Stanovy občianskeho združenia ZRPŠ pri ZŠ J.G.Tajovského Senec

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Stanovy občianskeho združenia ZRPŠ pri ZŠ J.G.Tajovského Senec"

Prepis

1 Stanovy občianskeho združenia ZRPŠ pri ZŠ J.G.Tajovského Senec Názov : ZRPŠ pri ZŠ J.G.Tajovského Senec Článok 1 Sídlo: Tajovského 1, Senec Postavenie rodičovského združenia 1. ZRPŠ pri ZŠ J.G.Tajovského Senec (ďalej len RZ) je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy a priateľov školy. 2. RZ je právnickou osobou, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva. 3. RZ je zriadené na dobu neurčitú. Článok 2 Ciele a činnosti rodičovského združenia 1. RZ spolupracuje s vedením školy a jej pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní žiakov školy v súlade s pedagogickou teóriou, pri zachovaní práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa medzinárodnej organizácie UNESCO s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti, pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov detí. 2. RZ sa podieľa na organizovaní záujmovej činnosti školy, zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí pre deti, na organizovaní domácich a zahraničných stykov školy, na organizovaní mimoškolskej telesnej výchovy a športových aktivít, školských výletov, exkurzií, lyžiarskych zájazdov, škôl v prírode, zachovanie kultúrnych hodnôt a pod. 3. RZ odmeňuje vynikajúcich žiakov a tých, ktorí dosiahli vynikajúce umiestnenie v súťažiach, boli aktívni na podujatiach školy a pri reprezentácii školy. 4. RZ aktívne podnecuje uplatňovanie nových prvkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód vyučovania, v rámci svojich možností zlepšuje technické vybavenie školy a využívanie audiovizuálnej a výpočtovej techniky. 5. RZ sa zúčastňuje na riešení výchovných problémov a na ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi, stresmi, negatívnymi metódami vo výchove, nadmerným zaťažením žiakov, na ochrane ich zdravia, podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin, spolurozhoduje pri zabezpečovaní racionálneho stravovania detí, ochrany a tvorby životného prostredia a zlepšenia podmienok pobytu žiakov v školských zariadeniach. 6. Úlohou RZ je zhromažďovať a riešiť názory a námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí v škole a v školskom zariadení. 7. Problémy presahujúce rámec školy rieši s orgánmi štátnej správy a samosprávy, prípadne s MŠ SR.

2 Článok 3 Organizácia a orgány RZ 1. Činnosť RZ sa riadi zásadami demokracie a delegovanej právomoci. Zástupcov do svojich orgánov ustanovuje a odvoláva na základe volieb. Rozhoduje prostá väčšina hlasov prítomných. 2. RZ utvára zo svojej členskej základne Rodičovskú radu ( ďalej RR ), ktorá rozhoduje vo veciach RZ a zabezpečuje realizáciu poslania a úloh RZ. RR zároveň schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky. Realizáciu rozhodnutí RR zabezpečuje Výkonný výbor a Revízna komisia. RZ podľa potreby utvára komisie (stravovaciu, výchovnú atď.) alebo účelové skupiny rodičov, ktoré pomáhajú pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a iných záujmových podujatí žiakov školy. 3. Orgány RZ môžu zasadať formou osobného stretnutia (schôdze) alebo vzdialene online prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie. Člen teda môže byť prítomný osobne alebo cez prostriedok elektronickej komunikácie. 4. Orgány RZ môžu uskutočniť hlasovanie aj mimo zasadania orgánu písomnou formou, pomocou prostriedkov oznamovacej techniky či elektronickej komunikácie (napr. prostredníctvom pošty, e- mailu, elektronického hlasovacieho či komunikačného nástroja, a pod.) Rodičovská rada 5. Najvyšším orgánom RZ je Rodičovská rada (RR). 6. Rodičovskú radu tvoria 3 zástupcovia všetkých tried, ktorí boli zvolení na schôdzach triednych rodičovských združení spravidla na prvom zasadnutí v septembri nového školského roka. Funkčné obdobie RR je 1 rok a končí zvolením novej RR. 7. RR zasadá minimálne 1x v školskom roku. Plenárnu schôdzu resp. zasadnutie RR zvoláva predseda RZ. RR zvolá predseda RZ mimoriadne aj vtedy, ak o to požiada vedenie školy, triedne RZ alebo skupina rodičov vo veci, ktorá nestrpí odklad. Rozhoduje prostá väčšina hlasov prítomných. Rozhodnutia RR sú záväzné pre všetkých členov RZ. 8. V prípade osobného zasadnutia RR (plenárna schôdza) rozhoduje prostá väčšina hlasov prítomných. V prípade zasadania alebo hlasovania písomnou či elektronickou formou Rodičovská rada potrebuje účasť minimálne 31 hlasujúcich. Rozhoduje prostá väčšina hlasov prítomných, pričom hlasujúci sa považujú za prítomných. 9. Na zasadnutie RR sú vítaní všetci zákonní zástupcovia žiakov školy, ktorí chcú v činnosti RZ a školy pomôcť. Hlasovacie právo majú len zvolení zástupcovia tried, ktorí zároveň musia byť členom RZ v zmysle článku 4. Výkonný výbor a Revízna komisia 10. RR si zo svojich členov volí svoj Výkonný výbor (VV) a Revíznu komisiu (RK). Výkonný výbor tvorí 7 členov, ktorí si zvolia predsedu, tajomníka a hospodára. RR si zo svojich členov volí 3 členov revíznej komisie. Funkčné obdobie VV a RK je na neurčito. Členstvo vo VV a RK sa automaticky ukončuje štyri mesiace po ukončení školskej dochádzky dieťaťa, ktorého rodič je členom VV alebo RK, neúčasťou na plenárnych schôdzach a schôdzach VV a revíznej komisie viac ako 12 mesiacov, písomnou výpoveďou člena, úmrtím člena alebo odvolaním člena, pričom o odvolaní rozhoduje RR hlasovaním.

