Zabezpečuje: Forma výučby: Kontrolované samoštúdium Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ): Týždenný: Za obdobie štúdia: 8s

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zabezpečuje: Forma výučby: Kontrolované samoštúdium Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ): Týždenný: Za obdobie štúdia: 8s"

Prepis

1 Kód: KTSaP/DPaPM1/ id/09 Názov: Dejiny politického a právneho myslenia prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. predmetu: 1 Týždenný: Za obdobie štúdia: 8s 3 Stručný úvod do (politického a) právneho myslenia má za cieľ rekonštruovať vývoj procesu hľadania odpovedí na niektoré základné otázky politickej a právnej teórie (filozofie práva) v dielach veľkých mysliteľov: Ako sa zrodili pojmy demokratickej ústavy a jej znakov, ako sa chápala spravodlivosť a zákon? Aký je vzťah práva a morálky? Platí téza o ich oddelenosti (právny pozitivizmus) alebo o ich spojitosti (iné smery)? Pozostáva právo len z pravidiel (noriem) alebo obsahuje aj niečo naviac? Čo s nespravodlivým právom? Platnosť práva: sociologické, etické a právne chápanie. Jazyk ako pracovný nástroj právnika. 1. Demokracia, sloboda, rovnosť 2. Antika: diké a ius 3. Prirodzené právo 4. Právny pozitivizmus 5. Veľká Kelsenova pyramída 6. Zákonné neprávo a nadzákonné právo 7. Systém práva podľa Harta 8. Právne princípy: Dworkin 9. Platnosť práva 10. Právo a jazyk <b>základná študijná literatúra:</b> Aristoteles: Politika. Bratislava Aristoteles: Etika Nikomachova. Bratislava Bleicken, A.: Athénská demokracie. Praha Bröstl, A.: Dejiny politického a právneho myslenia. Bratislava Dworkin, R. M.: Když se práva berou vážně. Praha Hart, H. L. A.: Pojem práva. Praha Hayek, F. A. v.: Právo, zákonodárství a svoboda. Praha Holländer, P.: Nástin filosofie práva. Úvahy strukturální. Praha Krsková, A.: Štát a právo v európskom myslení. Bratislava Platón: Ústava. Bratislava Platón: Zákony. Praha Popper, K. R.: Otevŕená společnost a její nepřátelé, I., II. Praha, <b>odporúčaná študijná literatúra:</b>

2 Dworkin, R. M.: A Matter of Principle. Oxford Kaufmann, A.: Rechtsphilosophie. München Kelsen, H.: Reine Rechtslehre. Wien Kryštufek, Z.: Historické základy právního pozitivizmu. Praha Radbruch, G,: Rechtsphilosophie. Heidelberg Ruthers, B.: Rechtstheorie. München 1999.

3 Kód: KUPaSP/FVSR1/ id/09 Názov: Forma vlády SR doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc., mim.prof. predmetu: 1 Týždenný: Za obdobie štúdia: 8s doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc., mim.prof. 3 Štátna moc v SR je základným typom verejnej moci ako všeobecnejšieho pojmu. Je odvodená od ľudu a vykonávaná troma typmi orgánov, resp. mocou zákonodarnou, výkonnou a súdnou. štátna moc je suverénna na celom území štátu. Základným princípom vzájomných vzťahov týchto moci je deľba moci, ktorého uplatňovanie vyjadruje určité základné rysy formy vlády. Otázky ústavnej koncepcie i ústavnej praxe súvisiace s formou vlády SR budú predmetom naplánovaných konzultácii. 1. Forma vlády SR 2. Zákonodarná moc Národná rada SR, ústavné postavenie, organizácia a formy činnosti 3. Povaha poslaneckého mandátu a jeho obsah 4. Pôsobnosť Národnej rady zákonodarný proces 5. Výkonná moc prezident SR 6. Vláda SR postavenie, tvorba, pôsobnosť 7. Súdna moc všeobecné a kontrolné ústavnosti, vývoj a všeobecné črty ústavného súdnictva v SR, organizácia ústavného súdu 8. Pôsobnosť Ústavného súdu 9. Všeobecné súdnictvo postavenie, úlohy, zásady organizácie a činnosti súdov 10. Štátne orgány s osobitným postavením Prokuratúra, Verejný ochranca práv a Najvyšší kontrolný úrad Základná študijná literatúra: Palúš, I., - Somorová, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky, vydavateľstvo UPJŠ, Košice 2008, nové doplnené a prepracované vydanie Ústava SR, ústavné zákony zákony Doporučená študijná literatúra: Čič, M. a kol.: Komentár k Ústave SR, Matica Slovenská, Martin 1997 Palúš, I. Štátne právo porovnávacie, UPJŠ, Košice 2002 Zbierky nálezov a uznesení ústavného súdu SR.

