ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ZVOLEN ZA ROK 2017

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ZVOLEN ZA ROK 2017"

Prepis

1 ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ZVOLEN ZA ROK 2017 (Schválený uznesením MsZ č.... /2018 zo dňa...) Ing. Lenka Balkovičová primátorka mesta Zvolen Zvolen, marec 2018 Vypracoval: ekonomický odbor a odbor rozvoja mesta (PRM) na základe podkladov od jednotlivých odborných útvarov MsÚ 1

2 Obsah / Číslo strany 1. Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2017 textová časť 1. Rozpočet Mesta Zvolen Výsledok hospodárenia Bilancia príjmov a výdavkov Plnenie príjmov rozpočtu Čerpanie výdavkov rozpočtu Finančné operácie výdavkové Dlhová služba Mesta Zvolen Prenesené kompetencie Pohľadávky a záväzky Majetok mesta Mimorozpočtové hospodárenie Majetkový podiel v obchodných spoločnostiach Bilancia aktív a pasív Mesta Zvolen Výbory mestských častí Dotácie Prehľad získaných grantov a transferov v roku Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2017 tabuľková časť - Príjmy rozpočtu - Kapitálové výdavky - Dotácie - Výdavky rozpočtu podľa programov 3. PRÍLOHY 1. Rozpočtové organizácie Programu č.1-vzdelávanie : 1.1. Školstvo - Textová časť 1.2. Školstvo - Tabuľková časť 2. Rozpočtová organizácia Zvolenské kultúrne centrum 3. Správa o monitorovaní Programu rozvoja mesta Zvolen k PRM-Textová časť 3.2. PRM-Tabuľková časť 2

3 Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2017 Záverečný účet poskytuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov počas príslušného roku. Pri spracovávaní záverečného účtu sa vychádza z výsledkov účtovnej závierky (z údajov uvedených v jednotlivých účtovných výkazoch súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky podľa platného opatrenia MF SR). Povinnosť zostavovať záverečný účet vzniká mestu (obci) v zmysle 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 1. Rozpočet Mesta Zvolen Rozpočet mesta Zvolen na rok 2017 bol schválený uznesením MsZ č. 122/2016 zo dňa s celkovými príjmami a výdavkami vo výške Rozpočet bol v priebehu roku aktualizovaný nasledovnými šiestimi zmenami so zvýšením celkového schváleného rozpočtu na rok 2017 o : dňa uznesením MsZ č. 14/2017 úprava rozpočtu o dňa uznesením MsZ č. 27/2017 úprava rozpočtu o (na strane príjmov) (na strane výdavkov) dňa uznesením MsZ č. 48/2017 úprava rozpočtu o (na strane príjmov) (na strane výdavkov) dňa uznesením MsZ č. 68/2017 úprava rozpočtu o dňa uznesením MsZ č. 76/2017 úprava rozpočtu o dňa uznesením MsZ č. 104/2017 úprava rozpočtu o Úprava celkového schváleného rozpočtu roku 2017 na konečnú výšku rozpočtu a realizovanie zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami podľa 14 odstavec 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, v priebehu roka sa uskutočnilo z nasledovných dôvodov: I. aktualizácia rozpočtu- v aktualizácii sa riešilo odkúpenie pozemku v lokalite Bariny za účelom výstavby športovo rekreačného areálu vo výške financovaného z rezervného fondu a zvyšnej časti v rovnakej výške z rozpočtu roku Okrem výkupu pozemkov bol v aktualizácii riešený rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení a presun položiek výdavkov na poštovné (legislatívna zmena ekonomickej klasifikácie od ). II. aktualizácia rozpočtu- zapracovanie záverečného účtu za rok 2016 a doplnenie dotácií do rozpočtu mesta k projektom: zníženie energetickej náročnosti v MŠ Fullu a MŠ Hrnčiarska, starostlivosť o vojnové hroby, rozšírenie kamerového systému. III. zmena rozpočtu- navýšenie rozpočtu mesta o príjmy získané naviac oproti schválenému rozpočtu (pokuty za výruby stromov, odpredaj pozemkov v Neresníckej doline a pozemkov pre ŽSR). Uvedené príjmy boli použité na výdavky súvisiace s opravami mestských komunikácii a chodníkov, výkupy pozemkov do vlastníctva mesta, legislatívne zvýšenie mzdových prostriedkov, obnovu veže v kostole sv. Alžbety. Ďalej zapracovanie príjmov zo ŠR prídavky na dieťa, projekt nezamestnaní na Pustom hrade, realizovanie Rómskeho festivalu. 3

4 IV. zmena rozpočtu- dofinancovanie rekonštrukcie športového areálu ZŠ Hrnčiarska a rekonštrukcie zasadačky MsZ v budove mestského úradu. V. zmena rozpočtu zvýšenie rozpočtu o príjmy z odpredaja pozemkov pre Valach Franko s. r. o. ako aj o naviac zaslané podielové dane. Zvýšenie výdavkov na odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta, odkúpenie projektovej dokumentácie na III. etapu rekonštrukcie Námestia SNP, dofinancovanie rekonštrukcie ul. Tulskej, vybudovanie polopodzemných kontajnerov na separovaný odpad, vybudovanie nových základov pod hroby v cintoríne Zlatý Potok. Rozpočet sa zvýšil aj o získané dotácie na potreby dobrovoľného hasičského zboru, realizovanie kultúrnych podujatí ako Zvolenské kultúrne leto, Country záhrada, Rómsky festival, a prostriedky na vybudovanie workoutového parku na sídlisku Zlatý potok. VI. zmena rozpočtu úprava rozpočtu škôl a školských zariadení a rozpočtovej organizácie Zvolenské kultúrne centrum. Rozpočet mesta sa upravil o prostriedky zo ŠR určené na financovanie prenesených výkonov štátnej správy a financovanie projektov opatrovateľskej služby, krízovej intervencie na komunitnej úrovni a terénnej sociálnej práce. V decembri roku 2017 sa rozpočet mesta zvýšil o v súlade s 14 ods. 1) Zákona č.583/2004 Z.z. o účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu. Išlo o peňažné prostriedky na dofinancovanie projektu Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen a o prostriedky na rekonštrukciu telocvične v V. ZŠ Hrnčiarskej Súčasťou aktualizácií rozpočtu boli, v súlade s uznesením MsZ č.5/2013, aj rozpočtové opatrenia v kompetencii primátorky mesta, ktoré boli realizované priebežne počas roka. Zmeny v štruktúre bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií za rok 2017 sú uvedené v nasledovnej tabuľke: Ukazovateľ (v ) Rozpočet I. zmena II. zmena III. Zmena IV. Zmena V. Zmena VI. Zmena VI. Zmena r.2017 r.2017 r.2017 r.2017 r.2017 r.2017 r.2017 r.2017 BEŽNÉ PRÍJMY BEŽNÉ VÝDAVKY BEŽNÝ ROZPOČET (P-V) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY KAPITÁLOVÝ ROZPOČET(P-V) BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM EŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE BEŽNÝ ROZPOČET (P-V) PRÍJMY CELKOM VÝDAVKY CELKOM PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V)

5 2. Výsledok hospodárenia Hospodárenie mesta Zvolen sa v roku 2017 riadilo hlavne zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom Mesta Zvolen na rok V súlade s 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov boli, podľa nižšie uvedenej tabuľky, za rok 2017 dosiahnuté nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení za hlavnú hospodársku činnosť: 2.1. Z bežného a kapitálového rozpočtu v zmysle 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. bol dosiahnutý prebytok hospodárenia za rok 2017 vo výške , Celková bilancia hospodárenia Mesta Zvolen za rok 2017, t.j. vrátane finančných operácií, skončila s prebytkom ,20. (v ) Ukazovateľ Schválený Upravený Skutočnosť % rozpočet rozpočet k plnenia BEŽNÉ PRÍJMY ,40 100,9 BEŽNÉ VÝDAVKY ,92 97,3 BEŽNÝ ROZPOČET (P-V) ,48 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ,64 100,4 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ,43 79,9 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET(P-V) ,79 BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM ,04 100,9 BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM ,35 94,2 PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V) ,69 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ,88 41,7 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ,37 100,0 BEŽNÝ ROZPOČET (P-V) ,51 PRÍJMY CELKOM ,92 96,3 VÝDAVKY CELKOM ,72 94,4 PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V) ,20 V súlade s 16 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení sa z prebytku ,69 vylučujú nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR a granty vo výške ,83 a zostatok vo výške ,86 sa odvádza do rezervného fondu. Prebytok hospodárenia z finančných operácií vo výške ,51 sa odvádza tiež do rezervného fondu Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2017 v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov dosiahol zisk vo výške ,19. 5

6 3. Bilancia príjmov a výdavkov Základná bilancia príjmov a výdavkov k v je nasledovná: Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k % plnenia % čerpania Rozdiel skutočnosť - rozpočet PRÍJMY CELKOM , VÝDAVKY CELKOM , Rozdiel ,20 Plnenie príjmovej časti upraveného rozpočtu bolo dosiahnuté na 96 %. Výdavky boli čerpané na 94 %. Vývoj výsledku hospodárenia od roku 2013 v : V priebehu roku 2017 bolo Mesto Zvolen schopné splácať svoje záväzky vždy v lehote splatnosti. Grafické znázornenie zostatku finančných prostriedkov ku koncu príslušného mesiaca (rozdiel príjmov a výdavkov): 6

7 4. Plnenie príjmov rozpočtu Príjmovú časť rozpočtu Mesta Zvolen tvoria príjmy bežné, kapitálové a príjmy z finančných operácií. Plnenie tejto základnej štruktúry príjmovej časti rozpočtu bolo nasledovné : Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k % plnenia (v ) rozdiel skutočnosť - rozpočet Bežné príjmy , Kapitálové príjmy , Finančné operácie , PRÍJMY CELKOM , BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTU Bežné príjmy rozpočtu mesta sa členia na daňové príjmy, nedaňové príjmy, tuzemské bežné granty a transfery, vlastné príjmy školstva, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k (v ) % z celkových príjmov rozpočtu Daňové príjmy ,37 61 Nedaňové príjmy - mesto ,42 12 Nedaňové príjmy - ZKC ,36 0 Nedaňové príjmy - školstvo ,44 3 Granty a transfery ,81 24 Bežné príjmy spolu , Podiel jednotlivých druhov príjmov na celkových bežných príjmoch v % : 7

