SPRAVODAJ 051 / Ročník 19, číslo 5, ISSN

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SPRAVODAJ 051 / Ročník 19, číslo 5, ISSN"

Prepis

1 ĽUBOTICE SPRAVODAJ 051 / Ročník 19, číslo 5, ISSN December 2017 Polnočná Láska Toto je svieca, ktorá nedohorí, toto je láska, čo prenáša hory, toto je žiara, čo nás sebou sýti, toto je zázrak v polnoci ukrytý. Toto je chvíľa, čo nás s nebom spája, toto je zázrak z dvoch sú zrazu traja. To je nebo, čo sa k zemi skláňa niet na nej takých, čo sa dobra stránia. Toto je deň, keď každého cit hreje. Deň, v ktorom Láska ničí beznádeje, deň, keď sa hriech nám z našich duší tratíkeď i ten Márnivý sa domov vráti. Je svetlo Lásky - buď mu navždy chvála, nech žiara lásky v našich srdciach sála, nech v očiach máme odblesk Lásky lúča, nech pery sa len slová Lásky učia. Tak poďme za ňou - poďme k nemu! Tak poďme k sebe - poďme k nám! Ľahké je veriť jeho menu. Ľahké je s ňou už nebyť sám! Eva Žilineková OBEC Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, rodinnej pohody, Božieho požehnania a osobných i pracovných úspechov v novom roku želá starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a pracovníci OcÚ

2 PREDVIANOČNÝ ČAS je tak trošku zvláštny, je to výnimočný čas, ktorý vonia a chutí ináč. Je to čas očakávania, čas adventný. Aj v našej obci sme ho začali tak adventne, požehnaním adventného venca na námestí pred obecným úradom. Už v stredoveku si kresťania prispôsobili túto tradíciu a používali adventné vence ako súčasť svojej duchovnej prípravy na Vianoce. Koniec koncov, Kristus je "Svetlo, ktoré prišlo na svet" rozptýliť temnoty hriechu a vyžarovať pravdu a lásku Boha, a trvá to do dnes. Za výrobu krásneho venca, ktorý zdobí naše námestie, sa chceme poďakovať pani Ružene Ivaneckej, pani Márii Oravcovej, pani Ing. Janke Krajčiovej a pani Gitke Leškovej. V čase očakávania sme zostávali aj počas ďalších dní. 6.decembra sa rozsvietili svetlá pouličnej výzdoby, ktoré budú krášliť našu obec do januára. Tak akosi neodmysliteľne k adventu patria aj rorátne sv. omše. V niektoré skoré rána, ešte za tmy, ste mohli vidieť nielen dospelých, ale aj deti s lampášikom v ruke, ako sa náhlili na rorátne sv. omše. V piatok 15. decembra už od rána bolo v obci veľmi rušno. 32 dobrovoľníkov sa rozhodlo k humanitnému činu, ktorý tiež neodmysliteľne patrí k Vianociam a prišli do komunitného centra, aby darovali tú najvzácnejšiu tekutinu, krv. Mali sme aj prvodarcov z drevárskej školy. Dvaja mladí muži sa rozhodli prvýkrát podporiť túto myšlienku. Všetkým darcom patrí veľké: Ďakujeme!. A ďakujeme patrí aj iniciátorke tohto podujatia pani Gabike Hudákovej a taktiež sponzorom, pani Ružene Ivaneckej za kysnuté koláče a pánovi Maníkovi za milé darčeky pre darcov krvi. Ďakujeme farskému úradu za spoluprácu. A v neposlednom rade za spestrenie tohto podujatia piesňami, ktoré zaspievali Kelemeske furmaňi. Popoludní sme sa mohli spoločne stretnúť na vianočnom trhu, ktorý sme pre vás pripravili už tretíkrát. Mnohí z vás sa už pýtali, či bude vianočný trh, teší nás, že sa chcete stretávať s inými ľuďmi a priateľmi, že atmosféra nášho vianočného trhu je taká voňavá, a hlavne príjemná. Znova ste mali možnosť ochutnať medovinu, hriatô, punč, varené vínko, ale aj nejaké sladké dobroty a, samozrejme, kapustnicu. Nepohrdli sme ani pečenými buchtami, ktoré nám pripravila naša MŠ. Mnohí z vás si zakúpili milé darčeky z dielne šikovných rúk, ktoré boli v ponuke. Krásnymi výrobkami sa pochválili ZŠ aj drevárska škola. Vianočnú atmosféru nám dotvorili v kultúrnom programe žiaci ZŠ Ľubotice pod vedením pani učiteliek Ivanky Čechovej a Mirky Antonyovej. Svoju šikovnosť predviedli žiaci ZUŠ Ebony pod vedením Julky Smolkovej. Nechýbali Kelemeske furmaňi a svojou návštevou nás poctil aj FS Tarnavčan. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave všetkých už spomenutých podujatí. Od výrobcov, predajcov až po účinkujúcich v kultúrnom programe a tých, ktorí pomáhali s výzdobou námestia. Prajeme vám všetkým, požehnaný milostiplný vianočný čas v kruhu vašich rodín a priateľov. (2) informačný časopis obce Ľubotice Júlia Potocká (text a foto)