3 11. VV sa riadi stanovami a rozhodnutiami RR. VV podáva RR správu o činnosti združenia, správu o hospodárení, predkladá návrh rozpočtu organizácie, zabezpečuje spoluprácu s vedením školy, informuje riaditeľa školy o pripomienkach a návrhoch rodičov, v prípade potreby zabezpečí prizvanie pedagogických alebo nepedagogických pracovníkov na zasadnutie RR. 12. RK kontroluje hospodárenie RZ, dodržiavanie stanov, minimálne 1x ročne. Funkcia člena revíznej komisie je nezlučiteľná s členstvom vo VV. 13. VV je uznášaniaschopný za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej členov vrátane účasti aspoň jedného štatutára. Rozhoduje prostá väčšina hlasov prítomných. V prípade elektronického zasadania alebo hlasovania VV rozhoduje prostá väčšina hlasov prítomných, pričom hlasujúci sa považujú za prítomných. 14. Zástupcovia RZ v iných orgánoch sú členovia RZ zvolení Rodičovskou radou, ktoré predpokladajú účasť zástupcov rodičov. Zvolení rodičia v predmetných orgánoch obhajujú záujmy RZ najmä vo vzťahu k systému výchovy a vzdelávania detí a informujú RR a VV o obsahu a priebehu týchto rokovaní. 15. Štatutárnymi orgánmi RZ je predseda, tajomník a hospodár, ktorí konajú samostatne. Triedne rodičovské združenia 16. Triedne rodičovské združenia (TRZ) predstavujú hlavný článok organizačnej štruktúry RZ. Prerokúvajú aktuálne, ale i sporné otázky výchovy a vzdelávania a inú činnosť žiakov a rodičov jednotlivých tried. 17. TRZ si volí 3 zástupcov do RR na svojom prvom zasadnutí v školskom roku. Zvolení zástupcovia musia splniť všetky podmienky členstva v RZ v zmysle článku V prípade osobného aj elektronického zasadania alebo hlasovania TRZ rozhoduje prostá väčšina hlasov prítomných, pričom hlasujúci sa považujú za prítomných. Článok 4 Práva a povinnosti členov RZ 1. Členstvo v RZ vzniká a obnovuje sa v každom novom školskom roku zaplatením členského príspevku, ktorý odsúhlasuje plenárna schôdza RR. Členom RZ je jeden zákonný zástupca každého žiaka školy. Členstvo v RZ zanikne ukončením dochádzky žiaka do ZŠ alebo zaslaním písomnej žiadosti člena o vystúpení z RZ, nezaplatením členského príspevku na príslušný školský rok, alebo vylúčením, pričom o vylúčení rozhoduje RR hlasovaním. 2. Členom RZ môže byť aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem a aktivitu na podporu činnosti RZ a zaplatí členský príspevok na príslušné obdobie. 3. Členovia RZ majú právo: - voliť orgány RZ a byť do nich volení - vyjadrovať sa k práci školy - byť informovaní o práci RZ na škole

