VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ)

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ)"

Prepis

1 L 312/26 SK ROZHODNUTIA VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/2018 z 15. novembra 2016, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými mi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom C(2016) 7232] (Iba anglické, bulharské, dánske, fínske, francúzske, grécke, holandské, lotyšské, maďarské, maltské, nemecké, poľské, portugalské, rumunské, slovenské, slovinské, španielske, švédske a talianske znenie je autentické) EURÓPSKA KOMISIA, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 ( 1 ), a najmä na jeho článok 52, po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy, keďže: (1) Podľa článku 31 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 ( 2 ) a od 1. januára 2015 podľa článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 má Komisia vykonávať potrebné overenia, oznamovať členským om výsledky týchto overení, zohľadňovať pripomienky členských ov, iniciovať dvojstranné rokovania v záujme dosiahnutia dohody s dotknutými členskými mi a formálne im oznamovať svoje závery. (2) Členské y mali možnosť požiadať o začatie zmierovacieho konania. Túto možnosť v niektorých prípadoch využili a Komisia preskúmala správy o výsledkoch uvedených konaní. (3) V súlade s nariadením (EÚ) č. 1306/2013 sa môžu financovať iba poľnohospodárske výdavky, pri vynaložení ktorých nedošlo k porušeniu právnych predpisov Únie. (4) Z vykonaných overení, výsledkov dvojstranných rokovaní a zmierovacích konaní vyplynulo, že časť výdavkov vykázaných členskými mi túto požiadavku nespĺňa, a teda ich nemožno financovať z EPZF a EPFRV. (5) Mali by sa uviesť sumy, v prípade ktorých nebol uznaný nárok na financovanie z EPZF a EPFRV. Tieto sumy nesúvisia s výdavkami, ktoré sa vynaložili skôr ako dvadsaťštyri mesiacov pred písomným oznámením, v ktorom Komisia oznámila členským om výsledky svojich overení. (6) V súvislosti s prípadmi, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, Komisia oznámila členským om v súhrnnej správe posúdenie súm, ktoré treba vylúčiť z dôvodu ich nesúladu s právnymi predpismi Únie ( 3 ). ( 1 ) Ú. v. EÚ L 347, , s ( 2 ) Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, , s. 1). ( 3 ) Ares(2016) ,

2 L 312/27 SK (7) Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté žiadne finančné závery, ktoré by Komisia mohla vyvodiť z rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie vo veciach, ktoré neboli uzavreté k 1. septembru 2016, PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: Článok 1 Sumy stanovené v prílohe a súvisiace s výdavkami, ktoré vynaložili akreditované platobné agentúry členských ov a ktoré sa vykázali v rámci EPZF alebo EPFRV, sa vylučujú z financovania Úniou. Článok 2 Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu, Bulharskej republike, Dánskemu kráľovstvu, Nemeckej spolkovej republike, Írsku, Helénskej republike, Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Talianskej republike, Cyperskej republike, Lotyšskej republike, Maltskej republike, Maďarsku, Holandskému kráľovstvu, Poľskej republike, Portugalskej republike, Rumunsku, Rakúskej republike, Slovenskej republike, Slovinskej republike, Fínskej republike, Švédskemu kráľovstvu a Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska. V Bruseli 15. novembra 2016 Za Komisiu Phil HOGAN člen Komisie

3 Rozhodnutie: 52 Rozpočtová položka: PRÍLOHA LV Krížové plnenie 2009 Náhrada na základe rozsudku vo veci T-661/14 Krížové plnenie 2010 Náhrada na základe rozsudku vo veci T-661/14 Krížové plnenie 2010 Náhrada na základe rozsudku vo veci T-661/14 Krížové plnenie 2011 Náhrada na základe rozsudku vo veci T-661/14 Krížové plnenie 2011 Náhrada na základe rozsudku vo veci T-661/14 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,45 0, ,45 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,87 0, ,87 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 1 146,35 0, ,35 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR 249,48 0,00 249,48 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 425,78 0,00 425,78 L 312/28 SK Krížové plnenie 2012 Náhrada na základe rozsudku vo veci T-661/14 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR 106,22 0,00 106,22 Krížové plnenie 2012 Náhrada na základe rozsudku vo veci T-661/14 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 183,03 0,00 183,03 Spolu LV: EUR ,46 0, ,46 Mena Suma Odpočty Finančný vplyv EUR ,46 0, ,46

4 Rozpočtová položka: GR Nároky 2008 Náhrada na základe rozsudku vo veci T-107/14 Nároky 2009 Náhrada na základe rozsudku vo veci T-107/14 Nároky 2010 Náhrada na základe rozsudku vo veci T-107/14 PAUŠÁLNE 10,00 % EUR , , ,84 PAUŠÁLNE 10,00 % EUR ,02 0, ,02 PAUŠÁLNE 10,00 % EUR ,36 0, ,36 Spolu GR: EUR , , ,22 LV Krížové plnenie 2009 Náhrada na základe rozsudku vo veci T-661/14 Krížové plnenie 2010 Náhrada na základe rozsudku vo veci T-661/14 Krížové plnenie 2010 Náhrada na základe rozsudku vo veci T-661/14 Krížové plnenie 2011 Náhrada na základe rozsudku vo veci T-661/14 Krížové plnenie 2011 Náhrada na základe rozsudku vo veci T-661/14 Krížové plnenie 2012 Náhrada na základe rozsudku vo veci T-661/14 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,51 0, ,51 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,79 0, ,79 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 179,81 0,00 179,81 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR 100,05 0,00 100,05 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 14,86 0,00 14,86 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR 0,19 0,00 0,19 Spolu LV: EUR ,49 0, ,49 SK L 312/29

5 Mena Suma Odpočty Finančný vplyv EUR , , ,71 Rozpočtová položka: 6701 AT 2012 Aktíva, ktoré sa nachádzajú mimo priestorov organizácií výrobcov alebo podnikov 2013 Aktíva, ktoré sa nachádzajú mimo priestorov organizácií výrobcov alebo podnikov 2012 Neoprávnené náklady na zamestnancov EUR ,50 0, ,50 EUR ,19 0, ,19 EUR ,41 0, ,41 L 312/30 SK 2013 Neoprávnené náklady na zamestnancov EUR ,87 0, ,87 Nezrovnalosti 2012 Nepripísaný/nevykázaný úrok a oneskorenie v postupe vymáhania EUR ,03 0, , Neoprávnene uznané organizácie výrobcov EUR ,65 0, , Neoprávnene uznané organizácie výrobcov EUR ,44 0, ,44

6 vrátane stiahnutí z trhu vrátane stiahnutí z trhu 2012 Nedostatky pri kľúčovej kontrole za ÚO Nedostatky pri kľúčovej kontrole za ÚO Nedostatky pri kľúčových kontrolách len za RR Neoprávnene uznané organizácie výrobcov EUR ,70 0, ,70 PAUŠÁLNE 10,00 % EUR , , ,23 PAUŠÁLNE 10,00 % EUR , , ,22 PAUŠÁLNE 10,00 % EUR ,97 0, ,97 Spolu AT: EUR , , ,21 BE Krížové plnenie 2013 Uplatnenie tolerancií a benevolencia sankčného systému, rok žiadosti 2012 Krížové plnenie 2014 Uplatnenie tolerancií a benevolencia sankčného systému, rok žiadosti 2013 EUR ,70 86, ,86 EUR ,17 175, ,52 SK L 312/31