4

5 Kód: KOPaHP/VVPUvO1/ id/09 predmetu: 1 Názov: Vznik a vývoj právnych úprav v obchodovaní Týždenný: Za obdobie štúdia: 8s zápočet, skúška 3 Podnietiť u doktorandov schopnosť historického chápania a kritického posudzovania skúmaných inštitútov, schopnosť ich syntetizácie a nadhľadového hodnotenia. 1. Právne úpravy obchodu (obchodovania) v otrokárskych despociách 2. Historický vplyv a odkaz rímskeho súkromného práva na formovanie moderných európskych úprav v obchodovaní 3. Kodifikácie súkromného práva v európskom právnom priestore v 19 storočí 4. Kreovanie obchodného právav priestore Rakúsko-Uhorskej monarchie 5. Česko - slovenské doktríny obchodného práva a jeho kodifikácie, osobitne po roku Tradície, inovácie a moderniyácie v úpravách obchodu (obchodných vzťahov) REBRO, K., BLAHO, P.: Rímske právo, Obzor, Bratislava, 1991 URFUS, V.: Zdomácnení smenečného práva v českých zemích a počátky novodobého práva obchodního, Praha, 1959 FAJNOR, V., ZÁTURECKÝ, A.: Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, Bratislava, 1935 LUBY, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku, Bratislava, 1946 KIZLINK, K.: Verejná a komanditná spoločnosť, Bratislava, 1945 KARMAN, J.: Slovenský obchodný zákon, čs. Kompas, Praha, 1926 Obecný zákonník občanský a souvisle zákony (upravil Veselý, V. a kol.), Linhart, V., Praha, 1947

6 Kód: KTP/KR1/id/09 Názov: Kriminológia doc. JUDr. Sergej Romža, PhD. predmetu: 1 JUDr. Ján Mihaľov, PhD. Týždenný: Za obdobie štúdia: 8s 3 Cieľom predmetu je poskytnúť doktorandom možnosť nadviazať na poznatky trestného práva a iných súvisiacich vedných disciplín za účelom prehĺbiť získané základné vedecko-teoretické poznatky z oblasti príčin, podmienok, prevencie zločinnosti, osobnosti páchateľa a charakteristiky jednotlivých druhov trestnej činnosti. 1. Pojem, predmet a miesto kriminológie v systéme foréznych disciplín 2. Vznik a vývoj kriminológie do konca 2. svetovej vojny 3. Súčasné moderné kriminologické smery 4. Osobnosť páchateľa 5. Makroprostredie a mikroprostredie Základná študijná literatúra: MADLIAK, J. a kol.: Kriminológia, UPJŠ, Košice 2005 Odporúčaná študijná literatúra: MADLIAK, J.: Kriminológia, ATOM Computers, Košice 1998 MADLIAK, J. - OLEJ, J.: Vybrané kapitoly z Kriminológie, UPJŠ 1992 MADLIAK, J. - SREBALOVÁ, M. - BAŇACKÝ, M.: Trestnoprávna ochrana pred domácim násilím, SNSĽP Bratislava 2003 MADLIAK, J.: Trestnoprávne a kriminologické aspekty prostitúcie. Právny obzor č. 7/1991 MADLIAK, J.:Kriminologické aspekty trestného činu vraždy, III. kriminologické dni, Kováčová 1993 MADLIAK, J.: Z histórie trestného činu vraždy a jeho odraz v trestnom zákonodarstve, AIC č. 20/1994 MADLIAK, J. - ROHÁČOVÁ, J.: Das kriminologische prognostizieren und seine Bedeutung, Bratislava 1995 MADLIAK, J. - ROMŽA, S.: Právna ochrana pred intoleranciou, xenofóbiou a rasizmom v právnom systéme SR, Bratislava 1995 MADLIAK, J.: Trestnoprávne aspekty nevyliečiteľne chorého a zomierajúceho človeka, Martin 1996 MADLIAK, J.: Právna úprava drogovej problematiky na našom území a v štátoch EÚ, AIC 2000, č. 23 Kol.: Prevence městské kriminality a ohrožená mládež. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2006 PORADA, V. Dzurčanin, Š.: Prevencia kriminality. Košice: VSBM, 2007

7 BUBELÍNI, J.: Prevencia kriminality. Bratislava: MV SR, 2001 PORADA, V.: Kriminalita související s informačními a komunikačními technologiemi a identifikace osob na základě projevu lokomoce člověka, Praha: Vysoká škola Karlovy Vary, 2007 NĚMEC, M.: Organizovaný zločin, Praha: Naše vojsko, 1995

8 Kód: KTSaP/PP1/id/09 Názov: Pramene práva I. doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc. predmetu: 1 Týždenný: Za obdobie štúdia: 6s doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc., doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. 2 Poskytnúť študentom poznatky o prameňoch práva Slovenskej republiky nad rámec, ktorý je zahrnutý v predmet Teória štátu a práva. Výučba je zameraná na proces tvorby právnych predpisov, predovšetkým vykonávacích právnych predpisov, prehĺbenie vedomostí o vzťahu vnútroštátneho a medzinárodného práva, o medzinárodných zmluvách ako aj o rozšírení prameňov práva v SR o pramene európskeho práva. Pozornosť bude venovaná aj ďalším prameňom práva a to výsledkom referenda, rozhodnutiam Ústavného súdu SR o súlade právnych predpisov, výklade ústavy a ústavných zákonov, pozastavení účinnosti právnych predpisov. Študenti získajú vedomosti o naplnení znaku právneho štátu, ktorým je zvrchovanosť ústavy a zvrchovanosť zákona vo vzťahu ku vykonávacím právnym predpisom a o právnych zárukách zákonnosti v daných súvislostiach. V rámci výučby bude urobená analýza obsahu zákona o Zbierke zákonov a budú prezentované názory de lege ferenda v súvislosti so štátom stanovenými, resp. uznanými formami vyjadrenia právnych noriem. 1. Teória prameňov práva 2. Právo a právne princípy 3. Zvrchovanosť ústavy a zvrchovanosť zákona 4. Štátomocenský charakter normatívneho právneho aktu a jeho dôsledky 5. Vykonávacie právne predpisy aktuálne problémy 6. Aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky 7. Vzťah medzinárodného a vnútroštátneho práva; mezinárodné zmluvy 8. Pramene európskeho práva 9. Lokálne právne predpisy, ich právna úprava a druhy 10. Návrhy prijaté v referende, rozhodnutia ústavného súdu o súlade právnych predpisov, výklade ústavy a ústavných zákonov, pozastavení účinnosti právnych predpisov 11. Pramene práva a mimoriadne situácie 12. Zákon o Zbierke zákonov č. 1/1993 <b>základná študijná literatúra:</b> 1. Prusák,J.: Teória práva, Bratislava Boguszák,J.-Čapek,J.: Teorie práva, Codex, Praha Gerloch,A.: Teorie práva, 2. vyd., Dobrá Voda Knapp,V.: Teorie prava, C.H.BECK, Praha Havránek,J. a kol.: Právní teorie, Iuridica Brunensia 1995

