MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 577

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 577"

Prepis

1 MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 577 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava a o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva v súlade s 8 ods. 1 a 8a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov toto všeobecne záväzné nariadenie o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava a o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.

2 Prvá časť Úvodné ustanovenia Čl. 1 Účel Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN ) sa určuje: - školský obvod pre základné školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Trnava, s cieľom zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky žiakom v základných školách podľa 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - spádová oblasť materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava pre deti s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie podľa 8a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Druhá časť Školské obvody Čl. 2 Základné ustanovenia 1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. 2. Ak žiak má trvalé bydlisko mesto Trnava bez konkrétnej ulice, alebo nemá trvalé alebo prechodné bydlisko určené ulicou, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 tohto VZN, mesto Trnava ako zriaďovateľ určí školu, v ktorej bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku. 3. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, je povinný oznámiť túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj mestu Trnava. 4. Riaditeľ základnej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v školskom obvode základnej školy. 5. Ak je počet zapísaných detí na plnenie povinnej školskej dochádzky vyšší ako sú kapacitné možnosti školy v školskom obvode, v ktorom majú trvalý pobyt, riaditeľ školy postupuje pri prijímaní detí podľa usmernenia zriaďovateľa.

3 Čl. 3 Školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava 1. Mesto Trnava je zriaďovateľom základných škôl, a to: a) Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava, b) Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava, c) Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29, Trnava, d) Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava, e) Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava, f) Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava, g) Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava, h) Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5, Trnava, i) Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava. 2. Mesto Trnava určuje pre každú základnú školu s materskou školou jeden školský obvod, to znamená, že mesto Trnava určuje 9 školských obvodov na území mesta Trnava: a. Školský obvod č. 1 pre Základnú školu s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava, b. Školský obvod č. 2 pre Základnú školu s materskou školou, Atómová 1, Trnava, c. Školský obvod č. 3 pre Základnú školu s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29, Trnava, d. Školský obvod č. 4 pre Základnú školu s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava, e. Školský obvod č. 5 pre Základnú školu s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava, f. Školský obvod č. 6 pre Základnú školu s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava, g. Školský obvod č.7 pre Základnú školu s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava, h. Školský obvod č. 8 pre Základnú školu s materskou školou, Spartakovská 5, Trnava, i. Školský obvod č. 9 pre Základnú školu s materskou školou, Vančurova 38, Trnava, 3. Ulice priradené k jednotlivým školským obvodom tvoria Prílohu č. 1. Čl. 4 Spoločný školský obvod 1. Dohodou medzi Mestom Trnava a obcami Šelpice a Bohdanovce nad Trnavou bol určený spoločný školský obvod, a to Školský obvod č. 1 pre Základnú školu s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava.

4 2. Spoločný školský obvod sa určuje pre žiakov piateho až deviateho ročníka s trvalým pobytom v obciach Šelpice a Bohdanovce nad Trnavou počnúc školským rokom 2022/2023. Žiaci, ktorí v školskom roku 2022/2023 plnia povinnú školskú dochádzku v šiestom až deviatom ročníku, ju naďalej plnia v škole, do ktorej boli na plnenie povinnej školskej dochádzky prijatí a určený spoločný školský obvod pre nich neplatí. 3. Žiakom s trvalým pobytom v obciach Šelpice a Bohdanovce nad Trnavou plniacim povinnú školskú dochádzku v spoločnom školskom obvode bude poskytnutý príspevok na dopravu v zmysle 4aa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Tretia časť Spádové materské školy Čl. 5 Základné ustanovenia 1. Dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole v spádovej oblasti, v ktorej má trvalé bydlisko. 2. Dieťa, ktoré plní predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 v materskej škole mimo spádovej oblasti jeho trvalého pobytu, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole a neriadi sa spádovou oblasťou. Čl. 6 Spádové oblasti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava 1. Mesto Trnava je zriaďovateľom materských škôl, a to: a. Základná škola s materskou školou, Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava, b. Materská škola, Ružindolská 8, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava, c. Materská škola, Ulica Ludvika van Beethovena 16, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava, d. Materská škola, Ulica Botanická 12, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava, e. Materská škola, Ulica Kornela Mahra 9, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Kornela Mahra 11, Trnava

5 f. Materská škola, Ulica Čajkovského 28, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Kornela Mahra 11, Trnava, g. Základná škola s materskou školou, Ulica Spartakovská 5, Trnava, h. Materská škola, Ulica Spartakovská 6, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Spartakovská 5, Trnava, i. Materská škola, V jame 3, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Spartakovská 5, Trnava, j. Základná škola s materskou školou, Ulica Vančurova 38, Trnava k. Materská škola, Spartakovská 10, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Vančurova 38, Trnava, l. Materská škola, Narcisová ulica 2, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Vančurova 38, Trnava, m. Materská škola, Okružná ulica 19, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Atómová 1, Trnava, n. Materská škola, Okružná ulica 27, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Atómová 1, Trnava, o. Materská škola, Ulica Ľudová 27, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15, Trnava, p. Materská škola, Ulica Murgašova 13, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15, Trnava, q. Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava r. Materská škola, Ulica Jiráskova 25, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava, s. Materská škola, Ulica Limbová 4, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava, t. Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29, Trnava-Modranka, u. Materská škola, Ulica Hodžova 40, Trnava, v. Materská škola, Ulica Teodora Tekela 1, Trnava, w. Materská škola, Ulica Vajanského 3, Trnava, x. Materská škola, V jame 27, Trnava. 2. Mesto Trnava určuje pre materské školy v čl. 6 ods. 1 tohto VZN 20 spádových oblastí: a. Spádová oblasť č. 1 pre Základnú školu s materskou školou, Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava a pre Materskú školu, Ružindolská 8,

6 Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava, b. Spádová oblasť č. 2 pre Materskú školu, Ulica Ludvika van Beethovena 16, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava a pre Materskú školu, Ulica Botanická 12, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava, c. Spádová oblasť č. 3 pre Materskú školu, Ulica Kornela Mahra 9, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Kornela Mahra 11, Trnava, d. Spádová oblasť č. 4 pre Materskú školu, Ulica Čajkovského 28, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Kornela Mahra 11, Trnava, e. Spádová oblasť č. 5 pre Základnú školu s materskou školou, Ulica Spartakovská 5, Trnava a pre Materskú školu, Ulica Spartakovská 6, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Spartakovská 5, Trnava, f. Spádová oblasť č. 6 pre Materskú školu, V jame 3, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Spartakovská 5, Trnava a pre Materskú školu, V jame 27, Trnava, g. Spádová oblasť č. 7 pre Základnú školu s materskou školou, Ulica Vančurova 38, Trnava, h. Spádová oblasť č. 8 pre Materskú školu, Spartakovská 10, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Vančurova 38, Trnava, i. Spádová oblasť č. 9 pre Materskú školu, Narcisová ulica 2, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Vančurova 38, Trnava, j. Spádová oblasť č. 10 pre Materskú školu, Okružná ulica 19, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Atómová 1, Trnava a pre Materskú školu, Okružná ulica 27, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Atómová 1, Trnava, k. Spádová oblasť č. 11 pre Materskú školu, Ulica Ľudová 27, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15, Trnava, l. Spádová oblasť č. 12 pre Materskú školu, Ulica Murgašova 13, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15, Trnava, m. Spádová oblasť č. 13 pre Základnú školu s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava, n. Spádová oblasť č. 14 pre Materskú školu, Ulica Jiráskova 25, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava, o. Spádová oblasť č. 15 pre Materskú školu, Ulica Limbová 4, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou,

