Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2019/2020

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2019/2020"

Prepis

1 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2019/2020 Východiská a podklady: Správa je vypracovaná v zmysle: 1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z. 3. Plánu práce materskej školy na školský rok 2017/18 I. a) Základné identifikačné údaje o škole Názov školy ZŠ s MŠ Višňové Adresa školy Višňové 446 Telefónne číslo 041/ Internetová a elektronická adresa -MŠ Višňové školy Zriaďovateľ Obec Višňové Vedúci pracovníci: Riaditeľ ZŠ s MŠ Višňové Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ Zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ Mgr. Ján Šimko Mgr. Zuzana Bolibruchová Ing. Jana Majtánová Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch Členovia Rada školy pri ZŠ s MŠ Višňové: - P.uč. Erika Streličková (za pedagogických pracovníkov) - Ing. Peter Pilát (za rodičov) Iné poradné orgány školy Činnosť pedagogickej rady Pedagogická rada v školskom roku 2019/2020 uskutočnila 5 riadnych zasadnutí. Pedagogická rada formovala odborné a právne kvality svojich členov, zabezpečovala profesijnú orientáciu v najaktuálnejších a najzávažnejších otázkach, riešila a podávala návrhy pri výchovnovzdelávacích problémoch detí.v jej programe boli riešené pedagogické záležitosti: ŠkVP "Zvedavá kukučka", Školský poriadok, Plán práce MŠ, Plán MZ, MŠ, hodnotenie vvč, organizačné pokyny k akciám a aktivitám organizovaných materskou školou, aktuálne pokyny k prevádzke školy.

2 Činnosť metodického združenia Vedúca metodického združenia Bc. Iveta Turská v školskom roku 2019/20 podľa vypracovaného Plánu MZ na školský rok 2019/20 zabezpečovala rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov so zameraním na:, informácie a prezentácie zo vzdelávania pedagogických pracovníkov. Plán metodického združenia akceptoval aktuálne i perspektívne potreby materskej školy, požiadavky pedagogických zamestnancov. b) Údaje o počte žiakov v materskej škole stav ku Trieda Veková skupina učiteľky Počet detí 1.C 3-4 r. Bc. Silvia Mišutková Bc. Monika Milová 20 2.B 4-5 Mgr. Zuzana Bolibruchová Erika Streličková 21 3.B 5-6 Bc. Iveta Turská Bc. Petra Kováčová 21 3.C 6-7 Bc. Jana Klundová Daniela Antošová 21 OPŠD: 6 c) Údaje o počte detí, ktoré od začali plniť povinnú školskú dochádzku Povinnú školskú dochádzku začalo plniť od detí. Odloženú povinnú školskú dochádzku na školský rok 2019/2020 má 6 detí, ktoré pokračujú v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole vo Višňovom. d) Údaje o počte prijatých detí do materskej školy k Počet prijatých detí na šk. rok 2019/2020 : 31 Počet evidovaných žiadostí o prijatie dieťaťa d materskej školy na šk.rok 2019/2020: 59 Počet neprijatých detí do materskej školy na šk. rok 2019/2020: 29 e) Výchovno-vzdelávacia činnosť (ďalej VVČ) VVČ bola plánovaná a realizovaná na základe Školského vzdelávacieho programu Zvedavá kukučka. Realizáciou obsahu vzdelávacích oblastí a tematických celkov komplexne rozvíja osobnosť dieťaťa. Východiskom je Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

3 f) Fyzický počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov Materská škola Pedagogickí zamestnanci kvalifikovaní 8 Pedagogickí zamestnanci nekvalifikovaní 0 Nepedagogickí zamestnanci 2 Počet g)údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy k Druh vzdelávania Aktualizačné Názov vzdelávania Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní Počet vzdelávajúcich Vzdelávanie ukončené Vzdelávanie pokračuje Aktualizačné Funkčné vzdelávanie Rozvoj zrakového a sluchového vnímania v predprimárnom vzdelávaní v podmienkach bežnej materskej školy Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca Ďalšie jednorazové informačné semináre a školenia organizované akreditovanými vzdelávacími inštitúciami: Názov seminára, školenia Organizátor Počet zúčastnených Aplikácia právnych predpisov v praxi Združenie obcí regionálne vzdelávacie 1 materských škôl centrum Martin Ako pracovať s deťmi s Aspergerovým syndrómom OZ Centrum 1 Samoštúdiom pedagogické zamestnankyne zamerali najmä na odborné publikácie: Evalvácia v materskej škole Metodiky k jednotlivých vzdelávacím oblastiam Odborné časopisy: Predškolská výchova, Učiteľské noviny Metodické materiály: Raabe, Internet Smernice, vyhlášky, zákony, interné predpisy

