ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ZVOLEN ZA ROK 2017

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ZVOLEN ZA ROK 2017"

Prepis

1 ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ZVOLEN ZA ROK 2017 (Schválený uznesením MsZ č.... /2018 zo dňa...) Ing. Lenka Balkovičová primátorka mesta Zvolen Zvolen, marec 2018 Vypracoval: ekonomický odbor a odbor rozvoja mesta (PRM) na základe podkladov od jednotlivých odborných útvarov MsÚ 1

2 Obsah / Číslo strany 1. Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2017 textová časť 1. Rozpočet Mesta Zvolen Výsledok hospodárenia Bilancia príjmov a výdavkov Plnenie príjmov rozpočtu Čerpanie výdavkov rozpočtu Finančné operácie výdavkové Dlhová služba Mesta Zvolen Prenesené kompetencie Pohľadávky a záväzky Majetok mesta Mimorozpočtové hospodárenie Majetkový podiel v obchodných spoločnostiach Bilancia aktív a pasív Mesta Zvolen Výbory mestských častí Dotácie Prehľad získaných grantov a transferov v roku Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2017 tabuľková časť - Príjmy rozpočtu - Kapitálové výdavky - Dotácie - Výdavky rozpočtu podľa programov 3. PRÍLOHY 1. Rozpočtové organizácie Programu č.1-vzdelávanie : 1.1. Školstvo - Textová časť 1.2. Školstvo - Tabuľková časť 2. Rozpočtová organizácia Zvolenské kultúrne centrum 3. Správa o monitorovaní Programu rozvoja mesta Zvolen k PRM-Textová časť 3.2. PRM-Tabuľková časť 2

3 Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2017 Záverečný účet poskytuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov počas príslušného roku. Pri spracovávaní záverečného účtu sa vychádza z výsledkov účtovnej závierky (z údajov uvedených v jednotlivých účtovných výkazoch súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky podľa platného opatrenia MF SR). Povinnosť zostavovať záverečný účet vzniká mestu (obci) v zmysle 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 1. Rozpočet Mesta Zvolen Rozpočet mesta Zvolen na rok 2017 bol schválený uznesením MsZ č. 122/2016 zo dňa s celkovými príjmami a výdavkami vo výške Rozpočet bol v priebehu roku aktualizovaný nasledovnými šiestimi zmenami so zvýšením celkového schváleného rozpočtu na rok 2017 o : dňa uznesením MsZ č. 14/2017 úprava rozpočtu o dňa uznesením MsZ č. 27/2017 úprava rozpočtu o (na strane príjmov) (na strane výdavkov) dňa uznesením MsZ č. 48/2017 úprava rozpočtu o (na strane príjmov) (na strane výdavkov) dňa uznesením MsZ č. 68/2017 úprava rozpočtu o dňa uznesením MsZ č. 76/2017 úprava rozpočtu o dňa uznesením MsZ č. 104/2017 úprava rozpočtu o Úprava celkového schváleného rozpočtu roku 2017 na konečnú výšku rozpočtu a realizovanie zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami podľa 14 odstavec 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, v priebehu roka sa uskutočnilo z nasledovných dôvodov: I. aktualizácia rozpočtu- v aktualizácii sa riešilo odkúpenie pozemku v lokalite Bariny za účelom výstavby športovo rekreačného areálu vo výške financovaného z rezervného fondu a zvyšnej časti v rovnakej výške z rozpočtu roku Okrem výkupu pozemkov bol v aktualizácii riešený rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení a presun položiek výdavkov na poštovné (legislatívna zmena ekonomickej klasifikácie od ). II. aktualizácia rozpočtu- zapracovanie záverečného účtu za rok 2016 a doplnenie dotácií do rozpočtu mesta k projektom: zníženie energetickej náročnosti v MŠ Fullu a MŠ Hrnčiarska, starostlivosť o vojnové hroby, rozšírenie kamerového systému. III. zmena rozpočtu- navýšenie rozpočtu mesta o príjmy získané naviac oproti schválenému rozpočtu (pokuty za výruby stromov, odpredaj pozemkov v Neresníckej doline a pozemkov pre ŽSR). Uvedené príjmy boli použité na výdavky súvisiace s opravami mestských komunikácii a chodníkov, výkupy pozemkov do vlastníctva mesta, legislatívne zvýšenie mzdových prostriedkov, obnovu veže v kostole sv. Alžbety. Ďalej zapracovanie príjmov zo ŠR prídavky na dieťa, projekt nezamestnaní na Pustom hrade, realizovanie Rómskeho festivalu. 3

4 IV. zmena rozpočtu- dofinancovanie rekonštrukcie športového areálu ZŠ Hrnčiarska a rekonštrukcie zasadačky MsZ v budove mestského úradu. V. zmena rozpočtu zvýšenie rozpočtu o príjmy z odpredaja pozemkov pre Valach Franko s. r. o. ako aj o naviac zaslané podielové dane. Zvýšenie výdavkov na odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta, odkúpenie projektovej dokumentácie na III. etapu rekonštrukcie Námestia SNP, dofinancovanie rekonštrukcie ul. Tulskej, vybudovanie polopodzemných kontajnerov na separovaný odpad, vybudovanie nových základov pod hroby v cintoríne Zlatý Potok. Rozpočet sa zvýšil aj o získané dotácie na potreby dobrovoľného hasičského zboru, realizovanie kultúrnych podujatí ako Zvolenské kultúrne leto, Country záhrada, Rómsky festival, a prostriedky na vybudovanie workoutového parku na sídlisku Zlatý potok. VI. zmena rozpočtu úprava rozpočtu škôl a školských zariadení a rozpočtovej organizácie Zvolenské kultúrne centrum. Rozpočet mesta sa upravil o prostriedky zo ŠR určené na financovanie prenesených výkonov štátnej správy a financovanie projektov opatrovateľskej služby, krízovej intervencie na komunitnej úrovni a terénnej sociálnej práce. V decembri roku 2017 sa rozpočet mesta zvýšil o v súlade s 14 ods. 1) Zákona č.583/2004 Z.z. o účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu. Išlo o peňažné prostriedky na dofinancovanie projektu Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen a o prostriedky na rekonštrukciu telocvične v V. ZŠ Hrnčiarskej Súčasťou aktualizácií rozpočtu boli, v súlade s uznesením MsZ č.5/2013, aj rozpočtové opatrenia v kompetencii primátorky mesta, ktoré boli realizované priebežne počas roka. Zmeny v štruktúre bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií za rok 2017 sú uvedené v nasledovnej tabuľke: Ukazovateľ (v ) Rozpočet I. zmena II. zmena III. Zmena IV. Zmena V. Zmena VI. Zmena VI. Zmena r.2017 r.2017 r.2017 r.2017 r.2017 r.2017 r.2017 r.2017 BEŽNÉ PRÍJMY BEŽNÉ VÝDAVKY BEŽNÝ ROZPOČET (P-V) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY KAPITÁLOVÝ ROZPOČET(P-V) BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM EŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE BEŽNÝ ROZPOČET (P-V) PRÍJMY CELKOM VÝDAVKY CELKOM PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V)