7 Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava, p. Spádová oblasť č. 16 pre Základnú školu s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29, Trnava-Modranka, q. Spádová oblasť č. 17 pre Materskú školu, Ulica Hodžova 40, Trnava, r. Spádová oblasť č. 18 pre Materskú školu, Ulica Teodora Tekela 1, Trnava, s. Spádová oblasť č. 19 pre Materskú školu, Ulica Vajanského 3, Trnava. 3. Ulice priradené k jednotlivým spádovým oblastiam tvoria Prílohu č. 2. Štvrtá časť Záverečné ustanovenia Čl. 7 Zrušovacie ustanovenia 1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší: a) VZN č. 494 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava Čl. 8 Účinnosť 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. marca Ustanovenie čl. 6 ods. 2 písm. m) nadobúda účinnosť dňa 01. septembra JUDr. Peter Bročka, LL.M. primátor mesta Trnava v zastúpení na základe písomného poverenia PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH., prvá zástupkyňa primátora Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa: Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

8 Príloha č. 1 Školský obvod č. 1 pre Základnú školu s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava: Bežecká ulica Cukrová ulica Čerešňová ulica Jazdecká ulica Kamenná cesta Kamenný mlyn Koceľova ulica Kočišské Krátka ulica Medziháj Orešianska ulica Pri kalvárii Roľnícka ulica Slovenská ulica ŠM Farský mlyn Šrobárová ulica Štrky Traťová ulica Trstínska cesta Ulica Adama Štrekára Ulica Alfréda Wetzlera Ulica Andreja Kubinu Ulica Gavlovičova Ulica Hospodárska (od č. 62 vrátane) Ulica Chovateľská Ulica Johna Dopyeru Ulica Júliusa Gábriša Ulica Karola Elberta Ulica Leoša Janáčka Ulica Martina Gregora Ulica Mierová Ulica Modranská Ulica Oskára Čepana Ulica Osvaldova Ulica Poľná Ulica Rudolfa Vrbu Ulica Ružindolská Ulica Skladová Ulica Suchovská Ulica sv.cyrila a Metoda Ulica Štefana Moyzesa Ulica Terézie Vansovej

9 Ulica Tibora Kružliaka Ulica Williama Schiffera Ulica Západná Višňová ulica Zelený kríčok Školský obvod č. 2 pre Základnú školu s materskou školou, Atómová 1, Trnava: Na hlinách Námestie Jozefa Herdu Okružná ulica Oravné Prechodná ulica ŠM Dolina Špačinská cesta (č.1 č.50 a párne čísla do 78 vrátane) Ulica Atómová Ulica Bučianska Ulica Jaderná Ulica Jána Hajdóczyho (okrem č.17 č.113 nepárne čísla, č.52 č.138 párne čísla) Ulica Lichardova Ulica Murgašova Ulica Oblúková Ulica Piešťanská Ulica Rybníková Ulica Tehelná Ulica Veterná (č.1 č.18h) V jame Východná ulica Ulica Jánošíkova Novomestská ulica Legionárska ulica Školský obvod č. 3 pre Základnú školu s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29, Trnava: Dedinská ulica Chrenová ulica Jabloňová ulica Lúčna ulica Malinová ulica Orechová ulica Pásová ulica Pri potoku Pútnická ulica Rajčurská ulica Tichá ulica

10 Ulica Bosniacka Ulica Diaľničná Ulica Hraničná Ulica Ivana Krasku Ulica Jarná Ulica Javorová Ulica Karola Ježíka Ulica Lipová Ulica Olivová Ulica Pobrežná Ulica Seredská Ulica Topoľová Ulica Vodná Školský obvod č. 4 pre Základnú školu s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava: Agátová ulica Domčeková ulica Hradobná ulička Hudobná ulica Námestie kráľovnej Konštancie Okružné námestie Rybárska ulica Ulica A.Sládkoviča Ulica Andreja Hlinku Ulica B. Němcovej Ulica Botanická Ulica Bradlanská Ulica Divadelná Ulica E.M.Šoltésovej Ulica Evy Kostolýnyiovej Ulica Františka Veselovského Ulica Františkánska Ulica Hadriána Radvániho Ulica Hodžova Ulica Hospodárska (do č. 61 vrátane) Ulica Hurbanova Ulica Jána Bottu Ulica Jána Sambucusa Ulica Juraja Fándlyho Ulica Kalinčiakova Ulica Karola Elberta Ulica Komenského Ulica Kuzmányho Ulica Kvetná Ulica Matuškova

11 Ulica Ovocná Ulica Parková Ulica Petra Pázmaňa Ulica Radlinského Ulica Richarda Vandru Ulica Sadová Ulica Šafárikova Ulica Štefana C.Parráka Ulica Študentská Ulica Štúrova Ulica Tomášikova Ulica Vajanského Ulica Vladimíra Roya Ulica Zelená Záhradná ulica Zámočnícka deti umiestnené v Centre pre deti a rodiny Trnava, Botanická 46, Trnava Školský obvod č. 5 pre Základnú školu s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava: Park Janka Kráľa Ulica Bedřicha Smetanu Ulica Čajkovského Ulica Ferka Urbánka Ulica Gejzu Dusíka Ulica J.G.Tajovského Ulica Kornela Mahra Ulica Lomonosovova Ulica Ludvika van Beethovena Ulica Mozartova Ulica Rekreačná (č.25- č.44) Ulica Staničná Školský obvod č. 6 pre Základnú školu s Materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava: Bratislavská ulica Bulharská ulica Coburgova ulica Narcisová ulica Priemyselná ulica Stromová ulica Tulipánová ulica Ulica 9.mája Ulica Astrová

12 Ulica Bočná Ulica Dohnányho Ulica Fraňa Kráľa Ulica Gábora Steinera Ulica gen.goliána Ulica Jiráskova Ulica Konvalinková Ulica Kozácka Ulica Ľaliová Ulica Limbová Ulica Markovičova Ulica Maxima Gorkého Ulica Mikovíniho Ulica Mýtna Ulica Nerudova Ulica Nevädzová Ulica Nezábudková Ulica Odbojárska Ulica Orgovánová Ulica Osadná Ulica Ostravská Ulica Petzvalova Ulica Púpavová Ulica Ružová Ulica Slovanská Ulica Strojárenská Ulica Zvončeková Zelenečská ulica Zlievarenská ulica Školský obvod č. 7 pre Základnú školu s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15 Trnava: Dobšinského ulica Dúhová ulica Farárske Kopánková ulica Krupská ulica Levanduľová ulica Malženická cesta Námestie Slov.učeného tovarišstva Olympijská ulica Pekná ulica Poštová ulica Rovná ulica Saleziánska ulica Schumerova ulica

