. K bodom A/8, A/9 Zmena sa navrhuje z dôvodu zjednodušenia a sprehľadnenia účtovania a evidencie uvedených položiek. Nemá vplyv na rozpočet. K bodu B Povolené prekročenie rozpočtových prostriedkov očtové - opatrenie: 9/2018/Pr Schvaľuje: Primátor MsZ povolené prekročenie rozpočtových príjmov F Prevod prostriedkov z rezervného fondu očet očet po zvýšení Z v ý š e n i e s p o l u: povolené prekročenie rozpočtových výdavkov - v rozpočte MŠ Nábrežná použitie rezervného fondu na havarijný stav B Rutinná a štandardná údržba očet očet po zvýšení Z v ý š e n i e s p o l u: odstránenie havarijného stavu strechy - zvýšenie rozpočtu MŠ Nábrežná Primátor mesta: Mgr. art. Otokar Klein v.r. V Nových Zámkoch, dňa:

10 _ rozpočtových prostriedkov očtové - opatrenie: 11/2018/Pr Schvaľuje: Primátor MsZ Po očet očet po presune B Údržba vodovodov B Všeobecné služby P r e s u n s p o l u: čistenie Súsošia Najsvätejšej Trojice Primátor mesta: Mgr. art. Otokar Klein v.r. V Nových Zámkoch, dňa: _ rozpočtových prostriedkov očtové - opatrenie: 12/2018/Pr Schvaľuje: Primátor MsZ Po B Údržba zariadení na riadenie a kontrolu cest.premávky očet očet po presune K Projektová dokumentácia Cestná svetelná signalizácia P r e s u n s p o l u: Primátor mesta: Mgr. art. Otokar Klein v.r. V Nových Zámkoch, dňa: _ rozpočtových prostriedkov očtové - opatrenie: 13/2018/Pr Schvaľuje: Primátor MsZ Po očet očet po presune B Reprezentačné B Propagácia, reklama a inzercia B Reprezentačné výdavky B Propagácia, reklama a inzercia P r e s u n s p o l u: Primátor mesta: Mgr. art. Otokar Klein v.r. V Nových Zámkoch, dňa: _ 9

11 rozpočtových prostriedkov očtové - opatrenie: 14/2018/Pr Schvaľuje: Primátor MsZ Po očet očet po presune B Výpočtová technika B Všeobecné služby prístup na stavebný portál P r e s u n s p o l u: Primátor mesta: Mgr. art. Otokar Klein v.r. V Nových Zámkoch, dňa: _ Povolené prekročenie rozpočtových prostriedkov očtové - opatrenie: 15/2018/Pr Schvaľuje: Primátor MsZ povolené prekročenie rozpočtových príjmov F Prevod prostriedkov z rezervného fondu očet očet po zvýšení Z v ý š e n i e s p o l u: použitie rezervného fondu na havarijný stav povolené prekročenie rozpočtových výdavkov v rozpočte MŠ Nábrežná B Rutinná a štandardná údržba očet očet po zvýšení Z v ý š e n i e s p o l u: odstránenie havarijného stavu dopravného ihriska zvýšenie rozpočtu MŠ Nábrežná Primátor mesta: Mgr. art. Otokar Klein v.r. V Nových Zámkoch, dňa:

12 STANOVISKO KOMISIA MSZ FINANČNÁ A PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ Z uznesení zo zasadnutia komisie finančnej a podnikateľských činností, konanej dňa Rokovanie finančnej komisie prebiehalo podľa nasledovného programu: 1. Otvorenie 2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rozpočtový rok Výsledky hospodárenia za rok 2017: Bytkomfort s.r.o Novovital p.o. 4. Rôzne 5. Záver Rokovanie otvoril predseda komisie, oboznámil prítomných s navrhovaným programom rokovania a dal hlasovať o programe. Po otvorení a schválení programu rokovania FK začala prejednávať jednotlivé body programu: K bodu 2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 S predmetným materiálom prítomných oboznámil predkladateľ Ing. Velecký, k materiálom bola dodatočne pripojená požiadavka na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Novovital aj s materiálom, ktorý bol označený ako bod A/6, pod ktorým sa aj prejednávala. Komisia po zodpovedaní otázok pristúpila k hlasovaniu o materiáli. FK k 2. zmene rozpočtu prijala nasledovné uznesenia: FK o d p o r ú č a M s Z schváliť rozpočtové opatrenia uvedené pod bodmi A/1 až A/5 podľa predlohy bez pripomienok, rozpočtové opatrenie pod bodom A/6 odporúča schváliť nasledovne: - zmenu účelu poskytnutých prostriedkov z údržby tréningových ihrísk na opravy a údržbu objektov Relax a TK Štrand a realizáciu rozvojových programov TK Štrand - presun prostriedkov z položky 635 na položku 717 podľa predlohy, o d p o r ú č a M s Z mesta podľa predlohy. brať na vedomie rozpočtové opatrenia vykonané primátorom Hlasovanie za 6 zdržal sa 0 proti 0 Ing. Török Jozef v.r. Zápisnicu zapísal: Ing. Peter Velecký 11