9 6. Boguszák,J.-Čapek,J.-Gerloch,A.: Teorie práva, Eurolex Bohemia, Praha Klučka,J.: Medzinárodné právo a Ústava SR, Medes, Košice Kanárik,I.: Zvrchovanosť zákona (Aktuálne otázky v slovenskom právnom poriadku), vyd. UPJŠ Právnická fakulta, Košice Dobrovičová, G: Vybrané otázky recentných prameňov práva SR. vyd. UPJŠ Právnická fakulta, Košice Časopisy: Právny obzor, Právnik, Justičná revue od r <b>doporučená študijná literatúra:</b> 1. Čorba,J. (editor): Európske právo na Slovensku. Nadácia Kalligram, Bratislava Knapp,V.: Tvorba práva. Praha Prochádzka,R.: Niekoľko poznámok k aproximačným nariadeniam. Justičná revue 2002, č Balog,B.: Aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky. Justičná revue 2003, č Král,R.: K těžišti výkladu směrnic ES při jejich transpozici. Právnik 2001, č. 12.

10 Kód: KOPaHP/MOP1/id/09 Názov: Metodológia obchodného práva predmetu: 1 Týždenný: Za obdobie štúdia: 6s skúška 2 Podnietiť u doktorandov záujem o hlbšie poznanie jednak metodológie práva a jednak metodológie obchodného práva osobitne, a to v spojitosti so štúdiom nosných inštitútov odboru s cieľom osvojiť si schopnosť ich vedeckého bádania, klasifikácie a interpretácie 1. Miesto a úloha metodológie obchodného práva v systéme metodol gie práva vôbec 2. Predmet metodológie obchodného práva 3. Vzťah metodolňogie a metodiky vedeckej práce v o odbore obchodné právo 4. Teoretické názory na fenomén metodológie obchodného práva 5. Vybrané problémy metodiky vedeckej práce v odbore v právnej praxi 6. Zjednocovanie metód vedeckého poznávania v odbore obchodné právo KNAPP, V.: Vedecká propedentika pro právniky, EUROLEX BOHÉMIA, Praha, 2003 FILKORN, V.: Úvod do metodológie vied, Bratislava, 1962 KNAPP, V., GERLOCH, A.: Logika v právním myšlení, EUROLEX BOHÉMIA, Praha, 2001 GERLOCH, A., MARŠÁLEK, P.: Problémy interpretace a argumentace v novodobé právní teórii a právni praxsi, EUROLEX BOHÉMIA, Praha, 2003 GERLOCH, A. a kol.: Teoretické problémy práva na prahu 21.století - Poctak 75. narozeninám prof. JUDr. Jirího Boguszaka, DrSc., Univerzita Karlova - Karolinum, Praha, 2002 Brostl,A.: Herbert Lionel Adolphus Hart a jeho analytická právna teória. In: H.L.A. Hart, Právo, sloboda a morálka, Bratislava, 2003 WEZR, F.: Teorie práva, ORBIS, Brno - Praha, 1936

11 Kód: KOPaHP/POPES1/ id/09 predmetu: 1 Názov: Pramene obchodného práva v kontexte s právom ES/EÚ doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim.prof. Týždenný: Za obdobie štúdia: 6s 2 Podnietiť u doktorandov schopnosť kritického posudzovania skúmaných inštitútov, schopnosť formulovania vlastných názorov na skúmané problémy a ich primerané odôvodnenie. 1. Medzinárodné zmluvy ako pramene obchodného práva 2. Nariadenia ES / EÚ ako pramene obchodného práva 3. Vykonávacie zákony ku nariadeniam ES / EÚ 4. Obchodné zvyklosti 5. Zásady obchodného práva 6. Normatívne akty medzinárodných organizácií - ich právna povaha 7. Vzorové zákony 8. Zmluvné formuláre

12 Kód: KOPaHP/OP3/id/09 Názov: Obchodné právo III. predmetu: 4 Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s JUDr. Janka Vykročová, CSc., prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc., JUDr. Tomáš Illeš, doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim.prof., doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc., JUDr. Jozef Čorba, PhD., JUDr. Regina Hučková, PhD. 3 Podnietiť u doktorandov schopnosť kritického posudzovania skúmaných inštitútov, schopnosť formulovania vlastných názorov na skúmané problémy a ich primerané odôvodnenie. 1. Vymedzenie pojmu predmetu obchodného práva 2. Teoretické otázky obchodného práva 3. Vzťah obchodného práva a iných súčastí systému práva 4. Vývoj obchodného práva 5. Systém a pramene obchodného práva: 6. Subjekty obchodného práva 7. Obchodné záväzky 8. Obchodnoprávna zodpovednosť 9. Súkromnoprávne a verejnoprávne inštitúty v obchodnom práve