3 Závery z rokovania OcZ dňa Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení. Prerokovanie východísk obce na rok 2018 Uznesenie 1/9/2017: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 9/2017. Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Miroslav Fečik a Miroslav Kormaník. Uznesenie 2/9/2017: OcZ schvaľuje ročnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške 10% základného ročného platu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Uznesenie 3/9/2017: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1 200,- pre Združenie kresťanských seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce na rok Uznesenie 4/9/2017: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 2 300,- pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska, Hájnova 6, Ľubotice z rozpočtu obce na rok Uznesenie 5/9/2017: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 900,- pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov č Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2018 Uznesenie 6/9/2017: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1 000,- pre Folklórny súbor Kelemeske furmani Ľubotice z rozpočtu obce na rok Uznesenie 7/9/2017: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 2 400,- pre Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor Ľubotice, Domašská 5, Ľubotice z rozpočtu obce na rok Uznesenie 8/9/2017: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške ,- pre TJ SOKOL ĽUBOTICE, Pod Hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok Uznesenie 9/9/2017: OcZ schvaľuje motivačný príspevok na školské pomôcky pre žiakov 1. ročníka ZŠ v Ľuboticiach v školskom roku 2018/2019 do výšky 30,- na každého prváka. Uznesenie 10/9/2017: OcZ schvaľuje dotáciu obce na jedno dieťa v CVČ na rok 2018 vo výške 78,-. Uznesenie 11/9/2017: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 2 000,- pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Nižná Šebastová, Slanská 21, Prešov z rozpočtu obce na rok 2018 na organizovanie akcií pre deti a mládež. Uznesenie 12/9/2017: OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 5 000,- pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Nižná Šebastová, Slanská 21, Prešov z rozpočtu obce na rok Uznesenie 13/9/2017: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 2 500,- pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Nižná Šebastová, Slanská 21, Prešov z rozpočtu obce na rok 2018 na dokončenie rekonštrukcie farských budov a areálu. Uznesenie 14/9/2017: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 3 000,- pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť svätého proroka Izaiáša v Ľuboticiach, Bardejovská 57, Ľubotice na zhotovenie nového oltára. Uznesenie 15/9/2017: OcZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 79,95 na zdravotnícku pomôcku pre dcéru Ing. Beáty Dudášovej. Uznesenie 16/9/2017: OcZ schvaľuje prenájom pozemkov parc. č. 3257, 3344, 3228/1, 3213/4 a 3315 pre spoločnosť Media representative, s.r.o., Ivanská cesta 2D, Bratislava za účelom umiestnenia 6 ks obojstranných reklamných bilboardov za cenu 500,- /ks/rok v zmysle VZN č. 8/2008. Uznesenie 17/9/2017: OcZ schvaľuje odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 21117/128, ostatná plocha o výmere 990 m2 a pozemku parc. č. KN-C 21117/250, ostatná plocha o výmere 49 m2 v k. ú. Ľubotice, od spoločnosti Sunen s.r.o., Vajanského 25, Galanta za cenu 1,- a novovybudovanú komunikáciu cestnú a pešiu, ktorej užívanie bolo povolené kolaudačným rozhodnutím č. BS/13015/2014-Mk zo dňa , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa (od mosta pri športovom areáli po koniec radovky ul. Šípková) za cenu 1,-. Obecné zastupiteľstvo schválilo toto VZN: Všeobecné záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 2/2017 zo dňa o poplatkoch za nájom hrobového miesta. MVDr. Štefan Krajči, starosta obce informačný časopis obce Ľubotice Naša - vaša matrika Privítali sme: Kristián Meričko Katarína Čačková Tomáš Lenz Povedali si svoje ÁNO: Bc. Marek Desatník a Mária Olejárová Mgr. Ján Humeník a Mgr. Katarína Hovettová Erik Benes a Anna Hudaková Ján Filip a Marianna Valušová Jozef Lenz a Marcela Horváthová Lukáš Ferko