OU-NO-OSZP-2022/ /2022

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "OU-NO-OSZP-2022/ /2022"

Prepis

1 ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Miestneho priemyslu 571, Námestovo Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka OU-NO-OSZP-2022/ Ing. Kamila Hadárová/4707 Námestovo Vec Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním Stavebník - Obec Zubrohlava, Obecný úrad, Plátennícka 464, Zubrohlava, IČO: , požiadal dňa tunajší úrad o vydanie stavebného povolenia na stavbu Zubrohlava rozšírenie kanalizácie lokalita Klinec, Kotelnica, Skladaná a Kuňaky. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Nakoľko predložená žiadosť neobsahovala potrebné náležitosti, správny vyzval stavebníka na doplnenie dokladov k žiadosti a konanie prerušil rozhodnutím pod č. s.: OU-NO-OSZP-2020/ zo dňa Žiadosť bola doplnená dňa Popis stavby: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši návrh rozšírenia verejnej kanalizácie v obci Zubrohlava. Rozšírenie bude v územiach s prebiehajúcou alebo plánovanou výstavbou rodinných domov. Stavba je členená na stavebné objekty: SO 10: Klinec gravitačná kanalizácia Tento stavebný objekt rieši splaškovú kanalizáciu odvádzanie odpadových vôd z rodinných domov. Odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku bude riešiť samostatná dažďová kanalizácia. Stoky budú vedené prevažne stredmi navrhovaných komunikácií. Celková dĺžka stôk bude 3258 m. Materiál stôk navrhujeme rovnaký ako materiál existujúcej kanalizácie polypropylén (PP). Stoky budú prevažne z PP DN 300 spolu 3123,5 m. Úsek pri napojení na čerpaciu stanicu dĺžky 2,5 m bude z rúr PVC DN 200. Napojenie na ČS bude prírubovým spojom DN 200. Pred čerpacou stanicou musí byť zabezpečený núdzový akumulačný objem a preto navrhujeme úsek z potrubia DN 600 dĺžky 132 m. Odvádzanie odpadových vôd bude spolu 7 stokami s označením A, A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 a A.6. Stoky A.1-A.6 budú zaústené do stoky A. Stoka A bude zaústená do čerpacej stanice ČS 1 Klinec. Stoku A navrhujeme dĺžky 1007 m. Stoku A.1 navrhujeme dĺžky 210 m. Stoku A.2 navrhujeme dĺžky 272 m. Stoku A.3 navrhujeme dĺžky 269 m. Stoku A.4 navrhujeme dĺžky 500 m. Stoku A.5 navrhujeme dĺžky 500 m. Stoku A.6 navrhujeme dĺžky 500 m. Súčasťou PD sú aj kanalizačné vstupné šachty DN 1000 a prípojky po hranicu pozemku. Čerpacia stanica ČS 1, s ňou súvisiace prípojky, výtlak a havarijný prepad z nej rieši SO 11 SO 16. Prípojok od rodinných domov bude 254 ks. Budú z hladkých rúr DN 160 celkovej dĺžky 1143 m. Napojenie prípojok na stoky navrhujeme navŕtaním a in-situ spojkou. Prípojky budú ukončené na hranici pozemku revíznou plastovou šachtou DN 400. SO 11: Čerpacia stanica ČS 1 Klinec Tento stavebný objekt rieši čerpaciu stanicu odpadových vôd ČS 1 Klinec. Výtlak z navrhovanej čerpacej stanice bude zaústený do plánovaného výtlačného potrubia z Bobrova. Tento výtlak bude HDPE DN 160 a je riešený v rámci projektu Bobrov Zubrohlava, kanalizačný zberač. Navrhujeme uzavretú kompaktnú prečerpávaciu Telefón Internet IČO

