Typ činnosti: Obsah, téma: 1 1,4 Veselá tekvička Príležitostná Tvorivá dieľňa Zodpovednosť za vykonanú prácu

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Typ činnosti: Obsah, téma: 1 1,4 Veselá tekvička Príležitostná Tvorivá dieľňa Zodpovednosť za vykonanú prácu"

Prepis

1 hodina Kľúčové kompetencie Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 Zoznámme sa Priebežná Zážitková metóda Vedieť sa predstaviť 1, Čarovné slovíčka Pravidelná Práca v skupine Použiť pozdrav, prosbu, poďakovanie Spoločensko-vedná 1 1,5, Mlieko je náš kamarát Príležitostná Rozhovor, aktivity Upozorniť na dôležitosť mlieka pre rastúci organizmus detí. september Pracovnotechnická Telovýchovná 1 1,4 Bezpečná práca Pravidelná Vysvetlenie, ukážky Dodržiavať postupy pri práci s pracovnými pomôckami 1 4, Záložka do knihy Príležitostná Výtvarná práca Rozvíjať základy technických zručností 1 4, Výrobky z prírodných materiálov Priebežná Spájanie, lepenie Zhotoviť výrobok 1 1,4 Veselá tekvička Príležitostná Tvorivá dieľňa Zodpovednosť za vykonanú prácu 1 1,2 Športové pravidlá Pravidelná Rozhovor Dodržiavať pravidlá bezpečnosti Orientácia v okolí školy Pravidelná Rozhovor, Vychádzka Rešpektovať pravidlá správania sa v cestnej premávke 1, Hlava, ramená, kolená, palce Priebežná Pohybová aktivita Schopnosť pravidelného pohybu 4 Esteticko-výchovná 1 2, Zážitok z prázdnin Priebežná Rozhovor, prezentácia Rozvíjať sebavyjadrovanie 1 1, Piesne, ktoré poznáme Pravidelná Ukážka, motivácia Ovládať slová piesne 1 4, Jesenný strom Priebežná Maľovanie temperou, otláčanie listov Miešať farebnú hmotu 1

2 Prírodovednoenvironmentálna hodina: Kľúč. kompetencie: Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup Školský dvor Pravidelná Motivácia, Individuálny prístup Pomenovať vlastnými slovami prírodné prostredie školy Čo dozrieva v záhrade? Príležitostná Motivácia, Hra Poznať a rozlíšiť jednotlivé druhy ovocia a zeleniny 1 1,4 Zvieratá na vidieku Priebežná Prezentácia, aktivácia Spoznať druhy zvierat september Vzdelávacia Režim dňa Pravidelná Vysvetlenie, Individuálny prístup Pomenovať základné hygienické návyky dieťaťa 1 1 Vitamíny z ovocia a zeleniny Priebežná Rozprávanie Vysvetliť význam vitamínov pre naše zdravie 1 1,2 Hádam, hádaš, hádame Priebežná Skupinová práca Rozvíjať reč a vyjadrovanie sa Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: 1 Kompetencie k učeniu 2 Komunikačné kompetencie Kompetencie sociálne a interpersonálne 4 Pracovné kompetencie 5 Občianske kompetencie Kultúrne kompetencie Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba číslicou. 2

3 hodina Kľúčové kompetencie Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 5 Moja rodina Priebežná Hranie rolí Spoznať členov rodiny. Spoločensko-vedná 1,5 Starí rodičia Priebežná Hranie rolí Prejavovať úctu k starým rodičom 1,5 Prosociálne správanie Pravidelná Rozhovor Podporovať rozvoj prosociálneho správania. Pracovnotechnická 1 1,4 Rodostrom Príležitostná Tvorivá práca s Určiť hierarchiu v rodine. papierom 4 1 4, Mladý staviteľ Príležitostná Práca so stavebnicou Rozvíjať manuálne zručnosti 1 4, Šarkan Príležitostná Kolektívna práca Vytvoriť výrobok 1 4 Jesenný venček Priebežná Strihanie, lepenie Rozvíjať základy manuálnej zručnosti október Telovýchovná 1 1, Vybíjaná Priebežná Vysvetlenie, Ukážka Oboznámiť sa s pravidlami 4 1, Športové hry Príležitostná Súťaže jednotlivcov Dodržiavať pravidlá hry 1 1, Hod loptičkou na terč Priebežná Metóda nácviku, povzbudenia 1 1, Kruhovo-pohybové hry Priebežná Tréning, Individuálna práca Rozvíjať talent, dosiahnuť čo najlepšie výsledky Rozvíjať obratnosť, silu Esteticko-výchovná 1 1,4 Hrnček, var! Priebežná Rozprávka, Vysvetlenie Byť zdvorilý , Ide pieseň dokola... Priebežná Spev Vedieť rýchlo a správne reagovať 1 1, Mrázik Priebežná Rozprávka, Vysvetlenie Naprávať zlé skutky. Jeseň a jej plody Príležitostná Individuálny prístup, Výstava Zachytiť správne farby jesennej prírody

4 hodina: Kľúč. kompetencie: Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 1,4 Jesenné počasie meranie tepoty Priebežná Prezentácia, Rozhovor Pochopiť zákony prírody 2 Prírodovednoenvironmentálna 5 Triedenie odpadu Pravidelná Praktická činnosť Upozorňovať na dôležitosť triedenia odpadu október Vzdelávacia 1 1,5, 1 2,, 5 Slovenské ľudové rozprávky Príležitostná Motivácia, Povzbudenie Rozvíjať rôzne spôsoby správania a učenia Slovné hry Pravidelná Rozprávanie Rozvíjať reč a jazykové schopnosti detí Čo ukrýva lekárnička Pravidelná Rozhovor, Ukážka Poznať obsah a využitie lekárničky Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: 1 Kompetencie k učeniu 2 Komunikačné kompetencie Kompetencie sociálne a interpersonálne 4 Pracovné kompetencie 5 Občianske kompetencie Kultúrne kompetencie Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba číslicou. 4

5 hodina Kľúčové kompetencie Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 1, Pamiatka zosnulých Príležitostná Dialogická metóda Uctiť si pamiatku zosnulých Spoločensko-vedná 1 2,5 Môj domov Pravidelná Rozhovor Poznať svoju adresu, opísať svoj domov 1 2,5 Deľba práce Priebežná Hranie rolí Rozvíjať a upevňovať vzťahy k práci november Pracovnotechnická Telovýchovná 1 1,4 Výroba slizu Príležitostná Forma samostatnej Pochopiť postupnosť práce práce 1 4, Vyšívanie obrázkov Priebežná Ukážka, Vlastná práca Rozvíjať zručnosti, pracovať presne 1 4,5, Stolovanie Priebežná Vlastná práca, Motivácia Získavať základy zručností pre praktický život. 1, Beh cez prekážky Priebežná Súťaž Rozvíjať pohyblivosť 1 1, Cvičenie na rebrinách Priebežná Metóda nácviku Zoznámiť sa s náradím 1 1, Poznám svoje telo -úrazy Pravidelná Rozhovor, Nácvik Pochopiť zodpovednosť za svoje zdravie Esteticko-výchovná 1 2, Detské pesničky Pravidelná Nácvik, Spev Osvojiť si rytmus, tempo 4, Snehulienka a sedem trpaslíkov Priebežná Rozprávka, Vysvetlenie Vedieť pochváliť druhých. 1, O kohútikovi a sliepočke Príležitostná Rozprávka, Vysvetlenie Vedieť sa vzdať v prospech druhého. 1 1, Nácvik programu na Mikuláša Priebežná Povzbudenie, učenie Upevňovať tradície a zvyky 5

6 Prírodovednoenvironmentálna hodina: Kľúč. kompetencie: 1 1,, 4 1 4,5, Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup Zvieratá v lese Priebežná Prezentácia, Rozhovor Vedieť rozoznať jednotlivé druhy zvierat Upratovanie areálu školy Príležitostná Vyjasnenie hodnôt Chrániť a zdokonaľovať tréning prostredie v ktorom žijem Vtáčia búdka Priebežná Praktická činnosť Chrániť prírodu november 1 1,2 Obrázkové čítanie Priebežná Učenie, Motivácia Obohacovať slovnú zásobu 4 1 2, Zmyslové hry Pravidelná Hry Vedieť správne reagovať Vzdelávacia 1 1,5, Počítačová bezpečnosť Pravidelná Rozhovor, ukážka Zvýšiť informovanosť o ochrane počítačov a dát. 1 1 Advent Príležitostná Rozhovor Poznať typické znaky daného obdobia Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: 1 Kompetencie k učeniu 2 Komunikačné kompetencie Kompetencie sociálne a interpersonálne 4 Pracovné kompetencie 5 Občianske kompetencie Kultúrne kompetencie Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba číslicou.

7 hodina Kľúčové kompetencie Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 1, Mikuláš, čo nám dáš? Príležitostná Motivácia Vysvetliť spôsoby odmeňovania Spoločensko-vedná 1 1, Vianočný čas nastáva Príležitostná Rozhovor Rozvíjať kultúrne tradície 1 2, Ako potešiť druhých Priebežná Rozhovor, Hranie rolí Rozvíjať pocit spolupatričnosti 1,4 Mikulášska čižmička Príležitostná Strihanie, lepenie Dodržiavať presnosť práce Pracovnotechnická 1 4, Stavanie stromčeka Príležitostná Kolektívna práca Vyvolať radostnú atmosféru 1 4, Vianočné tvorivé dielne Príležitostná Tvorivá dielňa Prezentovať svoje schopnosti december Telovýchovná 1 1, Cvičenie s obručou Priebežná Metóda cvičenia Koordinovať pohyb 2 1, Zimné hry Príležitostná Kolektívna spolupráca Rozvíjať športový talent Esteticko-výchovná 1 4,5 Vianočný darček Príležitostná Tvorivá dieľňa Rozvíjať fantáziu 1, Pásmo básní a piesní k Vianociam Príležitostná Posedenie pri Vyvolať pohodu a radosť stromčeku 1, O repe Priebežná Rozprávka, Vysvetlenie Naučiť sa, že spoločnou silou dosiahneme viac. 7

8 hodina: Kľúč. kompetencie: Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 1,2 Starostlivosť o zvieratká v zime Priebežná Rozhovor Všímať si život okolo nás 2 Prírodovednoenvironmentálna 1,4 Kŕmenie vtáčkov Priebežná Vychádzka Učiť deti pomáhať december 1 1,5 Vianoce a koledy Príležitostná Počúvanie, Spev Poznať hodnotu tradícií 1 2, List Ježiškovi Príležitostná List, kresba Vyjadriť svoje tajné túžby Vzdelávacia 1 1, Zimné oblečenie Priebežná Rozhovor, vychádzka Vedieť vybrať správny typ oblečenia Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: 1 Kompetencie k učeniu 2 Komunikačné kompetencie Kompetencie sociálne a interpersonálne 4 Pracovné kompetencie 5 Občianske kompetencie Kultúrne kompetencie Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba číslicou. 8

9 hodina Kľúčové kompetencie Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup Spoločensko-vedná 1 1, Pochvala verzus pokarhanie Pravidelná Vyjasnenie hodnôt, Precítiť pozitívne aj negatívne Hranie rolí hodnotenie 1 2, Láska a priateľstvo medzi ľuďmi Priebežná Kooperatívne hry Upevňovať lásku, priateľstvo a toleranciu 1 1,, 5 Dieťa so zdravotným postihnutím Pravidelná Hry na vciťovanie Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím Pracovnotechnická 1,4 Bábky Príležitostná Ukážka, Samostatná práca Podporovať tvorivosť pri využívaní rôznych materiálov 1,4 Modelovanie z plastelíny Príležitostná Skupinová práca Zachovať propozície 1,4 Práca s novinovým papierom Priebežná Samostatná práca Rozvíjať priestorové videnie január 1 1, Prechádzka Príležitostná Športová hra Upevňovať pravidlá správania sa 2 Telovýchovná 1 2, Zimná olympiáda Príležitostná Súťaž v družstvách Ovládať pravidlá hier 1 1,4 Zimné športy kreslenie Príležitostná Pozorovanie Zachytiť pohyb kresbou Esteticko-výchovná 1, Piesne so zimnou tematikou Priebežná Aktivizácia Mať radosť z piesni 1, Pamodaj šťastia lavička Príležitostná Rozprávka, Vysvetlenie Rozvíjať u detí empatiu. 9

10 Prírodovednoenvironmentálna hodina: Kľúč. kompetencie: Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 4 Pozorovanie zimnej prírody Príležitostná Pozorovanie, Vysvetlenie, Rozhovor Vedieť rozlíšiť hlavné znaky zimného obdobia 1 1, Starostlivosť o izbové rastliny Priebežná Prezentácia Rozvíjať pozitívny vzťah ku kvetom 2 január Vzdelávacia 1 1,2 Deň a noc Pravidelná Rozprávanie, Opisovanie obrázka Uvedomiť so rozdiely medzi dňom a nocou 1 1,2 Dni v týždni Pravidelná Vysvetlenie, Nácvik Vedieť sa zorientovať v striedaní dní v týždni 1 1,2 Mesiace v roku Priebežná Rozhovor Vedieť pomenovať všetky mesiace v roku Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: 1 Kompetencie k učeniu 2 Komunikačné kompetencie Kompetencie sociálne a interpersonálne 4 Pracovné kompetencie 5 Občianske kompetencie Kultúrne kompetencie Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba číslicou. 10

11 hodina Kľúčové kompetencie Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup Spoločensko-vedná 1,5, Detí z rôznych častí sveta Priebežná Rozhovor Rešpektovať iné kultúry detí 2 1 1, Fašiangové zvyky Príležitostná Rozhovor Uctievať si ľudové tradície a zvyky Pracovnotechnická 1 1,4 Valentínka Príležitostná Strihanie, lepenie Rozvíjať jemnú motoriku 2 1,4 Masky a škrabošky Príležitostná Tvorivá práca Rozvíjať zmysel pre detail február Telovýchovná 1, Súťaž s loptou Priebežná Hra Zdokonaľovať športovú obratnosť a šikovnosť 1 2, Zumba Priebežná Tanec Prepájať hudbu s pohybom 1 1, Cviky pre dvoch Priebežná Tréning Upevňovať interpersonálne vzťahy 1, O princeznej a otrokovi Priebežná Rozprávka, Vysvetlenie Vedieť vyjadriť kladné city. 2 Esteticko-výchovná 1 4, Príprava karnevalovej výzdoby Príležitostná Strihanie. lepenie Dohodnúť sa na spoločnej práci 11

12 hodina: Kľúč. kompetencie: Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 1, Zvieratá v džungli Príležitostná Rozhovor, vychádzka Spoznať rôzne druhy zvierat Prírodovednoenvironmentálna 1 1,4 Živá a neživá príroda Priebežná Motivácia, Prezentácia Rozlišovať zložky živej a neživej prírody 1 1, Jarná príroda Príležitostná Prezentácia Všímať si krásu okolo seba február Vzdelávacia 5 Práca s počítačom Priebežná Vysvetlenie, ukážka Viesť deti k zodpovednej práci s počítačom Mýtus vs. Pravda Priebežná Rozhovor, práca s Rozlíšiť pravdu od mýtu. knihou 2 Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: 1 Kompetencie k učeniu 2 Komunikačné kompetencie Kompetencie sociálne a interpersonálne 4 Pracovné kompetencie 5 Občianske kompetencie Kultúrne kompetencie Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba číslicou. 12

13 hodina Kľúčové kompetencie Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 2,5 Medzinárodný deň žien Priebežná Rozhovor Vedieť si uctiť človeka 4 Spoločensko-vedná 1 1,, Bezpečnosť na cestách Pravidelná Modelové situácie Dodržiavať pravidlá bezpečnosti na 5 cestách 1 1,, Svetový deň vody Príležitostná Prezentácia, Rozhovor Pochopiť význam vody pre život na zemi 1 1, Veľká noc Priebežná Rozhovor Spoznávať ľudové tradície marec Pracovnotechnická Telovýchovná 1,4 Náhrdelník Príležitostná Skladanie, navliekanie Rozvíjať jemnú motoriku 4 1,4 Skladanie puzzle Priebežná Trénning Rozvíjať detail pre presnosť 1 4, Obálka na list Príležitostná Strihanie, lepenie Učiť sa šetrne zaobchádzať s knihou 1 4, Tvorba jarnej a veľkonočnej výzdoby Príležitostná Strihanie, lepenie Uplatniť poznané princípy dekoratívnej tvorby v rozličných materiáloch , Kolektívne športové hry Pravidelná Pohybové cvičenia Rozvíjať športové cvičenia 4 1,4 Futbal Pravidelná Športová hra Radosť z pohybu 1,4 Vybíjaná v kruhu Pravidelná Súťaživá hra Prejaviť kolektívne správanie sa a ohľaduplnosť 1, Letná olympiáda Priebežná Súťaživé hry Učiť deti mať radosť zo súťaženia Esteticko-výchovná 1, Putujeme za ľudovou piesňou Priebežná Nácvik Súťaž Vedieť správne odprezentovať naučený text 1, Išlo vajce na vandrovku Priebežná Rozprávka, Vysvetlenie Uvažovať o hodnotách priateľstva. 1 1,4 Veľkonočný pozdrav Príležitostná Strihanie, lepenie Vytvárať rôzne kompozície 1, O škaredom káčatku Priebežná Rozprávka, Vysvetlenie Mať ohľad voči druhým. 4 1

14 hodina: Kľúč. kompetencie: Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 1, Na našom dvore Priebežná Ukážka, Rozprávanie Poznať domáce zvieratá Prírodovednoenvironmentálna 1 1,2 Koho je to mláďa? Priebežná Rozhovor, Ukážka Určovať zvieratá a ich mláďatá 1 1,4 Stopy zvierat Priebežná Prezentácia, Ukážka Poznávať základné znaky stôp zvierat marec 1 1, Marec mesiac knihy Príležitostná Rozhovor Učiť deti vážiť si knihy Čítanie s porozumením Priebežná Dramatizácia Vedieť reprodukovať text Vzdelávacia 1 1,5, Dopravné ihrisko Príležitostná Ukážka, Tréning Dodržiavať pravidlá správania sa v cestnej premávke Deň učiteľov Príležitostná Rozhovor Pripomenúť si sviatok Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: 1 Kompetencie k učeniu 2 Komunikačné kompetencie Kompetencie sociálne a interpersonálne 4 Pracovné kompetencie 5 Občianske kompetencie Kultúrne kompetencie Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba číslicou. 14

15 hodina Kľúčové kompetencie Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup Spoločensko-vedná Prosociálna osobnosť Pravidelná Vysvetlenie, Motivácia Motivovať deti k prosociálnemu správaniu. 1 1,5 Apríl mesiac lesov Príležitostná Prezentácia Upozorniť na význam lesov v živote človeka 1 1,5 Deň zeme 22.apríl Príležitostná Rozhovor Vzbudiť environmentálne cítenie u detí Pracovnotechnická 1 2,4 Jar očami detí Príležitostná Vlastná práca Upevňovať zručnosti a estetické cítenie 1,4 Práca s kockami Priebežná Trénning Rozvíjať detail pre presnosť 1 1,4 Vyrobíme si pexeso Príležitostná Spoločná práca Vytvoriť didaktickú pomôcku - pexeso apríl Telovýchovná 1 1, Štafetové hry Priebežná Povzbudenie Rozvíjať kolektívneho ducha a tímovú spoluprácu. 1 1, Cvičenie so švihadlami Priebežná Nácvik Rozvíjať kondíciu detí. 1 1, Badminton Priebežná Tréning Sústrediť sa na presnosť Esteticko-výchovná 1,4, Úprava oddelenia Pravidelná Spoločná práca Prejaviť pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia 1 1, Rómske piesne a tance Priebežná Vystúpenie Prezentovať svoje schopnosti a talent 1,4 Lúka plná kvetov Príležitostná Maľba Rozvíjať estetické cítenie a vkus 15

16 Prírodovednoenvironmentálna hodina: Kľúč. kompetencie: Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 1,5 Základné pravidlá správania sa v Pravidelná Rozhovor Všímať si čo je správne a čo nie prírode 1 1,2 Vodné zvieratá Priebežná Prezentácia, Rozhovor Pomenovať zvieratá žijúce vo vode 1, Kvety a stromy Priebežná Prezentácia, Vychádzka Uvedomovať si krásy prírody a jej význam pre človeka apríl Vzdelávacia 1 1,5, Medzinárodný deň Rómov Preiebežná Rozhovor, Rozprávanie Spoznať históriu Rómov 1 1, Moje zúbky Pravidelná Vysvetlenie, individuálny prístup Pestovať a rozvíjať hygienické návyky 1 1, Stavanie mája Príležitostná Prezentácia, vysvetlenie Pochopiť význam tradície Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: 1 Kompetencie k učeniu 2 Komunikačné kompetencie Kompetencie sociálne a interpersonálne 4 Pracovné kompetencie 5 Občianske kompetencie Kultúrne kompetencie Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba číslicou. 1

17 hodina Kľúčové kompetencie Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1, Deň matiek Príležitostná Rozhovor Prejaviť úctu a poďakovanie 4 Spoločensko-vedná 1 2,5 Tiesňové volanie Pravidelná Vysvetlenie, Nácvik Zapamätať si dôležité čísla, naučiť deti poskytovať prvú pomoc 1 1,5, Stop fajčeniu Pravidelná Beseda Aplikovať zásady zdravého životného štýlu Pomocník Pravidelná Rozhovor, Vytvárať situácie, v ktorých sa deti učia navzájom si pomáhať Pracovnotechnická 1,4 Darček pre mamičku Príležitostná Strihanie, lepenie Urobiť radosť svojou prácou 1 1,4 Pozvánka Príležitostná Tvorivé dielne Osvojiť si základné pravidlá tvorby pozvánok 4 Urob si sám Priebežná Motivácia, Aktivizácia Upevňovať a rozvíjať zmysel pre poriadok máj Telovýchovná 1 1, Atletické cvičenia Priebežná Motivácia, Individuálny Rozvíjať rýchlosť a koordináciu pohybov prístup 1 1, Pohybové hry na ihrisku Priebežná Kolektívna hra Povzbudiť deti k spolupráci 1 2, Naháňačky Priebežná Skupinová práca Dodržiavať a rešpektovať pravidlá Esteticko-výchovná 1,4 Moja mama kreslenie Príležitostná Predstavivosť Zachytiť charakteristické črty 4 1, Mám básničku na jazýčku Priebežná Vystúpenie, Prezentácia Rozvíjať pamäť a rečový prejav 1 4, Tulipány do vázy Príležitostná výrobokkresba, Maľba Zachytiť ich jednoduchosť a krásu 1 5, Vtipy pre deti Priebežná Metóda sociálna Pochopiť humor 17

18 hodina: Kľúč. kompetencie: Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 1, Vesmír Príležitostná Prezentácia Spoznávať planéty 4 Prírodovednoenvironmentálna 1 1, Liečivé rastliny Príležitostná Vysvetlenie, Ukažka Rozoznať druhy liečivých rastlín a pochopiť ich význam 1 1,5 Požiar Priebežná Vysvetlenie Rozvíjať zručnosti pri ochrane životného prostredia 1 1, Zvieratá v ZOO Priebežná Prezentácia Spoznávať život zvierat máj Hrady a zámky Príležitostná Prezentácia Spoznať históriu 1 1, Slovensko Priebežná Vychádzka Poznať štát, v ktorom žijeme Vzdelávacia 1 1,5, Štátne znaky priebežná Prezentácia, vysvetlenie Rozvíjať národné povedomie Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: 1 Kompetencie k učeniu 2 Komunikačné kompetencie Kompetencie sociálne a interpersonálne 4 Pracovné kompetencie 5 Občianske kompetencie Kultúrne kompetencie Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba číslicou. 18

19 hodina Kľúčové kompetencie Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 1, 1. jún MDD Príležitostná Rozhovor Pripomenúť si sviatok všetkých detí Spoločensko-vedná 1 1,2 Deň otcov Príležitostná Rozhovor Ozrejmiť významnú úlohu otca v rodine 1 1, Chystáme sa na prázdniny Príležitostná Prezentácia Poučiť o zmysluplnom využívaní voľného času Pracovnotechnická 1 1,4 Motýle Príležitostná Strihanie, Lepenie, Vlastná práca Rozvíjať a upevňovať nadobudnuté zručnosti 1 4, Maľujeme na chodníku Príležitostná Rozvíjať estetické cítenie, talent a obrazotvornosť 1 1,4 Rybky v akváriu Príležitostná Spoločná práca, Maľba Rozvíjať zmysel pre detail 1 4, Upratovanie hračiek pred prázdninami Príležitostná Triedenie, čistenie Dbať na čistotu a poriadok 4 jún 1, Relaxačné cvičenia Príležitostná Relaxácia Uvoľniť sa pomocou relaxačných cvikov 4 Telovýchovná 1,5 Športová súťaž Príležitostná Aktivácia, Motivácia Objaviť a upevniť športové zručnosti 1,5 Tancovačka Príležitostná Tanec Prezentovať súlad pohybov s hudbou 1, Zdravotná vychádzka Príležitostná Vychádzka Upevňovať svoje zdravie Esteticko-výchovná 1 2, Vyber si najkrajšiu rozprávku Príležitostná Internet Sledovať s citovým zaangažovaním rozprávky a príbehy 1 2, Pieseň, ktorú mám najradšej Pravidelná Internet Prezentovať svoj názor 1 4, Čo všetko sme vytvorili Príležitostná Triedenie Mať radosť z vlastnej práce 19

20 Prírodovednoenvironmentálna hodina: Kľúč. kompetencie: Obsah, téma: Typ činnosti: Metódy, formy: Cieľový výstup 1 1,4 Aká je to huba? Pravidelná Vysvetlenie, Naučiť sa rozoznať jedlé huby Výstavka od jedovatých 1 4, Letná príroda Príležitostná Motivácia, vychádzka Hľadať krásy letného obdobia Malí prírodovedci Priebežná Motivácia, Kvíz Vedieť použiť naučené poznatky v praxi 1 1,4 Využitie odpadového materiálu Príležitostná Vlastná práca Naučiť sa využívať odpadový materiál 4 jún Pitný režim Pravidelná Rozhovor Upozorňovať na potrebu dodržiavania pitného režimu 1 2, Básničky o číslach a písmenach Priebežná Motivácia Rozvíjať slovnú zásobu 4 Vzdelávacia 1 1,5, Naša škola - kvíz Príležitostná Kvíz, Spoločná práca Poznať školu, ktorú navštevujem 1 2, Vysvedčenie Príležitostná Rozhovor, Sebahodnotenie Prijať pochvalu, ale aj kritiku Vysvetlivky: Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD: 1 Kompetencie k učeniu 2 Komunikačné kompetencie Kompetencie sociálne a interpersonálne 4 Pracovné kompetencie 5 Občianske kompetencie Kultúrne kompetencie Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba číslicou 20

21 21

Š K O L S K Ý K L U B D E T Í Pri ZŠ na ulici Komenského 3, Komárno P L Á N M E T O D I C K É H O Z D R U Ţ E N I A ŠKD Na školský rok 2012/2013 Plán

Š K O L S K Ý K L U B D E T Í Pri ZŠ na ulici Komenského 3, Komárno P L Á N M E T O D I C K É H O Z D R U Ţ E N I A ŠKD Na školský rok 2012/2013 Plán Š K O L S K Ý K L U B D E T Í Pri ZŠ na ulici Komenského 3, Komárno P L Á N M E T O D I C K É H O Z D R U Ţ E N I A ŠKD Na školský rok 2012/2013 Plán vypracovala : vedúca MZ Š K D vych. Bc.Adriana Valíčková

Podrobnejšie

Školský klub detí pri Spojenej škole, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou P L Á N P R Á C E v školskom roku 2016/2017 Vypracovala: Anna Čieško

Školský klub detí pri Spojenej škole, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou P L Á N P R Á C E v školskom roku 2016/2017 Vypracovala: Anna Čieško Školský klub detí pri Spojenej škole, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou 093 01 P L Á N P R Á C E v školskom roku 2016/2017 Vypracovala: Anna Čiešková 1 1. Analýza výchovnej činnosti v školskom roku

Podrobnejšie

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP ROČNÍK ÔSMY ČASOVÁ DOTÁCIA 0,5 HODINA TÝŽDENNE 16,5

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Spojená škola internátna, Mičurova 364/1 Bytča Jesenné dekorácie z prírodnín námety a postupy pracovno-technickej činnosti Školský internát II. oddelenie Vychovávateľka: Mária Chvíľová Charakteristika

Podrobnejšie

5 TVORIVOST Tvorivosť môžeme všeobecne charakterizovať ako vrodenú schopnosť človeka, ktorej cieľom je produkovať nové nápady, riešenia, myšlienky, kt

5 TVORIVOST Tvorivosť môžeme všeobecne charakterizovať ako vrodenú schopnosť človeka, ktorej cieľom je produkovať nové nápady, riešenia, myšlienky, kt 5 TVORIVOST Tvorivosť môžeme všeobecne charakterizovať ako vrodenú schopnosť človeka, ktorej cieľom je produkovať nové nápady, riešenia, myšlienky, ktoré sú prospešné pre spoločnosť alebo človeka samotného.

Podrobnejšie

aitec offline k Vlastivede pre tretiakov Inštalačné DVD, časová licencia: školský rok 2019/2020 Obsahuje listovanie titulmi Vlastiveda pre tretiakov,

aitec offline k Vlastivede pre tretiakov Inštalačné DVD, časová licencia: školský rok 2019/2020 Obsahuje listovanie titulmi Vlastiveda pre tretiakov, aitec offline k Vlastivede pre tretiakov Inštalačné DVD, časová licencia: školský rok 2019/2020 Obsahuje listovanie titulmi Vlastiveda pre tretiakov, pracovná učebnica Metodické komentáre k Vlastivede

Podrobnejšie

2

2 UO 1.ročník PPS 1 hodina týždenne 33 ročne Tématický celok Téma, Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová téma Rekreačná vychádzka. Naháňačky- Vo dvojici. Chytaná do kruhu. Obyčajná naháňačka Poznať

Podrobnejšie

Anglický jazyk –časovo tematický plán

Anglický jazyk –časovo tematický plán TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN UČIVA Predmet: Anglický jazyk Vysvetlivky k skratkám prierezových tém: Ročník: tretí - osobnostný a sociálny rozvoj Počet týždenne: 3 ENV - environmentálna výchova Úroveň:

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Didaktické princípy,

Podrobnejšie

ŠKD pri ZŠ s MŠ Milana Rastislava ŠTEFÁNIKA, BUDIMÍR 11, BUDIMÍR 055/ VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 2

ŠKD pri ZŠ s MŠ Milana Rastislava ŠTEFÁNIKA, BUDIMÍR 11, BUDIMÍR  055/ VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 2 ŠKD pri ZŠ s MŠ Milana Rastislava ŠTEFÁNIKA, BUDIMÍR 11, 044 43 BUDIMÍR VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 2017 / 2018 OBSAH ÚVOD... 3 1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 4 2 VLASTNÉ CIELE A POSLANIA VÝCHOVY... 5

Podrobnejšie

Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, T

Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, T Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, TECHNICKÁ VÝCHOVA, SVET PRÁCE A TECHNIKA, OBČIANSKA

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Vypracovala: Anna Tvrdá Školský rok: 2013/2014 OBSAH 1. Analýza

Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Vypracovala: Anna Tvrdá Školský rok: 2013/2014 OBSAH 1. Analýza Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Vypracovala: Anna Školský rok: 2013/2014 OBSAH 1. Analýza práce za uplynulý školský rok 2012/2013 2. Hlavné úlohy ŠKD

Podrobnejšie

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 1 primárne vzdelávanie Vzdelávacia obl

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 1 primárne vzdelávanie Vzdelávacia obl Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 1 primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Vlastiveda Školský

Podrobnejšie

ŠKOLSKÉ STREDISKO VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT SZŠ Solivarská 28, Prešov Celoročný plán voľnočasových aktivít pre školský rok 2016/2017 1

ŠKOLSKÉ STREDISKO VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT SZŠ Solivarská 28, Prešov Celoročný plán voľnočasových aktivít pre školský rok 2016/2017 1 ŠKOLSKÉ STREDISKO VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT SZŠ Solivarská 28, 080 01 Prešov Celoročný plán voľnočasových aktivít pre školský rok 2016/2017 1 1. Úvod Výchovno-vzdelávacia činnosť vo VČA sa prispôsobuje novému

Podrobnejšie

Našej škole bol v roku 2018 úspešne schválený projekt Erasmus+ pod názvom Učenie sa a využívanie nových metód a technológií vo vyučovaní Čo to znamena

Našej škole bol v roku 2018 úspešne schválený projekt Erasmus+ pod názvom Učenie sa a využívanie nových metód a technológií vo vyučovaní Čo to znamena Našej škole bol v roku 2018 úspešne schválený projekt Erasmus+ pod názvom Učenie sa a využívanie nových metód a technológií vo vyučovaní Čo to znamenalo v praxi? Pani učiteľky (S. Zánická, K. Hodasová,

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Celoro\350n\351...doc)

(Microsoft Word - Celoro\350n\351...doc) Celoročné námety na plnenie úloh environmentálnej výchovy September Babie leto Prostredníctvom sluchových vnemov počúvať spev vtákov, šumenie lístia a iné zvuky prírody Poznať význam liečivých rastlín

Podrobnejšie

ETV 6

ETV 6 Etická VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Podrobnejšie

Učebné osnovy: Etická výchova Ročník: 5., Počet hodín : 1+0 hodín týţdenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: ŠkVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ

Učebné osnovy: Etická výchova Ročník: 5., Počet hodín : 1+0 hodín týţdenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: ŠkVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ Učebné osnovy: Etická výchova Ročník: 5., Počet hodín : 1+0 hodín týţdenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: ŠkVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Podrobnejšie

Výchovný program ŠKD 2013

Výchovný program ŠKD 2013 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE Rajčianska ul. č. 3, BRATISLAVA Hra vedomosť - schopnosť Výchovný program školského klubu detí Forma výchovy a vzdelávania: denná Výchovný jazyk : slovenský Zriaďovateľ

Podrobnejšie

(Výchovný program ŠKD)

(Výchovný program ŠKD) VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD ŠKOLA HROU Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského zariadenia Denná Slovenský Štátne Dátum prerokovania v pedagogickej rade školy 24.8.2017 Zriaďovateľ Mesto Trenčín

Podrobnejšie

(Microsoft Word - \212KD v\375chovn\375 program.doc)

(Microsoft Word - \212KD v\375chovn\375 program.doc) ŠKD CZŠ svätého Pavla v Novej Dedine 935 25 Nová Dedina č.97 VÝCHOVNÝ PROGRAM Hráme a učíme sa s Pánom Ježišom Forma výchovy a vzdelávania Denná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Cirkevné

Podrobnejšie

Školský klub detí pri Základnej škole Zlatníky VÝCHOVNÝ PROGRAM Školského klubu detí pri ZŠ Zlatníky Lepšie je dobre niečo urobiť, ako o tom iba dobre

Školský klub detí pri Základnej škole Zlatníky VÝCHOVNÝ PROGRAM Školského klubu detí pri ZŠ Zlatníky Lepšie je dobre niečo urobiť, ako o tom iba dobre Školský klub detí pri Základnej škole Zlatníky VÝCHOVNÝ PROGRAM Školského klubu detí pri ZŠ Zlatníky Lepšie je dobre niečo urobiť, ako o tom iba dobre rozprávať. Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk

Podrobnejšie

Microsoft Word - Správa ŠKD doc

Microsoft Word - Správa ŠKD doc ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Vypracovala: Mgr. Veronika Bulavová 1 1.Údaje o výsledkoch činnosti ŠKD Vychovávateľka: Počet oddelení: Ročníky: Mgr. Veronika

Podrobnejšie

Príklad výchovného programu - Školský klub detí

Príklad výchovného programu - Školský klub detí ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU UL. GORKÉHO, 036 01 MARTIN VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD Motto: Keď chceme vychovávať deti, musíme sa pri nich sami stať deťmi! Školský klub detí pri základnej

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara, Detvianska Huta č.369 Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Milana Kolibiara, D

Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara, Detvianska Huta č.369 Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Milana Kolibiara, D Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Milana Kolibiara, Detvianska Huta č.369 Motto: Detské tváre rozžiarené šťastím sú našou najväčšou odmenou. VÝCHOVNÝ PROGRAM PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE

Podrobnejšie

Základná škola Sačurov, Školská 389, Sačurov Tématický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 1. ročník variant A Vypracované podľa

Základná škola Sačurov, Školská 389, Sačurov Tématický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 1. ročník variant A Vypracované podľa Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tématický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠKVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008

Podrobnejšie

6

6 Názov tematického celku Hodi na Medzipredmetové vzťahy Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard Metódy a prostriedky Hodnotenia Kritériá Hodnotenia- Výstupový štandard Učebné zdroje Prierezové Témy Úvod

Podrobnejšie

Príklad výchovného programu - Školský klub detí

Príklad výchovného programu - Školský klub detí Školský klub detí pri Základnej škole, Školská 3, Čierna nad Tisou VÝCHOVNÝ PROGRAM MOTORÁČIK Čierna nad Tisou, 27.08.2014 Mgr.Silvia Bacskaiová riaditeľ školy www.zsskolcnt.edu.sk gozscnt@zoznam.sk Tel.:

Podrobnejšie

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Hrabušice Výchovný program SPOJÍME PRÍJEMNÉ S UŽITOČNÝM Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský D

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Hrabušice Výchovný program SPOJÍME PRÍJEMNÉ S UŽITOČNÝM Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský D Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Hrabušice Výchovný program SPOJÍME PRÍJEMNÉ S UŽITOČNÝM Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum prerokovania

Podrobnejšie

OBSAH: 1. Záznamy o platnosti a revíziách VVP ŠKD 2. Identifikačné údaje 3. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy 4. Formy výchovy a vzdeláva

OBSAH: 1. Záznamy o platnosti a revíziách VVP ŠKD 2. Identifikačné údaje 3. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy 4. Formy výchovy a vzdeláva OBSAH:. Záznamy o platnosti a revíziách VVP ŠKD. Identifikačné údaje. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy 4. Formy výchovy a vzdelávania. Tematické oblasti výchovy 6. Výchovný plán 7. Výchovný

Podrobnejšie

Školský klub detí pri ZŠ Turčianske Kľačany Turčianske Kľačany 210 P l á n p r á c e ŠKD Školský rok: 2018/2019 Vypracovala: Mgr. Lucia Purdová vedúca

Školský klub detí pri ZŠ Turčianske Kľačany Turčianske Kľačany 210 P l á n p r á c e ŠKD Školský rok: 2018/2019 Vypracovala: Mgr. Lucia Purdová vedúca Školský klub detí pri ZŠ Turčianske Kľačany Turčianske Kľačany 210 P l á n p r á c e ŠKD Školský rok: 2018/2019 Vypracovala: vedúca vychovávateľka ŠKD Hlavné úlohy ŠKD pre školský rok 2018/2019 1. V práci

Podrobnejšie

Príklad výchovného programu - Školský klub detí

Príklad výchovného programu - Školský klub detí Školský klub detí pri základnej škole M. R. Štefánika, 906-1 Košariská Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne, čo sa naučil Burrhus Frederic Skinner Výchovný program Sme otvorení k spolupráci

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680 Výchovný program Včielka, náš vzor ŠKOLSKÝ KLUB DETI Vypracovala: Janka Chmurčiaková Riaditeľka

Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680 Výchovný program Včielka, náš vzor ŠKOLSKÝ KLUB DETI Vypracovala: Janka Chmurčiaková Riaditeľka Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680 Výchovný program Včielka, náš vzor ŠKOLSKÝ KLUB DETI Vypracovala: Janka Chmurčiaková Riaditeľka školy: Ing. Adriána Petreková 1 Včielka, náš vzor Názov

Podrobnejšie

ŠKOLSKÝ VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VÝCHOVNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM V BIELI Najlepšie sa učí v materinskom jazyku. / Jan Amos Komenský / Názov školy : Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Adresa : Biel 076 41 Hlavná

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Dejiny tanca - 1. ro\350n\355k - II. stupe\362.docx)

(Microsoft Word - Dejiny tanca - 1. ro\350n\355k - II. stupe\362.docx) Základná umelecká škola Štefánikova 20, 071 01 Michalovce Školský vzdelávací program pre druhý stupeň základného štúdia Predmet : Názov predmetu Ročník Prvý Časový rozsah výučby 0.5 Učebný plán č. 40 Stupeň

Podrobnejšie

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ DÚHA pri ZŠ s MŠ MALACHOV, Banícka 52 VÝCHOVNÝ PROGRAM Názov programu: Dieťa a farebný svet Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jaz

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ DÚHA pri ZŠ s MŠ MALACHOV, Banícka 52 VÝCHOVNÝ PROGRAM Názov programu: Dieťa a farebný svet Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jaz ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ DÚHA pri ZŠ s MŠ MALACHOV, Banícka 52 VÝCHOVNÝ PROGRAM Názov programu: Dieťa a farebný svet Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského zariadenia Dátum prerokovania v pedagogickej

Podrobnejšie

Školský klub detí, Školská 29, Veľký Šariš PLÁN PRÁCE ŠKD ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 Veľký Šariš, 1.september 2018 Vypracovala vychovávateľka ŠKD: M

Školský klub detí, Školská 29, Veľký Šariš PLÁN PRÁCE ŠKD ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 Veľký Šariš, 1.september 2018 Vypracovala vychovávateľka ŠKD: M Školský klub detí, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš PLÁN PRÁCE ŠKD ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 Veľký Šariš, 1.september 2018 Vypracovala vychovávateľka ŠKD: Mgr. Lucia Peregrinová Pečiatka a podpis riaditeľa školy

Podrobnejšie

PRÍPRAVA NA VEDENIE VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍCH ČINNOSTÍ V MŠ HRY A HROVÉ ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ ZARIADENIE: MŠ Dr. Jasenského EP A. Kmeťa 17 NÁZOV TRI

PRÍPRAVA NA VEDENIE VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍCH ČINNOSTÍ V MŠ HRY A HROVÉ ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ ZARIADENIE: MŠ Dr. Jasenského EP A. Kmeťa 17 NÁZOV TRI PRÍPRAVA NA VEDENIE VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍCH ČINNOSTÍ V MŠ HRY A HROVÉ ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ ZARIADENIE: MŠ Dr. Jasenského EP A. Kmeťa 17 NÁZOV TRIEDY: NÁZOV TRIEDY: Slniečka MENO ŠTUDENTA: Dana Chrobáková

Podrobnejšie

Základná škola Mojzesovo Černík, Mojzesovo č. 505 Výchovný program školského klubu detí Či je leto a či zima, v školskom klube je nám príma. Re

Základná škola Mojzesovo Černík, Mojzesovo č. 505 Výchovný program školského klubu detí Či je leto a či zima, v školskom klube je nám príma. Re Základná škola Mojzesovo Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505 Výchovný program školského klubu detí Či je leto a či zima, v školskom klube je nám príma. Relax, šport a zábava, denne sa tu rozdáva. Obsah 1 IDENTIFIKAČNÉ

Podrobnejšie

V Š E O B E C N É U S T A N O V E N I E

V Š E O B E C N É   U S T A N O V E N I E Š K O L S K Ý K L U B D E T Í ako súčasť ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 PLÁN PRÁCE ŠKD školský rok 2017/ 2018 Vypracovala: Mgr. Janka Poláčková Hlavné úlohy a ciele v školskom roku 2017 /

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Kolárovice, Kolárovice 62

Základná škola s materskou školou Kolárovice, Kolárovice 62 Základná škola s materskou školou Kolárovice, 013 54 Kolárovice 62 Plán práce školy v oblasti prevencie OBEZITA Mesiac Úloha Zodpovedný Počas celé- 1. Zabezpečiť v šk.jedálni racionálne stravovanie v zmysle

Podrobnejšie

Obsah 1. Identifikačné údaje 2. Ciele a poslanie výchovy 3. Formy výchovy a vzdelávania 4. Tematické oblasti výchovy : - oblasti výchovy - výchovné št

Obsah 1. Identifikačné údaje 2. Ciele a poslanie výchovy 3. Formy výchovy a vzdelávania 4. Tematické oblasti výchovy : - oblasti výchovy - výchovné št Obsah 1. Identifikačné údaje 2. Ciele a poslanie výchovy 3. Formy výchovy a vzdelávania 4. Tematické oblasti výchovy : - oblasti výchovy - výchovné štandardy - výchovné osnovy 5. Výchovný plán 6. Výchovný

Podrobnejšie

PREDCHÁDZAME PORUCHÁM UČENIA

PREDCHÁDZAME PORUCHÁM UČENIA Mgr. Zuzana Hronová NOVEMBER 2018 - Poruchy čítanej a písanej reči. - Ich predikcie je možné rozoznať už v predškolskom veku. - Majú neurobiologický pôvod, avšak včasnou intervenciou je možné stav zmierniť.

Podrobnejšie

MO_ANJ_B1

MO_ANJ_B1 SPOJENÁ ŠKOLA TVRDOŠÍN Maturitné okruhy anglický jazyk úroveň B1 školský rok 2018/2019 1. Rodina a spoločnosť a) životopis (osobné údaje: meno, bydlisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, významné

Podrobnejšie

TVVP INV -4 rocnik

TVVP INV -4 rocnik Tematický výchovno-vzdelávací plán Informatická výchova 4. ročník Spracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ 30. augusta 202 Šk.

Podrobnejšie

1

1 Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Koškovce 134 Výchovný program školského klubu detí Názov programu: HRAVO A ZMYSLUPLNE Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského

Podrobnejšie

vychovny program pre SKD.doc

vychovny program pre SKD.doc ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE SNP HUMENNÉ č.t. : 057/776084, e-mail: skola@zssnphe.edu.sk Inovovaný Výchovný program ŠKD Humenné.08.07 Mgr. Iveta Kávová poverená riadením školy ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Podrobnejšie

VP ŠKD.docx

VP ŠKD.docx Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku M.R. Štefánika 432, 013 03 VARÍN Školský klub detí pri Základnej škole, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín VÝCHOVNÝ PROGRAM Forma výchovy a vzdelávania Denná

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Názov predmetu: Stupeň vzdelania : Ročník: Časová dotácia: Človek a svet p

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Názov predmetu: Stupeň vzdelania : Ročník: Časová dotácia: Človek a svet p Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Názov predmetu: Stupeň vzdelania : Ročník: Časová dotácia: Človek a svet práce TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ISCED 2 nižšie sekundárne

Podrobnejšie

Súpis podujatí kultúrno vzdelávacej činnosti KBNM za rok Technika vzniku kníh, OM Kutuzovova, ZŠ Česká Hodina informatickej výchovy,

Súpis podujatí kultúrno vzdelávacej činnosti KBNM za rok Technika vzniku kníh, OM Kutuzovova, ZŠ Česká Hodina informatickej výchovy, Súpis podujatí kultúrno vzdelávacej činnosti KBNM za rok 2012 10.1. Technika vzniku kníh, OM Kutuzovova, ZŠ Česká 20.1. Hodina informatickej výchovy, P12, ŠKD Sibírska 20.1. Hodina informatickej výchovy,

Podrobnejšie

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Podrobnejšie

Metodický list k pracovnému listu Atóm I.

Metodický list k pracovnému listu Atóm I. Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 ZŠ s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom Metodický list k pracovnému listu Zaujímavosti prírody Austrálie. RNDr. Mária

Podrobnejšie

Inovované učebné osnovy ETICKÁ VÝCHOVA ISCED2 Učebná osnova predmetu ETICKÁ VÝCHOVA v 5. ročníku základnej školy Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vz

Inovované učebné osnovy ETICKÁ VÝCHOVA ISCED2 Učebná osnova predmetu ETICKÁ VÝCHOVA v 5. ročníku základnej školy Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vz Učebná osnova predmetu ETICKÁ VÝCHOVA v 5. ročníku základnej školy Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania : Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací

Podrobnejšie

Modrá škola voda pre budúcnos Mgr. Lucia Škamlová, PhD. Bratislavská vodárenská spoločnos, a. s.

Modrá škola voda pre budúcnos Mgr. Lucia Škamlová, PhD. Bratislavská vodárenská spoločnos, a. s. Modrá škola voda pre budúcnos Mgr. Lucia Škamlová, PhD. Bratislavská vodárenská spoločnos, a. s. DNEŠNÝ STAV Kvalitná pitná voda = samozrejmos, dostupná vždy a takmer všade Nesprávne umiestnenie pitnej

Podrobnejšie

Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Etická výchova Človek a hodnoty šiesty 1 hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charak

Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Etická výchova Človek a hodnoty šiesty 1 hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charak Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Etická výchova Človek a hodnoty šiesty 1 hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Charakteristika predmetu sa zhoduje

Podrobnejšie

Názov projektu: „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ ITMS: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je

Názov projektu: „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ ITMS: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je Názov projektu: Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách ITMS: 26110130111 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Záverečná prezentácia aktivít

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Vychovávateľ Kód kvalifikácie U2359005-00464 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport SK ISCO-08 2359005 / Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti

Podrobnejšie

UO 104 VLA

UO 104 VLA UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Vlastiveda Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Vlastiveda - VLA ŠVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Časový rozsah

Podrobnejšie

Microsoft Word - Špeciálny pedagóg.docx

Microsoft Word - Špeciálny pedagóg.docx Špeciálny pedagóg Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh. J. A. Komenský Školský špeciálny pedagóg je odborný zamestnanec,

Podrobnejšie

Microsoft Word - MS_Ekologicka stopa_Na jar sa potesime, na jesen zasadime a znova sa na jar potesime.doc

Microsoft Word - MS_Ekologicka stopa_Na jar sa potesime, na jesen zasadime a znova sa na jar potesime.doc Aktivita: NA JAR SA POTEŠÍME, NA JESEŇ ZASADÍME A ZNOVA SA NA JAR POTEŠÍME Autor: Mgr. Svetlana Radakovičová, MŠ Šulekova 35, Bratislava Cesta na kurikulum: TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TEMATICKÝ CELOK Príroda

Podrobnejšie

Veda na scéne Slovensko Science on Stage 2013 Exkurzie Exkurzia je mimoškolská organizačná forma, ktorá umožňuje žiakom poznávať predmety, javy a proc

Veda na scéne Slovensko Science on Stage 2013 Exkurzie Exkurzia je mimoškolská organizačná forma, ktorá umožňuje žiakom poznávať predmety, javy a proc Exkurzie Exkurzia je mimoškolská organizačná forma, ktorá umožňuje žiakom poznávať predmety, javy a procesy v podmienkach reálnej praxe, v príslušnom prostredí a v typických podmienkach. Bezprostredné

Podrobnejšie

PLÁN VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 MILUJEM SLOVENSKO SEPTEMBER 2018 Mesiac Činnosť Náplň Oddychová činno

PLÁN VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 MILUJEM SLOVENSKO SEPTEMBER 2018 Mesiac Činnosť Náplň Oddychová činno PLÁN VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 MILUJEM SLOVENSKO SEPTEMBER 2018 Oddychová Môj domov IX. Spoločensko-vedná *Môj domov, kde bývam, zaujímavost o astej. *Organizácia

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program: 2010/2011

Školský vzdelávací program: 2010/2011 INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Európske štúdiá NEMECKÝ JAZYK päťročné štúdium ÚVOD* Vzdelávací štandard z francúzskeho jazyka, úroveň B1, svojou štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje s pôvodným

Podrobnejšie

Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ na školský rok 2018/2019 Platnosť od: Prerokovaný v Pedagog

Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ na školský rok 2018/2019 Platnosť od: Prerokovaný v Pedagog Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ na školský rok 2018/2019 Platnosť od: 01.09.2018 Prerokovaný v Pedagogickej rade: 20.08.2018 Vypracovala: Adriana Sakalová

Podrobnejšie

aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ Inštalačné DVD, časová licencia: školský rok 2019/2020 Obsahuje listovanie titulmi Prvouka pre 1. ročník ZŠ,

aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ Inštalačné DVD, časová licencia: školský rok 2019/2020 Obsahuje listovanie titulmi Prvouka pre 1. ročník ZŠ, aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ Inštalačné DVD, časová licencia: školský rok 2019/2020 Obsahuje listovanie titulmi Prvouka pre 1. ročník ZŠ, pracovná učebnica Metodické komentáre k Prvouke pre

Podrobnejšie

Rámcový program enviromentálnej výchov

Rámcový program enviromentálnej výchov Rámcový program enviromentálnej výchovy Školský rok 2014-2015 (vychádza sa z úloh plánu školy a z tematických plánov jednotlivých pedagógov) Mesiac Úloha Formy a metódy práce Cieľ Poznámky September Začleniť

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Meduška a jej kamaráti

Podrobnejšie

Microsoft Word - bd7c-847f-df2b-6465

Microsoft Word - bd7c-847f-df2b-6465 Náboženská výchova 1. ročník Charakteristika vyučovacieho predmetu Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje.

Podrobnejšie

Učebné osnovy

Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Iné Učebné osnovy Konverzácia

Podrobnejšie

Microsoft Word - Struktura IVP+ schval dol.doc

Microsoft Word - Struktura IVP+ schval dol.doc Štruktúra individuálneho vzdelávacieho programu pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných v triedach špeciálnych základných škôl podľa individuálnych vzdelávacích programov Ministerstvo školstva

Podrobnejšie

Microsoft Word - výchovný_program_skd_2015_2016

Microsoft Word - výchovný_program_skd_2015_2016 Základná škola Veľký Šariš Školská 29,082 21 Veľký Šariš Výchovný program ŠKD VÝCHOVNÝ PLÁN V ŠKD VÝCHOVNÉ ŠTANDARDY V ŠKD VÝCHOVNÉ OSNOVY V ŠKD Motivačný názov Od hry k poznaniu IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Vyučovací

Podrobnejšie

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov E

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov E Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú

Podrobnejšie

I

I Školský klub detí pri Špeciálnej základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Rimavská Seč PLÁN PRÁCE ŠKD 2010/2011 Obsah: a) analýza výchovnej činnosti ŠKD za rok 2009/2010 b) ciele výchovno-vzdelávacej

Podrobnejšie

zvesti-apríl2015

zvesti-apríl2015 Bojnické zvesti ročník 41 Apríl Apríl 2015 2015 PRÍHOVOR PRIMÁTORA Vážení spoluobčania, v dnešnej uponáhľanej dobe si už ani neuvedomujeme, ako čas ubieha neúprosne rýchlo. Nestačíme vnímať ako sa nám

Podrobnejšie

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava 25. 8. 2014 PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ PLATNOSŤ OD: 1.9. 2014 OBSAH 1. Všeobecné ustanovenia

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Animátor v cestovnom ruchu Kód kvalifikácie C5169002-01430 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 5169002 / Animátor voľného času SK NACE

Podrobnejšie

DIDKATICKÉ POSTUPY UČITEĽA

DIDKATICKÉ POSTUPY UČITEĽA DIDAKTICKÉ MYSLENIE A POSTUPY UČITEĽA OBOZNÁMENIE SA SO VŠEOBECNÝMI CIEĽMI VÝUČBY A PREDMETU UJASNENIE TÉMY V RÁMCI TEMATICKÉHO CELKU DIDAKTICKÁ ANALÝZA UČIVA KONKRETIZÁCIA CIEĽOV VO VZŤAHU MOŽNOSTIAM

Podrobnejšie

Učebné osnovy

Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Iné Charakteristika

Podrobnejšie

ČASOVO- TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA Hudobná výchova pre 8. ročník ZŠ stupeň vzdelania: nižšie stredné vzdelanie ISCED 2 názov predmetu: HUDOBNÁ VÝCHOVA čas

ČASOVO- TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA Hudobná výchova pre 8. ročník ZŠ stupeň vzdelania: nižšie stredné vzdelanie ISCED 2 názov predmetu: HUDOBNÁ VÝCHOVA čas ČASOVO- TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA Hudobná výchova pre 8. ročník ZŠ stupeň vzdelania: nižšie stredné vzdelanie ISCED 2 názov predmetu: HUDOBNÁ VÝCHOVA časový rozsah výučby: 1hodín týždenne, spolu 33 hodín

Podrobnejšie

aitec offline k Prvouke pre druhákov Inštalačné DVD, časová licencia: školský rok 2019/2020 Obsahuje listovanie titulmi Prvouka pre druhákov, pracovná

aitec offline k Prvouke pre druhákov Inštalačné DVD, časová licencia: školský rok 2019/2020 Obsahuje listovanie titulmi Prvouka pre druhákov, pracovná aitec offline k Prvouke pre druhákov Inštalačné DVD, časová licencia: školský rok 2019/2020 Obsahuje listovanie titulmi Prvouka pre druhákov, pracovná učebnica Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov

Podrobnejšie

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: 1.7.2019 prihlasovanie sa na jednotlivé aktivity CSPR, predstavenie aktivít priestor

Podrobnejšie

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN Predmet: Nemecký jazyk Ročník: Komunikačná úroveň: A1 Školský rok: Trieda: Vyučujúci: Počet hodín týždenne: Počet h

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN Predmet: Nemecký jazyk Ročník: Komunikačná úroveň: A1 Školský rok: Trieda: Vyučujúci: Počet hodín týždenne: Počet h TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN Predmet: Nemecký jazyk Ročník: Komunikačná úroveň: A1 Školský rok: Trieda: Vyučujúci: Počet hodín týždenne: Počet hodín spolu: Učebnica: Planet plus A1.1 Mes. /hod. September

Podrobnejšie

Plán práce CVČ v šk. roku 2014/2015 Centrum riadi vedúci CVČ, ktorý zodpovedá za jeho koncepciu a činnosť. Činnosť a práca CVČ vychádza s plánu práce

Plán práce CVČ v šk. roku 2014/2015 Centrum riadi vedúci CVČ, ktorý zodpovedá za jeho koncepciu a činnosť. Činnosť a práca CVČ vychádza s plánu práce Plán práce CVČ v šk. roku 2014/2015 Centrum riadi vedúci CVČ, ktorý zodpovedá za jeho koncepciu a činnosť. Činnosť a práca CVČ vychádza s plánu práce školy na príslušný školský rok, podľa ktorého vedúci

Podrobnejšie

Pozn

Pozn Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 1. Časová dotácia - dotácia odporúčaná v ŠVP (Štátnom vzdelávacom programe) 5 hodín - dotácia podľa

Podrobnejšie

Š k o l s k ý k l u b d e t í p r i Z á k l a d n e j š k o l e s m a t e r s k o u š k o l o u U d a v s k é V ý c h o v n ý p r o g r a m

Š k o l s k ý k l u b d e t í p r i Z á k l a d n e j š k o l e s m a t e r s k o u š k o l o u U d a v s k é V ý c h o v n ý p r o g r a m Š k o l s k ý k l u b d e t í p r i Z á k l a d n e j š k o l e s m a t e r s k o u š k o l o u 0 6 7 3 1 U d a v s k é V ý c h o v n ý p r o g r a m š k o l s k é h o k l u b u d e t í T r o j l í s t

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Akcie 2015 MsKS + mesto Topo\276\350any)

(Microsoft Word - Akcie 2015 MsKS + mesto Topo\276\350any) Orientačný a informatívny zoznam kultúrno-spoločenských podujatí v meste Topoľčany v roku 2015 (profesionálne programy, divadlá, koncerty a aktuálne informácie o jednotlivých programoch budú zverejňované

Podrobnejšie

TVVP TEV 3

TVVP TEV 3 Tematický výchovno vzdelávací plán Telesná výchova 3. ročník Spracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok, schválený MZ dňa 30.8.2012 Školský

Podrobnejšie

ANGLIČTINA HROU Názov predmetu Časový rozsah výučby Názov ŠVP Názov ŠkVP Ročník Vyučovací jazyk Angličtina hrou 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacíc

ANGLIČTINA HROU Názov predmetu Časový rozsah výučby Názov ŠVP Názov ŠkVP Ročník Vyučovací jazyk Angličtina hrou 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacíc ANGLIČTINA HROU Názov predmetu Časový rozsah výučby Názov ŠVP Názov ŠkVP Ročník Vyučovací jazyk Angličtina hrou 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín ročne ISCED 1 primárne vzdelávanie Syseľ druhý

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA Zvolen č

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA Zvolen č MESTO ZVOLEN ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Názov / Obchodné meno žiadateľa Adresa / Sídlo Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, titul) Názov projektu Cieľ projektu 1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI KMG ZVOLEN o.z. Námestie SNP

Podrobnejšie

Čítame s deťmi, rodičmi od malička

Čítame s deťmi, rodičmi od malička Čítame s deťmi, rodičmi od malička Iveta Hurná Knižnica pre mládež mesta Košice špeciálna knižnica na Slovensku orientovaná na prácu s deťmi a mládežou bola založená v roku 1955 má spolu 22 pobočiek 18

Podrobnejšie

Školský klub detí pri Špeciálnej základnej škole v Klenovci, Partizánska 909, Klenovec Moderná škola otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a r

Školský klub detí pri Špeciálnej základnej škole v Klenovci, Partizánska 909, Klenovec Moderná škola otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a r Školský klub detí pri Špeciálnej základnej škole v Klenovci, Partizánska 909, 980 55 Klenovec Moderná škola otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov Výchovný program pre žiakov s mentálnym postihnutím

Podrobnejšie

Výchovné poradenstvo v školskom roku 2018//2019 Plán práce výchovného poradcu pre školský rok 2018/2019 bude zameraný na aktivity humanizácie vzťahu u

Výchovné poradenstvo v školskom roku 2018//2019 Plán práce výchovného poradcu pre školský rok 2018/2019 bude zameraný na aktivity humanizácie vzťahu u Výchovné poradenstvo v školskom roku 2018//2019 Plán práce výchovného poradcu pre školský rok 2018/2019 bude zameraný na aktivity humanizácie vzťahu učiteľ žiak, zvýšenie právneho vedomia žiakov a kariérneho

Podrobnejšie

Základná škola Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD Druh a číslo predpisu: Základný vnútorný predpis č. 005/2014 Oblasť plat

Základná škola Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD Druh a číslo predpisu: Základný vnútorný predpis č. 005/2014 Oblasť plat Základná škola Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD Druh a číslo predpisu: Základný vnútorný predpis č. 005/2014 Oblasť platnosti: Predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov,

Podrobnejšie

4:00-4:30 min/km FIT NA JESEŇ Tréningový plán pre rýchle bežkyne 4:30-5:00 min/km Vitaj, poď s nami trénovať podľa plánu! Cieľom jesenného tréningu je

4:00-4:30 min/km FIT NA JESEŇ Tréningový plán pre rýchle bežkyne 4:30-5:00 min/km Vitaj, poď s nami trénovať podľa plánu! Cieľom jesenného tréningu je 4:00-4:30 min/km FIT NA JESEŇ Tréningový plán pre rýchle bežkyne Vitaj, poď s nami trénovať podľa plánu! Cieľom jesenného tréningu je udržať do teraz získanú kondíciu. Tento tréningový plán sa sústredí

Podrobnejšie

Mechanik a opravár motocyklov Charakteristika Mechanik a opravár motocyklov kontroluje technický stav, vykonáva údržbu a opravy mechanický

Mechanik a opravár motocyklov Charakteristika Mechanik a opravár motocyklov kontroluje technický stav, vykonáva údržbu a opravy mechanický Mechanik a opravár motocyklov Charakteristika Mechanik a opravár motocyklov kontroluje technický stav, vykonáva údržbu a opravy mechanických častí motocyklov. Vykonáva servisné prehliadky podľa predpisov

Podrobnejšie

STOPA Školský časopis Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Stropkove Riaditeľstvo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici (I. ZŠ) oznamuje, že zápis do

STOPA Školský časopis Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Stropkove Riaditeľstvo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici (I. ZŠ) oznamuje, že zápis do STOPA Školský časopis Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Stropkove Riaditeľstvo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici (I. ZŠ) oznamuje, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v

Podrobnejšie

Zdravotná pomoc a zvýšenie zdravotného povedomia

Zdravotná pomoc a zvýšenie zdravotného povedomia Budovanie zdravých rómskych komunít II. kapitola Podpora zdravia Ing. Jana Maciaková Zdravotná pomoc a zvýšenie zdravotného povedomia Cieľ: Umožniť účastníkom vzdelávania pochopiť zdravotnú situáciu európskych

Podrobnejšie

Microsoft Word - Rozv_kom_schop_na_skol_s_VJM

Microsoft Word - Rozv_kom_schop_na_skol_s_VJM Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Podrobnejšie

1

1 SEPTEMBER ÚVOD VZDELÁVACÍ Úvodná hodina. Organizačné pokyny. Opakovanie Čítanie s porozumením Nezvyčajný deň Gramatika Prítomné časy Stavové slovesá, príprava na 4. Deti pracovné skúsenosti 5. Gramatika

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Petrovice

Základná škola s materskou školou Petrovice Základná škola s materskou školou Hlboké nad Váhom SYSTÉM HODNOTENIA ŽIAKOV Školský rok 2017/2018 Prerokovaný na rade školy a MZ dňa 28.08.2017 Systém hodnotenia žiakov je vnútorný dokument školy, ktorý

Podrobnejšie