8 DAŇOVÉ PRÍJMY k boli tvorené z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaného pre samosprávu zo štátneho rozpočtu SR ,48, daní z majetku ,39, ostatných miestnych daní ,40 a sankcií uložených v daňovom konaní 4 390,10. Významným príjmom rozpočtu je podiel na výnose dani z príjmu fyzických osôb poukazovaný územnej samospráve zo štátneho rozpočtu. Výnos dane z príjmov predstavuje 42,6 % celkových príjmov a 331,73 na jedného obyvateľa Mesta Zvolen. Celková výška podielových daní za rok 2017 bola o ,11 vyššia ako v roku V nasledovnej tabuľke je uvedený prehľad podielových daní od roku (v ) Miestne dane boli splnené na 101 % v zmysle nasledovného prehľadu: Názov dane a poplatku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k (v ) Percento plnenia Daň za psa , Daň za nevýherné hracie prístroje ,66 79 Daň za predajné automaty , Daň za ubytovanie , Dobývací priestor ,10 81 Záber verejného priestranstva ,32 93 Záber VP - jarmoky, ambul. predaj , Sankcie uložené v daňovom konaní , Komunálny odpad ,53 99 Daň z nehnuteľnosti , CELKOM ,

9 Daň za psa - Počet daňovníkov k bol čo je o 324 menej, ako v roku V zmysle zákona je držiteľ psa povinný prihlásiť psa do evidencie v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Počet novo zaevidovaných daňovníkov bol 193. Psa počas roka zrušilo 222 daňovníkov. Daň za nevýherné hracie prístroje - K sme evidovali na území mesta 27 prístrojov podliehajúcich dani, ktoré prevádzkovalo 13 daňových subjektov. Počet prevádzkovateľov zostáva na úrovni predchádzajúceho roka. Daň za predajné automaty - K sme evidovali 74 dani podliehajúcich prístrojov, ktoré prevádzkovalo 23 daňových subjektov. Počet prevádzkovateľov zostáva na úrovni predchádzajúceho roka. Daň za ubytovanie - Počet daňovníkov k bol 25. Počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach bol , oproti roku 2016 počet klesol o prenocovaní. Daň za užívanie verejného priestranstva - Počet vydaných rozhodnutí k bol 203. Najväčší objem finančných prostriedkov predstavuje osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania motorových vozidiel. Za porušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta bola uložená pokuta vo výške 100. Poplatok za komunálny odpad - K bolo vydaných celkom rozhodnutí za KO, z toho pre podnikateľov a pre fyzické osoby V rámci súčinnosti tretích osôb bolo na sociálnu poisťovňu zaslaných 983 žiadostí na poskytnutie údajov potrebných k daňovému exekučnému konaniu. Na základe kontroly sa zvýšil predpis na poplatku za rok 2017 o Za porušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta bolo vyzvaných 240 podnikateľských subjektov. Fyzickým osobám, ktorí nezaplatili poplatok v stanovenej lehote, bolo zaslaných výziev na zaplatenie nedoplatku. Daň z nehnuteľností V roku 2017 bolo v databáze zaevidovaných celkom daňovníkov, z toho 604 právnických osôb a podnikateľov a fyzických osôb. K bola vykonaná kontrola u daňovníkov, ktorí nepodali daňové priznanie v zákonom stanovenej lehote. Vyzvaných bolo 268 daňových subjektov. Daň bola dorubená vo výške Za oneskorené podanie daňového priznania bola uložená pokuta 208-mim daňovníkom v celkovej výške V roku 2017 bolo v zmysle platnej legislatívy ekonomickým odborom začatých celkom 286 daňových exekučných konaní na vymáhanie daňových nedoplatkov. Vymáhaná suma je vo výške Ďalšiu časť bežných príjmov rozpočtu tvoria NEDAŇOVÉ PRÍJMY, ktoré k boli v objeme ,22, čo predstavuje 100 % plnenie oproti upravenému rozpočtu nedaňových príjmov. 9

10 Prehľad nedaňových príjmov: (v ) Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k % plnenia príjmy z podnikania a vlastníctva majetku , administratívne a iné poplatky , úroky z vkladov, úverov a pôžičiek , iné nedaňové príjmy, pokuty ,84 43 príjmy rozpočtovej organizácie ZKC , príjmy rozpočtových organizácii školstva , Nedaňové príjmy - spolu , Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku - tvoria hlavne príjmy z nájmu za prenajaté pozemky, nebytové priestory, reklamné tabule, prenájom trhových stolov na tržnici v celkovej výške ,84 a príjem z dividend a podielu na zisku od spoločností, v ktorých má mesto podiel na základnom imaní. Príjmy z podnikania boli vo výške ,26, z toho podiel na zisku ,15 od spoločnosti STEFE s.r.o., dividendy ,16 od a.s. Spoločnosť Pohronie a podiel na zisku ,95 od Lesného podniku mesta Zvolen. Administratívne a iné poplatky - tvoria správne poplatky, pokuty, poplatky za služby. V roku 2017 sa vybralo na týchto príjmoch ,54. Oproti roku 2016 je to o ,24 viacej z dôvodu legislatívnej zmeny účtovania poplatkov za výherné hracie prístroje, ktoré boli doposiaľ účtované v položke ostatných príjmov Úroky z vkladov, úverov, pôžičiek - Voľné finančné prostriedky sa počas roku 2017 zhodnotili na peňažnom trhu formou úrokov z krátkodobých termínovaných vkladov. Príjmy z týchto vkladov boli ,20. Iné nedaňové príjmy - tvoria príjmy za náhrady poistného plnenia za škodu spôsobenú na majetku mesta v hodnote ,58 (poškodenie majetku mesta, stĺpov verejného osvetlenia), výťažky z lotérií a iných podobných hier vo výške ,67 (zníženie oproti minulému roku, z dôvodu zmeny účtovania poplatkov za výherné hracie prístroje), príjmy z dobropisov ,67, príjmy z vratiek ,13, vecných bremien a iných príjmov ,20 a nevyčerpané príjmy od partnera v rámci projektu Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen vo výške 6 191, 59. Príjmy rozpočtovej organizácie Zvolenské kultúrne centrum komentár je uvedený pri vyhodnotení hospodárenia za rok 2017 (príloha č. 2) Príjmy školstva nedaňové komentár je uvedený pri vyhodnotení programu č. 1 Vzdelávanie (príloha č. 1) GRANTY A TRANSFÉRY - získané v roku 2017 vo výške ,81 boli účelovo určené na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva, matriky, ŠFRB, stavebnej správy, registra obyvateľstva a ostatných činností, ktoré sú financované z cudzích zdrojov. (Podrobný prehľad podľa jednotlivých oblastí je uvedený v bode č Prehľad získaných grantov a transferov v roku 2017). 10

11 4.2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ROZPOČTU Plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov v roku 2017 bolo dosiahnuté na 100 % v celkovom objeme ,64. Príjmy boli získané z odpredaja chaty v Sielnici vo výške (chata a pozemok ), z odpredaja objektov vo vlastníctve mesta ,15, odpredaja pozemkov pre ZŠR vo výške ,90, pozemkov Neresnická dolina Šúplatka vo výške ,90, pozemkov pre Valach Franko s. r. o. vo výške a za odpredaja bytov vo výške 1 748,28. Príjmy v objeme ,18 boli získané z cudzích zdrojov ( ,31 dofinancovanie projektu Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen, ,87 na projekt Zníženie energetickej náročnosti v MŠ Fullu a MŠ Hrnčiarska, na rozšírenie kamerového systému v meste, na projekt Rekonštrukcie telocvične v ZŠ Hrnčiarskej. Zvyšné finančné prostriedky vo výške ,23 boli poskytnuté Združením Slatinka a súkromnou osobou na spolufinancovanie rekonštrukcie príjazdovej cesty ku Starej radnici PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČTU Príjmové finančné operácie k boli vo výške ,88 naplnené na 41,7 %. Tvoria ich zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roku získané zo štátneho rozpočtu vo výške ,22, prevody finančných prostriedkov z rezervného fondu prechádzajúce z roku 2016 vo výške ,77, zaplatenie prvej časti za pozemky v lokalite Bariny vo výške a prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania vo výške ,89. Vzhľadom ku skutočnosti, že výdavky rozpočtu boli čerpané na 94 %, nebolo potrebné čerpať ďalšie schválené rozpočtované finančné prostriedky vo výške ,64 z rezervného fondu. 5. Čerpanie výdavkov rozpočtu Výdavky rozpočtu Mesta Zvolen za rok 2017 boli čerpané v celkovej výške ,72, čo predstavuje 94,4 % upraveného rozpočtu. Základná štruktúra výdavkov rozpočtu: Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k % čerpania rozdiel (v ) skutočnosť-rozpočet Bežné výdavky , Kapitálové výdavky , Finančné operácie , VÝDAVKY CELKOM , Kapitálové výdavky sa čerpali len na 80 %, pretože realizácia niektorých projektov bude ukončená až v roku rekonštrukcia zasadačky MsZ, PD cyklistický chodník Zvolen mesto a sídlisko Zvolen Západ, vybudovanie parkoviska ul. Ružová, PD park Višňovského, vybudovanie kanalizácie Suchá kôrka, zateplenie a odvedenie dažďových vôd v BD Mojmírova, PD športovo-rekreačný areál Bariny, rekonštrukcia cintorína Môťová, zníženie energetickej náročnosti MŠ Fullu a MŠ Hrnčiarska, PD športový areál na IX. ZŠ, rekonštrukcia športového areálu ZŠ Hrnčiarska a rekonštrukcia telocvične ZŠ Hrnčiarska. 11

