1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú"

Prepis

1 Znenie: 1.0 sk dátum zostavenia: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Identifikácia látky Číslo artikla Registračné číslo (REACH) RBS R 60 pf AL96 nerelevantné (zmes) 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú laboratórna chemikália 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov Carl Roth GmbH + Co KG Schoemperlenstr. 3-5 D Karlsruhe Nemecko Telefón: +49 (0) Telefax: +49 (0) Webová stránka: Kompetentná osoba zodpovedná za kartu bezpečnostných údajov (kompetentná osoba) : Department Health, Safety and Environment : 1.4 Núdzové telefónne číslo Núdzová informačná služba Poison Centre Munich: +49/(0) ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) Klasifikácia podľa GHS Oddiel Trieda nebezpečnosti Trieda a kategória nebezpečnosti Výstražné upozornenie 2.6 horľavé kvapaliny (Flam. Liq. 3) H žieravosť/dráždivosť pre kožu (Skin Irrit. 2) H vážne poškodenie očí/podráždenie očí (Eye Irrit. 2) H C nebezpečná pre vodné prostredie - chronická nebezpečnosť (Aquatic Chronic 3) H412 Slovensko (sk) Strana 1 / 17

2 Poznámka Pre úplné znenie H-viet : pozri ODDIEL Prvky označovania Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP) Výstražné slovo Pozor Piktogramy Výstražné upozornenia H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozornenia Bezpečnostné upozornenia - prevencia P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. Bezpečnostné upozornenia - odozva P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Označenie pre nebezpečné zložky: Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated propoxylated, propán-2-ol Označovanie balení s obsahom nepresahujúcim 125 ml Výstražné slovo: Pozor Symbol(y) nebezpečnosti H412 obsahuje: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated propoxylated, Propán-2-ol 2.3 Iná nebezpečnosť Nie sú žiadne ďalšie informácie. Slovensko (sk) Strana 2 / 17

3 ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 3.2 Zmesi Popis zmesi Zloženie/informácie o zložkách. Názov látky Identifikátor hm. - % Klasifikácia podľa 1272/2008/ES Piktogramy Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated propoxylated propán-2-ol citric acid anhydrous kyselina amidosírová Č. CAS Č. CAS Č. ES Č. REACH Reg xxxx Č. CAS Č. ES Č. index Č. REACH Reg XXXX Č. CAS Č. ES Č. REACH Reg xxxx Č. CAS Č. ES Č. index Č. REACH Reg xxxx < 20 Skin Irrit. 2 / H315 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411 < 15 Eye Irrit. 2 / H319 < 15 Flam. Liq. 2 / H225 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336 < 15 Eye Irrit. 2 / H319 < 5 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Aquatic Chronic 3 / H412 Slovensko (sk) Strana 3 / 17

4 ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 4.1 Opis opatrení prvej pomoci Všeobecné poznámky Kontaminovaný odev vyzlečte. Po vdýchnutí Zaistite prísun čerstvého vzduchu. Vo všetkých prípadoch pochybností, alebo keď príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Po kontakte s pokožkou Pokožku opláchnite vodou/sprchou. Vo všetkých prípadoch pochybností, alebo keď príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Po kontakte s očami Očné viečka držte roztiahnuté a vypláchnite veľkým množstvom čistej, tečúcej vody, po dobu 10 minút. Pri podráždení očí sa poraďte s očným lekárom. Po požití Volajte lekára. 4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené Po očnom kontakte: Spôsobuje vážne podráždenie očí, Po kontakte s pokožkou: Podráždenie, Lokálne sčervenanie, edém, svrbenie a/alebo bolesť, Po prehltnutí: Spôsobuje mierne až stredné podráždenie, Nevoľnosť, Zvracanie, Po nadýchnutí: Dráždivé účinky, Kašeľ, bolesť, dusenie a ťažkosti pri dýchaní. 4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia Symptomatické ošetrenie. ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 5.1 Hasiace prostriedky Vhodné hasiace prostriedky Hasiace opatrenia prispôsobiť podmienkam prostredia vodný sprej, pena, pena odolná voči alkoholu, suchý hasiaci prášok, oxid uhličitý (CO2) Nevhodné hasiace prostriedky vodný prúd 5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi Horľavé. Pary môžu tvoriť výbušnú zmes so vzduchom. Výpary sú ťažšie ako vzduch, šíria sa po zemi a so vzduchom tvoria výbušné zmesi. Slovensko (sk) Strana 4 / 17

