Správa. o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021. Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Správa. o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021. Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z."

Prepis

1 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. 2. ods. 1 a Údaje o škole Názov školy Základná škola, Kokšov-Bakša 20 Adresa školy Základná škola, Kokšov-Bakša 20, p.valaliky Telefón WWW stránka zskoksovbaksa.edupage.org Zriaďovateľ Obec Kokšov-Bakša Vedúci zamestnanci školy Priezvisko, meno Služ. mobil Riaditeľ PaedDr. Erika Zámboriová Rada školy Rada školy pri ZŠ, Kokšov- Bakša 20 bola ustanovená v zmysle 24 zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo voľbách dňa na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ, Kokšov-Bakša 20, končí Titl., priezvisko, meno predseda Mgr. Svetlana Stasiuková pedagogickí zamestnanci Mgr. Svetlana Stasiuková ostatní zamestnanci Zdenka Bratru zástupcovia rodičov Ing. Jolana Peterčáková Mariana Kucáková zástupca zriaďovateľa Štefan Fedor

2 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi Názov Obec Kokšov-Bakša Sídlo Kokšov-Bakša 178 Telefón 055/ ods. 1 c Činnosť rady školy a poradných orgánov školy Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú pedagogická rada školy, metodické orgány a komisie. Tieto poradné orgány pomáhajú riaditeľovi školy skvalitňovať a zvyšovať účinnosť riadiacej práce a výchovno-vzdelávacieho procesu. V školskom roku 2020/2021 bolo realizovaných 6 hospitácií. Závery z jednotlivých vyučovacích hodín a kontrol boli priebežne vyhodnocované na zasadnutiach pedagogickej rady a na pracovných poradách. Metodické združenie ustanovuje riaditeľka školy. Plní metodickú, riadiacu, vzdelávaciu a kontrolnú úlohu. Vedúca metodického združenia zvoláva zasadnutia aspoň 4x ročne na základe vypracovaného plánu MZ. Úlohou MZ je sledovať trendy vo vyučovaní, navrhovať úpravy tematických výchovno-vzdelávacích plánov, koordinovať prácu vyučujúcich, navrhovať opatrenia na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov, organizovať súťaže, usmerňovať činnosť svojich členov. Vedúca MZ sa v tomto školskom roku zapojila do hospitačnej činnosti. V ďalšom školskom roku je potrebné organizovať vzájomné otvorené hodiny. Počas školského roka na škole pracovali koordinátori čitateľskej gramotnosti, finančnej gramotnosti, prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov, environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor výchovy k ľudským právam, multikultúrnej kultúry a koordinátor mediálnej výchovy. Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2020/2021 Rada školy plánovala 4 zasadnutia. Na svojich zasadnutiach sa zaoberala finančnou správou za rok 2019, organizačným zabezpečením a personálnym obsadením školy na školský rok 2020/21, vyjadrovala sa k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020, prerokovala inovovaný Školský vzdelávací program na školský rok 2020/21, Výchovný program ŠKD na školský rok 2020/21. Rada školy bola informovaná o nevyhnutných úpravach v budove školy a činnosťou školy v mimoškolských aktivitách. 2. ods. 1 d Údaje o počte žiakov

3 Stav k Podrobnejšie informácie: I.A - 10 žiakov II.A - 9 žiakov III.A - 11 žiakov Počet všetkých žiakov ZŠ spolu: 30 z toho 17 dievčat počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov: 0 počet integrovaných žiakov v bežných triedach: 2 Stav k I.A - 10 žiakov II.A - 12 žiakov III.A - 11 žiakov Počet všetkých žiakov ZŠ spolu: 33 z toho 19 dievčat počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov: 0 počet integrovaných žiakov v bežných triedach: 2 Žiaci 4.ročníka pokračujú v plnení povinnej školskej dochádzky na plnoorganizovanej škole. Počet žiakov 4.ročníka: 0 Ročník: Spolu počet tried počet žiakov z toho v ŠKD ods. 1 e Zamestnanci Pracovný pomer