12 Štruktúra výdavkov rozpočtu Mesta Zvolen zoskupených do PROGRAMOV: (v ) Rozpočet 2017 Programy Bežné výdavky Kapitálové výdavky schválený upravený skutočnosť schválený upravený skutočnosť 1 VZDELÁVANIE , ,53 2 KULTÚRA, ŠPORT, VOĽNÝ ČAS A MLÁDEŽ , ,05 3 SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO , ,00 4 BÝVANIE, SLUŽBY OBČANOM A BEZPEČNOSŤ , ,00 5 MARKETING, CESTOVNÝ RUCH A EKONOMICKÝ ROZVOJ , ,00 6 DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA , ,59 7 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE , ,97 8 SAMOSPRÁVA , ,29 spolu , ,43 Podiel výdavkov podľa jednotlivých programov na celkových výdavkoch v % : Obsahová náplň ôsmych programových výdavkov, ktoré boli stanovené s súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zvolen na roky bola nasledovná: 12

13 Program 1 - Vzdelávanie Obsahová náplň je podrobne rozpísaná v samostatnej Prílohe č. 1 Program 2 Kultúra, šport, voľný čas a mládež Výdavky - bežné: zabezpečila sa údržba a prevádzka športových zariadení (všešportový a zimný štadión, mestské kúpele, mobilná ľadová plocha, kúpalisko), správa kultúrnych domov (Zolná, Lukové), prevádzka rekreačných zariadení (chata Sielnica v roku 2017 odpredaná), prevádzka FUN zóny na Námestí SNP, údržba pamiatok a pamätníkov (Pustý Hrad, vojnové hroby), cintorínske služby, poskytnutie dotácií do oblasti kultúry a športu (podrobne rozpísané v tabuľkovej časti), prevádzka rozpočtovej organizácie Zvolenské kultúrne centrum, ktorá zabezpečuje organizáciu kultúrnych a športových podujatí. Výdavky sa čerpali sa na 96,3 %. Vyhodnotenie výdavkov a príjmov za Mestské kúpele, kúpalisko Neresnica a Fun zónu v prílohe č kapitálové: prostriedky sa čerpali na 70,8 % a použili sa na: vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu Športovo - rekreačného areálu Bariny, vodovodnú šachtu na všešportovom štadióne, kompresor na zimnom štadióne, na zakúpenie fotoaparátu a farebnej tlačiarne pre rozpočtovú organizáciu Zvolenské kultúrne centrum. Kúpalisko Neresnica informácia o príjmoch a výdavkoch za rok 2017 Výdavky rozpočtu za rok 2017 Jednotlivé položky Ek.Klasif. čerpanie v Názov ,27 Vodné stočné spotreba vody Poznámka ,86 údržba prev. Strojov a zariadení opr.armatúr, ventilov, batérií,zaizol.šachty ,00 údržba budov orezanie stromov ,00 nájomné za nájom Nájom za pozemky/petrášová,nvotová,slančík ,50 všeobecné služby Ost.služby a odplata za prevádzku kúpaliska p. Augustín ,00 vrátenie príjmov z minul.rokov za vodu, Fízik, Félix Celkom : ,63 Príjmy rozpočtu za rok 2017 Jednotlivé položky Ek.Klasif. čerpanie v Názov poplatky za predaj výrobkov a ,46 služieb Poznámka poplatky za vodu, Félix, Fízik, Kozloková Celkom : 502,46 13

14 Kúpalisko Neresnica komentár k záverečnému účtu za rok 2017 Najväčšími výdavkovými položkami Mesta Zvolen pri prevádzkovaní kúpaliska Neresnica za rok 2017 boli : ,- - výdavok za prevádzkovanie kúpaliska : Tento výdavok bol na základe Zmluvy o prevádzkovaní Kúpaliska Neresnica č.339/2017 účinnej dňom Prevádzkovateľ bol zabezpečený v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a bol ním Marek Augustín, Zvolenská cesta 383/43, Krupina. V zmysle Finančnej správy o prevádzkovaní kúpaliska predloženej prevádzkovateľom na základe uvedenej zmluvy dňa Mestu Zvolen boli prevádzkovateľom uvedené nasledovné údaje : príjmy : - dosiahnuté tržby ,- - odplata od Mesta Zvolen ,- (v zmysle výsledku VO a Zmluvy) výdavky : - náklady súvisiace s prevádzkou kúpaliska ,- - neoficiálne náklady ,- - nezaplatená pracovná sila cca 3 osoby 14 dní po 7 hodín Mestom Zvolen po ukončení nájmu bola prevádzkovateľovi vyrúbená zmluvná pokuta vo výške ,- za porušenie dohodnutej zmluvnej podmienky (za dni počas ktorých kúpalisko nebolo prevádzkované), voči ktorej sa prevádzkovateľ prostredníctvom svojho právneho zástupcu odvolal ,- - nájomné za pozemky : Cudzie pozemky prenajaté mestu: a) Pod veľkým bazénom kúpaliska od spoluvlastníkov : (mesto je spoluvlastníkom v podiele ½) - C KN parc. č o výmere m 2 - C KN parc. č. 1419/3 o výmere m 2 Spolu o výmere m 2 z toho ½-ica 4 271,50 m 2 Nájomné v zmysle Uzn. MsZ č.50/2012 z vo výške 3,50 Eur/m 2 /rok t.j. za výmeru nájomné vo výške ,25 /rok. a) Pod parkoviskom pri kúpalisku : - C KN parc. č.2845/11 o výmere m 2 - C KN parc. č. 2845/1 o výmere 194 m 2 - C KN parc. č. 2845/98 o výmere m 2 Spolu o výmere m 2 Nájomné v zmysle Uznesenia MsZ č. 57/2016 bod 3) zo dňa je vo výške /letnú sezónu Prenajímané pozemky spolu (a + b ) ,50 m 2 Ročné nájomné spolu ,25 Eur/rok ,- Eur/rok ,25 /rok 2 687,- - výdavok za vodu : 4 271,50 m 2 je Tento výdavok bol hradený Mestom Zvolen na základe podmienok Zmluvy o prevádzkovaní Kúpaliska Neresnica č.339/2017 účinnej dňom Vo Zvolene spracované odborom SM MsÚ Zvolen 14

15 Program 3 Sociálne služby a zdravotníctvo Výdavky - bežné: prostriedky boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb - prevádzka klubov dôchodcov a klubu zdravotne postihnutých, služby terénnych sociálnych pracovníkov, organizovanie detského letného tábora pre deti zo sociálne slabších rodín, poskytnutie dotácií do sociálnej oblasti, prevádzka detských jaslí, služieb sociálneho taxíka, opatrovateľskej služby, prevádzka komunitného centra Romano Jilo, príspevky pre dôchodcov, poskytnutie dávok sociálnej pomoci, prevádzka útulku Nádej a ohrevne Stráže. Výdavky sa čerpali na 89,8 %. Program 4 Bývanie, služby občanom a bezpečnosť Výdavky - bežné: výdavky sa čerpali na 95,4 % a to na: zabezpečenie prevádzky a údržby objektov mesta, údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, aktivačnej činnosti a strediska komunálnych služieb, správu bytov vo vlastníctve mesta, zabezpečenie civilnej a požiarnej ochrany, zabezpečenie podmienok pre činnosť dobrovoľného hasičského zboru, zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti rozvoja bývania (štátny fond rozvoja bývania), prevádzku a služby mestskej polície. - kapitálové: kapitálové výdavky boli použité na realizáciu detských ihrísk, rekonštrukciu a vybudovanie nového verejného osvetlenia, realizovanie kamerového systému, výkup pozemkov, zakúpenie projektovej dokumentácie na III. etapu rekonštrukcie Námestia SNP, zateplenie a odvodnenie dažďových vôd v BD Mojmírova, rekonštrukcia cintorína Môťová, vybudovanie nových hrobových miest na cintoríne Zlatý potok. Celkovo sa výdavky čerpali na 91,9 %. Program 5 Marketing, cestovný ruch a ekonomický rozvoj Výdavky - bežné: výdavky slúžili na propagáciu Mesta Zvolen (organizačné zabezpečenie družobných návštev, zabezpečenie mobilnej aplikácie U nás doma, propagačné predmety, vysielanie v regionálnej televízii, Mestské periodikum Zvolenské noviny) a boli čerpané v objeme 94,4 %. Program 6 Dopravná a technická infraštruktúra Výdavky - bežné: výdavky sa čerpali na 96,5 % najmä pre zabezpečenie prevádzky mestskej hromadnej dopravy, na údržbu dopravného značenia, opravy mestských komunikácii, orezanie cestnej zelene, realizácie siete ZOMES ako aj letnú a zimnú údržbu komunikácii. 15

16 - kapitálové: výdavky na rekonštrukciu mestských komunikácií (podrobný rozpis v časti Výbory mestských častí), realizáciu siete ZOMES a svetelných blikačov na mestských komunikáciách. Prostriedky vyčerpané na 79,4 %. Program 7 Životné prostredie Výdavky - bežné: na zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu, údržbu vodných tokov, dotácie do oblasti životného prostredia, realizovanie projektu Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody vo Zvolene s čerpaním výdavkov programu na 99,8 %. 86,6 % bežných výdavkov tohto programu tvoria výdavky na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi v objeme ,26. Nakladanie s odpadmi v roku 2017 dopad na rozpočet mesta Príjmy rozpočtu v Výdavky rozpočtu v Rozdiel P-V Rozdiel v na poplatok za komunálny odpad nakladanie s odpadmi Príjmy -výdavky 1 obyvateľa mesta , , ,73 8,44 - kapitálové: čerpané na 95,87 % na projekt Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody vo Zvolene a zrealizovanie polopodzemných stojísk na separovaný odpad ul. Bystrický rad, ul. M. R. Štefánika 2x, ul. Kozačeka, ul. V. P. Tótha a ul. Družstevná. Program 8 Samospráva Výdavky - bežné: výdavky sa čerpali na 94,9 % a boli použité na: úhradu splátok úrokov vyplývajúcich z úverov a úhrady bankových poplatkov, zabezpečenie činnosti a prevádzky Mestského úradu, preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky, školského a stavebného úradu, registra obyvateľov, organizačné a technické zabezpečenie volieb, územné plánovanie mesta, občianske obrady. - kapitálové: nákup výpočtovej techniky, osobného automobilu, rozšírenie kancelárskych priestorov v budove mestského úradu, rekonštrukcia zasadačky MsZ v budove mestského úradu. Výdavky čerpané na 18,8 % z dôvodu dokončenia rekonštrukcie zasadačky MsZ v roku Hodnotenie merateľných ukazovateľov k jednotlivým programom je uvedené v prílohe č. 3 Správa o monitorovaní programu rozvoja mesta k