5 Nebezpečný produkty spaľovania Pri požiari môžu vznikať: Pri horení môžu vznikať toxické výpary. 5.3 Rady pre požiarnikov Zabrániť vode z hasenia aby sa z miesta požiaru dostala do kanalizácie alebo vodných tokov. Požiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodržiavaní bežných bezpečnostných opatrení. Samostatný dýchací prístroj. Osobitné ochranné vybavenie pre požiarnikov Ochranné odevy proti kvapalným a plynným chemikáliám vrátane aerosólov a pevných častíc. Samostatný dýchací prístroj. Samostatný dýchací prístroj (SDP) s chemicky odolnými rukavicami. Samostatný dýchací prístroj (EN 133). Typ: AX (plynové filtre a kombinované filtre proti nízkym bodom varu organických zlúčenín, farebné značenie: Hnedá). Typ: ABEK (kombinované filtre proti plynom a parám, farebné značenie: Hnedá/Sivá/Žltá/Zelená). Typ ABEK-P2: (kombinované filtre proti plynom, výparom a časticiam, farebné značenie: Hnedá/Sivá/Žltá/Zelená/Biela). ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy Pre iný ako pohotovostný personál Používanie vhodného ochranného vybavenia (vrátane osobných ochranných prostriedkov uvedených v oddiele 8 karty bezpečnostných údajov), aby sa predišlo akejkoľvek kontaminácii kože, očí a osobného odevu. 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie Držanie ďalej od kanalizácie, povrchových a podzemných vôd. Zadržať znečistenú odpadovú vodu a likvidovať. 6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie Rady týkajúce sa spôsobu, akým zabrániť šíreniu po rozliatí Zakrytie kanalizácie. Rady týkajúce sa spôsobu, akým vyčistiť rozliatie Odobrať materiálom absorbujúcim tekutiny (piesok, štrk, kyselinový a univerzálny viazač). Iné informácie súvisiace s prípadmi rozliatia a uvoľnenia Uložte do vhodných nádob na likvidáciu. Vyvetrajte zasiahnutú oblasť. Odkaz na iné oddiely Nebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné vybavenie: pozri oddiel 8. Nekompatibilné materiály: pozri oddiel 10. Opatrenia pri zneškodňovaní: pozri oddiel 13. ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie Zabezpečenie dostatočného vetrania. Pri riedení alebo rozpúšťaní, vždy vodu predložte a produkt pomaly priemiešávajte. Opatrenia na zabránenie požiaru, ako aj vytváraniu aerosólu a prachu Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Slovensko (sk) Strana 5 / 17