13 Kód: KFPaDP/FP3/id/09 Názov: Finančné právo III. Prof. h.c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. predmetu: 4 Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s 3 Poskytnúť študentom základné vedomosti a poznatky o právnych aspektoch finančnej a daňovej politiky nášho štátu a finančnom práve a daňovom práve v systéme práva. Dôraz je kladený na všeobecnú časť finančného práva a na rozpočtovo-právne normy regulujúce rozpočtové hospodárenie štátu ako aj jednotiek územnej samosprávy 1. Financie, ich podstata, členenie a funkcie. 2. Finančné právo v systéme práva. 3. Organizácia finančnej sústavy. 4. Finančná kontrola. 5. Rozpočtová politika ako súčasť finančnej politiky štátu. 6. Rozpočtové právo. 7. Colné právo. 8. Finančné hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií. 9. Finančné hospodárenie verejno-právnych inštitúcií. 10. Finančné hospodárenie vybraných neziskových subjektov. 11. Finančné hospodárenie štátnych podnikov. 12. Menové právo a bankové právo (finančno-právne aspekty). 13. Právo finančného trhu. 14. Právna úprava devízového hospodárstva. 15. Rozpočtové hospodárenie a fondové hospodárstvo v EÚ. 16. Všeobecno-teoretické otázky daní a poplatkov a daňového práva. 17. Daňovo-právne normy a daňovo-právne vzťahy: podstata a charakteristika. 18. Nepriame dane. 19. Priame dane. 20. Správa daní. 21. Daňové konanie. 22. Daňové exekučné konanie. BABČÁK, V. a kol.: Finančné právo a finančná správa. Epos, Bratislava, BABČÁK, V.: Daňové právo Slovenskej republiky, Epos, Bratislava, 2010 BABČÁK, V.: Dane a daňové právo na Slovensku I., Aprilla, s.r.o., Košice, BABČÁK, V.: Dane a daňové právo na Slovensku II., Aprilla, s.r.o., Košice, BALKO, L. BABČÁK, V. a kol.: Finančné právo, BVŠP, Bratislava, Ďalšie odborné publikácie domácich a zahraničných autorov.

14

15 Kód: KTSaP/TSaP3/id/09 Názov: Teória štátu a práva III. prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. predmetu: 4 Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s test, zápočet test, zápočet a skúška 3 Predmet sa zameriava na poskytnutie všeobecného teoretického a metodologického základu z odboru právo, na výklad modelov vzniku štátu, špecifických znakov štátu, organizačných foriem moderného štátu, na koncepcie právneho štátu a princípy jeho fungovania. Oboznamuje sa prístupmi k chápaniu pojmu právo, so systémom práva, základmi tvorby a aplikácie práva, skúma metódy výkladu práva a poskytuje základy právnej argumentácie.. Spoločenstvo charakteristika. Občianska spoločnosť a štát. Štát pojem. Modely vzniku štátu. 2. Znaky štátu 3. Štátny mechanizmus pojem a zložky 4. Funkcie štátu 5. Forma štátu. Forma vlády a deľba moci 6. Učlenenie štátu 7. Právo pojem a koncepcie jeho vzniku a podstaty. Objektívne a subjektívne právo. Právne vedomie 8. Právo a morálka. Právo a spravodlivosť 9. Tvorba práva 10. Pramene práva pojem a druhy 11. Pramene práva Slovenskej republiky. Zákon o Zbierke zákonov. Interné inštrukcie 12. Právne normy pojem a špecifické znaky. Štruktúra právnych noriem 13. Druhy právnych noriem. Vzťah normatívnych právnych aktov a právnych noriem 14. Pôsobnosť právnych noriem 15. Systém práva pojem a klasifikácia. Medzinárodné právo a vnútroštátne právo. Veľké právne systémy 16. Realizácia práva pojem a druhy 17. Právne vzťahy pojem a charakteristika. Právne skutočnosti 18. Subjekty právnych vzťahov. Objekty a obsah právnych vzťahov 19. Aplikácia práva pojem, proces aplikácie práva 20. Výklad práva pojem a druhy. Analógia práva. Uváženie v práve 21. Právna zodpovednosť pojem a klasifikácia 22. Zákonnosť a záruky zákonnosti 23. Právny štát pojem, modely, princípy právneho štátu