4 Vedenie školy i zamestnávateľ podporuje ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov podľa plánu kontinuálneho vzdelávania. Problém je v tom, že v mnohých prípadoch vzdelávanie cez MPC sa neotvorí, vo väčšine prípadov si učitelia volia akreditované vzdelávania cez spoločnosti, ktoré vyžadujú zo strany učiteľov finančnú spoluúčasť. h)aktivity a prezentácie školy na verejnosti v šk. roku 2019/2020 September - Celoškolské stretnutie rodičov detí, triedne schôdzky rodičov 5.9. október - Varenie s majstrom kuchárom (spolupráca s Hotelovou akadémiou Žilina) Jesenné tvorivé dielne + beseda Školská zrelosť a pripravenosť pre rodičov predškolákov (Mgr. Berhanová CPPPaP Žilina) Divadlo Príbeh O psíčkovi a mačičke Vystúpenia predškolákov v KD Višňové Úcta k starším logopedická depistáž -scsppza November - Oslava deň MŠ v KD Višňové spojené s divadelným predstavením Divadlo zo šuflíka a diskotékov v KD Zdravá výživa interaktívna beseda so študentami SZŠ v Žiline a RÚVZ Žilina December - Tvorivé dielne Rozsvecovanie stromčekov v obci Mikuláš v spolupráci s RR v KD Beseda s príslušníkmi PZ v Žiline Bezpečnosť na cestách Vianočné besiedky Január - Beseda s pracovníkmi Štátnych lesov SR Návšteva ŠOP Malá Fatra Po stopách vĺčka Február - Návšteva ŽU Vláčiky Karneval spojený s hudobným vystúpením DJ Pali Depistáž zraku Projekt Zdravé oči v škôlke Divadlo O ľudskom tele 11.2.

5 Jún - Filmové predstavenie v miestnom kine Rozlúčka detí s predškolákmi Júl - Kúzelník Mobilné planetárium 8.7. i) Projekty do ktorých bola materská škola zapojená - Celoročný projekt Chceme byť zdraví, chceme byť fit podarila sa naplniť časť projektu Zdravá výživa, Deň jablka, Zdravé oči v škôlke. Ďalšie naplánované aktivity sa v dôsledku pandemickej situácie nepodarilo uskutočniť. - Naplánované projekty Višňovský zlatý slávik, Tajomstvá lesa sa v dôsledku pandemickej situácie nepodarilo uskutočniť. j) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy Materská škola užíva priestory ZŠ na prízemí. Štvortriedna materská škola disponuje troma herňami bez spálne s potrebou rozkladania ležadiel a jedna herňou so spálňou, spálňa je vytvorená z bývalej chodby školy. 2x kúpelňa + WC. Tri šatne pre deti. Šatňa pre pracovníkov zriadená z zo skladu pomôcok pre zamestnancov. Jeden spoločný sklad pomôcok spoločne so ZŠ. Deti sa stravujú v školskej jedálni (výdajňa stravy) striedavo po triedach. Všetky triedy sú vybavené IT, v priebehu roka sme doplnili ďalšie digitálne učebné pomôcky s cieľom skvalitnenia VVČ. V školskom roku sme mali k dispozícii telocviňu, ktorú pravidelne využívali staršie deti. K dispozícii sme mali multifunkčé a školské ihrisko. k) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy - oslava Dňa materských škôl : dotácia Rada rodičov pri ZŠ smš Višňové, OÚ Višňové - Okrem toho sme sa zamerali na: - o nákup kostýmov na vystúpenia detí, - o nákup edukačných softvérov, metodických materiálov, učebných pomôcok, - o modernizáciu edukačného prostredia vlastnou tvorbou

