Stroje a zariadenia 2411 K mechanik nastavovač systém duálneho vzdelávania - 1

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Stroje a zariadenia 2411 K mechanik nastavovač systém duálneho vzdelávania - 1"

Prepis

1 Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov študijného odboru Vyučovací jazyk STROJE A ZARIADENIA hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Tretí, štvrtý 24 K mechanik nastavovač slovenský jazyk CHARAKTERISTIKA PREDMETU Žiak získa vedomosti o stavbe strojov, častí strojov, kinematických a tekutinových. Vie sa orientovať v odbornej terminológii typickej pre strojárstvo. Orientuje sa v technických predpisoch a normách. Cieľové vedomosti spočívajú v pochopení konštrukcie a princípov činnosti motorov, zdvíhacích a dopravných strojov a v oboznámení so zabezpečovaním ich prevádzkyschopnosti. Okrem toho sa žiaci oboznámia s usporiadaním rámov a skupín číslicovo riadených obrábacích strojov. Cieľové zručnosti spočívajú v ovládaní názvoslovia strojov a zariadení a v správnom používaní odbornej literatúry, technickej dokumentácie a STN. Predmet stroje a zariadenia svojim obsahom nadväzuje na fyziku, technické kreslenie, strojársku technológiu, strojníctvo a základy technickej mechaniky. Získané poznatky o strojoch a zariadeniach sú dôležité pre zvládnutie technológie a odbornej praxe. CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU Cieľom predmetu stroje a zariadenia je naučiť žiakov konštrukciu a princíp činnosti motorov, zdvíhacích a dopravných strojov, oboznámiť ich so zabezpečovaním prevádzkyschopnosti strojov. Žiaci budú ovládať názvoslovie strojov a správne používať odbornú literatúru, technickú dokumentáciu, normy STN. PREHĽAD VÝCHOVNÝCH A VZDELÁVACÍCH KOMPETENCIÍ Vo vyučovacom predmete stroje a zariadenia využívame pre utváranie a rozvoj nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách - stanoviť priority cieľov - predkladať vlastné návrhy na zlepšenie práce Na základe rozhodnutia predmetových komisií budeme v rámci tohto školského vzdelávacieho programu rozvíjať nasledovnú kompetenciu: Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote: - zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva a konanie. Stratégie výučby navodzujeme vhodné problémové situácie (či už teoretického alebo praktického charakteru), čím vytvárame podmienky, v ktorých žiak môže budovať svoj aktívny vzťah k učivu a učeniu sa (predkladaním vhodných problémových vzbudzujeme poznávacie potreby a záujmy žiakov, čo je tiež predpokladom pre kvalitu výučby pre uspokojovanie týchto potrieb žiakov), organizujeme celoškolské projekty, na ktorých žiaci pracujú pod vedením učiteľov v skupinách na témach, ktoré si sami zvolili, zabezpečujeme exkurzie, projekt na zrealizovanie návštevy v partnerskej škole s vlastným výberom zamerania tejto návštevy žiakmi, zapájame žiakov do súťaží Stroje a zariadenia 24 K mechanik nastavovač systém duálneho vzdelávania -

2 Indikátory dosiahnutia úrovne kľúčových kompetencií absolventa Očakávané výstupy: V ďalšom uvedené indikátory (0 08) sú podkladom pozorovanie, ktorým možno namerať a vyhodnotiť dosiahnutú úroveň komunikačných kompetencií žiaka. Každému z indikátorov krížikom prisúdime predpokladanú úroveň 0 až 4 (maximálne dosiahnuteľný počet bodov je teda 8 x 4 =32). Výsledok pozorovania (dosiahnutý počet bodov) vyjadríme percentuálnou hodnotou z maximálnej úrovne systému 6 indikátorov ako celku. Indikátor 0: Žiak má pozitívny vzťah k učeniu sa, 0 najnižšia, 4 najvyššia úroveň kompetencií svoje učenie sa a pracovnú činnosť si sám plánuje a organizuje, využíva ako prostriedok pre sebarealizáciu a osobný rozvoj, je aktívny vo výučbe, : ovláda rôzne techniky učenia sa, vie si vytvoriť vhodný študijný režim efektívne využíva rôzne stratégie učenia sa pre získanie a spracovanie poznatkov a informácií, hľadá a rozvíja účinné postupy vo svojom učení sa, reflektuje proces vlastného učenia sa a myslenia 03: uplatňuje rôzne spôsoby práce s textom, zvlášť študijné a analytické čítanie, efektívne vyhľadáva a spracováva informácie, je čitateľsky gramotný 04: s porozumením počúva hovorené prejavy, robí si poznámky napr. výklad, prednášku, preslov a iné, 05: využíva k svojmu učeniu sa rôzne informačné zdroje, včítane skúseností vlastných a druhých ľudí, kriticky pristupuje k zdrojom informácií, informácie tvorivo spracováva a využíva pri svojom štúdiu a praxi, 06: sleduje a hodnotí pokrok pri dosahovaní cieľov svojho učenia sa, prijíma hodnotenie výsledkov svojho učenia sa, radu i kritiku zo strany druhých, čerpá poučenie pre ďalšiu prácu z vlastných úspechov i chýb, 07: spolupracuje pri riešení problémov s inými ľuďmi tímovo rieši problémy, - o svojom hľadisku diskutuje, - flexibilne rieši problémy, - začína riešiť rôzne projekty, 08: uplatní pri riešení problémov rôzne metódy myslenia uplatní logické, matematické, empirické myslenie, orientuje sa v novovzniknutých situáciách a pružne na nich reaguje, použije osvojené metódy riešenia problémov z danej oblasti aj v iných oblastiach, pokiaľ sú aplikovateľné, Stroje a zariadenia 24 K mechanik nastavovač systém duálneho vzdelávania - 2