a Martina Vidumská Masud Akbari a Daniela Romčová Ing. Matej Lukáč a Barbora Šafranková Peter Semančík a Denisa Mathiová Zrekonštruovaný kríž na cintoríne Dňa 1. novembra 2017 pri príležitosti dušičkovej pobožnosti pán farár vdp. Mgr. Stanislav Radvanský požehnal obnovený kríž na našom cintoríne. Kríž, ktorý bol obložený kamenným obkladom ohrozoval návštevníkov cintorína. OcÚ Opustili nás: MUDr. Gizela Matisková rod. Stašková, 86 r. Anna Mikitová rod. Turková, 70 r. Mária Virbová rod. Kundríková, 74 r. 7. ročník Malá vianočná hudba Obec Ľubotice a sláčikové kvarteto Ad gloriam Dei Vás srdečne pozývajú na novoročný koncert dňa 5. januára 2018 o hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Ľuboticiach Vstupné dobrovoľné (3)

4 Závery z rokovania OcZ dňa Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Ľubotice na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Uznesenie 1/10/2017: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 10/2017. Za overovateľov zápisnice boli určení Jozef Čajka a Martin Baňas. Uznesenie 2/10/2017: I. berie na vedomie 1. Správu (informáciu) o postupe obstarávania a prerokovania Zmien a doplnkov 2016 ÚPN-O Ľubotice vypracovanú Ing. Stanislavom Imrichom, odborne spôsobilou osobou na obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa 29 stavebného zákona (reg. č. 293). 2. Výsledky prerokovania Zmien a doplnkov 2016 ÚPN-O Ľubotice. 3. Výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov 2016 ÚPN-O Ľubotice Okresným úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky podľa 25 stavebného zákona č. OÚ-PO- OVBP1-2017/43382/ zo dňa II. súhlasí s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Zmien a doplnkov 2016 ÚPN-O Ľubotice podľa 22 stavebného zákona. III. schvaľuje podľa 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Územný plán obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2016 spracovaný Ing. arch. Stanislavom Dučayom, architektonická kancelária MINOR PLAN, Petőfiho 14, Prešov. IV. žiada starostu obce prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, ktorou je Ing. Stanislav Imrich: 1. zverejniť záväznú časť Územného plánu obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2016 vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na dobu 30 dní ako aj iným obvyklým spôsobom v zmysle 27 ods. 4 písm. a) stavebného zákona 2. doručiť záväznú časť Územného plánu obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2016 dotknutým orgánom štátnej správy v zmysle 27 ods. 4 písm. b) stavebného zákona. Termín: do 30 dní 3. označiť dokumentáciu Územného plánu obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2016 schvaľovacou doložkou v zmysle 28 ods. 1 stavebného zákona. Termín: do 30 dní 4. uložiť Územný plán obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2016 v zmysle 28 ods. 3 stavebného zákona na Obecnom úrade v Ľuboticiach, Spoločnom stavebnom úrade v Prešove a na Okresnom úrade v Prešove, odbore výstavby a bytovej politiky. Termín: do 30 dní 5. vyhotoviť o obsahu Územného pánu obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2016 registračný list v zmysle 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby, sekcia výstavby, odbor územného plánovania, Námestie slobody 6, Bratislava. Termín: do 3 mesiacov Uznesenie 3/10/2017: a) schvaľuje rozpočet obce Ľubotice na rok 2018 ako vyrovnaný v objeme bežné príjmy ,- bežné výdavky ,- výsledok bežného rozpočtu ,- kapitálové príjmy 0,- kapitálové výdavky ,- výsledok kapitálového rozpočtu ,- vzkriesenie. RIP Pred nedávnom sme sa rozlúčili s MUDr. Gizelou Matiskovou, rod. Staškovou, ktorú ste v Ľuboticiach a okolí iste mnohí poznali a stretávali ako lekárku, neskôr ako dôchodkyňu na ulici či v jej milovanom kostolíku. Podľa dostupných zdrojov bola prvou lekárkou pochádzajúcou z Ľubotíc. Naša a jej rodina bola v blízkom kontakte, bola to sestra mojej mamy. Tetu Gizku, ako sme ju v rodine volali, som poznala ako sčítaného človeka so širokým intelektuálnym rozhľadom, s kultivovaným vyjadrovaním. Bola veľmi nábožná, sociálne cítiaca, ochotná vždy pomôcť po každej stránke, no vedela byť aj rozhodná, náročná voči sebe aj iným a prísna, ak