: ORION TOTÁLNÍ OCHRANA PŘED MOLY KOLÍČEK PROTI ŠATNÍM MOLŮM - VŮNĚ

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download ": ORION TOTÁLNÍ OCHRANA PŘED MOLY KOLÍČEK PROTI ŠATNÍM MOLŮM - VŮNĚ"

Prepis

1 ORION TOTÁLNÍ OCHRANA PŘED MOLY KOLÍČEK PROTI ŠATNÍM MOLŮM - VŮNĚ LEVANDULE Dátum vydania: Dátum spracovania: Znenie: 0.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Názov produktu Výrobný kód Typ produktu : Zmesi : MOLŮM - VŮNĚ LEVANDULE : RF ORION TLA-g RF : Biocídne 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Relevantné identifikované použitia Použitie látky/zmesi : Přípravek proti molům Použitia, pred ktorými sa varuje K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov Dodávateľ GRUPO AC MARCA, S.L. Avda. Carrilet, L'Hospitalet de Llobregat Barcelona - SPAIN T F Rozvádzač AC MARCA Slovakia s.r.o. Ružová dolina 6, Bratislava IÈO: SLOVAKIA T 02/ Rozvádzač AC MARCA Czech Republic s.r.o. Přišimasy 124; Český Brod CZECH REPUBLIC T F cz.cz Núdzové telefónne číslo Číslo pohotovosti : 0(33) Krajina Organizácia/Spoločnosť Adresa Číslo pohotovosti Komentár Slovensko Národné toxikologické informačné centrum Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 3 Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2 Limbová Bratislava Vážne poškodenie/podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2 Senzibilizácie kože, kategória 1 Nebezpečné pre vodné prostredie akútne nebezpečenstvo, kategória 1 H226 H315 H319 H317 H400 Nebezpečné pre vodné prostredie chronické nebezpečenstvo, kategória 1 H410 Úplné znenie vyhlásenia H: pozri kapitolu Nežiaduce fyzikochemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie SK (slovensky) 1/14

2 2.2. Prvky označovania Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] Uviesť dodatočné značenieuviesť dodatočnú(é) klasifikáciu (e) Výstražné piktogramy (CLP) : Výstražné slovo (CLP) Nebezpečné obsahové látky Výstražné upozornenia (CLP) Bezpečnostné upozornenia (CLP) Dodatkové vety : Pozor GHS02 GHS07 GHS09 : Geraniol; Cineole; Linalool; P-Menta-1,8-dieno : H226 - Horľavá kvapalina a pary H315 - Dráždi kožu H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami : P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/ P301+P312 - PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára, tel (24h denně) P501 - Zneškodnite obsah a nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, pokiaľ obsah nie je celkom spotrebovaný : Nepožívať Biocídne aktívne látky (TP18/XX): 0,88% Transfluthrin Biocídne aktívne látky (TP18/XX): 0,70% Geraniol 2.3. Iná nebezpečnosť Ostatné nebezpečenstvá, ktoré si nevyžadujú klasifikáciu : Žiadne za normálnych podmienok. ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 3.1. Látky Neuplatňuje sa 3.2. Zmesi Názov Identifikátor produktu % klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] Propyleneglycol-n-propylether (č. CAS) (č.v ES) (REACH čís) Linalyl acetate (č. CAS) (č.v ES) (2-methoxymethylethoxy)propanol látka s expozičným limitom Spoločenstva v pracovnom prostredí (č. CAS) (č.v ES) (REACH čís) Hexyl acetate (č. CAS) (č.v ES) Benzyl acetate (č. CAS) (č.v ES) ,6-dimethyloct-7-en-2-ol (č. CAS) (č.v ES) Linalool (č. CAS) (č.v ES) Cineole (č. CAS) (č.v ES) methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether látka s expozičným limitom Spoločenstva v pracovnom prostredí (č. CAS) (č.v ES) (č. Indexu) Allyl (cyclohexyloxy) acetate (Tetramiran) (č. CAS) (č.v ES) Flam. Liq. 3, H226 Eye Irrit. 2, H Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H Neklasifikovaný 3-5 Flam. Liq. 3, H226 Aquatic Chronic 2, H Aquatic Chronic 3, H Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H Flam. Liq. 3, H226 Skin Sens. 1B, H Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Chronic 3, H SK (slovensky) 2/14

3 2,3,5,6-tetrafluorobenzyl trans-2-(2,2-dichlorovinyl)-3,3- dimethylcyclopropanecarboxylate (č. CAS) (č.v ES) (č. Indexu) Geraniol (č. CAS) (č.v ES) Butylated hydroxytoluene (č. CAS) (č.v ES) P-Menta-1,8-dieno (č. CAS) (č.v ES) [3R-(3a,3aß,7ß,8aa)]-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8- tetramethyl-1h-3a,7-methanoazulene (č. CAS) (č.v ES) ,5-1 Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Acute 1, H400 (M=1000) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000) 0,5-1 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 0,3-0,5 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 0,2-0,3 Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 < 0,1 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 Úplné znenie viet H: pozri oddiel 16 ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 4.1. Opis opatrení prvej pomoci Všeobecné opatrenia prvej pomoci Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami Opatrenia prvej pomoci po požití : Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc (ukážte štítok ak je to možné). : Postihnutú osobu nechajte nadýchať sa čerstvého vzduchu. Nechajte obeť oddychovať. : Pokožku umyte veľkým množstvom mydlovej vody. Poraďte sa s lekárom v prípade nevoľnosti alebo rozšíreného podráždenia. : PO ZASIAHNUTÍ OČÍ : Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak sa používajú kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva : Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. : Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte núdzovú lekársku pomoc Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené Symptómy/účinky : Nepovažuje sa za nebezpečný za normálnych užívateľských podmienok Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia Aktualizované informácie o zložení boli zaslané Národnému toxikologickému informačnému centru. telefón: mobil: Nikdy nič nevkladajte do úst osobám v bezvedomí. ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 5.1. Hasiace prostriedky Vhodný hasiaci prostriedok Nevhodné hasiace prostriedky : Pena. Oxid dusičitý. Piesok. Suchý prášok. Vodný sprej. : Nepoužívajte ťažký prúd pary Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 5.3. Rady pre požiarnikov Protipožiarne opatrenia Ochrana pri hasení požiaru Iné informácie : Vyhýbajte sa tomu, aby bola odpadová voda použitá na hasenie požiaru, ktorý kontaminuje životné prostredie. Dávajte pozor pri hasení akéhokoľvek chemického požiaru. : Vystavené kontajnery ochlaďte rozprášením vody alebo vodnou hmlou. Neprenikajte do ohnivej oblasti bez ochranných prostriedkov vrátane dýchacieho prístroja. : Pri požiari sa vyskytne nabezpečný dym. ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy Všeobecné opatrenia : Venujte špeciálnu pozornosť, aby ste sa vyhli nábojom zo statickej elektriny. Odstráňte akýkoľvek zdroj vznietenia. Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom. Zákaz fajčenia Pre iný ako pohotovostný personál Núdzové plány Pre pohotovostný personál Núdzové plány : Evakuujte osoby, ktorých prítomnosť nie je na mieste potrebná. : Čistiacim tímom poskytnite adekvátnu ochranu. Vyvetrajte priestor Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Ak sa výrobok dostane do kanalizácie alebo do úžitkovej vody, oznámte to úradom. Zabráňte prieniku produktu do odkvapov a nádrží s pitnou vodou SK (slovensky) 3/14