6 Rady týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí Nejesť, nepiť a nefajčiť v pracovných priestoroch. Pred prestávkou a po ukončení práce si umyte ruky. 7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nekompatibilné látky alebo zmesi Dbajte na kompatibilné skladovanie chemikálií. Zváženie ostatných rád Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie. Požiadavky na vetranie Použite miestne a celkové odvetrávanie. Špecifické dizajny skladových priestorov alebo nádob Odporúčaná skladovacia teplota: C. 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia Nie sú k dispozícii žiadne informácie. ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 8.1 Kontrolné parametre Vnútroštátne medzné hodnoty Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (expozičné limity na pracovisku) Krajina Názov faktora Č. CAS Poznámka Identifikátor Priemerný [mg/m³] Krátkodobý [mg/m³] Zdroj SK Izopropylalkohol (propán-2-ol) NPEL NV SR Z.z. Poznámka krátkodobý priemerný Najvyššia prípustná hodnota krátkodobého vystavenia: hraničná hodnota, ktorá by nemala byť prekročená a ktorá sa vzťahuje na dobu 15 minút, ak nie je stanovené inak Časovo vážený priemer (dlhodobá expozícia): merané alebo vypočítané vo vzťahu k referenčnému obdobiu časovo váženého priemeru osem hodín Relevantné DNEL/DMEL/PNEC a ostatné prahové hodnoty relevantné DNEL zložiek zmesi Názov látky Č. CAS Sledovaný parameter Prahová hodnota Cieľ ochrany, cesta expozície Použité v Doba expozície DNEL 136,3 mg/kg ľudia, dermálny pracovník (priemysel) chronické - systémové účinky DNEL 26,9 mg/m³ ľudia, inhalačný pracovník (priemysel) chronické - systémové účinky propán-2-ol DNEL 888 mg/kg ľudia, dermálny pracovník (priemysel) propán-2-ol DNEL 500 mg/m³ ľudia, inhalačný pracovník (priemysel) chronické - systémové účinky chronické - systémové účinky kyselina amidosírová DNEL 10 mg/kg ľudia, dermálny pracovník (priemysel) chronické - systémové účinky Slovensko (sk) Strana 6 / 17

7 relevantné PNEC zložiek zmesi Názov látky Č. CAS Sledovaný parameter Prahová hodnota Zložka životného prostredia Doba expozície PNEC 0,23 mg/l skladká voda krátkodobé (jednorázové) PNEC 0,023 mg/l morská voda krátkodobé (jednorázové) PNEC 100 mg/l čistička odpadových vôd (STP) PNEC 0,862 mg/kg sladkovodné sedimenty krátkodobé (jednorázové) krátkodobé (jednorázové) PNEC 0,0862 mg/kg morský sediment krátkodobé (jednorázové) PNEC 0,037 mg/kg pôda krátkodobé (jednorázové) PNEC 2,3 mg/l voda nepretržitý propán-2-ol PNEC 552 morský sediment nepretržitý propán-2-ol PNEC 141 morská voda nepretržitý propán-2-ol PNEC 552 sladkovodné sedimenty nepretržitý propán-2-ol PNEC 141 skladká voda nepretržitý propán-2-ol PNEC 28 pôda nepretržitý citric acid anhydrous PNEC 0,752 mg/cm³ morský sediment nepretržitý citric acid anhydrous PNEC 7,52 mg/cm³ sladkovodné sedimenty nepretržitý citric acid anhydrous PNEC 440 mg/cm³ skladká voda nepretržitý citric acid anhydrous PNEC 29,2 mg/cm³ pôda nepretržitý citric acid anhydrous PNEC 0,44 mg/l skladká voda krátkodobé (jednorázové) citric acid anhydrous PNEC 0,044 mg/l morská voda krátkodobé (jednorázové) citric acid anhydrous PNEC mg/l čistička odpadových vôd (STP) citric acid anhydrous PNEC 34,6 mg/kg sladkovodné sedimenty krátkodobé (jednorázové) krátkodobé (jednorázové) citric acid anhydrous PNEC 3,46 mg/kg morský sediment krátkodobé (jednorázové) citric acid anhydrous PNEC 33,1 mg/kg pôda krátkodobé (jednorázové) kyselina amidosírová PNEC 0,048 mg/l skladká voda krátkodobé (jednorázové) kyselina amidosírová PNEC 0,0048 mg/l morská voda krátkodobé (jednorázové) kyselina amidosírová PNEC 2 mg/l čistička odpadových vôd (STP) kyselina amidosírová PNEC 0,173 mg/kg sladkovodné sedimenty krátkodobé (jednorázové) krátkodobé (jednorázové) kyselina amidosírová PNEC 0,0173 mg/kg morský sediment krátkodobé (jednorázové) Slovensko (sk) Strana 7 / 17