3 III. ročník hodina týždenne, spolu 33 hodín STRATÉGIA VYUČOVANIA Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania HYDRAULICKÉ MECHANIZMY PNEUMATICKÉ MECHANIZMY Stratégia vyučovania Metódy Formy práce Informačnoreceptívna - výklad Frontálna a Heuristická - rozhovor, riešenie individuálna práca žiakov Informačnoreceptívna - výklad Frontálna a Heuristická - rozhovor, riešenie individuálna práca žiakov UČEBNÉ ZDROJE Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové prostriedky Ďalšie zdroje (internet, knižnica,... HYDRAULICKÉ MECHANIZMY PNEUMATICKÉ MECHANIZMY spätný projektor spätný projektor modely súčiastok DVD Stroje a zariadenia 24 K mechanik nastavovač systém duálneho vzdelávania - 3

4 ROČNÍK : TRETÍ ROZPIS UČIVA PREDMETU: STROJE A ZARIADENIA Témy HYDRAULICKÉ MECHANIZMY Prúdenie kvapalín Význam a konštrukcia hydraulických zariadení Hydrogenerátory - rozdelenie Objemové čerpadlá Piestové čerpadlá Membránové čerpadlá Rotačné čerpadlá Odstredivé čerpadlá Prúdové čerpadlá Hydraulické obvody Hodi ny Medzipredmetové vzťahy Očakávané vzdelávacie výstupy 6 Žiak má: Žiak: Technológia Strojníctvo = Poznať rozdelenie prúdenie kvapalín = Charakterizovať jednotlivé prúdenia = Vedieť vplyv prúdenia kvapalín = Vysvetliť princíp hydraulických zariadení = Vedieť význam hydrogenerátora = Poznať rozdelenie hydrogenerátorov = Popísať objemové čerpadlá = Poznať rozdelenie objemových čerpadiel = Popísať piestové čerpadlá = Popísať membránové čerpadlo = Popísať rotačné čerpadlá = Popísať odstredivé čerpadlá = Poznať rozdelenie odstredivých čerpadiel = Popísať prúdové čerpadlá = Poznať rozdelenie hydraulických obvodov = Charakterizovať jednotlivé obvody hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov = Poznal rozdelenie prúdenie kvapalín = Charakterizoval jednotlivé prúdenia = Vedel vplyv prúdenia kvapalín = Vysvetlil princíp hydraulických zariadení = Vedel význam hydrogenerátora = Poznal rozdelenie hydrogenerátorov = Popísal objemové čerpadlá = Poznal rozdelenie objemových čerpadiel = Popísal piestové čerpadlá = Popísal membránové čerpadlo = Popísal rotačné čerpadlá = Popísal odstredivé čerpadlá = Poznal rozdelenie odstredivých čerpadiel = Popísal prúdové čerpadlá = Poznal rozdelenie hydraulických obvodov = Charakterizoval jednotlivé obvody Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia písomná skupinová práca Stroje a zariadenia 24 K mechanik nastavovač systém duálneho vzdelávania - 4