4 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie Čistiace procesy 6.4. Odkaz na iné oddiely Viď 8. ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility Podmienky skladovania Nekompatibilné materiály 7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 8.1. Kontrolné parametre 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether ( ) : Zozbierajte uniknutý produkt. Uchovávajte oddelene od iných materiálov. Nasiaknite mláky inertnými pevnými látkami ako sú hlina alebo kremencová hlina ihneď ako je to možné. : Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom. Zákaz fajčenia. Používať elektrické/vetracie/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. Používajte iba neiskriace prístroje. Dodržujte vhodné postupy uzemnenia aby ste sa vyhli akejkoľvek statickej elektrine. Zabezpečte dobré vetranie v mieste procesu, aby sa zabránilo tvoreniu výparov. Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. S prázdnymi kontajnermi manipulujte s obozretnosťou, pretože zvyškové pary sú vznetlivé. Ruky a ďalšiu vystavenú časť tela si umyte jemným mydlom a vodou prv, než začnete jesť, piť, fajčiť a prv, než odídete z práce. : Zabráňte kontaktu s vodou. Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie. Uchovajte iba v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste. Uchovajte v ohňuvzdornom prostredí. : Zdroje tepla. Priame slnečné lúče. Zdroje vzplanutia. EU Miestny názov 1-Methoxypropanol-2 EU IOELV TWA (mg/m³) 375 mg/m³ EU IOELV TWA (ppm) 100 ppm EU IOELV STEL (mg/m³) 568 mg/m³ EU IOELV STEL (ppm) 150 ppm EU Poznámky Skin Belgicko Miestny názov 1-Méthoxy-2-propanol # 1-Methoxy-2-propanol Belgicko Hraničná hodnota (mg/m³) 375 mg/m³ Belgicko Hraničná hodnota (ppm) 100 ppm Belgicko Krátkodobá hodnota (mg/m³) 568 mg/m³ Belgicko Krátkodobá hodnota (ppm) 150 ppm Belgicko Poznámka (BE) D: La mention D signifie que la résorption de l agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l agent dans l air. # De vermelding D betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. Francúzsko Miestny názov Ether méthylique du propylène-glycol (1-Méthoxy-2- propanol) Francúzsko VME (mg/m³) 188 mg/m³ Francúzsko VME (ppm) 50 ppm Francúzsko VLE (mg/m³) 375 mg/m³ Francúzsko VLE (ppm) 100 ppm Francúzsko Poznámka (FR) Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Nemecko Miestny názov 1-Methoxy-2-propanol Nemecko TRGS 900 Limit pre pracovné prostredie (mg/m³) 370 mg/m³ Nemecko TRGS 900 Limit pre pracovné prostredie (ppm) 100 ppm Nemecko Poznámka (TRGS 900) DFG,EU,Y Portugalsko Miestny názov 1-Metoxi-2-propanol (PGME) Portugalsko OEL TWA (ppm) 50 ppm Portugalsko OEL STEL (ppm) 100 ppm SK (slovensky) 4/14

5 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether ( ) Slovinsko Miestny názov 1-metoksi-2-propanol (propilenglikolmonometil eter) Slovinsko OEL TWA (mg/m³) 375 Slovinsko OEL TWA (ppm) 100 ppm Slovinsko KTV factor SL 1,5 Španielsko Miestny názov 1-Metoxipropan-2-ol (Éter 1-metílico de propilenglicol) Španielsko VLA-ED (mg/m³) 375 mg/m³ Španielsko VLA-ED (ppm) 100 ppm Španielsko VLA-EC (mg/m³) 568 mg/m³ Španielsko VLA-EC (ppm) 150 ppm Španielsko Poznámky Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante. Para más información véase el Apartado 5 de este documento), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (ver Anexo C. Bibliografía). Los estados miembros disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para su transposición a los valores límites de cada país miembro. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores adoptados por el país). Veľká Británia Miestny názov 1-Methoxypropan-2-ol Veľká Británia WEL TWA (mg/m³) 375 mg/m³ Veľká Británia WEL TWA (ppm) 100 ppm Veľká Británia WEL STEL (mg/m³) 560 mg/m³ Veľká Británia WEL STEL (ppm) 150 ppm Veľká Británia Poznámka (WEL) Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity) Švajčiarsko Miestny názov 1-Methoxypropanol-2 (PGME) Švajčiarsko VME (mg/m³) 360 mg/m³ 360 mg/m³ 360 mg/m³ Švajčiarsko VME (ppm) 100 ppm 100 ppm 100 ppm Švajčiarsko VLE (mg/m³) 720 mg/m³ 720 mg/m³ 720 mg/m³ Švajčiarsko VLE (ppm) 200 ppm 200 ppm 200 ppm KT HU Švajčiarsko Poznámka (CH) B SSC - ZNS, Auge 2-methoxypropanol ( ) Nemecko Miestny názov 2-Methoxypropanol Nemecko TRGS 900 Limit pre pracovné prostredie (mg/m³) 19 mg/m³ Nemecko TRGS 900 Limit pre pracovné prostredie (ppm) 5 ppm Nemecko Poznámka (TRGS 900) DFG,H,Z Slovinsko Miestny názov 2-metoksipropanol Slovinsko OEL TWA (mg/m³) 75 Slovinsko OEL TWA (ppm) 20 ppm Slovinsko KTV factor SL 4 Španielsko Miestny názov 2-Metoxipropanol (Éter 2-metílico de propilenglicol) Španielsko VLA-ED (mg/m³) 19 mg/m³ Španielsko VLA-ED (ppm) 5 ppm SK (slovensky) 5/14

