Kfpna zmluva na dod6vku druhotnich surovin. e. il9t20'l7tzi. Cabal 197, Cabaj-e6por. Mgr. Jana Halovd - riaditel'ka Skoly

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Kfpna zmluva na dod6vku druhotnich surovin. e. il9t20'l7tzi. Cabal 197, Cabaj-e6por. Mgr. Jana Halovd - riaditel'ka Skoly"

Prepis

1 Kfpna zmluva na dod6vku druhotnich surovin e. il9t20'l7tzi ktori uzavreli v d'alej uvedenl defi ZlkladnA Skola Cabaj-Capor, 6ast'Cabaj 97 so sidlom: zast0pend: reo: Dte : Bankov6 spojenie: IBAN: Cabal 97, 95 7 Cabaj-e6por Mgr. Jana Halovd - riaditel'ka Skoly Po5tovd banka. a.s. sk ako predavajci na strane jednej a Zbernl suroviny Zilina a.s., so sldlom: zastipenii: leo: Dte : zapisans: bankov6 spojenie: lb;r.fl: Kragujevsk5 3,00 0 Zilina Peter Turza - predseda predstavenstva sk Spolodnost zapisan6 v OR OS v Ziline, oddiet Sa, vl.d. 09l7tL Tatra Banka Zilina, sk07 0S occc 0C.20?245 5A5 ako kupujci na strane druhej takto: ct, t. Udelzmluvy Zmluvnd strany sa dohodli, 2e na zaklade a podnrienok tejto zmluvy budri spoluprarcovat pri vykondvani zberu a odvozu druhotnytch surovln tak, aby predavaj0ci, resp. jeho zmluvn! partner mal zabezpeden6 riadne splnenie zavdzkov pri nakladani s druhotnfmi surovinami v zmysle platnej legislativy. Tdto zmluva upravuje vzfah medzi Pred6vaj0cim - povodcont a Kupujricirn vo veci vykondvania odberu, prepravy a zhodnotenia vytriedenfch odpadov od Preddvaj0ceho. Kupuj0ci zavdzne prehlasuje, Ze je Specializovanou firmou pfrsobiacou v oblasti nakladania s odpadmi, ktor5 m6 pre uvedenu 6innost upravdrenske - zhodnocovacie zariadenia, resp. zne5kodiovacie zariadenia v s0lade so zdkonom o odpadoch a vykondvacimi predpismi a m5 pre svoju 6innost vsetky platne doklady a rozhodnutia orgdnov St6tnej sprdvy a inlch prislu5nfch orgdnov, Pokial' bude odberatel' pri plneni zmluvy spolupracovaf so subdoddvatel'mi, zavdzuje sa, Ze to budrl len subdoddvatelia, ktori takisto spinalu uveden6 podmienky.? T6to zmluva je uzatvoren6 v stllade so v5eobecnfmi ustanoveniami Z6kona o odpadoch t, Z.z. v platnom zneni. ir. rr. Predmet zmluvy Zmluvn6 strany sa dohodli, 2e pred6vajrlci bude vykoniivat, resp, zabezpedovat' zber vytrieden;l'ch druhotnfch surovin a tieto odpred6vat'kupuj0cemu a kupuj0<>i sa zavdzule vytrieden6 druhotne suroviny od preddvaj0ceho odkupit, t.j. prevziat ich a zaplatit'za ne dohodnutt kupnu cenu. Strana / 5 /,/