2 stanicu odpadových vôd so separáciou pevných látok. Prevádzková nádrž je v kovovom prevedení a chránená špeciálnym náterom odolným proti odpadovým vodám. Čerpacia stanica je osadená v suchej sklolaminátovej šachte s priemerom DN Čerpacia stanica je vodotesná a plynotesne uzatvorená. Obsahuje 2 zberače nerozpustných látok separátory, ktoré chránia čerpadlá pred pevnými látkami, ktoré často spôsobujú opotrebenie obehových kolies a upchatie. Separátory sú umiestnené vnútri prevádzkovej nádrže. Pre osadenie riadiacej jednotky čerpacej stanice, elektrického rozvádzača, prenos signálov na dispečing a pod. bude pri čerpacej stanici prevádzkový kontajner. Bude situovaný v oplotenom areáli ČS. SO 12: Elektrická prípojka NN do ČS 1 Napojenie objektu ČS 1 na el. rozvodnú sieť sa navrhuje a bude realizované elektrickou prípojkou NN z NN rozvádzača trafostanice 1303/ts/zubrohlava rekviem. El. prívod bude realizovaný káblom CYKY-J 5x10 v dĺžke cca 3,0 m, istenie v RST PN000 32A g/g. Kábel je ukončený v novom elektromerovom rozvádzači ER H-4 HASMA RE2.0, umiestnenom na verejne prístupnom mieste. Rozvádzač ER navrhnutý v tomto projekte bude osadený súpravou na meranie el. práce v jednej tarife. Istenie elektromera je navrhnuté trojpólovým ističom PL7 16B/3. Od elektromerového rozvádzača ER bude pokračovať silový kábel CYKY-J 5x10 (dĺžka 79 m) nehorľavou rúrkou k navrhovanému objektu a do rozvádzača RH. Elektromerový rozvádzač pripojiť na uzemnenie DS pásom FeZn 30/4. SO 13: Výtlačné potrubie z ČS 1 Tento stavebný objekt rieši výtlačné potrubie z ČS odpadových vôd. Výtlačné potrubie - výtlak navrhujeme z HDPE rúr DN/OD 110x6,6 celkovej dĺžky 3 m. Kvôli pomerne plytkému križovaniu štrkovej poľnej cesty navrhujeme potrubie v dĺžke 2 m uložiť do oceľovej chráničky. Na potrubí bude osadený uzáver so zemnou súpravou. SO 15: Oplotenie ČS 1 Celková dĺžka navrhovaného oplotenia bude 22 m. Pre vstup na pozemok ČS bude slúžiť vstupná brán šírky 2 m. Oplotenie bude vybudované z drôtenej siete poplastované výšky 1,8 m, upevnené na oceľových pozinkovaných stĺpikoch. SO 16: Vodovodná prípojka do ČS 1 Navrhujeme vodovodnú prípojku z HDPE rúr tlakových Ø32x3,0 (materiál PE 100 PN16) celkovej dĺžky 57 m. Vodovodná prípojka bude pripojená na plánovaný verejný vodovod HDPE DN 110 vedený okrajom budúcej miestnej komunikácie. SO 20: Kotelnica gravitačná kanalizácia Tento stavebný objekt rieši splaškovú kanalizáciu odvádzanie odpadových vôd z rodinných domov. Projektová dokumentácia rieši uličné stoky a prípojky po hranicu pozemku. Prípojky od tohto miesta po samotný objekt si budú riešiť jednotlivý majitelia samostatne. Kanalizácia bude gravitačná. Navrhovaná kanalizácia bude odvádzať odpadové vody do existujúcej kanalizácie vyústenej do ČOV Námestovo. Stoky budú vedené prevažne stredmi navrhovaných komunikácií. Celková dĺžka stôk bude 1641 m. Materiál stôk navrhujeme rovnaký ako materiál existujúcej kanalizácie polypropylén (PP). Stoky budú z rúr hrdlových PP DN 300. Odvádzanie odpadových vôd bude spolu 6 stokami s označeným B1, B1.1, B2, B3, B3.1 a B Stoka B1.1 bude zaústená do stoky B1. Stoka B3.1.1 bude zaústená do stoky B3.1 a stoka B3.1 bude zaústená do stoky B3. Stoku B1 navrhujeme dĺžky 340 m. Stoku B1.1 navrhujeme