5 Spôsoby regulácie pohybu Hydromotory - rozdelenie, význam Údržba hydraulických Montáž hydraulických Opravy hydraulických Opravy hydraulických = Poznať rozdelenie regulácie pohybu = Charakterizovať jednotlivé regulácie pohyb = Vedieť význam hydromotorov = Poznať rozdelenie hydromotorov = Popísať spôsob použitia v praxi = Vysvetliť princíp plánovania údržby hydraulických = Poznať vedenie evidencie údržby = Popísať členenie montážnych procesov = Vysvetliť montážne pracoviská = Poznať montážne operácie = Vymenovať základné prostriedky montáže výrobkov = Popísať druhy opráv Vymenovať druhy opravárenských plánov = Vymenovať druhy opravárenských cyklov = Vysvetliť stanovenie prácnosti opráv PNEUMATICKÉ MECHANIZMY 7 Žiak má: Žiak: Význam a druhy pneumatických zariadení Rozdelenie pneumatických Kompresory Kompresory piestové Kompresory skrutkové Technológia Strojníctvo = Vysvetliť princíp a druhy pneumatických zariadení = Vedieť význam pneumatických = Vymenovať rozdelenie pneumatických = Poznať ich využitie v praxi = Vedieť podstatu kompresorov = Vymenovať rozdelenie kompresorov = Poznať ich použitie v praxi = Poznať princíp práce piestového = Vysvetliť pracovný obeh piestového = Vymenovať druhy kompresorov = Poznať konštrukciu skrutkového = Poznal rozdelenie regulácie pohybu = Charakterizoval jednotlivé regulácie pohyb = Vedel význam hydromotorov = Poznal rozdelenie hydromotorov = Popísal spôsob použitia v praxi = Vysvetlil princíp plánovania údržby hydraulických = Poznal vedenie evidencie údržby = Popísal členenie montážnych procesov = Vysvetlil montážne pracoviská = Poznal montážne operácie = Vymenoval základné prostriedky montáže výrobkov = Popísal druhy opráv = Vymenoval druhy opravárenských plánov = Vymenoval druhy opravárenských cyklov = Vysvetlil stanovenie prácnosti opráv = Vysvetlil princíp a druhy pneumatických zariadení = Vedel význam pneumatických = Vymenoval rozdelenie pneumatických = Poznal ich využitie v praxi = Vedel podstatu kompresorov = Vymenoval rozdelenie kompresorov = Poznal ich použitie v praxi = Poznal princíp práce piestového = Vysvetlil pracovný obeh piestového = Vymenoval druhy kompresorov = Poznal konštrukciu skrutkového Stroje a zariadenia 24 K mechanik nastavovač systém duálneho vzdelávania - 5

6 Kompresory lamelové Kompresory odstredivé Ventilátory Ventilátory - radiálne Ventilátory - axiálne Dúchadlá Turbodúchadlá Vývevy Údržba pneumatických Opravy pneumatických Opravy pneumatických Montáž pneumatických Technológia = Vysvetliť činnosť skrutkového = Poznať konštrukciu lamelového = Vysvetliť činnosť lamelového = Poznať konštrukciu odstredivého = Vysvetliť činnosť odstredivého = Vedieť podstatu ventilátorov = Vymenovať rozdelenie ventilátorov = Poznať ich použitie v praxi = Poznať konštrukciu radiálneho = Vysvetliť činnosť radiálneho = Poznať konštrukciu axiálneho = Vysvetliť činnosť axiálneho = Vedieť podstatu dúchadiel = Vymenovať rozdelenie dúchadiel = Poznať ich použitie v praxi = Poznať konštrukciu turbodúchadla = Vysvetliť činnosť turbodúchadla = Vedieť podstatu vývevy = Vymenovať rozdelenie vývev = Poznať ich použitie v praxi = Vysvetliť princíp plánovania údržby pneumatických = Poznať vedenie evidencie údržby = Popísať druhy opráv = Vymenovať druhy opravárenských plánov = Vymenovať druhy opravárenských cyklov = Vysvetliť stanovenie prácnosti opráv = Popísať členenie montážnych procesov = Vysvetliť montážne pracoviská = Poznať montážne operácie = Vymenovať základné prostriedky montáže výrobkov = Vysvetlil činnosť skrutkového = Poznal konštrukciu lamelového = Vysvetlil činnosť lamelového = Poznal konštrukciu odstredivého = Vysvetlil činnosť odstredivého = Vedieť podstatu ventilátorov = Vymenovať rozdelenie ventilátorov = Poznať ich použitie v praxi = Poznal konštrukciu radiálneho = Vysvetlil činnosť radiálneho = Poznal konštrukciu axiálneho = Vysvetlil činnosť axiálneho = Vedel podstatu dúchadiel = Vymenoval rozdelenie dúchadiel = Poznal ich použitie v praxi = Poznal konštrukciu turbodúchadla = Vysvetlil činnosť turbodúchadla = Vedel podstatu vývevy = Vymenoval rozdelenie vývev = Poznal ich použitie v praxi = Vysvetlil princíp plánovania údržby pneu. = Poznal vedenie evidencie údržby = Popísal druhy opráv = Vymenoval druhy opravárenských plánov = Vymenoval druhy opravárenských cyklov = Vysvetlil stanovenie prácnosti opráv = Popísal členenie montážnych procesov = Vysvetlil montážne pracoviská = Poznal montážne operácie = Vymenoval základné prostriedky montáže výrobkov Stroje a zariadenia 24 K mechanik nastavovač systém duálneho vzdelávania - 6

