UZNESENIE č. 24 zo zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa 22. decembra 2020

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "UZNESENIE č. 24 zo zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa 22. decembra 2020"

Prepis

1 MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/A.1: MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu v zložení poslanci MsZ: predseda - Dárius DUBIŇÁK členovia - Branislav BOCAN Ján ZAHURANEC MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.1: program zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachy dňa 22. decembra MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.2: predaj pozemku na ulici Kpt. Nálepku v Krompachoch C KN 2174, druh pozemku: záhrada s výmerou m 2, zapísaný v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Dominikovi Legátovi, bytom ul. Kpt. Nálepku 5, Krompachy. Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 9,234 / m 2 (t.j ,-- ) a bude kupujúcim zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností. 1

2 MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.3: predaj pozemku na Kúpeľnej ulici v Krompachoch parcela C KN 896/4, druh pozemku: ostatná plocha s výmerou 529 m 2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú Krompachy Danielovi Dubiňákovi, bytom Zemanská 8, Krompachy. Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže vo výške 10,00 / m 2 (t.j ,00 ) a bude kupujúcim zaplatená na účet predávajúceho najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami spolu s poplatkami súvisiacimi s prevodom nehnuteľností. MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.4: zníženie nájomného o 40 % za obdobie od , pre subjekt: Paula Salanciová, Lorencova 8, Krompachy a prevádzku: Reštaurácia Melódia, Námestie slobody 2, Krompachy v objekte Domu kultúry v Krompachoch, z dôvodu uzavretia prevádzok na základe prijatých opatrení vlády a sťaženého užívania prevádzok, v súvislosti s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19, na základe žiadosti predloženej nájomcom. MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.5: uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi mestom Krompachy ako predávajúcim a Nemocnicou AGEL Krompachy spol. s.r.o., Banícka štvrť 1, Krompachy, IČO: ako kupujúcim, predmetom ktorej je predaj nehnuteľností stavby so súp. č. 315, stojacej na parcele C-KN 493/7, vrátane zastavaného pozemku parcela C KN 493/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 624 m 2, zapísaných v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy (budova gynekologicko-pôrodníckeho 2

3 oddelenia Nemocnice v Krompachoch) za kúpnu cenu vo výške ,00 a táto bude zaplatená najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Predaj pozemku bol realizovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zmysle uznesenia MsZ č. 20/B.5 zo dňa , nakoľko uvedená nehnuteľnosť je predmetom Zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa uzatvorenej medzi Mestom Krompachy ako prenajímateľom a Nemocnicou Krompachy spol. s r.o. ako nájomcom výlučne na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a vykonávania činnosti bezprostredne spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Nemocnica Krompachy spol. s r.o. realizuje investíciu z prostriedkov Európskej únie do rozvoja nemocnice, konkrétne budovy gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Nakoľko žiadateľom o NFP bola Nemocnica Krompachy spol. s r. o., technické zhodnotenie budovy bude vlastníctvom Nemocnice Krompachy, spôsob predaja budovy formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa je relevantný. MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.6: Rozpočtové opatrenie č. 20: úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 300,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky Opatrovateľská služba - plat (Program 12., Podprogram Opatrovateľská služba ), na položku Opatrovateľská služba odvody (Program 12., Podprogram Opatrovateľská služba). V čiastke 150,00 EUR. presunom finančných prostriedkov z položky Terénna sociálna práca - plat (Program 12., Podprogram Terénna sociálna práca ), na položku Terénna sociálna práca odvody (Program 12, Podprogram Terénna sociálna práca ). V čiastke 600,00 EUR. presunom finančných prostriedkov z položky Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb (nocľaháreň) - plat (Program 12., Podprogram Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb ), na položku Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb dohody (Program 12, Podprogram Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb ). V čiastke 400,00 EUR. presunom finančných prostriedkov z položky Kamerový systém -plat (Program 5., Podprogram 5.1. Verejný poriadok, bezpečnosť, Prvok Kamerový systém ), na položku Kamerový systém - náhrada príjmu (Program 5., Podprogram 5.1. Verejný poriadok, bezpečnosť, Prvok Kamerový systém ). V čiastke 1 430,00 EUR. presunom finančných prostriedkov z položky Občianska hliadka plat (Program 5., Podprogram 5.1. Verejný poriadok, bezpečnosť, Prvok Občianska hliadka ), na položku Občianska hliadka - náhrada príjmu (Program 5., Podprogram 5.1. Verejný poriadok, bezpečnosť, Prvok Občianska hliadka). 3