16 24. Antika (Grécka politická filozofia od predsokratikov až po stoikov). Rímska jurisprudencia. Vývojové stupne kresťanstva a hlavné kontexty islamu. Prechod k svetskému chápaniu štátu. Cesty k revolúciám (od Grotia k Rousseauovi) 25. Liberalizmus, konzervativizmus a pozitivizmus. (Od Kanta až po Jellineka). Psychologizmus a škandinávsky právny realizmus. Americký právny realizmus. Teórie relativity ľudskosti 26. Hľadanie lepších svetov. Právna teória a právna filozofia 20. storočia (od Schumpetera k Popperovi). b>základná študijná literatúra:</b> 1. Alexy,R.: Theorie der juristischen Argumentation, Frankfurt am Main Bárány,E.: Moc a právo, Bratislava Boguszak,J.-Čapek,J.-Gerloch,A.: Teorie práva Boguszak,J. a kol.: Právní principy. Pelhřimov Bröstl,A.-Dobrovičová,G.-Kanárik,I.: Základy štátovedy, Košice Bröstl,A.-Dobrovičová,G.-Kanárik,I.: Teória práva, Košice Bröstl,A.: Dejiny politického a právneho myslenia, Bratislava Dworkin,R.: Když se práva berou vážně, Praha Gerloch,A.: Teorie práva, Dobrá Voda Hart,H.L.A.: Concept of Law, Oxford Harvánek,J. a kol.: Teorie práva, Brno Hayek,F.A.v.: Právo, zákonodárství a svoboda, I.-III. Praha Holländer,P.: Základy všeobecné státovědy, Praha Holländer,P.: Nástin filosofie práva. Úvahy strukturální, Praha Kelsen,H.: Reine Rechtslehre, Wien Knapp,V.: Tvorba práva a její současné problémy, Praha Knapp,V.: Teorie práva, Praha Krsková,A.: Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho myslenia, Bratislava Kubeš,V.: Právní filozofie XX. století, Brno Prusák,J.: Právo v spoločnosti, Bratislava Prusák,J.: Teória práva, Bratislava Weinberger,O.: Filozofie, právo, morálka, Brno Weyer,F.: Teorie práva, Brno 1936

17 Kód: KDŠaP/DSaP3/id/09 Názov: Dejiny štátu a práva III. doc. JUDr. Blažena Antalová, CSc., doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. predmetu: 4 Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s 3 Poskytnúť doktorandom hlbšie teoreticko-praktické vedomosti a poznatky o právnych aspektoch rímskeho súkromného práva, vybraných dejín štátu a práva, konštitucionalizmus západnej Európy a na území Slovenska. Súčasne podnietiť u doktorandov schopnosť formulovať a zdôvodňovať vlastné názory na skúmanú odbornú právnu problematiku. 1. Recepcia rímskeho práva 2. Justiniánska kodifikácia a jej vplyv na moderné právo 3. Právna úprava manželstva svetské a cirkevné manželstvo 4. Náhrada škody z deliktu genéza a obsah (skutočná škoda, ušlý zisk) 5. Ústavný vývoj Anglicka 6. Ústavný vývoj Francúzka 7. Ústavný vývoj Nemecka 8. Národnopolitický pohyb Slovákov a Čechov na začiatku 20. Storočia 9. Charakteristické črty právneho poriadku predmníchovskej ČSR 10. Právny poriadok Slovenskej republiky vojnového obdobia, charakteristické znaky a špecifiká

18 Kód: D PrávF/KsSII/id/09 Názov: Konzultácie so školiteľom II. predmetu: 2 doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc. Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s 3

19 Kód: KOPaHP/POP1/id/09 Názov: Porovnávacie obchodné právo predmetu: 2 Týždenný: Za obdobie štúdia: 8s skúška prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc., doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim.prof. 3 Podnietiť a vypestovať u doktorandov schopnosť širšieho chápania slovenského obchodného práva a jeho kontextov s inými sústavami obchodného práva vo vybraných krajinách, vrátane európskeho komunitárneho práva. Zároveň docieliť a prehĺbiť vedecký záujem o štúdium hraničných problémov odboru, vrátane ich historických, teoretických a prognostických aspektov. 1. Teoretické názory na právnu komparatistiku 2. Metódy právnej komparácie 3. Predmet porovnávacieho obchodného práva 4. Vybrané inštitúty obchodného práva ako objekt ich právneho porovnávania 5. Vymedzenie relevantných právnych sústav v európskych a globálnych dimenziách a ich legislatívnych súvislosti 6. Možnosti vytvárania integrovaných právnych inštitútov v rámci európskeho komunitárneho práva s prihliadnutím na právo obchodných spoločností. KNAPP,V.: Velké právní systémy - Úvod do srovnávací právní vedy, C.H.Beck, Praha, 1996 KNAPP, V.: Teorie práva, C.H.Beck, Praha, 1995 SIMON, D.: Komunitární právní rád, Praha: ASPI, a.s., 2005 GERLOCH, A.: Teorie práva, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čenek, s.r.o., Plzeň, 2007 PELIKÁNOVÁ, I.: Úvod do srovnávacího práva obchodního, C.H.Bech, Praha, 2000