dĺžky 320 m. Stoku B2 navrhujeme dĺžky 175 m. Stoku B3 navrhujeme dĺžky 172 m. Stoku B3.1 navrhujeme dĺžky 247 m. Stoku B3.1.1 navrhujeme dĺžky 260 m. Súčasťou PD sú aj kanalizačné vstupné šachty DN ks a prípojky po hranicu pozemku. Prípojok od rodinných domov bude 99 ks. Budú z hladkých PVC rúr DN 160 celkovej dĺžky 484 m. SO 30: Skladaná gravitačná kanalizácia Tento stavebný objekt rieši splaškovú kanalizáciu odvádzanie odpadových vôd z rodinných domov. Rieši uličné stoky a prípojky po hranicu pozemku. Prípojky od tohto miesta po samotný objekt si budú riešiť jednotlivý majitelia samostatne. Gravitačná kanalizácia riešená v tomto stavebnom objekte bude čiastočne vyústená do navrhovanej ČS 2. Časť navrhovaných stôk bude zaústená do koncových šácht existujúcej gravitačnej kanalizácie. Výtlak z ČS bude zaústený do navrhovanej gravitačnej stoky zaústenej do existujúcej stoky. Existujúca kanalizácia je vyústená do ČOV Námestovo. Stoky budú vedené prevažne stredmi navrhovaných komunikácií. Celková dĺžka stôk bude 1242 m. Materiál stôk navrhujeme rovnaký ako materiál existujúcej kanalizácie polypropylén (PP). Stoky budú z rúr hrdlových PP DN 300 spolu 1193 m. Úsek pri napojení na čerpaciu stanicu dĺžky 5 m bude z rúr PVC DN 200. Napojenie na čerpaciu stanicu bude prírubovým spojom DN 200. Pred čerpacou stanicou musí byť zabezpečený núdzový akumulačný objem a preto navrhujeme úsek z potrubia PP DN 600 dĺžky 44 m. Odvádzanie odpadových vôd bude spolu 6 stokami s označeným C1, C1.1, C1.2, C1.3, C2 a C3. Stoky C1.1, C1.2, C1.3 budú zaústené do stoky C1. Stoka C1 bude zaústená do čerpacej stanice ČS 2 Skladaná. Výtlak z ČS bude zaústený do stoky C2. Stoky C2 a C3 budú zaústené do existujúcej kanalizácie. Stoku C1 navrhujeme dĺžky 238 m. Stoku C1.1 navrhujeme dĺžky 190 m. Stoku C1.2 navrhujeme dĺžky 234 m. Stoku C1.3 navrhujeme dĺžky 173 m. Stoku C2 navrhujeme dĺžky 206 m. Stoku C3 navrhujeme dĺžky 201m. Súčasťou PD sú aj kanalizačné vstupné šachty DN / 6

3 ks a prípojky po hranicu pozemku. Prípojok od rodinných domov bude 89 ks. Budú z hladkých PVC rúr DN 160 celkovej dĺžky 403 m. SO 31: Čerpacia stanica ČS 2 Skladaná Tento stavebný objekt rieši čerpaciu stanicu odpadových vôd ČS 2 Skladaná. Výtlak z navrhovanej čerpacej stanice bude zaústený do navrhovanej gravitačnej kanalizácie. Navrhovaná gravitačná kanalizácia bude zaústená do existujúcej kanalizácie, ktorá je vyústená na ČOV Námestovo. Navrhujeme uzavretú kompaktnú prečerpávaciu stanicu odpadových vôd so separáciou pevných látok. Prevádzková nádrž je v kovovom prevedení a chránená špeciálnym náterom odolným proti odpadovým vodám. Čerpacia stanica je osadená v suchej sklolaminátovej šachte s priemerom DN Čerpacia stanica je vodotesná a plynotesne uzatvorená. Obsahuje 2 zberače nerozpustných látok separátory, ktoré chránia čerpadlá pred pevnými látkami, ktoré často spôsobujú opotrebenie obehových kolies a upchatie. Separátory sú umiestnené vnútri prevádzkovej nádrže. Pre osadenie riadiacej jednotky čerpacej stanice, elektrického rozvádzača, prenos signálov na dispečing a pod. bude pri čerpacej stanici prevádzkový kontajner. Bude situovaný v oplotenom areáli