8 Názov látky Č. CAS Sledovaný parameter Prahová hodnota Zložka životného prostredia Doba expozície kyselina amidosírová PNEC 0,00638 mg/kg pôda krátkodobé (jednorázové) kyselina amidosírová PNEC 0,48 mg/l voda nepretržitý 8.2 Kontroly expozície Individuálne ochranné opatrenia (ako napríklad osobné ochranné vybavenie) Ochrana očí/tváre Použiť ochranný štít s bočnou ochranou tváre. Ochrana kože ochrana rúk Noste vhodné rukavice. Rukavice chemickej ochrany sú vhodné, ktoré sú skúšané podľa EN 374. Na zvláštne účely, je odporúčané skontrolovať odolnosť voči chemikáliám vyššie uvedených ochranných rukavíc spoločne s dodávateľom týchto rukavíc. typ materiálu NBR (Nitrilový kaučuk) hrúbka materiálu 0,7mm. minimálna doba odolnosti materiálu rukavíc >480 minút (permeácia: úroveň 6) ďalšie opatrenia na ochranu rúk Vložiť fázy obnovy pre regeneráciu pokožky. Odporúča sa preventívna ochrana pokožky epriepustnosť pred použitím. Ochrana dýchacích ciest Ochrana dýchania je potrebná pri: Tvorba aerosólu alebo hmloviny. Typ: AX (plynové filtre a kombinované filtre proti nízkym bodom varu organických zlúčenín, farebné značenie: Hnedá). Je potrebné dbať na obmedzenia doby nosenia podľa GesStoffV(vyhláška o nebezpečných látkach) v kombinácii s pravidlami používania prístrojov na ochranu dýchania (BGR 190). Kontroly environmentálnej expozície Držanie ďalej od kanalizácie, povrchových a podzemných vôd. Slovensko (sk) Strana 8 / 17

9 ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach Vzhľad Fyzikálny stav Farba Zápach Prahová hodnota zápachu tekutý (kvapalina) bezfarebná po: alkohol Nie sú k dispozícii žiadne údaje Iné fyzikálne a chemické parametre hodnota ph 1,2 Teplota topenia/tuhnutia Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah neurčené Táto informácia nie je k dispozícii. Teplota vzplanutia 34 C Rýchlosť odparovania Horľavosť (tuhá látka, plyn) nie sú k dispozícii žiadne údaje nie je relevantné (kvapalina) Limity výbušnosti dolná medza výbušnosti (DMV) horná medza výbušnosti (HMV) Medze výbušnosti rozvíreného prachu Tlak pár Hustota Hustota pár Hustota objemu Relatívna hustota táto informácia nie je k dispozícii táto informácia nie je k dispozícii nie je relevantné Táto informácia nie je k dispozícii. 1,2 g / cm³ Táto informácia nie je k dispozícii. Nepoužiteľná Informácia o tejto vlastnosti nie je k dispozícii. Rozpustnosť Vodná rozpustnosť miešateľná v akomkoľvek pomere Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (log KOW) Teplota samovznietenia Táto informácia nie je k dispozícii. Informácia o tejto vlastnosti nie je k dispozícii. Slovensko (sk) Strana 9 / 17