7 IV. ročník hodina týždenne, spolu 30 hodín STRATÉGIA VYUČOVANIA Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania TUHÝCH LÁTOK PLYNNÝCH LÁTOK KVAPALNÝCH LÁTOK TEPELNÉ MOTORY PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ VÝROBNÝCH ZARIADENÍ Stratégia vyučovania Metódy Formy práce Informačnoreceptívna - výklad Frontálna a Heuristická - rozhovor, riešenie individuálna práca žiakov Informačnoreceptívna - výklad Frontálna a Heuristická - rozhovor, riešenie individuálna práca žiakov Informačnoreceptívna - výklad Heuristická - rozhovor, riešenie Informačnoreceptívna - výklad Heuristická - rozhovor, riešenie Informačnoreceptívna - výklad Heuristická - rozhovor, riešenie Frontálna a individuálna práca žiakov Frontálna a individuálna práca žiakov Frontálna a individuálna práca žiakov UČEBNÉ ZDROJE Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové prostriedky Ďalšie zdroje (internet, knižnica,... TUHÝCH LÁTOK PLYNNÝCH LÁTOK modely súčiastok DVD KVAPALNÝCH LÁTOK DVD TEPELNÉ MOTORY DVD PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ VÝROBNÝCH ZARIADENÍ modely súčiastok Stroje a zariadenia 24 K mechanik nastavovač systém duálneho vzdelávania - 7

8 ROČNÍK : ŠTVRTÝ ROZPIS UČIVA PREDMETU: STROJE A ZARIADENIA Témy TUHÝCH LÁTOK Zdviháky Kladkostroje Žeriavy - druhy, použitie Žeriavy - časti Výťahy Dopravníky PLYNNÝCH LÁTOK Ventilátory Dúchadlá Hodi ny 6 Medzipredmetové vzťahy Technológia Strojníctvo Žiak má: Očakávané vzdelávacie výstupy = poznať rozdelenie dopravných zariadení = charakterizovať použitie jednotlivých zariadení = Poznať rozdelenie zdvihákov = Vymenovať hlavné časti = Určiť spôsob použitia = Poznať rozdelenie kladkostrojov = Vymenovať hlavné časti = Určiť spôsob použitia = Vedieť nakresliť schémy žeriavov = Určiť použitie jednotlivých typov = Vymenovať druhy žeriavov = Popísať spôsob ich použitia hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín Žiak: Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov = poznal rozdelenie dopravných zariadení = charakterizoval použitie jednotlivých zariadení = Poznal rozdelenie zdvihákov = Vymenoval hlavné časti = Určil spôsob použitia = Poznal rozdelenie kladkostrojov = Vymenoval hlavné časti = Určil spôsob použitia = Vedel nakresliť schémy žeriavov = Určil použitie jednotlivých typov = Vymenoval druhy žeriavov = Popísal spôsob ich použitia = Určiť konštrukčné prvky žeriavov = Určil konštrukčné prvky žeriavov = Poznať rozdelenie výťahov = Popísať hlavné časti = Poznať bezpečnostné predpisy pre prácu s výťahmi = Poznať rozdelenie dopravníkov = Vymenovať hlavné časti = Určiť spôsob použitia = Poznať rozdelenie dopravníkov bez ťažného elementu a s ťažným elementom = Vymenovať hlavné časti = Určiť spôsob použitia 3 Žiak má: Žiak: Technológia Strojníctvo ventilátorov = Popísať schémy = Charakterizovať použitie dúchadiel = Popísať schémy = Charakterizovať použitie = Poznal rozdelenie výťahov = Popísal hlavné časti = Poznal bezpečnostné predpisy pre prácu s výťahmi = Poznal rozdelenie dopravníkov = Vymenoval hlavné časti = Určil spôsob použitia = Poznal rozdelenie dopravníkov bez ťažného elementu a s ťažným elementom = Vymenoval hlavné časti = Určil spôsob použitia ventilátorov = Popísal schémy = Charakterizoval použitie dúchadiel = Popísal schémy Stroje a zariadenia 24 K mechanik nastavovač systém duálneho vzdelávania - 8 Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia písomná skupinová práca