13 Spojná ulica Strmá ulica ŠM Veľký dvor Špačinská cesta (okrem č.1 č.49, č.2 č.78) Ulica Andreja Kmeťa Ulica Átriová Ulica Francisciho Ulica Hviezdna Ulica Jána Hajdóczyho (č.17 č.113 nepárne čísla, č.52 č.138 párne čísla) Ulica Jána Hlubíka Ulica Jesenského Ulica Karpatská Ulica Krajná Ulica Krížová Ulica Kukučínova Ulica Letecká Ulica Lovecká Ulica Ľudová Ulica Malá Ulica Martina Benku Ulica Maximiliána Hella Ulica Mikuláša Koperníka Ulica parašutistov Ulica Pavla Hlbinu Ulica Pavla Mudroňa Ulica Pažitná Ulica Petra Bohúňa Ulica Radarová Ulica Robotnícka Ulica Rudolfa Dilonga Ulica Severná Ulica Sibírska Ulica Slnečná Ulica Stavebná Ulica Suchá Ulica Školská Ulica Štefana Baniča Ulica Štefana Fidlíka Ulica Tatranská Ulica Tich.Milkina Ulica Titusa Zemana Ulica Ustianska Ulica Veterná ( od č. 19 vrátane) Ulica Zdenky Schelingovej Viktoríniho námestie

14 Školský obvod č. 8 pre Základnú školu s materskou školou, Spartakovská 5, Trnava: Dolné bašty Horné bašty Múzijné námestie Námestie sv.mikuláša Starohájska ulica Tŕnitá ulička Trojičné námestie Ulica Antona Malatinského Ulica Dolnopotočná Ulica Halenárska Ulica Haulíkova Ulica Hlavná Ulica Hlboká Ulica Hornopotočná Ulica Hviezdoslavova Ulica Invalidská Ulica Jána Hollého Ulica Jerichova Ulica jeruzalemská Ulica Juraja Slottu Ulica Kapitulská Ulica M. Schneidra Trnavského Ulica Michalská Ulica Orolská Ulica Paulínska Ulica Pekárska Ulica Spartakovská (okrem č. 11 vrátane č. 19 vrátane) Ulica Strelecká Ulica Športová Ulica Štefánikova Ulica Teodora Tekela Ulica Trhová Ulica Veselá Ulica Vladimíra Clementisa (okrem č.72 č.83 ) Univerzitné námestie Školský obvod č. 9 pre Základnú školu s materskou školou, Vančurova 38, Trnava: Automobilová ulica Mesačná ulica Námestie Slov. národ. Povstania Šípová ulica Ulica Andreja Žarnova

15 Ulica B. S. Timravy Ulica Bernolákova Ulica Daxnerova Ulica Denisova Ulica Hattalova Ulica Jačmenná Ulica Jasná Ulica Klempova Ulica Kollárova Ulica Koniarekova Ulica Konštantína Čulena Ulica Letná Ulica Ľudmily Podjavorinskej Ulica Nitrianska Ulica Nobelova Ulica Nová Ulica Novosadská Ulica Palárikova Ulica Rázusova Ulica Samuela Jurkoviča Ulica Sasinkova Ulica Sladovnícka Ulica Spartakovská (od č. 11 vrátane do č. 19 vrátane) Ulica Stredná Ulica Tamaškovičova Ulica V.Paulínyho Tótha Ulica Vančurova Ulica Vladimíra Clementisa (č.72 č.83 ) Ulica Vlárska Ulica Zavarská Ulica Železná Ulica Žitná Vajslova ulica Železničná ulica

16 Príloha č. 2 Spádová oblasť č. 1 pre ZŠ s MŠ Andreja Kubinu 34, Trnava + EP - MŠ, Ružindolská 8, Trnava: Agátová ulica Cukrová ulica Domčeková ulica Hudobná ulica Kamenná cesta Kamenný mlyn Koceľova ulica Kočišské Medziháj Orešianska ulica Pažitný mlyn Pri kalvárii Rybárska ulica Slovenská ulica ŠM Farský mlyn Šrobárova ulica Štrky Trstínska cesta Záhradná ulica Ulica Alfréda Wetzlera Ulica Andreja Kubinu Ulica Evy Kostolányiovej Ulica Gavlovičova Ulica Hadriána Radvániho Ulica Chovateľská Ulica Jána Sambucusa Ulica Johna Dopyeru Ulica Júliusa Gábriša Ulica Juraja Fándlyho Ulica Kalinčiakova Ulica Karola Elberta Ulica Komenského Ulica Kvetná Ulica Leoša Janáčka Ulica Martina Gregora Ulica Mierová Ulica Modranská Ulica Oskára Čepana Ulica Osvaldova Ulica Poľná Ulica Rekreačná (od č. d. 25 hore) Ulica Richarda Vandru Ulica Rudolfa Vrbu Ulica Ružindolská Ulica Sadová Ulica Skladová Ulica Suchovská Ulica sv. Cyrila a Metoda Ulica Štefana Moyzesa

17 Ulica Štúrova Ulica Terézie Vansovej Ulica Tibora Kružliaka Ulica Williama Schiffera Ulica Západná Zelený kríčok Spádová oblasť č. 2 pre EP MŠ, Ludvika van Beethovena 16, Trnava a EP MŠ, Botanická 12, Trnava: Bežecká ulica Čerešňová ulica Jazdecká ulica Krátka ulica Okružné námestie Roľnícka ulica Traťová ulica Ulica Adama Štrekára Ulica Botanická Ulica Hurbanova Ulica Jána Bottu (okrem č. d nepárne a okrem č. d párne) Ulica Kuzmányho Ulica Ludvika van Beethovena Ulica Ovocná Ulica Šafárikova Ulica Štefana Cyrila Parráka Ulica Zelená Višňová ulica deti umiestnené v Centre pre deti a rodiny Trnava, Botanická 46, Trnava Spádová oblasť č. 3 pre EP MŠ, Kornela Mahra 9, Trnava: Ulica Bedřicha Smetanu Ulica Gejzu Dusíka Ulica Jána Bottu (od č. d nepárne a od č. d párne) Ulica Kornela Mahra Spádová oblasť č. 4 pre EP MŠ, Čajkovského 28, Trnava Ulica Čajkovského Ulica Jozefa Gregora Tajovského Ulica Mozartova Spádová oblasť č. 5 pre ZŠ s MŠ, Spartakovská 5, Trnava a EP MŠ, Spartakovská 6, Trnava: Ulica Vladimíra Clementisa (od č. d a od č. d ) Ulica Hlboká(časť od Starohájskej ulice po Ulicu Spartakovská) Spartakovská (okrem č. d ) Spádová oblasť č. 6 pre EP MŠ, V jame 3, Trnava a MŠ, V jame 27, Trnava Starohájska Ulica Bučianska Ulica Hlboká (časť medzi ulicami Bučianska a Starohájska) Ulica Tehelná Ulica Vladimíra Clementisa (od č. d ) V jame Spádová oblasť č. 7 pre ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava: Automobilová ulica Belgická ulica Ulica Bernolákova

