Program zasadnutia: 1. Otvorenie 2. Prerokovanie návrhov a odsúhlasenie návrhu rozpočtu KM BSTZ 3. Rôzne 4. Záver

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Program zasadnutia: 1. Otvorenie 2. Prerokovanie návrhov a odsúhlasenie návrhu rozpočtu KM BSTZ 3. Rôzne 4. Záver"

Prepis

1 Z Á P I S N I CA zo zasadnutia Komisie mládeže Občianskeho združenia Bratislavský Stolnotenisový Zväz (BSTZ) So sídlom Černockého 6, Bratislava - Rača IČO , reg. č. min. vnútra VVS/1/900/ reg. zo dňa Dátum: , 16:30 hod. Miesto: Zasadačka SSTZ, Černockého 6, Bratislava - Rača Prítomní: podľa prezenčnej listiny nasledovne: Jaroslav Freund, Martin Grežo, Zuzana Juríková, Pavol Alexy, Juraj Erdélsky, Andreja Vidová, Branislav Kalužný, Vojtech Horváth, Milan Novák Program zasadnutia: 1. Otvorenie 2. Prerokovanie návrhov a odsúhlasenie návrhu rozpočtu KM BSTZ 3. Rôzne 4. Záver Pred zahájením zasadnutia navrhol Pavol Alexy doplňujúce body programu, a to 1A Informáciu z VV BSTZ o preplácaní cestovného 1B Prejednanie a odsúhlasenie počtu zástupcov v KM BSTZ z jednotlivých klubov Navrhnuté body boli schválené a zaradené do programu zasadnutia. K bodu 1 Zasadnutie zvolal elektronickou formou predseda KM BSTZ Jaroslav Freund a otvoril zasadnutie komisie, nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, a to 9 z celkového počtu 11. K bodu 1A Pavol Alexy oznámil výsledok rokovania VV BSTZ k požiadavke vznesenej na zasadnutí KM BSTZ o preplácaní cestovného členom KM BSTZ na zasadnutia komisie s nasledovným výsledkom: VV BSTZ zamieta preplácanie cestovného členom KM BSTZ na zasadnutia komisie. K bodu 1B KM BSTZ jednohlasne odsúhlasila, že za jeden klub pracujúci s mládežou v Bratislavskom kraji môže byť v KM BSTZ len jeden člen klubu. K bodu 2 Predseda komisie Jaroslav Freund vyzval ostatných členov k predloženiu vlastných návrhov k rozpočtu KM BSTZ pre sezónu 2016/2017. Nakoľko žiadny člen nemal komplexný návrh, rokovanie sa zaoberalo návrhom zaslaným elektronicky spolu s pozvánkou na zasadnutie komisie. Predložený návrh značnou mierou spracoval Pavol Alexy, vychádzajúc zo skúseností a skutočností minulých období, ako aj

2 z avizovaných požiadaviek klubov a zámeru VV BSTZ vytvoriť podmienky pre zlepšenie výsledkov hráčov BA-kraja. VV BSTZ odsúhlasil pre použitie do rozpočtu KM BSTZ na sezónu 2016/2017 sumu EUR. Komisia po prejednaní pozmeňovacích a doplňovacích návrhov jednohlasne rozhodla o rozdelení rozpočtu na: A) časť nefinančnej podpory tak, ako je uvedené v upravenom návrhu rozpočtu mládeže - v tejto časti bude použitá suma vo výške ca ,- EUR B) časť priamej finančnej podpory klubom tak, ako to bolo zaužívané v minulých hracích sezónach. Tu bude rozdelená suma podľa rebríčka hráčov k vo výške EUR. Táto podpora je určená klubom, ktoré majú v rebríčku k danému dátumu najmenej 5 detí. Výpočet pre obidve časti podpory je uvedený v prílohe. V prípade ak by došlo k navýšeniu príjmovej časti rozpočtu BSTZ a VV odsúhlasí aj navýšenie rozpočtu pre mládež, komisia mládeže následne o návrhu na prerozdelenie takejto čiastky rozhodne na osobitnom zasadnutí. K bodu 3 Výber hráčov, ktorí budú zaradení na sústredenie reprezentácie kraja, zabezpečia Branislav Kalužný, Martin Grežo a Ľubica Gogová. Metodický návrh sústredenia spracuje Branislav Kalužný. Predpokladá sa vykonať úvodné sústredenie v hale SSTZ pre detí. Výcvikové jednodňové sústredenia pre začiatočníkov organizačne zabezpečí Andreja Vidová. Tu sa predpokladá prínos lektora, ktorý povedie ukážkový tréning s mládežou vo vybraných kluboch, t.j. kluboch, ktoré majú najviac začiatočníkov. Na tieto sústredenia môžu prísť deti aj tréneri z iných klubov. K bodu 4 Predseda KM BSTZ poďakoval prítomným za konštruktívny prístup a zasadnutie ukončil. V Bratislave, Zapísal: Jaroslav Freund, predseda KM BSTZ Overili: elektronicky prítomní členovia komisie Prílohy: 1 - Prezenčná listina 2 - Východiská rozpočtu mládeže pre 2016/ Výpočet podľa rebríčka k

3 Príloha 1 Prezenčná listina

4 Príloha 2 - Východiská rozpočtu mládeže pre 2016/2017

5 Príloha 3 Výpočet podľa rebríčka k mimimálny počet detí 5 prerozdeľovaná suma 2500 hodnota bodu 0, klub počet detí suma bodov % EUR MSK MALACKY ,95% 699 OŠK SLOVENSKÝ GROB 3 0 0,00% 0 PST STUPAVA ,29% 107 SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA ,52% 188 STK BLATNÉ 4 0 0,00% 0 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES ,98% 325 STK SENEC 4 0 0,00% 0 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK ,44% 311 STO SPOJE BRATISLAVA 4 0 0,00% 0 STO SVÄTÝ JUR 3 0 0,00% 0 STO VEĽKÝ BIEL ,23% 131 STOLNOTENISOVÉ CENTRUM 1 0 0,00% 0 ŠK VATEK BERNOLÁKOVO 2 0 0,00% 0 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 3 0 0,00% 0 ŠKST KARLOVA VES ,60% 740 TRNÁVKA BRATISLAVA 2 0 0,00% 0