7 Krížové plnenie 2015 Uplatnenie tolerancií a benevolencia sankčného systému, rok žiadosti 2014 Krížové plnenie 2013 Obmedzený rozsah kontrol SMR 1, 2, 4 a 5, žiadne následné opatrenia pri menej závažnom nedodržaní, nedostatočná analýza rizika pri kontrolách veterinárnymi službami, rok žiadosti 2012 Krížové plnenie 2014 Obmedzený rozsah kontrol SMR 1, 2, 4 a 5, žiadne následné opatrenia pri menej závažnom nedodržaní, nedostatočná analýza rizika pri kontrolách veterinárnymi službami, rok žiadosti 2012 Krížové plnenie 2014 Obmedzený rozsah kontrol SMR 1, 2, 4 a 5, žiadne následné opatrenia pri menej závažnom nedodržaní, nedostatočná analýza rizika pri kontrolách veterinárnymi službami, rok žiadosti 2013 EUR ,34 74, ,66 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,65 256, ,84 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR 193,80 0,00 193,80 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,99 0, ,99 L 312/32 SK Krížové plnenie 2015 Obmedzený rozsah kontrol SMR 1, 2, 4 a 5, žiadne následné opatrenia pri menej závažnom nedodržaní, nedostatočná analýza rizika pri kontrolách veterinárnymi službami, rok žiadosti 2014 PAUŠÁLNE 10,00 % EUR ,02 0, ,02 Spolu BE: EUR ,67 593, ,69

8 DE Certifikácia 2014 Finančné chyby zistené certifikačným orgánom Certifikácia 2014 Finančné chyby zistené certifikačným orgánom Oddelená priama pomoc 2015 Nedostatky v systéme LPIS-GIS vykonávanie krížových kontrol na stanovenie oprávnenosti deklarovaných parciel (kľúčové kontroly) Oddelená priama pomoc 2016 Nedostatky v systéme LPIS-GIS Vykonávanie krížových kontrol na stanovenie oprávnenosti deklarovaných parciel (kľúčové kontroly) EUR 6 121,69 0, ,69 EUR 2 397,36 0, ,36 EUR ,00 0, ,00 EUR ,00 0, ,00 Spolu DE: EUR ,05 0, ,05 DK Certifikácia 2015 Chyby zistené počas opakovaných kontrol na mieste v súbore EPZF-IACS Certifikácia 2012 Chýbajúca vhodná reakcia DAFA vo vzťahu k spoločnosti, ktorá obchádzala kontroly EUR 3 163,98 0, ,98 EUR ,60 0, ,60 Spolu DK: EUR ,58 0, ,58 SK L 312/33

9 ES Vrátené sumy 2008 Sumy, ktoré nemožno spätne overiť vo vyhláseniach orgánov o platbách Vrátené sumy 2009 Sumy, ktoré nemožno spätne overiť vo vyhláseniach orgánov o platbách Vrátené sumy 2010 Sumy, ktoré nemožno spätne overiť vo vyhláseniach orgánov o platbách Vrátené sumy 2011 Sumy, ktoré nemožno spätne overiť vo vyhláseniach orgánov o platbách Vrátené sumy 2012 Sumy, ktoré nemožno spätne overiť vo vyhláseniach orgánov o platbách EUR ,79 0, ,79 EUR ,79 0, ,79 EUR ,84 0, ,84 EUR 8 118,38 0, ,38 EUR 0,01 0,00 0,01 L 312/34 SK Krížové plnenie 2012 Nedostatky v účinnosti kontrol na mieste, čiastočné pokrytie 7 SMR, nesprávne zaobchádzanie s neskorým oznámením, chýbajúce ušné štítky (SMR 7 a 8), rok žiadosti 2011 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,45 821, ,70 Krížové plnenie 2013 Nedostatky v účinnosti kontrol na mieste, čiastočné pokrytie 7 SMR, nesprávne zaobchádzanie s neskorým oznámením, chýbajúce ušné štítky (SMR 7 a 8), rok žiadosti 2011 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 1 537,30 0, ,30

10 Krížové plnenie 2011 Nedostatky v účinnosti kontrol na mieste, čiastočné pokrytie 7 SMR, nesprávne zaobchádzanie s neskorým oznámením, chýbajúce ušné štítky (SMR 7 a 8), rok žiadosti 2012 Krížové plnenie 2013 Nedostatky v účinnosti kontrol na mieste, čiastočné pokrytie 7 SMR, nesprávne zaobchádzanie s neskorým oznámením, chýbajúce ušné štítky (SMR 7 a 8), rok žiadosti Environmentálne obalové hospodárstvo (EMP) 2009 Environmentálne obalové hospodárstvo (EMP) 2010 Environmentálne obalové hospodárstvo (EMP) 2011 Environmentálne obalové hospodárstvo (EMP) 2012 Environmentálne obalové hospodárstvo (EMP) PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 3 172,88 0, ,82 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR , , ,37 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR , ,61 186,00 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR , , ,61 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 9 872, , ,35 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 2 382, ,08 116,31 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 343,30 0,00 343,30 SK L 312/35

11 Certifikácia 2014 Extrapolovaná chyba v EPZF v prípade súboru mimo IACS Krížové plnenie 2014 Nesprávne zaobchádzanie s neskorým oznámením, chýbajúce ušné štítky (SMR 7 a 8), rok žiadosti 2013 Certifikácia 2014 Známa chyba identifikovaná v súbore EPZF IACS Režim jednotnej platby Certifikácia 2012 Neoprávnená pomoc na reštrukturalizáciu v sektore cukru vrátane stiahnutí z trhu 2009 Neoprávnené platby pomoci za lízing EUR 830,81 0,00 830,81 EUR , , ,54 EUR , , ,00 EUR , , ,90 0,00 % EUR , , ,26 L 312/36 SK 2009 Nedostatky v oprávnenosti výdavkov EUR , , , Nedostatky v oprávnenosti výdavkov EUR ,27 558, ,74 _Vrátené sumy 2008 Nedostatky pri zaobchádzaní s nezrovnalosťami 0,00 % EUR ,48 0, ,48