20 Kód: KUPaSP/TPL1/id/09 Názov: Teória a prax legislatívy doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. predmetu: 2 doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. Týždenný: Za obdobie štúdia: 8s klasifikovaný zápočet 3 Obsah predmetu: 1. Právo ako regulátor, iné regulátory trh /materiálny regulátor/, morálka. Premietnutie morálnych noriem do právneho poriadku Slovenskej republiky. 2. Zákonodarstvo, legislatíva a legislatívny proces pojem, predmet, subjekty, pramene právnej úpravy. 3. Odlišnosti zákonodarstva jednotlivých právnych odvetví I. 4. Odlišnosti zákonodarstva jednotlivých právnych odvetví II. štúdium niektorých súdnych rozhodnutí. 5. Vládna legislatíva Legislatívna rada vlády SR 6. Zákonodarný proces v NR SR I. 7. Zákonodarný proces v NR SR II. 8. Tvorba vykonávacích právnych predpisov. 9. Normotvorba územnosprávnych celkov. 10. Nesúlad právnych predpisov I. konanie pred ústavným súdom /tzv. negatívna normotvorná právomoc ústavného súdu/. 11. Nesúlad právnych predpisov II. štúdium niektorých rozhodnutí ústavného súdu. 12. Normotvorba Európskej únie. Základná študijná literatúra: 1. PALÚŠ, I., - SOMOROVÁ, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky, vydavateľstvo UPJŠ, Košice KNAPP, V.: Teorie práva, 1. vydanie, Praha, C.H.Beck KNAPP, V.: Tvorba práva a její současné problémy, Praha 1998 Doporučená študijná literatúra: 1. ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave SR, Matica Slovenská, Martin Zbierky nálezov a uznesení ústavného súdu SR. 3. Judikatúra a rozhodovacia činnosť všeobecných súdov.

21 Kód: KTSaP/PP2/id/09 Názov: Pramene práva II. doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc. predmetu: 2 Týždenný: Za obdobie štúdia: 6s doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc., doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc Teória prameňov práva 2. Právo a právne princípy 3. Zvrchovanosť ústavy a zvrchovanosť zákona 4. Štátomocenský charakter normatívneho právneho aktu a jeho dôsledky 5. Vykonávacie právne predpisy aktuálne problémy 6. Aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky 7. Vzťah medzinárodného a vnútroštátneho práva; mezinárodné zmluvy 8. Pramene európskeho práva 9. Lokálne právne predpisy, ich právna úprava a druhy 10. Návrhy prijaté v referende, rozhodnutia ústavného súdu o súlade právnych predpisov, výklade ústavy a ústavných zákonov, pozastavení účinnosti právnych predpisov 11. Pramene práva a mimoriadne situácie 12. Zákon o Zbierke zákonov č. 1/1993 <b>základná študijná literatúra:</b> 1. Prusák,J.: Teória práva, Bratislava Boguszák,J.-Čapek,J.: Teorie práva, Codex, Praha Gerloch,A.: Teorie práva, 2. vyd., Dobrá Voda Knapp,V.: Teorie prava, C.H.BECK, Praha Havránek,J. a kol.: Právní teorie, Iuridica Brunensia Boguszák,J.-Čapek,J.-Gerloch,A.: Teorie práva, Eurolex Bohemia, Praha Klučka,J.: Medzinárodné právo a Ústava SR, Medes, Košice Kanárik,I.: Zvrchovanosť zákona (Aktuálne otázky v slovenskom právnom poriadku), vyd. UPJŠ Právnická fakulta, Košice Dobrovičová, G: Vybrané otázky recentných prameňov práva SR. vyd. UPJŠ Právnická fakulta, Košice Časopisy: Právny obzor, Právnik, Justičná revue od r <b>doporučená študijná literatúra:</b> 1. Čorba,J. (editor): Európske právo na Slovensku. Nadácia Kalligram, Bratislava Knapp,V.: Tvorba práva. Praha Prochádzka,R.: Niekoľko poznámok k aproximačným nariadeniam. Justičná revue 2002, č Balog,B.: Aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky. Justičná revue 2003, č. 2

22 5. Král,R.: K těžišti výkladu směrnic ES při jejich transpozici. Právnik 2001, č. 12.

23 Kód: KOP/ODV1/id/09 Názov: Ochrana duševného vlastníctva v EÚ predmetu: 2 prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Týždenný: Za obdobie štúdia: 6s záverečná práca 2 Poskytnúť študentom bližší pohľad na možnosti ochrany výsledkov tvorivosti človeka v európskom priestore so zameraním sa na komunitárnu úpravu a jej premietnutie do národných legislatív. 1. A. Všeobecne o práve nehmotných statkov. Právo nehmotných statkov, pojem, systém. Právo nehmotných statkov a ostatné odvetvia slovenského práva. Právo duševného vlastníctva. Súvisiace inštitúty s právom duševného vlastníctva. Pramene autorského práva a priemyselných práv. 1. B. Autorské právo. Predmet ochrany - autorské dielo. Programy pre počítače ako autorské dielo. Subjekty autorského práva. Vznik a trvanie autorského práva. 2. Autorské záväzkové právo. Zmluvy v oblasti autorského práva. Tvorba a použitie autorských diel vytvorených v pracovnom pomere. 3. C. Právo príbuzné autorskému právu a práva súvisiace s autorským právom. Právo výkonných umelcov. Predmet ochrany, subjekty. Vznik a trvanie práv. Práva rozhlasových a TV vysielateľov na ich programy. Práva výrobcov zvukových záznamov a zvukovo-obrazových záznamov. 4. E. Priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti. Všeobecne o priemyselných právach. Systém priemyselných práv. Konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva SR. Patentové právo (právna ochrana vynálezov). 5. Právo k dizajnom. Právo k úžitkovým vzorom. 6. Ochrana topografií polovodičových výrobkov. Zlepšovacie návrhy a ich ochrana. Ochrana práv k novým odrodám rastlín a plemien zvierat. Výrobno-technické a iné poznatky (know-how). Nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí a zvierat, ochrana rastlín proti škodcom a chorobám. 7. F. Priemyselné práva na označenie. Ochranné známky. Označenie pôvodu výrobkov, zemepisné označenie výrobkov. Obchodné meno. Logo a jeho ochrana v právnom poriadku SR. Doménové mená. 8. G. Medzinárodnoprávne aspekty autorských a priemyselných práv. Medzinárodné zmluvy a dohovory.