6 l) Plnenie hlavných cieľov materskej školy v školskom roku 2019/2020 Uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti, komunikácie v štátnom a materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie. Výchovnovzdelávaciu činnosť v materskej škole sme realizovali formou hier. Uplatňovali sme integráciu vzdelávacích oblastí.vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme podporovali aktivitu dieťaťa, jeho sebarealizáciu a sebaprezentáciu. Stimulovali sme sociálny, emocionálny a morálny vývin detí, schopnosť vzájomného rešpektovania sa. Zlepšovať hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnému pokroku. Pri rozvíjaní kritického a tvorivého myslenia sme rešpektovali vývinové špecifiká detí predškolského veku. Zvýšenú pozornosť sme venovali činnostiam zameraným na rozvíjanie vyšších psychických procesov, podnecovať deti k vyjadrovaniu poznatkov, názorov a postojov, k prezentovaniu zručností, návykov a skúseností. Grafomotorické zručnosti detí sa rozvíjali postupne, v spolupráci s rodinou, s dôrazom na správny úchop písacieho a kresliaceho materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu polohu sedenia počas činnosti. Podporovali rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí pravidelnou dennou realizáciou zdravotných cvičení a pobytu vonku, využívaním hudobno-pohybové hry a pohybové hry so spevom ako súčasť zdravotných cvičení a pobytu vonku. Využívali sme telocvičňu, multifunkčné ihrisko, školský dvor. Sezónne aktivity a výcviky realizované v súlade s podmienkami konkrétnej materskej školy využívať ako nástroj podpory zdravia a prevencie obezity. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa dbalo na bádateľský prístup, zaraďovať experimenty a vytvárať príležitosti na získavanie reálnych skúseností s predmetmi, javmi a situáciami rešpektujúc ciele a poslanie materskej školy s vyžitím nových učebných pomôcok. Digitálne technológie boli využívané ako jeden z nástrojov osobnostného rozvoja detí s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí predškolského veku. Vo výchovnovzdelávacej činnosti bol deti vedené k manipulácii ľahko ovládateľných nástroje Orffovho inštrumentára. Všetky organizačné formy denného poriadku boli po pedagogickopsychologickej stránke rovnocenné. Dbali sme na diferenciáciu výchovno-vzdelávacích požiadaviek vzhľadom na rozvojové možnosti a schopnosti detí vo všetkých formách denného poriadku, najmä vo vekovo heterogénnych triedach.

7 m) Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky, návrh opatrení Silné stránky * tvorivá atmosféra, kreativita a iniciatíva všetkých zamestnancov * dobrá spolupráca so ZŠ, obcou, rodičmi a odbornými inštitúciami *modernizácia materskej školy novými edukačnými pomôckami *účasť na kontinuálnom vzdelávaní *dobrá informovanosť rodičov a širokej verejnosti prostredníctvom webu materskej školy *prezentácia na verejnosti *možnosť využitia telocvične, multifunkčného ihriska, dobre vybaveného školského dvora, Slabé stránky *nedostatočné priestorové vybavenie materskej školy (stiesnené podmienky, nedostatok miesta na prehľadné uskladnenie edukačných pomôcok) *slabý záujem rodičov o spoluprácu a dianie v materskej škole *Inovačné trendy v edukácii Príležitosti *možnosť získať finančné prostriedky z fondov, nadácií a od sponzorov *vypracovanie vlastných projektov Ohrozenia *nárast cien odbornej literatúry a edukačných pomôcok Opatrenia na zlepšenie jednotlivých oblastí, v ktorých sú nedostatky Na základe tejto analýzy sme definovali 4 kľúčové oblasti jej ďalšieho rozvoja: 1. Zvyšovanie kvality výchovno vzdelávacieho procesu v materskej škole. Pokračovaním modernizácie materiálneho vybavenia materskej školy a podpory kontinuálneho vzdelávania všetkých pedagogických pracovníkov neustále zvyšovať úroveň VVČ, v čo najväčšej miere aplikovať inovatívne metódy v edukácii. 2. Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. Celoživotného vzdelávania je to proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobností. Deje sa samoštúdiom, absolvovaním kontinuálnych vzdelávaní. Rovnako je potrebné sa sústrediť na podporu účasti učiteľov na seminároch, webinároch zameraných na získavanie nových informácií, aktualizačných vzdelávaniach na pôde MŠ a to aj lektormi MPC, CPPPaP a pod. Ďalším efektívnym spôsobom získavania skúseností je aktívna účasť učiteľov na otvorených hodinách u kolegov s následným rozborom. 3. Zlepšenie úrovne materiálno technického vybavenia školy. V tejto oblasti sa zameriame na modernizáciu tried vzhľadom na nové priestory v novopostavenej budove MŠ. Vzhľadom na modernizáciu vo výchovno-vzdelávacom procese musíme prispôsobiť požiadavky aj na modernizáciu učebných pomôcok. Materská škola má v súčasnosti dostatok moderných a kvalitných učebných pomôcok, ale vzhľadom k tomu, že vývoj ide vždy dopredu musíme aj my týmto smerom napredovať. Sústredíme sa hlavne na edukačné programy na interaktívne tabule.

