Plán práce/pracovných činnosti pedagogického klubu (príloha ŽoP)

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Plán práce/pracovných činnosti pedagogického klubu (príloha ŽoP)"

Prepis

1 Plán práce/pracovných činnosti pedagogického klubu (príloha ŽoP) 1. Prioritná os Vzdelávanie 2. Špecifický cieľ Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 3. Prijímateľ 4. Názov projektu Rozvoj kompetencií smerujúcich ku kariérnym cieľom 5. Kód projektu ITMS2014+ NFP312010AJB2 6. Názov pedagogického klubu Pedagogický klub pre finančnú gramotnosť 7. Počet členov pedagogického klubu 8 8. Školský polrok 2021/2022: 1. polrok (2. polrok činnosti PK) 9. Opis/zameranie a zdôvodnenie činností pedagogického klubu: Základné zameranie: - kvalitné vzdelávanie, zefektívnenie metód a foriem a zlepšenie výsledkov a kompetencií žiakov - monitoring potenciálu žiakov a možnosti ďalšieho kompetenčného rozvoja žiaka - tvorivé diskusie - tvorba inovatívnych materiálov - hodnotenie činnosti klubu Zameranie a zdôvodnenie plánovaných aktivít: 1. Klub vznikne za účelom výmeny skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti jednotlivých členov klubu. Zdôvodnenie: Finančná gramotnosť tvorí nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových kompetencií v oblasti celostného smerovania vývoja jedinca. Často krát je učivo pre žiakov z predmetov ekonomika, účtovníctvo, marketing, manažment, matematika, informatika, odborný výcvik, odborná prax veľmi náročné, vyžadujúce aj poznatky encyklopedického charakteru, stáva sa pre nich demotivujúce, absencia konštruktívneho prístupu v jeho výučbe, absencia bádania, kritického myslenia, projektového vyučovania a prepojenie teórie s praxou nerealizovateľné. Uvedené skutočnosti edukačného procesu sa podpisujú na klesajúcej úrovni finančnej u žiakov, čo potvrdzujú aj výsledky medzinárodných meraní PISA. Každý žiak vstupuje do edukačného procesu so vstupnou terminologickou základňou podčiarknutou len vstupnými informáciami, vlastnými predstavami, ktoré žiak získava vlastnou skúsenosťou, aktívnou činnosťou, bádaním. Je potrebné rozvíjať jeho záujem v spolupráci s nasadením práce pedagóga, smerovať jeho rozvoj k vedecky správnym poznatkom, ku ktorým dochádza počas vzdelávacích aktivít. 2. Členovia klubu sa zamerajú na tvorivú činnosť zohľadňujúcu výchovu a vzdelávanie v ekonomických a odborných predmetoch s využitím osvedčených pedagogických skúseností a zavedením inovatívnych progresívnych foriem výučby. Činnosť klubu je zameraná na podporu finančného vzdelávania na škole oboznámenie sa s možnosťami rozvoja finančnej - využívanie aktivizujúcich metód, induktívnych postupov vo vzdelávaní, konštruktivizmu a rozvoj hlavných zložiek finančnej. Zdôvodnenie: realizácia aktivít na rozširovanie a prehlbovanie poznatkovej bázy, ale aj získavanie rozličných praktických a profesijných zručností. 3. Hlavným cieľom klubu bude zlepšenie finančnej žiakov, analýzy výsledkov žiakov, príprava na testovanie žiakov, prípadne príprava žiakov na maturitu v odborných predmetoch, práca s dátami, využitie 1

2 medzipredmetových vzťahov, výmena skúseností (best practice) medzi členmi klubu, ich vzájomné sieťovanie, tvorba banky úloh, testovacích materiálov, a pod. Cieľom je rozvíjať kompetencie žiaka: porozumieť odborným pojmom a adekvátne ich využívať v aj v odbornej komunikácii argumentovať a interdisciplinárne prepájať nadobudnuté vedomosti formulovať predpoklady/hypotézy vývoja, priebehu deja a pod. vyhľadávať a získavať relevantné informácie prezentovať vlastný názor, diskutovať interpretovať dáta syntetizovať poznatky tolerovať iný názor a uvažovať o jeho relevantnosti rozvíjať manuálne zručnosti súvisiace s osobnostným rozvojom Možnosti dosiahnutia vyššie spomenutých kompetencií: projektové vyučovanie implementácia induktívnych metód vo výučbe 4. v oblasti medzipredmetových vzťahov medzi jednotlivými členmi pedagogického klubu. Zdôvodnenie: výmena skúseností bude zameraná na rozvoj vzájomnej spolupráce členov klubu v oblasti rozvíjania finančnej žiakov ako nadpredmetovej kompetencie. 5. Predmetom činnosti klubu bude aj výmena skúseností pri využívaní inovatívnych vyučovacích postupov metód. Zdôvodnenie: členovia klubu si budú vzájomne odovzdávať skúsenosti týkajúce sa implementácie jednotlivých stratégií a metód zameraných na porozumenie a analýzu odborných tém v odborných predmetoch. Pedagogický klub s písomným výstupom: zamerať sa na komunikatívnosť a vzájomnú výmenu skúseností členov klubu 10. Rámcový program a termíny a dĺžka trvania jednotlivých stretnutí 2

3 Školský rok: 2021/2022 Polrok: 1. polrok (2. polrok projektu) hod. Moderné vyučovacie postupy Požiadavky podnikateľskej sféry, príslušného regiónu, trendy vývoja v danom odbore z vyučovacích hodín, príprava aktivít, realizácia aktivít, následná analýza realizovaných aktivít a ich zhodnotenie hod. Moderné vyučovacie postupy Základné podnikové činnosti, hospodárenie, podnikanie z vyučovacích hodín, príprava aktivít, realizácia aktivít, následná analýza realizovaných aktivít a ich zhodnotenie hod. Moderné vyučovacie postupy Problémové situácie, hľadanie optimálnych riešení, styk s praxou, komunikácia s trhom z vyučovacích hodín, príprava aktivít, realizácia aktivít, následná analýza realizovaných aktivít a ich zhodnotenie 3

4 Školský rok: 2021/2022 Polrok: 1. polrok (2. polrok projektu) por. číslo termín dĺžka trvania miesto konania téma rámcový program hod. Vymedzenie okruhov z jednotlivých predmetov na využitie IKT hod. Využitie možnosti výučbových programov v odborných predmetoch Zhromažďovanie, triedenie a uchovávanie informácií tak, aby mohli byť využité pri práci, riešení daného problému alebo osvojovaní si nových poznatkov hod. členov klubu získaných pri využívaní IKT vo výučbe odborných predmetov Návrhy a možnosti realizácie Elektronické bankovníctvo Diskusia, návrhy implementácie vzdelávacích programov v procese výučby Platobný styk hod. Tvorba pojmových máp Práca v programe JA Slovensko Práca s úlohami komplexného charakteru 4

5 por. číslo termín dĺžka trvania miesto konania téma rámcový program hod. Tvorba pojmových máp Práca v programe JA Slovensko hod. Možnosti implementácie využitia IKT podľa ročníkov a predmetov Tvorba interaktívnych cvičení Diskusia, návrhy impementácie vzdelávacích programov v procese výučby hod. Vyhľadávanie informácií v médiách o jednotlivých formách trhov hod. Finančné výpočty, práca s kancelárskym balíkom, súčasné trendy digitálnych technológií, využitie v ekonomike, evidencii hod. Prínos využitia IKT v oblasti finančnej Diskusia, návrhy implementácie vzdelávacích programov v procese výučby hod. Priebežná diagnostika a zhodnotenie práce pedagogického klubu za šk.rok 2020/2021 Analýza diagnostických testov, návrhy na zlepšenie 5

6 11. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Peter Pavlík 12. Dátum Podpis 14. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Renáta Fedorčíková 15. Dátum Podpis 6

7 Pokyny k vyplneniu Plánu práce/pracovných činností pedagogického klubu: 1. V riadku Prioritná os Vzdelávanie 2. V riadku špecifický cieľ riadok bude vyplnený v zmysle výzvy 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy o NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu 5. V riadku Kód projektu ITMS uvedie sa kód projektu podľa zmluvy o NFP 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj klub ) uvedie sa názov klubu 7. V riadku Počet členov pedagogického klubu - uvedie sa počet členov klubu (min.3 a max.10) 8. V riadku Školský polrok - výber z dvoch možnosti: vypĺňa sa za každý polrok zvlášť september RRRR január RRRR február RRRR jún RRRR 9. V riadku Opis/zameranie a zdôvodnenie činností klubu vychádza zo zmluvy o NFP predmetu podpory 10. V riadku Rámcový program a termíny a dĺžka trvania jednotlivých stretnutí uvedie sa konkrétny program/hlavné témy na jednotlivé plánované v danom školskom polroku; termín realizácie zasadnutí klubu a ich trvanie. Klub sa stretáva maximálne dvakrát mesačne. Dĺžka jedného klubu je max. 3 hodiny. 11. V riadku Vypracoval uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá plán práce klubu vypracovala 12. V riadku Dátum uvedie sa dátum vypracovania plánu práce klubu 13. V riadku Podpis osoba, ktorá plán práce klubu vypracovala sa vlastnoručne podpíše 14. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá plán práce klubu schválila (/koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov) 15. V riadku Dátum uvedie sa dátum schválenia plán práce klubu 16. V riadku Podpis osoba, ktorá plán práce klubu schválila sa vlastnoručne podpíše. 7