5 2. Výsledok hospodárenia Hospodárenie mesta Zvolen sa v roku 2017 riadilo hlavne zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom Mesta Zvolen na rok V súlade s 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov boli, podľa nižšie uvedenej tabuľky, za rok 2017 dosiahnuté nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení za hlavnú hospodársku činnosť: 2.1. Z bežného a kapitálového rozpočtu v zmysle 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. bol dosiahnutý prebytok hospodárenia za rok 2017 vo výške , Celková bilancia hospodárenia Mesta Zvolen za rok 2017, t.j. vrátane finančných operácií, skončila s prebytkom ,20. (v ) Ukazovateľ Schválený Upravený Skutočnosť % rozpočet rozpočet k plnenia BEŽNÉ PRÍJMY ,40 100,9 BEŽNÉ VÝDAVKY ,92 97,3 BEŽNÝ ROZPOČET (P-V) ,48 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ,64 100,4 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ,43 79,9 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET(P-V) ,79 BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM ,04 100,9 BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM ,35 94,2 PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V) ,69 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ,88 41,7 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ,37 100,0 BEŽNÝ ROZPOČET (P-V) ,51 PRÍJMY CELKOM ,92 96,3 VÝDAVKY CELKOM ,72 94,4 PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V) ,20 V súlade s 16 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení sa z prebytku ,69 vylučujú nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR a granty vo výške ,83 a zostatok vo výške ,86 sa odvádza do rezervného fondu. Prebytok hospodárenia z finančných operácií vo výške ,51 sa odvádza tiež do rezervného fondu Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2017 v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov dosiahol zisk vo výške ,19. 5

6 3. Bilancia príjmov a výdavkov Základná bilancia príjmov a výdavkov k v je nasledovná: Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k % plnenia % čerpania Rozdiel skutočnosť - rozpočet PRÍJMY CELKOM , VÝDAVKY CELKOM , Rozdiel ,20 Plnenie príjmovej časti upraveného rozpočtu bolo dosiahnuté na 96 %. Výdavky boli čerpané na 94 %. Vývoj výsledku hospodárenia od roku 2013 v : V priebehu roku 2017 bolo Mesto Zvolen schopné splácať svoje záväzky vždy v lehote splatnosti. Grafické znázornenie zostatku finančných prostriedkov ku koncu príslušného mesiaca (rozdiel príjmov a výdavkov): 6

7 4. Plnenie príjmov rozpočtu Príjmovú časť rozpočtu Mesta Zvolen tvoria príjmy bežné, kapitálové a príjmy z finančných operácií. Plnenie tejto základnej štruktúry príjmovej časti rozpočtu bolo nasledovné : Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k % plnenia (v ) rozdiel skutočnosť - rozpočet Bežné príjmy , Kapitálové príjmy , Finančné operácie , PRÍJMY CELKOM , BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTU Bežné príjmy rozpočtu mesta sa členia na daňové príjmy, nedaňové príjmy, tuzemské bežné granty a transfery, vlastné príjmy školstva, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k (v ) % z celkových príjmov rozpočtu Daňové príjmy ,37 61 Nedaňové príjmy - mesto ,42 12 Nedaňové príjmy - ZKC ,36 0 Nedaňové príjmy - školstvo ,44 3 Granty a transfery ,81 24 Bežné príjmy spolu , Podiel jednotlivých druhov príjmov na celkových bežných príjmoch v % : 7

8 DAŇOVÉ PRÍJMY k boli tvorené z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaného pre samosprávu zo štátneho rozpočtu SR ,48, daní z majetku ,39, ostatných miestnych daní ,40 a sankcií uložených v daňovom konaní 4 390,10. Významným príjmom rozpočtu je podiel na výnose dani z príjmu fyzických osôb poukazovaný územnej samospráve zo štátneho rozpočtu. Výnos dane z príjmov predstavuje 42,6 % celkových príjmov a 331,73 na jedného obyvateľa Mesta Zvolen. Celková výška podielových daní za rok 2017 bola o ,11 vyššia ako v roku V nasledovnej tabuľke je uvedený prehľad podielových daní od roku (v ) Miestne dane boli splnené na 101 % v zmysle nasledovného prehľadu: Názov dane a poplatku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k (v ) Percento plnenia Daň za psa , Daň za nevýherné hracie prístroje ,66 79 Daň za predajné automaty , Daň za ubytovanie , Dobývací priestor ,10 81 Záber verejného priestranstva ,32 93 Záber VP - jarmoky, ambul. predaj , Sankcie uložené v daňovom konaní , Komunálny odpad ,53 99 Daň z nehnuteľnosti , CELKOM ,