6 2-methoxypropanol ( ) Španielsko Poznámky TR1B (Cuando las pruebas utilizadas para la clasificación procedan principalmente de datos en animales). Švajčiarsko Miestny názov 2-Methoxypropanol-1 Švajčiarsko VME (mg/m³) 19 mg/m³ Švajčiarsko VME (ppm) 5 ppm Švajčiarsko VLE (mg/m³) 152 mg/m³ Švajčiarsko VLE (ppm) 40 ppm KT HU Švajčiarsko Poznámka (CH) H R1BF R1BD SSB - ReproM Butylated hydroxytoluene ( ) Belgicko Miestny názov 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tertbutyl-4-methylfenol (damp en aërosol) Belgicko Hraničná hodnota (mg/m³) 2 mg/m³ Francúzsko Miestny názov 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol Francúzsko VME (mg/m³) 10 mg/m³ Francúzsko Poznámka (FR) Valeurs recommandées/admises Nemecko Miestny názov 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol Nemecko TRGS 900 Limit pre pracovné prostredie (mg/m³) 10 mg/m³ E (mg/m3) Nemecko Poznámka (TRGS 900) DFG,Y,11 Portugalsko Miestny názov Hidroxitoluenobutilado (2,6-Di-terc-butil-p-cresol) (BHT) Portugalsko OEL TWA (mg/m³) 2 mg/m³ FIV (Fração inalável e vapor) Španielsko Miestny názov 2,6-Diterc-butil-p-cresol Španielsko VLA-ED (mg/m³) 10 mg/m³ Veľká Británia Miestny názov 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol Veľká Británia WEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ Švajčiarsko Miestny názov Butylhydroxytoluol (BHT) Švajčiarsko VME (mg/m³) 10 mg/m³ 10 mg/m³ Švajčiarsko VLE (mg/m³) 40 mg/m³ 40 mg/m³ Švajčiarsko Poznámka (CH) e(mg/m^3) - C1B* SSC - Leber - *Kein erhöhtes s Krebsrisiko bei Einhalten des MAK-Werts Benzyl acetate ( ) Belgicko Miestny názov Acétate de benzyle # Benzylacetaat Belgicko Hraničná hodnota (mg/m³) 62 mg/m³ Belgicko Hraničná hodnota (ppm) 10 ppm Portugalsko Miestny názov Acetato de benzilo Portugalsko OEL TWA (ppm) 10 ppm Španielsko Miestny názov Acetato de bencilo Španielsko VLA-ED (mg/m³) 62 mg/m³ Španielsko VLA-ED (ppm) 10 ppm P-Menta-1,8-dieno ( ) Nemecko Miestny názov (R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonen) Nemecko TRGS 900 Limit pre pracovné prostredie (mg/m³) 28 mg/m³ Nemecko TRGS 900 Limit pre pracovné prostredie (ppm) 5 ppm Nemecko Poznámka (TRGS 900) DFG,H,Sh,Y Španielsko VLA-ED (mg/m³) 168 mg/m³ d-limoneno Španielsko VLA-ED (ppm) 30 ppm d-limoneno Španielsko Poznámky Entrada en vigor en Sen (Sensibilizante. Véase Apartado 6), Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante. Para más información véase el Apartado 5 de este documento). Švajčiarsko Miestny názov D-Limonen SK (slovensky) 6/14

7 P-Menta-1,8-dieno ( ) Švajčiarsko VME (mg/m³) 40 mg/m³ Švajčiarsko VME (ppm) 7 ppm Švajčiarsko VLE (mg/m³) 80 mg/m³ Švajčiarsko VLE (ppm) 14 ppm KT AN Švajčiarsko Poznámka (CH) S SSC - Leber Bornan-2-one ( ) Belgicko Miestny názov Camphre (synthétique) # Kamfer (synthetisch) Belgicko Hraničná hodnota (mg/m³) 12 mg/m³ Belgicko Hraničná hodnota (ppm) 2 ppm Belgicko Krátkodobá hodnota (mg/m³) 19 mg/m³ Belgicko Krátkodobá hodnota (ppm) 3 ppm Francúzsko Miestny názov Camphre Francúzsko VME (mg/m³) 12 mg/m³ Francúzsko VME (ppm) 2 ppm Francúzsko Poznámka (FR) Valeurs recommandées/admises Portugalsko Miestny názov Cânfora (sintética) Portugalsko OEL TWA (ppm) 2 ppm Portugalsko OEL STEL (ppm) 3 ppm Španielsko Miestny názov Alcanfor sintético Španielsko VLA-ED (mg/m³) 13 mg/m³ Španielsko VLA-ED (ppm) 2 ppm Španielsko VLA-EC (mg/m³) 19 mg/m³ Španielsko VLA-EC (ppm) 3 ppm Veľká Británia Miestny názov Bornan-2-one Veľká Británia WEL TWA (mg/m³) 13 mg/m³ Veľká Británia WEL TWA (ppm) 2 ppm Veľká Británia WEL STEL (mg/m³) 19 mg/m³ Veľká Británia WEL STEL (ppm) 3 ppm Švajčiarsko Miestny názov Campher (s. Kampfer) Švajčiarsko VME (mg/m³) 13 mg/m³ 13 mg/m³ Švajčiarsko VME (ppm) 2 ppm 2 ppm Švajčiarsko Poznámka (CH) Auge & OAW - NIOSH Ethanol ( ) Belgicko Miestny názov Alcool éthylique # Ethanol Belgicko Hraničná hodnota (mg/m³) 1907 mg/m³ Belgicko Hraničná hodnota (ppm) 1000 ppm Francúzsko Miestny názov Alcool éthylique Francúzsko VME (mg/m³) 1900 mg/m³ Francúzsko VME (ppm) 1000 ppm Francúzsko VLE (mg/m³) 9500 mg/m³ Francúzsko VLE (ppm) 5000 ppm Francúzsko Poznámka (FR) Valeurs recommandées/admises Nemecko Miestny názov Ethanol Nemecko TRGS 900 Limit pre pracovné prostredie (mg/m³) 960 mg/m³ Nemecko TRGS 900 Limit pre pracovné prostredie (ppm) 500 ppm Nemecko Poznámka (TRGS 900) DFG,Y Portugalsko Miestny názov Etanol (Álcool etílico) Portugalsko OEL STEL (ppm) 1000 ppm Slovinsko Miestny názov etanol (etilalkohol) Slovinsko OEL TWA (mg/m³) 1900 Slovinsko OEL TWA (ppm) 1000 ppm Slovinsko KTV factor SL 4 Španielsko Miestny názov Etanol (Alcohol etílico) Španielsko VLA-EC (mg/m³) 1910 mg/m³ SK (slovensky) 7/14