4 Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. TPP ,5 DPP 2 2 Znížený úväzok 1 0,09 Počet úväzkov nepedag. prac. 2. ods. 1 f Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu učiteľov vychovávateľov spolu Predmety vyučované nekvalifikovane Trieda Predmet Počet hodín týždenne III.A Informatika 1 hodina týždenne 2. ods. 1 g Prehľad výsledkov súťaží a olympiád Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo Pytagoriáda úspešní riešitelia Hviezdoslavov Kubín 21 1 Výtvarné súťaže 15 ibobor úspešní riešitelia English Star úspešní riešitelia Aktivity a prezentácia na verejnosti Projekty a aktivity, do ktorých sa škola pravidelne zapája : - Medzinárodný deň školských knižníc

5 - Záložka do knihy spája školy - Aktívny týždeň anglického jazyka (neuskutočnil sa z dôvodu zatvorenia škôl) - Starší čítajú mladším - čítanie pre deti z MŠ - Vianočný výchovno-vzdelávací program - Mikuláš v škole - Vianočná akadémia pre žiakov školy bez účasti rodičov z dôvodu pandémie Covid Tvorivé dielne - výroba vianočného darčeka, ozdobovanie perníkov - Školský karneval (neuskutočnil sa z dôvodu zatvorenia škôl) - Mesiac úcty k starším (neuskutočnil sa z dôvodu pandémie Covid-19) - Otvorená hodina v 1.ročníku pre žiakov MŠ - Školská výtvarná súťaž o najkrajšie logo školy - Divadelné predstavenia v priestoroch ZŠ - Besedy na rôzne témy organizované učiteľmi ZŠ - Šporotvo- zábavné popoludne pre budúcich prvákov - Deň matiek - výroba darčekov pre mamičky - Výtvarná súťaž: Vesmír očami detí - Čitateľský maratón - Súťaž o najzelenejšiu triedu 2. ods. 1 h Projekty Krátkodobé aktivity: Svetový deň výživy Svetový deň sporenia Šetrenie vody a energie

6 Šetrenie životného prostredia Práva detí Svetový deň Zeme Svetový deň mlieka Zbierka: Biela pastelka Do školy na bicykli Názov projektu Projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, vzdelávací program Modernizácia vzdelávania ZŠ s podporou IKT Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety EnglishOne Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách Termín začatia realizácie projektu Dajme spolu gól 2019 trvá Termín ukončenia realizácie projektu Výsledky Získanie digitálnej kompetencie a rozšírenie svojej odbornej pripravenosti v oblasti využívania moderných IKT na rozvoj poznania predovšetkým v predmete, ktorý pedagogický zamestnanec vyučuje Rozšírenie kvalifikácie pedagóga, získané didaktické prostriedky( dataprojektor, notebook) Získané moderné didaktické prostriedky( dataprojektor, interaktívna tabuľa, notebook, reproduktory) Získané moderné didaktické prostriedky, ktoré sú nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc anglického jazyka Slovenský futbalový zväz ako národný športový zväz zodpovedný za rozvoj mládežníckeho futbalu na Slovensku realizuje projekt Dajme spolu gól, ktorého

7 hlavnou úlohou je popularizovať futbal u detí v materských a základných školách. Poskytovateľ poskytol škole na realizáciu projektu jednorázovo tréningové pomôcky a športové potreby. 2. ods. 1 i Výsledky inšpekčnej činnosti V ZŠ bola naposledy vykonaná komplexná inšpekcia vo februári 2008 a následná inšpekcia v júni ods. 1 j Materiálno-technické podmienky Budova ZŠ je jednopodlažná, v ktorej sa nachádzajú štyri učebne (jedna je vybavená počítačovou technikou), zborovňa a 2 kabinety s pomôckami. Triedy sú vybavené novými lavicami. Škola má priestrannú chodbu, ktorá slúži aj na realizáciu hodín TŠV, v zadnej časti budovy sa nachádza hygienické zariadenie zvlášť pre chlapcov a pre dievčatá, ktoré boli v rámci projektu zrekonštruované. V počítačovej miestnosti máme 11 počítačov, v triedach a učebni informatickej výchovy - 4 dataprojektory a 4 notebooky a k nim 3 interaktívne tabule. Technika sa v plnej miere využíva pri vyučovaní jednotlivých predmetov a v záujmovej činnosti. V škole je zriadená internetová sieť WIFI. Podľa možnosti sa dopĺňajú učebné pomôcky - obrazový materiál, vzdelávacie CD, učebné pomôcky. Na realizáciu hodín telesnej výchovy je škola vzhľadom na priestorové možnosti dostatočne vybavená náradím aj náčiním. Cvičí sa na školskej chodbe alebo na blízkom futbalovom a multifunkčnom ihrisku. Rozvrh hodín rešpektuje psychohygienické potreby žiakov. Po 5.vyučovacej hodine je polhodinová prestávka na obed. Škola je pre žiakov otvorená od 7.00 hod.v školskom roku 2020/2021 sa vedenie obce rozhodlo uskutočniť v základnej škole rekonštrukciu jednej z učební. Jedným z dôvodov rekonštrukcie triedy bol neustále sa zvyšujúci počet žiakov základnej školy. V neposlednom rade to bola aj chýbajúca učebňa na vyučovanie anglického jazyka a tiež na individuálne vyučovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami z dôvodu individuálneho prístupu. Rekonštrukcia sa uskutočnila v mesiacoch júl - august Z pôvodnej veľkej triedy bola vybudovaním priečky vytvorená odborná učebňa jazykov a kmeňová učebňa. Priestory tried boli vymaľované, dokúpili sa nové lavice a stoličky. V budúcnosti obec plánuje vybaviť odbornú učebňu tabletmi, interaktívnou tabuľou a ďalšou technikou. 2. ods. 1 k Úspechy a nedostatky