18 Ulica Daxnerova Ulica Hattalova Ulica Jačmenná Ulica Koniarekova Ulica Nobelova Ulica Nová Ulica Palárikova (od č. d ) Ulica Sasinkova Ulica Sladovnícka (okrem č. d nepárne; okrem č. d párne) Ulica V. Paulínyho Tótha Ulica Vančurova Ulica Zavarská Ulica Železná Ulica Žitná (okrem č. d. 3-11) Železničná ulica Spádová oblasť č. 8 pre EP MŠ, Spartakovská 10, Trnava: Ulica Boženy Slančíkovej Timravy Ulica Denisova Ulica Konštantína Čulena Ulica Ľudmily Podjavorinskej Ulica Palárikova (okrem č. d ) Ulica Samuela Jurkoviča Ulica Sladovnícka (od č. d nepárne; od č. d párne) Ulica Spartakovská (od č. d ) Ulica Žitná (od č. d. 3-11) Spádová oblasť č. 9 pre EP MŠ, Narcisová 2, Trnava: Bulharská ulica(č. d. 1 36) Narcisová ulica Šípová ulica Ulica Andreja Žarnova (okrem č. d. 1-9) Ulica Fraňa Kráľa Ulica Jasná Ulica Kozácka(okrem č. d ) Ulica Letná Ulica Nezábudková Ulica Nitrianska Ulica Stredná Ulica Tamaškovičova Ulica Vlárska Vajslova ulica Spádová oblasť č. 10 pre EP MŠ, Okružná 19, Trnava a EP MŠ, Okružná 27, Trnava: Kopánková ulica Na hlinách Novomestská ulica Okružná ulica(od č. d. 1-26) Olympijská ulica Oravné Poštová ulica Prechodná ulica Rovná ulica Saleziánska ulica Spojná ulica

19 Strmá ulica Špačinská cesta (od č. d nepárne; od č. d párne Ulica Andreja Kmeťa Ulica Atómová Ulica Jaderná Ulica Jesenského Ulica Karpatská Ulica Krížová Ulica Letecká Ulica Malá Ulica Oblúková Ulica parašutistov Ulica Pažitná (okrem č. d nepárne; okrem č. d párne) Ulica Piešťanská Ulica Radarová Ulica Robotnícka Ulica Severná Ulica Sibírska Ulica Stavebná Ulica Suchá Ulica Štefana Baniča Ulica Tatranská Ulica Veterná Viktoríniho námestie Východná ulica Spádová oblasť č. 11 pre EP MŠ, Ľudová 27, Trnava: Dobšinského ulica Farárske Jána Hlubíka Krupská ulica Malženická cesta Námestie Slovenského učeného tovarišstva Pekná ulica Schumerova ulica ŠM Dolina ŠM Veľký dvor Špačinská cesta (okrem č. d nepárne; okrem párne) Ulica Francisciho Ulica Hviezdna Ulica Krajná Ulica Ľudová Ulica Pavla Hlbinu Ulica Rudolfa Dilonga Ulica Štefana Fidlíka Ulica Tichomíra Milkina Ulica Ustianska Ulica Zdenky Schelingovej Spádová oblasť č. 12 pre EP MŠ, Murgašova 13, Trnava: Dúhová ulica Legionárska ulica Levanduľová ulica

20 Mliečna ulica Námestie Jozefa Herdu Ulica Átriová Ulica Jána Hajdóczyho Ulica Jánošíkova Ulica Jozefa Adamca Ulica Kukučínova Ulica Lichardova Ulica Lovecká Ulica Martina Benku Ulica Maximiliána Hella Ulica Mikuláša Koperníka Ulica Mórica Beňovského Ulica Murgašova Ulica Pavla Mudroňa Ulica Pažitná (od č. d nepárne; od č. d párne) Ulica Petra Bohúňa Ulica Sama Chalupku Ulica Slnečná Ulica Školská Ulica Titusa Zemana Spádová oblasť č. 13 pre ZŠ s MŠ, Gorkého 21, Trnava: Bratislavská ulica (od č. d. 1 39; a č. d. 41 a 43) Coburgova ulica Stromová ulica Tulipánová ulica Ulica 9.mája Ulica Astrová Ulica Dohnányho Ulica Ľaliová Ulica Markovičova Ulica Maxima Gorkého Ulica Mýtna Ulica Nevädzová Ulica Odbojárska Ulica Orgovánová Ulica Ružová Zelenečská ulica (od č. d nepárne a od č. d párne) Spádová oblasť č. 14 pre EP MŠ, Jiráskova 25, Trnava: Bratislavská ulica (okrem č. d. 1 39; okrem č. d. 41 a 43 ) Ulica Gábora Steinera (okrem č. d nepárne a okrem 2 32 párne) Ulica Jiráskova Ulica Nerudova Ulica Petzvalova Ulica Strojárenská Zlievarenská ulica Spádová oblasť č. 15 pre EP MŠ, Limbová 4, Trnava: Priemyselná ulica Ulica Bočná Ulica Bulharská (okrem č. d. 1 36) Ulica Gábora Steinera (č. d nepárne a č. d párne) Ulica gen. Goliána Ulica Kozácka (č. d )

21 Ulica Konvalinková Ulica Limbová Ulica Mikovíniho Ulica Osadná Ulica Ostravská Ulica Púpavová Ulica Slovanská Ulica Zvončeková Zelenečská ulica (okrem č. d nepárne a okrem č. d. od 2 28 párne) Spádová oblasť č. 16 pre ZŠ s MŠ, Ivana Krasku 29, Trnava: Dedinská ulica Chrenová ulica Jabloňová ulica Lúčna ulica Malinová ulica Orechová ulica Pásová ulica Pri potoku Pútnická ulica Rajčurská ulica Tichá ulica Ulica Bosniacka Ulica Diaľničná Ulica Hraničná Ulica Ivana Krasku Ulica Jarná Ulica Javorová Ulica Karola Ježíka Ulica Lipová Ulica Olivová Ulica Pobrežná Ulica Seredská Ulica Topoľová Ulica Vodná Spádová oblasť č. 17 pre MŠ, Hodžova 40, Trnava: Ulica Andreja Hlinku Ulica Andreja Sládkoviča Ulica Boženy Němcovej Ulica Bradlanská Ulica Eleny Maróthy Šoltésovej Ulica Ferka Urbánka Ulica Františka Veselovského Ulica Hodžova Ulica Hospodárska (od č. d. 1 45) Ulica Kollárova (od č. d. 1 7) Ulica Parková Ulica Petra Pázmaňa Ulica Staničná Ulica Študentská Ulica Tomášikova Ulica Vladimíra Roya Spádová oblasť č. 18 pre MŠ, Teodora Tekela 1, Trnava: Ulica Teodora Tekela

22 Ulica Vladimíra Clementisa (od č. d ) Ulica Juraja Slottu Spádová oblasť č. 19 pre MŠ, Vajanského 3, Trnava: Divadelná ulica Dolné bašty Horné bašty Hradobná ulička Mesačná Múzejné námestie Námestie kráľovnej Konštancie Námestie Slovenského národného povstania Námestie svätého Mikuláša Radlinského Stará ulica Trojičné námestie Ulica Andreja Žarnova (od č. d. 1-9) Ulica Antona Malatinského Ulica Dolnopotočná Ulica Františkánska Ulica Halenárska Ulica Haulíkova Ulica Hlavná Ulica Hornopotočná Ulica Hospodárska (okrem č. 1-45) Ulica Hviezdoslavova Ulica Invalidská Ulica Jána Hollého Ulica Jerichova Ulica Jeruzalemská Ulica Kapitulská Ulica Klempova Ulica Kollárova (okrem č. d. 1-7) Ulica Michalská Ulica Mikuláša Schneidera Trnavského Ulica Novosadská Ulica Orolská Ulica Paulínska Ulica Pekárska Ulica Rázusova Ulica Rybníková Ulica Strelecká Ulica Športová Ulica Štefánikova Ulica Trhová Ulica Vajanského Ulica Veselá Univerzitné námestie Zámočnícka

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava Mestské zastupiteľstvo na

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava Mestské zastupiteľstvo na MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava Mestské zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy

Podrobnejšie

Záloha_Záloha_Záloha_Letak2 –...