4 MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.7: Rozpočtové opatrenie č. 21: úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 350,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky Mestská knižnica príspevok na rekreáciu (Program 10., Podprogram Kultúrna infraštruktúra, Prvok Mestská Knižnica), na položku Mestská knižnica dohody (Program 10., Podprogram Kultúrna infraštruktúra, Prvok Mestská Knižnica). MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.8: Rozpočtové opatrenie č. 22: úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 1 220,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky Športoviská dohody (Program 9., Podprogram 9.4. Multifunkčné ihrisko Pod Okruhliskom), na položku Krytá plaváreň dohody, odvody (Program 9., Podprogram 9.2. Krytá plaváreň). MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.9: Rozpočtové opatrenie č. 23: úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 4 600,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky Mestská polícia výdavky na motorové vozidlo, pracovné oblečenie a odevy, ädržba budovy a zariadení, koterce pre tul. psov (Program 5., Podprogram 5.1.Činnosť mestskej polície ), na položku Kamerový systém ostatné (Program 5., Podprogram Kamerový systém ). 4

5 MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.10: Rozpočtové opatrenie č. 24: úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 525,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky Údržba budovy a techniky, opravy (Program 5., Podprogram 5.3. Ochrana pred požiarmi), na položku Ochrana pred požiarmi všeobecný materiál, pohonné hmoty (Program 5., Podprogram 5.3. Ochrana pred požiarmi). MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.11: Rozpočtové opatrenie č. 25: úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke ,21 EUR navýšením finančných prostriedkov v príjmoch v položke Granty a transfery a vo výdavkoch v položke Všeobecná pracovná oblasť 54 plat, odvody, ostatné, náhrada príjmu (Program 14., Podprogram 14.2 Ekonomická oblasť, Prvok Všeobecná pracovná oblasť). MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.12: Rozpočtové opatrenie č. 26: úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke 3 314,66 EUR 5

6 navýšením finančných prostriedkov v príjmoch v položke Granty a transfery, matričná činnosť a vo výdavkoch v položke Matrika plat, odvody, ostatné (Program 4., Podprogram 4.3 Matrika). MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.13: Rozpočtové opatrenie č. 27: úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke ,00 EUR navýšením finančných prostriedkov v príjmoch v položke Granty a transfery, Ostatné projekty vo výške 7 730,00 EUR a vo výdavkoch presun bežných výdavkov z položky Poplatok za uloženie odpadu na ký zber odpadu skládku (Program 6., Podprogram 6.1. Zber a zneškodnenie odpadu, Prvok Zneškodňovanie odpadu) na položku Cyklický zber odpadu (Program 6., Podprogram 6.1. Zber a zneškodnenie odpadu, Prvok Cyklický zber odpadu ). MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.14: Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 19/

7 MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.15: ročnú zmluvu so spoločnosťou Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy. MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.16: doplnok č. 1 k VZN MsZ Krompachy č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy. MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.17: plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na 1. polrok

8 MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.18: úpravu rozpočtu Základná škola s materskou školou, Maurerova 14: 1. Základné vzdelávanie z hodnoty ,16 na hodnotu ,38 Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený Normatívne (111 - dotácia od štátu) , , , ,00 Nenormat. f. pr.: (111 - dotácia od štátu) 0, dopravné 2 325, ,00 0, ,00 111asistent učiteľa 7 300, ,00 0, , žiaci zo soc. znevýh. prostredia 1 500, ,00 0, , odchodné 0,00 0,00 0,00 0, príspevok na školu v prírode 0, ,00 0, , havárijné f. prostr. - okná 0, ,00 0, , príspevok na učebnice 0, ,00 0, , lyžiarsky kurz 0, ,00 0, ,00 3AC pedag. asistenti (MPC) 0,00 0, , , J presun z predchádz. roka normatívne 0, ,38 0, , J presun z predchádz. roka dopravné 0, ,78 0, ,78 41 Dotácia z mesta 0,00 0, , ,00 72 vlastné príjmy 5 400, , , ,00 spolu , , , ,38 Ukazovatele hlavných kategórií: 610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania , Odvody do poistných fondov , Tovary a služby , Bežné transfery 3 730,72 Spolu ,38 Dotácia z ÚPSVaR rozpočet po úpravách úpravu upravený HN - školské pomôcky 200,00 0,00-0,80 199,20 2. Materská škola z hodnoty ,65 na hodnotu ,99 Schválený Schválený Návrh Spolu Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený 41 dotácia z mesta , ,

9 111 predškoláci - dotácia od štátu ,00 0, AC1, 1AC ,66 0, , J presun z predchádz. roka predškoláci ,99 0, ,99 72 vlastné príjmy ,00 530, spolu , , ,99 Ukazovatele hlavných kategórií: 610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania , Odvody do poistných fondov , Tovary a služby , Bežné transfery 890 Spolu ,99 3. Školský klub detí z hodnoty ,00 na hodnotu ,00 Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený 41 dotácia z mesta , ,00 0, ,00 72 vlastné príjmy 5 120, ,00-800, ,00 spolu , ,00 0, ,00 Ukazovatele hlavných kategórií: 610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania , Odvody do poistných fondov , Tovary a služby 2 700, Bežné transfery 201,00 Spolu ,00 4. Školské stravovanie z hodnoty ,81 na hodnotu ,36 Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený 41 dotácia z mesta - ŠJ , , , ,55 72 f dotácia - potraviny (rodič) , ,00 0, , dotácia - potraviny (štát) , , , ,00 1AC1, 1AC2 0, ,41 0, ,41 41dotácia z mesta - kapitálové výdavky , ,40 0, ,40 72 vlastné príjmy , ,00 0, ,00 spolu , , , ,36 Ukazovatele hlavných kategórií: 610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania , Odvody do poistných fondov , Tovary a služby ,59 9

10 640 Bežné transfery 500, Kapitálové výdavky ,40 Spolu ,36 Z dôvodu nenaplnenia plánovaného počtu vydaných jedál počas krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 je výška dotácie určená na bežné výdavky v roku 2020 podľa Čl. 6 odsek 5. Dodatku č. 7 VZN 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.19: úpravu rozpočtu Základná škola Zemanská 2: 1. Základné vzdelávanie z hodnoty na hodnotu ,34 Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený Normatívne (111 - dotácia od štátu) , ,00-529, ,00 Nenormat. f. pr.(111 - dotácia od štátu): 0, dopravné 2 421, ,00 0, ,00 111asistent učiteľa 8 100, ,00 0, , odchodné 0, ,00 0, , vzdelávacie poukazy 1 300, ,00 0, , žiaci zo soc. znevýh. prostredia 2 000, ,00 0, , príspevok na školu v prírode 0,00 0,00 0,00 0, lyžiarsky kurz 0, ,00 0, , príspevok na učebnice 0, ,00 0, ,00 41 dotácia z mesta 0,00 0, , ,34 72 vlastné príjmy , ,00 0, ,00 spolu , ,00 682, ,34 Ukazovatele hlavných kategórií: v 610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania , Odvody do poistných fondov , Tovary a služby , Bežné transfery 4 953,00 Spolu ,34 10

11 Dotácia z ÚPSVaR rozpočet po úpravách úpravu upravený HN - školské pomôcky 200,00 0,00-17,40 182,60 2. Školské stravovanie z hodnoty na hodnotu ,70 Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený 41 dotácia z mesta - ŠJ , ,00-667, ,70 72 f dotácia - potraviny (rodič) 900,00 900,00 0,00 900, dotácia potraviny (štát) , , , ,00 72 vlastné príjmy , ,00 0, ,00 spolu , ,00-667, ,70 Ukazovatele hlavných kategórií: 610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania , Odvody do poistných fondov , Tovary a služby , Bežné transfery 200,00 Spolu ,70 Z dôvodu nenaplnenia plánovaného počtu vydaných jedál počas krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 je výška dotácie určená na bežné výdavky v roku 2020 podľa Čl. 6 odsek 5. Dodatku č. 7 VZN 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. 3. Školský klub detí z hodnoty na hodnotu Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený 41 dotácia z mesta , ,00 0, ,00 72 vlastné príjmy 5 120, , , ,00 spolu , , , ,00 Ukazovatele hlavných kategórií: v 610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania , Odvody do poistných fondov 7 364, Tovary a služby 6 252,00 Spolu ,00 11

12 MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.20: úpravu rozpočtu Základná škola s materskou školou, SNP 47 : 1. Základné vzdelávanie Zdroj financovania z hodnoty ,44 na hodnotu ,44 po rozpočet úpravách úpravu upravený Normatívne (111 - dotácia od štátu) ,00 0, ,00 Nenormatívne f. pr.: 0, príspevok na učebnice ,00 0, , žiaci zo soc. znevýh. prostredia ,00 0, , príspevok na školu v prírode 0 0,00 0,00 0, J presun z predch. roka - normatívne ,44 0, ,44 72 vlastné príjmy ,00-190,00 310,00 spolu ,44-190, ,44 Ukazovatele hlavných kategórií: 610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania , Odvody do poistných fondov , Tovary a služby , Bežné transfery 4 923,00 Spolu ,44 Dotácia z ÚPSVaR Návrh Schválený Schválený na Spolu rozpočet po úpravách úpravu upravený HN - školské pomôcky 4 400,00-266, ,40 Zdroj financovania 2. Školský klub detí bez úprav po rozpočet úpravách úpravu upravený 41 dotácia z mesta , ,00 0, ,00 72 vlastné príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 spolu , ,00 0, ,00 Ukazovatele hlavných kategórií: v 12

13 610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania , Odvody do poistných fondov 4 350, Tovary a služby 1 382,00 Spolu 17432,00 3. Materská škola z hodnoty ,00 na hodnotu ,66 Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený 41 dotácia z mesta , , , , predškoláci - dotácia od štátu 2 600, ,00 0, ,00 dotácia 3AC1, 3AC2 - projekt PRIM , , , ,08 spolu , , , ,66 Ukazovatele hlavných kategórií: v 610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania , Odvody do poistných fondov 7 037, Tovary a služby 6 708, Bežné transfery 302,73 Spolu ,66 4. Výdajná školská jedáleň bez úprav Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený 41 dotácia z mesta 3 361, ,91 0, ,91 72 vlastné príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 spolu 3 361, ,91 0, ,91 Ukazovatele hlavných kategórií: v 610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 1 127, Odvody do poistných fondov 393, Tovary a služby 0,00 Spolu 1 520,91 Z dôvodu nenaplnenia plánovaného počtu vydaných jedál počas krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 je výška dotácie určená na bežné výdavky v roku 2020 podľa Čl. 6 odsek 5. Dodatku č. 7 VZN 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. 13

14 MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.21 úpravu rozpočtu Materská škola Hlavná 3: 1. Predškolská výchova z hodnoty ,38 na hodnotu ,87 Zdroj financovania po rozpočet úpravách úpravu upravený 41 dotácia z mesta , , , predškoláci ,00 0, ,00 1AC1, 1AC ,04 0, ,04 72 vlastné príjmy , , ,12 spolu , , ,87 Ukazovatele hlavných kategórií: v 610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania , Odvody do poistných fondov , Tovary a služby , Bežné transfery 2 194,50 Spolu ,87 Dotácia z ÚPSVaR rozpočet po úpravách úpravu upravený HN - školské pomôcky 40,00 0,00-40,00 0,00 2. Školské stravovanie z hodnoty ,67 na hodnotu ,00 Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený 41 dotácia z mesta - ŠJ , , ,33 72 f dotácia - potraviny (rodič) ,00-225, , dotácia potraviny (štát) , , ,40 1AC1, 1AC ,67 0, ,67 72 vlastné príjmy , , ,60 spolu , , ,00 Ukazovatele hlavných kategórií: 610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania , Odvody do poistných fondov , Tovary a služby , Bežné transfery 0,00 Spolu ,00 Z dôvodu nenaplnenia plánovaného počtu vydaných jedál počas krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 je výška dotácie určená na bežné výdavky v roku 2020 podľa Čl. 6 odsek 5. 14

15 Dodatku č. 7 VZN 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.22: úpravu rozpočtu Centra voľného času PRIMA, SNP 39 z hodnoty ,77 na hodnotu ,99 Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený 41 dotácia z mesta , , , ,00 72b dotácia z obcí 3 000, , , , vzdelávacie poukazy , ,00 0, , J presun z predchádz. roka - vzd. pouk. 0, ,77 0, ,77 72 vlastné príjmy 500, ,00 326, ,70 spolu , , ,99 Ukazovatele hlavných kategórií: 610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania , Odvody do poistných fondov , Tovary a služby , Bežné transfery 3 319,64 Spolu ,99 MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.23: úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy, Námestie slobody 8 z hodnoty ,00 na hodnotu ,00 15

16 Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený 41 dotácia z mesta , , , ,00 72 vlastné príjmy , , , ,00 spolu , , , ,00 Ukazovatele hlavných kategórií: v 610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania , Odvody do poistných fondov , Tovary a služby ,00 Spolu ,00 MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.24: Doplnok č. 1 Štatútu Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch účinnosťou od MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/B.25: Harmonogram zasadaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch na rok

17 MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/C.1: MsZ v Krompachoch neschvaľuje: zámer predať pozemok na Zemanskej ulici v Krompachoch parcela C KN 567, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou m 2, ktorá je vlastníctve Mesta Krompachy, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/C.2: MsZ v Krompachoch neschvaľuje: zámer predať časť pozemku na Štúrovej ulici v Krompachoch parcela C KN 1509/2, zastavaná plocha a nádvorie s predpokladanou výmerou 400 m 2, ktorá je vlastníctve Mesta Krompachy, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.1: prípravu riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta Krompachy k v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 17

18 MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.2: dôvodovú správu k návrhu Dodatku č. 1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 19/2020. MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.3: dôvodovú správu k návrhu ročnej zmluvy. MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.4: dôvodovú správu k návrhu doplnku č. 1 VZN 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy. 18

19 MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.5: OPERAČNÝ PLÁN zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Krompachoch na obdobie MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.6: správu o výsledkoch kontroly: hospodárenia v školských jedálňach pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy; plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch; plnenia interpelácií poslancov mestského zastupiteľstva vznesených na zasadaniach Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.7: správu o obsadenosti škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy v školskom roku 2020/

20 MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.8: dôvodovú správu k Doplnku č. 7 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.9: Dôvodovú správu k návrhu Doplnku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy. MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.10: informáciu o vydaní Doplnku č. 4 Smernice primátora č. 1/2019 Organizačný poriadok Mestského úradu v Krompachoch, ktorý je účinný od 1. októbra

21 MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.11: informáciu o vydaní Doplnku č. 5 Smernice primátora č. 1/2019 Organizačný poriadok Mestského úradu v Krompachoch, ktorý je účinný od 1. novembra MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/D.12: Dôvodovú správu k návrhu Doplnku č. 1 Štatútu Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch. MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/E.1: MsZ v Krompachoch uznáša sa: v zmysle 6 a 11 ods. 4 písm. d), e), g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, na vydaní Doplnku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 21

22 MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/E.2: MsZ v Krompachoch uznáša sa: podľa 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na Doplnku č. 7 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/E.3: MsZ v Krompachoch uznáša sa: na Doplnku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy. MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/F.1: MsZ v Krompachoch ruší: uznesenie č. 6/D.4 zo dňa 10. apríla 2019 z dôvodu, že žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti bola stiahnutá: zámer predaja časti pozemkov podľa geometrického plánu č. 41/2018 zo dňa spracovaného Rastislavom Špitzom, geodetom v celkovej výmere 35 m 2 : parcela C KN 3064/4, záhrada s výmerou 30 m 2 odčlenená od parcely E KN 90916/2, trvalý trávnatý porast s výmerou 57 m 2 zapísaná v liste vlastníctva č pre k.ú. Krompachy parcela C KN 3064/3, záhrada s výmerou 5 m 2, prevedená z parcely E KN 90916/1, trvalý trávnatý porast s výmerou 5 m 2 zapísaná v liste vlastníctva č pre k.ú. Krompachy. 22

23 MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 24/F.2: MsZ v Krompachoch ruší: uznesenie č. 10/D.10 zo dňa 20. júna 2019: 1. spôsob predaja majetku uvedeného v Uznesení č. 6/D.4 zo dňa (podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou: 2. formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa minimálne však za cenu 5,00 /m 2. Žiadateľ je vlastníkom rodinného domu od roku 1978 a už v čase budovania stavby na vlastné náklady zabezpečil realizáciu inžinierskych sietí a vybudovanie studne. 23