to bolo potrebné. Živo sa zaujímala o dianie v spoločnosti v oblasti odbornej, politickej či cirkevnej, ako aj o život a dianie v obci. Bola dlhodobou členkou Združenia klubu krasťanských seniorov v Ľuboticiach a nakoniec aj jeho čestnou predsedníčkou. V januári roku 2014 som s ňou strávila príjemné popoludnie, kde sa v spomienkah vrátila do detstva, mladosti, plodných pracovných rokov, k radostiam i bolestia, ktoré prežila v svojom živote. Dovoľte mi, milí čitatelia, aby som sa s vami o ne podelila. MUDr. Gizela Matisková sa narodila v roku 1931 vo vtedajšom Kelemeši v kresťanskej rodine. Rodičia sa živili gazdovaním, deťom odovzdali vzťah k modlitbe a práci ako základ do života. V rokoch navštevovala ľudovú školu v Kelemeši a v roku 1940 prešla na Rehoľné slovenské dievčenské gymnázium Anglických panien v Prešove, ktoré bolo v roku 1945 zrušené a premenované na Štátne slovenské gymnázium. Po absolvovaní kurzov zdravotníctva na strednej škole začala smerovať k budúcemu povolaniu. Maturovala v roku 1949, potom sa prihlásila na štúdium farmácie v Bratislave. Na prijímacie skúšky ju však pozvali z lekárskej fakulty a keď komisia zistila, že pochádza z Prešova, odkázali ju na lekársku fakultu v Košiciach, kde sa práve otváral prvý ročník. Rodičia ju od medicíny odhovárali, štúdium bolo finančne náročné, navyše mala ako dievča citlivú povahu. Keď prišlo oznámenie o prijatí, musela rodičov presvedčiť, že dokáže pracovať s krvou: zarezať kurča a aj ho vypitvať. Počas štúdia bývala v Košiciach na priváte, neskôr u priateľky v rodine. Náročné štúdium medicíny zvládala dobre. Povinnú prax absolvovala na chirurgii v Prešove a postupne si pokračovanie na str. 5 (4) informačný časopis obce Ľubotice ODIŠIEL VZÁCNY ČLOVEK MUDr. Gizela Matisková Odišla pred tvár Stvoriteľa 18. novembra 2017 vo veku 86 rokov, v nádeji na večné zvykla na všetko, čo vyžadovalo lekárske povolanie. Popri štúdiu sa študenti stretávali na rôznych katolíckych podujatiach. Toto sa vtedajšiemu režimu nepáčilo, vyšetrovala ich polícia, dve spolužiačky z Michaloviec boli uväznené. Po prvom ročníku bola vylúčená zo školy aj ona. Dôvodom bol kulacký pôvod, nezavážilo, že bola vedúcou študijného krúžku. Odvolala sa a ako jediná z vylúčených sa smela vrátiť do školy. Bolo nanajvýš náročné pokračovať v štúdiu, dobehnúť učivo, nie vlastnou vinou vymeškané od septembra do decembra. Našťastie kolegovia a priatelia prejavili spolupatričnosť, aj s ich pomocou napokon ročník úspešne ukončila.ustavične žila v obave, že sa jej povodí tak ako spolužiačkam, ktoré v tom čase väznili v Bratislave. So spolubývajúcou aj ostatnými spolužiakmi rovnakého zmýšľania chodila do kostola, napriek tomu, že ich sledovali. Gizela Stašková sa v roku 1954, semester pred skončením lekárskej fakulty, vydala za MUDr. Júliusa Matiska. Po promócii v roku 1955 ju pridelili na Okresnú transfúznu stanicu v Prešove, kde pracovala osem rokov, zažívala všelijaké situácie. V ohrození života neraz poskytla i vlastnú krv, celkovo tu mala štyridsať odberov. Za ten čas priviedla na svet tri deti. Dva roky potom pracovala na infekčnom oddelení a v roku 1965 nastúpila ako obvodná lekárka v obci Svinia, kde strávila desať rokov. Práca bola náročná, bolo treba chodiť do terénu, často aj na neprístupné miesta v lese, v rómskej osade asistovala pri pôrode. Do jej obvodu patrili aj obce Šindliar, Lačnov, Lipovce, k pacientom chodila aj pešo, po blate v gumákoch. Pacienti vraj boli všelijakí. Jeden alkoholik a tuberák, keď mu dohovárala, že nesmie piť a fajčiť, zareagoval: A oňi, paňi veľkomožna, sebe mišľa, že tu budu naveki? Iný zas svoje nepríjemné pocity pri srdci opísal: Ta idze, idze a naras dirgňe. Alebo jeden vzdialený príbuzný ju vraj prosil takto: Gizko, ta budz inteligentna a vibav mojej žeňe dochodek. Keď v roku 1975 manžel vážne ochorel, požiadala o preloženie bližšie, do Nižnej Šebastovej. O dva mesiace manžel ťažkej chorobe podľahol. Teta Gizka zostala sama s tromi deťmi. Obvod Nižná Šebastová sa stal jej posledným pôsobiskom, pracovala tu až do odchodu na dôchodok v roku Ing. Janka Krajčiová, neter