8 Silné stránky: Základná škola je v obci potrebná, má veľký kultúrno-spoločenský význam. V záujme vedenia školy a obce bude udržať v činnosti ZŠ aj v budúcnosti. Málotriedne školy sú výhodou pre mladšie deti, ktoré nemusia cestovať. Celková klíma školy je primeraná veku žiakov, v pedagogickom zbore sú veľmi dobré medziľudské vzťahy. Prostredie školy a prístup učiteľov pôsobí upokojujúco na celý výchovno-vzdelávací proces, čomu nasvedčujú aj výborné výchovno - vzdelávacie výsledky žiakov do školy. Všetky vymeškané vyučovacie hodiny sú ospravedlnené. Efektívnosť a kvalita vyučovania je jedným z hlavných cieľov školy. Nižší počet žiakov umožňuje učiteľom individuálne pristupovať ku všetkým. ZŠ sa zapája do činnosti obce, využíva možnosť účasti v súťažiach ako sú: matematická Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, výtvarné súťaže, exkurzie a vychádzky do okolia, tiež záujmové krúžky. Slabé stránky: Nízky počet žiakov v triedach (v budúcnosti môže dôjsť k spájaniu tried). Návrh opatrení: Rozvíjať mimoškolskú činnosť v maximálne možnej miere, zatraktívniť a zviditeľniť školu pre verejnosť, propagovať výhody tzv. malej školy (malý počet žiakov v triedach, rodinné prostredie, individuálny prístup atď) 2. ods. 3 a ŠVVP na ZŠ Počet žiakov so ŠVVP: 2 I.A - 1 žiak s narušenou komunikarčnou schopnosťou integrovaný v bežnej triede, má vypracovaný individuálny výchovno - vzdelávací program. III.A - 1 žiak s poruchou správania integrovaný v bežnej triede, má vypracovaný individuálny výchovno - vzdelávací program. 2. ods. 3 b Zapísaní žiaci Zápis žiakov do 1.ročníka sa uskutočnil elektronicky z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID Počet zapísaných detí: 11 - chlapcov dievčat - 4

9 Odklad povinnej školskej dochádzky: 0 Počet prihlásených na náboženskú výchovu: 11 Etická výchova: 0 Zapísaní z vlastného obvodu: 11 Zapísaní z iných obvodov:0 Zapísaní žiaci do iných ročníkov: 2.ročník Spolu Počet žiakov ods. 3 e Klasifikácia tried Trieda ANJ HUV INF MAT NBV PVC PDA PVO SJL Správanie TSV VLA VYV I.A 1 II.A 1,33 1,5 1,33 1, III.A 1,27 1 1,27 1 1,18 1,27 1 1,09 1 Prospech žiakov Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní I.A II.A III.A ods. 5 a Finančné a hmotné zabezpečenie V kalendárnom roku 2020 obec obdržala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu MV SR cez OÚ Košice pre ZŠ, Kokšov - Bakša 20 na normatívne bežné výdavky vo výške ,0 eur, na nenormatívne bežné výdavky pre žiakov na vzdelávacie poukazy 883,0 eur, príspevok na výchovu a vzdelávanie pre predškolákov v MŠ v sume 2088,0 eur. Príspevok na učebnice bol použitý na nákup učebníc, ktoré sú uvedené v registri schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov a odporúčaných učebníc v sume 1080 eur. Dohodovacie konanie:

10 V období 10/2020 boli ZŠ poskytnuté finančné prostriedky v sume 600,0 eur na úhradu výdavkov spojených s protiepidemiologickými opatreniami, na zabezpečenie ZŠ od do Finančné prostriedky na zabezpečenie dištančného vzdelávania boli poskytnuté v sume 500 eur a na mimoriadne odmeny zamestnancov škôl 444 eur. ZŠ obdržala aj bežný transfer na školu v prírode v sume 3900,0 eur. Z dôvodu pandémie bol tento nevyčerpaný príspevok v plnej sume vrátený do ŠR. Normatívne bežné výdavky boli čerpané v sume 88192,08 eur, čo predstavuje 95,08 %. Nevyčerpaný bežný transfer v sume 4558,92 eur, bol použitý do , na údržbu elektroinštalácie, nákup svietidiel a stavebné práce - údržbu tried ZŠ. 2. ods. 5 b Voľnočasové aktivity Na našej škole sa okrem výchovno-vzdelávacej činnosti počas vyučovania venujeme vo veľkej miere aj rozvoju ostatných zložiek osobnosti žiaka prostredníctvom záujmovej činnosti.z dôvodu pandemickej situácie v súvoslosti s ochorením Covid-19 bola rozhodnutím ministra školstva pozastavená krúžková činnosť až do konca školského roka. 2. ods. 5 c Spolupráca školy s rodičmi Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Rodičia sú pravidelne oboznamovaní s výsledkami svojich detí na triednych aktívoch alebo aj priebežne podľa potreby počas roka. Pri škole funguje Združenie rodičov školy, ktoré pomáha pri realizácii mnohých školských aktivít, napr. školský karneval - ceny, občerstvenie, MDD - občerstvenie, Vianočná besiedka - medovníčky a občerstvenie, pomoc pri organizácii školského výletu. Všetky školské akcie sú podporené vysokou účasťou rodičov žiakov a ich rodinných príslušníkov. Rodičia majú možnosť riešiť svoje požiadavky cez triednych dôverníkov, cez radu školy, ba aj priamo s triednou učiteľkou alebo riaditeľkou školy. Do tejto spolupráce je zapojený aj OcÚ Kokšov-Bakša, ktorý sa zapája svojou činnosťou do akcií školy - MDD, Vianočné posedenie, ale aj ako zriaďovateľ rieši jednotlivé problémy, ktoré sú spojené s prevádzkou školy a organizáciou výchovnovzdelávacej činnosti. OcÚ Kokšov-Bakša bol pripravený a zrealizovaný projekt rekonštrukcie hygienických zariadení v budove ZŠ. Počas letných prázdnin r bolo zrealizované zateplenie obvodových stien a plášťa budovy a zrealizovaná nová fasáda celej základnej školy. 2. ods. 5 d

11 Iné podstatné skutočnosti Od 11. januára 2021 do 7. marca 2021 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Vzdelávanie žiakov našej školy sa realizovalo dištančnou formou, ktorej konkrétnu podobu sme si zvolili podľa podmienok žiakov a pedagogických zamestnancov. Využívali sme hlavne on-line vyučovanie cez EduPage pomocou platformy ZOOM. Triedni učitelia vypracovali týždenný rozvrh založený na striedaní jednotlivých vzdelávacích oblastí s príslušnými vyučovacími predmetmi. Kombinovali sa dve hlavné vzdelávacie oblasti, pričom vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia mala každodenné zastúpenie. Okrem on-line vzdelávania sme využívali aj telefonickú a mailovú komunikáciu. Zabezpečili sme prístup všetkých žiakov ku vzdelávaniu. Žiaci pracovali väčšinou s pomocou rodičov, hlavne v oblasti technického zabezpečenia domácej výučby. Záver Vypracoval: PaedDr. Erika Zámboriová V Kokšov-Bakši, 23. augusta 2021 Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: Vyjadrenie rady školy Rada školy odporúča zriaďovateľovi Obec Kokšov-Bakša schváliť - neschváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2020/ Meno a priezvisko Predseda Rady školy pri ZŠ Kokšov-Bakša

12 Schválenie zriaďovateľom školy Stanovisko zriaďovateľa: Obec Kokšov-Bakša schvaľuje - neschvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2020/ za zriaďovateľa