Záloha_Záloha_Záloha_Letak2 –... 01. 07. 2019 ( Pondelok ) 05. 08. 2019 ( Pondelok ) 02. 09. 2019 ( Pondelok ) 14. 10. 2019 ( Pondelok ) 04. 11. 2019 ( Pondelok ) 02. 12. 2019 ( Pondelok ) 12:00 hod. Begova, J. Kármana 12:05 hod. A. Jiráska

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského zastupiteľstva v Trnave, konaného dňa 12.04.2012 na Mestskom úrade v Trnave Dňa 18.04.2012 Prítomní: podľa prezenčnej

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa konalo dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny Bod 1

Zápisnica zo zasadnutia Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa konalo dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny Bod 1 Zápisnica zo zasadnutia Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa konalo dňa 20.11.2017 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Bod 1) Otvorenie Zasadnutie Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva

Podrobnejšie

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 511 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Tr

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 511 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Tr MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 511 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na základe

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa konalo dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny Zasad

Zápisnica zo zasadnutia Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa konalo dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny Zasad Zápisnica zo zasadnutia Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa konalo dňa 18.02.2019 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Zasadnutie Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestskú radu v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA O UR

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestskú radu v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA O UR MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestskú radu v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ

Podrobnejšie

Z á z n a m zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa Zasadnutie sa uskutočnilo na MsÚ v Trnave za prítomnost

Z á z n a m zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa Zasadnutie sa uskutočnilo na MsÚ v Trnave za prítomnost Z á z n a m zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa 18.04.2012 Zasadnutie sa uskutočnilo na MsÚ v Trnave za prítomnosti členov komisie podľa prezenčnej listiny. Zasadnutie

Podrobnejšie

ourak_KRSD_ _Analyza_aktualneho_stavu.pdf

ourak_KRSD_ _Analyza_aktualneho_stavu.pdf KONCEPCIA ROZVOJA STATICKEJ DOPRAVY V MESTE TRNAVA 7/216 Projekt. KONCEPCIA ROZVOJA STATICKEJ DOPRAVY MESTA TRNAVA ZÁKLADNÉ ÚDAJE OBJEDNÁVATE Mesto Trnava Hlavná ulica 1 917 71 Trnava I O: 313114 DI :

Podrobnejšie

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďov

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďov MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo

Podrobnejšie

VZN o príspevkoch v školách na zverejnenie

VZN o príspevkoch v školách na zverejnenie N á v r h VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č..../2019 zo dňa 17.6.2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach

Podrobnejšie

I MIESTNE DANE A

I   MIESTNE DANE A 5. zasadnutie Bod programu MZ č.: 2 MZ mesta Trnava Materiál č. : 1 dňa 25.10.2011 Schválené uznesením MZ č. 167/2011 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za

Podrobnejšie

Zoznam vybraných žiadostí o finančné prostriedky na rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2019 Por. č. zriaďovateľ školy (názov, adresa s PSČ) predkladateľ

Zoznam vybraných žiadostí o finančné prostriedky na rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2019 Por. č. zriaďovateľ školy (názov, adresa s PSČ) predkladateľ 13. 25. 4. 108. 14. 148. Okresný úrad, odbor školstva Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1561/2, 026 01 Dolný Kubín Výchova

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADE

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA ŽILINA O VYHRADENÍ MIEST NA UMIESTŇOVANIE

Podrobnejšie

adresa majiteľa ev. číslo plemeno psa adresa psa 17. novembra 2000/14 A 0907 Rodézsky ridžbek 17. novembra 2000/14A, Sabinov, SR 17. novembra 36

adresa majiteľa ev. číslo plemeno psa adresa psa 17. novembra 2000/14 A 0907 Rodézsky ridžbek 17. novembra 2000/14A, Sabinov, SR 17. novembra 36 adresa majiteľa ev. číslo plemeno psa adresa psa 17. novembra 2000/14 A 0907 Rodézsky ridžbek 17. novembra 2000/14A, 08301 Sabinov, SR 17. novembra 368/10 605 Kríženec 17. novembra 368/10, 08301 Sabinov,

Podrobnejšie

N á v r h Mesto Lučenec podľa 2b a 6 ods. 1 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vy d á v a Všeobecne záväzné nari

N á v r h Mesto Lučenec podľa 2b a 6 ods. 1 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vy d á v a Všeobecne záväzné nari N á v r h Mesto Lučenec podľa 2b a 6 ods. 1 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vy d á v a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. xx/2017 o určení názvu ulíc

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Križovany nad Dudváhom

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Križovany nad Dudváhom O B E C O S T R O V Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Ostrov Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

vzn_psk_ _v-zneni-vzn _pocet-tried-psk

vzn_psk_ _v-zneni-vzn _pocet-tried-psk PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Úplné znenie VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA č. 35/2013 v znení VZN PSK č. 37/2014, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v

Podrobnejšie

Harmonogram

Harmonogram Harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) v meste Prešov pre JARNÉ UPRATOVANIE VOK 2019 ZBER OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ od 13.03.2019 do 09.04.2019 I. cyklus od 13.03.2019 Lokalita Šidlovec

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 2/2015 o určení názvov ulíc v obci Trnavá Hora Obecné zastupiteľstvo obce Trnavá Hora podľa 2b) a

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 2/2015 o určení názvov ulíc v obci Trnavá Hora Obecné zastupiteľstvo obce Trnavá Hora podľa 2b) a Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 2/2015 o určení názvov ulíc v obci Trnavá Hora Obecné zastupiteľstvo obce Trnavá Hora podľa 2b) a 6 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

Podrobnejšie

ZÁPISNICA

ZÁPISNICA Z Á P I S N I C A zo 18. zasadnutia majetkovej komisie mestského zastupiteľstva konaného 15. 1. 2013 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Kontrola úloh 3. Nové žiadosti 4. Rôzne

Podrobnejšie

Dôvodová správa Mesto určuje a mení názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorš

Dôvodová správa Mesto určuje a mení názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorš Dôvodová správa Mesto určuje a mení názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V súlade s 2b sú názvy určované všeobecne

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A z 3. zasadnutia majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava konaného dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny P

Z Á P I S N I C A z 3. zasadnutia majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava konaného dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny P Z Á P I S N I C A z 3. zasadnutia majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava konaného dňa 14.5.2019 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Kontrola úloh 3. Nové žiadosti