5 pokračovanie závery z rokovania OcZ dňa finančné operácie príjmové 0,- finančné operácie výdavkové ,- výsledok finančných operácií ,- celkový rozpočtový výsledok 0,- b) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2019 a 2020 c) v súlade s 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., OcZ splnomocňuje starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného a kapitálového rozpočtu, t. j. presun medzi položkami s tým, že výsledok bežného a kapitálového rozpočtu musí ostať zachovaný. Zmeny vo finančných operáciách ostávajú naďalej v kompetencii OcZ. Uznesenie 4/10/2017: OcZ schvaľuje Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok Uznesenie 5/10/2017: OcZ schvaľuje odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Ľubotice, parc. č. KN-C 21001/257 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11m2 oddeleného od pozemku parc.č. KN-C 21001/143 geometrickým plánom č. 84/2017, ktorý vyhotovil Jozef Vavrenec - GEOMAP, dňa a úradne overil Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor dňa pod číslom G1-2200/17 pre Mgr. Radovana Lukáča, Mirka Nešpora 28, Prešov za cenu 40,- /m2. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. z dôvodu, že pozemok sa nachádza v susedstve pozemku žiadateľa a pre obec nie je samostatne využiteľný. Uznesenie 6/10/2017: OcZ ukladá predsedovi komisie finančnej a majetkovoprávnej zvolanie zasadnutia za účelom prerokovania žiadosti Františka Komára, Šalgovická 35, Ľubotice. Uznesenie 7/10/2017: OcZ schvaľuje odpísanie daňového nedoplatku za daň z nehnuteľnosti a nedoplatku na poplatku za komunálny odpad za nevymožiteľné pohľadávky z minulých rokov podľa 84 odst. f) a g) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v celkovej výške 7 096,60. Obecné zastupiteľstvo schválilo toto VZN: Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 3/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Ľubotice, Zmeny a doplnky PREDVIANOČNÝ ČAS V DENNOM STACIONÁRI Vianočný čas sa neúprosne blíži, čo nám zároveň pripomína, že pomaličky prichádza aj koniec roka a zároveň aj naše prvé výročie fungovania denného stacionára v Ľuboticiach. Od posledného čísla spravodaja sme stihli absolvovať prednášku pána z Červeného kríža o tom, Ako sa starať o svoje zdravie, rozprávali sme o tom, čo je dobré pre naše telá aj duše, že bez vody niet života a že aj vzduch a slnko prospievajú k nášmu zdraviu. Koncom októbra nás navštívili poľskí predajcovia priamo v stacionári, aby sme si mohli zakúpiť kvety a vence na hroby našich drahých zosnulých. V rámci októbra ako mesiaca úcty k starším sme navštívili MŠ v Mikuláš a jeho pomocníci navštívili aj denný stacionár Ľuboticiach, kde nás deti potešili ich vystúpením a obdarovali nás výtvormi z vlastnej tvorby. Za odmenu sme im aj my darovali naše ručne vyrobené výrobky. Záhrada stacionára nás na jeseň obdarovala hubami, ktoré nám vyrástli priamo pod oknami. Tí, ktorí si huby pozbierali, sa doma tešili z hubovej praženičky či polievočky. V rámci nášho projektu spájania generácií sme spolu s Domčekovom zorganizovali terapeutické pečenie, kde sa stretli detičky, ich mamky a naše seniorky, aby vytvorili spoločné dielo v podobe kváskového chlebíka a moravských koláčikov. V novembri sme neobišli ani cintorín, kde sme sa boli pomodliť a zapáliť sviečky našim milovaným, ktorí už ukončili svoju púť na zemi. Pri spomienke na nich sa nám veru v očiach zaleskli slzičky a zabolelo nás pri srdiečku. Na seniorov a seniorky nezabudli ani deti tretieho ročníka ZŠ v Ľuboticiach, ktoré si pod vedením pani učiteľky Tarcalovej pre nás pripravili bohatý kultúrny program. Dobre sme sa pobavili a už teraz sa tešíme na ich ďalšie vystúpenie. V rámci kinoterapie sme pozerali film Nebo nie je výmysel, ktorého hlavná myšlienka bola, že: To, čomu veríme, mení to, čo vnímame. Boh je láska, ktorá ničí našu pýchu a otvára naše srdcia. Do konca roka nás čaká ešte množstvo aktivít, ktoré chceme stihnúť, kým všetko vôkol nás stíchne, v rodinnom kruhu zasadneme za stôl a vychutnáme si spoločné vianočné chvíle. V mene celého kolektívu a všetkých našich seniorov a senioriek vám všetkým prajeme požehnané vianočné sviatky. A na záver pripájam vianočnú báseň, ktorou nás potešila jedna milá seniorka. Je to spomienka z jej školských čias. Svätý večer vzlietol na strechy biele, svätá noc tíško v kraj náš sa stelie. Svätá noc tíško v kraj náš si sadá, do chalúp, do sŕdc, cestičku hľadá... Pozvánka na Vianočné posedenie. Po dobrých ohlasoch z doterajších akcií pozývame aj v tomto roku všetkých našich priaznivcov a priateľov ľudovej zábavy na Vianočné posedenie v kruhu priateľov, ktoré sa uskutoční v sobotu o hod. v reštaurácií RIVIERA. Vstupné je 15. Cestičku hľadá, pre Božie dieťa, o chvíľu z Neba anjeli zletia. Anjeli zletia s Ježiškom spolu, prijmite že ich s vrúcnosťou k stolu. Prijmite že ich a proste vrele, aby nám chránili, Slovensko celé. Za kolektív denného stacionára Mgr. Andrea Hanišová Vstupenky si môžete objednať na obecnom úrade alebo na č.t Tešíme sa spoločné prežitie večera pri živej hudbe v kruhu priateľov a priaznivcov ľudovej zábavy. Organizačný výbor Vianočného posedenia. MVDr. Štefan Krajči, starosta obce informačný časopis obce Ľubotice (5)

6 Mužská spevácka skupina Keľemeske furmaňi z Ľubotíc má za sebou ďalší úspešný 13. rok svojho účinkovania. Okrem domácich vystúpení, ako sú už tradičné vystúpenia pri Vianočnej či Veľkonočnej kvapke krvi, Fašiangových zabíjačkových hodoch, Osláv sv. Cyrila a Metóda, stretnutí jubilantov obce, reprezentovali obec aj na akciách mimo obce aj regiónu. Už 23.-krát sme vystúpili na slávnostných otváraniach a zamykaniach Domaše Valkov či rôznych obecných podujatiach, či rodinných oslavách. Viac rokov sa zúčastňujeme vystúpení aj v rámci Slovenska. Či už to bolo vystúpenie v Turčianskych Tepliciach, Kováčovej, Bardejovských kúpeľoch, Zamagurských folklórnych slávnostiach, bratislavských Vianočných trhoch, v Liptovskom Jáne a pod. KEĽEMESKE FURMAŇI BILANCUJÚ Tohto roku veľmi úspešne skupina 2-krát v hodinovom pásme vystúpila na XXVII. ročníku Európskych ľudových remesiel v Kežmarku ( EĽRO) konaných v dňoch júla. (foto dole) Zároveň chcem veľmi pekne poďakovať našim občanom, ktorí sa zúčastnili na tomto ročníku EĽRO a veľmi aktívne podporovali naše obidve vystúpenia. Naša spevácka skupina má aj naďalej ambície pokračovať vo svojej činnosti a reprezentovať obec v regióne a aj v rámci celého Slovenska, a preto by sme radi medzi sebou privítali ďalších záujemcov. Pozývame preto a veľmi radi uvítame medzi nami záujemcov o folklórny spev a udržiavanie folklórnych tradícií. Ing. Milan Marchevský, vedúci speváckej skupiny. Čože je to za nádherná chvíľa? Srdiečka zmäkli a z oka sa slza kotúľa. Naša škôlka má dnes Mikulášsky večierok! Letecká základňa ožije aj tento rok. Dnes je to naozaj vec veľká, tento magický večer otvára pani riaditeľka. Vraví: Naša škôlkarská rodina Vám lásku chce dať, lebo tej nikdy nie je dosť, až kým sa nezačne rozdávať. Z neba odrazu dvaja anjeli zleteli, deravé mikulášske vrece vraj zazreli. Darčeky sa v snehu Mikulášovi stratili, tí dvaja sa pomoci s radosťou chytili. Ale čože?! Na zemi je snehu málo? Rýchlo vločky, aby to guľovanie za to stálo. A už sa tanečný krúžok Slnečnice blázni v snehu, veľkú snehovú guľu kotúľajú z brehu. A Lienočky ako anjeliky malé recitujú a tancujú práve. Vlásky im vyžehlil jeden nezbedník, napraviť to musí, nech je znova dobrý anjelik. Na noštek Žabkám dala pusinku vločka, postavia snehuliaka a ten sa aj šálika dočká. Spoza stromu Motýliky ako lesné zvieratká vykúkajú, sú veľmi hladné, tak niečo pod zub hľadajú. Strúhaná mrkvička a sladké jabĺčko, k tomu medík a už majú všetci plné bruško. Ale beda, škriatok má smútok veľký, rozveseliť sa ho pokúšajú naše Včielky. Radosť mu iba jedna vec spraví, čiapočka s brmbolcom a nech sa všetkým darí. Našťastie anjeli vyriešili ozaj všetko, čo pokazil náš milý Miki dedko. Ten už nadšene rozdáva balíčky, šťastné sú všetky detské tváričky. MIKULÁŠSKY VEČIEROK A na záver VĎAKU veľkú posielame pre každú pani učiteľku. Veľký obdiv u nás máte, za úsilie a snahu, čo detičkám rozdávate. Spokojné sú len s plnými bruškami. Pani kuchárky sú tiež našimi hrdinkami. A tak nech sme všetci zdraví a na Vianoce každý šťastím žiari. (6) informačný časopis obce Ľubotice V mene rodičov Lenka Lukášová

7 Čím žije škola na konci kalendárneho roka? Zvonenie spojené s predvianočnými melódiami nám už pripomína blížiaci sa čas sviatkov, no život v škole sa ešte nezastavuje. Práve naopak! Naplno využívame posledné mesiace k aktivite ak angažovaniu sa v prospech rozvíjania vlastných darov i v prospech druhých. Naši piataci určite budú cez sviatky radi spomínať, ako si nocovačkou v škole zaspomínali na ŠKD so svojou bývalou p. učiteľkou všetkých piatakov čakala náročná skúška v podobe celoslovenského Testovania z MAT a SJL. Úspešne sme ho zvládli. Veď na dodržiavanie pravidiel dohliadala aj štátna školská inšpekcia, ktorá bola s organizáciou testovania v našej škole spokojná. Na výsledky si musíme ešte chvíľu počkať. Určite pekným zážitkom pre piatakov bola aj účasť na korčuliarskom kurze. Tí najstarší, deviataci, sa usilovne pripravujú na ukončenie štúdia. Okrem príprav z MAT a SJL na Testovanie, ktoré sa uskutoční , navštevujú aj v rámci Dní otvorených dverí školy, o ktoré majú záujem, aby sa ľahšie rozhodli pre ďalší dôležitý krok do svojho budúceho života. Stálou ponukou pre rozvoj žiackych vedomostí je možnosť zapojiť sa do vedomostných olympiád aj športových súťaží. Do konca tohto roka prebehli už školské kolá olympiád z DEJ, NEJ, ANJ, RUJ, Pytagoriáda, informatická internetová súťaž ibobor. V Technickej olympiáde v okresnom kole získal náš žiak Matúš Blaško zo 7.B pekné 4. miesto. Športové kvality si naši žiaci vyskúšali v priateľských basketbalových turnajoch so ZŠ: Sibírska, Lesnícka a Kapušany. Zapojili sme sa aj do zberu papiera, kde sa nám podarilo vyzbierať 7,62 ton na ďalšie spracovanie. Nezabúdame ani na rozvoj schopnosti spolucítiť a solidárnosti. V rámci mesiaca úcty k starším deti boli potešiť starších ľudí v denných stacionároch a v domovoch dôchodcov. Siedmaci sa zapojili do akcie Dobrý skutok sa počíta a pripravili krásny mikulášsky program, zorganizovali zbierku sladkostí, z ktorých pripravili balíčky pre deti v detskom domove a v detskej nemocnici. V predvianočnom čase v poslednom týždni trochu spomalíme. Po tom, čo sme s láskou pripravovali výrobky na Vianočnú burzu, nás čaká v pondelok vystúpenie PUĽS-u pre našu školu a v piatok vianočné posedenia v triedach. Učenie vystrieda pokoj, pohoda a radosť v kolektíve triedy, spojené s pripomienkou vianočných tradícií. Potom sa už rozídeme do kruhu rodín, aby sme si oddýchli a nabrali nové sily do ďalšieho občianskeho roka. Ak by sa chcel niekto z vás dozvedieť o aktivitách školy viac a podrobnejšie, pozývame vás na stránku našej školy. DÔSTOJNÁ REPREZENTÁCIA Podľa podkladov vedenia školy spracovala M.Baňasová. Metropola Maďarska Budapešť, bola dejiskom Majstrovstiev sveta MASTERS, plavcov od 25 do 99 rokov. Zúčastnilo sa ich vyše 6200 plavcov zo všetkých kontinentov. Medzi týmto množstvom štartujúcich sme boli aj dvaja Ľubotičania z Pod Hájom, Denisa a Milan Kručayovci. Za úspech na týchto majstrovstvách sa považovalo umiestnenie v prvej polovičke štartového poľa. Aj pre nás boli naše umiestnenie príjemným prekvapením. Denisa sa umiestnila v prvej tridsiatke plavkýň na 50m prsia a 50m voľný spôsob. Za svoj najväčší úspech v silnej konkurencii považujem umiestnenie na 10. mieste na svete v disciplíne 100m voľný spôsob. Ani 13. miesto na 50m znak nie je na zahodenie", povedal autor príspevku. Verím, že sme dôstojne reprezentovali nielen Ľubotice, ale aj Slovensko. informačný časopis obce Ľubotice Milan Kručay (7)

8 V duchu fair play BEDMINTONOVÝ TURNAJ POZVÁNKA V sobotu sa v telocvični ZŠ Ľubotice uskutoční v poradí 3.turnaj v neprofesionálnom bedmintone. Registrácia s rozcvičkou začne o 8.30 hod., hrať začneme o 9,00 hod.. Budeme hrať v 2 kategóriách muži a ženy. Štartovné sú 2. V cene je malé občerstvenie. Všetci ste srdečne vítaní. Kontakt na prihlásenie: alebo Za organizačný tím Lucia Šarišská. REKAPITULÁCIA LETECKÝCH MODELÁROV 6 žien, 7 juniorov a 24 členov v mužskej kategórii bojovalo v sobotu (posledný tohtoročný turnaj) o titul Majster Ľubotíc v stolnom tenise pre tento rok. Hráči v ženskej a juniorskej kategórii hrali systémom vzájomných zápasov (ako vždy). Muži hrali systémom vzájomných zápasov v štyroch základných skupinách a následne v jednej skupine pre postupujúcich. Na žiadosť hráčov sa členovia jednotlivých skupín žrebujú. Ako to všetko dopadlo??? Po dravých, ale spravodlivých súbojoch máme majstrov v stolnom tenise pre tento rok (viď. Všetkým majstrom srdečne blahoželáme a ostatným prajeme presnejšiu ruku v budúcom ročníku. Som vďačný všetkým hráčom, že aj tento rok turnaj prebehol bez incidentov a v duchu fair play, pričom nechýbala pravá športová dravosť a chuť zvíťaziť. Som rád, že počas turnajov vznikajú nové priateľstvá. Ďakujem p. starostovi MVDr. Štefanovi Krajčimu za spoluprácu a financovanie všetkých turnajov, p. riaditeľovi Kostelníkovi za spoluprácu a poskytnutie priestorov telocvične ZŠ Ľubotice, a v neposlednom rade p. Galdunovi, vedúcemu STO Sokol Ľubotice za spoluprácu a poskytnutie stolnotenisových stolov. Každému z menovaných patrí rovnaká vďaka, pretože bez nich by turnaje neboli. Ďakujem firme Felax za sponzorské dary. Dúfam, že sa vám (hráčom aj divákom) turnaje páčili a už teraz sa teším na tretí ročník turnajov o titul Majster Ľubotíc v stolnom tenise. Športu zdar! Za organizačný tím Rasťo Paľo (text a foto) Mária Mináriková s jej víťaznými modelmi. Matúš Šarišský (Foto: Milan Minárik) (Foto: Milan Minárik) Rok 2017 bol na letecko-modelárske akcie bohatý. Práca v dielni, pri stavbe modelov lietadiel a na tréningoch, kde sme postavené modely zalietali, bola zúročená na súťažiach. Prevažne sa venujeme voľne lietajúcim modelom lietadiel. To znamená, že modely neovládame pomocou vysielačiek, ale tieto modely využívajú len svoje aerodynamické vlastnosti. Sezóna bola celkom náročná tak na materiál, financie, ako aj voľný čas, ktorý bol venovaný tejto záľube. Zúčastnili sme sa viacerých súťaží od regionálnych až po medzinárodné. Potešili nás úspechy našej mládeže, ktorú zastupovali hlavne Cyril a Ferko Potockí spolu s Dušanom Minárikom. Staršiu mládež dopĺňal aj Štefan Potocký. Seniorskú časť zastupovali Štefan Potocký, Gabriel Hudák, Mária Mináriková a Milan Minárik. Veľkou pomocou bola aj organizačná schopnosť bratov Vlada a Jara Hudačkovcov pri organizovaní súťaží a tréningoch. O niektorých úspechoch sme už informovali v predchádzajúcich číslach spravodaja. V žiackych kategóriách boli dobrí Ferko a Cyril Potockí a to v hádzadlách. Na súťažiach obsadzovali popredné miesta. Zúčastnili sme sa aj Majstrovstiev Slovenska. Najúspešnejší bol žiak Dušan Minárik, ktorý získal titul majstra Slovenska v kategórii P30 (gumový motor), druhé miesto v kategórii A3 (vetrone) a tretie miesto v F1H (vetrone). Ďalší úspech a titul majstra Slovenska je v držbe Márie Minárikovej, ktorá excelovala v kategórii V (vystreľovacie klzáky vypúšťané pomocou gumového zväzku). Do svojej zbierky si doplnil ďalší úspech Milan Minárik - medaily za tretie miesta v kategóriách P30 a hádzadlách. Na medzinárodnom poli sa darilo Milanovi Minárikovi, ale hlavne Gabrielovi Hudákovi, ktorý skončil v celkovom poradí Svetového pohára v kategórii F1A (vetrone) na výbornom 53. mieste. Momentálne sme sezónu lietania vonku na čerstvom vzduchu zamenili za teplé športové haly a venujeme sa halovému modelárstvu. Záverečnou tohtoročnou akciou bude Vianočná hala v Dubnici nad Váhom Prestávka bude krátka a nová sezóna sa začne už v januári 2018 na zasnežených stropkovských lúkach. Zostáva mi už len spomenúť nový prírastok do modelárskeho zoskupenia. Je to Matúš Šarišský, ktorý lakuje svoj prvý model lietadla. Milan Minárik Prosíme prispievateľov, aby svoje príspevky do budúceho vydania SPRAVODAJA posielali do na adresu Obec Ľubotice SPRAVODAJ, ročník 19, č.5, ISSN , MK SR - EV 3150/09 Vydáva: Obec Ľubotice, OcÚ Ľubotice, Čsl. letcov 2, PSČ , tel. 051/ , IČO: Tlač: Steevepress, Sekčovská 34, Prešov - Šalgovík. Redakčná rada: MVDr. Štefan Krajči, Ing. Miroslav Fečik, Mgr. Vladimír Lukáč, Gejza Sabanoš, Mgr. Martina Baňasová, Mgr. Iveta Hambaleková, Martin Komloš. Zodpovedný redaktor: Mgr. Júlia Potocká, gra ické spracovanie: Ing. Michal Kišeľa. Všetky náklady s vydávaním a rozširovaním hradí obec Ľubotice. Nepredajné. Redakcia si vyhradzuje právo krátenia a úpravy rukopisov! Vychádza dvojmesačne v náklade 1100 ks. Vytlačené na 100% recyklovanom papieri.