17 6. Finančné operácie výdavkové Predmetom výdavkových finančných operácií v rozpočtovej klasifikácii sú splátky istiny z prijatých úverov. V roku 2017 Mesto Zvolen neprijalo žiadny nový úver. Klasifikácia Ukazovateľ Schválený rozpočet ( v EUR ) Upravený rozpočet ( v EUR ) (v ) Skutočnosť k ( v EUR ) Transakcie verejného dlhu , Z bankových úverov dlhodobých , Splátka úveru - Nám. SNP VÚB , Splátka úveru - vnútorné rozvody Stráže , Splátka úveru - Nám. SNP Prima banka , Splátka úveru - M. R. Štefánika Prima banka , Splátka úveru - IX. ZŠ SLP , Z ostatných úverov, pôžičiek -ŠFRB , Splátka úveru - BD Hôrka , Splátka úveru - BD Zlatý Potok 60 b. j , Splátka úveru - IV. BD Zl. Potok , Splátka úveru - 26 b. j. Zl. Potok , Splátka úveru - zateplenie BD Stráže , Splátka úveru - BD Unionka NŠ , Splátka úveru - BD Rákoš , Splátka úveru - BD Sokolská , Splátka úveru - BD Hronské kasárne BŠ ,70 7. Dlhová služba Mesta Zvolen K malo Mesto Zvolen prijatých celkom 14 úverov. Z toho 5 úverov komerčných a 9 úverov bolo prijatých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu a rekonštrukciu nájomných bytov, ktoré sú splácané nájomníkmi, okrem úverov riešiacich sociálnu problematiku úver na bytové domy Sokolská, Stráže a UNIONKA. Posledný úver bol prijatý v roku 2012 na rekonštrukciu IX. ZŠ Námestie mládeže vo výške Od roku 2012 nebol prijatý žiadny nový úver. V roku 2017 boli výdavky na splácanie istiny a úrokov zo všetkých prijatých úverov v celkovej výške , čo je oproti roku 2016 o menej. Celkový zostatok istiny z prijatých úverov, bez úverov zo ŠFRB, k vo výške predstavuje 68,15 na jedného obyvateľa mesta. ( čo je o 16,64 menej ako v roku 2016) Výdavky na splácanie istiny a úrokov z prijatých úverov ( ), bez ŠFRB, tvorili 18,16 na jedného obyvateľa v roku 2017 a 2,4 % z celkových výdavkov rozpočtu. 17

18 Štruktúra prijatých úverov v EUR : KOMERČNÉ ÚVERY výška ročná splátka zostatok istiny P. č. názov úveru/rok prijatia/splatenia úveru úveru istina úroky spolu k Rekonštrukcia Námestia SNP-I. etapa/2004/ Rekonštrukcia Námestia SNP-II. etapa/2008/ Rekonštrukcia MK-M. R. Štefánika/2008/ BD Stráže - výmena rozvodov / 2010/ Rekonštr. objektov IX. ZŠ-Nám. mládeže/2012/ spolu ŠFRB ÚVERY výška úveru istina úroky spolu zostatok istiny 6 Nájomné byty Hôrka / 2002/ Nájomné byty Zl. Potok-60 b. j. / 2004/ Nájomné byty Zl. Potok - 26 b. j. /2006/ Nájomné byty Zl. Potok-IV.BD,20 b. j./2008/ Nájom. byty Hronské kasárne-112b.j./2009/ Nájomné byty Rákoš - 43 b. j. / 2010/ BD-Sokolská-zatepl., okná, dvere/2010/ Rekonštrukcia BD Stráže-zateplenie/ 2009/ Rekonštrukcia BD Unionka-NŠ-23 b. j./2011/ spolu CELKOM v EUR V zmysle 17, odst.6 zákona č.583/2004 Z.z. "o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy" v platnom znení obec môže prijať návratné zdroje financovania len ak celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka ( bez úverov zo ŠFRB splácaných nájomníkmi, teda vrátane úverov na BD Stráže, Sokolská a Unionka). V ďalej uvedených grafoch je znázornená úroveň, ktorú dosahuje voči tejto legislatíve Mesto Zvolen. A) Podiel celkového dlhu Mesta Zvolen z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roku dosiahol v roku 2017 úroveň 9,99 % : bežné príjmy celkový dlh mesta % z BP-legislatívne maximum podiel celkového dlhu mesta v % 25,52 20,92 16,95 13,32 9,99 18

19 Grafické znázornenie podielu celkového dlhu na bežných príjmoch predchádzajúceho roku : B) Podiel ročných splátok Mesta Zvolen z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roku dosiahol v roku 2017 úroveň 5,06 % : *** ročné splátky istiny a úrokov % z BP-legislatívne maximum podiel ročných splátok v % 5,02 5,58 4,54 4,17 3,87 5,06 Poznámka k stĺpcu 2017*** Od nadobudol účinnosť novelizovaný 17 odst. 6 písm. b) zákona 583/2004 Z.z., podľa ktorého sa podiel ročných splátok z prijatých úverov počíta zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku znížených o prostriedky poskytnuté mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, Európskej únie a iné prostriedky získané zo zahraničia, alebo na základe osobitného predpisu. (t.j. bežné príjmy granty a transfery = ) Z uvedeného dôvodu je oproti roku 2016 vykázaný nárast tohoto podielu na 5,06 %. V stĺpci označenom 2017 je výpočet podľa platných postupov do Grafické znázornenie: Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že Mesto Zvolen zabezpečovalo svoju dlhovú službu v roku 2017 v súlade s platnou legislatívou. 19

20 8. Prenesené kompetencie Prehľad príjmov a výdavkov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, stavebnej správy, štátneho fondu rozvoja bývania, školského úradu a registra obyvateľstva za rok 2017 je uvedený v nasledovnej tabuľke: (v ) Matrika Stavebná správa ŠFRB Školský úrad Register obyvateľstva Výdavky mzdové náklady , , , , ,85 odvody do poisťovní , , , , ,67 cestovné - 148,86-11,70 - energie 2 405, ,28 421,83 681, ,57 materiál 2 695, ,69 180, ,15 883,88 údržba 50,40 0,00-0,00 3,13 služby 2 123, ,93 627, , ,16 transfery 199, ,86-234,35 0,00 kapitálové výdavky Výdavky spolu , , , , ,26 Príjmy vlastné príjmy 7 351, ,06-190, ,43 dotácia zo ŠR , , , , ,84 príjmy od obcí SOÚ , Príjmy spolu , , , , ,27 Rozdiel P-V 7 351, , ,77-182, ,99 Prenesené kompetencie zabezpečilo Mesto Zvolen v roku 2017 s celkovým schodkom ,42, pričom v roku 2016 bol v tejto oblasti dosiahnutý celkový schodok ,48. 20

21 9. Pohľadávky a záväzky Špecifikácia záväzkov a pohľadávok mesta (bez rozpočtových organizácií) k je uvedená v priložených tabuľkových prehľadoch: (v ) SÚ Druh pohľadávky k k rozdiel medzi rokmi Poskytnuté prevádzkové preddavky 1 025,12 863,09-162, Poskytnuté preddavky- SBD- správa bytov , , , Cintorínske poplatky 8 776, , , Odberateľské faktúry - hlavná činnosť , , , Pohľadávky za služby + rôzne , , , Pohľadávky za odpredaj bytov a pozemkov 6 342, ,38-434, SBD- správa bytov , , , Nájomné nebytové priestory , , , Ostatné pohľadávky- pokuty, alkohol , , , Komunálny odpad , , , VAV invest s.r.o , ,31 0, Daň z nehnuteľnosti- FO,PO , , , Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 400,00 400, Daň za užívanie VP 2 350,38 819, , Daň za psa 4 548, ,09-441, Daň za ubytovanie 3 214, ,90 696, Opravné položky , , , Iné pohľadávky , , ,15 CELKOM POHĽADÁVKY , , ,93 Súčasťou majetku Mesta Zvolen sú aj pohľadávky. V roku 2017 boli v súlade so zásadami hospodárenia mesta odpísané pohľadávky v celkovej výške ,30 (z toho v kompetencii primátorky 3 263,13, v kompetencii MsZ ,17 ). Celkový objem pohľadávok vzrástol oproti roku 2016 o 5 %. Prehľad po jednotlivých rokoch je uvedený v nasledovnej tabuľke a grafe. rok zostatok pohľadávok k v medziročný rozdiel v medziročný rozdiel v % Na zvýšenie stavu pohľadávok voči roku 2016 má objemovo významný vplyv najmä zvýšenie pohľadávok SBD za správu bytov o , zvýšenie nedoplatkov na poplatku za komunálny odpad ,66 a dani z nehnuteľností ,74. 21

22 Zostatok záväzkov mesta (bez rozpočtových organizácií) k je uvedený v nasledovnej tabuľke: ( v ) SÚ Druh záväzku k k rozdiel medzi rokmi Dodávateľské faktúry , , , Pozemky , , , Dodávateľské faktúry- SBD- správa bytov , , , Krátkodobé rezervy , , , Prijaté preddavky - SBD , , , Ostatné záväzky 9 491, ,79 364, Nevyfakturované dodávky , , , Záväzky voči zamestnancom , , , Ostatné záväzky voči zamestnancom 470,00 400,00-70, Zúčtovanie s inštitúc. soc. zabezpečenia , , , Daň z príjmu 0,00 0,00 0, Ostatné priame dane , ,25-921, Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy , , , Zúčtovanie transferov ,72 0, , Transfery a ostatné zúčt. so subjektami mimo verejnej správy , , , Iné záväzky- mzdy , , , Ostatné rezervy , ,17 683, Bankové úvery , , , Záväzky soc.fondu 3 000, ,86-33, Ostatné dlhodobé záväzky , , ,12 CELKOM ZÁVAZKY , , ,08 Celkový objem záväzkov klesol oproti roku 2016 o 1 %. V nižšie uvedenej tabuľke a grafe je prehľad vývoja záväzkov od roku rok zostatok záväzkov k v medziročný rozdiel v medziročný rozdiel v % Na rozdiel stavu záväzkov k voči roku 2016 má objemovo významný vplyv najmä zaúčtovanie predpisu zaplatenia 2. splátky za pozemok na Barinách v roku 2018 za a vytvorenie krátkodobej rezervy na súdne spory v predpoklade za