24 Kód: KOP/ZSP2/id/09 Názov: Základy súkromného práva predmetu: 3 prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Týždenný: Za obdobie štúdia: 8s záverečná práca 3 Poskytnúť študentom všeobecný pohľad na oblasť súkromného práva - najmä úprava občianskeho a obchodného práva.

25 Kód: KPPaPSZ/ZPP1/09 doc. JUDr. Milena Barinková, CSc. predmetu: 3 Názov: Základy pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v EÚ Týždenný: Za obdobie štúdia: 6s skúška JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., doc. JUDr. Milena Barinková, CSc. 2 Základom pre vymedzenie obsahu pojmov pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia v EÚ je sociálna politika, tak ako je zakotvená v zakladajúcich zmluvách EÚ a neskôr konkretizovaná sekundárnym právom EÚ. Cieľom tohto predmetu nie je výklad inštitucionálnych a všeobecných otázok EÚ a európskeho práva, tieto znalosti sú však predpokladom pre analýzu vybranej problematiky. Zmyslom tohto predmetu je posúdiť postavenie a najmä vývoj pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v systéme noriem EÚ. Pri konzultáciách je kladený dôraz na analýzu a aplikáciu judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a ESPĽP z oblasti sociálnej politiky. - všeobecné otázky, pojem a predmet PP a PSZ v EÚ, vývoj sociálnej politiky v EÚ, orgány v oblasti sociálnej politiky - voľný pohyb zamestnancov, právne základy, osobný rozsah, obsah práva na voľný pohyb zamestnancov - zásada rovnakého zaobchádzania mužov a žien v EÚ, ochrana dôstojnosti mužov a žien v pracovnoprávnych vzťahoch a zákaz sexuálneho obťažovania podľa práva EÚ - pracovný pomer na určitú dobu, pracovný pomer na čiastočný pracovný úväzok, požičiavanie zamestnancov v komunitárnom práve - sociálne zabezpečenie v EÚ, koordinácia právnych úprav, osobný rozsah a vecný rozsah koordinácie právnych úprav sociálneho zabezpečenia Základná študijná literatúra: 1. BARANCOVÁ, H.: Slovenské a európske pracovné právo, slovenská a česká judikatúra, judikatúra európskych súdov. I. vydanie, Poradca podnikateľa Žilina, BARANCOVÁ, H.: Európske pracovné právo, I. vydanie, Sprint, Bratislava, 2003 Odporúčaná študijná literatúra: 1. TOMEŠ, I. - KOLDINSKÁ, K.: Sociální právo Evropské unie, I. vydanie, C. H. Beck, Praha, GREGOROVÁ, Z. - PÍCHOVÁ, I.: Základy pracovního práva a sociálního zabezpečení v Evropských společenstvích. PrF MU 2001

26 Kód: KTP/DPvTV1/id/09 Názov: Dôkazné právo v trestných veciach doc. JUDr. Jozef Olej, CSc. predmetu: 3 doc. JUDr. Jozef Olej, CSc. Týždenný: Za obdobie štúdia: 6s 2 Cieľom predmetu je v nadväznosti na poznatky trestného práva a ďalších trestných vied rozšíriť a prehĺbiť vedomosti doktorandov o dôkaznom práve v trestnom konaní. 1. Teória dôkazov 2. Kategorizácia dôkazov 3. Zásady, predmet a rozsah dokazovania 4. Obstarávanie dôkazov 5. Vykonávanie dôkazov Základná študijná literatúra: ROMŽA, S.: Kriminalistika, 1993 ŠIMOVČEK, I.: Kriminalistika, 2001 OLEJ, J. a kol.: Trestné právo procesné, ES UPJŠ, Košice 2006 MINÁRIK, J. a kol.: Trestný poriadok. Stručný komentár. Bratislava: Iura Edition, 2006

27 Kód: D PrávF/KsSIV/e/09 Názov: Konzultácie so školiteľom IV. predmetu: 4 Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s 3

28 Kód: KROKF/CJPT1/09 Názov: Cudzojazyčná právna terminológia (AJ, NJ) 1 predmetu: 1 Forma výučby: Cvičenie Týždenný: 10 Za obdobie štúdia: 140 PhDr. Helena Petruňová, CSc., PhDr. Slávka Janigová, PhD., Mgr. Mária Zavatčanová, PhD., Mgr. Barbara Mitríková 3 Predmet je zameraný na rozvoj jazykových kompetencií doktoranda/doktorandky, na upevňovanie a rozvíjanie všetkých jazykových zručností, predovšetkým v akademickej angličtine, na stredne pokročilej a pokročilej úrovni ovládania jazyka (B2, C1/C2) podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky), ktorá je aplikovaná na odborný/akademický jazyk. Dôraz sa kladie na aktívne používanie (akademickej/odbornej) angličtiny v akademickom a vedecko-výskumnom prostredí, na konferenciách a i., pri zohľadnení vybraných problémov jazykovej interferencie slovenčiny. anglický, nemecký, ruský