12 vrátane stiahnutí z trhu vrátane stiahnutí z trhu vrátane stiahnutí z trhu 2009 Nedostatky v kontrolnom systéme pre uznávanie organizácií výrobcov 2009 Nedostatky pri schvaľovaní programu/ schvaľovaní výdavkov a nedostatky pri stanovovaní štandardných paušálnych sadzieb pre environmentálne opatrenia OP 2008 & Nedostatky pri schvaľovaní programu/ schvaľovaní výdavkov a nedostatky pri stanovovaní štandardných paušálnych sadzieb pre environmentálne opatrenia OP 2008 & 2009 _Vrátené sumy 2009 Nedostatky pri zaobchádzaní s nezrovnalosťami _Vrátené sumy 2010 Nedostatky pri zaobchádzaní s nezrovnalosťami _Vrátené sumy 2011 Nedostatky pri zaobchádzaní s nezrovnalosťami _Vrátené sumy 2012 Nedostatky pri zaobchádzaní s nezrovnalosťami 0,00 % EUR ,44 0, ,44 0,00 % EUR ,62 0, ,62 0,00 % EUR ,00 0, ,00 0,00 % EUR ,39 0, ,39 0,00 % EUR , , ,37 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR , , ,63 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR , , ,33 SK L 312/37

13 2011 Nedostatky pri schvaľovaní programu/ schvaľovaní výdavkov a nedostatky pri stanovovaní štandardných paušálnych sadzieb pre environmentálne opatrenia OP 2010, 2011 & Nedostatky pri schvaľovaní programu/ schvaľovaní výdavkov a nedostatky pri stanovovaní štandardných paušálnych sadzieb pre environmentálne opatrenia OP 2010, 2011 & Nedostatky pri schvaľovaní programu/ schvaľovaní výdavkov a nedostatky pri stanovovaní štandardných paušálnych sadzieb pre environmentálne opatrenia OP 2010, 2011 & 2012 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR , ,38 0,00 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,83 0, ,83 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,53 0, ,53 L 312/38 SK vrátane stiahnutí z trhu 2014 Nedostatky pri schvaľovaní programu/ schvaľovaní výdavkov a nedostatky pri stanovovaní štandardných paušálnych sadzieb pre environmentálne opatrenia OP 2013 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,75 0, ,75 vrátane stiahnutí z trhu 2009 Nedostatky pri schvaľovaní programu/ schvaľovaní výdavkov a nedostatky pri stanovovaní štandardných paušálnych sadzieb pre environmentálne opatrenia PAUŠÁLNE 5,00 % EUR , , ,55

14 vrátane stiahnutí z trhu vrátane stiahnutí z trhu vrátane stiahnutí z trhu vrátane stiahnutí z trhu vrátane stiahnutí z trhu vrátane stiahnutí z trhu 2010 Nedostatky pri schvaľovaní programu/ schvaľovaní výdavkov a nedostatky pri stanovovaní štandardných paušálnych sadzieb pre environmentálne opatrenia 2011 Nedostatky pri schvaľovaní programu/ schvaľovaní výdavkov a nedostatky pri stanovovaní štandardných paušálnych sadzieb pre environmentálne opatrenia 2012 Nedostatky pri schvaľovaní programu/ schvaľovaní výdavkov a nedostatky pri stanovovaní štandardných paušálnych sadzieb pre environmentálne opatrenia 2008 Nedostatky pri riadení rizika dvojitého financovania 2009 Nedostatky pri riadení rizika dvojitého financovania 2010 Nedostatky pri riadení rizika dvojitého financovania PAUŠÁLNE 5,00 % EUR , , ,30 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR , , ,22 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,85 0, ,85 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR , , ,09 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR , , ,93 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR , , ,38 SK L 312/39

15 vrátane stiahnutí z trhu vrátane stiahnutí z trhu vrátane stiahnutí z trhu 2011 Nedostatky pri riadení rizika dvojitého financovania 2012 Nedostatky pri riadení rizika dvojitého financovania 2013 Nedostatky pri riadení rizika dvojitého financovania PAUŠÁLNE 2,00 % EUR , , ,60 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR , , ,50 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR , , ,35 Spolu ES: EUR , , ,43 FR Nezrovnalosti 2010 Vec č. DAJ2/DPO8492 EUR ,00 0, ,00 L 312/40 SK Nezrovnalosti 2010 Vec č. GXHP EUR 2 920,03 0, ,03 Nezrovnalosti 2010 Vec č. LAIT 02836/TR EUR ,14 0, ,14 Nezrovnalosti 2010 Vec č. OINP EUR ,46 0, ,46

16 Nezrovnalosti 2010 Vec č. TR Nezrovnalosti 2010 Vec č. TR Nezrovnalosti 2010 Prípady, kde sa neuplatnilo pravidlo 50/50 v dôsledku ich neskorého hodnotenia Nezrovnalosti 2010 Prípady neuvedené v tabuľke v prílohe III, alebo uvedené s nesprávnym PACA, čím sa neuplatnilo pravidlo 50/50 Nezrovnalosti 2010 Úroky neuvedené v tabuľke v prílohe III, čím sa neuplatnilo pravidlo 50/50 Nezrovnalosti 2015 Nerešpektovanie dôkladnosti podľa článku 32 ods. 5 nar. 1290/2005 Nezrovnalosti 2010 Predbežné záväzky neprevedené na dlhy do 1 roka od PACA Nezrovnalosti 2010 Neocenené záväzky, čím sa neuplatnilo pravidlo 50/50 Propagačné akcie 2010 Nedostatky pri kontrole výberu vykonávacieho subjektu (súťažné konanie nebolo vhodné) EUR ,13 0, ,13 EUR ,36 0, ,36 EUR 9 569,59 0, ,59 EUR 7 884,99 0, ,99 EUR ,50 0, ,50 EUR ,37 0, ,37 EUR ,42 0, ,42 EUR 6 653,47 0, ,47 PAUŠÁLNE 25,00 % EUR ,79 0, ,79 SK L 312/41

17 Propagačné akcie 2011 Nedostatky pri kontrole výberu vykonávacieho subjektu (súťažné konanie nebolo vhodné) Propagačné akcie 2012 Nedostatky pri kontrole výberu vykonávacieho subjektu (súťažné konanie nebolo vhodné) Propagačné akcie 2013 Nedostatky pri kontrole výberu vykonávacieho subjektu (súťažné konanie nebolo vhodné) PAUŠÁLNE 25,00 % EUR ,46 0, ,46 PAUŠÁLNE 25,00 % EUR ,42 0, ,42 PAUŠÁLNE 25,00 % EUR ,41 0, ,41 Spolu FR: EUR ,54 0, ,54 L 312/42 SK GB Certifikácia 2012 Úpravy týkajúce sa náhrad platobnej agentúre EUR ,00 236, ,58 Oddelená priama pomoc 2014 Chýbajúce vymoženie neoprávnených platieb v rokoch podávania žiadostí 2013 a 2014 (čl. 80 nariadenia č. 1122/2009) EUR ,00 0, ,00 Spolu GB: EUR ,00 236, ,58