23 Štruktúra pohľadávok k (bez rozpočtových organizácií) Druh pohľadávok stav k stav k v lehote splatnosti po lehote splatnosti NEDAŇOVÉ POHĽADÁVKY , , DAŇOVÉ POHĽADÁVKY , , POHĽADÁVKY CELKOM , , OPRAVNÉ POLOŽKY , ,69 POHĽADÁVKY NETTO , ,69 NEDAŇOVÉ POHĽADÁVKY po lehote splatnosti P.č. Druh dane Stav Stav v lehote po lehote vymáha vymáha k k splatnosti splatnosti SBD SM, EO vymáha PO Poskytnuté prevádzkové 1 preddavky 1 025,12 863, Poskytnuté preddavky SBD , , Cintorínske poplatky 8 776, , Odberateľské faktúry - hlavná činnosť , , Pohľadávky za služby + rôzne výruby , , Pohľadávky za odpredaj bytov a pozemkov 6 342, , SBD , , Nájomné nebytové priestory , , Pokuty , , VAV invest , , Iné pohľadávky , , CELKOM , , DAŇOVÉ POHĽADÁVKY P.č. Druh dane Stav k Stav k v lehote splatnosti po lehote splatnosti po lehote splatnosti vymáha výzvy PO 1 Daň z nehnuteľností , , Verejné priestranstvo 2 350,38 819, Daň za psa 4 548, , Nevýherné HP 0,00 400, Daň za ubytovanie 3 214, , Komunálny odpad , , CELKOM , ,

24 10. Majetok mesta (v zostatkovej cene vrátane majetku rozpočtových organizácií) (v ) MAJETOK MESTA ZVOLEN Názov r r r r k Software ,91 Oceniteľné práva ,00 Stavby ,10 Samostatne hnuteľné veci a súbory hnut. vecí ,94 Dopravné prostriedky ,49 Umelecké diela a zbierky ,42 Drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok ,65 Pozemky ,76 Finančný majetok ,35 Ostatné finančné investície Materiál ,37 Pohľadávky ,97 Finančné účty ,44 Obstaranie DHM ,00 Časové rozlíšenie ,16 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy ,40 MAJETOK MESTA ZVOLEN ,96 Na prírastok majetku o 1,9 mil. voči roku 2016 malo vplyv zaradenie rozpracovaných a obstaranie nových investícií do majetku mesta, a to najmä : kompresor na zimnom štadióne ,84 rekonštrukcia ul. Tulská ,91 počítačové zostavy, záložný zdroj, technika ,93 detské ihriská, fitpark ,08 verejné osvetlenie (ul. Sokolská, ul. Jesenského, prechod ul. Hronská, ul. Okružná, ul. Môťovská cesta, ul. A. Hlinku, park D. Matejovie, I. etapa ul. Tulská) ,42 bytový dom Mojmírova (zateplenie) ,58 stojiská pod kontajnery ul. M. R. Štefánika, ul. Bystrický rad ,22 nové chodníky (ul. Sokolská, ul. Bernoláka, ul. Fullu, ul. Centrum M. Rázusa) ,42 parkovacie miesta (Námestie SNP, ul. T. Vansovej, ul. Prachatická, ul. Bystrický rad) ,74 parkovisko (ul. G. Svobodu, ul. J. Gagarina) ,12 výstavba nových kancelárii v budove MsÚ ,09 výstavba 100 betónových hrobových miest v cintoríne Zlatý potok pozemky (lokalita Bariny Grunertová, p. Haríková, ministerstvo obrany SR) ,77 kamerový systém Zvolen Západ, Podborová ,15 Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen (zelená strecha, klimatické rezervoáre a strže, podzemné nádrže, dažďové záhrady) ,69 osobný automobil

25 K úbytku na majetku mesta došlo najmä z nasledovných dôvodov: vyradenie z majetku MsÚ (drobný majetok mesta, práčka, kompresor-zš, oceľová konštrukcia-mestské kúpele,) ,45 MŠ J. Bánika (nadstavba) ,11 (zverenie do správy MŠ) vyradenie VO ul. Okružná 4 554,21 predaj chaty v Sielnici 8 723,33 zbúranie rodinného domu ul. Pribinova 4 325,77 odpredaj pozemkov ,34 (pod chatou v Sielnici, Valach Franko, ŽSR, p. Glezgo) Prehľad o stave majetku mesta od roku 2013 v : ROK MAJETOK MESTA ZVOLEN v ,96 medziročný rozdiel v medziročný rozdiel v % -0,09-1,38 0,33 0,91 1, Mimorozpočtové hospodárenie Mesto Zvolen hospodári aj s finančnými prostriedkami, ktoré nie sú naviazané na rozpočet mesta. Jedná sa o rezervný fond, fond kolaudačných rát, finančné zábezpeky, fond rozvoja bývania. Hospodárenie jednotlivých fondov je uvedené v nasledovných tabuľkách: REZERVNÝ FOND (v ) Rezervný fond r r r r k Počiatočný stav k , , , , ,18 Tvorba fondu , , , , ,45 - prebytok hospodárenia , , , , ,45 Použitie rezervného fondu 0,00 0,00 0, , ,00 - záverečný účet/nedokon. akcie 0,00 0,00 0, , ,00 Konečný stav k , , , , ,63 25

26 V roku 2017 bol fond tvorený z prebytku hospodárenia za rok 2016 v súlade s uznesením MsZ č. 27/2017 zo dňa pri II. aktualizácii rozpočtu. Finančné prostriedky z rezervného fondu boli použité na zakúpenie pozemkov v lokalite Bariny vo výške FOND KOLAUDAČNÝCH RÁT Fond kolaudačné raty r r r r k Počiatočný stav k , , , , ,45 Tvorba fondu 1 094,21 43, ,38 64,77 14,29 - kreditný úrok 200,41 43,28 12,38 64,77 14,29 - zádržné (LS, rek. oplotenia cintorín Môťová) 893,80 0,00 0,00 0,00 0,00 - zádržné (DAG Slovakia, rek. futbal. štadiona) 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Použitie fondu , , , , ,77 - vypl. zádržné (Eurovia, nám. SNP) 0, ,95 0,00 0,00 0,00 - vypl. zádržné (Strabag, civ. cint.ii etapa) 0, ,88 0,00 0,00 0,00 - vypl. zádržné (PUR-Stav,byt. dom Stráž) 0,00 0, ,25 0,00 0,00 - vypl. zádržné (Beran Peter, ZŠ Hrnčiarska) 1 302,45 0,00 0,00 0,00 0,00 - vypl. zádržné (LS, rekonštr. MŠ Imatra) 4 811, ,23 0,00 0,00 0,00 - vypl. zádržného (Lesostav, pošta Zl. potok) 1 208,40 0,00 0,00 0,00 0,00 - vypl. zádržného (Demox, chlad. zar. zim.š.) 909, ,38 0,00 0, ,46 - vypl. zádržného(stavpoč,ix.zš rekon. pavilónov) ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 - vypl. zádržného(dag Slovakia, futbal. štadion) 0,00 0,00 0, ,00 0,00 - vypl. zádržného(ls, rek. opl. cintorín Môťová) 0,00 0,00 0,00 893,80 0,00 - vypl. zádržného(ls,mš Prachatická) 0,00 0,00 0, ,76 0,00 - poplatky, daň 97,46 63,42 27,55 34,11 23,31 Konečný stav k , , , , ,97 (v ) Na mimorozpočtových účtoch kolaudačných rát sú v zmysle zmlúv o dielo zadržané finančné prostriedky z investičnej akcie prestavba futbalového štadióna splatné v 07/2021. Zádržné z rekonštrukcie chladiarenského zariadenia na zimnom štadióne bolo použité na opravu čerpadiel v zmysle objednávky č. 0556/2017. Po uplynutí zádržnej lehoty sú finančné prostriedky aj s úrokmi vyplácané zmluvným dodávateľom. FINANČNÉ ZÁBEZPEKY (v ) Finančné zábezpeky - nájomné byty r r r r k Počiatočný stav k , , , , ,40 Tvorba fondu , , , , ,33 - kreditný úrok, vratky úrokov 85,37 49,97 57,06 101,9 121,41 -dotácia účtu na poplatky 43,56 19,27 35,19 0,00 0,00 - finančná zábezpeka - nájomné byty , , , , ,92 Použitie fondu , , , , ,10 - vratky finančné zábezpeky , , , , ,92 - poplatky - zrážka dane 104,64 85,16 54,15 56,77 71,18 Konečný stav k , , , , ,63 26

vzor-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017

vzor-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017 Návrh Záverečný účet Obce Studienka za rok 2017 Predkladá : Tatiana Antálková Spracoval: Tatiana Antálková V Studienke dňa 9.5.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: Záverečný účet schválený OZ dňa...uznesením

Podrobnejšie

Zaverečný účet 2011

Zaverečný účet  2011 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KYSAK za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podrobnejšie

Zaverecny_ucet_Kysak_2010

Zaverecny_ucet_Kysak_2010 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KYSAK za rok 2010 Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podrobnejšie

Microsoft Word - zaverecny_ucet_2012.docm

Microsoft Word - zaverecny_ucet_2012.docm MESTSKÁ ČASŤ K O Š I C E - P O Ľ O V Z Á V E R E Č N Ý ÚČET 2012 Mgr. Mária B i r o š o v á starostka - 2 - V zmysle zák. č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov

Podrobnejšie

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 NÁVRH Záverečného účtu Obce Horňa za rok 2017 Predkladá: Ing. Slavomír Pšak Spracoval: Jana Rybnická V Horni, dňa 26.02.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 26.02.2018 Záverečný účet

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa 22.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Microsoft Word _Zav učet

Microsoft Word _Zav učet ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SOBRANCE ZA ROK 2012 Záverečný účet mesta Sobrance za rok 2012 je spracovaný v súlade s 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších

Podrobnejšie

Návrh záverečného účtu r.2018

Návrh záverečného účtu r.2018 N Á V R H Záverečný účet Obce ZEMPLÍN za rok 2018 Predkladá :Mikuláš Takács Spracoval: Erika Trojová V Zemplíne dňa 20.05.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.05.2019 Záverečný

Podrobnejšie

(Microsoft Word - VZOR-Z\341vere\350n\375-\372\350et-obce-za-rok-2013-T.doc)

(Microsoft Word - VZOR-Z\341vere\350n\375-\372\350et-obce-za-rok-2013-T.doc) V Studienke, maj 2014 Záverečný účet Obce Studienka za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa :

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa : N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, 30. 4. 2013 zverejnený dňa : 31.5. 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje: 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 2. Rozbor plnenia

Podrobnejšie

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného účtu obce prerokujú najneskôr do šiestich mesiacov

Podrobnejšie

čerpanie rozpočtu k

čerpanie rozpočtu k Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Junácka 1, 832 91 Bratislava Čerpanie rozpočtu k 31.10.2017 - Príjmy P R Í J M Y Schválený Upravený Skutočnosť % plnenia rozpočet rozpočet október

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Staré za rok 2011 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 11. júna 2012 Návrh záverečné

Záverečný účet Obce Staré za rok 2011 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 11. júna 2012 Návrh záverečné Záverečný účet Obce Staré za rok 2011 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 11. júna 2012 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 11. júna 2012

Podrobnejšie

Záverečný účet 2016

Záverečný účet 2016 Záverečný účet Obce V I N I Č K Y a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: Starosta obce Spracoval: Darina Nagyová Vo Viničkách dňa 12.05. 2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2015 Záverečný účet Obce TEHLA za rok 2015 Vypracovala: Iveta Čengerová - ekonóm Schválil: Ing. Ivan Žigrai starosta obce Návrh záverečného účtu vyvesený:... zvesený:... Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa Návrh záverečnéh

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa Návrh záverečnéh Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa 4.6.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 4.6.2019 Záverečný

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Janovík za rok 2016 Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa Návrh záverečného účtu vyvesen

Záverečný účet Obce Janovík za rok 2016 Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa Návrh záverečného účtu vyvesen Záverečný účet Obce Janovík za rok Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa 12.4.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa : 15.3.2017 Záverečný účet schválený

Podrobnejšie

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 Záverečný účet obce za rok 2016 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor plnenia výdavkov

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa 13.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.4.2018 Záverečný

Podrobnejšie

Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Roz

Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Roz Rozpočet Obce Štôla na roky 2017-2019 Zdroj Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 41 Výnos dane z príjmov 86

Podrobnejšie

V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018

V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018 V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018 Záverečný účet obce za rok 2018 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2018 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa: Záverečný účet Obce Luhyňa za rok Návrh Záverečný účet obce za rok vyvesený dňa: 6.5.2019 Návrh Záverečný účet obce za rok zvesený dňa:... Záverečný účet za rok schválený dňa:... Luhyňa, dňa 10.5.2019

Podrobnejšie

OBEC SIELNICA, SIELNICA 210

OBEC SIELNICA, SIELNICA 210 OBEC Slatinské Lazy, 962 25 Slatinské Lazy,111 ZÁVEREČNÝ ÚČET VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2012-1 - Vypracoval: Erika Fojtíková Schválené: Obec Slatinské Lazy má k 31.12.2012 má 484 obyvateľov. Na čele obce je

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Z\341vere\350n\375 \372\350et obce za rok2018)

(Microsoft Word - Z\341vere\350n\375 \372\350et obce za rok2018) Záverečný účet Obce Slepčany za rok 2018 Predkladá : Ing. Ján Határ, starosta obce Spracoval: Ing. Anna Koprdová V Slepčanoch, dňa 10.02.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 11.02.2019,

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce B U D Č A za rok 2017 Predkladá : Ing. František Moravec Spracoval: Lukáčová Anna V Budči dňa Návrh záverečného účtu vy

Záverečný účet Obce B U D Č A za rok 2017 Predkladá : Ing. František Moravec Spracoval: Lukáčová Anna V Budči dňa Návrh záverečného účtu vy Záverečný účet Obce B U D Č A za rok 2017 Predkladá : Ing. František Moravec Spracoval: Lukáčová Anna V Budči dňa 03.05.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 04.05.2018 Záverečný účet

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Z\341vere\350n\375 \372\350et obce za rok-schv\341len\375)

(Microsoft Word - Z\341vere\350n\375 \372\350et obce za rok-schv\341len\375) Záverečný účet Obce Slepčany za rok 2016 Predkladá : Ing. Ján Határ, starosta obce Spracoval: Ing. Anna Koprdová V Slepčanoch, dňa 28.2.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 28.2.2017

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce,

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 218 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, dňa 7.5.219 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2014

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2014 Záverečný účet Obce Tulčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Janka Šoltésová Spracoval: Božena Horvátová V Tulčíku dňa 08.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok2018

Záverečný účet obce za rok2018 Záverečný účet Obce Dúbravka a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 NÁVRH Predkladá : Ing. Stanislav Bajužik, starosta obce Spracoval: Eva Viselková, pracovníčka OcÚ V Dúbravke dňa 4.3.2019 Návrh záverečného

Podrobnejšie

VZOR

VZOR Hlavný kontrolór Obce Trebatice Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016 V zmysle 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. predkladám odborné stanovisko k návrhu

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Hrašné za rok 2018 Predkladá : Mgr. Pavel Hučko starosta obce Spracoval: Elena Malková V Hrašnom dňa 15. Marec 2019 Návrh záverečn

Záverečný účet Obce Hrašné za rok 2018 Predkladá : Mgr. Pavel Hučko starosta obce Spracoval: Elena Malková V Hrašnom dňa 15. Marec 2019 Návrh záverečn Záverečný účet Obce Hrašné za rok 2018 Predkladá : Mgr. Pavel Hučko starosta obce Spracoval: Elena Malková V Hrašnom dňa 15. Marec 2019 Návrh záverečného účtu: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 20.

Podrobnejšie

Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky Schválený Očakávaná Plnenie Plnenie rozpočet skutočnosť Rok Rok Rok Ekon. kl. Bežné príjmy 201

Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky Schválený Očakávaná Plnenie Plnenie rozpočet skutočnosť Rok Rok Rok Ekon. kl. Bežné príjmy 201 Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky 2013-2015 Ekon. kl. Bežné príjmy 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 111003 Výnosy podielových daní 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 121003 Daň z

Podrobnejšie

Záverečný účet mesta Stará Turá... a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta Stará Turá Spracoval: Ing.

Záverečný účet mesta Stará Turá... a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta Stará Turá Spracoval: Ing. Záverečný účet mesta Stará Turá... a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta Stará Turá Spracoval: Ing. Jaroslav Holota, vedúci ekonomického oddelenia V Starej

Podrobnejšie

(Vyhod.rozpoètu k xls)

(Vyhod.rozpoètu k xls) O B E C P A V L O V C E N A D U H O M V Y H O D N O T E N I E plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom K 30.06. // V Pavlovciach nad Uhom, 30.07. Prekladá : Ing. Jozef Kočan starosta obce

Podrobnejšie

1. Rozpočet obce na rok 2015 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet o

1. Rozpočet obce na rok 2015 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet o 1. Rozpočet obce na rok 2015 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia

Podrobnejšie

Rozpocet-Prijmy-2014.pdf

Rozpocet-Prijmy-2014.pdf 242 399 (v EUR) 242 399 219 499 219 399 22 284 (v EUR) 22 284 218 284 218 284 1 DAŇOVÉ 25 9 (v EUR) 25 9 25 9 25 9 Účtovná jednotka obec, môže v zmysle zákona č. 582/24 Z. z. o miestnych daniach a miestnom

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 19.04.2017

Podrobnejšie

Rozpočtové opatrenie č

Rozpočtové opatrenie č PRÍLOHA č.1. Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji - rozpočtové opatrenie č.6. zo dňa 31.12.2015 v rámci kompetencie p. starostu v zmysle VZN č.5/2015. Príjmy rozpočtu č.6. rozpočet na Ek. kl. Popis ekon. klasifikácie

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Gemerská Poloma a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : PhDr. Ivana Antalová Spracoval: Mgr. Peter Tišliar V Gemerskej P

Záverečný účet Obce Gemerská Poloma a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : PhDr. Ivana Antalová Spracoval: Mgr. Peter Tišliar V Gemerskej P Záverečný účet Obce Gemerská Poloma a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : PhDr. Ivana Antalová Spracoval: Mgr. Peter Tišliar V Gemerskej Polome dňa 14.05.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2018

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2018 Návrh Záverečný účet Obce Nižná Sitnica za rok 2018 Predkladá : Ing. Stanislav Rakár Spracoval: Helena Mališová Návrh záverečného účtu: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 30.05.2019 - zverejnený na

Podrobnejšie

V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016

V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016 V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016 Záverečný účet obce Sokoľ za rok 2016 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

OBEC Nižná Slaná Návrh rozpočtu obce Nižná Slaná na rok 2019 VIACROČNÝ ROZPOČET Rozpočet bežných príjmov Skutočnosť 2018 Rozpočet 2019 Rozpo

OBEC Nižná Slaná Návrh rozpočtu obce Nižná Slaná na rok 2019 VIACROČNÝ ROZPOČET Rozpočet bežných príjmov Skutočnosť 2018 Rozpočet 2019 Rozpo OBEC Nižná Slaná Návrh rozpočtu obce Nižná Slaná na rok 2019 VIACROČNÝ ROZPOČET 2010-2021 Rozpočet bežných príjmov Skutočnosť 2018 Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 Rozpočet 2021 100 Daňové príjmy 480902,58

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Hrašné za rok 2016 Predkladá : Vladimír Stančík Spracovala : Elena Malková V Hrašnom dňa 1. marca 2017 Návrh záverečného účtu vyve

Záverečný účet Obce Hrašné za rok 2016 Predkladá : Vladimír Stančík Spracovala : Elena Malková V Hrašnom dňa 1. marca 2017 Návrh záverečného účtu vyve Záverečný účet Obce Hrašné za rok 2016 Predkladá : Vladimír Stančík Spracovala : Elena Malková V Hrašnom dňa 1. marca 2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 15. marca 2017 Záverečný