8 Ethanol ( ) Španielsko VLA-EC (ppm) 1000 ppm Španielsko Poznámky s (Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso como fitosanitario y/o como biocida. Para una información detallada acerca de las prohibiciones consúltese: Base de datos de productos biocidas: o=plaguicidas Base de datos de productos fitosanitarios stro/fichas/pdf/lista_sa.pdf). Veľká Británia Miestny názov Ethanol Veľká Británia WEL TWA (mg/m³) 1920 mg/m³ Veľká Británia WEL TWA (ppm) 1000 ppm Švajčiarsko Miestny názov Ethanol Švajčiarsko VME (mg/m³) 960 mg/m³ 960 mg/m³ Švajčiarsko VME (ppm) 500 ppm 500 ppm Švajčiarsko VLE (mg/m³) 1920 mg/m³ 1920 mg/m³ Švajčiarsko VLE (ppm) 1000 ppm 1000 ppm Švajčiarsko Poznámka (CH) SSC - OAW, Formal KT HU - INRS, NIOSH (2-methoxymethylethoxy)propanol ( ) EU Miestny názov (2-Methoxymethylethoxy)-propanol EU IOELV TWA (mg/m³) 308 mg/m³ EU IOELV TWA (ppm) 50 ppm EU Poznámky Skin Belgicko Miestny názov Dipropylèneglycolmonométhyléther # Dipropyleenglycolmonomethylether Belgicko Hraničná hodnota (mg/m³) 308 mg/m³ Belgicko Hraničná hodnota (ppm) 50 ppm Belgicko Poznámka (BE) D: La mention D signifie que la résorption de l agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l agent dans l air. # De vermelding D betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. Francúzsko Miestny názov (2-méthoxyméthyléthoxy)-propanol Francúzsko VME (mg/m³) 308 mg/m³ Francúzsko VME (ppm) 50 ppm Francúzsko Poznámka (FR) Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée Nemecko Miestny názov (2-Methoxymethylethoxy)propanol (Isomerengemisch) Nemecko TRGS 900 Limit pre pracovné prostredie (mg/m³) 310 mg/m³ Nemecko TRGS 900 Limit pre pracovné prostredie (ppm) 50 ppm Nemecko Poznámka (TRGS 900) DFG,EU,11 Portugalsko Miestny názov 2-Metoximetiletoxipropanol (DPGME) Portugalsko OEL TWA (ppm) 100 ppm Portugalsko OEL STEL (ppm) 150 ppm Španielsko Miestny názov Éter metílico de dipropilenglicol Španielsko VLA-ED (mg/m³) 308 mg/m³ Španielsko VLA-ED (ppm) 50 ppm SK (slovensky) 8/14

9 (2-methoxymethylethoxy)propanol ( ) Španielsko Poznámky Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante. Para más información véase el Apartado 5 de este documento), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (ver Anexo C. Bibliografía). Los estados miembros disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para su transposición a los valores límites de cada país miembro. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores adoptados por el país). Veľká Británia Miestny názov (2-methoxymethylethoxy) propanol Veľká Británia WEL TWA (mg/m³) 308 mg/m³ Veľká Británia WEL TWA (ppm) 50 ppm Veľká Británia Poznámka (WEL) Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity) Švajčiarsko Miestny názov Bis-2-methoxypropylether (s. Dipropylenglykolmethylether) Švajčiarsko VME (mg/m³) 300 mg/m³ 300 mg/m³ Švajčiarsko VME (ppm) 50 ppm 50 ppm Švajčiarsko VLE (mg/m³) 300 mg/m³ 300 mg/m³ Švajčiarsko VLE (ppm) 50 ppm 50 ppm Švajčiarsko Poznámka (CH) Auge & AW, Nase KT HU - NIOSH 8.2. Kontroly expozície Ochrana rúk: Noste ochranné rukavice Ochrana očí: Okuliare proti vyšpliechnutiu alebo bezpečnostné okuliare Iné informácie: Vyhnite sa všetkým nevyhnutným vystaveniam vplyvu látok. Pri použití nejdzte, nepite alebo nefajčite. ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach Skupenstvo Výzor Farba Čuch Prah zápachu ph Relatívna rýchlosť odparovania (butylacetátom=1) Bod tavenia / oblasť topenia Bod tuhnutia Bod varu : Tekuté skupenstvo : Tekutina v plastovom zásobníku. : Fialový. Bod vzplanutia : 55 C Teplota samovznietenia : Charakteristika SK (slovensky) 9/14

10 Teplota rozkladu Horľavosť (pevná látka, plyn) Tlak pary Relatívna hustota pár pri 20 C Relatívna hustota Rozpustnosť Log Pow Viskozita, kinematický Viskozita, dynamický Explozívne vlastnosti Vlastnosti podporujúce horenie Limity výbušnosti : Horľavá kvapalina a pary Iné informácie K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita Reaktivita Nezaložený Chemická stabilita Stabilný za odporúčaných skladovacích podmienok Možnosť nebezpečných reakcií Nezaložený Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť Priame slnečné lúče. Prehriatie. Otvorený plameň. Extrémne vysoké alebo nízke teploty. Teplo. Iskry Nekompatibilné materiály Silné základy. Silné kyseliny Nebezpečné produkty rozkladu Dym. Môže uvoľňovať horľavé plyny. Oxid uhoľnatý. Oxid dusičitý. ODDIEL 11: Toxikologické informácie Informácie o toxikologických účinkoch Akútna toxicita : Neklasifikovaný 2,3,5,6-tetrafluorobenzyl trans-2-(2,2-dichlorovinyl)-3,3-dimethylcyclopropanecarboxylate ( ) LD50 orálne potkan 5000 mg/kg LD50 dermálne králik 5000 mg/kg Geraniol ( ) LD50 orálne potkan LD50 dermálne králik Propyleneglycol-n-propylether ( ) LD50 orálne potkan Butylated hydroxytoluene ( ) LD50 orálne potkan LD50 na koži u potkana Linalool ( ) LD50 ústne DL50 kožná cesta LC50 inhalácia potkan (mg/l) Poleptanie kože/podráždenie kože Vážne poškodenie očí/podráždenie očí Respiračná alebo kožná senzibilizácia Mutagenita zárodočných buniek Karcerogenita Reprodukčná toxicita 3600 mg/kg > 5000 mg/kg mg/kg > 5000 mg/kg > 5000 mg/kg 2790 mg/kg 5001 mg/kg 50 mg/l : Dráždi kožu. : Spôsobuje vážne podráždenie očí. : Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. : Neklasifikovaný : Neklasifikovaný : Neklasifikovaný SK (slovensky) 10/14