2 2. Vytrieden6 druhotne suroviny, ktor6 s0 predmetom tejto zmluvy, musia vyhovovat technicko-preberacim podmienkam v zmysle prislusnej STN a rozumej0 sa nimi: K6d odpadu Popis Kates6ria rapier a lepenka o 3. Ukladanie druhotnfch surovin sa bude uskutodiovat v kontajneroch, ktor6 je kupujrid povinnli doviezt a ulozit na miesto stanoven6 preddvaj0cim, a to v poite potrebnom a nevyhnutnom v z6vislosti na po6te zloziek druhotnfch surovin podliehajocich separdcii; potrebnf podet kontajnerov ur6uje preddvajuci. Kontajnery zostsvaj0 nad'alej vo vlludnom vlastnictve kupujoceho. 4. Prdva a povinnosti z tejto zmluvy bude za kupujfceho vykon6vat jeho prev6dzka: N6zov zdvodu (Rlevadzky; kupuj[ceho kontakt Zbern6 suroviny Zilina a.s,, - prev6dzka Nitra St0rova 5, Nitra cl. ttt. PrAva a povinnosti zmluvnfch strsn. Odpredaj a k0pa druhotnej suroviny sa bude uskuto6iovat na z6klade pisomnej objedn6vky pred6vaj0ceho (faxom, om, postou) doru6enej kupuj0cemu najmenej 5 pracovnfch dni vopred pred navrhovanfm termlnom odovzdania resp. telefonickej objednavky. Objedndvka moze byt' uroben6 aj vo forme krdtkej textovej spr6vy (SMS); v pripade pochybnosti o prijati krdtkej textovej spr6vy (SMS) sa predpokladd, 2e nebola doruden6, klm sa nepreukdze opak. 2. Objedn6vka pred6vajfceho, tak aby bola pre kupujfceho prdvne zavdzn musi obsahovat najmd > 6islo tejto zmluvy, ) oznadenie pred6vajuceho v s0lade so z6pisom v obchodnom registri a jeho prevadzky, v ktorej je umiestneni predmet predaja, > predmet predaja (tplnu Specifik6ciu precimetu pievodu, ieda dr.rhcinej surcviny, ktor6 md byt precmetom odovzdania), vr6tane tdajov o mnozstve, > termin odovzdania, > 0daj o tom, 6i pozaduje kontajner na rovnaki druh druhotnej suroviny vr6tit prazdny. 3. Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze ak pred6vajtci v lehote do 24 hodin pisomne neozn6mi pred6vaj0cemu (faxom, om, po5tou, alebo formou SMS), Ze s navrhovanlm terminom odovzdania nes[hlasl, so s0dasnfm uvedenim in6ho terminu, md sa zato,2e termin stanovenf preddvaj0cim je zixazny. 4. Okrem z6kladnej povinnosti vyplfvajucej z 6. ll. bodu. zmluvy je a) pred6vajici povinnf > poskytnft kupuj0cemu miesto na ulozenie kontajnerov, ktor6 bude zodpovedat a vyhovovat charakteru, vlastnostiam a [delu kontajnera, litor6 bude dobre pristupn6 pre mechanizmy, ktore bud0 s kontajnermi manipulovaf, > miesto ulozenia kontajnerov pravidelne kontrolovat', > zabezpedovat a dodrziavat separsciu druhotnfch surovin do jednotlivfch kontajnerov podl'a ich urdenia, ) zabezpedit, aby druhotnd surovina nebola znedistend neziaducimi primesami, aby neobsahovala rddioaktivne alebo in6 kontaminovan6 latky Skodliv6 zdraviu a Zivotn6mu prostrediu, > zabezpe6ovaf, aby in! odpad nez je uvedenf v dl. ll. bod 2 tejto zmluvy, nebol v6bec ulozenf do kontajnerov, > vystavit pre predmet k0py pri kazdom jednotlivom odovzdani sprievodku - potvrdenie o evidencii, > oznamovat kupujtcemu potrebu vfmeny kontajnera dohodnutlm sposobom, > spristupnit miesto ulozenia kontajnera kupuj0cemu pre Udely jeho odvozu, resp. v!'meny, ) zabezpedovat riadnu starostlivost o kontajnery, dbat' na to, aby nedoch6dzalo k ich po5kodeniu alebo znecistovaniu, > podas umiestnenia kontajnera na nim stanovenom mieste, udrziavat poriadok v okoli kontajnerov, > kontajnery uzivaf vflu6ne sdm, teda nie je opr6vnen! poskytovat ich na uzivanie inemu subjektu, > nahradit kupujtcemu Skodu na kontajneroch, pokial'ku nej d6jde v obdobl, ked'sa kontajner nach6dza na mieste poskytnutom kupuj(cemu; Strana 2 / 5 ttj li