9 Daň za psa - Počet daňovníkov k bol čo je o 324 menej, ako v roku V zmysle zákona je držiteľ psa povinný prihlásiť psa do evidencie v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Počet novo zaevidovaných daňovníkov bol 193. Psa počas roka zrušilo 222 daňovníkov. Daň za nevýherné hracie prístroje - K sme evidovali na území mesta 27 prístrojov podliehajúcich dani, ktoré prevádzkovalo 13 daňových subjektov. Počet prevádzkovateľov zostáva na úrovni predchádzajúceho roka. Daň za predajné automaty - K sme evidovali 74 dani podliehajúcich prístrojov, ktoré prevádzkovalo 23 daňových subjektov. Počet prevádzkovateľov zostáva na úrovni predchádzajúceho roka. Daň za ubytovanie - Počet daňovníkov k bol 25. Počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach bol , oproti roku 2016 počet klesol o prenocovaní. Daň za užívanie verejného priestranstva - Počet vydaných rozhodnutí k bol 203. Najväčší objem finančných prostriedkov predstavuje osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania motorových vozidiel. Za porušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta bola uložená pokuta vo výške 100. Poplatok za komunálny odpad - K bolo vydaných celkom rozhodnutí za KO, z toho pre podnikateľov a pre fyzické osoby V rámci súčinnosti tretích osôb bolo na sociálnu poisťovňu zaslaných 983 žiadostí na poskytnutie údajov potrebných k daňovému exekučnému konaniu. Na základe kontroly sa zvýšil predpis na poplatku za rok 2017 o Za porušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta bolo vyzvaných 240 podnikateľských subjektov. Fyzickým osobám, ktorí nezaplatili poplatok v stanovenej lehote, bolo zaslaných výziev na zaplatenie nedoplatku. Daň z nehnuteľností V roku 2017 bolo v databáze zaevidovaných celkom daňovníkov, z toho 604 právnických osôb a podnikateľov a fyzických osôb. K bola vykonaná kontrola u daňovníkov, ktorí nepodali daňové priznanie v zákonom stanovenej lehote. Vyzvaných bolo 268 daňových subjektov. Daň bola dorubená vo výške Za oneskorené podanie daňového priznania bola uložená pokuta 208-mim daňovníkom v celkovej výške V roku 2017 bolo v zmysle platnej legislatívy ekonomickým odborom začatých celkom 286 daňových exekučných konaní na vymáhanie daňových nedoplatkov. Vymáhaná suma je vo výške Ďalšiu časť bežných príjmov rozpočtu tvoria NEDAŇOVÉ PRÍJMY, ktoré k boli v objeme ,22, čo predstavuje 100 % plnenie oproti upravenému rozpočtu nedaňových príjmov. 9

10 Prehľad nedaňových príjmov: (v ) Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k % plnenia príjmy z podnikania a vlastníctva majetku , administratívne a iné poplatky , úroky z vkladov, úverov a pôžičiek , iné nedaňové príjmy, pokuty ,84 43 príjmy rozpočtovej organizácie ZKC , príjmy rozpočtových organizácii školstva , Nedaňové príjmy - spolu , Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku - tvoria hlavne príjmy z nájmu za prenajaté pozemky, nebytové priestory, reklamné tabule, prenájom trhových stolov na tržnici v celkovej výške ,84 a príjem z dividend a podielu na zisku od spoločností, v ktorých má mesto podiel na základnom imaní. Príjmy z podnikania boli vo výške ,26, z toho podiel na zisku ,15 od spoločnosti STEFE s.r.o., dividendy ,16 od a.s. Spoločnosť Pohronie a podiel na zisku ,95 od Lesného podniku mesta Zvolen. Administratívne a iné poplatky - tvoria správne poplatky, pokuty, poplatky za služby. V roku 2017 sa vybralo na týchto príjmoch ,54. Oproti roku 2016 je to o ,24 viacej z dôvodu legislatívnej zmeny účtovania poplatkov za výherné hracie prístroje, ktoré boli doposiaľ účtované v položke ostatných príjmov Úroky z vkladov, úverov, pôžičiek - Voľné finančné prostriedky sa počas roku 2017 zhodnotili na peňažnom trhu formou úrokov z krátkodobých termínovaných vkladov. Príjmy z týchto vkladov boli ,20. Iné nedaňové príjmy - tvoria príjmy za náhrady poistného plnenia za škodu spôsobenú na majetku mesta v hodnote ,58 (poškodenie majetku mesta, stĺpov verejného osvetlenia), výťažky z lotérií a iných podobných hier vo výške ,67 (zníženie oproti minulému roku, z dôvodu zmeny účtovania poplatkov za výherné hracie prístroje), príjmy z dobropisov ,67, príjmy z vratiek ,13, vecných bremien a iných príjmov ,20 a nevyčerpané príjmy od partnera v rámci projektu Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen vo výške 6 191, 59. Príjmy rozpočtovej organizácie Zvolenské kultúrne centrum komentár je uvedený pri vyhodnotení hospodárenia za rok 2017 (príloha č. 2) Príjmy školstva nedaňové komentár je uvedený pri vyhodnotení programu č. 1 Vzdelávanie (príloha č. 1) GRANTY A TRANSFÉRY - získané v roku 2017 vo výške ,81 boli účelovo určené na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva, matriky, ŠFRB, stavebnej správy, registra obyvateľstva a ostatných činností, ktoré sú financované z cudzích zdrojov. (Podrobný prehľad podľa jednotlivých oblastí je uvedený v bode č Prehľad získaných grantov a transferov v roku 2017). 10

11 4.2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ROZPOČTU Plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov v roku 2017 bolo dosiahnuté na 100 % v celkovom objeme ,64. Príjmy boli získané z odpredaja chaty v Sielnici vo výške (chata a pozemok ), z odpredaja objektov vo vlastníctve mesta ,15, odpredaja pozemkov pre ZŠR vo výške ,90, pozemkov Neresnická dolina Šúplatka vo výške ,90, pozemkov pre Valach Franko s. r. o. vo výške a za odpredaja bytov vo výške 1 748,28. Príjmy v objeme ,18 boli získané z cudzích zdrojov ( ,31 dofinancovanie projektu Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen, ,87 na projekt Zníženie energetickej náročnosti v MŠ Fullu a MŠ Hrnčiarska, na rozšírenie kamerového systému v meste, na projekt Rekonštrukcie telocvične v ZŠ Hrnčiarskej. Zvyšné finančné prostriedky vo výške ,23 boli poskytnuté Združením Slatinka a súkromnou osobou na spolufinancovanie rekonštrukcie príjazdovej cesty ku Starej radnici PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČTU Príjmové finančné operácie k boli vo výške ,88 naplnené na 41,7 %. Tvoria ich zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roku získané zo štátneho rozpočtu vo výške ,22, prevody finančných prostriedkov z rezervného fondu prechádzajúce z roku 2016 vo výške ,77, zaplatenie prvej časti za pozemky v lokalite Bariny vo výške a prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania vo výške ,89. Vzhľadom ku skutočnosti, že výdavky rozpočtu boli čerpané na 94 %, nebolo potrebné čerpať ďalšie schválené rozpočtované finančné prostriedky vo výške ,64 z rezervného fondu. 5. Čerpanie výdavkov rozpočtu Výdavky rozpočtu Mesta Zvolen za rok 2017 boli čerpané v celkovej výške ,72, čo predstavuje 94,4 % upraveného rozpočtu. Základná štruktúra výdavkov rozpočtu: Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k % čerpania rozdiel (v ) skutočnosť-rozpočet Bežné výdavky , Kapitálové výdavky , Finančné operácie , VÝDAVKY CELKOM , Kapitálové výdavky sa čerpali len na 80 %, pretože realizácia niektorých projektov bude ukončená až v roku rekonštrukcia zasadačky MsZ, PD cyklistický chodník Zvolen mesto a sídlisko Zvolen Západ, vybudovanie parkoviska ul. Ružová, PD park Višňovského, vybudovanie kanalizácie Suchá kôrka, zateplenie a odvedenie dažďových vôd v BD Mojmírova, PD športovo-rekreačný areál Bariny, rekonštrukcia cintorína Môťová, zníženie energetickej náročnosti MŠ Fullu a MŠ Hrnčiarska, PD športový areál na IX. ZŠ, rekonštrukcia športového areálu ZŠ Hrnčiarska a rekonštrukcia telocvične ZŠ Hrnčiarska. 11