ČS. SO 32: Elektrická prípojka NN do ČS 2 Napojenie objektu ČS 2 na el. rozvodnú sieť sa navrhuje a bude realizované elektrickou prípojkou NN z novej rozvodnej skrine RIS č.61. El. prívod bude realizovaný káblom CYKY-J 5x6 v dĺžke cca 53,0 m, istenie v skrini RIS č.61 PN000 25A g/g. Kábel je ukončený v novom elektromerovom rozvádzači ER H-4 HASMA RE2.0, umiestnenom na verejne prístupnom mieste. Rozvádzač ER navrhnutý v tomto projekte bude osadený súpravou na meranie el. práce v jednom tarife. Istenie elektromera je navrhnuté trojpólovým ističom PL7 16B/3. Od elektromerového rozvádzača ER bude pokračovať silový kábel CYKY-J 5x6 (dĺžka 2 m) nehorľavou rúrkou k navrhovanému objektu a do rozvádzača RH. Elektromerový rozvádzač pripojiť na uzemnenie DS pásom FeZn 30/4. SO 33: Výtlačné potrubie z ČS 2 Tento stavebný objekt rieši výtlačné potrubie z ČS odpadových vôd do navrhovanej gravitačnej kanalizácie. Výtlačné potrubie - výtlak navrhujeme z HDPE rúr DN/OD 110x6,6 celkovej dĺžky 281 m. SO 35: Oplotenie ČS 2 Celková dĺžka navrhovaného oplotenia bude 23 m. Pre vstup na pozemok ČS bude slúžiť vstupná brán šírky 2 m. Oplotenie bude vybudované z drôtenej siete poplastované výšky 1,8 m, upevnené na oceľových pozinkovaných stĺpikoch. SO 36: Vodovodná prípojka do ČS 2 Navrhujeme vodovodnú prípojku z HDPE rúr tlakových Ø32x3,0 (materiál PE 100 PN16) celkovej dĺžky 9 m. Vodovodná prípojka bude pripojená na plánovaný verejný vodovod HDPE DN 110 vedený okrajom budúcej miestnej komunikácie. SO 40: Kuňaky gravitačná kanalizácia Tento stavebný objekt rieši splaškovú kanalizáciu odvádzanie odpadových vôd z rodinných domov. Odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku bude riešiť samostatná dažďová kanalizácia. Navrhovaná splašková kanalizácia bude odvádzať odpadové vody do existujúcej kanalizácie vyústenej na ČOV Námestovo. Celková dĺžka stôk bude 544 m. Materiál stôk navrhujeme rovnaký ako materiál existujúcej kanalizácie polypropylén (PP). Stoky budú prevažne z PP DN 300 spolu 3123,5 m. Odvádzanie odpadových vôd bude spolu 3 samostatnými stokami s označením D1, D3 a D4. Stoku D1 navrhujeme dĺžky 190 m. Stoku D3 navrhujeme dĺžky 142 m. Stoku D4 navrhujeme dĺžky 212 m. Súčasťou PD sú aj kanalizačné vstupné šachty DN ks a prípojky po hranicu pozemku. Prípojok od rodinných domov bude 47 ks. Budú z hladkých rúr DN 160 celkovej dĺžky 243 m. Napojenie prípojok na stoky navrhujeme navŕtaním a in-situ spojkou. Prípojky budú ukončené na hranici pozemku revíznou plastovou šachtou DN 400. Stavba sa bude realizovať v katastrálnom území Zubrohlava: SO 10: Klinec gravitačná kanalizácia parcela č.: C KN 1226/89, E KN 443/2, C KN 1226/253, C KN 1226/253, C KN 1226/136, C KN 1226/114, C KN 1226/133, E KN 440/3, C KN 1226/248, C KN 1226/250, C KN 1226/225, C KN 1226/165, C KN 1226/251, C KN 1226/260, C KN 1226/269, C KN 1226/267, C KN 1226/504, C KN 1229/35, C KN 1226/260, C KN 1226/353, C KN 1226/352, C KN 1226/88, C KN 1226/89, C KN 1226/244, C KN 1226/253, C KN 1226/136, C KN 1226/114, C KN 1226/133, C KN 1226/131, C KN 1266/248, E KN 4072, C KN 1226/366 (E KN 4075), C KN 1226/268 ( E KN 4076), C KN 1229/44, C KN 1226/331, E KN 4067/5, E KN 4071/3, C KN 1556 (E KN 4072), C KN 1226/350, E KN 441, C KN 1226/167, C KN 1226/211 (E KN 446/2), C KN 1226/183 (E KN 447), C KN 1226/365, C KN 1229/37, C KN 1226/354 (E KN 404), C KN 1226/351 (E KN 407/2), C KN 1226/233 (E KN 408/2). SO 11: Čerpacia stanica ČS 1 Klinec parcela č. C KN: 1210/28, 1226/ / 6