11 Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) jednorazová expozícia Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) opakovaná expozícia Aspiračná nebezpečnosť : Neklasifikovaný : Neklasifikovaný : Neklasifikovaný ODDIEL 12: Ekologické informácie Toxicita Ekológia - všeobecne : Vyhnite sa úniku do okolia. 2,3,5,6-tetrafluorobenzyl trans-2-(2,2-dichlorovinyl)-3,3-dimethylcyclopropanecarboxylate ( ) LC50 ryby 1 EC50 Dafnia 1 ErC50 (riasy ) Geraniol ( ) EC50 72h Riasy 1 Propyleneglycol-n-propylether ( ) LC50 ryby 1 EC50 Dafnia Perzistencia a degradovateľnosť 0,0007 mg/l 0,0012 mg/l 0,1 mg/l 13,1 mg/l 3400 mg/l 3600 mg/l Perzistencia a degradovateľnosť Bioakumulačný potenciál Povrchovo aktívna(e) látka(y) obsiahnutá(é) v tomto prípravku je (sú) v súlade s kritériami biodegradability podľa Smernice (EÚ) No.648/2004. Údaje potvrdzujúce toto prehlásenie sú k dispozícii kompetentným inštitúciám členských štátov Únie na ich priamu žiadosť, alebo na žiadosť výrobcu detergentu. Bioakumulačný potenciál Nezaložený Mobilita v pôde Mobilita v pôde Výsledky posúdenia PBT a vpvb Nezaložený. Výsledok vyšetrenia PBT vlastností Iné nepriaznivé účinky K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní Metódy spracovania odpadu Regionálna legislatíva (odpady) dodatočné pokyny ODDIEL 14: Informácie o doprave Nezaložený. Zodpovedá požiadavkám pre ADR / RID / IMDG / IATA / ADN : Likvidujte opatrne v súlade s lokálnymi alebo národnými predpismi. Vyhnite sa úniku do okolia. : S prázdnymi kontajnermi manipulujte s obozretnosťou, pretože zvyškové pary sú vznetlivé. ADR IMDG IATA ADN RID Číslo OSN Nenariadené Správne expedičné označenie OSN HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N. FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. Opis dokumentu o preprave UN 1993 HORĽAVÁ UN 1993 FLAMMABLE KVAPALNÁ LÁTKA, I. N., LIQUID, N.O.S., 3, III, 3, III, (D/E), MARINE NEBEZPEČNÉ PRE POLLUTANT/ENVIRONM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ENTALLY HAZARDOUS Flammable liquid, n.o.s. UN 1993 Flammable liquid, n.o.s., 3, III, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N. UN 1993 HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N., 3, III, NEBEZPEČNÉ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Nenariadené Nenariadené SK (slovensky) 11/14

12 ADR IMDG IATA ADN RID Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu Nenariadené Nenariadené Obalová skupina III III III III Nenariadené Nebezpečnosť pre životné prostredie Nebezpečný pre životné Nebezpečný pre životné prostredie : Áno prostredie : Áno Morský polutant : Áno Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa - Pozemná doprava Klasifikačný kód (ADR) Osobitné ustanovenia (ADR) Obmedzené množstvá (ADR) Vyňaté množstvá (ADR) Pokyny k baleniu (ADR) Ustanovenia na zmiešané balenie (ADR) Pokyny pre mobilné cisterny a kontajnery na tovar bez obalu (ADR) Špeciálne nariadenia pre mobilné cisterny a kontajnery pre tovar bez obalu (ADR) Kód cisterny (ADR) Vozidlo na cisternovú prepravu : F1 Nebezpečný pre životné prostredie : Áno Žiadne ďalšie dostupné informácie : 274, 601, 640E : 5l : E1 : P001, IBC03, LP01, R001 : MP19 : T4 : TP1, TP29 : LGBF : FL Prepravná kategória (ADR) : 3 Špeciálne prepravné nariadenia - balíky (ADR) Špeciálne prepravné nariadenia - prevádzka (ADR) : V12 : S2 Ident. číslo nebezpečnosti (Kemler-číslo) : 30 Oranžové tabule : Nebezpečný pre životné prostredie : Áno Nenariadené Kód obmedzenia v tuneli (ADR) : D/E - Lodná doprava Osobitné ustanovenia (IMDG) : 223, 274, 955 Obmedzené množstvá (IMDG) : 5 L Vyňaté množstvá (IMDG) : E1 Pokyny k baleniu (IMDG) : P001, LP01 Pokyny pre balenie GRV (IMDG) : IBC03 Návod na nádrži (IMDG) : T4 Špeciálne nariadenia pre cisterny (IMDG) : TP1, TP29 Č. EmS (požiar) : F-E Č. EmS (rozliatie) : S-E Kategória uloženia (IMDG) : A MFAG-č : 127;128 - Letecká preprava Očakávané množstvá pre dopravné lietadlo a cargo (IATA) Obmedzené množstvá pre dopravné lietadlo a cargo (IATA) : E1 : Y SK (slovensky) 12/14

13 Maximálne obmedzené množstvo netto pre dopravné lietadlo a cargo (IATA) Pokyny pre balenie pre dopravné lietadlo a cargo (IATA) Maximálne množstvo pre dopravné lietadlo a cargo (IATA) : 10L : 355 : 60L Pokyny pre balenie len letecké cargo (IATA) : 366 Maximálne množstvo netto len letecké cargo (IATA) Osobitné ustanovenia (IATA) Kód ERG (IATA) - Vnútrozemská preprava Klasifikačný kód (ADN) Osobitné ustanovenia (ADN) Obmedzené množstvá (ADN) Vyňaté množstvá (ADN) Prípustná preprava (ADN) Vyžaduje sa vybavenie (ADN) Ventilácia (ADN) : 220L : A3 : 3L : F1 : 274, 601, 640E : 5 L : E1 : T Počet kužeľov/modrých svetiel (ADN) : 0 - Železničná doprava Nenariadené : PP, EX, A : VE Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC Neuplatňuje sa ODDIEL 15: Regulačné informácie Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia EU-predpisy Neobsahuje žiadne látky nachádzajúce sa v obmedzeniach REACH príloha XVII Neobsahuje látky z REACH Neobsahuje žiadne látky uvedené v prílohe XIV REACH Iné predpisy, obmedzenia a nariadenia : Zabezpečte dodržiavanie všetkých národných/miestnych predpisov Národné predpisy Nemecko Odkaz na prílohu VwVwS 12. vykonávacia vyhláška federálneho zákona na kontrolu imisií 12. BImSchV Holandsko SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen SZW-lijst van mutagene stoffen NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Borstvoeding NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Vruchtbaarheid NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Ontwikkeling Dánsko Trieda nebezpečenstva požiaru Skladovacia jednotka Poznámky týkajúce sa klasifikácie : Trieda nebezpečenstva pre vodu (WGK) 2, znečistenie vody (ohrozenie vody) (Klasifikácia podľa VwVwS, Príloha 4) : Nepodlieha 12. BlmSchV (nariadenie o ochrane pred emisiami) (Zákonné nariadenie o menších nehodách) : Allyl (cyclohexyloxy) acetate (Tetramiran) je v zozname : Allyl (cyclohexyloxy) acetate (Tetramiran) je v zozname : Žiaden komponent sa nenachádza v zozname : Žiaden komponent sa nenachádza v zozname : Žiaden komponent sa nenachádza v zozname : Trieda II-1 : 5 liter : R10 <H226;H315;H317;H319;H410>; Musí byť dodržaná smernica pre krízové riadenie počas skladovania horľavých látok SK (slovensky) 13/14

