MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 577

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 577"

Prepis

1 MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 577 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava a o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva v súlade s 8 ods. 1 a 8a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov toto všeobecne záväzné nariadenie o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava a o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.

2 Prvá časť Úvodné ustanovenia Čl. 1 Účel Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN ) sa určuje: - školský obvod pre základné školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Trnava, s cieľom zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky žiakom v základných školách podľa 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - spádová oblasť materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava pre deti s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie podľa 8a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Druhá časť Školské obvody Čl. 2 Základné ustanovenia 1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. 2. Ak žiak má trvalé bydlisko mesto Trnava bez konkrétnej ulice, alebo nemá trvalé alebo prechodné bydlisko určené ulicou, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 tohto VZN, mesto Trnava ako zriaďovateľ určí školu, v ktorej bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku. 3. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, je povinný oznámiť túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj mestu Trnava. 4. Riaditeľ základnej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v školskom obvode základnej školy. 5. Ak je počet zapísaných detí na plnenie povinnej školskej dochádzky vyšší ako sú kapacitné možnosti školy v školskom obvode, v ktorom majú trvalý pobyt, riaditeľ školy postupuje pri prijímaní detí podľa usmernenia zriaďovateľa.

3 Čl. 3 Školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava 1. Mesto Trnava je zriaďovateľom základných škôl, a to: a) Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava, b) Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava, c) Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29, Trnava, d) Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava, e) Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava, f) Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava, g) Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava, h) Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5, Trnava, i) Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava. 2. Mesto Trnava určuje pre každú základnú školu s materskou školou jeden školský obvod, to znamená, že mesto Trnava určuje 9 školských obvodov na území mesta Trnava: a. Školský obvod č. 1 pre Základnú školu s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava, b. Školský obvod č. 2 pre Základnú školu s materskou školou, Atómová 1, Trnava, c. Školský obvod č. 3 pre Základnú školu s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29, Trnava, d. Školský obvod č. 4 pre Základnú školu s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava, e. Školský obvod č. 5 pre Základnú školu s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava, f. Školský obvod č. 6 pre Základnú školu s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava, g. Školský obvod č.7 pre Základnú školu s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava, h. Školský obvod č. 8 pre Základnú školu s materskou školou, Spartakovská 5, Trnava, i. Školský obvod č. 9 pre Základnú školu s materskou školou, Vančurova 38, Trnava, 3. Ulice priradené k jednotlivým školským obvodom tvoria Prílohu č. 1. Čl. 4 Spoločný školský obvod 1. Dohodou medzi Mestom Trnava a obcami Šelpice a Bohdanovce nad Trnavou bol určený spoločný školský obvod, a to Školský obvod č. 1 pre Základnú školu s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava.

4 2. Spoločný školský obvod sa určuje pre žiakov piateho až deviateho ročníka s trvalým pobytom v obciach Šelpice a Bohdanovce nad Trnavou počnúc školským rokom 2022/2023. Žiaci, ktorí v školskom roku 2022/2023 plnia povinnú školskú dochádzku v šiestom až deviatom ročníku, ju naďalej plnia v škole, do ktorej boli na plnenie povinnej školskej dochádzky prijatí a určený spoločný školský obvod pre nich neplatí. 3. Žiakom s trvalým pobytom v obciach Šelpice a Bohdanovce nad Trnavou plniacim povinnú školskú dochádzku v spoločnom školskom obvode bude poskytnutý príspevok na dopravu v zmysle 4aa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Tretia časť Spádové materské školy Čl. 5 Základné ustanovenia 1. Dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole v spádovej oblasti, v ktorej má trvalé bydlisko. 2. Dieťa, ktoré plní predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 v materskej škole mimo spádovej oblasti jeho trvalého pobytu, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole a neriadi sa spádovou oblasťou. Čl. 6 Spádové oblasti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava 1. Mesto Trnava je zriaďovateľom materských škôl, a to: a. Základná škola s materskou školou, Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava, b. Materská škola, Ružindolská 8, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava, c. Materská škola, Ulica Ludvika van Beethovena 16, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava, d. Materská škola, Ulica Botanická 12, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava, e. Materská škola, Ulica Kornela Mahra 9, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Kornela Mahra 11, Trnava