12 Štruktúra výdavkov rozpočtu Mesta Zvolen zoskupených do PROGRAMOV: (v ) Rozpočet 2017 Programy Bežné výdavky Kapitálové výdavky schválený upravený skutočnosť schválený upravený skutočnosť 1 VZDELÁVANIE , ,53 2 KULTÚRA, ŠPORT, VOĽNÝ ČAS A MLÁDEŽ , ,05 3 SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO , ,00 4 BÝVANIE, SLUŽBY OBČANOM A BEZPEČNOSŤ , ,00 5 MARKETING, CESTOVNÝ RUCH A EKONOMICKÝ ROZVOJ , ,00 6 DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA , ,59 7 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE , ,97 8 SAMOSPRÁVA , ,29 spolu , ,43 Podiel výdavkov podľa jednotlivých programov na celkových výdavkoch v % : Obsahová náplň ôsmych programových výdavkov, ktoré boli stanovené s súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zvolen na roky bola nasledovná: 12

13 Program 1 - Vzdelávanie Obsahová náplň je podrobne rozpísaná v samostatnej Prílohe č. 1 Program 2 Kultúra, šport, voľný čas a mládež Výdavky - bežné: zabezpečila sa údržba a prevádzka športových zariadení (všešportový a zimný štadión, mestské kúpele, mobilná ľadová plocha, kúpalisko), správa kultúrnych domov (Zolná, Lukové), prevádzka rekreačných zariadení (chata Sielnica v roku 2017 odpredaná), prevádzka FUN zóny na Námestí SNP, údržba pamiatok a pamätníkov (Pustý Hrad, vojnové hroby), cintorínske služby, poskytnutie dotácií do oblasti kultúry a športu (podrobne rozpísané v tabuľkovej časti), prevádzka rozpočtovej organizácie Zvolenské kultúrne centrum, ktorá zabezpečuje organizáciu kultúrnych a športových podujatí. Výdavky sa čerpali sa na 96,3 %. Vyhodnotenie výdavkov a príjmov za Mestské kúpele, kúpalisko Neresnica a Fun zónu v prílohe č kapitálové: prostriedky sa čerpali na 70,8 % a použili sa na: vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu Športovo - rekreačného areálu Bariny, vodovodnú šachtu na všešportovom štadióne, kompresor na zimnom štadióne, na zakúpenie fotoaparátu a farebnej tlačiarne pre rozpočtovú organizáciu Zvolenské kultúrne centrum. Kúpalisko Neresnica informácia o príjmoch a výdavkoch za rok 2017 Výdavky rozpočtu za rok 2017 Jednotlivé položky Ek.Klasif. čerpanie v Názov ,27 Vodné stočné spotreba vody Poznámka ,86 údržba prev. Strojov a zariadení opr.armatúr, ventilov, batérií,zaizol.šachty ,00 údržba budov orezanie stromov ,00 nájomné za nájom Nájom za pozemky/petrášová,nvotová,slančík ,50 všeobecné služby Ost.služby a odplata za prevádzku kúpaliska p. Augustín ,00 vrátenie príjmov z minul.rokov za vodu, Fízik, Félix Celkom : ,63 Príjmy rozpočtu za rok 2017 Jednotlivé položky Ek.Klasif. čerpanie v Názov poplatky za predaj výrobkov a ,46 služieb Poznámka poplatky za vodu, Félix, Fízik, Kozloková Celkom : 502,46 13

14 Kúpalisko Neresnica komentár k záverečnému účtu za rok 2017 Najväčšími výdavkovými položkami Mesta Zvolen pri prevádzkovaní kúpaliska Neresnica za rok 2017 boli : ,- - výdavok za prevádzkovanie kúpaliska : Tento výdavok bol na základe Zmluvy o prevádzkovaní Kúpaliska Neresnica č.339/2017 účinnej dňom Prevádzkovateľ bol zabezpečený v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a bol ním Marek Augustín, Zvolenská cesta 383/43, Krupina. V zmysle Finančnej správy o prevádzkovaní kúpaliska predloženej prevádzkovateľom na základe uvedenej zmluvy dňa Mestu Zvolen boli prevádzkovateľom uvedené nasledovné údaje : príjmy : - dosiahnuté tržby ,- - odplata od Mesta Zvolen ,- (v zmysle výsledku VO a Zmluvy) výdavky : - náklady súvisiace s prevádzkou kúpaliska ,- - neoficiálne náklady ,- - nezaplatená pracovná sila cca 3 osoby 14 dní po 7 hodín Mestom Zvolen po ukončení nájmu bola prevádzkovateľovi vyrúbená zmluvná pokuta vo výške ,- za porušenie dohodnutej zmluvnej podmienky (za dni počas ktorých kúpalisko nebolo prevádzkované), voči ktorej sa prevádzkovateľ prostredníctvom svojho právneho zástupcu odvolal ,- - nájomné za pozemky : Cudzie pozemky prenajaté mestu: a) Pod veľkým bazénom kúpaliska od spoluvlastníkov : (mesto je spoluvlastníkom v podiele ½) - C KN parc. č o výmere m 2 - C KN parc. č. 1419/3 o výmere m 2 Spolu o výmere m 2 z toho ½-ica 4 271,50 m 2 Nájomné v zmysle Uzn. MsZ č.50/2012 z vo výške 3,50 Eur/m 2 /rok t.j. za výmeru nájomné vo výške ,25 /rok. a) Pod parkoviskom pri kúpalisku : - C KN parc. č.2845/11 o výmere m 2 - C KN parc. č. 2845/1 o výmere 194 m 2 - C KN parc. č. 2845/98 o výmere m 2 Spolu o výmere m 2 Nájomné v zmysle Uznesenia MsZ č. 57/2016 bod 3) zo dňa je vo výške /letnú sezónu Prenajímané pozemky spolu (a + b ) ,50 m 2 Ročné nájomné spolu ,25 Eur/rok ,- Eur/rok ,25 /rok 2 687,- - výdavok za vodu : 4 271,50 m 2 je Tento výdavok bol hradený Mestom Zvolen na základe podmienok Zmluvy o prevádzkovaní Kúpaliska Neresnica č.339/2017 účinnej dňom Vo Zvolene spracované odborom SM MsÚ Zvolen 14