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce ČUČMA za rok 2016 Predkladá : Alexander Szőllős starosta obce Spracovala: Mária Lázárová V Čučme, dňa Návrh záverečného

Záverečný účet Obce ČUČMA za rok 2016 Predkladá : Alexander Szőllős starosta obce Spracovala: Mária Lázárová V Čučme, dňa Návrh záverečného Záverečný účet Obce ČUČMA za rok 2016 Predkladá : Alexander Szőllős starosta obce Spracovala: Mária Lázárová V Čučme, dňa 15.03.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 10.04.2017 Záverečný

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce

Záverečný účet Obce Záverečný účet Obce Súlovce za rok 2018 Predkladá: Ing. Gabriel Svorad Spracoval: Bc. Adriána Gabčová Geršiová V Súlovciach dňa 06.05.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 07.05.2019

Podrobnejšie

NÁVRH Záverečný účet obce Ružiná za rok 2015 V Ružinej, jún

NÁVRH Záverečný účet obce Ružiná za rok 2015 V Ružinej, jún NÁVRH Záverečný účet obce Ružiná za rok 2015 V Ružinej, jún 2016 1 Záverečný účet obce Ruţiná je vypracovaný v zmysle 15, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Nemčice za rok 2006

Záverečný účet Obce Nemčice za rok 2006 Záverečný účet Obce Ardanovce za rok 2017. 1. Rozpočet obce na rok 2017 Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Drážovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Spracoval: Lucinová Mária V Drážovciach dňa Návrh záverečn

Záverečný účet Obce Drážovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Spracoval: Lucinová Mária V Drážovciach dňa Návrh záverečn Záverečný účet Obce Drážovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Spracoval: Lucinová Mária V Drážovciach dňa 02. 05. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Dolná Streda za rok 2017 Predkladá : PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry Spracoval: Ing. Dana Ščípová V Dolnej Strede dňa Návrh záver

Záverečný účet Obce Dolná Streda za rok 2017 Predkladá : PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry Spracoval: Ing. Dana Ščípová V Dolnej Strede dňa Návrh záver Záverečný účet Obce Dolná Streda za rok 217 Predkladá : PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry Spracoval: Ing. Dana Ščípová V Dolnej Strede dňa 28.5.218 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 28.5.218 Záverečný

Podrobnejšie

Zav ucet obce za rok 2010

Zav ucet obce za rok 2010 V Motešiciach, jún 2011 Záverečný účet Obce Motešice za rok 2010 Záverečný účet obce za rok 2010 obsahuje: 1.Rozpočet obce na rok 2010 2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 3.Rozbor plnenia výdavkov za

Podrobnejšie

„Návrh“

„Návrh“ N Á V R H Záverečný účet Obce Meliata za rok 2017 Predkladá : Mária Šeďová Spracoval: Mária Šeďová V Meliate, dňa 22.05.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 22. 05.2018 Záverečný

Podrobnejšie

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE PLÁŠŤOVCE ZA ROK 2013 Vypracovala: finančná komisia Schválené: Uznesením Obecného zastupiteľstva č.... zo dňa...

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE PLÁŠŤOVCE ZA ROK 2013 Vypracovala: finančná komisia Schválené: Uznesením Obecného zastupiteľstva č.... zo dňa... ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE PLÁŠŤOVCE ZA ROK 2013 Vypracovala: finančná komisia Schválené: Uznesením Obecného zastupiteľstva č.... zo dňa... Obsah / Číslo strany A. Záverečný účet obce Plášťovce za rok 2013 textová

Podrobnejšie

Príjová časť Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč

Príjová časť Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč Príjová časť Rozpočet Obce Štôla na roky 2019-2021 Zdroj Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očak.skut. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 41 Výnos dane z

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce RIŠŇOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Schválil : Karol Laboš Spracoval: Anna Hudáková V Rišňovciach, dňa Návrh

Záverečný účet Obce RIŠŇOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Schválil : Karol Laboš Spracoval: Anna Hudáková V Rišňovciach, dňa Návrh Záverečný účet Obce RIŠŇOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Schválil : Karol Laboš Spracoval: Anna Hudáková V Rišňovciach, dňa 20.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 20.04.2016

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Zemplínska Nová Ves za rok 2018 Predkladá : Ing. Kamil Bodnár Spracoval: Mgr. Andrea Kovaľová V Zemplínskej Novej Vsi dňa

Záverečný účet Obce Zemplínska Nová Ves za rok 2018 Predkladá : Ing. Kamil Bodnár Spracoval: Mgr. Andrea Kovaľová V Zemplínskej Novej Vsi dňa Záverečný účet Obce Zemplínska Nová Ves za rok 2018 Predkladá : Ing. Kamil Bodnár Spracoval: Mgr. Andrea Kovaľová V Zemplínskej Novej Vsi dňa 28.05.2019 Návrh záverečného účtu: - vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Rozpočet text.časť + uzn. 2

Rozpočet text.časť + uzn.  2 NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČETU OBCE SADY NAD TORYSOU 2018 2020 Sady nad Torysou 2017 1 Návrh rozpočtu obce Sady nad Torysou na rok 2018 a výhľad na roky 2019 a 2020. I. ÚVOD Rozpočet obce Sady nad Torysou

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce

Záverečný účet Obce Záverečný účet Obce KOLTA za rok 2014 OBSAH: 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia

Podrobnejšie

Návrh - Záverečný účet obce za rok 2017

Návrh - Záverečný účet obce za rok 2017 NÁVRH Záverečný účet obce Rakovec nad Ondavou za rok 2017 Predkladá : MVDr. Peter Olejník Spracoval: Miroslava Štefušová V Rakovci nad Ondavou dňa 16.05.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Záverečný účet obce 2015

Záverečný účet obce 2015 Záverečný účet Obce Viničky a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Spracoval: Michal Takáč starosta obce Darina Nagyová referentka Vo Viničkách dňa 15.4.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na

Podrobnejšie

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná záv

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná záv INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12.2018 Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná závierka: X riadna mimoriadna Za obdobie: Mesiac Rok Mesiac

Podrobnejšie

Záverečný účet mesta za rok 2005

Záverečný účet mesta za rok 2005 Záverečný účet Obce JOVICE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: František Barci Spracovala: Ildikó Lukácsová V Joviciach, dňa: 22.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesené na úradnej tabuli dňa:

Podrobnejšie

Monitoring-Rozpocet-Prijmy-2018.doc

Monitoring-Rozpocet-Prijmy-2018.doc PRÍJMY 3 787 339 Rozpočet (v EUR) 7 778 64 9 83 88 3 787 339 BEŽNÉ PRÍJMY 2 69 342 Rozpočet (v EUR) 4 726 634 5 377 232 2 69 342 1 DAŇOVÉ PRÍJMY 1 12 99 Rozpočet (v EUR) 2 69 83 2 134 3 1 12 99 Daňové

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2018

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2018 Návrh Záverečný účet Obce Sološnica za rok 2018 Predkladá : Anna Čermáková Spracoval : Marta Bordáková V Sološnici, dňa 15.4.2019 Návrh záverečného účtu: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 31.5.2019

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce KRASŇANY a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá: Ing. Miroslav Bielka Spracovala: Zdenka Džurnáková V Krasňanoch, dňa 17.

Záverečný účet Obce KRASŇANY a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá: Ing. Miroslav Bielka Spracovala: Zdenka Džurnáková V Krasňanoch, dňa 17. Záverečný účet Obce KRASŇANY a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá: Ing. Miroslav Bielka Spracovala: Zdenka Džurnáková V Krasňanoch, dňa 17.03.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2017

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2017 Č.s.: OÚ- 321-001/2018 FU 1 / A-10 Záverečný účet obce Lenartov a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Spracoval: Ing. Jana Bľandová, MBA Ing. Mgr. Miriama Leščišinová Návrh záverečného účtu

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Rosina za rok 2018 Predkladá : Ing. Jozef Machyna Spracoval: Elena Babčaníková V Rosine dňa Návrh záverečného účtu: -

Záverečný účet Obce Rosina za rok 2018 Predkladá : Ing. Jozef Machyna Spracoval: Elena Babčaníková V Rosine dňa Návrh záverečného účtu: - Záverečný účet Obce Rosina za rok 2018 Predkladá : Ing. Jozef Machyna Spracoval: Elena Babčaníková V Rosine dňa 09. 04. 2019 Návrh záverečného účtu: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 10.04.2019 - zverejnený

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Malé Lednice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Lenka Jurkechová Spracoval: Lenka Jurkechová V Malých Ledniciach, d

Záverečný účet Obce Malé Lednice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Lenka Jurkechová Spracoval: Lenka Jurkechová V Malých Ledniciach, d Záverečný účet Obce Malé Lednice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Lenka Jurkechová Spracoval: Lenka Jurkechová V Malých Ledniciach, dňa 16.02.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikácia Schválený v po zmenách v v pln

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikácia Schválený v po zmenách v v pln Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 3523261 3473577 3638915 105 Daňové príjmy spolu 1735156 1562386 1538333 98 111003 Výnos dane poukázaný územnej samospráve

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Liptovská Teplá za rok 2017 Predkladá: Vladimír Šimalčík Spracoval: Mgr. Eva Macková V Liptovskej Teplej dňa 20. apríla 2018 Návrh

Záverečný účet Obce Liptovská Teplá za rok 2017 Predkladá: Vladimír Šimalčík Spracoval: Mgr. Eva Macková V Liptovskej Teplej dňa 20. apríla 2018 Návrh Záverečný účet Obce Liptovská Teplá za rok 2017 Predkladá: Vladimír Šimalčík Spracoval: Mgr. Eva Macková V Liptovskej Teplej dňa 20. apríla 2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 5.