5 f. Materská škola, Ulica Čajkovského 28, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Kornela Mahra 11, Trnava, g. Základná škola s materskou školou, Ulica Spartakovská 5, Trnava, h. Materská škola, Ulica Spartakovská 6, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Spartakovská 5, Trnava, i. Materská škola, V jame 3, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Spartakovská 5, Trnava, j. Základná škola s materskou školou, Ulica Vančurova 38, Trnava k. Materská škola, Spartakovská 10, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Vančurova 38, Trnava, l. Materská škola, Narcisová ulica 2, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Vančurova 38, Trnava, m. Materská škola, Okružná ulica 19, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Atómová 1, Trnava, n. Materská škola, Okružná ulica 27, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Atómová 1, Trnava, o. Materská škola, Ulica Ľudová 27, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15, Trnava, p. Materská škola, Ulica Murgašova 13, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15, Trnava, q. Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava r. Materská škola, Ulica Jiráskova 25, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava, s. Materská škola, Ulica Limbová 4, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava, t. Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29, Trnava-Modranka, u. Materská škola, Ulica Hodžova 40, Trnava, v. Materská škola, Ulica Teodora Tekela 1, Trnava, w. Materská škola, Ulica Vajanského 3, Trnava, x. Materská škola, V jame 27, Trnava. 2. Mesto Trnava určuje pre materské školy v čl. 6 ods. 1 tohto VZN 20 spádových oblastí: a. Spádová oblasť č. 1 pre Základnú školu s materskou školou, Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava a pre Materskú školu, Ružindolská 8,

6 Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava, b. Spádová oblasť č. 2 pre Materskú školu, Ulica Ludvika van Beethovena 16, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava a pre Materskú školu, Ulica Botanická 12, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava, c. Spádová oblasť č. 3 pre Materskú školu, Ulica Kornela Mahra 9, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Kornela Mahra 11, Trnava, d. Spádová oblasť č. 4 pre Materskú školu, Ulica Čajkovského 28, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Kornela Mahra 11, Trnava, e. Spádová oblasť č. 5 pre Základnú školu s materskou školou, Ulica Spartakovská 5, Trnava a pre Materskú školu, Ulica Spartakovská 6, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Spartakovská 5, Trnava, f. Spádová oblasť č. 6 pre Materskú školu, V jame 3, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Spartakovská 5, Trnava a pre Materskú školu, V jame 27, Trnava, g. Spádová oblasť č. 7 pre Základnú školu s materskou školou, Ulica Vančurova 38, Trnava, h. Spádová oblasť č. 8 pre Materskú školu, Spartakovská 10, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Vančurova 38, Trnava, i. Spádová oblasť č. 9 pre Materskú školu, Narcisová ulica 2, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Vančurova 38, Trnava, j. Spádová oblasť č. 10 pre Materskú školu, Okružná ulica 19, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Atómová 1, Trnava a pre Materskú školu, Okružná ulica 27, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Atómová 1, Trnava, k. Spádová oblasť č. 11 pre Materskú školu, Ulica Ľudová 27, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15, Trnava, l. Spádová oblasť č. 12 pre Materskú školu, Ulica Murgašova 13, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15, Trnava, m. Spádová oblasť č. 13 pre Základnú školu s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava, n. Spádová oblasť č. 14 pre Materskú školu, Ulica Jiráskova 25, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava, o. Spádová oblasť č. 15 pre Materskú školu, Ulica Limbová 4, Trnava ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou,

7 Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava, p. Spádová oblasť č. 16 pre Základnú školu s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29, Trnava-Modranka, q. Spádová oblasť č. 17 pre Materskú školu, Ulica Hodžova 40, Trnava, r. Spádová oblasť č. 18 pre Materskú školu, Ulica Teodora Tekela 1, Trnava, s. Spádová oblasť č. 19 pre Materskú školu, Ulica Vajanského 3, Trnava. 3. Ulice priradené k jednotlivým spádovým oblastiam tvoria Prílohu č. 2. Štvrtá časť Záverečné ustanovenia Čl. 7 Zrušovacie ustanovenia 1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší: a) VZN č. 494 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava Čl. 8 Účinnosť 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. marca Ustanovenie čl. 6 ods. 2 písm. m) nadobúda účinnosť dňa 01. septembra JUDr. Peter Bročka, LL.M. primátor mesta Trnava v zastúpení na základe písomného poverenia PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH., prvá zástupkyňa primátora Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa: Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