15 Program 3 Sociálne služby a zdravotníctvo Výdavky - bežné: prostriedky boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb - prevádzka klubov dôchodcov a klubu zdravotne postihnutých, služby terénnych sociálnych pracovníkov, organizovanie detského letného tábora pre deti zo sociálne slabších rodín, poskytnutie dotácií do sociálnej oblasti, prevádzka detských jaslí, služieb sociálneho taxíka, opatrovateľskej služby, prevádzka komunitného centra Romano Jilo, príspevky pre dôchodcov, poskytnutie dávok sociálnej pomoci, prevádzka útulku Nádej a ohrevne Stráže. Výdavky sa čerpali na 89,8 %. Program 4 Bývanie, služby občanom a bezpečnosť Výdavky - bežné: výdavky sa čerpali na 95,4 % a to na: zabezpečenie prevádzky a údržby objektov mesta, údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, aktivačnej činnosti a strediska komunálnych služieb, správu bytov vo vlastníctve mesta, zabezpečenie civilnej a požiarnej ochrany, zabezpečenie podmienok pre činnosť dobrovoľného hasičského zboru, zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti rozvoja bývania (štátny fond rozvoja bývania), prevádzku a služby mestskej polície. - kapitálové: kapitálové výdavky boli použité na realizáciu detských ihrísk, rekonštrukciu a vybudovanie nového verejného osvetlenia, realizovanie kamerového systému, výkup pozemkov, zakúpenie projektovej dokumentácie na III. etapu rekonštrukcie Námestia SNP, zateplenie a odvodnenie dažďových vôd v BD Mojmírova, rekonštrukcia cintorína Môťová, vybudovanie nových hrobových miest na cintoríne Zlatý potok. Celkovo sa výdavky čerpali na 91,9 %. Program 5 Marketing, cestovný ruch a ekonomický rozvoj Výdavky - bežné: výdavky slúžili na propagáciu Mesta Zvolen (organizačné zabezpečenie družobných návštev, zabezpečenie mobilnej aplikácie U nás doma, propagačné predmety, vysielanie v regionálnej televízii, Mestské periodikum Zvolenské noviny) a boli čerpané v objeme 94,4 %. Program 6 Dopravná a technická infraštruktúra Výdavky - bežné: výdavky sa čerpali na 96,5 % najmä pre zabezpečenie prevádzky mestskej hromadnej dopravy, na údržbu dopravného značenia, opravy mestských komunikácii, orezanie cestnej zelene, realizácie siete ZOMES ako aj letnú a zimnú údržbu komunikácii. 15

16 - kapitálové: výdavky na rekonštrukciu mestských komunikácií (podrobný rozpis v časti Výbory mestských častí), realizáciu siete ZOMES a svetelných blikačov na mestských komunikáciách. Prostriedky vyčerpané na 79,4 %. Program 7 Životné prostredie Výdavky - bežné: na zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu, údržbu vodných tokov, dotácie do oblasti životného prostredia, realizovanie projektu Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody vo Zvolene s čerpaním výdavkov programu na 99,8 %. 86,6 % bežných výdavkov tohto programu tvoria výdavky na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi v objeme ,26. Nakladanie s odpadmi v roku 2017 dopad na rozpočet mesta Príjmy rozpočtu v Výdavky rozpočtu v Rozdiel P-V Rozdiel v na poplatok za komunálny odpad nakladanie s odpadmi Príjmy -výdavky 1 obyvateľa mesta , , ,73 8,44 - kapitálové: čerpané na 95,87 % na projekt Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody vo Zvolene a zrealizovanie polopodzemných stojísk na separovaný odpad ul. Bystrický rad, ul. M. R. Štefánika 2x, ul. Kozačeka, ul. V. P. Tótha a ul. Družstevná. Program 8 Samospráva Výdavky - bežné: výdavky sa čerpali na 94,9 % a boli použité na: úhradu splátok úrokov vyplývajúcich z úverov a úhrady bankových poplatkov, zabezpečenie činnosti a prevádzky Mestského úradu, preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky, školského a stavebného úradu, registra obyvateľov, organizačné a technické zabezpečenie volieb, územné plánovanie mesta, občianske obrady. - kapitálové: nákup výpočtovej techniky, osobného automobilu, rozšírenie kancelárskych priestorov v budove mestského úradu, rekonštrukcia zasadačky MsZ v budove mestského úradu. Výdavky čerpané na 18,8 % z dôvodu dokončenia rekonštrukcie zasadačky MsZ v roku Hodnotenie merateľných ukazovateľov k jednotlivým programom je uvedené v prílohe č. 3 Správa o monitorovaní programu rozvoja mesta k