18 HU Krížové plnenie 2013 Uplatnenie tolerancie na identifikáciu zvierat, žiadne hodnotenie menej významných prípadov nesúladu, benevolencia v systéme sankcií, prechodné obdobie na nahradenie ušných štítkov, rok žiadostí 2012 Víno investície 2013 Nedostatočná kontrola kritérií oprávnenosti investícií Víno investície 2014 Nedostatočná kontrola kritérií oprávnenosti investícií Víno investície 2015 Nedostatočná kontrola kritérií oprávnenosti investícií Oddelená priama pomoc 2012 Chýbajúci retroaktívny postup Oddelená priama pomoc 2013 Chýbajúci retroaktívny postup Krížové plnenie 2014 Žiadne hodnotenie menej významných prípadov nesúladu, benevolencia v systéme sankcií, prechodné obdobie na nahradenie ušných štítkov, rok žiadostí 2013 Krížové plnenie 2015 Žiadne hodnotenie menej významných prípadov nesúladu, benevolencia v systéme sankcií, prechodné obdobie na nahradenie ušných štítkov, rok žiadostí 2014 EUR ,16 0, ,16 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,53 0, ,53 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,62 0, ,62 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,82 0, ,82 EUR ,41 0, ,41 EUR ,21 0, ,21 EUR ,17 0, ,17 EUR ,41 0, ,41 SK L 312/43

19 Oddelená priama pomoc 2012 Identifikácia parcel za roky podávania žiadostí 2011 a 2012 Oddelená priama pomoc 2013 Identifikácia parcel za roky podávania žiadostí 2011 a 2012 Oddelená priama pomoc 2012 Nedostatky v analýze rizika, roky podávania žiadostí 2011, 2012 a 2013 Oddelená priama pomoc 2013 Nedostatky v analýze rizika, roky podávania žiadostí 2011, 2012 a 2013 Oddelená priama pomoc 2014 Nedostatky v analýze rizika, roky podávania žiadostí 2011, 2012 a 2013 Oddelená priama pomoc 2013 Nedostatky v analýze rizika, roky podávania žiadostí 2012 a 2013 EUR 7 473,33 0, ,33 EUR 7 473,32 0, ,32 EUR ,95 0, ,95 EUR ,84 0, ,84 EUR ,52 0, ,52 EUR ,95 0, ,95 L 312/44 SK Oddelená priama pomoc 2014 Nedostatky v analýze rizika, roky podávania žiadostí 2012 a 2013 EUR ,79 0, ,79 Spolu HU: EUR ,03 0, ,03 IT Certifikácia % nákladov na vymáhanie diskontovaných príliš neskoro EUR ,44 0, ,44

20 Program podpory konzumácie ovocia v školách Program podpory konzumácie ovocia v školách Program podpory konzumácie ovocia v školách 2012 Absencia kontrol v prípade nákladov na komunikáciu 2013 Absencia kontrol v prípade nákladov na komunikáciu 2014 Absencia kontrol v prípade nákladov na komunikáciu Víno reštrukturalizácia 2012 Nesprávne uplatňovanie kontroly podľa článku 79 nariadenia (ES) č. 555/2008 Víno reštrukturalizácia 2013 Nesprávne uplatňovanie kontroly podľa článku 79 nariadenia (ES) č. 555/2008 Víno reštrukturalizácia 2014 Nesprávne uplatňovanie kontroly podľa článku 79 nariadenia (ES) č. 555/2008 Ostatná priama pomoc články 68 až 72 nar. (ES) č. 73/2009 Ostatná priama pomoc články 68 až 72 nar. (ES) č. 73/ Nesprávne uplatňovanie znížení 2013 Nesprávny výpočet znížení PAUŠÁLNE 10,00 % EUR ,43 0, ,43 PAUŠÁLNE 10,00 % EUR ,98 0, ,98 PAUŠÁLNE 10,00 % EUR ,12 0, ,12 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR 851,44 0,00 851,44 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,47 0, ,47 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,05 0, ,05 EUR 6 558,38 0, ,38 EUR 334,77 0,00 334,77 SK L 312/45

21 Program podpory konzumácie ovocia v školách Program podpory konzumácie ovocia v školách Ostatná priama pomoc články 68 až 72 nar. (ES) č. 73/2009 Ostatná priama pomoc články 68 až 72 nar. (ES) č. 73/ Nedodržiavanie ustanovení o verejnom obstarávaní 2013 Nedodržiavanie ustanovení o verejnom obstarávaní 2012 Platba na neoprávnené zvieratá 2013 Platba na neoprávnené zvieratá Certifikácia 2013 Problém s rešpektovaním splatnosti pomoci v lehote piatich pracovných dní Ostatná priama pomoc články 68 až 72 nar. (ES) č. 73/ Nerešpektovaná miera kontrol na mieste a veľkosť vzorky pri kontrole na mieste PAUŠÁLNE 25,00 % EUR ,38 0, ,38 PAUŠÁLNE 25,00 % EUR ,02 0, ,02 EUR 935,59 0,00 935,59 EUR 1 139,51 0, ,51 EUR ,20 0, ,20 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR , , ,82 L 312/46 SK Ostatná priama pomoc články 68 až 72 nar. (ES) č. 73/ Nerešpektovaná miera kontrol na mieste a veľkosť vzorky pri kontrole na mieste PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,40 29, ,92 Ostatná priama pomoc články 68 až 72 nar. (ES) č. 73/ Nerešpektovaná miera kontrol na mieste a veľkosť vzorky pri kontrole na mieste PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,32 0, ,32 Spolu IT: EUR , , ,84

22 NL Nezrovnalosti 2010 Žiadne opatrenie na vymoženie prijaté holandskými orgánmi, pokiaľ ide o nezrovnalosť zistenú pri vyšetrovaní úradu OLAF v roku 2000 EUR ,90 0, ,90 Spolu NL: EUR ,90 0, ,90 PL Certifikácia 2013 Prípady, keď sa PA rozhodla nepristúpiť k vymáhaniu vopred uznané združenia výrobcov vopred uznané združenia výrobcov 2012 Nedostatky pri kľúčových kontrolách, najmä pokiaľ ide o kontroly plánov uznávania a kritérií uznávania 2013 Nedostatky pri kľúčových kontrolách, najmä pokiaľ ide o kontroly plánov uznávania a kritérií uznávania EUR ,11 0, ,11 PAUŠÁLNE 25,00 % EUR , , ,50 PAUŠÁLNE 25,00 % EUR ,12 0, ,12 Spolu PL: EUR , , ,73 PT Ostatná priama pomoc POSEI 2012 Bežná kontrolná činnosť bola financovaná z položky technickej pomoci podprogramu POSEI pre Azorské ostrovy EUR ,73 0, ,73 SK L 312/47

23 Ostatná priama pomoc POSEI Potravinová pomoc v rámci Spoločenstva Potravinová pomoc v rámci Spoločenstva Potravinová pomoc v rámci Spoločenstva 2013 Bežná kontrolná činnosť bola financovaná z položky technickej pomoci podprogramu POSEI pre Azorské ostrovy 2010 Nedostatky kľúčovej kontroly pre následné kontroly (účtovníctvo zásob) od do konca programu pre najodkázanejších v roku Nedostatky kľúčovej kontroly pre následné kontroly (účtovníctvo zásob) od do konca programu pre najodkázanejších v roku Nedostatky kľúčovej kontroly pre následné kontroly (účtovníctvo zásob) od do konca programu pre najodkázanejších v roku 2010 EUR ,00 0, ,00 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,22 0, ,22 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,14 0, ,14 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,97 0, ,97 L 312/48 SK Spolu PT: EUR ,06 0, ,06 RO Krížové plnenie 2011 Absencia analýzy rizika v prípade SMR identifikácie zvierat, SMR 1 a SMR 5 neskontrolované u všetkých poľnohospodárov, žiadne osobitné kritériá pre výber parciel počas kontrol na mieste, rok žiadosti 2012 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,36 25, ,14