8 Príloha č. 1 Školský obvod č. 1 pre Základnú školu s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava: Bežecká ulica Cukrová ulica Čerešňová ulica Jazdecká ulica Kamenná cesta Kamenný mlyn Koceľova ulica Kočišské Krátka ulica Medziháj Orešianska ulica Pri kalvárii Roľnícka ulica Slovenská ulica ŠM Farský mlyn Šrobárová ulica Štrky Traťová ulica Trstínska cesta Ulica Adama Štrekára Ulica Alfréda Wetzlera Ulica Andreja Kubinu Ulica Gavlovičova Ulica Hospodárska (od č. 62 vrátane) Ulica Chovateľská Ulica Johna Dopyeru Ulica Júliusa Gábriša Ulica Karola Elberta Ulica Leoša Janáčka Ulica Martina Gregora Ulica Mierová Ulica Modranská Ulica Oskára Čepana Ulica Osvaldova Ulica Poľná Ulica Rudolfa Vrbu Ulica Ružindolská Ulica Skladová Ulica Suchovská Ulica sv.cyrila a Metoda Ulica Štefana Moyzesa Ulica Terézie Vansovej

9 Ulica Tibora Kružliaka Ulica Williama Schiffera Ulica Západná Višňová ulica Zelený kríčok Školský obvod č. 2 pre Základnú školu s materskou školou, Atómová 1, Trnava: Na hlinách Námestie Jozefa Herdu Okružná ulica Oravné Prechodná ulica ŠM Dolina Špačinská cesta (č.1 č.50 a párne čísla do 78 vrátane) Ulica Atómová Ulica Bučianska Ulica Jaderná Ulica Jána Hajdóczyho (okrem č.17 č.113 nepárne čísla, č.52 č.138 párne čísla) Ulica Lichardova Ulica Murgašova Ulica Oblúková Ulica Piešťanská Ulica Rybníková Ulica Tehelná Ulica Veterná (č.1 č.18h) V jame Východná ulica Ulica Jánošíkova Novomestská ulica Legionárska ulica Školský obvod č. 3 pre Základnú školu s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29, Trnava: Dedinská ulica Chrenová ulica Jabloňová ulica Lúčna ulica Malinová ulica Orechová ulica Pásová ulica Pri potoku Pútnická ulica Rajčurská ulica Tichá ulica

10 Ulica Bosniacka Ulica Diaľničná Ulica Hraničná Ulica Ivana Krasku Ulica Jarná Ulica Javorová Ulica Karola Ježíka Ulica Lipová Ulica Olivová Ulica Pobrežná Ulica Seredská Ulica Topoľová Ulica Vodná Školský obvod č. 4 pre Základnú školu s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava: Agátová ulica Domčeková ulica Hradobná ulička Hudobná ulica Námestie kráľovnej Konštancie Okružné námestie Rybárska ulica Ulica A.Sládkoviča Ulica Andreja Hlinku Ulica B. Němcovej Ulica Botanická Ulica Bradlanská Ulica Divadelná Ulica E.M.Šoltésovej Ulica Evy Kostolýnyiovej Ulica Františka Veselovského Ulica Františkánska Ulica Hadriána Radvániho Ulica Hodžova Ulica Hospodárska (do č. 61 vrátane) Ulica Hurbanova Ulica Jána Bottu Ulica Jána Sambucusa Ulica Juraja Fándlyho Ulica Kalinčiakova Ulica Karola Elberta Ulica Komenského Ulica Kuzmányho Ulica Kvetná Ulica Matuškova