17 6. Finančné operácie výdavkové Predmetom výdavkových finančných operácií v rozpočtovej klasifikácii sú splátky istiny z prijatých úverov. V roku 2017 Mesto Zvolen neprijalo žiadny nový úver. Klasifikácia Ukazovateľ Schválený rozpočet ( v EUR ) Upravený rozpočet ( v EUR ) (v ) Skutočnosť k ( v EUR ) Transakcie verejného dlhu , Z bankových úverov dlhodobých , Splátka úveru - Nám. SNP VÚB , Splátka úveru - vnútorné rozvody Stráže , Splátka úveru - Nám. SNP Prima banka , Splátka úveru - M. R. Štefánika Prima banka , Splátka úveru - IX. ZŠ SLP , Z ostatných úverov, pôžičiek -ŠFRB , Splátka úveru - BD Hôrka , Splátka úveru - BD Zlatý Potok 60 b. j , Splátka úveru - IV. BD Zl. Potok , Splátka úveru - 26 b. j. Zl. Potok , Splátka úveru - zateplenie BD Stráže , Splátka úveru - BD Unionka NŠ , Splátka úveru - BD Rákoš , Splátka úveru - BD Sokolská , Splátka úveru - BD Hronské kasárne BŠ ,70 7. Dlhová služba Mesta Zvolen K malo Mesto Zvolen prijatých celkom 14 úverov. Z toho 5 úverov komerčných a 9 úverov bolo prijatých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu a rekonštrukciu nájomných bytov, ktoré sú splácané nájomníkmi, okrem úverov riešiacich sociálnu problematiku úver na bytové domy Sokolská, Stráže a UNIONKA. Posledný úver bol prijatý v roku 2012 na rekonštrukciu IX. ZŠ Námestie mládeže vo výške Od roku 2012 nebol prijatý žiadny nový úver. V roku 2017 boli výdavky na splácanie istiny a úrokov zo všetkých prijatých úverov v celkovej výške , čo je oproti roku 2016 o menej. Celkový zostatok istiny z prijatých úverov, bez úverov zo ŠFRB, k vo výške predstavuje 68,15 na jedného obyvateľa mesta. ( čo je o 16,64 menej ako v roku 2016) Výdavky na splácanie istiny a úrokov z prijatých úverov ( ), bez ŠFRB, tvorili 18,16 na jedného obyvateľa v roku 2017 a 2,4 % z celkových výdavkov rozpočtu. 17

18 Štruktúra prijatých úverov v EUR : KOMERČNÉ ÚVERY výška ročná splátka zostatok istiny P. č. názov úveru/rok prijatia/splatenia úveru úveru istina úroky spolu k Rekonštrukcia Námestia SNP-I. etapa/2004/ Rekonštrukcia Námestia SNP-II. etapa/2008/ Rekonštrukcia MK-M. R. Štefánika/2008/ BD Stráže - výmena rozvodov / 2010/ Rekonštr. objektov IX. ZŠ-Nám. mládeže/2012/ spolu ŠFRB ÚVERY výška úveru istina úroky spolu zostatok istiny 6 Nájomné byty Hôrka / 2002/ Nájomné byty Zl. Potok-60 b. j. / 2004/ Nájomné byty Zl. Potok - 26 b. j. /2006/ Nájomné byty Zl. Potok-IV.BD,20 b. j./2008/ Nájom. byty Hronské kasárne-112b.j./2009/ Nájomné byty Rákoš - 43 b. j. / 2010/ BD-Sokolská-zatepl., okná, dvere/2010/ Rekonštrukcia BD Stráže-zateplenie/ 2009/ Rekonštrukcia BD Unionka-NŠ-23 b. j./2011/ spolu CELKOM v EUR V zmysle 17, odst.6 zákona č.583/2004 Z.z. "o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy" v platnom znení obec môže prijať návratné zdroje financovania len ak celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka ( bez úverov zo ŠFRB splácaných nájomníkmi, teda vrátane úverov na BD Stráže, Sokolská a Unionka). V ďalej uvedených grafoch je znázornená úroveň, ktorú dosahuje voči tejto legislatíve Mesto Zvolen. A) Podiel celkového dlhu Mesta Zvolen z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roku dosiahol v roku 2017 úroveň 9,99 % : bežné príjmy celkový dlh mesta % z BP-legislatívne maximum podiel celkového dlhu mesta v % 25,52 20,92 16,95 13,32 9,99 18

19 Grafické znázornenie podielu celkového dlhu na bežných príjmoch predchádzajúceho roku : B) Podiel ročných splátok Mesta Zvolen z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roku dosiahol v roku 2017 úroveň 5,06 % : *** ročné splátky istiny a úrokov % z BP-legislatívne maximum podiel ročných splátok v % 5,02 5,58 4,54 4,17 3,87 5,06 Poznámka k stĺpcu 2017*** Od nadobudol účinnosť novelizovaný 17 odst. 6 písm. b) zákona 583/2004 Z.z., podľa ktorého sa podiel ročných splátok z prijatých úverov počíta zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku znížených o prostriedky poskytnuté mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, Európskej únie a iné prostriedky získané zo zahraničia, alebo na základe osobitného predpisu. (t.j. bežné príjmy granty a transfery = ) Z uvedeného dôvodu je oproti roku 2016 vykázaný nárast tohoto podielu na 5,06 %. V stĺpci označenom 2017 je výpočet podľa platných postupov do Grafické znázornenie: Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že Mesto Zvolen zabezpečovalo svoju dlhovú službu v roku 2017 v súlade s platnou legislatívou. 19

20 8. Prenesené kompetencie Prehľad príjmov a výdavkov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, stavebnej správy, štátneho fondu rozvoja bývania, školského úradu a registra obyvateľstva za rok 2017 je uvedený v nasledovnej tabuľke: (v ) Matrika Stavebná správa ŠFRB Školský úrad Register obyvateľstva Výdavky mzdové náklady , , , , ,85 odvody do poisťovní , , , , ,67 cestovné - 148,86-11,70 - energie 2 405, ,28 421,83 681, ,57 materiál 2 695, ,69 180, ,15 883,88 údržba 50,40 0,00-0,00 3,13 služby 2 123, ,93 627, , ,16 transfery 199, ,86-234,35 0,00 kapitálové výdavky Výdavky spolu , , , , ,26 Príjmy vlastné príjmy 7 351, ,06-190, ,43 dotácia zo ŠR , , , , ,84 príjmy od obcí SOÚ , Príjmy spolu , , , , ,27 Rozdiel P-V 7 351, , ,77-182, ,99 Prenesené kompetencie zabezpečilo Mesto Zvolen v roku 2017 s celkovým schodkom ,42, pričom v roku 2016 bol v tejto oblasti dosiahnutý celkový schodok ,48. 20