Podrobnejšie

Spotreby tepla za júl 2017

Spotreby tepla za júl 2017 DOST 1 BSD 597 Byt. spoločenstvo domu č. 597 SNP 145 0,00 0,00 5 600,00 20,16 84,00 DOST 10 BSD 500 Byt. spoločenstvo domu č. 500 Sládkovičova 32 0,00 0,00 7 000,00 25,20 68,00 DOST 100 BSD 332 Byt. spoločenstvo

Podrobnejšie

Číslo materiálu: 12 MESTO HLOHOVEC Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa Názov materiálu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZN

Číslo materiálu: 12 MESTO HLOHOVEC Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa Názov materiálu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZN Číslo materiálu: 12 MESTO HLOHOVEC Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta dňa 20.6.2019 Názov materiálu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA HLOHOVEC Č. 245/2019, KTORÝM SA MENÍ A

Podrobnejšie

Mesto Prešov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dani z nehnuteľností č. 11/2011 Vydanie: 1 Strana 1/6 Mesto Prešov podľa 6 ods. 1 a 2 zákona

Mesto Prešov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dani z nehnuteľností č. 11/2011 Vydanie: 1 Strana 1/6 Mesto Prešov podľa 6 ods. 1 a 2 zákona 1/6 podľa 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 7 ods. 4, 5, a 6, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods. 2 a 3, 17 ods. 2, 3, 4 a 7, 98, 103 ods. 1 zákona

Podrobnejšie

VZN 12017_financovanie skolstva_navrh

VZN 12017_financovanie skolstva_navrh V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E Obce Litava č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Ú s t n a ž i a d o s ť

Ú s t n a  ž i a d o s ť Námestovo pediatria MUDr. Silvia Letavayová Obce : Oravská Polhora, Sihelné MUDr. Marta Grenčíková Obce : Lokca, Ťapešovo, Vasiľovo MUDr. Jaroslav Hubčík Ulice mesta Námestovo 1. mája, 9. mája, Bernolákova,

Podrobnejšie

Obec Streda nad Bodrogom

Obec Streda nad Bodrogom Obec Streda nad Bodrogom podľa 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, 6 ods. 2 a ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej

Podrobnejšie

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č.815, účinnosť: Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č.815, účinnosť: Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 21.02.2017 uznesením č.815, účinnosť: 15.03.2017 Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa

Podrobnejšie

Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/43

Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/43 Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/432/EHS) RLeK: Regionálna lekárnická komora MLeK: Miestna

Podrobnejšie

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Obec Ladice

Obec Ladice Obec Ladice Ladice 219, 951 77 Ladice N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území

Podrobnejšie

VZN 3_2017_ úhrada nákladov Školských zariadení_final

VZN 3_2017_ úhrada nákladov Školských zariadení_final Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krpeľany č. 3/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území Obce Krpeľany Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce: 08.08.2017 Návrh

Podrobnejšie

2017 Harmonogram odpočtov

2017 Harmonogram odpočtov 125 125011 438 A.BERNOLAKA 11 VARÍN VARÍN 14 18.12.2017 12.50-13.20 Varnai Roman 123 123015 442 A.BERNOLAKA 15 VARÍN VARÍN 14 18.12.2017 13.50-14.20 Varnai Roman 124 124016 443 A.BERNOLAKA 16 VARÍN VARÍN

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobno

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobno N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dražkovce Návrh tohto VZN zverejnený na pripomienkovanie

Podrobnejšie

080415_rozp_2008

080415_rozp_2008 9. zasadnutie Bod programu : 2 MZ mesta Trnava Materiál č. : 2 dňa 22. apríla 2008 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2008 Návrh predkladá : Ing. Hana Dienerová prednostka MsÚ Návrh spracoval:

Podrobnejšie

PRÍLOHA Č

PRÍLOHA Č Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 6/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vráble Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch sa uznieslo na

Podrobnejšie

Navrh-VZN-2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

Navrh-VZN-2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach M E S T O N O V É Z Á M K Y Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č..../2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 26.04.2019

Podrobnejšie

OBEC DOLNÝ PIAL VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOLNÝ PIAL č. 2/2019 o škole a školských zariadeniach v obci Dolný Pial VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

OBEC DOLNÝ PIAL VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOLNÝ PIAL č. 2/2019 o škole a školských zariadeniach v obci Dolný Pial VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBEC DOLNÝ PIAL VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOLNÝ PIAL č. 2/2019 o škole a školských zariadeniach v obci Dolný Pial VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOLNÝ PIAL č. 2/2019 bolo zverejnené podľa 6

Podrobnejšie

Mesto Prievidza v súlade s 28 ods. 5, 49 ods. 4, 114 ods. 6, 116 ods. 6 a 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský z

Mesto Prievidza v súlade s 28 ods. 5, 49 ods. 4, 114 ods. 6, 116 ods. 6 a 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský z Mesto Prievidza v súlade s 28 ods. 5, 49 ods. 4, 114 ods. 6, 116 ods. 6 a 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov a podľa

Podrobnejšie

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA predkladaný na rokovanie mestského zastupiteľstva ktorým sa mení a dopĺňa VZN

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA predkladaný na rokovanie mestského zastupiteľstva ktorým sa mení a dopĺňa VZN MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA predkladaný na rokovanie mestského zastupiteľstva ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o

Podrobnejšie

Uznesenia č

Uznesenia č MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO STARÁ ĽUBOVŇA Uznesenie č. 676 U z n e s e n i a č. 676-697 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni zo dňa 12.12.2013 č. XXVII/2013 program XXVII. rokovania MsZ v

Podrobnejšie

Hodnotenie objektov

Hodnotenie objektov číslo P.č. MWh MWh kwh/ 3 3 3 Wh/.D EUR/ MWh kwh/ /os. 1. Čergovská,4 Prešov Pl.14 r. II. 64 16 4 375 4 375 177 365 4,6 83,4 1, 5, 4,9 97 17 8,56 1,94 X X X. Čergovská 6,8 Prešov Pl.14 r. II. 64 15 4 375

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o dočasnom parkovaní na území mesta Topoľčany Mesto Topoľčany, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriaden

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o dočasnom parkovaní na území mesta Topoľčany Mesto Topoľčany, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriaden Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o dočasnom parkovaní na území mesta Topoľčany Mesto Topoľčany, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle 6a

Podrobnejšie

Prenájom voľných nebytových priestorov TT-KOMFORT s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s 8 bod 3 písm. c) Zásad hosp

Prenájom voľných nebytových priestorov TT-KOMFORT s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s 8 bod 3 písm. c) Zásad hosp Prenájom voľných nebytových priestorov TT-KOMFORT s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v

Podrobnejšie

Všeobecné záväzné nariadenie Číslo: VZN 02/2013 Obec PODBREZOVÁ Výtlačok číslo: 4 v súlade s 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znen

Všeobecné záväzné nariadenie Číslo: VZN 02/2013 Obec PODBREZOVÁ Výtlačok číslo: 4 v súlade s 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znen Všeobecné záväzné nariadenie Číslo: VZN 02/2013 Obec PODBREZOVÁ Výtlačok číslo: 4 v súlade s 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie

Podrobnejšie

dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 Program Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok Návrh Názov stavebnej akcie / HM Obstaráv. Rozpo

dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 Program Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok Návrh Názov stavebnej akcie / HM Obstaráv. Rozpo dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 1 Správa mesta 120 000 120 000 0 1 1 6 Výmena časti okien na budove MsÚ 19 000 19 000 0 1 1 6 Projektové dokumentácie- Projekty EÚ 71 000 71 000 0 1 1 6 Územný plán

Podrobnejšie

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Mesto Stará Ľubovňa na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 1/2019 zo dňa 25. júna 2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Podrobnejšie

Návrh VZN dotácie MŠ,ZŠ,ŠKD

Návrh VZN dotácie MŠ,ZŠ,ŠKD Materiál na rokovanie OZ vo Vinosadoch (N á v r h ) Všeobecne záväzné nariadenie obce Vinosady č. /2013 z... apríla 2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy,

Podrobnejšie

2. zasadnutie Bod programu MZ č.: 3 MZ mesta Trnava Materiál č. : 3 dňa aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019 Návrh predkladá: I

2. zasadnutie Bod programu MZ č.: 3 MZ mesta Trnava Materiál č. : 3 dňa aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019 Návrh predkladá: I 2. zasadnutie Bod programu MZ č.: 3 MZ mesta Trnava Materiál č. : 3 dňa 30.4.2019 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019 Návrh predkladá: Ing. Katarína Koncošová, PhD. prednostka MsÚ Návrh spracoval:

Podrobnejšie

Microsoft Word - inf_priamy_prenajom_ doc

Microsoft Word - inf_priamy_prenajom_ doc Prenájom voľných nebytových priestorov TT-KOMFORT s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v

Podrobnejšie

dpsmatejicka

dpsmatejicka M E S T O N E M Š O V Á Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á Číslo: OV/1273/14/DL-003 Tel. kontakt: 032/6509647 V Nemšovej, 11.12.2014 Verejná vyhláška D O D A T OČNÉ P O V O

Podrobnejšie

Schválenie VZFUU PVaPL

Schválenie VZFUU PVaPL OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI Hollého750, 905 01 Senica Č. j.: S/2012/00073-VZFUU V Senici, dňa 1. 2. 2012 Verejná vyhláška č. 2/2012 R O Z H O D N U T I E Obvodný pozemkový úrad v Senici (ďalej len

Podrobnejšie

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 24

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 24 Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 24. 11. 2014 VZN zverejnené na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 15. 12. 2014 VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2015 Mesto Nová Dubnica

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj 2018 zoznam

Microsoft Word - obj 2018 zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli :

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli : OBEC IVANKA PRI NITRE Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 O podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre

Podrobnejšie

2. zasadnutie Bod programu MZ č. : 3 MZ mesta Trnava Materiál č. : 2 dňa Prílohová časť k Záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2018 a k hodn

2. zasadnutie Bod programu MZ č. : 3 MZ mesta Trnava Materiál č. : 2 dňa Prílohová časť k Záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2018 a k hodn 2. zasadnutie Bod programu MZ č. : 3 MZ mesta Trnava Materiál č. : 2 dňa 30.4.2019 Prílohová časť k Záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2018 a k hodnotiacej správe za rok 2018 Plnenie rozpočtu Strediska

Podrobnejšie

Správa č. 2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tornali schválených v 2. polroku 2017

Správa č. 2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tornali schválených v 2. polroku 2017 Číslo: 9032 /374/2018-EGy MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 26.04.2018 K bodu rokovania číslo: 6 Názov materiálu: Správa č.2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Novosad dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Novosad dňa VZN schválené dňa uznesením č. VZN vyvesené

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Novosad dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Novosad dňa VZN schválené dňa uznesením č. VZN vyvesené Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Novosad dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Novosad dňa VZN schválené dňa uznesením č. VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Novosad dňa VZN zvesené z úradnej

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

OV 14/2012 z Dražby Značka: X Obchodné meno: René Matuška Vlastník: Erika Kučová, rod. Javorková Adresa: Nitrianske Sučany č. 9, 972

OV 14/2012 z Dražby Značka: X Obchodné meno: René Matuška Vlastník: Erika Kučová, rod. Javorková Adresa: Nitrianske Sučany č. 9, 972 OV 14/2012 z 20. 1. 2012 Dražby Značka: X000452 Obchodné meno: René Matuška Erika Kučová, rod. Javorková Adresa: Nitrianske Sučany č. 9, 972 21 Nitrianske Sučany Naroden: 25.03.1964 Dražba Adresa: ul.

Podrobnejšie

O b e c Š e n k v i c e Námestie Gabriela Kolinoviča č. 5, Šenkvice tel.: 033/ , fax.: 033/ V Šenkviciach, dňa VÝPIS U

O b e c Š e n k v i c e Námestie Gabriela Kolinoviča č. 5, Šenkvice tel.: 033/ , fax.: 033/ V Šenkviciach, dňa VÝPIS U Uznesenie č. 1-III./OZ/2017 v zmysle ustanovenia 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) s c h v a ľ u j e návrhovú komisiu v zložení:

Podrobnejšie

Názov obce: Gelnica Názov položky v strome: Evidencie - Psy - Zoznam psov Zoznam psov Číslo známky Adresa miesta chovania psa Plemeno psa 404 Športová

Názov obce: Gelnica Názov položky v strome: Evidencie - Psy - Zoznam psov Zoznam psov Číslo známky Adresa miesta chovania psa Plemeno psa 404 Športová Názov obce: Gelnica Názov položky v strome: Evidencie - Psy - Zoznam psov Zoznam psov Číslo známky Adresa miesta chovania psa Plemeno psa 404 Športová 1294/28, 05601 Gelnica Yorkshire Terrier 996 Záhradná

Podrobnejšie

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja:

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: NÁVRH Všeobecne záväzné riadenie Mesta Komárno č..../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN Obec Tulčík doc

Microsoft Word - VZN Obec Tulčík doc Obec Tulčík v zmysle 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Prenájom voľných nebytových priestorov STEFE Trnava, s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s 8 bod 3 písm. c) Zásad h

Prenájom voľných nebytových priestorov STEFE Trnava, s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s 8 bod 3 písm. c) Zásad h Prenájom voľných nebytových priestorov STEFE Trnava, s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom

Podrobnejšie

Technicky sprievodca MSR a MCR v cestnej cyklistike 2019

Technicky sprievodca MSR a MCR v cestnej cyklistike 2019 1 USPORIADATEĽ Usporiadateľ: SLOVENSKÝ ZVÄZ CYKLISTIKY v spolupráci s mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom Generálny riaditeľ: Stanislav HOLEC, Tajomník pretekov: Anna HABŠUDOVÁ, Katarína ĎURKOVÁ,

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach dňa Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5 Prítomní poslan

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach dňa Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5 Prítomní poslan Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach dňa 5.12.2018 Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5 Prítomní poslanci: 1. Ľuboš Bango 2. Mária Botková 3. Anna Krajčovičová