11 Ulica Ovocná Ulica Parková Ulica Petra Pázmaňa Ulica Radlinského Ulica Richarda Vandru Ulica Sadová Ulica Šafárikova Ulica Štefana C.Parráka Ulica Študentská Ulica Štúrova Ulica Tomášikova Ulica Vajanského Ulica Vladimíra Roya Ulica Zelená Záhradná ulica Zámočnícka deti umiestnené v Centre pre deti a rodiny Trnava, Botanická 46, Trnava Školský obvod č. 5 pre Základnú školu s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava: Park Janka Kráľa Ulica Bedřicha Smetanu Ulica Čajkovského Ulica Ferka Urbánka Ulica Gejzu Dusíka Ulica J.G.Tajovského Ulica Kornela Mahra Ulica Lomonosovova Ulica Ludvika van Beethovena Ulica Mozartova Ulica Rekreačná (č.25- č.44) Ulica Staničná Školský obvod č. 6 pre Základnú školu s Materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava: Bratislavská ulica Bulharská ulica Coburgova ulica Narcisová ulica Priemyselná ulica Stromová ulica Tulipánová ulica Ulica 9.mája Ulica Astrová

12 Ulica Bočná Ulica Dohnányho Ulica Fraňa Kráľa Ulica Gábora Steinera Ulica gen.goliána Ulica Jiráskova Ulica Konvalinková Ulica Kozácka Ulica Ľaliová Ulica Limbová Ulica Markovičova Ulica Maxima Gorkého Ulica Mikovíniho Ulica Mýtna Ulica Nerudova Ulica Nevädzová Ulica Nezábudková Ulica Odbojárska Ulica Orgovánová Ulica Osadná Ulica Ostravská Ulica Petzvalova Ulica Púpavová Ulica Ružová Ulica Slovanská Ulica Strojárenská Ulica Zvončeková Zelenečská ulica Zlievarenská ulica Školský obvod č. 7 pre Základnú školu s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15 Trnava: Dobšinského ulica Dúhová ulica Farárske Kopánková ulica Krupská ulica Levanduľová ulica Malženická cesta Námestie Slov.učeného tovarišstva Olympijská ulica Pekná ulica Poštová ulica Rovná ulica Saleziánska ulica Schumerova ulica

13 Spojná ulica Strmá ulica ŠM Veľký dvor Špačinská cesta (okrem č.1 č.49, č.2 č.78) Ulica Andreja Kmeťa Ulica Átriová Ulica Francisciho Ulica Hviezdna Ulica Jána Hajdóczyho (č.17 č.113 nepárne čísla, č.52 č.138 párne čísla) Ulica Jána Hlubíka Ulica Jesenského Ulica Karpatská Ulica Krajná Ulica Krížová Ulica Kukučínova Ulica Letecká Ulica Lovecká Ulica Ľudová Ulica Malá Ulica Martina Benku Ulica Maximiliána Hella Ulica Mikuláša Koperníka Ulica parašutistov Ulica Pavla Hlbinu Ulica Pavla Mudroňa Ulica Pažitná Ulica Petra Bohúňa Ulica Radarová Ulica Robotnícka Ulica Rudolfa Dilonga Ulica Severná Ulica Sibírska Ulica Slnečná Ulica Stavebná Ulica Suchá Ulica Školská Ulica Štefana Baniča Ulica Štefana Fidlíka Ulica Tatranská Ulica Tich.Milkina Ulica Titusa Zemana Ulica Ustianska Ulica Veterná ( od č. 19 vrátane) Ulica Zdenky Schelingovej Viktoríniho námestie

14 Školský obvod č. 8 pre Základnú školu s materskou školou, Spartakovská 5, Trnava: Dolné bašty Horné bašty Múzijné námestie Námestie sv.mikuláša Starohájska ulica Tŕnitá ulička Trojičné námestie Ulica Antona Malatinského Ulica Dolnopotočná Ulica Halenárska Ulica Haulíkova Ulica Hlavná Ulica Hlboká Ulica Hornopotočná Ulica Hviezdoslavova Ulica Invalidská Ulica Jána Hollého Ulica Jerichova Ulica jeruzalemská Ulica Juraja Slottu Ulica Kapitulská Ulica M. Schneidra Trnavského Ulica Michalská Ulica Orolská Ulica Paulínska Ulica Pekárska Ulica Spartakovská (okrem č. 11 vrátane č. 19 vrátane) Ulica Strelecká Ulica Športová Ulica Štefánikova Ulica Teodora Tekela Ulica Trhová Ulica Veselá Ulica Vladimíra Clementisa (okrem č.72 č.83 ) Univerzitné námestie Školský obvod č. 9 pre Základnú školu s materskou školou, Vančurova 38, Trnava: Automobilová ulica Mesačná ulica Námestie Slov. národ. Povstania Šípová ulica Ulica Andreja Žarnova