21 9. Pohľadávky a záväzky Špecifikácia záväzkov a pohľadávok mesta (bez rozpočtových organizácií) k je uvedená v priložených tabuľkových prehľadoch: (v ) SÚ Druh pohľadávky k k rozdiel medzi rokmi Poskytnuté prevádzkové preddavky 1 025,12 863,09-162, Poskytnuté preddavky- SBD- správa bytov , , , Cintorínske poplatky 8 776, , , Odberateľské faktúry - hlavná činnosť , , , Pohľadávky za služby + rôzne , , , Pohľadávky za odpredaj bytov a pozemkov 6 342, ,38-434, SBD- správa bytov , , , Nájomné nebytové priestory , , , Ostatné pohľadávky- pokuty, alkohol , , , Komunálny odpad , , , VAV invest s.r.o , ,31 0, Daň z nehnuteľnosti- FO,PO , , , Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 400,00 400, Daň za užívanie VP 2 350,38 819, , Daň za psa 4 548, ,09-441, Daň za ubytovanie 3 214, ,90 696, Opravné položky , , , Iné pohľadávky , , ,15 CELKOM POHĽADÁVKY , , ,93 Súčasťou majetku Mesta Zvolen sú aj pohľadávky. V roku 2017 boli v súlade so zásadami hospodárenia mesta odpísané pohľadávky v celkovej výške ,30 (z toho v kompetencii primátorky 3 263,13, v kompetencii MsZ ,17 ). Celkový objem pohľadávok vzrástol oproti roku 2016 o 5 %. Prehľad po jednotlivých rokoch je uvedený v nasledovnej tabuľke a grafe. rok zostatok pohľadávok k v medziročný rozdiel v medziročný rozdiel v % Na zvýšenie stavu pohľadávok voči roku 2016 má objemovo významný vplyv najmä zvýšenie pohľadávok SBD za správu bytov o , zvýšenie nedoplatkov na poplatku za komunálny odpad ,66 a dani z nehnuteľností ,74. 21

22 Zostatok záväzkov mesta (bez rozpočtových organizácií) k je uvedený v nasledovnej tabuľke: ( v ) SÚ Druh záväzku k k rozdiel medzi rokmi Dodávateľské faktúry , , , Pozemky , , , Dodávateľské faktúry- SBD- správa bytov , , , Krátkodobé rezervy , , , Prijaté preddavky - SBD , , , Ostatné záväzky 9 491, ,79 364, Nevyfakturované dodávky , , , Záväzky voči zamestnancom , , , Ostatné záväzky voči zamestnancom 470,00 400,00-70, Zúčtovanie s inštitúc. soc. zabezpečenia , , , Daň z príjmu 0,00 0,00 0, Ostatné priame dane , ,25-921, Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy , , , Zúčtovanie transferov ,72 0, , Transfery a ostatné zúčt. so subjektami mimo verejnej správy , , , Iné záväzky- mzdy , , , Ostatné rezervy , ,17 683, Bankové úvery , , , Záväzky soc.fondu 3 000, ,86-33, Ostatné dlhodobé záväzky , , ,12 CELKOM ZÁVAZKY , , ,08 Celkový objem záväzkov klesol oproti roku 2016 o 1 %. V nižšie uvedenej tabuľke a grafe je prehľad vývoja záväzkov od roku rok zostatok záväzkov k v medziročný rozdiel v medziročný rozdiel v % Na rozdiel stavu záväzkov k voči roku 2016 má objemovo významný vplyv najmä zaúčtovanie predpisu zaplatenia 2. splátky za pozemok na Barinách v roku 2018 za a vytvorenie krátkodobej rezervy na súdne spory v predpoklade za

23 Štruktúra pohľadávok k (bez rozpočtových organizácií) Druh pohľadávok stav k stav k v lehote splatnosti po lehote splatnosti NEDAŇOVÉ POHĽADÁVKY , , DAŇOVÉ POHĽADÁVKY , , POHĽADÁVKY CELKOM , , OPRAVNÉ POLOŽKY , ,69 POHĽADÁVKY NETTO , ,69 NEDAŇOVÉ POHĽADÁVKY po lehote splatnosti P.č. Druh dane Stav Stav v lehote po lehote vymáha vymáha k k splatnosti splatnosti SBD SM, EO vymáha PO Poskytnuté prevádzkové 1 preddavky 1 025,12 863, Poskytnuté preddavky SBD , , Cintorínske poplatky 8 776, , Odberateľské faktúry - hlavná činnosť , , Pohľadávky za služby + rôzne výruby , , Pohľadávky za odpredaj bytov a pozemkov 6 342, , SBD , , Nájomné nebytové priestory , , Pokuty , , VAV invest , , Iné pohľadávky , , CELKOM , , DAŇOVÉ POHĽADÁVKY P.č. Druh dane Stav k Stav k v lehote splatnosti po lehote splatnosti po lehote splatnosti vymáha výzvy PO 1 Daň z nehnuteľností , , Verejné priestranstvo 2 350,38 819, Daň za psa 4 548, , Nevýherné HP 0,00 400, Daň za ubytovanie 3 214, , Komunálny odpad , , CELKOM , ,