14 Dánske zákonné odporúčanie : Tento prípravok nesmú používať osoby mladšie ako 18 rokov Tehotné/dojčiace ženy, ktoré pracujú s prípravkom nesmú s ním prísť do priameho kontaktu The requirements from the Danish Working Environment Authorities regarding work with carcinogens must be followed during use and disposal Hodnotenie chemickej bezpečnosti K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie ODDIEL 16: Iné informácie Zdroj údajov : NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006. Úplné znenie viet H a EUH: Acute Tox. 4 (Oral) Akútna toxicita (orálna), kategória nebezpečnosti 4 Aquatic Acute 1 Nebezpečné pre vodné prostredie akútne nebezpečenstvo, kategória 1 Aquatic Chronic 1 Nebezpečné pre vodné prostredie chronické nebezpečenstvo, kategória 1 Aquatic Chronic 2 Nebezpečné pre vodné prostredie chronické nebezpečenstvo, kategória 2 Aquatic Chronic 3 Nebezpečné pre vodné prostredie chronické nebezpečenstvo, kategória 3 Asp. Tox. 1 Aspiračná nebezpečnosť, kategória nebezpečnosti 1 Eye Dam. 1 Vážne poškodenie/podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 1 Eye Irrit. 2 Vážne poškodenie/podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2 Flam. Liq. 3 Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 3 Skin Irrit. 2 Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2 Skin Sens. 1 Senzibilizácie kože, kategória 1 Skin Sens. 1B STOT SE 3 H226 H302 H304 H315 H317 H318 H319 H336 H400 H410 H411 H412 Senzibilizácie kože, kategória 1B Toxicita pre špecifický cieľový orgán jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3, omámenie Horľavá kvapalina a pary. Škodlivý po požití. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Klasifikácia a postup použitý pre vypracovanie klasifikácie zmesí v súlade s nariadením (ES) 1272/2008 [CLP]: Flam. Liq. 3 H226 Na základe údajov z testov Skin Irrit. 2 H315 Metóda výpočtu Eye Irrit. 2 H319 Metóda výpočtu Skin Sens. 1 H317 Metóda výpočtu Aquatic Acute 1 H400 Metóda výpočtu Aquatic Chronic 1 H410 Metóda výpočtu FDS UE (Príloha II REACH) Táto informácia sa zakladá na súčasných vedomostiach a je určená len na opísanie výrobku na zdravotné, bezpečnostné účely a environmentálne požiadavky. Nemala by sa preto pokladať za zaručujúcu žiadnu špecifickú vlastnosť výrobku SK (slovensky) 14/14

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) ALEX Čistič s leskem 2v1 - laminátové plovoucí podlahy Dátum vydania: 30.10.2012 Dátum spracovania: 19.4.2017 Nahrádza: 23.1.2015 Znenie: 5.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1.

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) ALEX Renovátor nábytku antistatický s vůní pomeranče Dátum vydania: 21.3.2014 Dátum spracovania: 14.4.2015 Nahrádza: 13.4.2015 Znenie: 2.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1.

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 28. 7. 2016 Dátum spracovania: 19. 1. 2017 Nahrádza: 19. 1. 2015 Znenie: 0.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmesi

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) ALEX mýdlový čistič - dřevěné a parketové podlahy Dátum vydania: 2.5.2012 Dátum spracovania: 20.11.2012 Nahrádza: 26.7.2012 Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) ALEX mýdlový čistič -laminátové plovoucí podlahy Dátum vydania: 2.5.2012 Dátum spracovania: 20.4.2015 Nahrádza: 29.11.2012 Znenie: 4.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) ALEX Čistič Extra protection -dřevěné a parketové podlahy Dátum vydania: 28.8.2012 Dátum spracovania: 19.4.2017 Nahrádza: 13.11.2012 Znenie: 2.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Podrobnejšie

CFS-S ACR; CP 606 Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 05/07/20

CFS-S ACR; CP 606 Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 05/07/20 Dátum vydania: 05/07/2017 Dátum spracovania: 05/07/2017 Nahrádza: 28/06/2017 Znenie: 4.4 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Zmes Názov

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 18/02/2015 Dátum spracovania: : Znenie: 2.1 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Názov produktu : Zmes : 1.2. Relevantné identifikované

Podrobnejšie

«Test»

«Test» KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum revízie:13/06/2016 Strana: 1/6 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 4.1.2017 Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Obchodné meno Výrobný kód : Zmesi : : ARD1001-S1714aa 1.2. Relevantné

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania 10. 1. 2019 Znenie 2.0 ODDIEL 1 Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Obchodné meno Zmes 1.2. Relevantné identifikované použitia látky

Podrobnejšie

CP 638 Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 05/07/2017 Dátum sp

CP 638 Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 05/07/2017 Dátum sp Dátum vydania: 05/07/2017 Dátum spracovania: 05/07/2017 Nahrádza: 31/10/2014 Znenie: 2.1 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Zmes Názov

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 7.3.2017 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu : Výrobný kód

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania 4. 3. 2019 Znenie 1.0 ODDIEL 1 Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Názov produktu 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia,

Podrobnejšie

«Test»

«Test» KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Typ produktu

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania 25. 10. 2018 Znenie 1.2 ODDIEL 1 Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Názov produktu Zmes 1.2. Relevantné identifikované použitia látky

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 8.2.2017 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu : Výrobný kód

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 14/03/2014 Dátum spracovania: 14/03/2014 : Znenie: 2.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Obchodné meno : č. Indexu

Podrobnejšie

SK pałeczki nawozowe pelargonie BOPON (NPK ) MSDS CLP

SK pałeczki nawozowe pelargonie BOPON (NPK ) MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Viaczložkové

Podrobnejšie

Defi Evo Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 22/09/2017 Dátum

Defi Evo Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 22/09/2017 Dátum Dátum vydania: 22/09/2017 Dátum spracovania: : Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu : 1.2. Relevantné identifikované

Podrobnejšie

síran horečnatý heptahydrát Karta bezpečnostných údajov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006 (REACH) Dátum vydania: Dátum spracovania:

síran horečnatý heptahydrát Karta bezpečnostných údajov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006 (REACH) Dátum vydania: Dátum spracovania: Dátum vydania: 27. 7. 2016 Dátum spracovania: 27. 7. 2016 Znenie: 4.00 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodné meno : EPSO Top Chemický názov : č.v

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 18/02/2015 Dátum spracovania: : Znenie: 1.1 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Obchodné meno : 1.2. Relevantné identifikované

Podrobnejšie

Rapsan Plus Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: Zn

Rapsan Plus Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: Zn Dátum vydania 30. 3. 2018 Znenie 1.1 ODDIEL 1 Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Názov produktu Zmes 1.2. Relevantné identifikované použitia látky

Podrobnejšie

Rapsan 400 SC Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 08/03/2017 D

Rapsan 400 SC Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 08/03/2017 D Dátum vydania 08/03/2017 Dátum spracovania Znenie 1.1 ODDIEL 1 Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Zmesi Názov produktu 1.2. Relevantné identifikované

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 14.12.2016 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu : Výrobný kód

Podrobnejšie

SK żel łagodzący ukąszenia _Amaris_ - MSDS CLP

SK żel łagodzący ukąszenia _Amaris_ - MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Účinne

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Obchodné meno Výrobný kód Synonymá Dátum vydania: 3/19/2010 Dátum spracovania: 10/31/2017 Nahrádza:

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: Dátum spracovania: : Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikácia produktu Forma produktu Názov produktu : Zmes : 1.2. Relevantné identifikované

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 6 Pritt Stick KBÚ č. : 43182 V001.4 Revízia: 12.10.2017 Dátum tlače: 17.01.2018 Nahrádza verziu z: 20.05.2016 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

TATRACHEMA v.d. Trnava

TATRACHEMA v.d. Trnava ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Viaczložkové

Podrobnejšie

Patentkali Kali Gazon Karta bezpečnostných údajov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006 (REACH) Dátum vydania: Dátum spracovania: Nah

Patentkali Kali Gazon Karta bezpečnostných údajov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006 (REACH) Dátum vydania: Dátum spracovania: Nah Dátum vydania: 2. 4. 2019 Dátum spracovania: 2. 4. 2019 Nahrádza: 24. 6. 2016 Znenie: 4.1 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodné meno : 1.2. Relevantné

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 20.6.2018 Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Obchodné meno Výrobný kód : Zmesi : : ALS SK F1071af/ARY-0474-01

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 18.7.2017 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu : 1.2. Relevantné

Podrobnejšie

a

a ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku. 1.1. Identifikátor produktu: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Pre likvidáciu mravcov.

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 6. 10. 2015 Dátum spracovania: 6. 10. 2015 Nahrádza: 1. 6. 2015 Znenie: 4.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Obchodné

Podrobnejšie

Firestop cable coating CP 678 Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (ES) č. 830/2015 Dátum vy

Firestop cable coating CP 678 Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (ES) č. 830/2015 Dátum vy Dátum vydania: 13/02/2017 Dátum spracovania: 13/02/2017 Nahrádza: 13/02/2017 Znenie: 4.1 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Zmes Názov

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) SEIREPOX IMPRIMACION CONDUCTIVA - A Dátum vydania: 30.9.2016 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu

Podrobnejšie

GC 32 Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 22/02/2018 Dátum spr

GC 32 Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 22/02/2018 Dátum spr Dátum vydania: 22/02/2018 Dátum spracovania: 22/02/2018 Nahrádza: 10/10/2017 Znenie: 2.3 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Zmes Názov

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 24.1.2017 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu : Výrobný kód

Podrobnejšie

Dátum tlače:

Dátum tlače: Karta bezpečnostných údajov Strana 1/5 Dátum tlače: 06.12.2013 Dátum revízie: 07.05.2015 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku... 1.1 Identifikátor výrobku Obchodný názov: KAROM Eco

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov: Odour Remover

Karta bezpečnostných údajov: Odour Remover ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Príslušné

Podrobnejšie

CFS-F FX / CP 660 Bezpečnostné informácie pre produkty 2-komponentných Dátum vydania: 18/12/2017 Dátum spracovania: 18/12/2017 Nahrádza: 08/11/2017 Zn

CFS-F FX / CP 660 Bezpečnostné informácie pre produkty 2-komponentných Dátum vydania: 18/12/2017 Dátum spracovania: 18/12/2017 Nahrádza: 08/11/2017 Zn CFS-F FX / CP 660 Bezpečnostné informácie pre produkty 2-komponentných Dátum vydania: 18/12/2017 Dátum spracovania: 18/12/2017 Nahrádza: 08/11/2017 Znenie: 6.0 ODDIEL 1: Identifikácia súpravy 1.1 Identifikátor

Podrobnejšie

Microsoft Word - KBU 03_11 Silikón akrylový tmel 02_15 CLP.doc

Microsoft Word - KBU 03_11 Silikón akrylový tmel   02_15 CLP.doc Dátum vydania: 23.02.2015 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Silikón akrylový tmel Číslo

Podrobnejšie

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Názov výrobku BELINKA TOP HYBRID Strana 1 z 6 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: BELINKA TOP HYBRID Obchodný názov zmesi: Lasur 1.2 Relevantné identifikované

Podrobnejšie

GC 21 Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 21/09/2016 Dátum spr

GC 21 Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 21/09/2016 Dátum spr Dátum vydania: 21/09/2016 Dátum spracovania: 21/09/2016 Nahrádza: 06/08/2013 Znenie: 23.1 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Zmes Názov

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum spracovania: 26. 8. 2018 Nahrádza: 30. 05. 2015 Znenie: 3.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Názov produktu Typ produktu Skupina

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 27.1.2017 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu : Výrobný kód

Podrobnejšie

TATRACHEMA v.d. Trnava KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV vypracovaná podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č.1907/2006. KUCHENBLITZ Dátum vydan

TATRACHEMA v.d. Trnava KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV vypracovaná podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č.1907/2006. KUCHENBLITZ Dátum vydan KUCHENBLITZ Dátum vydania: 22.8.2006 Vydanie: 4 Strana: 1 (6) Dátum revízie:23.1.2007, 10.11.2008, 4.6.2010 1. Identifikácia látky (prípravku) a spoločnosti (podniku) 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku:

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania:13/01/2015 Dátum spracovania: 18/02/2015 Znenie: 2.0/SK ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodné meno : Názov : Nicosulfuron 4% OD Výrobný

Podrobnejšie

BENTA 480 SL Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: Na

BENTA 480 SL Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: Na Dátum vydania: 2016-06-30 Nahradzuje: 2014-11-18 Znenie: 1.1/SK ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodné meno : Názov : Bentazone 48% SL Výrobný kód

Podrobnejšie

Dátum tlače: 03

Dátum tlače: 03 Karta bezpečnostných údajov Strana 1/5 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku... 1.1 Identifikátor výrobku Obchodný názov: KAROM Floor Ocean Fresh 1.2 Relevantné identifikované použitia

Podrobnejšie

«Test»

«Test» KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Typ produktu

Podrobnejšie

Kulki na mole I - MSDS SK

Kulki na mole I - MSDS SK ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Guličky

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 7 Thomsit T 425 KBÚ č. : 428601 V002.1 Revízia: 21.04.2015 Dátum tlače: 22.04.2015 Nahrádza verziu z: 24.05.2013 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

LIMA ORO Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: Znenie

LIMA ORO Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: Znenie Dátum vydania: 2016-01-27 Znenie: 1.0/SK ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodné meno Názov Výrobný kód : : Metaldehyde 3% GB : SHA 3900 A Číslo autorizácie

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie Dátum revízie 2 17.01.2013 22.04.2015 10.05.2017 ODDIEL

Podrobnejšie

SK Nawóz do trawnika z mchem BOPON (NPK 7-5-8) MSDS CLP

SK Nawóz do trawnika z mchem BOPON (NPK 7-5-8) MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Inovatívne

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov: SC 20 Clear

Karta bezpečnostných údajov: SC 20 Clear ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Príslušné

Podrobnejšie

SCHALTRENNMITTEL SPEZIAL SP 40_(SK)