24 Krížové plnenie 2012 Absencia analýzy rizika v prípade SMR identifikácie zvierat, SMR 1 a SMR 5 neskontrolované u všetkých poľnohospodárov, žiadne osobitné kritériá pre výber parciel počas kontrol na mieste, rok žiadosti 2012 Krížové plnenie 2013 Absencia analýzy rizika v prípade SMR identifikácie zvierat, SMR 1 a SMR 5 neskontrolované u všetkých poľnohospodárov, žiadne osobitné kritériá pre výber parciel počas kontrol na mieste, rok žiadosti 2012 Ostatná priama pomoc články 68 až 72 nar. (ES) č. 73/2009 Ostatná priama pomoc články 68 až 72 nar. (ES) č. 73/2009 Ostatná priama pomoc články 68 až 72 nar. (ES) č. 73/2009 Ostatná priama pomoc články 68 až 72 nar. (ES) č. 73/2009 Ostatná priama pomoc články 68 až 72 nar. (ES) č. 73/ Zvieratá nezaevidované v registri stáda 2014 Zvieratá nezaevidované v registri stáda PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,30 19, ,89 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,27 874, ,54 EUR 1 121,04 0, ,04 EUR 285,82 0,00 285, Nedostatočné kontroly na mieste PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,29 0, , Nedostatočné kontroly na mieste PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,95 0, , Nedostatočné kontroly na mieste PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,00 0, ,00 SK L 312/49

25 Certifikácia 2010 Chyba v systéme riadenia dlhov v ÚO 2010 v rámci EPZF Certifikácia 2011 Chyba v systéme riadenia dlhov v ÚO 2011 v rámci EPZF Kontrola transakcií 2010 Nedostatky v administratívnom rámci a nedostatočná kvalita kontroly v ÚO 2010 Kontrola transakcií 2011 Nedostatky v administratívnom rámci a nedostatočná kvalita kontroly v ÚO 2011 Kontrola transakcií 2012 Nedostatky v administratívnom rámci a nedostatočná kvalita kontroly v ÚO 2012 EUR 2 776,25 0, ,25 EUR 1 261,10 0, ,10 PAUŠÁLNE 0,50 % EUR ,71 0, ,71 PAUŠÁLNE 0,50 % EUR ,11 0, ,11 PAUŠÁLNE 0,50 % EUR ,10 0, ,10 L 312/50 SK Spolu RO: EUR ,30 919, ,94 SE 2010 Neoprávnené uznanie 0,00 % EUR ,95 0, , Neoprávnené uznanie 0,00 % EUR ,95 0, ,95

26 2010 Nedostatky pri kľúčových kontrolách PAUŠÁLNE 5,00 % EUR , , , Nedostatky pri kľúčových kontrolách PAUŠÁLNE 10,00 % EUR , , , Nedostatky pri kľúčových kontrolách PAUŠÁLNE 5,00 % EUR , , ,43 Spolu SE: EUR , , ,74 SI Krížové plnenie 2013 Nedostatky pri kontrolách na mieste v prípade SMR 1, SMR 16, SMR 17 a SMR 18 a v hodnotiacej tabuľke. RR 2012 Krížové plnenie 2014 Nedostatky pri kontrolách na mieste v prípade SMR 1, SMR 16, SMR 17 a SMR 18 a v hodnotiacej tabuľke. RR 2012 Krížové plnenie 2014 Nedostatky pri kontrolách na mieste v prípade SMR 1, SMR 16, SMR 17 a SMR 18 a v hodnotiacej tabuľke. RR 2013 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR 1 590,84 0, ,84 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR 19,96 0,00 19,96 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,67 0, ,67 SK L 312/51

27 Krížové plnenie 2013 Nedostatky pri kontrolách na mieste v prípade SMR 1, SMR 16, SMR 17 a SMR 18 a v hodnotiacej tabuľke. RR 2014 Krížové plnenie 2015 Nedostatky pri kontrolách na mieste v prípade SMR 1, SMR 16, SMR 17 a SMR 18 a v hodnotiacej tabuľke. RR 2014 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR 8 439,51 0, ,51 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,48 68, ,06 Spolu SI: EUR ,46 68, ,04 SK Krížové plnenie 2012 Nevymedzený dobrý poľnohospodársky a ekologický stav (GAEC), neadekvátna kontrola viacerých SMR, benevolencia sankčného systému v prípade identifikácie zvierat, rok žiadosti 2011 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR , , ,61 L 312/52 SK Krížové plnenie 2013 Nevymedzený dobrý poľnohospodársky a ekologický stav (GAEC), neadekvátna kontrola viacerých SMR, benevolencia sankčného systému v prípade identifikácie zvierat, rok žiadosti 2011 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 2 181,65 11, ,74 Krížové plnenie 2014 Nevymedzený dobrý poľnohospodársky a ekologický stav (GAEC), neadekvátna kontrola viacerých SMR, benevolencia sankčného systému v prípade identifikácie zvierat, rok žiadosti 2011 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 734,05 0,00 734,05

28 Krížové plnenie 2011 Nevymedzený dobrý poľnohospodársky a ekologický stav (GAEC), neadekvátna kontrola viacerých SMR, benevolencia sankčného systému v prípade identifikácie zvierat, rok žiadosti 2012 Krížové plnenie 2012 Nevymedzený dobrý poľnohospodársky a ekologický stav (GAEC), neadekvátna kontrola viacerých SMR, benevolencia sankčného systému v prípade identifikácie zvierat, rok žiadosti 2012 Krížové plnenie 2013 Nevymedzený dobrý poľnohospodársky a ekologický stav (GAEC), neadekvátna kontrola viacerých SMR, benevolencia sankčného systému v prípade identifikácie zvierat, rok žiadosti 2012 Krížové plnenie 2014 Nevymedzený dobrý poľnohospodársky a ekologický stav (GAEC), neadekvátna kontrola viacerých SMR, benevolencia sankčného systému v prípade identifikácie zvierat, rok žiadosti 2012 Krížové plnenie 2012 Nevymedzený dobrý poľnohospodársky a ekologický stav (GAEC), neadekvátna kontrola viacerých SMR, benevolencia sankčného systému v prípade identifikácie zvierat, rok žiadosti 2013 Krížové plnenie 2013 Nevymedzený dobrý poľnohospodársky a ekologický stav (GAEC), neadekvátna kontrola viacerých SMR, benevolencia sankčného systému v prípade identifikácie zvierat, rok žiadosti 2013 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 2 995,21 0, ,21 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 534,75 0,00 534,75 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,62 0, ,62 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 798,08 0,00 798,08 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 965,25 0,00 965,25 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 985,39 0,00 985,39 SK L 312/53