13 Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia komisie finančnej a podnikateľských činností konanej dňa Rokovanie finančnej komisie prebiehalo podľa nasledovného programu: 1. Otvorenie 2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rozpočtový rok Žiadosti o dotácie 4. Rôzne 5. Záver Rokovanie otvoril predseda komisie, oboznámil prítomných s navrhovaným programom rokovania a dal hlasovať o programe. Po otvorení a schválení programu rokovania FK začala prejednávať jednotlivé body programu: K bodu 2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 S predmetným materiálom prítomných oboznámil predkladateľ Ing, Velecký. Predseda finančnej komisie jednotlivo analyzoval opatrenia následne zhrnul navrhované rozpočtové opatrenia. Komisia po zodpovedaní otázok pristúpila k hlasovaniu o materiáli. FK k 2. zmene rozpočtu prijala nasledovné uznesenia: FK o d p o r ú č a MsZ schváliť rozpočtové opatrenia uvedené pod bodmi A/1 až A/5 podľa predlohy bez pripomienok bod rozpočtové opatrenie pod bodom A/6 odporúča schváliť nasledovne: - zmenu účelu poskytnutých prostriedkov z údržby tréningových ihrísk na opravy, údržbu objektov Relax a TK Štrand a realizáciu rozvojových programov TK Štrand - presun prostriedkov z položky 635 na položku 717 podľa predlohy, O d p o r ú č a MsZ brať na vedomie rozpočtové opatrenia vykonané primátorom mesta podľa predlohy. Hlasovanie za 5 zdržal sa 0 proti 0 K bodu 3. Žiadosti o dotácie Predseda finančnej komisie oboznámil prítomných s jednotlivými žiadosťami a po zodpovedaní otázok a diskusii dal hlasovať o každej žiadosti osobitne s nasledovným výsledkom: Finančná komisia po A/ o d p o r ú č a mestskému zastupiteľstvu schváliť pre AEROKLUB Nové Zámky - dotáciu v sume Hlasovanie za 5 zdržal sa 0 proti 0 B/ n e o d p o r ú č a mestskému zastupiteľstvu schváliť pre 12

14 HC Štart Nové Zámky - dotáciu Hlasovanie za 5 zdržal sa 0 proti 0 C/ o d p o r ú č a mestskému zastupiteľstvu schváliť pre Športový klub nepočujúcich dotáciu vo výške 2700 eur Hlasovanie za 5 zdržal sa 0 proti 0 D/ n e o d p o r ú č a mestskému zastupiteľstvu schváliť pre OZ Hokej - dotáciu Hlasovanie za 5 zdržal sa 0 proti 0 E/ n e o d p o r ú č a mestskému zastupiteľstvu schváliť pre FKM Nové Zámky dotáciu Hlasovanie za 5 zdržal sa 0 proti 0 FK o d p o r ú č a MsZ schváliť rozpočtové opatrenia pod bodom označeným ako bod A/7 na krytie odporúčaných dotácií v sume a zároveň navýšiť ako zdroj krytia Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve podpo o predmetnú sumu. Hlasovanie: za 5 zdržal sa 0 proti 0 K bodu 4. Rôzne v rámci tohto bodu neboli prijaté žiadne uznesenia. Záver: Na záver predseda komisie sa poďakoval za konštruktívny prístup pri rokovaní a oboznámil že ďalšie rokovanie sa uskutoční v máji Ing. Török Jozef v. r. Zápisnicu zapísal: Ing. Peter Velecký 13