10 Viskozita dynamická viskozita 21,2 mpa s pri 20 C Výbušné vlastnosti Oxidačné vlastnosti žiadny žiadny 9.2 Iné informácie Nie sú žiadne ďalšie informácie. ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 10.1 Reaktivita riziko vznietenia, Pri zohriatí: Výpary môžu tvoriť so vzduchom výbušné zmesy 10.2 Chemická stabilita Materiál je stabilný za bežných podmienok prostredia a predpokladaných skladovacích a manipulačných podmienok teploty a tlaku Možnosť nebezpečných reakcií Exotermická reakcia s: Alkálie (zásady), koncentrovaný, Alkalické kovy, Silný oxidant 10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť Uchovávajte mimo dosahu tepla Nekompatibilné materiály Nie sú žiadne ďalšie informácie Nebezpečné produkty rozkladu Nebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5. ODDIEL 11: Toxikologické informácie 11.1 Informácie o toxikologických účinkoch Táto zmes nespĺňa kritériá pre klasifikáciu v súlade s nariadením č 1272/2008/ES. Žieravosť/dráždivosť pre kožu Dráždi kožu. Vážne poškodenie očí/podráždenie očí Spôsobuje vážne podráždenie očí. Senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože Nesmie sa klasifikovať ako respiračný, alebo kožný senzibilizátor. Zhrnutie hodnotenia CMR vlastností Nesmie sa klasifikovať ako mutagénna pre zárodočné bunky, karcinogénna, ani ako toxická pre raprodukciu Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorázová expozícia Nesmie sa klasifikovať ako toxická pre špecifický cieľový orgán (jednorázová expozícia). Slovensko (sk) Strana 10 / 17

11 Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia Nesmie sa klasifikovať ako toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia). Aspiračná nebezpečnosť Nesmie sa klasifikovať ako predstavujúce aspiračnú nebezpečnosť. Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými vlastnosťami Po požití nevoľnosť, zvracanie Po zasiahnutí očí Spôsobuje vážne podráždenie očí Po vdýchnutí kašeľ, bolesť, dusenie a ťažkosti pri dýchaní. Pri kontakte s pokožkou dráždivé účinky, svrbenie, lokálizované začervenanie Iné informácie Žiadny. ODDIEL 12: Ekologické informácie 12.1 Toxicita Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Vodná toxicita (akútna) Vodná toxicita (akútna) zložiek zmesi Názov látky Č. CAS Sledovaný parameter Hodnota Druhy Doba expozície propán-2-ol EC50 > mg / l perloočka velká 48 hodiny propán-2-ol EC50 >1.000 mg / l Scenedesmus quadricauda propán-2-ol LC mg / l slnečnica velkoplutvá (Lepomis macrochirus) 72 hodiny 96 hodiny citric acid anhydrous LC mg / l ryba 48 hodiny kyselina amidosírová LC50 70,3 mg / l ryba 96 hodiny kyselina amidosírová EC50 71,6 mg / l vodné bezstavovce 48 hodiny kyselina amidosírová ErC50 48 mg / l riasy 72 hodiny Vodná toxicita (chronická) Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Slovensko (sk) Strana 11 / 17

12 Vodná toxicita (chronická) zložiek zmesi Názov látky Č. CAS Sledovaný parameter Hodnota Druhy Doba expozície citric acid anhydrous LC mg / l vodné bezstavovce 24 h kyselina amidosírová EC50 71,6 mg / l vodné bezstavovce 24 h 12.2 Proces degradovateľnosti Údaje nie sú k dispozícii. Degradovateľnosť zložiek zmesi Názov látky Č. CAS Proces Rýchlosť degradácie Čas propán-2-ol biotický/nebiotický 95 % 21 d propán-2-ol % 21 d citric acid anhydrous biotický/nebiotický 97 % 28 d 12.3 Bioakumulačný potenciál Ukladanie v organizmoch je nepatrné. Bioakumulačný potenciál zložiek v zmesi Názov látky Č. CAS BCF Log KOW BSK5/CHSK ,1 propán-2-ol ,05 citric acid anhydrous ,64 kyselina amidosírová , Mobilita v pôde Údaje nie sú k dispozícii Výsledky posúdenia PBT a vpvb Údaje nie sú k dispozícii Iné nepriaznivé účinky Slabo nebezpečný pre vodu. Slovensko (sk) Strana 12 / 17