4 SO 20: Kotelnica gravitačná kanalizácia parcela č. C KN 1551, C KN 1231/6, C KN 1231/4, C KN 1231/8, C KN 1228/106, C KN 1228/105, C KN 1393/3, C KN 1550, C KN 1393/9, C KN 1227/120, C KN 1227/184, C KN 1228/146 (E KN 4078), C KN 1228/155, C KN 1232/5 (E KN 4079/1), C KN 1393/7 (E KN 4075), C KN 1227/173 (E KN 4077), C KN 1228/155, C KN 1231/3, C KN 1232/3, C KN 1228/133, C KN 1228/134, C KN 1228/131, C KN 1228/132, C KN 1228/130, C KN 1227/124, C KN 1227/205, C KN 1227/28, C KN 1227/15, C KN 1227/58, C KN 1227/62, C KN 1227/189, C KN 1227/33, C KN 1227/93, C KN 1227/37, C KN 1227/98. SO 30: Skladaná gravitačná kanalizácia parcela č. C KN 1191/2. C KN 1191/3, C KN 1246/38, C KN 1247/15, E KN 4021/19, E KN 4109/1, C KN 1398/2 (E KN 4109/2), C KN 1398/1 (E KN 4109/2), C KN 1246/37 (E KN 551/2), C KN 1191/1 (E KN 4088/1), C KN 1191/2 (E KN 4021/11), E KN 4088/2, E KN 4095, C KN 1246/45, C KN 1397/2, C KN 1246/72, C KN 1246/58 (E KN 618), C KN 1246/39 (E KN 553), C KN 1246/40 (E KN 554), C KN 1246/10, C KN 1246/6, C KN 1246/56, C KN 1246/26 (E KN 618), C KN 1246/59 (E KN 617), C KN 1246/60, C KN 1246/90, C KN 1247/35. SO 31: Čerpacia stanica ČS 2 Skladaná parcela č. C KN: 1247/41. SO 40: Kuňaky gravitačná kanalizácia parcela č. C KN 1167/1, C KN 1162/1, C KN 1408/1 (E KN 4119), C KN 1408/3, C KN 1408/2, C KN 1268/52, C KN 1160/3, C KN 1160/4 (E KN 1475/1), C KN 1160/7 (E KN 1475/4) Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracoval Ing. Peter Salai, autorizovaný stavebný inžinier, Konštrukcie inžinierskych stavieb reg. č. 4670*SP*12, zákazkové číslo: 197/2012, dátum: 11/2012. Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané Obcou Klin, stavebný úra, Ul. Hlavná 199, Klin, č. SOcÚ/20/0432/KL-2 zo dňa , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa K vydaniu stavebného povolenia bolo vydané záväzné stanovisko podľa 140b stavebného zákona na základe 120 a stavebného zákona pre špeciálny stavebný úrad všeobecným stavebným úradom Obec Klin, stavebný úrad, Ul. Hlavná 199, Klin pod č.: SOcÚ/20/0939/KL zo dňa Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestny orgán štátnej správy podľa 2 a 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa 61 písm. a), c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon ) a špeciálny stavebný úrad podľa 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon ) oznamuje v súlade s ustanovením 73 vodného zákona, 61 ods. 4 stavebného zákona, 18 a 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok ), začatie stavebného konania účastníkom konania vzhľadom na líniový charakter stavby ( 139 ods. 3 stavebného zákona) verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo a súčasne nariaďuje k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa o 9,00 hod. so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Zubrohlava. Podľa 73 ods. 1 na rozhodovanie týkajúce sa vodných stavieb sa vzťahujú všeobecné predpisy o stavebnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa 61 ods. 1 stavebného zákona účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada. Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 4 / 6