15 Ulica B. S. Timravy Ulica Bernolákova Ulica Daxnerova Ulica Denisova Ulica Hattalova Ulica Jačmenná Ulica Jasná Ulica Klempova Ulica Kollárova Ulica Koniarekova Ulica Konštantína Čulena Ulica Letná Ulica Ľudmily Podjavorinskej Ulica Nitrianska Ulica Nobelova Ulica Nová Ulica Novosadská Ulica Palárikova Ulica Rázusova Ulica Samuela Jurkoviča Ulica Sasinkova Ulica Sladovnícka Ulica Spartakovská (od č. 11 vrátane do č. 19 vrátane) Ulica Stredná Ulica Tamaškovičova Ulica V.Paulínyho Tótha Ulica Vančurova Ulica Vladimíra Clementisa (č.72 č.83 ) Ulica Vlárska Ulica Zavarská Ulica Železná Ulica Žitná Vajslova ulica Železničná ulica

16 Príloha č. 2 Spádová oblasť č. 1 pre ZŠ s MŠ Andreja Kubinu 34, Trnava + EP - MŠ, Ružindolská 8, Trnava: Agátová ulica Cukrová ulica Domčeková ulica Hudobná ulica Kamenná cesta Kamenný mlyn Koceľova ulica Kočišské Medziháj Orešianska ulica Pažitný mlyn Pri kalvárii Rybárska ulica Slovenská ulica ŠM Farský mlyn Šrobárova ulica Štrky Trstínska cesta Záhradná ulica Ulica Alfréda Wetzlera Ulica Andreja Kubinu Ulica Evy Kostolányiovej Ulica Gavlovičova Ulica Hadriána Radvániho Ulica Chovateľská Ulica Jána Sambucusa Ulica Johna Dopyeru Ulica Júliusa Gábriša Ulica Juraja Fándlyho Ulica Kalinčiakova Ulica Karola Elberta Ulica Komenského Ulica Kvetná Ulica Leoša Janáčka Ulica Martina Gregora Ulica Mierová Ulica Modranská Ulica Oskára Čepana Ulica Osvaldova Ulica Poľná Ulica Rekreačná (od č. d. 25 hore) Ulica Richarda Vandru Ulica Rudolfa Vrbu Ulica Ružindolská Ulica Sadová Ulica Skladová Ulica Suchovská Ulica sv. Cyrila a Metoda Ulica Štefana Moyzesa

17 Ulica Štúrova Ulica Terézie Vansovej Ulica Tibora Kružliaka Ulica Williama Schiffera Ulica Západná Zelený kríčok Spádová oblasť č. 2 pre EP MŠ, Ludvika van Beethovena 16, Trnava a EP MŠ, Botanická 12, Trnava: Bežecká ulica Čerešňová ulica Jazdecká ulica Krátka ulica Okružné námestie Roľnícka ulica Traťová ulica Ulica Adama Štrekára Ulica Botanická Ulica Hurbanova Ulica Jána Bottu (okrem č. d nepárne a okrem č. d párne) Ulica Kuzmányho Ulica Ludvika van Beethovena Ulica Ovocná Ulica Šafárikova Ulica Štefana Cyrila Parráka Ulica Zelená Višňová ulica deti umiestnené v Centre pre deti a rodiny Trnava, Botanická 46, Trnava Spádová oblasť č. 3 pre EP MŠ, Kornela Mahra 9, Trnava: Ulica Bedřicha Smetanu Ulica Gejzu Dusíka Ulica Jána Bottu (od č. d nepárne a od č. d párne) Ulica Kornela Mahra Spádová oblasť č. 4 pre EP MŠ, Čajkovského 28, Trnava Ulica Čajkovského Ulica Jozefa Gregora Tajovského Ulica Mozartova Spádová oblasť č. 5 pre ZŠ s MŠ, Spartakovská 5, Trnava a EP MŠ, Spartakovská 6, Trnava: Ulica Vladimíra Clementisa (od č. d a od č. d ) Ulica Hlboká(časť od Starohájskej ulice po Ulicu Spartakovská) Spartakovská (okrem č. d ) Spádová oblasť č. 6 pre EP MŠ, V jame 3, Trnava a MŠ, V jame 27, Trnava Starohájska Ulica Bučianska Ulica Hlboká (časť medzi ulicami Bučianska a Starohájska) Ulica Tehelná Ulica Vladimíra Clementisa (od č. d ) V jame Spádová oblasť č. 7 pre ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava: Automobilová ulica Belgická ulica Ulica Bernolákova