13 ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 13.1 Metódy spracovania odpadu Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi. Informácie týkajúce sa zneškodňovania do kanalizácie Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov. Spracovanie odpadu nádob/balení Je to nebezpečný odpad, iba obaly, ktoré sú schválené (napr. podľa ADR) môžu byť použité Príslušné ustanovenia týkajúce sa odpadov Priradenie čísel kódu odpadu/označení odpadu je potrebné vykonať podľa odborov a daných špecifík EAKV Poznámka Odpad by mal byť triedený podľa kategórií, s ktorými môžu oddelene zaobchádzať samosprávne alebo celoštátne zariadenia na spracovanie odpadu. Prosíme, berte do úvahy všetky relevantné vnútroštátne alebo regionálne ustanovenia. ODDIEL 14: Informácie o doprave 14.1 Číslo OSN Správne expedičné označenie OSN ALKOHOLY, I. N. Nebezpečné zložky Propán-2-ol, Kyselina amidosírová 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu Trieda 3 (horľavé kvapalné látky) 14.4 Obalová skupina III (látka málo nebezpečná) 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie žiadny (nie je ohrozujúce životné prostredie podľa smernice o nebezpečných tovaroch) 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa Ustanovenia pre nebezpečný tovar (ADR) by v areáli mali byť dodržiavané Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC Náklad nie je určený na dopravu ako hromadný náklad Informácie podľa každého zo vzorových predpisov OSN Preprava nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN) Číslo OSN 1987 Vlastné dopravné pomenovanie ALKOHOLY, I. N. Údaje v prepravnom doklade UN1987, ALKOHOLY, I. N., (propán-2-ol, kyselina amidosírová, riešenie), 3, III, (D/E) Trieda 3 Klasifikačný kód Obalová skupina F1 III Slovensko (sk) Strana 13 / 17

14 Bezpečnostná(é) značka(y) 3 Osobitné ustanovenia (OU) 274, 601 Vyňaté množstvá (EQ) Obmedzené množstvá (LQ) E1 5 L Dopravná kategória (DK) 3 Kód obmedzenia pre tunely (KOT) D/E Identifikačné číslo nebezpečnosti 30 Predpis o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí (IMDG) Číslo OSN 1987 Vlastné dopravné pomenovanie Údaje vo vyhlásení odosielateľa ALCOHOLS, N.O.S. UN1987, ALKOHOLY, I. N., (propán-2-ol, kyselina amidosírová, riešenie), 3, III, 34 C c.c. Trieda 3 Obalová skupina III Bezpečnostná(é) značka(y) 3 Osobitné ustanovenia (OU) 223, 274 Vyňaté množstvá (EQ) Obmedzené množstvá (LQ) EmS Kategória skladovania E1 5 L F-E, S-D B Slovensko (sk) Strana 14 / 17

15 ODDIEL 15: Regulačné informácie 15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia Relevantné ustanovenia Európskej únie (EU) Nariadenie 649/2012/EÚ o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (PIC) Žiadne zo zložiek nie sú uvedené. Nariadenie 1005/2009/ES o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (ODS) Žiadne zo zložiek nie sú uvedené. Nariadenie 850/2004/ES o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (POP) Žiadne zo zložiek nie sú uvedené. Obmedzenia podľa REACH, Príloha XVII Žiadne zo zložiek nie sú uvedené. Zoznam látok podliehajúcich autorizácii(reach, Príloha XIV) Žiadne zo zložiek nie sú uvedené. Seveso Smernica 96/82/ES (Seveso II) Č. Nebezpečná látka/kategória nebezpečnosti Kvalifikačné množstvo (v tonách) Poznámky 6 horľavý ) Poznámka 22) Horľavé kvapaliny: látky a prípravky s bodom zapálenia, ktorý sa rovná alebo je vyšší ako 21 C a rovná sa alebo je menší ako 55 C (riziková fráza R 10), podporujúce horenie 2012/18/EU (Seveso III) Č. Nebezpečná látka/kategória nebezpečnosti Kvalifikačné množstvo (v tonách) pre aplikáciu požiadaviek nižšej a vyššej úrovne Poznámky P5c horľavé kvapaliny (kat. 2,3 ) ) Poznámka 51) Horľavé kvapaliny, kategórie 2 alebo 3, na ktoré sa nevzťahuje P5a a P5b Obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel (2004/42/ES, Deco-Paints Smernica) VOC obsah 14,9 % Smernica o priemyselných emisiách (VOC, 2010/75/EU) VOC obsah 14,9 % Slovensko (sk) Strana 15 / 17