9 Kompresory KVAPALNÝCH LÁTOK Piestové čerpadlá Zubové a membránové čerpadlá Odstredivé čerpadlá Strojníctvo kompresorov = Popísať schémy = Charakterizovať použitie 4 Žiak má: Žiak: 2 Technológia Strojníctvo = Popísať piestové čerpadlá = Popísať zubové a membránové čerpadlo = Popísať odstredivé čerpadlá kompresorov = Popísal schémy = Charakterizoval použitie = Popísal piestové čerpadlá = Popísal zubové a membránové čerpadlo = Popísal odstredivé čerpadlá TEPELNÉ MOTORY 8 Žiak má: Žiak: Parné turbíny = Poznať rozdelenie hnacích strojov = Poznal rozdelenie hnacích strojov Technológia a motorov podľa zdroja energie a motorov podľa zdroja energie = Ovládať základné pojmy = Ovládal základné pojmy = Definovať význam zariadení = Definoval význam zariadení Vodné turbíny Spaľovacie motory - 4taktný Spaľovacie motory - 2taktný Wankelov motor Vznetové motory PREVÁDZKY SCHOPNOSŤ VÝR. ZARIADENÍ Organizácia a riadenie starostlivosti o VZ 2 2 = Poznať funkciu jednotlivých vodných turbín = Vedieť nakresliť schémy = Poznať použitie turbín podľa vodného spádu = Poznať princíp práce spaľovacích 4 taktných motorov = Poznať princíp práce spaľovacích 2 taktných motorov = Poznať princíp práce wankelovho motora = Poznať princíp práce vznetových motorov 9 Žiak má: Žiak: = Charakterizovať organizáciu a riadenie starostlivosti o VZ = Poznal funkciu jednotlivých vodných turbín = Vedel nakresliť schémy = Poznal použitie turbín podľa vodného spádu = Poznal princíp práce spaľovacích 4 taktných motorov = Poznal princíp práce spaľovacích 2 taktných motorov = Poznal princíp práce wankelovho motora = Poznal princíp práce vznetových motorov = Charakterizoval organizáciu a riadenie starostlivosti o VZ písomná skupinová práca Stroje a zariadenia 24 K mechanik nastavovač systém duálneho vzdelávania - 9

10 Komplexná starostlivosť o VZ Systém údržby Štruktúra údržby Plánovanie a evidencia opráv Technické zabezpečenie starostlivosti o VZ Poruchy strojov, príčiny, opravy Stroj a životné prostredie Požiadavky na svetelné, farebné a ergonomické požiadavky Technológia Technické merania = Popísať komplexnú starostlivosť o VZ = charakterizovať jednotlivé zložky = Popísal komplexnú starostlivosť o VZ = charakterizoval jednotlivé zložky = Vysvetliť systém a štruktúru údržby = Vysvetlil systém a štruktúru údržby = Vysvetliť systém a štruktúru údržby = Vysvetlil systém a štruktúru údržby = Vysvetliť princíp plánovania opráv = Vysvetlil princíp plánovania opráv = Poznať vedenie evidencie opráv = Poznal vedenie evidencie opráv = opísať technické zabezpečenie starostlivosti o VZ = Vymenovať poruchy strojov = Vysvetliť príčiny vzniku porúch = Popísať druhy opráv = Vysvetliť vzťah stroj. Výroby k životnému a pracovnému prostrediu = Vysvetliť vplyv svetelných, akustických a farebných pomerov pracoviska a človeka = Poznať ergonomické požiadavky kladené na pracovisko = opísal technické zabezpečenie starostlivosti o VZ = Vymenoval poruchy strojov = Vysvetlil príčiny vzniku porúch = Popísal druhy opráv = Vysvetlil vzťah stroj. Výroby k životnému a pracovnému prostrediu = Vysvetlil vplyv svetelných, akustických a farebných pomerov pracoviska a človeka = Poznať ergonomické požiadavky kladené na pracovisko Stroje a zariadenia 24 K mechanik nastavovač systém duálneho vzdelávania - 0