29 Krížové plnenie 2014 Nevymedzený dobrý poľnohospodársky a ekologický stav (GAEC), neadekvátna kontrola viacerých SMR, benevolencia sankčného systému v prípade identifikácie zvierat, rok žiadosti 2013 Mena Suma Odpočty Finančný vplyv EUR , , ,49 Rozpočtová položka: 6711 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,43 0, ,43 Spolu SK: EUR , , ,13 BE Certifikácia 2014 Známa chyba v súbore EPFRV IACS EUR ,01 48, ,15 L 312/54 SK Certifikácia 2014 NCH v prípade súboru EPFRV mimo IACS EUR ,41 0, ,41 Certifikácia 2014 NCH v prípade súboru EPFRV IACS EUR ,10 223, ,68 Krížové plnenie 2013 Obmedzený rozsah kontrol SMR 1, 2, 4 a 5, žiadne následné opatrenia pri menej závažnom nedodržaní, nedostatočná analýza rizika pri kontrolách veterinárnymi službami, rok žiadosti 2012 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,41 0, ,41

30 BG Krížové plnenie 2014 Obmedzený rozsah kontrol SMR 1, 2, 4 a 5, žiadne následné opatrenia pri menej závažnom nedodržaní, nedostatočná analýza rizika pri kontrolách veterinárnymi službami, rok žiadosti 2012 Krížové plnenie 2013 Obmedzený rozsah kontrol SMR 1, 2, 4 a 5, žiadne následné opatrenia pri menej závažnom nedodržaní, nedostatočná analýza rizika pri kontrolách veterinárnymi službami, rok žiadosti 2013 Krížové plnenie 2014 Obmedzený rozsah kontrol SMR 1, 2, 4 a 5, žiadne následné opatrenia pri menej závažnom nedodržaní, nedostatočná analýza rizika pri kontrolách veterinárnymi službami, rok žiadosti 2013 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR 280,00 0,00 280,00 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR 1,07 0,00 1,07 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,55 0, ,55 Spolu BE: EUR ,41 272, ,13 os 1 opatrenia s paušálnou podporou os 1 opatrenia s paušálnou podporou 2015 Chýbajúca kontrola požiadavky, aby polosamozásobiteľské podniky uvádzali časť svojej výroby na trh 2013 Chýbajúca kontrola požiadavky, aby polosamozásobiteľské podniky uvádzali časť svojej výroby na trh PAUŠÁLNE 10,00 % EUR ,42 0, ,42 PAUŠÁLNE 10,00 % EUR ,63 0, ,63 SK L 312/55

31 os 1 opatrenia s paušálnou podporou 2014 Chýbajúca kontrola požiadavky, aby polosamozásobiteľské podniky uvádzali časť svojej výroby na trh 2011 Preferenčná cena elektrickej energie nezahrnutá v kontrole na zabránenie dvojitému financovaniu 2012 Preferenčná cena elektrickej energie nezahrnutá v kontrole na zabránenie dvojitému financovaniu 2013 Preferenčná cena elektrickej energie nezahrnutá v kontrole na zabránenie dvojitému financovaniu PAUŠÁLNE 10,00 % EUR ,82 0, ,82 EUR ,22 0, ,22 EUR ,38 0, ,38 EUR ,00 0, ,00 Spolu BG: EUR ,47 0, ,47 L 312/56 SK DE Certifikácia 2013 Finančné chyby zistené certifikačným orgánom EUR 977,11 0,00 977,11 Certifikácia 2014 Finančné chyby zistené certifikačným orgánom EUR 708,76 0,00 708,76

32 Certifikácia 2012 Finančné chyby zistené CO EUR 496,49 0,00 496,49 Spolu DE: EUR 2 182,36 0, ,36 DK Certifikácia 2012 NCH EPFRV Certifikácia 2014 Chyba zistená počas opakovaných kontrol na mieste v súbore EPFRV mimo IACS Certifikácia 2014 Chyby zistené počas opakovaných kontrol na mieste v súbore EPFRV IACS Certifikácia 2013 Finančné chyby zistené pri hodnotení súladu v prípade súboru EPFRV mimo IACS Certifikácia 2013 NCH v prípade súboru EPFRV mimo IACS Certifikácia 2014 NCH v prípade súboru EPFRV mimo IACS EUR , , ,23 EUR 2,01 0,00 2,01 EUR 93,35 0,00 93,35 EUR 126,37 3,35 123,02 EUR , , ,87 EUR , , ,05 SK L 312/57

33 Certifikácia 2012 Nevymožené finančné chyby z ÚO 2012 EUR 105,59 0,63 104,96 Spolu DK: EUR , , ,49 ES Krížové plnenie 2012 Nedostatky v účinnosti kontrol na mieste, čiastočné pokrytie 7 SMR, nesprávne zaobchádzanie s neskorým oznámením, chýbajúce ušné štítky (SMR 7 a 8), rok žiadosti 2011 Krížové plnenie 2013 Nedostatky v účinnosti kontrol na mieste, čiastočné pokrytie 7 SMR, nesprávne zaobchádzanie s neskorým oznámením, chýbajúce ušné štítky (SMR 7 a 8), rok žiadosti 2011 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,80 0, ,80 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,42 0, ,42 L 312/58 SK Krížové plnenie 2012 Nedostatky v účinnosti kontrol na mieste, čiastočné pokrytie 7 SMR, nesprávne zaobchádzanie s neskorým oznámením, chýbajúce ušné štítky (SMR 7 a 8), rok žiadosti 2012 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 5,43 0,00 5,43 Krížové plnenie 2013 Nedostatky v účinnosti kontrol na mieste, čiastočné pokrytie 7 SMR, nesprávne zaobchádzanie s neskorým oznámením, chýbajúce ušné štítky (SMR 7 a 8), rok žiadosti 2012 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,45 0, ,45

34 Certifikácia 2013 Zostávajúce opravy v prípade súboru EPFRV mimo IACS z predchádzajúcich rokov Certifikácia 2013 Chyby zistené pri hodnotení vecnej správnosti EPFRV mimo IACS NCH Certifikácia 2012 Extrapolovaná chyba v EPFRV v prípade súboru mimo IACS 2009 O125: kontroly oprávnenosti projektov v rámci O125 boli neuspokojivé 2012 O125: kontroly oprávnenosti projektov v rámci O125 boli neuspokojivé 2010 Nedostatky v O123: kritéria výberu; posúdenie primeranosti nákladov; overovanie kritérií pre MSP Nedostatky v O123: kritéria výberu; posúdenie primeranosti nákladov; overovanie kritérií pre MSP. EUR , ,84 12,83 EUR , , ,58 EUR , , ,34 PAUŠÁLNE 10,00 % EUR 5 995,99 0, ,99 PAUŠÁLNE 10,00 % EUR ,41 0, ,41 PAUŠÁLNE 10,00 % EUR 2 758, , ,64 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 5 565,88 0, ,88 SK L 312/59