16 Smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) - príloha II Žiadne zo zložiek nie sú uvedené. Nariadenie 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR) Žiadne zo zložiek nie sú uvedené. Smernica 2000/60/ES ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (WFD) Žiadne zo zložiek nie sú uvedené Hodnotenie chemickej bezpečnosti Posúdenia chemickej bezpečnosti pre látky v tejto zmesi neboli vykonané. ODDIEL 16: Iné informácie Skratky a akronymy Skr. ADN ADR Aquatic Acute Aquatic Chronic BCF BSK CAS CLP Popis použitých skratiek Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Európska dohoda o medznárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách) Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí) nebezpečná pre vodné prostredie - akútna nebezpečnosť nebezpečná pre vodné prostredie - chronická nebezpečnosť Biokoncentračný faktor biochemická spotreba kyslíka Chemical Abstracts Service (Databáza chemických látok a ich unikátny kľúč, Registračné číslo CAS) Nariadenie (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí č. ES ES Zásoby (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne číslo ES, ktoré je identifikátorom látok komerčne dostupných v rámci EÚ (Európskej únie) č. index indexové číslo je identifikačný kód priradený k látke v časti 3 prílohy VI nariadenia (ES) č 1272/2008 DMEL DNEL EmS Eye Dam. Eye Irrit. Flam. Liq. GHS CHSK IMDG log KOW MARPOL NV SR Z.z. PBT PNEC Derived Minimal Effect Level (Odvodená minimálna hodnota účinku) Derived Minimal Effect Level (odvodená minimálna hodnota žiadneho účinku) Emergency Schedule (Núdzový Plán) vážne poškodzuje oči dráždivé pre oči horľavá kvapalina "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok" vypracovala OSN chemická spotreba kyslíka International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí) n-oktanol/voda (log KOW) Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí (skr. z "Marine Pollutant") Zbierka zákonov: Nariadenie vlady o chrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulatívne a toxické) Predicted No-Effect Concentration (predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom) Slovensko (sk) Strana 16 / 17

17 Skr. REACH RID Skin Corr. Skin Irrit. STOT SE VOC vpvb Popis použitých skratiek Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok) Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečných vecí) žieravé pre kožu dráždivé pre kožu toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorázová expozícia Volatile Organic Compounds (prchavé organické zlúčeniny) very Persistent and very Bioaccumulative (veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne) Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov - Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), upravené 2015/830/EU - Nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP, EU GHS) Zoznam relevantných viet (kódy a celý text ako je uvedené v kapitole 2 a 3) Kód H225 H226 H315 H319 H336 H400 H411 H412 Text veľmi horľavá kvapalina a pary horľavá kvapalina a pary dráždi kožu spôsobuje vážne podráždenie očí môže spôsobiť ospalosť alebo závraty veľmi toxický pre vodné organizmy toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami Vyhlásenie Údaje v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú najlepším zmalostiam našich súčasných poznatkov, vydaných tlačou. Infomácie v tejto karte bezpečnostných údajov Vám majú poskytnúť podklady pre bezpečné zaobchádzanie s produktom pri skladovaní, spracovaním, preprave a zneškodnení. Údaje sú neprenosné na iné produkty. Pokiaľ sa produkt s ostatnými materiálmi zmieša, premieša alebo spracuje, nemôžu sa údaje v tejto karte bezpečnostných údajov, pokiaľ nie je uvedené výslovne niečo iné, prenášať na takto zhotovený nový materiál. Slovensko (sk) Strana 17 / 17