18 Ulica Daxnerova Ulica Hattalova Ulica Jačmenná Ulica Koniarekova Ulica Nobelova Ulica Nová Ulica Palárikova (od č. d ) Ulica Sasinkova Ulica Sladovnícka (okrem č. d nepárne; okrem č. d párne) Ulica V. Paulínyho Tótha Ulica Vančurova Ulica Zavarská Ulica Železná Ulica Žitná (okrem č. d. 3-11) Železničná ulica Spádová oblasť č. 8 pre EP MŠ, Spartakovská 10, Trnava: Ulica Boženy Slančíkovej Timravy Ulica Denisova Ulica Konštantína Čulena Ulica Ľudmily Podjavorinskej Ulica Palárikova (okrem č. d ) Ulica Samuela Jurkoviča Ulica Sladovnícka (od č. d nepárne; od č. d párne) Ulica Spartakovská (od č. d ) Ulica Žitná (od č. d. 3-11) Spádová oblasť č. 9 pre EP MŠ, Narcisová 2, Trnava: Bulharská ulica(č. d. 1 36) Narcisová ulica Šípová ulica Ulica Andreja Žarnova (okrem č. d. 1-9) Ulica Fraňa Kráľa Ulica Jasná Ulica Kozácka(okrem č. d ) Ulica Letná Ulica Nezábudková Ulica Nitrianska Ulica Stredná Ulica Tamaškovičova Ulica Vlárska Vajslova ulica Spádová oblasť č. 10 pre EP MŠ, Okružná 19, Trnava a EP MŠ, Okružná 27, Trnava: Kopánková ulica Na hlinách Novomestská ulica Okružná ulica(od č. d. 1-26) Olympijská ulica Oravné Poštová ulica Prechodná ulica Rovná ulica Saleziánska ulica Spojná ulica

19 Strmá ulica Špačinská cesta (od č. d nepárne; od č. d párne Ulica Andreja Kmeťa Ulica Atómová Ulica Jaderná Ulica Jesenského Ulica Karpatská Ulica Krížová Ulica Letecká Ulica Malá Ulica Oblúková Ulica parašutistov Ulica Pažitná (okrem č. d nepárne; okrem č. d párne) Ulica Piešťanská Ulica Radarová Ulica Robotnícka Ulica Severná Ulica Sibírska Ulica Stavebná Ulica Suchá Ulica Štefana Baniča Ulica Tatranská Ulica Veterná Viktoríniho námestie Východná ulica Spádová oblasť č. 11 pre EP MŠ, Ľudová 27, Trnava: Dobšinského ulica Farárske Jána Hlubíka Krupská ulica Malženická cesta Námestie Slovenského učeného tovarišstva Pekná ulica Schumerova ulica ŠM Dolina ŠM Veľký dvor Špačinská cesta (okrem č. d nepárne; okrem párne) Ulica Francisciho Ulica Hviezdna Ulica Krajná Ulica Ľudová Ulica Pavla Hlbinu Ulica Rudolfa Dilonga Ulica Štefana Fidlíka Ulica Tichomíra Milkina Ulica Ustianska Ulica Zdenky Schelingovej Spádová oblasť č. 12 pre EP MŠ, Murgašova 13, Trnava: Dúhová ulica Legionárska ulica Levanduľová ulica