Podrobnejšie

VZN č

VZN č VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v školskom zariadení a na dieťa materských škôl na území obce Bidovce na príslušný kalendárny rok 2018 Obec Bidovce v zmysle 6 odst. 1

Podrobnejšie

MAT05-VZN-voľby do orgánov samosprávy-vylepovacie plochy _2018_

MAT05-VZN-voľby do orgánov samosprávy-vylepovacie plochy _2018_ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO ----------------------------------------------------------------- Materiál na rokovanie Miestnej rady 26.06.2018 NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava

Podrobnejšie

vzn99

vzn99 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rimavská Sobota č. 99/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote

Podrobnejšie

Prenájom voľných nebytových priestorov STEFE Trnava, s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s 8 bod 3 písm. c) Zásad h

Prenájom voľných nebytových priestorov STEFE Trnava, s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s 8 bod 3 písm. c) Zásad h Prenájom voľných nebytových priestorov STEFE Trnava, s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom

Podrobnejšie

M E S T O Š U R A N Y - M E S T S K Ý Ú R A D Š U R A N Y M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. B/1/5/2019 Návrh Všeobecn

M E S T O Š U R A N Y - M E S T S K Ý Ú R A D Š U R A N Y M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. B/1/5/2019 Návrh Všeobecn M E S T O Š U R A N Y - M E S T S K Ý Ú R A D Š U R A N Y M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. B/1/5/2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2019 o výške

Podrobnejšie

Vyvesené dňa: 27

Vyvesené dňa: 27 MESTO ILAVA Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta Obdržia: Sekretariát primátora Prednosta Právnik Referát podateľne

Podrobnejšie

ZÁPISNICA

ZÁPISNICA Z Á P I S N I C A z 31. zasadnutia majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava konaného dňa 28. 4. 2014 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Kontrola úloh 3. Nové žiadosti

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Krajnom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č

Obecné zastupiteľstvo v Krajnom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolný Štál č....2.../2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku v školskom roku 2017/2018 Sp. zn.:

Podrobnejšie

Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov na území mesta Zvolen v roku 2019

Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov na území mesta Zvolen v roku 2019 Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov na území mesta Zvolen v roku 2019 KOMUNÁLNE ODPADY Zmesový komunálny odpad je odpad z domácnosti, ktorý ostane po vytriedení triedených zložiek komunálneho

Podrobnejšie

Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov na území mesta Zvolen v roku 2017 Zdroj: archív mesta Zvolen Smetiarskym tricyklom zbierame odpad na ná

Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov na území mesta Zvolen v roku 2017 Zdroj: archív mesta Zvolen Smetiarskym tricyklom zbierame odpad na ná Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov na území mesta Zvolen v roku 2017 Zdroj: archív mesta Zvolen Smetiarskym tricyklom zbierame odpad na námestí SNP KOMUNÁLNE ODPADY Zmesový komunálny odpad

Podrobnejšie

2007_01_R

2007_01_R Ministerstvo školstva Slovenskej republiky z 1. februára 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 11/2005-R z 20. júla 2005, ktorou sa určujú podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov

Podrobnejšie

Prenájom voľných nebytových priestorov STEFE Trnava, s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s 8 bod 3 písm. c) Zásad h

Prenájom voľných nebytových priestorov STEFE Trnava, s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s 8 bod 3 písm. c) Zásad h Prenájom voľných nebytových priestorov STEFE Trnava, s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom

Podrobnejšie

Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 465/2018 zo 7. marca 2018 k bodu: Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 pozmeňujúci návr

Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 465/2018 zo 7. marca 2018 k bodu: Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 pozmeňujúci návr Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 465/ zo 7. marca k bodu: Návrh 1. zmeny mesta Svidník pozmeňujúci návrh Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v predloženom uznesení za odstavec schvaľuje

Podrobnejšie

OBVODNÝ ÚRAD

OBVODNÝ ÚRAD OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Kollárova 8, 917 02 Trnava číslo spisu: OU-TT-OCDPK-2019/008988 Trnava 18.03.2018 Okresný úrad Trnava, odbor pre cestnú dopravu a pozemné

Podrobnejšie

M E S T O P E Z I N O K Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniac

M E S T O P E Z I N O K Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniac M E S T O P E Z I N O K Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 233/2017 Kapitola: Zbierka listín Podanie: Podanie Obchodného registra Deň vydania: Značka: R Okres

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 233/2017 Kapitola: Zbierka listín Podanie: Podanie Obchodného registra Deň vydania: Značka: R Okres OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 233/2017 Kapitola: Zbierka listín Podanie: Podanie Obchodného registra Deň vydania: 7.12.2017 Značka: R104821 Okresný súd Trnava - Zbierka listín Spoločnosť Solar 2009,

Podrobnejšie

Materiál na rokovanie MZ - Infromatívna správa k plneniu uznesenia č _2_

Materiál na rokovanie MZ - Infromatívna správa k plneniu uznesenia č _2_ MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2010 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PLNENIU UZNESENIA Č. 6/2010 Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný:

Podrobnejšie

Lukáš Anderko Názov orgánu samosprávy/kalendárny mesiac v II. polroku Poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 226,00 254,00 Člen

Lukáš Anderko Názov orgánu samosprávy/kalendárny mesiac v II. polroku Poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 226,00 254,00 Člen Lukáš Anderko Člen Komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií Podpredseda Komisie MsZ pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj Predseda Výboru v mestskej časti č. 7 SPOLU 226,00

Podrobnejšie

M e s t o L u č e n e c Materiál na zasadnutie Mestskej rady v Lučenci Strana 1 z 5 Mesto Lučenec na základe ustanovenia 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb

M e s t o L u č e n e c Materiál na zasadnutie Mestskej rady v Lučenci Strana 1 z 5 Mesto Lučenec na základe ustanovenia 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb Strana 1 z 5 Mesto Lučenec na základe ustanovenia 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a v súlade s ustanovením 5 zák. NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú

Podrobnejšie

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: číslo: 12. Por. č.: 12. Návrh VZN Obce Šenkvice o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umies

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: číslo: 12. Por. č.: 12. Návrh VZN Obce Šenkvice o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umies OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: 29.06.2017 číslo: 12. Por. č.: 12. Návrh VZN Obce Šenkvice o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách

Podrobnejšie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov Program zo XIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov zo d

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov Program zo XIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov zo d Program zo XIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - uzn. č. 239/XIV/2012 2. Bezpečnostná situácia

Podrobnejšie

Prijímacie pokračovanie do štvorročného gymnázia

Prijímacie pokračovanie do štvorročného gymnázia Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2016/2017 V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z 62-68 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

M e s t s k á č a s ť B r a t i s la v a N o v é M e s t o Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa Návrh Všeobecne záväzného nar

M e s t s k á č a s ť B r a t i s la v a N o v é M e s t o Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa Návrh Všeobecne záväzného nar M e s t s k á č a s ť B r a t i s la v a N o v é M e s t o Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 11.09.2018 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č..../2018,

Podrobnejšie

Obec Záborské, Obecný úrad Záborské 39 Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záborské č.2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na

Obec Záborské, Obecný úrad Záborské 39 Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záborské č.2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na Obec Záborské, 082 53 Obecný úrad Záborské 39 Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záborské č.2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia

Podrobnejšie