5 Účastníci konania podľa 33 ods. 2 správneho poriadku, majú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie na Okresnom úrade Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, Námestovo (č. d. 505). Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. Doručuje sa 1. Obec Zubrohlava, Obecný úrad, Plátennícka 464, Zubrohlava - navrhovateľ Špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením 61 ods. 4 stavebného zákona doručuje oznámenie o začatí stavebného konania vzhľadom na líniový charakter stavby ( 139 ods. 3 stavebného zákona) a veľký počet účastníkov konania verejnou vyhláškou v zmysle 3 ods. 6 a 26 ods. 1 správneho poriadku. Doručenie sa uskutočňuje vyvesením rozhodnutia na dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle obce Zubrohlava, ako aj na úradnej tabuli a webovom sídle Okresného úradu Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým podľa 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Vyvesené dňa:... Zvesené dňa:... Pečiatka, podpis oprávnenej osoby:... Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť s vyznačením uvedených údajov. Ing. Janka Pisarčíková vedúca odboru Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky Rozdeľovník k číslu OU-NO-OSZP-2022/ Obec Zubrohlava, Plátennícka 464, Zubrohlava Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava-Staré Mesto Peter Salai, Nad brehmi 3104/19, Veľký Bysterec, Dolný Kubín 1 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín 1 Obec Klin, stavebný úrad, Hlavná 199/107, Klin Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie, Žilina 1 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Ivana Krasku 3/834, Piešťany 1 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava-Staré Mesto Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, Dolný Kubín 1 OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Miestneho priemyslu 571, , Námestovo OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Červeného kríža 62, , Námestovo 5 / 6

6 6 / 6

7 Doložka o autorizácii Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu. Údaje elektronického úradného dokumentu Názov: Identifikátor: Autorizácia elektronického úradného dokumentu Dokument autorizoval: Oprávnenie: Zastupovaná osoba: Spôsob autorizácie: [Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním ] Janka Pisarcikova 1109 Veduci odboru okresneho uradu Okresny urad Namestovo Kvalifikovaný mandátny certifikát Dátum a čas autorizácie: :18:25 Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: :18:38 Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii Doložku vyhotovil: Funkcia alebo pracovné zaradenie: Označenie orgánu: Ing. Kamila Hadárová odborný radca Dátum vytvorenia doložky: Podpis a pečiatka: Okresný úrad Námestovo IČO: Identifikátor elektronického formulára: Dolozka_o_autorizacii.sk, Jazyk: SK, Verzia: 1.2