3 - b) kupuj0ci povinnf > dodat a d'alej dod6vaf dohodnutf po6et kontajnerov a kontajnery odvdzaf, > dodat kontajnery v riadnom a vyhovuj0com technickom stave a tento stav zabezpedovat podas cel6ho obdobia, ked'sa kontajner nachadza v dispozidnom oprdvneni preddvaj0ceho, > predmet k0py - druhotnf surovinu zhodnocovat v zmysle platnej legislativy sr, ) vystavovat potvrdenie v zmysle 6. lv. tejto zmluvy, > platit Ohrady v zmysle dl. V. tejto zmluvy, > pri manipulscii s kontajnermi dodrziavat v5etky platn6 pr6vne normy v oblasti nakladania s odpadmi a zdsady bezpednosti pr5ce. Dohodlo sa, Ze ak nebudrj dodrzan6 podmienky separdcie jednoflivyich zloziek druhotnfch surovin, je kupujtici opr5vnen! odvoz kontajnera odmietnut, teda kripu nerealizovat, az do 6asu kfm predavajuci neodstrsni vady separ6cie na vlasln6 n6klady. Pre taki pripad sa dohodlo, Ze md kupujrlci ndrok na ndhradu n6kladov vzniknutfch m6rnou jazdou. Ak sa nedostatky v separ5cii zistia az pri vylozeni kontajnera, je kupujrici opr6vnenf preddvajriceho vyzval na odstr6nenie vady v separ6cii. Ak preddvajrici v stanovej lehote separdciu nezabezpedi, je to opravnenf vykonaf kupuj0ci s tfm, Ze pred6vaj0ci je povinni zaplatit mu n6klady, ktor6 mu pri zibezpeleni separdcie vznikli. 7 Pre.pripad, Ze preddvajrici poru5i povinnost prevzatt v bode 4. pism. a) prvd, tretia, Stvrta, piata, jedendsta 9!$ifa, je kupujtici opr5vnenf ihned'od tejto zmluvy odstripit a/alebo vy0dtovaf zmtuvnu pokutu vo vliske 00 za kazd6 zisten6 porusenie povinnosti pri separlcii. Pre.pripad, Ze kupuj0ci poru5i povinnost prevzatti vbode 4. pism. b) prv5, Stvrt6 odr6zka, je preddvajrici opr6vnenf ihned' od tejto zmluvy odstripif a/alebo vyudtovat zmluvn0'pokutu vo vi5ke 0O za Xa2Oe zisten6 porusenie povinnosti. ct.lv. Potvrdenie Kupujrlci sa zavdzuje vyd5vat preddvaj(cemu > pisomn6 potvrdenie o mnozstve, dase a druhu odk0penej druhotnej suroviny, a to v lehote do 0 dni za predch6dzajuci kalend6rny mesiac, ) na zdklade jeho poziadania doklad o zhodnoteni vytriedenfch odpadov v zmysle aktudlne platnej legislativy do vfsky skutodne odobratich mnozstiev. ct. v. Cena a platobn6 podmienky Kupna cena za predmet kfpy podl'a tejto zmluvy je stanoven6 dohodou zmluvnfch str6n v zmysle zdkona d Z. z. Kupuj0ci zaplati pred6vaj0cemu za vytriedene druhotn6 suroviny, kvalitativne zodpovedaj0ce pozadovanli'm technicklm Specifikdci6m nasledovn6 ceny: K6d odpadu Popis Cena /t Papier a lepenka 60 /tona J N6klady na zabezpedenie a udrzanie miesta na 'ulozenie kontajnerov s predmetom prevodu a pr6vom ukladania d'alsich kontajnerov zn65a v plnom rozsahu predavajrici. Pred6vaj0ci zndsa aj iraftaoy na 6drZbu a kontrolu poriadku a pristupnosti miesta pre mechanizmy kupujriceho. Zmluvn6 strany sa dohodli, 2e dovoz aj odvoz kontajnerov na predmet k0py bude vykondvat kupujrici vfludne na svoje ndklady. TieZ sa dohodlo, 2e za tas, kedy bude kontajner umiestnen! na miesie urdenom pred6vaj0cim z dovodu zberu druhotn;ich surovln s ciel'om ich predaja, nie je pred6vaj(ci povinnyi' platit kupuj0cemu Ziadnu n6hradu za ulivanie kontajnera. Strana 3 / 5