Podrobnejšie

V Ondrejovciach, dňa Záverečný účet Obce Ondrejovce za rok 2014

V Ondrejovciach, dňa Záverečný účet Obce Ondrejovce za rok 2014 V Ondrejovciach, dňa 02.04.2015 Záverečný účet Obce Ondrejovce za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor plnenia

Podrobnejšie

Rozpočet programový návrh

Rozpočet programový návrh Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné Návrh programového rozpočtu na roky - Program: 1 Plánovanie, rozvoj obce a kontrola Podprogram: 1.1 Plánovanie Prvok: 1.1.1. Strategický

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Sása za rok 2017 Predkladá : Mgr. Iveta Hladká Spracoval: Erika Vicianová V Sáse dňa Návrh záverečného účtu vyvesený n

Záverečný účet Obce Sása za rok 2017 Predkladá : Mgr. Iveta Hladká Spracoval: Erika Vicianová V Sáse dňa Návrh záverečného účtu vyvesený n Záverečný účet Obce Sása za rok 2017 Predkladá : Mgr. Iveta Hladká Spracoval: Erika Vicianová V Sáse dňa 18. 4. 2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ

Podrobnejšie

Rozpočet obce na rok 2012

Rozpočet obce na rok 2012 Záverečný účet Obce Cinobaňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Vyvesené dňa: 3.4.2019 Schválené OZ dňa: Uznesenie č. 1 Rozpočet obce na rok 2018 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol

Podrobnejšie

Viacročný rozpočet - generátor zostáv

Viacročný rozpočet - generátor zostáv rozpočet Mesta Lučenec na roky 2013, 2014, 2015 výdavky uznesením MsZ v Lučenci č. 191/ dňa 14.12. Strana: 1 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1. 1 Výkon funkcie primátora 1. 2 Výkon funkcie prednostu

Podrobnejšie

Návrh Záverečný účet Obce Veľopolie za rok 2017 Predkladá : Ing. Valéria Klapáčová, starostka obce Spracoval: Anna Kušnírová, administratívna pracovní

Návrh Záverečný účet Obce Veľopolie za rok 2017 Predkladá : Ing. Valéria Klapáčová, starostka obce Spracoval: Anna Kušnírová, administratívna pracovní Návrh Záverečný účet Obce Veľopolie za rok 2017 Predkladá : Ing. Valéria Klapáčová, starostka obce Spracoval: Anna Kušnírová, administratívna pracovníčka Vo veľopolí dňa 02.05.2018 Návrh záverečného účtu

Podrobnejšie

V Sokoli, máj 2018 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2017

V Sokoli, máj 2018 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2017 V Sokoli, máj 2018 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2017 Záverečný účet obce Sokoľ za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 20117 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

V Krasňanoch, Záverečný účet Obce KRASŇANY za rok 2013

V Krasňanoch, Záverečný účet Obce KRASŇANY za rok 2013 V Krasňanoch, 20.03.2014 Záverečný účet Obce KRASŇANY za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov

Podrobnejšie

Obec Brezina IČO: DIČO: ul. Brezová č.151/32, , okres Trebišov Slovenská republika

Obec Brezina IČO: DIČO: ul. Brezová č.151/32, , okres Trebišov Slovenská republika Obec Brezina IČO: 00331384 DIČO: 2020773337 ul. Brezová č.151/32, 076 12, okres Trebišov Slovenská republika -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnejšie

Obec Streženice Záverečný účet za rok 2014 V Streženiciach, marec 2015

Obec Streženice Záverečný účet za rok 2014 V Streženiciach, marec 2015 Obec Streženice Záverečný účet za rok 2014 V Streženiciach, marec 2015 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov

Podrobnejšie

2015 Záverečný účet obce Nálepkovo Spracoval : Bc. Danielová Jarmila Predkladá : Ing. Daniel Dušan, starosta obce

2015 Záverečný účet obce Nálepkovo Spracoval : Bc. Danielová Jarmila Predkladá : Ing. Daniel Dušan, starosta obce Záverečný účet obce Nálepkovo Spracoval : Bc. Danielová Jarmila Predkladá : Ing. Daniel Dušan, starosta obce ZÁVEREČNÝ ÚČET obec Nálepkovo Obsah 1. Rozpočet obce na rok... 1 2. Rozbor plnenia príjmov za

Podrobnejšie

Záverečný účet mesta za rok 2005

Záverečný účet mesta za rok 2005 NÁVRH Záverečný účet obce Hromoš za rok 2017 Predkladá : Bc. Maroš Kočiš Spracoval: Bc. Ľubomíra Mačugová V Hromoši dňa: 13.02.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 13.02.2018 Záverečný

Podrobnejšie

O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2013 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa

O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2013 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2013 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa 5. máj 2014 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH

Podrobnejšie

Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce 2016

Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce 2016 Ing. Andrea Marhevková Hlavná kontrolórka obce Hranovnica Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Hranovnica za rok 2016 (v súlade s 18f, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE BLATNÉ ZA ROK 2012 Postavenie obce Obec Blatné je samostatný územný samosprávny a právny celok SR, združuje osoby, ktoré majú na j

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE BLATNÉ ZA ROK 2012 Postavenie obce Obec Blatné je samostatný územný samosprávny a právny celok SR, združuje osoby, ktoré majú na j ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE BLATNÉ ZA ROK 2012 Postavenie obce Obec Blatné je samostatný územný samosprávny a právny celok SR, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnická osoba, ktorá za

Podrobnejšie

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY 451 807,56 255 255,12 originálne kompet. 18 259,56 118 120,00 prenesené kompet. 78

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2017

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2017 Záverečný účet Obce Vysoká pri Morave a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Dana Koreničová Spracoval: Dana Koreničová Vo Vysokej pri Morave, dňa 31. 1. 2018 Návrh záverečného účtu vyvesený

Podrobnejšie

NÁVRH Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá: Mgr. Anna Kratochvílová Spracoval: Bc. Mária Macejková V B

NÁVRH Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá: Mgr. Anna Kratochvílová Spracoval: Bc. Mária Macejková V B NÁVRH Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá: Mgr. Anna Kratochvílová Spracoval: Bc. Mária Macejková V Borskom Svätom Jure, dňa 28.05.2018 Návrh záverečného

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Pernek a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Žáčková Spracoval: Žáčková V Perneku dňa Návrh záverečného účt

Záverečný účet Obce Pernek a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Žáčková Spracoval: Žáčková V Perneku dňa Návrh záverečného účt Záverečný účet Obce Pernek a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Žáčková Spracoval: Žáčková V Perneku dňa 25.02.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 7.6.2019 Záverečný

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Bory a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Štefan Mirják Spracoval: Simona Račková V Boroch dňa Návrh záver

Záverečný účet Obce Bory a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Štefan Mirják Spracoval: Simona Račková V Boroch dňa Návrh záver Záverečný účet Obce Bory a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Štefan Mirják Spracoval: Simona Račková V Boroch dňa 27.02.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa...21.05.2018...

Podrobnejšie

N á v r h - Záverečný účet obce za rok 2016

N á v r h  - Záverečný účet obce za rok 2016 N Á V R H Záverečný účet Obce Chmeľnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka Spracoval: Mária Gurková, ekonómka V Chmeľnici dňa 16.3.2017 Návrh záverečného

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Lupoč za rok Rozpočet obce na rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obe

Záverečný účet Obce Lupoč za rok Rozpočet obce na rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obe Záverečný účet Obce Lupoč za rok 2015 1. Rozpočet obce na rok 2015 Základným nástrojom ho hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek

Podrobnejšie

Rozpočet obce na rok 2012

Rozpočet obce na rok 2012 Záverečný účet Obce Cinobaňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Vyvesené dňa: 20.3.2017 Schválené OZ dňa: 4.5.2017 Uznesenie č.3 1 Rozpočet obce na rok 2016 Základným nástrojom finančného hospodárenia

Podrobnejšie

Obec Benice

Obec  Benice OBEC BENICE Obecný úrad v Beniciach Benice 69, 038 42 Príbovce N Á V R H NA SCHVÁLENIE! ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE BENICE ZA ROK 2014 Bankové spojenie : VÚB Martin číslo účtu: 11927362/0200 IČO: 00647373 DIČ:2020591760

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Fintice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Mgr. Terézia Gmitrová Spracoval: J. Kolinčáková Vo Finticiach dňa

Záverečný účet Obce Fintice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Mgr. Terézia Gmitrová Spracoval: J. Kolinčáková Vo Finticiach dňa Záverečný účet Obce Fintice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Mgr. Terézia Gmitrová Spracoval: J. Kolinčáková Vo Finticiach dňa 20. 5. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Plnenie rozpočtu príjmov - rok 2010 Tab. č. 1 B e ţ n é p r í j m y Rozpočet 2010 v EUR Plnenie rozpočtu v EUR % 100 Daňové príjmy

Plnenie rozpočtu príjmov - rok 2010 Tab. č. 1 B e ţ n é p r í j m y Rozpočet 2010 v EUR Plnenie rozpočtu v EUR % 100 Daňové príjmy Plnenie rozpočtu príjmov - rok 2010 Tab. č. 1 B e ţ n é p r í j m y Rozpočet 2010 Plnenie rozpočtu 100 Daňové príjmy 3 308 490 2 852 115,69 86,21 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2 651 590 2 303

Podrobnejšie

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ZVOLEN ZA ROK 2013 (Schválený uznesením MsZ č.xx /2014 zo dňa xxxxxx) Ing. Miroslav Kusein primátor mesta Zvolen, apríl 2014 Vypr

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ZVOLEN ZA ROK 2013 (Schválený uznesením MsZ č.xx /2014 zo dňa xxxxxx) Ing. Miroslav Kusein primátor mesta Zvolen, apríl 2014 Vypr ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ZVOLEN ZA ROK 2013 (Schválený uznesením MsZ č.xx /2014 zo dňa xxxxxx) Ing. Miroslav Kusein primátor mesta Zvolen, apríl 2014 Vypracoval: ekonomický odbor na základe podkladov od jednotlivých

Podrobnejšie

UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k Číselné údaje sa zarovnáva

UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k Číselné údaje sa zarovnáva UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k 3 1. 1 2. 2 0 1 8 Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené

Podrobnejšie

Záverečný účet obce Čachtice za rok 2017

Záverečný účet obce Čachtice za rok 2017 Záverečný účet Obce ČACHTICE a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Mgr. Michal Balala Spracoval: Ing.Miloš Gavač V Čachticiach, dňa 30.05.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie