NÁVOD NA POUŽITIE a BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY. UHLOVÁ BRÚSKA 115 mm. No: Model: EL-AG01

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "NÁVOD NA POUŽITIE a BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY. UHLOVÁ BRÚSKA 115 mm. No: Model: EL-AG01"

Prepis

1 No: Model: EL-AG01 NÁVOD NA POUŽITIE a BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY UHLOVÁ BRÚSKA 115 mm Pred použitím produktu si prečítajte tento materiál. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu zraneniu. USCHOVAJTE SI TENTO MANUÁL.

2 OPIS NÁSTROJA Uhlová brúska je ručný elektrický stroj určený na rezanie, hrubé brúsenie a čistenie drôtenými kefami kovových a kamenných povrchoch bez použitia vody. So špeciálnym brúsnym príslušenstvom je možné uhlovú brúsku použiť aj na brúsenie. Používanie uhlovej brúsky na iné činnosti, ako je určené, je zakázané. Pred použitím tohto náradia si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné pravidlá a pokyny. Uschovajte si tohto návod pre prípadné ďalšie použitie. 1. HLAVNÉ ČASTI 1.Tlačidlo blokovania hriadeľa 2.Indikácia smeru 3.Vreteno 4.Ochranný kryt 5.Strediaca príruba 6.Disk 7.Poistná matica 8.Maticový kľuč 9. Bočná rukoväť (poloha uchopenia) 10. Tlačidlo otáčania hlavnej rukoväte (nie je k dispozícii pre všetky modely) 11. Hlavná rukoväť

3 Model Pri použití elektrického náradia vonku používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Použitie kábla vhodného na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak je nevyhnutné vyhnúť sa použitiu elektrického náradia na vlhkom mieste, použite prúdový chránič (RCD). Použitie kábla vhodného na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom Menovitý výkon (W) Voľnobežná rýchlosť (r/min) Priemer disku (mm) Závit vretena Úroveň ochrany 3. OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ 1) Buďte opatrní, sledujte, čo robíte, a pri práci s elektrickým náradím buďte opatrní. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Okamžik nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnym zraneniam. 2) Používajte ochranné prostriedky. Vždy noste ochranné okuliare. Ochranné vybavenie, ako je proti prachová maska, protišmyková bezpečnostná obuv, bezpečnostná čiapka a chrániče sluchu. Znižujú riziko úrazu 3) Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením k sieti sa uistite, že je vypínač vypnutý. 4) Pred zapnutím náradia vyberte kľúč na upnutie disku. Akékoľvek nastavovacie alebo upínacie pomôcky pripevnené k rotujúcej časti elektrického náradia môžu mať za následok zranenie. 5) Vyhýbajte sa neprirodzeným pozíciám tela. Pracujte v stabilnej polohe tela a neustále udržiavajte rovnováhu. To vám umožní lepšie a bezpečnejšie ovládať nástroj, ak dôjde k neočakávanej situácii. 6) Pracujte s vhodným oblečením. Nenoste voľné oblečenie alebo šperky. Chráňte vlasy, odev a rukavice pred pohyblivými časťami. Uvoľnené oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach. 7) Ak je možné použiť externý aspiračný systém, uistite sa, že je zapnutý a správne funguje. Použitie aspiračného systému znižuje riziká spôsobené prachom uvoľňovaným počas prevádzky. 8) Použite konzoly alebo iný praktický spôsob na podoprenie a zaistenie dielu. Držanie rukou alebo k tele spôsobuje nestabilitu súčasti a môže viesť k strate kontroly. 9) Nepoužívajte na rebrík alebo nestabilnú podperu. Stabilná základňa umožňuje lepšiu kontrolu nad elektrickým náradím v neočakávaných situáciách. 10) Rukoväte udržiavajte suché a čisté. Kĺzavé ruky nemôžu bezpečne pracovať s elektrickým náradím. 11.) Ruky alebo iné časti tela držte ďalej od reznej časti nástroja. 12) Vždy noste ochranné okuliare s bočnými štítmi. Okuliare pre každodenné použitie môžu mať šošovky odolné proti nárazu, ale nejde o ochranné okuliare. Dodržiavanie tohto pravidla zníži riziko poranenia očí. 13) Chráňte svoje pľúca. Ak je operácia prašná, noste Úroveň izolácie Váha (Kg) 4,5 Uvedené hodnoty platia pre menovité napätie [U] 220 V. Pre nižšie alebo vyššie napätie sa tieto hodnoty môžu líšiť. 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POZOR: Pred použitím produktu si prečítajte tento materiál. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie. Pojem elektrické náradie sa vo všetkých varovaniach uvedených nižšie vzťahuje na vaše elektrické náradie napájané z elektrickej siete. Tieto pokyny si uschovajte. 1. BEZPEČNOSŤ PRACOVNEJ ZÓNY 1) Udržujte svoje pracovisko čisté a dobre osvetlené. Preplnené alebo tmavé miesta môžu spôsobiť nehodu. 2) Nepoužívajte elektrické náradie v potenciálne výbušnom prostredí, napríklad v prostredí s horľavými kvapalinami, plynmi alebo prachom. Elektrické náradie generuje iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary. 3) Pri práci s elektrickým náradím zabráňte deťom a bočným pozorovateľom v prístupe. Odvádzanie pozornosti môže viesť k strate kontroly. 2. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ 1) Zástrčky elektrického náradia musia zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Pri práci s nulovými spotrebičmi nepoužívajte adaptéry. 2) Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, konvektory a chladničky. Ak je vaše telo uzemnené, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom. 3) Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Voda vnikajúca do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. 4) Nezneužívajte kábel. Nikdy nepoužívajte elektrický kábel na prenášanie, ťahanie alebo odpojovanie elektrického náradia. Chráňte kábel pred teplom, olejom, ostrými hranami alebo pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom 2

4 vhodnú masku na tvár. 14) Chráňte svoj sluch. Noste chrániče sluchu pri dlhodobom používaní. Dodržiavanie tohto pravidla zníži riziko. 6. DOPLŇUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ 1.) Toto elektrické náradie je určené na brúsenie a rezanie bez vody. Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania, ktoré sú súčasťou tohto elektrického náradia. Nedodržanie všetkých pokynov uvedených nižšie môže mať za následok riziko poranenia. 2.) Náradie by sa malo používať iba na určený účel. Akékoľvek iné použitie, ako je uvedené v tejto príručke, sa bude považovať za zneužitie. Za akékoľvek škody alebo úrazy, ktoré vzniknú v dôsledku takýchto prípadov zneužitia, je zodpovedný používateľ, nie výrobca. 3.) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nedodáva výrobca náradia. Aj keď je možné príslušenstvo pripevniť k vášmu elektrickému náradiu, nezaručuje to jeho bezpečnú prevádzku. 4.) Používajte príslušenstvo, ktorého technické parametre zodpovedajú technickým parametrom náradia. 5.) Príslušenstvo s nesprávnymi rozmery, ktoré nesedí presne na hriadeli uhlovej brúsky, sa otáča nerovnomerne, silne vibruje a môže viesť k strate kontroly. 6.) Nepoužívajte poškodené nástroje alebo príslušenstvo. Pred každým použitím skontrolujte praskliny alebo zlomené hrany brusných kotúčov, praskliny, trhliny alebo nadmerné opotrebenie, ako napríklad kotúče. Ak používate drôtenú kefu, pravidelne kontrolujte, či nie sú uvoľnené alebo zlomené drôty. Ak pracovný nástroj spadne, skontrolujte poškodenie a v prípade potreby vymeňte príslušenstvo. Po dôkladnej kontrole a výmene príslušenstva postavte a držte boky od roviny rotujúceho príslušenstva. Nechajte elektrické náradie bežať jednu minútu pri maximálnych voľnobežných otáčkach. Poškodené príslušenstvo sa počas tohto testovacieho obdobia zvyčajne zlomí. 7.) Pri používaní prístroja používajte ochranné prostriedky vrátane okuliarov alebo štítu, chrániče sluchu a ochranný odev vrátane ochranných rukavíc. Ak sú na to predpoklady, noste proti práškovú masku. 8.) Použite prídavnú rukoväť dodávanú s náradím. Strata kontroly môže spôsobiť zranenie. 9.) Poskytnite obrobok. Časť pripevnená pomocou vhodných prípravkov alebo svoriek je zaistená zdravšie a bezpečnejšie, ako keby ste ju držali rukou. 10.) Ak vykonávate činnosti, pri ktorých je riziko, že pracovný nástroj spadne do skrytých vodičov pod napätím alebo ovplyvní elektrický kábel, elektrické náradie držte iba za izolované časti a rukoväte. Keď sa pracovný nástroj dostane do kontaktu s vodičmi pod napätím, prenáša sa na kovové časti náradia a môže to viesť k úrazu elektrickým prúdom. 11.) Pomocou vhodného nariadia vyhľadajte akékoľvek potrubie skryté pod povrchom alebo kontaktujte príslušnú miestnu dodávateľskú 4. SPÔSOB POUŽITIA A STAROSTLIVOSŤ O NÁSTROJ 1) Na elektrické náradie netlačte násilím. Na jeho použitie používajte správne elektrické náradie. Správne elektrické náradie urobí prácu lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosti, na ktorú je určené. Elektrické náradie používajte v súlade s účelom určeným výrobcom. 2) Náradie nepoužívajte, ak je poškodený vypínač. Akékoľvek elektrické náradie, ktoré nemožno ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí byť opravené. 3) Pred nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo uskladňovaním náradia odpojte zástrčku od zdroja napájania. Eliminujete tak riziko náhodného spustenia elektrického náradia. 4) Elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby ľudia, ktorí nie sú oboznámení so spôsobom práce alebo s týmto návodom, s ním mohli pracovať. Elektrické náradie je v rukách neškolených používateľov nebezpečné. 5) Elektrické náradie starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú normálne, nezasekávajú sa, či nie sú zlomené alebo poškodené časti, ktoré narúšajú alebo menia funkcie príklepovej vŕtačky. Pred použitím príklepovej vŕtačky sa uistite, či sú poškodené diely opravené. 6) Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami poskytujú menší odpor a je s nimi ľahšie pracovať. 7) Elektrické náradie, jeho príslušenstvo, špičky náradia atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a tak, ako je určené pre konkrétny typ elektrického náradia, s prihliadnutím na podmienky a druh práce, ktorá sa má vykonať. Používanie náradia na iné účely, ako uvádza výrobca, zvyšuje riziko pracovných úrazov. 8) Tieto pokyny si uschovajte. Často na nej odkazujte a používajte ich na poučenie ostatných, ktorí môžu tento nástroj používať. Ak si tento nástroj požičiate od niekoho iného, dajte mu tiež tieto pokyny. 5. OBSLUHA 1) Opravy vášho elektrického náradia by mal vykonávať iba kvalifikovaný odborný servis. 2) Postupujte podľa pokynov v časti podpory v tejto príručke. Použitie neoprávnených častí alebo nedodržanie pokynov na údržbu môže spôsobiť riziko nárazu alebo zranenia. 3

5 spoločnosť. Kontakt s vodičmi pod napätím môže spôsobiť požiar a úraz elektrickým prúdom. Poškodenie plynovodu môže priviesť k výbuchu. Poškodenie vodovodného potrubia môže spôsobiť veľké škody na majetku alebo zásah elektrickým prúdom. 12.) Udržujte napájací kábel v bezpečnej vzdialenosti od rotujúcich pracovných dielov a príslušenstva. Ak stratíte kontrolu nad nástrojom, môže dôjsť k prerezaniu alebo uviaznutiu kábla pracovným nástrojom, čo môže spôsobiť zranenie. 13.) Nikdy nenechávajte prístroj skôr, ako sa obrobok alebo príslušenstvo úplne zastaví. Rotujúci nástroj sa môže dotknúť predmetu a spôsobiť stratu kontroly nad prístrojom. 14.) Počas prevádzky ruky držte ďalej od obrobku. 15.) Pokiaľ je náradie v chode, nikdy nepoužívajte ruky na odstraňovanie prachu, triesok alebo nečistôt z obrobkov alebo príslušenstva. 16.) Nedovoľte, aby s týmto náradím pracoval niekto mladší ako 18 rokov. 17.) Zaistite, aby bolo osvetlenie počas prevádzky dostatočné. 18.) Ak vás pri práci vyrušujú, dokončite proces a skôr, ako odvrátite pozornosť, vypnite ho. 19.) Pravidelne čistite ventilačné otvory náradia. 20.) Nepoužívajte nástroj v blízkosti horľavých materiálov. Lietajúce iskry môžu také materiály zapáliť. UPOZORNENIE: Buďte opatrní pri manipulácii s povrchmi a materiálmi, ktoré obsahujú chemikálie, o ktorých je známe, že pri manipulácii spôsobujú rakovinu, vrodené chyby alebo iné reprodukčné poškodenia. Niektoré príklady týchto chemikálií sú: Olovo: z farieb na báze olova. Arzén a chróm z chemicky zreagovaného dreva. Aby ste znížili riziko vystavenia, pracujte v dobre vetranom priestore a používajte schválené bezpečnostné vybavenie. 7. DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: 1.) Spätný ráz je náhla reakcia blokovania alebo zaseknutia rotujúcich obrobkov alebo príslušenstva, ako je disk, kefa alebo iné podobné príslušenstvo. Zablokovanie alebo zaseknutie vedie k tomu, že sa rotujúce príslušenstvo náhle zastaví, čo vedie k nekontrolovanej sile nástroja nasmerovanej v opačnom smere, ako je rotácia príslušenstva v uzamykacom bode. Ak napr. brusný kotúč sa zasekne alebo zafixuje v obrobku, hrana kotúča, ktorá sa dotýka časti, sa môže ohnúť a kotúč sa môže zlomiť alebo vrátiť späť. V takom prípade sa disk zrýchľuje smerom k operátorovi alebo v opačnom smere, v závislosti od smeru otáčania disku a miesta zaseknutia. Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia alebo nesprávnej obsluhy elektrického náradia, čomu je možné zabrániť vykonaním vhodných preventívnych opatrení. Uchopte elektrické náradie a položte telo a ruky tak, aby odolali spätnému rázu. Počas prevádzky vždy používajte prídavnú rukoväť. Ak sa pílový kotúč zasekne alebo keď prestanete pracovať, vypnite uhlovú brúsku a nechajte ju pôsobiť až po úplnom zastavení kotúča. Nikdy sa nepokúšajte odstrániť rotujúci disk z rezacieho kanála, inak by mohlo dôjsť k spätnému rázu. Zistite a odstráňte príčinu uviaznutia. 2. Nikdy nedávajte ruky do blízkosti rotujúceho príslušenstva. Ak dôjde k spätnému rázu, môže vás nástroj zraniť. 3. Neumiestňujte telo na miesto, kde by mohlo dôjsť k odrazu elektrického náradia, ak dôjde k spätnému nárazu. Spätný ráz bude poháňať nástroj v opačnom smere, ako je pohyb kolesa v mieste blokovania. 4. Zvlášť opatrne pracujte v oblasti rohov, ostrých hrán atď. Dbajte na to, aby ste pracovné nástroje do obrobku nestláčali alebo nezasekávali. Pri obrábaní rohov alebo ostrých hrán alebo pri náhlom odpudzovaní rotujúceho pracovného nástroja existuje zvýšené riziko zaseknutia. To spôsobí stratu kontroly nad strojom alebo spätný ráz. 5. Nepripájajte motorovú pílu, rezací kotúč alebo zúbkované disky. Takéto pracovné príslušenstvo často spôsobuje spätný ráz alebo stratu kontroly nad uhlovou brúskou. 8. DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: 1.) Používajte iba určené typy brúsnych kotúčov určených pre zvolenú uhlovú brúsku. Disky, pre ktoré nie je elektrické náradie určené, sú nebezpečné. 2.) Ochranný kryt pomáha operátorovi chrániť sa pred zlomenými úlomkami disku a pred náhodným kontaktom s ním. Ochranný kryt musí byť pevne pripevnený k uhlovej brúske a umiestnený tak, aby bola zaistená maximálna bezpečnosť, napr. brúsny kotúč nesmie smerovať nekrytý smerom k operátorovi. 3. ) Disky by sa mali používať iba na účely, na ktoré sú určené. Napríklad: Nebrúste bočným povrchom rezného kotúča. Sú určené iba na rezanie, pričom odoberajú materiál iba jeho hranou. Pôsobenie sily na iné časti rezného kotúča ako na reznú hranu môže spôsobiť jeho zlomenie. 4.) Vždy používajte poistné matice, ktoré sú v perfektnom stave a zodpovedajú veľkosti a tvaru použitého brúsneho kotúča. Poistné matice pre rezacie kotúče sa môžu líšiť od poistných matíc pre brúsne kotúče. Na niektorých modeloch je možné zaisťovacie matice použiť aj na brúsenie diskov tak, že ich priskrutkujete na zadnej strane s vyčnievajúcou časťou smerom k disku. 4

6 časťou smerom k disku. 10. ZAPNUTIE A VYPNUTIE Ak chcete zapnúť uhlovú brúsku, posuňte bezpečnostný spínač, aby ste odomkli spúšťací spínač doprava, a posuňte spínač vpred smerom k hlave uhlovej brúsky. Ak chcete uzamknúť spínač, stlačte ho, až kým nebudete počuť kliknutie. Ak chcete uhlovú brúsku vypnúť, uvoľnite štartovací spínač resp. ak je zamknutá, stlačte zadný koniec a uvoľnite palec. Nepoužívajte opotrebované brúsne kotúče z väčšej uhlovej brúsky. Disky pre väčšie stroje nie sú určené na to, aby sa otáčali pri vysokých rýchlostiach, pri ktorých sa otáčajú menšie a môžu sa zlomiť. Pri práci s brúsnym papierom nepoužívajte príliš veľké kotúče s brúsnym papierom. Pri odporúčanej veľkosti postupujte podľa pokynov výrobcu. Pri práci s drôtenými kefami na čistenie kovových povrchov nezabudnite, že aj pri bežnej prevádzke drôty z drôtenej kefy spadnú. Drôtenú kefu nepreťažujte príliš silným stlačením. Drôty, ktoré sa odrážajú od drôtenej kefy, môžu ľahko preniknúť cez odev a pokožku. Vopred sa uistite, či sa drôtená kefa nedotýka ochranného krytu náradia. Pamätajte, že drôtené kefy v tvare kotúča a misky môžu zväčšiť svoj priemer v dôsledku lisovacej sily a odstredivých síl. VÝSTRAHA: Nikdy nepoužívajte poškodené alebo nevyvážené disky. 11. MONTÁŽ BOČNEJ RÚČKY UPOZORNENIE: Buďte opatrní pri manipulácii s povrchmi a materiálmi, ktoré obsahujú chemikálie, o ktorých je známe, že pri manipulácii spôsobujú rakovinu, vrodené chyby alebo iné reprodukčné poškodenia. Niektoré príklady týchto chemikálií sú: Olovo: z farieb na báze olova. Arzén a chróm z chemicky zreagovaného dreva. Aby ste znížili riziko vystavenia, pracujte v dobre vetranom priestore a používajte schválené bezpečnostné vybavenie. Vložte bočnú rukoväť do zásuvky a pevne ju utiahnite. Počas prevádzky nezabudnite použiť bočnú rukoväť. 12. MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU Poistka disku musí byť namontovaná tak, aby zatvorená strana krytu vždy smerovala k obsluhe. 9. NAPÁJANIE Zástrčky elektrického náradia musia zodpovedať zásuvke. Nepoužívajte zástrčky adaptéra s uzemneným zdrojom napájania. Dávajte pozor na sieťové napätie! Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku elektrického náradia. Spotrebiče označené 230V je možné napájať aj napätím 220V. Pri napájaní uhlovej brúsky z generátorov, ktoré nemajú dostatočný výkon, resp. nemajú primeranú reguláciu napätia so zvyšujúcim sa štartovacím prúdom, pri zapnutí je možné pozorovať dočasné zníženie výkonu alebo atypické správanie uhlovej brúsky. Uistite sa, že generátor, ktorý používate, je vhodný, najmä pokiaľ ide o napätie a frekvenciu. Namontujte ochranný kryt s vyčnievajúcou časťou lišty disku, ktorá sa rovná drážke v ložiskovej skrini. Potom kryt otočte o 180 stupňov. Uistite sa, že ste pevne utiahli skrutku. 13. VLOŽENIE DISKU Namontujte vnútornú prírubu do vretena. Pripojte disk k vnútornej prírube a naskrutkujte poistnú maticu na vreteno. Ak chcete pevne utiahnuť poistnú maticu, stlačte západku tak, aby sa vreteno nemohlo otáčať, a potom pomocou kľúča dodaného v súprave utiahnite v smere hodinových ručičiek. Pri vyberaní disku postupujte opačným spôsobom. Pri práci vonku zapnite stroj iba v inštaláciách vybavených elektrickým ističom na ochranu ochrany proti poruchovému prúdu a zvodový prúd, pri ktorom dôjde k nehode, nesmie prekročiť 30 ma podľa Vyhlášky 3 o usporiadaní elektrických inštalácií a elektrických vedení. 5

7 3) Náradie vždy držte pevne jednou rukou na tele a druhou na bočnej rukoväti. Najskôr zapnite uhlovú brúsku a až potom disk položte na pracovnú plochu. UPOZORNENIE: Pri práci s nástrojom sa vytvárajú iskry. Venujte pozornosť a odstráňte všetky horľavé materiály v blízkosti pracovnej oblasti. 4. ÚDRŽBA NÁRADIA VAROVANIE: Pred prácou na stroji odpojte zástrčku od zásuvky. 1. Zabráňte nárazu do náradia a chráňte ho pred tekutinami. 2. Pravidelne kontrolujte stav skrutiek. Ak sa skrutky uvoľnia, ihneď ich utiahnite, inak by mohlo dôjsť k vážnej nehode. 3. Pravidelne kontrolujte napájací kábel prístroja. Ak je kábel poškodený, nechajte prístroj opraviť v najbližšom autorizovanom servise. Nevymeňte sami napájací kábel prístroja. 4. Udržujte náradie čisté. Pravidelne čistite vetracie otvory náradia. 5. Uhlíkové kefky pravidelne kontrolujte a vymieňajte v autorizovanom servisnom stredisku ELMARK, aby bola zaistená bezpečná prevádzka a dlhá životnosť nástroja. 6. Všetky služby MUSÍ vykonávať iba autorizované servisné stredisko ELMARK. VŽDY používajte iba príslušenstvo odporúčané pre toto náradie. Spätný smer prevodovky pracovného krytu Odskrutkujte štyri skrutky spájajúce prevodovku a kryt. Otočte prevodovku doľava o 90 alebo doprava o 90. Znovu namontujte štyri skrutky. POZNÁMKA: Ak je vzdialenosť medzi prevodovkou a krytom viac ako 2 mm, dajte to opraviť v najbližšom autorizovanom servise. 3. APLIKÁCIA VÝSTRAHA: Aby ste znížili riziko poranenia, úrazu elektrickým prúdom a poškodenia prístroja, pred vykonaním akýchkoľvek prác sa uistite, že v pracovnom priestore nie sú skryté elektrické káble pod napätím, plyn alebo voda. 1. Z dôvodu ochrany životného prostredia musí byť elektrické náradie, príslušenstvo a obal riadne recyklovaný, aby sa mohli znovu použiť užité suroviny. Elektrické náradie nevyhadzujte do domového odpadu! BRÚSENIE A ŠMIRGĽOVANIE 1) Pri brúsení dodržujte 15 uhol medzi kotúčom a obrobkom a najlepšie výsledky brúsenia dosiahnete pri čiastočnom kontakte. 2. Podľa smernice Európskej únie 2012/19 / ES o elektrických a elektronických zariadeniach po dobe životnosti a schválenia a ako vnútroštátny zákon sa elektrické náradie, ktoré sa už nemôže používať, musí byť zozbierané oddelene a podrobené príslušnému spracovaniu, aby sa mohli využiť užité v nich suroviny. 5. SERVIS V prípade reklamácie v záručnej dobe spotrebiča alebo po jeho uplynutí kontaktujte kvalifikovaného servisného špecialistu ELMARK. Sťažnosti je potrebné predložiť so servisnou kartou a faktúrou / účtenkou za nákup zariadenia 2) Aby ste zabránili prehriatiu alebo zmene farby obrobku a zabránili deformácii, pohybujte strojom tam a späť pri miernom tlaku. 3) Nikdy nepoužívajte rezací kotúč na brúsenie dielu, ale používajte kotúč na to určený. 6

8 7

9 No Podrobný zoznam častí Poistná matica Brúsny kotúč Vnútorná príruba Ochranný kryt Vreteno Kľúč Kryt proti prachu Stredový kryt O- krúžok Ložisko Konzola krytu ložiska Zmena Krúžok Ložisko Bočná rukoväť Kryt Samosvorný čap Samosvorná čapová pružina Zaisťovací krúžok Matica Ozubené koleso Ložisko Kryt ložiska Cievka Krúžok Ložisko Ložiskové puzdro Sprievodca vetraním Stator Puzdro Kryt štetca Štetce Pružina cievky Držiak štetca Ľavá strana puzdra Kondenzátor Hladký spúšťací mechanizmus Kľúč Pravá strana puzdra Káblová svorka Káblový bezpečnostný prvok Zástrčka Kľúč 8

10 ZÁRUČNÝ LIST MODEL:... SÉRIOVÉ ČÍSLO:... LEHOTA:... Údaje o zákazníka: Meno /Obchodní názov:. Adresa:. Telefón:... Údaje o predajca: Meno /Obchodní názov:. Adresa:. Telefón:... Dátum / pečiatka: ELMARK CENTRÁLNY SERVIS: DOBRITCH, BUL. "DOBRUDZHA" 2, (058) SERVISNÍ PROTOKOL: Protokol o prijatí č. Dátum prijatia Popis poruchy 9 Dátum predania Podpis

11 ZÁRUČNÉ PODMIENKY NA ELEKTRICKÉ A AKUMULÁTOROVÉ NÁSTROJE, BATÉRIE A NABÍJAČKY Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky ELMARK! Všetky výrobky značky ELMARK majú zákonnú záruku podľa platnej legislatívy a obchodnej politiky spoločnosti. Záruka platí pre koncových používateľov a vzťahuje sa na poruchy produktu, ktoré sa vyskytnú pri bežnej prevádzke počas záručnej doby. Podmienky používania sú uvedené na produkte, jeho obale, sprievodnej dokumentácii a katalógoch ELMARK. Obchodná záruka poskytnutá spoločnosťou ELMARK je nasledovná: - Štandardná záruka 24 mesiacov na všetky elektrické náradia ELMARK pre všetky fyzické a právnické osoby - Možnosť 12 mesiacov na predĺženie záručnej doby pre všetky elektrické náradia pre všetky fyzické a právnické osoby po podaní žiadosti o registráciu predĺženej záruky na stránke - Štandardná záruka 24 mesiacov na všetky akumulátorové náradia ELMARK pre všetky fyzické a právnické osoby - 12-mesačná možnosť predĺženia záručnej doby na všetky akumulátorové náradia pre všetky fyzické a právnické osoby po podaní žiadosti o registráciu predĺženej záruky na stránke PREDĹŽEN Á ZÁRUKA: Zaregistrujte si nákup produktu značky ELMARK do 14 dní po zakúpení a získajte PREDĹŽENOU ZÁRUKU až na 3 roky na všetky elektrické a akumulátorové náradia, batérie a nabíjačky. Zistite, ako a na ktoré produkty môžete získať predĺženú záruku, alebo zaregistrujte svoj nákup tu: elmarkholding.eu Podrobné záručné podmienky si môžete prečítať tu: -Terms -andconditions.h tml Obchodná záruka je platná po predložení záručného listu správne vyplneného pri kúpe prístroja spolu s fiškálnym pokladničným dokladom alebo faktúrou. Záručný list musí obsahovať model, sériové číslo, meno, podpis a pečiatku obchodníka, ktorý prístroj predal, ako aj podpis zákazníka, že je oboznámený so záručnými podmienkami a dátumom nákupu. Prázdne alebo sfalšované záručné listy sú neplatné. Stroje sa môžu používať iba na určený účel a v súlade s návodom na použitie. Pre zaistenie bezpečnej prevádzky je potrebné, aby zákazník bol dobre oboznámený s návodom na obsluhu stroja, s pravidlami bezpečnosti pri práci so strojom a s jeho konkrétnym účelom. Stroj vyžaduje pravidelné čistenie, náležitú údržbu a skladovanie. Záruka sa nevzťahuje na: - opotrebenie farebného povlaku stroja; - diely a spotrebný materiál podliehajúci opotrebovaniu spôsobenému používaním, ako sú: mastivo a olej, kefy, vodiace lišty, oporné valčeky, doštičky, gumové manžety, hnacie remene, brzdy, ohybný hriadeľ s lankom, ložiská, olejové tesnenia atď.; - ďalšie príslušenstvo a spotrebný materiál, ako sú: rukoväte, skľučovadlá (rukoväte a držiaky rezný nástroj) atď.; - ručný štartovací mechanizmus; - nastavenie prevádzkového režimu; - taviteľné poistky a žiarovky; - mechanické poškodenie krytu a všetkých vonkajších prvkov produktu vrátane dekoratívnych; - chrániče očí, chrániče rezných nástrojov, gumené platne, spony, pravítka atď.; - napájací kábel a zástrčka; - úplné poškodenie prístrojov spôsobené prírodnými katastrofami, ako sú požiare, povodne, zemetrasenia atď.; 10

12 Spoločnosť ELMARK nezodpovedá za škody spôsobené tretími stranami, ako sú napríklad spoločnosti dodávajúce elektrinu, externé škody, ako sú zásahy elektrickým prúdom, neštandardné napájacie napätie, a má právo odmietnuť záručný servis v nasledujúcich prípadoch: - škody spôsobené prepravou, nesprávnym skladovaním a inštaláciou stroja; - vykonaný pokus o neoprávnený servisný zásah v neoprávnenej servisnej základni; - škody spôsobené nesprávnym používaním (nedodržanie pokynov pre prevádzky stroja zákazníkom alebo tretími stranami; - škody spôsobené používaním stroja v inom prostredí, ako je odporúčané výrobcom (vlhkosť, teplota, vetranie, napätie, prach atď.); - škody spôsobené vniknutím cudzích telies do stroja; - škody spôsobené neopatrným zaobchádzaním so strojom; - poškodenie v dôsledku nesprávne umiestneného alebo neostreného rezného nástroja; - poškodenie rotora alebo statora vyjadrené adhéziou medzi nimi v dôsledku roztavenia izolácií spôsobenom dlhodobým preťažením; - poškodenie rotora alebo statora spôsobené preťažením alebo zhoršenou ventiláciou, ktoré vedie k zmene farby kolektora alebo vinutí; - neexistujú žiadne ochranné disky, podporné dosky alebo iné komponenty, ktoré sú súčasťou konštrukcie náradia a sú navrhnuté tak, aby zaručovali jeho bezpečnú a správnu funkciu; - zákazník predĺžil alebo vymenil napájací kábel nástroja; - škoda je spôsobená preťažením - opotrebenie alebo zablokovanie ložísk v dôsledku preťaženia, dlhodobej prevádzky alebo prachu; - rozbitá objímka ložiska zo zablokovaného ložiska alebo zlomeného puzdra; - zlomené drážky pre pero alebo závitové spojenie; - poškodenie elektrického kľúča alebo elektronického ovládania spôsobené prachom alebo zlomením; - poškodené odstredivé koleso a brzda (zmenená farba) v dôsledku práce so zablokovanou brzdou; - nedostatok komponentov, ktoré sú súčasťou konštrukcie náradia a sú navrhnuté tak, aby zaručovali jeho bezpečnú a správnu funkciu; Lehota na opravu strojov prijatých do servisu je do jedného mesiaca. Nárok na záručné práva po uplynutí záručnej doby je vylúčený. Oprava alebo výmena spotrebiča nevedie k predĺženiu záručnej doby a touto službou pre spotrebič alebo pre nainštalované náhradné diely sa nezačína nová záručná doba. Spoločnosť ELMARK nezodpovedá za stroje, ktoré nehľadajú ich majitelia jeden mesiac po uplynutí zákonnej lehoty na opravy! Obchodná záruka poskytnutá spoločnosťou ELMARK je nasledovná: - Štandardná záruka 24 mesiacov na všetky batérie a nabíjačky akumulátorového náradia so značkou ELMARK pre všetky fyzické a právnické osoby - Možnosť 12 mesiacov na predĺženie záručnej doby pre všetky batérie a nabíjačky akumulátorového náradia pre všetky fyzické a právnické osoby po podaní žiadosti o registráciu predĺženej záruky na stránke Záručná doba začína plynúť odo dňa zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na všetky chyby spôsobené správnym používaním batérie a nabíjačky podľa pokynov na použitie. Spoločnosť ELMARK poskytuje záruku uplatniteľnú za nasledujúcich podmienok bezplatným odstránením chýb produktu, pri ktorých sa počas záručnej doby môže preukázať, že sú spôsobené chybami materiálu alebo spracovania. Obchodná záruka je platná po poskytnutí záručného listu k batérii alebo nabíjačke, vyplnenému správne pri kúpe produktu a fiškálnemu dokladu alebo faktúre. Záručný list musí obsahovať model produktu, sériové číslo, meno, podpis a pečiatku predajcu, ktorý predal batériu alebo nabíjačku, podpis zákazníka, že je oboznámený so záručnými podmienkami, a dátum nákupu. Záruka sa nevzťahuje na: - opotrebenie farebného povlaku batérie a nabíjačky; - škody spôsobené prepravou, mechanickým poškodením / krytu a všetkých vonkajších prvkov batérie a nabíjačky vrátane dekoratívnych /, inými vonkajšími vplyvmi a prírodnými katastrofami, ako sú požiare, povodne, zemetrasenia; - chyby z amortizácie, bežného opotrebenia a vybehávania; Záruka na batériu a nabíjačku zaniká v prípade: - porušenie integrity, vymazanie alebo absencia štítku výrobcu na batérii a nabíjačke; - všetky prípady poškodenia spôsobeného nesprávnym používaním (nedodržanie pokynov pre vybitie, náraz, zaplavenie tekutinami, neopatrné zaobchádzanie a v prípadoch, keď sú všetky články v batérii vyčerpané pod kritické minimum; 11

13 - pri nabíjaní pomocou neoriginálnych nabíjačiek, napájací kábel nabíjačky je predĺžený alebo vymenený zákazníkom alebo k iným vonkajším vplyvom, ktoré sú v rozpore s požiadavkami výrobcu; - keď je bol pokus o opravu, inštaláciu, demontáž, modifikáciu používateľom alebo zmeny neoprávnenými osobami alebo spoločnosťami; - pri použití batérie a nabíjačky na iné účely; - škody spôsobené použitím a skladovaním batérie a / alebo nabíjačky v prostredí inom, ako je odporúčané výrobcom (vlhkosť, teplota, vetranie, napätie, prach atď.); - v prípade úrazu elektrickým prúdom, hromom, povodne, požiaru alebo iných vonkajších vplyvov; - pri práci s neštandardnou sieťou napájania a inými nevhodnými alebo neštandardnými zariadeniami; Nárok na záručné práva po uplynutí záručnej doby je vylúčený. Oprava alebo výmena spotrebiča nevedie k predĺženiu záručnej doby a touto službou pre spotrebič alebo pre nainštalované náhradné diely sa nezačína nová záručná doba. Termín na opravu batérií a nabíjačiek prijatých v servise je v zákonnej lehote na opravu jeden mesiac, potom servis nie je zodpovedný v prípade, že nebudú vyhľadané. 12