Typ činnosti: Obsah, téma: 1 1,4 Veselá tekvička Príležitostná Tvorivá dieľňa Zodpovednosť za vykonanú prácu

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Typ činnosti: Obsah, téma: 1 1,4 Veselá tekvička Príležitostná Tvorivá dieľňa Zodpovednosť za vykonanú prácu"

Prepis

1 hodina Kľúčové kompetencie Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 Zoznámme sa Priebežná Zážitková metóda Vedieť sa predstaviť 1, Čarovné slovíčka Pravidelná Práca v skupine Použiť pozdrav, prosbu, poďakovanie Spoločensko-vedná 1 1,5, Mlieko je náš kamarát Príležitostná Rozhovor, aktivity Upozorniť na dôležitosť mlieka pre rastúci organizmus detí. september Pracovnotechnická Telovýchovná 1 1,4 Bezpečná práca Pravidelná Vysvetlenie, ukážky Dodržiavať postupy pri práci s pracovnými pomôckami 1 4, Záložka do knihy Príležitostná Výtvarná práca Rozvíjať základy technických zručností 1 4, Výrobky z prírodných materiálov Priebežná Spájanie, lepenie Zhotoviť výrobok 1 1,4 Veselá tekvička Príležitostná Tvorivá dieľňa Zodpovednosť za vykonanú prácu 1 1,2 Športové pravidlá Pravidelná Rozhovor Dodržiavať pravidlá bezpečnosti Orientácia v okolí školy Pravidelná Rozhovor, Vychádzka Rešpektovať pravidlá správania sa v cestnej premávke 1, Hlava, ramená, kolená, palce Priebežná Pohybová aktivita Schopnosť pravidelného pohybu 4 Esteticko-výchovná 1 2, Zážitok z prázdnin Priebežná Rozhovor, prezentácia Rozvíjať sebavyjadrovanie 1 1, Piesne, ktoré poznáme Pravidelná Ukážka, motivácia Ovládať slová piesne 1 4, Jesenný strom Priebežná Maľovanie temperou, otláčanie listov Miešať farebnú hmotu 1

2 Prírodovednoenvironmentálna hodina: Kľúč. kompetencie: Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup Školský dvor Pravidelná Motivácia, Individuálny prístup Pomenovať vlastnými slovami prírodné prostredie školy Čo dozrieva v záhrade? Príležitostná Motivácia, Hra Poznať a rozlíšiť jednotlivé druhy ovocia a zeleniny 1 1,4 Zvieratá na vidieku Priebežná Prezentácia, aktivácia Spoznať druhy zvierat september Vzdelávacia Režim dňa Pravidelná Vysvetlenie, Individuálny prístup Pomenovať základné hygienické návyky dieťaťa 1 1 Vitamíny z ovocia a zeleniny Priebežná Rozprávanie Vysvetliť význam vitamínov pre naše zdravie 1 1,2 Hádam, hádaš, hádame Priebežná Skupinová práca Rozvíjať reč a vyjadrovanie sa Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: 1 Kompetencie k učeniu 2 Komunikačné kompetencie Kompetencie sociálne a interpersonálne 4 Pracovné kompetencie 5 Občianske kompetencie Kultúrne kompetencie Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba číslicou. 2

3 hodina Kľúčové kompetencie Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 5 Moja rodina Priebežná Hranie rolí Spoznať členov rodiny. Spoločensko-vedná 1,5 Starí rodičia Priebežná Hranie rolí Prejavovať úctu k starým rodičom 1,5 Prosociálne správanie Pravidelná Rozhovor Podporovať rozvoj prosociálneho správania. Pracovnotechnická 1 1,4 Rodostrom Príležitostná Tvorivá práca s Určiť hierarchiu v rodine. papierom 4 1 4, Mladý staviteľ Príležitostná Práca so stavebnicou Rozvíjať manuálne zručnosti 1 4, Šarkan Príležitostná Kolektívna práca Vytvoriť výrobok 1 4 Jesenný venček Priebežná Strihanie, lepenie Rozvíjať základy manuálnej zručnosti október Telovýchovná 1 1, Vybíjaná Priebežná Vysvetlenie, Ukážka Oboznámiť sa s pravidlami 4 1, Športové hry Príležitostná Súťaže jednotlivcov Dodržiavať pravidlá hry 1 1, Hod loptičkou na terč Priebežná Metóda nácviku, povzbudenia 1 1, Kruhovo-pohybové hry Priebežná Tréning, Individuálna práca Rozvíjať talent, dosiahnuť čo najlepšie výsledky Rozvíjať obratnosť, silu Esteticko-výchovná 1 1,4 Hrnček, var! Priebežná Rozprávka, Vysvetlenie Byť zdvorilý , Ide pieseň dokola... Priebežná Spev Vedieť rýchlo a správne reagovať 1 1, Mrázik Priebežná Rozprávka, Vysvetlenie Naprávať zlé skutky. Jeseň a jej plody Príležitostná Individuálny prístup, Výstava Zachytiť správne farby jesennej prírody

4 hodina: Kľúč. kompetencie: Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 1,4 Jesenné počasie meranie tepoty Priebežná Prezentácia, Rozhovor Pochopiť zákony prírody 2 Prírodovednoenvironmentálna 5 Triedenie odpadu Pravidelná Praktická činnosť Upozorňovať na dôležitosť triedenia odpadu október Vzdelávacia 1 1,5, 1 2,, 5 Slovenské ľudové rozprávky Príležitostná Motivácia, Povzbudenie Rozvíjať rôzne spôsoby správania a učenia Slovné hry Pravidelná Rozprávanie Rozvíjať reč a jazykové schopnosti detí Čo ukrýva lekárnička Pravidelná Rozhovor, Ukážka Poznať obsah a využitie lekárničky Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: 1 Kompetencie k učeniu 2 Komunikačné kompetencie Kompetencie sociálne a interpersonálne 4 Pracovné kompetencie 5 Občianske kompetencie Kultúrne kompetencie Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba číslicou. 4

5 hodina Kľúčové kompetencie Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 1, Pamiatka zosnulých Príležitostná Dialogická metóda Uctiť si pamiatku zosnulých Spoločensko-vedná 1 2,5 Môj domov Pravidelná Rozhovor Poznať svoju adresu, opísať svoj domov 1 2,5 Deľba práce Priebežná Hranie rolí Rozvíjať a upevňovať vzťahy k práci november Pracovnotechnická Telovýchovná 1 1,4 Výroba slizu Príležitostná Forma samostatnej Pochopiť postupnosť práce práce 1 4, Vyšívanie obrázkov Priebežná Ukážka, Vlastná práca Rozvíjať zručnosti, pracovať presne 1 4,5, Stolovanie Priebežná Vlastná práca, Motivácia Získavať základy zručností pre praktický život. 1, Beh cez prekážky Priebežná Súťaž Rozvíjať pohyblivosť 1 1, Cvičenie na rebrinách Priebežná Metóda nácviku Zoznámiť sa s náradím 1 1, Poznám svoje telo -úrazy Pravidelná Rozhovor, Nácvik Pochopiť zodpovednosť za svoje zdravie Esteticko-výchovná 1 2, Detské pesničky Pravidelná Nácvik, Spev Osvojiť si rytmus, tempo 4, Snehulienka a sedem trpaslíkov Priebežná Rozprávka, Vysvetlenie Vedieť pochváliť druhých. 1, O kohútikovi a sliepočke Príležitostná Rozprávka, Vysvetlenie Vedieť sa vzdať v prospech druhého. 1 1, Nácvik programu na Mikuláša Priebežná Povzbudenie, učenie Upevňovať tradície a zvyky 5

6 Prírodovednoenvironmentálna hodina: Kľúč. kompetencie: 1 1,, 4 1 4,5, Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup Zvieratá v lese Priebežná Prezentácia, Rozhovor Vedieť rozoznať jednotlivé druhy zvierat Upratovanie areálu školy Príležitostná Vyjasnenie hodnôt Chrániť a zdokonaľovať tréning prostredie v ktorom žijem Vtáčia búdka Priebežná Praktická činnosť Chrániť prírodu november 1 1,2 Obrázkové čítanie Priebežná Učenie, Motivácia Obohacovať slovnú zásobu 4 1 2, Zmyslové hry Pravidelná Hry Vedieť správne reagovať Vzdelávacia 1 1,5, Počítačová bezpečnosť Pravidelná Rozhovor, ukážka Zvýšiť informovanosť o ochrane počítačov a dát. 1 1 Advent Príležitostná Rozhovor Poznať typické znaky daného obdobia Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: 1 Kompetencie k učeniu 2 Komunikačné kompetencie Kompetencie sociálne a interpersonálne 4 Pracovné kompetencie 5 Občianske kompetencie Kultúrne kompetencie Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba číslicou.

7 hodina Kľúčové kompetencie Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 1, Mikuláš, čo nám dáš? Príležitostná Motivácia Vysvetliť spôsoby odmeňovania Spoločensko-vedná 1 1, Vianočný čas nastáva Príležitostná Rozhovor Rozvíjať kultúrne tradície 1 2, Ako potešiť druhých Priebežná Rozhovor, Hranie rolí Rozvíjať pocit spolupatričnosti 1,4 Mikulášska čižmička Príležitostná Strihanie, lepenie Dodržiavať presnosť práce Pracovnotechnická 1 4, Stavanie stromčeka Príležitostná Kolektívna práca Vyvolať radostnú atmosféru 1 4, Vianočné tvorivé dielne Príležitostná Tvorivá dielňa Prezentovať svoje schopnosti december Telovýchovná 1 1, Cvičenie s obručou Priebežná Metóda cvičenia Koordinovať pohyb 2 1, Zimné hry Príležitostná Kolektívna spolupráca Rozvíjať športový talent Esteticko-výchovná 1 4,5 Vianočný darček Príležitostná Tvorivá dieľňa Rozvíjať fantáziu 1, Pásmo básní a piesní k Vianociam Príležitostná Posedenie pri Vyvolať pohodu a radosť stromčeku 1, O repe Priebežná Rozprávka, Vysvetlenie Naučiť sa, že spoločnou silou dosiahneme viac. 7

8 hodina: Kľúč. kompetencie: Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 1,2 Starostlivosť o zvieratká v zime Priebežná Rozhovor Všímať si život okolo nás 2 Prírodovednoenvironmentálna 1,4 Kŕmenie vtáčkov Priebežná Vychádzka Učiť deti pomáhať december 1 1,5 Vianoce a koledy Príležitostná Počúvanie, Spev Poznať hodnotu tradícií 1 2, List Ježiškovi Príležitostná List, kresba Vyjadriť svoje tajné túžby Vzdelávacia 1 1, Zimné oblečenie Priebežná Rozhovor, vychádzka Vedieť vybrať správny typ oblečenia Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: 1 Kompetencie k učeniu 2 Komunikačné kompetencie Kompetencie sociálne a interpersonálne 4 Pracovné kompetencie 5 Občianske kompetencie Kultúrne kompetencie Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba číslicou. 8

9 hodina Kľúčové kompetencie Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup Spoločensko-vedná 1 1, Pochvala verzus pokarhanie Pravidelná Vyjasnenie hodnôt, Precítiť pozitívne aj negatívne Hranie rolí hodnotenie 1 2, Láska a priateľstvo medzi ľuďmi Priebežná Kooperatívne hry Upevňovať lásku, priateľstvo a toleranciu 1 1,, 5 Dieťa so zdravotným postihnutím Pravidelná Hry na vciťovanie Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím Pracovnotechnická 1,4 Bábky Príležitostná Ukážka, Samostatná práca Podporovať tvorivosť pri využívaní rôznych materiálov 1,4 Modelovanie z plastelíny Príležitostná Skupinová práca Zachovať propozície 1,4 Práca s novinovým papierom Priebežná Samostatná práca Rozvíjať priestorové videnie január 1 1, Prechádzka Príležitostná Športová hra Upevňovať pravidlá správania sa 2 Telovýchovná 1 2, Zimná olympiáda Príležitostná Súťaž v družstvách Ovládať pravidlá hier 1 1,4 Zimné športy kreslenie Príležitostná Pozorovanie Zachytiť pohyb kresbou Esteticko-výchovná 1, Piesne so zimnou tematikou Priebežná Aktivizácia Mať radosť z piesni 1, Pamodaj šťastia lavička Príležitostná Rozprávka, Vysvetlenie Rozvíjať u detí empatiu. 9

10 Prírodovednoenvironmentálna hodina: Kľúč. kompetencie: Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 4 Pozorovanie zimnej prírody Príležitostná Pozorovanie, Vysvetlenie, Rozhovor Vedieť rozlíšiť hlavné znaky zimného obdobia 1 1, Starostlivosť o izbové rastliny Priebežná Prezentácia Rozvíjať pozitívny vzťah ku kvetom 2 január Vzdelávacia 1 1,2 Deň a noc Pravidelná Rozprávanie, Opisovanie obrázka Uvedomiť so rozdiely medzi dňom a nocou 1 1,2 Dni v týždni Pravidelná Vysvetlenie, Nácvik Vedieť sa zorientovať v striedaní dní v týždni 1 1,2 Mesiace v roku Priebežná Rozhovor Vedieť pomenovať všetky mesiace v roku Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: 1 Kompetencie k učeniu 2 Komunikačné kompetencie Kompetencie sociálne a interpersonálne 4 Pracovné kompetencie 5 Občianske kompetencie Kultúrne kompetencie Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba číslicou. 10

11 hodina Kľúčové kompetencie Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup Spoločensko-vedná 1,5, Detí z rôznych častí sveta Priebežná Rozhovor Rešpektovať iné kultúry detí 2 1 1, Fašiangové zvyky Príležitostná Rozhovor Uctievať si ľudové tradície a zvyky Pracovnotechnická 1 1,4 Valentínka Príležitostná Strihanie, lepenie Rozvíjať jemnú motoriku 2 1,4 Masky a škrabošky Príležitostná Tvorivá práca Rozvíjať zmysel pre detail február Telovýchovná 1, Súťaž s loptou Priebežná Hra Zdokonaľovať športovú obratnosť a šikovnosť 1 2, Zumba Priebežná Tanec Prepájať hudbu s pohybom 1 1, Cviky pre dvoch Priebežná Tréning Upevňovať interpersonálne vzťahy 1, O princeznej a otrokovi Priebežná Rozprávka, Vysvetlenie Vedieť vyjadriť kladné city. 2 Esteticko-výchovná 1 4, Príprava karnevalovej výzdoby Príležitostná Strihanie. lepenie Dohodnúť sa na spoločnej práci 11

12 hodina: Kľúč. kompetencie: Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 1, Zvieratá v džungli Príležitostná Rozhovor, vychádzka Spoznať rôzne druhy zvierat Prírodovednoenvironmentálna 1 1,4 Živá a neživá príroda Priebežná Motivácia, Prezentácia Rozlišovať zložky živej a neživej prírody 1 1, Jarná príroda Príležitostná Prezentácia Všímať si krásu okolo seba február Vzdelávacia 5 Práca s počítačom Priebežná Vysvetlenie, ukážka Viesť deti k zodpovednej práci s počítačom Mýtus vs. Pravda Priebežná Rozhovor, práca s Rozlíšiť pravdu od mýtu. knihou 2 Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: 1 Kompetencie k učeniu 2 Komunikačné kompetencie Kompetencie sociálne a interpersonálne 4 Pracovné kompetencie 5 Občianske kompetencie Kultúrne kompetencie Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba číslicou. 12

13 hodina Kľúčové kompetencie Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 2,5 Medzinárodný deň žien Priebežná Rozhovor Vedieť si uctiť človeka 4 Spoločensko-vedná 1 1,, Bezpečnosť na cestách Pravidelná Modelové situácie Dodržiavať pravidlá bezpečnosti na 5 cestách 1 1,, Svetový deň vody Príležitostná Prezentácia, Rozhovor Pochopiť význam vody pre život na zemi 1 1, Veľká noc Priebežná Rozhovor Spoznávať ľudové tradície marec Pracovnotechnická Telovýchovná 1,4 Náhrdelník Príležitostná Skladanie, navliekanie Rozvíjať jemnú motoriku 4 1,4 Skladanie puzzle Priebežná Trénning Rozvíjať detail pre presnosť 1 4, Obálka na list Príležitostná Strihanie, lepenie Učiť sa šetrne zaobchádzať s knihou 1 4, Tvorba jarnej a veľkonočnej výzdoby Príležitostná Strihanie, lepenie Uplatniť poznané princípy dekoratívnej tvorby v rozličných materiáloch , Kolektívne športové hry Pravidelná Pohybové cvičenia Rozvíjať športové cvičenia 4 1,4 Futbal Pravidelná Športová hra Radosť z pohybu 1,4 Vybíjaná v kruhu Pravidelná Súťaživá hra Prejaviť kolektívne správanie sa a ohľaduplnosť 1, Letná olympiáda Priebežná Súťaživé hry Učiť deti mať radosť zo súťaženia Esteticko-výchovná 1, Putujeme za ľudovou piesňou Priebežná Nácvik Súťaž Vedieť správne odprezentovať naučený text 1, Išlo vajce na vandrovku Priebežná Rozprávka, Vysvetlenie Uvažovať o hodnotách priateľstva. 1 1,4 Veľkonočný pozdrav Príležitostná Strihanie, lepenie Vytvárať rôzne kompozície 1, O škaredom káčatku Priebežná Rozprávka, Vysvetlenie Mať ohľad voči druhým. 4 1

14 hodina: Kľúč. kompetencie: Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 1, Na našom dvore Priebežná Ukážka, Rozprávanie Poznať domáce zvieratá Prírodovednoenvironmentálna 1 1,2 Koho je to mláďa? Priebežná Rozhovor, Ukážka Určovať zvieratá a ich mláďatá 1 1,4 Stopy zvierat Priebežná Prezentácia, Ukážka Poznávať základné znaky stôp zvierat marec 1 1, Marec mesiac knihy Príležitostná Rozhovor Učiť deti vážiť si knihy Čítanie s porozumením Priebežná Dramatizácia Vedieť reprodukovať text Vzdelávacia 1 1,5, Dopravné ihrisko Príležitostná Ukážka, Tréning Dodržiavať pravidlá správania sa v cestnej premávke Deň učiteľov Príležitostná Rozhovor Pripomenúť si sviatok Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: 1 Kompetencie k učeniu 2 Komunikačné kompetencie Kompetencie sociálne a interpersonálne 4 Pracovné kompetencie 5 Občianske kompetencie Kultúrne kompetencie Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba číslicou. 14

15 hodina Kľúčové kompetencie Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup Spoločensko-vedná Prosociálna osobnosť Pravidelná Vysvetlenie, Motivácia Motivovať deti k prosociálnemu správaniu. 1 1,5 Apríl mesiac lesov Príležitostná Prezentácia Upozorniť na význam lesov v živote človeka 1 1,5 Deň zeme 22.apríl Príležitostná Rozhovor Vzbudiť environmentálne cítenie u detí Pracovnotechnická 1 2,4 Jar očami detí Príležitostná Vlastná práca Upevňovať zručnosti a estetické cítenie 1,4 Práca s kockami Priebežná Trénning Rozvíjať detail pre presnosť 1 1,4 Vyrobíme si pexeso Príležitostná Spoločná práca Vytvoriť didaktickú pomôcku - pexeso apríl Telovýchovná 1 1, Štafetové hry Priebežná Povzbudenie Rozvíjať kolektívneho ducha a tímovú spoluprácu. 1 1, Cvičenie so švihadlami Priebežná Nácvik Rozvíjať kondíciu detí. 1 1, Badminton Priebežná Tréning Sústrediť sa na presnosť Esteticko-výchovná 1,4, Úprava oddelenia Pravidelná Spoločná práca Prejaviť pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia 1 1, Rómske piesne a tance Priebežná Vystúpenie Prezentovať svoje schopnosti a talent 1,4 Lúka plná kvetov Príležitostná Maľba Rozvíjať estetické cítenie a vkus 15

16 Prírodovednoenvironmentálna hodina: Kľúč. kompetencie: Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 1,5 Základné pravidlá správania sa v Pravidelná Rozhovor Všímať si čo je správne a čo nie prírode 1 1,2 Vodné zvieratá Priebežná Prezentácia, Rozhovor Pomenovať zvieratá žijúce vo vode 1, Kvety a stromy Priebežná Prezentácia, Vychádzka Uvedomovať si krásy prírody a jej význam pre človeka apríl Vzdelávacia 1 1,5, Medzinárodný deň Rómov Preiebežná Rozhovor, Rozprávanie Spoznať históriu Rómov 1 1, Moje zúbky Pravidelná Vysvetlenie, individuálny prístup Pestovať a rozvíjať hygienické návyky 1 1, Stavanie mája Príležitostná Prezentácia, vysvetlenie Pochopiť význam tradície Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: 1 Kompetencie k učeniu 2 Komunikačné kompetencie Kompetencie sociálne a interpersonálne 4 Pracovné kompetencie 5 Občianske kompetencie Kultúrne kompetencie Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba číslicou. 1

17 hodina Kľúčové kompetencie Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1, Deň matiek Príležitostná Rozhovor Prejaviť úctu a poďakovanie 4 Spoločensko-vedná 1 2,5 Tiesňové volanie Pravidelná Vysvetlenie, Nácvik Zapamätať si dôležité čísla, naučiť deti poskytovať prvú pomoc 1 1,5, Stop fajčeniu Pravidelná Beseda Aplikovať zásady zdravého životného štýlu Pomocník Pravidelná Rozhovor, Vytvárať situácie, v ktorých sa deti učia navzájom si pomáhať Pracovnotechnická 1,4 Darček pre mamičku Príležitostná Strihanie, lepenie Urobiť radosť svojou prácou 1 1,4 Pozvánka Príležitostná Tvorivé dielne Osvojiť si základné pravidlá tvorby pozvánok 4 Urob si sám Priebežná Motivácia, Aktivizácia Upevňovať a rozvíjať zmysel pre poriadok máj Telovýchovná 1 1, Atletické cvičenia Priebežná Motivácia, Individuálny Rozvíjať rýchlosť a koordináciu pohybov prístup 1 1, Pohybové hry na ihrisku Priebežná Kolektívna hra Povzbudiť deti k spolupráci 1 2, Naháňačky Priebežná Skupinová práca Dodržiavať a rešpektovať pravidlá Esteticko-výchovná 1,4 Moja mama kreslenie Príležitostná Predstavivosť Zachytiť charakteristické črty 4 1, Mám básničku na jazýčku Priebežná Vystúpenie, Prezentácia Rozvíjať pamäť a rečový prejav 1 4, Tulipány do vázy Príležitostná výrobokkresba, Maľba Zachytiť ich jednoduchosť a krásu 1 5, Vtipy pre deti Priebežná Metóda sociálna Pochopiť humor 17

18 hodina: Kľúč. kompetencie: Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 1, Vesmír Príležitostná Prezentácia Spoznávať planéty 4 Prírodovednoenvironmentálna 1 1, Liečivé rastliny Príležitostná Vysvetlenie, Ukažka Rozoznať druhy liečivých rastlín a pochopiť ich význam 1 1,5 Požiar Priebežná Vysvetlenie Rozvíjať zručnosti pri ochrane životného prostredia 1 1, Zvieratá v ZOO Priebežná Prezentácia Spoznávať život zvierat máj Hrady a zámky Príležitostná Prezentácia Spoznať históriu 1 1, Slovensko Priebežná Vychádzka Poznať štát, v ktorom žijeme Vzdelávacia 1 1,5, Štátne znaky priebežná Prezentácia, vysvetlenie Rozvíjať národné povedomie Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: 1 Kompetencie k učeniu 2 Komunikačné kompetencie Kompetencie sociálne a interpersonálne 4 Pracovné kompetencie 5 Občianske kompetencie Kultúrne kompetencie Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba číslicou. 18

19 hodina Kľúčové kompetencie Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 1, 1. jún MDD Príležitostná Rozhovor Pripomenúť si sviatok všetkých detí Spoločensko-vedná 1 1,2 Deň otcov Príležitostná Rozhovor Ozrejmiť významnú úlohu otca v rodine 1 1, Chystáme sa na prázdniny Príležitostná Prezentácia Poučiť o zmysluplnom využívaní voľného času Pracovnotechnická 1 1,4 Motýle Príležitostná Strihanie, Lepenie, Vlastná práca Rozvíjať a upevňovať nadobudnuté zručnosti 1 4, Maľujeme na chodníku Príležitostná Rozvíjať estetické cítenie, talent a obrazotvornosť 1 1,4 Rybky v akváriu Príležitostná Spoločná práca, Maľba Rozvíjať zmysel pre detail 1 4, Upratovanie hračiek pred prázdninami Príležitostná Triedenie, čistenie Dbať na čistotu a poriadok 4 jún 1, Relaxačné cvičenia Príležitostná Relaxácia Uvoľniť sa pomocou relaxačných cvikov 4 Telovýchovná 1,5 Športová súťaž Príležitostná Aktivácia, Motivácia Objaviť a upevniť športové zručnosti 1,5 Tancovačka Príležitostná Tanec Prezentovať súlad pohybov s hudbou 1, Zdravotná vychádzka Príležitostná Vychádzka Upevňovať svoje zdravie Esteticko-výchovná 1 2, Vyber si najkrajšiu rozprávku Príležitostná Internet Sledovať s citovým zaangažovaním rozprávky a príbehy 1 2, Pieseň, ktorú mám najradšej Pravidelná Internet Prezentovať svoj názor 1 4, Čo všetko sme vytvorili Príležitostná Triedenie Mať radosť z vlastnej práce 19

20 Prírodovednoenvironmentálna hodina: Kľúč. kompetencie: Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 1,4 Aká je to huba? Pravidelná Vysvetlenie, Naučiť sa rozoznať jedlé huby Výstavka od jedovatých 1 4, Letná príroda Príležitostná Motivácia, vychádzka Hľadať krásy letného obdobia Malí prírodovedci Priebežná Motivácia, Kvíz Vedieť použiť naučené poznatky v praxi 1 1,4 Využitie odpadového materiálu Príležitostná Vlastná práca Naučiť sa využívať odpadový materiál 4 jún Pitný režim Pravidelná Rozhovor Upozorňovať na potrebu dodržiavania pitného režimu 1 2, Básničky o číslach a písmenach Priebežná Motivácia Rozvíjať slovnú zásobu 4 Vzdelávacia 1 1,5, Naša škola - kvíz Príležitostná Kvíz, Spoločná práca Poznať školu, ktorú navštevujem 1 2, Vysvedčenie Príležitostná Rozhovor, Sebahodnotenie Prijať pochvalu, ale aj kritiku Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: 1 Kompetencie k učeniu 2 Komunikačné kompetencie Kompetencie sociálne a interpersonálne 4 Pracovné kompetencie 5 Občianske kompetencie Kultúrne kompetencie Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba číslicou 20

21 21