4 - byť informovaní o riešení pripomienok rodičov k práci školy, ako aj o zámeroch vedenia školy a orgánov RZ týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu 4. Členovia RZ sú povinní: - zúčastňovať sa rokovaní triednych RZ a rokovaní orgánov RZ, do ktorých boli zvolení - dodržiavať tieto stanovy - platiť stanovený členský príspevok Článok 5 Hospodárenie rodičovského združenia 1. Príjmy RZ tvoria členské príspevky, dobrovoľné príspevky a dary členov nad rámec povinných príspevkov vrátane sponzorstva, účelové príspevky a dary, podiel zo zaplatenej dane a pod. 2. O výške a termíne úhrady členského príspevku rozhoduje RR. Členský príspevok je 10 EUR na žiaka na školský rok. 3. V prípade potreby môže Rodičovská rada odsúhlasiť na daný školský rok aj mimoriadny jednorázový príspevok členov OZ. 4. V čase mimoriadnej situácie (napr. pandemické opatrenia) môže Výkonný výbor rozhodnúť, že sa na daný školský rok členský príspevok vyberať nebude. Toto je možné len za podmienky, že na účte OZ je dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie všetkých už odsúhlasených a nevyhnutných výdavkov OZ. 5. Dobrovoľné účelové príspevky a dary sú také materiálne alebo finančné prostriedky, ktoré darca venuje s udaním účelu daru (napr. nákup športových potrieb). 6. Finančné prostriedky sa ukladajú na účet v peňažnom ústave, ktorého disponentmi sú štatutári RZ. 7. Výdavky RZ musia byť spojené s činnosťou RZ a v súlade s poslaním RZ podľa čl RZ hospodári s finančnými prostriedkami. O použití prostriedkov nad 4000 EUR na príslušný školský rok rozhoduje RR. O použití prostriedkov na príslušný školský rok do 4000 EUR rozhoduje VV. O použití prostriedkov v zmysle cieľov a činnosti RZ do 2000 EUR na príslušný školský rok môžu rozhodnúť dvaja štatutári spoločne. 9. Správu a evidenciu finančných prostriedkov vykonáva RZ prostredníctvom svojho hospodára, ktorý zodpovedá za správu finančných prostriedkov, na základe rozhodnutí RR, VV a v súlade s rozpočtom uskutočňuje výdaj finančných prostriedkov, vedie evidenciu príspevkov členov, evidenciu majetku RZ, vyhotovuje prehľady čerpania rozpočtu a správu o hospodárení. 10. Kontrolným orgánom je Revízna komisia (RK), ktorá vyhotovuje revíznu správu.

5 Článok 6 Zánik rodičovského združenia 1. RZ zaniká na základe rozhodnutia Rodičovskej rady, pričom takýto názor musí vysloviť nadpolovičná väčšina prítomných členov RR. 2. Pri zániku RZ určí RR likvidačnú komisiu (skupinu rodičov členov RR), ktorá vykoná zúčtovanie majetku RZ, sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy, zabezpečí odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku ostatným združeniam podľa ich záujmu alebo ich odovzdá škole na výchovno-vzdelávacie účely. 3. RZ sa môže zlúčiť s iným RZ. V tom prípade prechádza všetok majetok, finančné prostriedky a doklady na RZ, s ktorým sa pôvodné RZ zlúčilo, protokolárnym zápisom. 4. Zánik RZ bude oznámený MV SR do 15 dní od ukončenia likvidácie. Článok 7 Záverečné ustanovenia 1. Organizačné predpisy občianskeho združenia nemôžu byť v rozpore s týmito stanovami. 2. Zmeny a doplnky týchto stanov nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia RR. Meniť ich môže jedine RR. Zmeny a doplnky týchto stanov podliehajú oznamovacej povinnosti na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. 3. Tieto stanovy boli schválené Rodičovskou radou občianskeho združenia ZRPŠ pri ZŠ J.G. Tajovského Senec dňa