35 2011 Nedostatky v O123: kritéria výberu; posúdenie primeranosti nákladov; overovanie kritérií pre MSP Nedostatky v O123: kritéria výberu; posúdenie primeranosti nákladov; overovanie kritérií pre MSP Nedostatky v O123: kritéria výberu; posúdenie primeranosti nákladov; overovanie kritérií pre MSP Nedostatky v O123: kritéria výberu; posúdenie primeranosti nákladov; overovanie kritérií pre MSP. PAUŠÁLNE 10,00 % EUR ,31 0, ,31 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,64 0, ,64 PAUŠÁLNE 10,00 % EUR ,12 0, ,12 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,90 0, ,90 L 312/60 SK 2013 Nedostatky v O123: kritéria výberu; posúdenie primeranosti nákladov; overovanie kritérií pre MSP. PAUŠÁLNE 10,00 % EUR ,32 0, ,32 Investície EPFRV v rámci rozvoja vidieka súkromní príjemcovia 2014 Nedostatky v O123: kritéria výberu; posúdenie primeranosti nákladov; overovanie kritérií pre MSP. PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,36 0, ,36

36 FI GB Investície EPFRV v rámci rozvoja vidieka súkromní príjemcovia 2014 Nedostatky v O123: kritéria výberu; posúdenie primeranosti nákladov; overovanie kritérií pre MSP. PAUŠÁLNE 10,00 % EUR ,10 0, ,10 Spolu ES: EUR , , ,52 os 4 LEADER 2012 Nedostatky pri overovaní primeranosti nákladov v opatrení 413 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,19 0, ,19 Spolu FI: EUR ,19 0, ,19 os 4 LEADER os 4 LEADER 2013 Chýbajúce adekvátne kontroly dvojitého financovania (kľúčové kontroly) 2013 Chýbajúce kontroly oprávnenosti nákladov na operáciu (kľúčové kontroly) EUR 3 008,34 0, ,34 EUR ,57 0, ,57 Spolu GB: EUR ,91 0, ,91 SK L 312/61

37 IE Certifikácia 2014 Známe chyby identifikované v súbore EPFRV IACS IT Certifikácia 2014 Známe chyby identifikované v súbore EPFRV mimo IACS EUR 4 006,11 0, ,11 EUR 7 553,44 62, ,13 Spolu IE: EUR ,55 62, ,24 osi 1 a 3 ostatné 2011 Počet chýb v súboroch v dôsledku slabého kontrolného systému 2012 Počet chýb v spisoch v dôsledku slabého kontrolného systému PAUŠÁLNE 5,00 % EUR , , ,29 EUR ,86 0, ,86 L 312/62 SK 2012 Počet chýb v spisoch v dôsledku slabého kontrolného systému PAUŠÁLNE 5,00 % EUR , , , Počet chýb v spisoch v dôsledku slabého kontrolného systému PAUŠÁLNE 5,00 % EUR , , ,46

38 os Analýza rizík v rámci kontrol na mieste nebola správne aktualizovaná 2008 Analýza rizík v rámci kontrol na mieste nebola správne aktualizovaná 2009 Analýza rizík v rámci kontrol na mieste nebola správne aktualizovaná 2010 Analýza rizík v rámci kontrol na mieste nebola správne aktualizovaná 2011 Analýza rizík v rámci kontrol na mieste nebola správne aktualizovaná 2012 Analýza rizík v rámci kontrol na mieste nebola správne aktualizovaná 2013 Analýza rizík v rámci kontrol na mieste nebola správne aktualizovaná PAUŠÁLNE 2,00 % EUR 9 065, , ,82 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR 407,39 0,00 407,39 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR 4 029,20 588, ,19 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR , , ,17 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR , , ,22 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR , , ,01 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR , , ,98 SK L 312/63

39 Investície EPFRV v rámci rozvoja vidieka súkromní príjemcovia os Analýza rizík v rámci kontrol na mieste nebola správne aktualizovaná 2007 Primeranosť nákladov nebola riadne posúdená 2009 Primeranosť nákladov nebola riadne posúdená 2010 Primeranosť nákladov nebola riadne posúdená 2011 Primeranosť nákladov nebola riadne posúdená PAUŠÁLNE 2,00 % EUR , , ,13 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 2 727,89 0, ,89 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 1 470,04 0, ,04 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 6 621,14 0, ,14 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 9 733,10 0, ,10 L 312/64 SK 2012 Primeranosť nákladov nebola riadne posúdená PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,91 0, , Primeranosť nákladov nebola riadne posúdená PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,29 0, ,29

40 Investície EPFRV v rámci rozvoja vidieka súkromní príjemcovia 2014 Primeranosť nákladov nebola riadne posúdená PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,08 0, ,08 Spolu IT: EUR , , ,32 MT Certifikácia 2014 Finančné chyby zistené pri hodnotení súladu súboru EPFRV mimo IACS a známe chyby v prípade záloh a zábezpek v rámci výdavkov z EPFRV NL EUR ,00 0, ,00 Spolu MT: EUR ,00 0, ,00 Investície EPFRV v rámci rozvoja vidieka verejní príjemcovia 2013 Vylúčenie výdavkov v dôsledku nedostatkov v obstarávaní 2014 Nedostatky v kontrolách verejného obstarávania Oprava založená na prepočítaní miery chybovosti 2013 Nedostatky týkajúce v kontrolách verejného obstarávania založené na prepočítaní miery chybovosti EXTRAPO LOVANÉ EXTRAPO LOVANÉ EUR ,00 0, ,00 0,81 % EUR ,34 0, ,34 0,81 % EUR ,26 328, ,57 SK L 312/65

41 PT Investície EPFRV v rámci rozvoja vidieka verejní príjemcovia 2014 Nedostatky v kontrolách primeranosti nákladov Oprava uplatnená na 52,26 % výdavkov 2013 Nedostatky v kontrolách primeranosti nákladov Oprava uplatnená na 52,26 % výdavkov PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,04 0, ,04 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR , , ,46 Spolu NL: EUR , , ,41 Investície EPFRV v rámci rozvoja vidieka súkromní príjemcovia 2010 Nedostatočné hodnotenie primeranosti investičných nákladov PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,48 0, ,48 L 312/66 SK Investície EPFRV v rámci rozvoja vidieka súkromní príjemcovia 2011 Nedostatočné hodnotenie primeranosti investičných nákladov PAUŠÁLNE 5,00 % EUR , , ,85 Investície EPFRV v rámci rozvoja vidieka súkromní príjemcovia 2012 Nedostatočné hodnotenie primeranosti investičných nákladov PAUŠÁLNE 5,00 % EUR , , ,97 Investície EPFRV v rámci rozvoja vidieka súkromní príjemcovia 2013 Nedostatočné hodnotenie primeranosti investičných nákladov PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,44 0, ,44

