Upravený rozpočet MČ Bratislava Ružinov na rok 2017 (schválený MZ dňa )

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Upravený rozpočet MČ Bratislava Ružinov na rok 2017 (schválený MZ dňa )"

Prepis

1 MČ Bratislava Ružinov na rok 217 (schválený MZ dňa ) 1

2 2.zmena rozpočtu na rok 217 v celkovej výške Návrh 2. zmeny na zmena rozp. uprav. rozp. PRÍJMY SPOLU Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Výdavky celkom Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie ROZPOČET CELKOM 2

3 Rozpočet sa v zmysle platných predpisov v príjmovej aj vo výdavkovej časti člení na bežný, kapitálový a finančné operácie. Návrh 2. zmeny na zmena rozp. uprav. rozp. PRÍJMY SPOLU Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Výdavky celkom Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie ROZPOČET CELKOM 3

4 PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU Predpokladané celkové príjmy v návrhu 2. zmeny rozpočtu roka 217 sú rozpočtované vo výške , čo predstavuje nárast o Príjmy mestskej časti Bratislava - Ružinov v Návrh na 2. zmenu Druh rozpočtu 217 uprav.rozp.-návrh 1 Daňové príjmy Dane z príjmov Miestne dane - daň z nehnuteľnosti Miestne dane - dane za špecifické služby Nedaňové príjmy Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z podnikania Príjmy z vlastníctva Administratívne a iné poplatky a platby Administratívne poplatky Pokuty, penále a iné sankcie Poplatky a platby z nepriem.a náh.pred.a služieb Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Odvod príjmov od rozpočtových organizácií Ostatné príjmy Granty a transfery Granty 312 Transfery v rámci verejnej správy , 32, 341 Príjmy kapitálového rozpočtu Príjmy z transakcií s finan. A a finan. P 453 Zostatok predchádzajúcich rokov Prevod prostriedkov z peňažných fondov Prijaté úvery, pôžičky, návr.fin.výpomoc PRÍJMY SPOLU / / Z toho: bežné príjmy kapitálové príjmy finančné operácie

5 VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU Rekapitulácia rozpočtových výdavkov a návrh 2. zmeny rozpočtu 217 Výdavky spolu Návrh 2. zmeny rozpočtu z toho: zmena rozp.- uprav.rozp. Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie S P O L U Súhrnný prehľad bežných výdavkov a návrh 2. zmeny rozpočtu 217 Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v Návrh na 2. zmenu Druh rozpočtu 217 uprav.rozp.- návrh 6 Bežné výdavky Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy - obce Miestne zastupiteľstvo Miestny úrad Finančná a rozpočtová oblasť Iné všeobecné služby Tranf.všeob.pov.medzi rôzn.úrovňami ver.spr. 2 Obrana Civilná ochrana Verejný poriadok a bezpečnosť Ochrana pred požiarmi Ekonomická oblasť Výstavba Cestná doprava Ochrana životného prostredia Nakladanie s odpadmi Ochrana životného prostredia inde neklasifik Bývanie a občianska vybavenosť

6 6.4. Verejné osvetlenie 6.6. Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif Rekreácia, kultúra, náboženstvo Rekreačné a športové služby Kultúrne služby Ostatné kult.služby a vrátane kultúrnych domov Knižnice Vysielacie a vydavateľské služby Náboženské a iné spoločenské služby Rekr., kult. a nábož. inde neklasifikované Vzdelávanie Predškolská výchova s bež.starostlivosťou-mš z toho Rutinná a štandardná údržba SPOLU Základné vzdelanie s bež. starostlivosťou-zš transf.na os.náklady a prevádzku zo štátn.rozpočtu Školské kluby detí Školské stravovanie Nedefinovateľné vzdelávanie Detské jasle Sociálne zabezpečenie Staroba - finančný príspevok v núdzi Zariadenia sociálnych služieb - staroba Príspevky neštátnym subjektom Rodina a deti Nezamestnanosť Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované Detské jasle Náhrady nákl. na pochovávanie

7 nárast kapitálových výdavkov o Súhrnný prehľad kapitálových výdavkov a návrh 2. zmeny rozpočtu 217 Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v Návrh na 2. zmenu Druh rozpočtu 217 uprav.rozp.- návrh 7 Kapitálové výdavky Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy obce - MÚ Ekonomická oblasť Výstavba Cestná doprava Životné prostredie,,, 6 Bývanie a občianska vybavenosť Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif Rekreácia, kultúra, náboženstvo Rekreačné a športové služby Vzdelávanie Kapitálový transfer ZŠ, MŠ SPOLU Sociálne zabezpečenie Domov dôchodcov - mimorozp. zdroje transfer pre DD transfer pre RDS , 2 8 Finančné operácie Splátka istiny Odvod HV Cultus za 215 do RF VÝDAVKY SPOLU /6+7+8/ Z toho: bežné výdavky kapitálové výdavky finančné operácie Finančné výdavkové operácie sú nezmenené. Návrh na 2. zmenu Druh rozpočtu 217 návrhuprav.rozp 8 Finančné operácie Splátka istiny Odvod HV Cultus za rok 215 do RF

8 8