20 Mliečna ulica Námestie Jozefa Herdu Ulica Átriová Ulica Jána Hajdóczyho Ulica Jánošíkova Ulica Jozefa Adamca Ulica Kukučínova Ulica Lichardova Ulica Lovecká Ulica Martina Benku Ulica Maximiliána Hella Ulica Mikuláša Koperníka Ulica Mórica Beňovského Ulica Murgašova Ulica Pavla Mudroňa Ulica Pažitná (od č. d nepárne; od č. d párne) Ulica Petra Bohúňa Ulica Sama Chalupku Ulica Slnečná Ulica Školská Ulica Titusa Zemana Spádová oblasť č. 13 pre ZŠ s MŠ, Gorkého 21, Trnava: Bratislavská ulica (od č. d. 1 39; a č. d. 41 a 43) Coburgova ulica Stromová ulica Tulipánová ulica Ulica 9.mája Ulica Astrová Ulica Dohnányho Ulica Ľaliová Ulica Markovičova Ulica Maxima Gorkého Ulica Mýtna Ulica Nevädzová Ulica Odbojárska Ulica Orgovánová Ulica Ružová Zelenečská ulica (od č. d nepárne a od č. d párne) Spádová oblasť č. 14 pre EP MŠ, Jiráskova 25, Trnava: Bratislavská ulica (okrem č. d. 1 39; okrem č. d. 41 a 43 ) Ulica Gábora Steinera (okrem č. d nepárne a okrem 2 32 párne) Ulica Jiráskova Ulica Nerudova Ulica Petzvalova Ulica Strojárenská Zlievarenská ulica Spádová oblasť č. 15 pre EP MŠ, Limbová 4, Trnava: Priemyselná ulica Ulica Bočná Ulica Bulharská (okrem č. d. 1 36) Ulica Gábora Steinera (č. d nepárne a č. d párne) Ulica gen. Goliána Ulica Kozácka (č. d )

21 Ulica Konvalinková Ulica Limbová Ulica Mikovíniho Ulica Osadná Ulica Ostravská Ulica Púpavová Ulica Slovanská Ulica Zvončeková Zelenečská ulica (okrem č. d nepárne a okrem č. d. od 2 28 párne) Spádová oblasť č. 16 pre ZŠ s MŠ, Ivana Krasku 29, Trnava: Dedinská ulica Chrenová ulica Jabloňová ulica Lúčna ulica Malinová ulica Orechová ulica Pásová ulica Pri potoku Pútnická ulica Rajčurská ulica Tichá ulica Ulica Bosniacka Ulica Diaľničná Ulica Hraničná Ulica Ivana Krasku Ulica Jarná Ulica Javorová Ulica Karola Ježíka Ulica Lipová Ulica Olivová Ulica Pobrežná Ulica Seredská Ulica Topoľová Ulica Vodná Spádová oblasť č. 17 pre MŠ, Hodžova 40, Trnava: Ulica Andreja Hlinku Ulica Andreja Sládkoviča Ulica Boženy Němcovej Ulica Bradlanská Ulica Eleny Maróthy Šoltésovej Ulica Ferka Urbánka Ulica Františka Veselovského Ulica Hodžova Ulica Hospodárska (od č. d. 1 45) Ulica Kollárova (od č. d. 1 7) Ulica Parková Ulica Petra Pázmaňa Ulica Staničná Ulica Študentská Ulica Tomášikova Ulica Vladimíra Roya Spádová oblasť č. 18 pre MŠ, Teodora Tekela 1, Trnava: Ulica Teodora Tekela

22 Ulica Vladimíra Clementisa (od č. d ) Ulica Juraja Slottu Spádová oblasť č. 19 pre MŠ, Vajanského 3, Trnava: Divadelná ulica Dolné bašty Horné bašty Hradobná ulička Mesačná Múzejné námestie Námestie kráľovnej Konštancie Námestie Slovenského národného povstania Námestie svätého Mikuláša Radlinského Stará ulica Trojičné námestie Ulica Andreja Žarnova (od č. d. 1-9) Ulica Antona Malatinského Ulica Dolnopotočná Ulica Františkánska Ulica Halenárska Ulica Haulíkova Ulica Hlavná Ulica Hornopotočná Ulica Hospodárska (okrem č. 1-45) Ulica Hviezdoslavova Ulica Invalidská Ulica Jána Hollého Ulica Jerichova Ulica Jeruzalemská Ulica Kapitulská Ulica Klempova Ulica Kollárova (okrem č. d. 1-7) Ulica Michalská Ulica Mikuláša Schneidera Trnavského Ulica Novosadská Ulica Orolská Ulica Paulínska Ulica Pekárska Ulica Rázusova Ulica Rybníková Ulica Strelecká Ulica Športová Ulica Štefánikova Ulica Trhová Ulica Vajanského Ulica Veselá Univerzitné námestie Zámočnícka