42 Investície EPFRV v rámci rozvoja vidieka súkromní príjemcovia 2014 Nedostatočné hodnotenie primeranosti investičných nákladov PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,00 0, ,00 Spolu PT: EUR , , ,74 RO Krížové plnenie 2013 Absencia analýzy rizika v prípade SMR identifikácie zvierat, SMR 1 a SMR 5 neskontrolované u všetkých poľnohospodárov, žiadne osobitné kritériá pre výber parciel počas kontrol na mieste, rok žiadosti 2012 Certifikácia 2010 NCH v prípade súboru EPFRV mimo IACS, ÚO 2010 Certifikácia 2011 NCH v prípade súboru EPFRV mimo IACS, ÚO 2011 Krížové plnenie 2012 Žiadna kontrola minimálnych požiadaviek na používanie prípravkov na ochranu rastlín a neúčinné kontroly minimálnych požiadaviek na používanie hnojív, rok žiadosti 2011 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,09 0, ,09 EUR , , ,00 EUR , , ,86 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,50 0, ,50 SK L 312/67

43 Krížové plnenie 2013 Žiadna kontrola minimálnych požiadaviek na používanie prípravkov na ochranu rastlín a neúčinné kontroly minimálnych požiadaviek na používanie hnojív, rok žiadosti 2011 Krížové plnenie 2013 Žiadna kontrola minimálnych požiadaviek na používanie prípravkov na ochranu rastlín a neúčinné kontroly minimálnych požiadaviek na používanie hnojív, rok žiadosti 2012 Krížové plnenie 2014 Žiadna kontrola minimálnych požiadaviek na používanie prípravkov na ochranu rastlín a neúčinné kontroly minimálnych požiadaviek na používanie hnojív, rok žiadosti 2013 os 2 ( , opatrenia týkajúce sa plochy) PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,06 0, ,06 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,57 0, ,57 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,48 0, , Nedodržanie päťročného záväzku v prípade agroenvironmentálneho opatrenia EUR , , ,89 L 312/68 SK os 2 ( , opatrenia týkajúce sa plochy) 2011 Nedodržanie päťročného záväzku v prípade agroenvironmentálneho opatrenia EUR , , ,43 os 2 ( , opatrenia týkajúce sa plochy) 2012 Nedodržanie päťročného záväzku v prípade agroenvironmentálneho opatrenia EUR , , ,52

44 osi 1 a 3 ostatné 2012 Nedostatky v týchto oblastiach: umelé podmienky 2009 Nedostatky v týchto oblastiach: umelé podmienky a overovanie primeranosti nákladov a výberové kritériá 2010 Nedostatky v týchto oblastiach: umelé podmienky a overovanie primeranosti nákladov a výberové kritériá 2011 Nedostatky v týchto oblastiach: umelé podmienky a overovanie primeranosti nákladov a výberové kritériá 2012 Nedostatky v týchto oblastiach: umelé podmienky a overovanie primeranosti nákladov a výberové kritériá 2013 Nedostatky v týchto oblastiach: umelé podmienky a overovanie primeranosti nákladov a výberové kritériá PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,96 0, ,96 PAUŠÁLNE 25,00 % EUR ,85 0, ,85 PAUŠÁLNE 25,00 % EUR ,57 0, ,57 PAUŠÁLNE 25,00 % EUR ,52 0, ,52 PAUŠÁLNE 25,00 % EUR ,54 0, ,54 PAUŠÁLNE 25,00 % EUR ,96 0, ,96 Spolu RO: EUR , , ,80 SK L 312/69

45 SI Krížové plnenie 2013 Nedostatky pri kontrolách na mieste v prípade SMR 1, SMR 16, SMR 17 a SMR 18 a v hodnotiacej tabuľke. RR 2012 Krížové plnenie 2014 Nedostatky pri kontrolách na mieste v prípade SMR 1, SMR 16, SMR 17 a SMR 18 a v hodnotiacej tabuľke. RR 2012 Krížové plnenie 2014 Nedostatky pri kontrolách na mieste v prípade SMR 1, SMR 16, SMR 17 a SMR 18 a v hodnotiacej tabuľke. RR 2013 Krížové plnenie 2015 Nedostatky pri kontrolách na mieste v prípade SMR 1, SMR 16, SMR 17 a SMR 18 a v hodnotiacej tabuľke. RR 2014 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,41 0, ,41 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR 151,64 0,00 151,64 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,29 0, ,29 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,26 0, ,26 Spolu SI: EUR ,32 0, ,32 L 312/70 SK SK Certifikácia 2014 Finančné schválenie účtov, najpravdepodobnejšia chyba (súbor EPFRV mimo IACS) EUR ,56 0, ,56 Krížové plnenie 2012 Nevymedzený dobrý poľnohospodársky a ekologický stav (GAEC), neadekvátna kontrola viacerých SMR, benevolencia sankčného systému v prípade identifikácie zvierat, rok žiadosti 2011 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,88 0, ,88

46 Krížové plnenie 2013 Nevymedzený dobrý poľnohospodársky a ekologický stav (GAEC), neadekvátna kontrola viacerých SMR, benevolencia sankčného systému v prípade identifikácie zvierat, rok žiadosti 2011 Krížové plnenie 2014 Nevymedzený dobrý poľnohospodársky a ekologický stav (GAEC), neadekvátna kontrola viacerých SMR, benevolencia sankčného systému v prípade identifikácie zvierat, rok žiadosti 2011 Krížové plnenie 2012 Nevymedzený dobrý poľnohospodársky a ekologický stav (GAEC), neadekvátna kontrola viacerých SMR, benevolencia sankčného systému v prípade identifikácie zvierat, rok žiadosti 2012 Krížové plnenie 2013 Nevymedzený dobrý poľnohospodársky a ekologický stav (GAEC), neadekvátna kontrola viacerých SMR, benevolencia sankčného systému v prípade identifikácie zvierat, rok žiadosti 2012 Krížové plnenie 2014 Nevymedzený dobrý poľnohospodársky a ekologický stav (GAEC), neadekvátna kontrola viacerých SMR, benevolencia sankčného systému v prípade identifikácie zvierat, rok žiadosti 2012 Krížové plnenie 2013 Nevymedzený dobrý poľnohospodársky a ekologický stav (GAEC), neadekvátna kontrola viacerých SMR, benevolencia sankčného systému v prípade identifikácie zvierat, rok žiadosti 2013 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 4 718,01 0, ,01 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 41,95 0,00 41,95 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 24,22 0,00 24,22 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR ,81 0, ,81 PAUŠÁLNE 5,00 % EUR 1 195,01 0, ,01 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR 17,66 0,00 17,66 SK L 312/71

47 Krížové plnenie 2014 Nevymedzený dobrý poľnohospodársky a ekologický stav (GAEC), neadekvátna kontrola viacerých SMR, benevolencia sankčného systému v prípade identifikácie zvierat, rok žiadosti 2013 Mena Suma Odpočty Finančný vplyv EUR , , ,44 PAUŠÁLNE 2,00 % EUR ,34 0, ,34 Spolu SK: EUR ,54 0, ,54 L 312/72 SK