24 10. Majetok mesta (v zostatkovej cene vrátane majetku rozpočtových organizácií) (v ) MAJETOK MESTA ZVOLEN Názov r r r r k Software ,91 Oceniteľné práva ,00 Stavby ,10 Samostatne hnuteľné veci a súbory hnut. vecí ,94 Dopravné prostriedky ,49 Umelecké diela a zbierky ,42 Drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok ,65 Pozemky ,76 Finančný majetok ,35 Ostatné finančné investície Materiál ,37 Pohľadávky ,97 Finančné účty ,44 Obstaranie DHM ,00 Časové rozlíšenie ,16 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy ,40 MAJETOK MESTA ZVOLEN ,96 Na prírastok majetku o 1,9 mil. voči roku 2016 malo vplyv zaradenie rozpracovaných a obstaranie nových investícií do majetku mesta, a to najmä : kompresor na zimnom štadióne ,84 rekonštrukcia ul. Tulská ,91 počítačové zostavy, záložný zdroj, technika ,93 detské ihriská, fitpark ,08 verejné osvetlenie (ul. Sokolská, ul. Jesenského, prechod ul. Hronská, ul. Okružná, ul. Môťovská cesta, ul. A. Hlinku, park D. Matejovie, I. etapa ul. Tulská) ,42 bytový dom Mojmírova (zateplenie) ,58 stojiská pod kontajnery ul. M. R. Štefánika, ul. Bystrický rad ,22 nové chodníky (ul. Sokolská, ul. Bernoláka, ul. Fullu, ul. Centrum M. Rázusa) ,42 parkovacie miesta (Námestie SNP, ul. T. Vansovej, ul. Prachatická, ul. Bystrický rad) ,74 parkovisko (ul. G. Svobodu, ul. J. Gagarina) ,12 výstavba nových kancelárii v budove MsÚ ,09 výstavba 100 betónových hrobových miest v cintoríne Zlatý potok pozemky (lokalita Bariny Grunertová, p. Haríková, ministerstvo obrany SR) ,77 kamerový systém Zvolen Západ, Podborová ,15 Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen (zelená strecha, klimatické rezervoáre a strže, podzemné nádrže, dažďové záhrady) ,69 osobný automobil

25 K úbytku na majetku mesta došlo najmä z nasledovných dôvodov: vyradenie z majetku MsÚ (drobný majetok mesta, práčka, kompresor-zš, oceľová konštrukcia-mestské kúpele,) ,45 MŠ J. Bánika (nadstavba) ,11 (zverenie do správy MŠ) vyradenie VO ul. Okružná 4 554,21 predaj chaty v Sielnici 8 723,33 zbúranie rodinného domu ul. Pribinova 4 325,77 odpredaj pozemkov ,34 (pod chatou v Sielnici, Valach Franko, ŽSR, p. Glezgo) Prehľad o stave majetku mesta od roku 2013 v : ROK MAJETOK MESTA ZVOLEN v ,96 medziročný rozdiel v medziročný rozdiel v % -0,09-1,38 0,33 0,91 1, Mimorozpočtové hospodárenie Mesto Zvolen hospodári aj s finančnými prostriedkami, ktoré nie sú naviazané na rozpočet mesta. Jedná sa o rezervný fond, fond kolaudačných rát, finančné zábezpeky, fond rozvoja bývania. Hospodárenie jednotlivých fondov je uvedené v nasledovných tabuľkách: REZERVNÝ FOND (v ) Rezervný fond r r r r k Počiatočný stav k , , , , ,18 Tvorba fondu , , , , ,45 - prebytok hospodárenia , , , , ,45 Použitie rezervného fondu 0,00 0,00 0, , ,00 - záverečný účet/nedokon. akcie 0,00 0,00 0, , ,00 Konečný stav k , , , , ,63 25

26 V roku 2017 bol fond tvorený z prebytku hospodárenia za rok 2016 v súlade s uznesením MsZ č. 27/2017 zo dňa pri II. aktualizácii rozpočtu. Finančné prostriedky z rezervného fondu boli použité na zakúpenie pozemkov v lokalite Bariny vo výške FOND KOLAUDAČNÝCH RÁT Fond kolaudačné raty r r r r k Počiatočný stav k , , , , ,45 Tvorba fondu 1 094,21 43, ,38 64,77 14,29 - kreditný úrok 200,41 43,28 12,38 64,77 14,29 - zádržné (LS, rek. oplotenia cintorín Môťová) 893,80 0,00 0,00 0,00 0,00 - zádržné (DAG Slovakia, rek. futbal. štadiona) 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Použitie fondu , , , , ,77 - vypl. zádržné (Eurovia, nám. SNP) 0, ,95 0,00 0,00 0,00 - vypl. zádržné (Strabag, civ. cint.ii etapa) 0, ,88 0,00 0,00 0,00 - vypl. zádržné (PUR-Stav,byt. dom Stráž) 0,00 0, ,25 0,00 0,00 - vypl. zádržné (Beran Peter, ZŠ Hrnčiarska) 1 302,45 0,00 0,00 0,00 0,00 - vypl. zádržné (LS, rekonštr. MŠ Imatra) 4 811, ,23 0,00 0,00 0,00 - vypl. zádržného (Lesostav, pošta Zl. potok) 1 208,40 0,00 0,00 0,00 0,00 - vypl. zádržného (Demox, chlad. zar. zim.š.) 909, ,38 0,00 0, ,46 - vypl. zádržného(stavpoč,ix.zš rekon. pavilónov) ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 - vypl. zádržného(dag Slovakia, futbal. štadion) 0,00 0,00 0, ,00 0,00 - vypl. zádržného(ls, rek. opl. cintorín Môťová) 0,00 0,00 0,00 893,80 0,00 - vypl. zádržného(ls,mš Prachatická) 0,00 0,00 0, ,76 0,00 - poplatky, daň 97,46 63,42 27,55 34,11 23,31 Konečný stav k , , , , ,97 (v ) Na mimorozpočtových účtoch kolaudačných rát sú v zmysle zmlúv o dielo zadržané finančné prostriedky z investičnej akcie prestavba futbalového štadióna splatné v 07/2021. Zádržné z rekonštrukcie chladiarenského zariadenia na zimnom štadióne bolo použité na opravu čerpadiel v zmysle objednávky č. 0556/2017. Po uplynutí zádržnej lehoty sú finančné prostriedky aj s úrokmi vyplácané zmluvným dodávateľom. FINANČNÉ ZÁBEZPEKY (v ) Finančné zábezpeky - nájomné byty r r r r k Počiatočný stav k , , , , ,40 Tvorba fondu , , , , ,33 - kreditný úrok, vratky úrokov 85,37 49,97 57,06 101,9 121,41 -dotácia účtu na poplatky 43,56 19,27 35,19 0,00 0,00 - finančná zábezpeka - nájomné byty , , , , ,92 Použitie fondu , , , , ,10 - vratky finančné zábezpeky , , , , ,92 - poplatky - zrážka dane 104,64 85,16 54,15 56,77 71,18 Konečný stav k , , , , ,63 26