4 5 Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze na predmet k[py vystavi pred6vaj0ci fakt0ru, ktorou kupujricemu vyridtuje k0pnu cenu v sulade s bodom 2. tohto dldnku zmluvy, a to dva kr6lza kalenddrny mesiac. fan[ra ;e iplatnd v lehote do 2 dni od vystavenia a jej obligatornou prilohou je potvrdenie kupujriceho o prevzati predmetu k0py' Pred6vajtci sa zavdzuje fakttru odoslat najnesk0r do 3 dni od jej vystavenia, ak t0to lehotu nedodrzi, kupujtici nie je s 0hradou v omeskani po 6as me5kania predsvajriceho s odoslanim fakt0ry. Uhrada za predmet ktpy m6ze byt realizovand aj v hotovosti, resp. zaslanim postovej poukrizky. o 7 Ak kupujtici nezaplati faktriru v lehote splatnosti, m6ze mu preddrvajrici vyrl6tovat rjrok z omeskania v sadzbe stanovenej prdvnym predpisom. Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze splatn6 faktrira, ktorou je vy06tovand k0pna cena podl'a tejto zmluvy, moze byt' predmetom vz6jomn6ho zapoditania pohl'ad5vok. ct. vt. Exkluzivita 2 Pred6vaj0ci sa zavdzuje zber druhotnich surovin realizovat a ukladat' len do kontajnerov dovezenich kupujtcim a tieto kontajnery umoznit odvdzat len kupujricemu. Pokial'preddvajuci tento zbvazok nedodrzi, je povinnf zaplatit kupujricemu zmluvn0 pokutu vo viske 000 zaka2de poru5enie tfmto dl6nkom prevzatej povinnosti, Pre takf pripad sa dohodlo, Ze kupujrici je tiez oprsvnenf od tejto zmluvy-odstrlpif; jeho'pravo nj zmluvn0 pokutu a ndhradu Skody, pokial'vznikne, nie je odsttpenim od zmluvy dotknute. Pre pripad, Ze kupuj0ci preuk6zatel'ne poru6il povinnost o dodrzani lehoty na odvoz - odkrlpenie druhotnej suroviny a aj napriek pisomn6mu upozorneniu predavajriceho, v ktorom mu urdil n6hradn0 lehotu na plnenie, zavdzok nesplnil, nem_6ze si kupujrici uplatnit prdvo na zmluvnt pokutu ani na odst(penie od zmluvy v zmysle bodu. tohto dl6nku zmluvy. cl. vil. Trvanie zmluvy. Tdio zrnluva sa uzatu6ra na Cobu neuriit0. 2. a) b) c) Pr6va a povinnosti zo zmluvy m02u zaniknrit plsomnou dohodou, vlpovedbu zmluvnej strany; vfpovednii doba sa dohodla na 3 mesiace, pridom zatina plynrit prvfm diom mesiaca, ktoni nasleduje po dorudeni vipovede. Vfpoved'musi byt'pisomnd, doru6en6 a nemusi byt odovodnena; odstfpenim od zmluvy v pripadoch presne urdenich touto zmluvou V dei nasleduj0ci po ukondeni zmluvn6ho vztahu je predavaj0ci povinn! kupuj[cemu spristupnit kontajnery a umoznif ich odvezenie. Preddvaj0ci je povinn! kontajnery vr5tif v stave zodpovedajricom ich veku a prislu5n6mu opotrebeniu k akemu doch6dza pri ich beznorn pouzivani a manipul6cii Ak preddvajlci nesplni zlv?.zok prevzatf v bode 3. tohto dldnku zmluvy, je povinnli zaplatif kupujfcemu zmluvn( pokutu vo vi5ke 50 za kazdyi dei ome5kania so s;:rlnenim povinnosti a tiez nahiadit Skodu, pokial' kupujucemu v tejto s0vislosti vznikne. ct. vltt. Osobitn6 ustanovenie Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze kupuj0ci m6ze, ak mu to dovoli prev5dzkov6 potreba, poskytn0t odplatne pred6vaj(cemu, na z6klade jeho poziadania, na uzivanie d'alsie kontajnery mimo tejto zmiuvy. podmienky prendjmu stanovi osobitnd zmluva. Ziveredn6 ustanovenia. Za osoby opr6vnen6 zodpovedaj0 > za pred6vaj0ceho: a povinn6 konat podl'a podmienok zmluvy, teda za separdciu a odvoz odpadu Mgr. Jana Haf ovs - riaditettka skoty, kontakt Strana 4 / 5 /(

5 > za kupuj0ceho: Mgr. Peter Urbanek - riaditel'zdvodu Nitra, kontakt T6to zmluva je platn6 diom jej podpisania obidvorna zmluvnfmi stranami a nadobfda [6innost 3 T6to zmluva bola uzatvoren6 v s0lade s $ 409 a nasl. Obchodn6ho z6konnika, pre pr6vny vzlah zaloleny touto zmluvou s0 rozhodn6 predov5etkfm jej ustanovenia, v d'alsom platia ustanovenia pr6vneho predpisu. Vietky inform5cie, ktor6 si zmluvn6 strany v dobe platnosti tejto zmluvy poskytnri, s0 d6vern6. Zmluvn6 strany sa zavdzujl, Ze ziskan inform6cie neposkytn0 tretej osobe, ani ich nezneuzijti pre vlastnt potrebu. Pre pripad poru5enia tohto ustanovenia zmluvy sa dohodlo pr6vo ridtovaf strane, ktord zmluvu poru5ila, zmluvni pokutu vo vfske 000 zakazd jednotliv6 poru5enie dovernosti. 5 Zmluvu je mozn6 menit alebo Copinat len formou odislovanlch pisomnlch dodatkov ods0hlasenyich a podpisanfch obidvomi zmluvnimi stranami. T6to zmluva je vyhotovend v dvoch prdvne rovnocennfch vltladkoch, po jednom pre kazdi zmluvn0 stranu. 7. Zmluvn6 strany na znak s0hlasu s obsahom tejto zmluvy ako prejav ich slobodnej v6le t0to zmluvu vlastnorudne podpisujri. Pr6va a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaj0 v celosti i na pripadnfch pr6vnych ndstupcov, a to bez osobitn6ho stihlasu alebo dodatku. V cabaj-e 6pore, dia /n.'.f ;...m.t v Zitine, an^.?.?:.....?0 {+ Pred6vajUci: Kupujrici: Mgr. Jana Halovdt riaditel'ka Skoly tk ") Strana 5 / 5 /q