8 4. Aktívne vyhľadávanie doplnkových zdrojov financovania aktivít školy. Pokračujeme získavať financie cestou projektov z nadácii a sponzorských darov. II. Krúžková činnosť v materskej školy: V školskom roku 2019/2020 boli deťom ponúknuté externé záujmové krúžky: Krúžok anglického jazyka pre predškolákov MŠ- Mgr. Goliatová (pedagogička ZŠ) Krúžok gymnastiky pre MŠ - Pro Gym Zilina Krúžok futbalu pre MŠ p.šupej SPOLUPRÁCA: V tomto školskom roku sme spolupracovali: 1. Základná škola vo Višňovom *návšteva detí MŠ v 1. ročníku ZŠ *zber papiera 2. Rodičia, starí rodičia, verejnosť *rodičovské združenia podľa plánu *varenie s majstrom kuchárom *Príprava pohostenia na deň materských škôl *Návšteva ŽU 3. Zriaďovateľ - obecný úrad v Pastuchove: *oslava Dňa materských škôl v KD, prijatie starostom obce, kultúrny program pre deti, *podpora našej činnosti zo strany obecného úradu *vystúpenie detí MŠ a akciách organizovaných obcou 4. Centrá, únie, školy *Depistáž predškolákov školská zrelosť * Stimulačný program pre deti s OPŠD pracovníci CPPPaP Žilina * Logopedická depistáž detí SCSPPZA *Únia nevidiacich Slovenska Zdravé oči v škôlke *SZŠ a RÚVZ Žilina Zdravá výživa *Hotelová akadémia Varenie s majstrom kuchárom

9 ZÁVERY Z ANALÝZY VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI za školský rok 2019/ Pravidelne kontrolovať a hodnotiť výchovno-vzdelávaciu činnosť, analyzovať výsledky vnútornej kontroly vo vzťahu k stanoveným cieľom, kontrolovať odstránenie zistených nedostatkov v záujme skvalitnenia predprimárneho vzdelávania. 2. Podporovaním aktívnej komunikácie medzi učiteľkou a deťmi, učiteľkami a rodičmi, učiteľkami a učiteľkami zlepšiť vzájomné vzťahy a klímu na pracovisku. 4. Dbať, aby VVČ u všetkých učiteliek bola realizovaná tak, aby každé dieťa malo možnosť sebarealizácie a zažilo pocit úspechu.. 5. Vo VVČ v čo najväčšej možnej miere využívať skupinovú formu a rozvíjať kooperáciu medzi deťmi. 6. Dôsledne dodržiavať diferenciáciu vo výchovno-vzdelávacích činnostiach s ohľadom na individuálne možnosti detí. 7. Dbať na komplexný rozvoj grafomotorických zručností metodicky správnou pedagogickou intervenciou a s využitím rôznych metód. Cieľom je, aby sa u detí eliminoval nesprávny úchop, silný prítlak, nesprávny sklon pri grafomotorických činnostiach pred nástupom na primárne vzdelávanie. 6. S využitím všetkých dostupných digitálnych pomôcok rozvíjať digitálne zručnosti a informačné kompetencie u všetkých detí. 7. Činnosť metodického združenia zamerať na zovšeobecnenie poznatkov pedagogických zamestnancov, ktoré získali kontinuálnym vzdelávaním. 8. Rozvíjať spoluprácu so ZŠ, tretími subjektmi. 9. Rozvíjať vzájomnú spoluprácu medzi pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami aktívnou účasťou v interných projektoch. Vypracovala: Mgr. Zuzana Bolibruchová zástupkyňa pre MŠ Vo Višňovom dňa: Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa: Mgr. Zuzana Bolibruchová ZRŠ pre MŠ