SCHALTRENNMITTEL SPEZIAL SP 40_(SK) Strana: 1/6 * ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Číslo artikla: 10368/9 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 27.1.2017 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu : Výrobný kód

Podrobnejšie

pułapka na ślimaki, płyn do pulapki MSDS CLP

pułapka na ślimaki, płyn do pulapki MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Pasca

Podrobnejšie

Microsoft Word - EPOKSIL A_SVK.doc

Microsoft Word - EPOKSIL A_SVK.doc www.jub.eu KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV EPOKSIL komponent A Strana 1/5 Dátum vydania 14.03.2011 Verzia 06 1. IDENTIFIKÁCIA PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI Obchodný názov prípravku: EPOKSIL komponent A Technický

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 6 Metylan Direct KBÚ č. : 340209 V001.6 Revízia: 02.06.2015 Dátum tlače: 22.11.2016 Nahrádza verziu z: 11.03.2014 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodné meno : Názov : Tribenuron-methyl 75% WG Výrobný kód : SHA 2800 A Číslo autorizácie ÚKSÚP : 18-00191-AU Dátum

Podrobnejšie

Microsoft Word - SALUS BIOPOOL 5 Actions

Microsoft Word - SALUS BIOPOOL 5 Actions Strana 1 z 7 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Prípravok

Podrobnejšie

Microsoft Word - KBÚ Suprachlor BT

Microsoft Word - KBÚ Suprachlor BT Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 22.11.2012 18.01.2016 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Podrobnejšie

Koroderma - MSDS SK

Koroderma - MSDS SK ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: na ošetrovanie

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 1 Dátum revízie 2 02.01.2007 23.02.2015 01.09.2016 1.

Podrobnejšie

SK spray łagodzący ukąszenia - MSDS CLP

SK spray łagodzący ukąszenia  - MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Prípravok

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania: Dátum revízie: 10.01.2007 18.1.2018 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Ceresit AquaBlock all colours KBÚ č. : 283830 V002.1 Revízia: 01.08.2014 Dátum tlače: 20.08.2014 1.1. Identifikátor produktu

Podrobnejšie

Li-Ion Battery 3Plus Bezpečnostné informácie pre lítium-iónové batérie Dátum vydania: Dátum spracovania: 10/08/2015 : Znenie: 2.4 ODDIEL 1: Identifiká

Li-Ion Battery 3Plus Bezpečnostné informácie pre lítium-iónové batérie Dátum vydania: Dátum spracovania: 10/08/2015 : Znenie: 2.4 ODDIEL 1: Identifiká Dátum vydania: Dátum spracovania: 10/08/2015 : Znenie: 2.4 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku Identifikátor produktu Obchodné meno Relevantné identifikované použitia látky alebo

Podrobnejšie

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátory výrobku Názov výrobku : Parafínový olej Č. CAS : KARTA BEZPEČNOSTNÝC

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátory výrobku Názov výrobku : Parafínový olej Č. CAS : KARTA BEZPEČNOSTNÝC 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátory výrobku Názov výrobku : Parafínový olej Č. CAS : 8012-95-1 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 1.2 Relevantné identifikované použitia látky

Podrobnejšie

SK E! Mszyca płyn - MSDS CLP

SK E! Mszyca płyn  - MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Tekutina

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 23/10/2014 Dátum spracovania: : Znenie: 0.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodné meno : Názov : Deltamethrin 0.05% DP Výrobný kód

Podrobnejšie

Napaka

Napaka Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) 1 / 7 SPEKTRA Domflok lístky Revízia č.:4 Dátum revízie:02/07/12 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

SK płyn na mech - MSDS DPD

SK płyn na mech - MSDS DPD ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Tekutý

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 11.3.2016 Dátum spracovania: 29.4.2016 Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Obchodné meno : Výrobný

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Ceresit Stop vlhkosti Aero - tablety levanduľa KBÚ č. : 520308 V001.1 Revízia: 26.05.2015 Dátum tlače: 31.10.2016 Nahrádza verziu

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Znenie: 2.0 Dátum spracovania: 01/06/2015 Nahrádza: 29/07/2013 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Podrobnejšie

TATRACHEMA v.d. Trnava

TATRACHEMA v.d. Trnava 1. Identifikácia látky (prípravku) a spoločnosti (podniku) 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku: 1.2. Použitie látky alebo prípravku: Odpudzuje komáre, kliešte a komáre pisklavé. 1.3. Identifikácia

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie Dátum revízie 2 29.10.2012 26.04.2015 10.05.2017 ODDIEL

Podrobnejšie

Napaka

Napaka Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) 1 / 9 SPEKTRA Active Air Revízia č.:2/ 2 Dátum prvej revízie: 06-11-18 Dátum revízie:14-02-19 Vypracované:14-02-19 ODDIEL

Podrobnejšie

MSDS;_B-I-ME104;_(v4-SK-SK)

MSDS;_B-I-ME104;_(v4-SK-SK) Strana: 1/6 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Číslo artikla: B-I-ME104 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, Článok 31 Strana: 1/6 Dátum tlače: Číslo verzie 3 Revízia: * ODDIEL 1: Id

Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, Článok 31 Strana: 1/6 Dátum tlače: Číslo verzie 3 Revízia: * ODDIEL 1: Id Strana: 1/6 * ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Použitie materiálu

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 03/05/2019 Znenie: 1.0/SK ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodné meno Názov Výrobný kód Číslo autorizácie ÚKSÚP : : Myclobutanil 20%

Podrobnejšie

«Test»

«Test» KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa Nariadienia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Strana: 1/7 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Chemické

Podrobnejšie

Dátum vydania: Dátum rev.: Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 830/2015 ODDIEL 1 : IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/

Dátum vydania: Dátum rev.: Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 830/2015 ODDIEL 1 : IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/ Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 830/2015 ODDIEL 1 : IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi

Podrobnejšie

MSDS;_B-I-ME513;_(v5-SK-SK)

MSDS;_B-I-ME513;_(v5-SK-SK) Strana: 1/6 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Číslo artikla: B-I-ME513 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Podrobnejšie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010 Electrolyte O2 low level 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnos

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010 Electrolyte O2 low level 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnos KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010 Electrolyte O2 low level 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Kód výrobku

Podrobnejšie

Sika Viscocrete SC-305_GHS_1

Sika Viscocrete SC-305_GHS_1 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov : 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú V súčasnosti

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Prílohou II Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vypracovania: Dátum revízie č.1: 12.1.2012 23.7.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 15.02.2013 14.04.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 30.1.2017 Dátum spracovania: 4.12.2018 Nahrádza: 30.1.2017 Znenie: 2.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu

Podrobnejšie

Microsoft Word - T6641_SK.doc

Microsoft Word - T6641_SK.doc Karta bezpečnostných údajov materiálu ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Fľaša s atramentom EPSON T6641 1.2. Relevantné identifikované použitia látky

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 23.1.2017 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu : Výrobný kód

Podrobnejšie