29 Kód: KROKF/CJPT2/09 Názov: Cudzojazyčná právna terminológia (AJ, NJ) 2 predmetu: 2 Forma výučby: Cvičenie Týždenný: 10 Za obdobie štúdia: 140 Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška Mgr. Mária Zavatčanová, PhD., PhDr. Helena Petruňová, CSc., PhDr. Slávka Janigová, PhD., Mgr. Barbara Mitríková 3 Predmet je zameraný na rozvoj jazykových kompetencií doktoranda/doktorandky, na upevňovanie a rozvíjanie všetkých jazykových zručností, predovšetkým v akademickej angličtine, na stredne pokročilej a pokročilej úrovni ovládania jazyka (B2, C1/C2) podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky), ktorá je aplikovaná na odborný/akademický jazyk. Dôraz sa kladie na aktívne používanie (akademickej/odbornej) angličtiny v akademickom a vedecko-výskumnom prostredí, na konferenciách a i., pri zohľadnení vybraných problémov jazykovej interferencie slovenčiny. anglický, nemecký, ruský

30 Kód: KOP/OP3/id/10 Názov: Občianske právo III. predmetu: 4 prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s záverečná práca 3

31 Kód: KTSaP/ZMaMVP1/ id/11 predmetu: 1 Názov: Základy metodológie a metodiky vedeckej práce prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s 6

32 Kód: KTSaP/TP1/11 Názov: Teória práva I. doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. predmetu: 1 doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s 6

33 Kód: D PrávF/KsSI/11 Názov: Konzultácie so školiteľom I. predmetu: 1 Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s doc. JUDr. Blažena Antalová, CSc., doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. 3

34 Kód: KTSaP/TP2/11 Názov: Teória práva II. predmetu: 2 Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s 6

35 Kód: KTSaP/TSaP1/id/11 Názov: Teória štátu a práva I. prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. predmetu: 2 Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s test, zápočet test, zápočer, skúška 6 Predmet sa zameriava na poskytnutie všeobecného teoretického a metodologického základu z odboru právo, na výklad modelov vzniku štátu, špecifických znakov štátu, organizačných foriem moderného štátu, na koncepcie právneho štátu a princípy jeho fungovania. Oboznamuje sa prístupmi k chápaniu pojmu právo, so systémom práva, základmi tvorby a aplikácie práva, skúma metódy výkladu práva a poskytuje základy právnej argumentácie.. Spoločenstvo charakteristika. Občianska spoločnosť a štát. Štát pojem. Modely vzniku štátu. 2. Znaky štátu 3. Štátny mechanizmus pojem a zložky 4. Funkcie štátu 5. Forma štátu. Forma vlády a deľba moci 6. Učlenenie štátu 7. Právo pojem a koncepcie jeho vzniku a podstaty. Objektívne a subjektívne právo. Právne vedomie 8. Právo a morálka. Právo a spravodlivosť 9. Tvorba práva 10. Pramene práva pojem a druhy 11. Pramene práva Slovenskej republiky. Zákon o Zbierke zákonov. Interné inštrukcie 12. Právne normy pojem a špecifické znaky. Štruktúra právnych noriem 13. Druhy právnych noriem. Vzťah normatívnych právnych aktov a právnych noriem 14. Pôsobnosť právnych noriem 15. Systém práva pojem a klasifikácia. Medzinárodné právo a vnútroštátne právo. Veľké právne systémy 16. Realizácia práva pojem a druhy 17. Právne vzťahy pojem a charakteristika. Právne skutočnosti 18. Subjekty právnych vzťahov. Objekty a obsah právnych vzťahov 19. Aplikácia práva pojem, proces aplikácie práva 20. Výklad práva pojem a druhy. Analógia práva. Uváženie v práve 21. Právna zodpovednosť pojem a klasifikácia 22. Zákonnosť a záruky zákonnosti 23. Právny štát pojem, modely, princípy právneho štátu

36 24. Antika (Grécka politická filozofia od predsokratikov až po stoikov). Rímska jurisprudencia. Vývojové stupne kresťanstva a hlavné kontexty islamu. Prechod k svetskému chápaniu štátu. Cesty k revolúciám (od Grotia k Rousseauovi) 25. Liberalizmus, konzervativizmus a pozitivizmus. (Od Kanta až po Jellineka). Psychologizmus a škandinávsky právny realizmus. Americký právny realizmus. Teórie relativity ľudskosti 26. Hľadanie lepších svetov. Právna teória a právna filozofia 20. storočia (od Schumpetera k Popperovi). <b>základná študijná literatúra:</b> 1. Alexy,R.: Theorie der juristischen Argumentation, Frankfurt am Main Bárány,E.: Moc a právo, Bratislava Boguszak,J.-Čapek,J.-Gerloch,A.: Teorie práva Boguszak,J. a kol.: Právní principy. Pelhřimov Bröstl,A.-Dobrovičová,G.-Kanárik,I.: Základy štátovedy, Košice Bröstl,A.-Dobrovičová,G.-Kanárik,I.: Teória práva, Košice Bröstl,A.: Dejiny politického a právneho myslenia, Bratislava Dworkin,R.: Když se práva berou vážně, Praha Gerloch,A.: Teorie práva, Dobrá Voda Hart,H.L.A.: Concept of Law, Oxford Harvánek,J. a kol.: Teorie práva, Brno Hayek,F.A.v.: Právo, zákonodárství a svoboda, I.-III. Praha Holländer,P.: Základy všeobecné státovědy, Praha Holländer,P.: Nástin filosofie práva. Úvahy strukturální, Praha Kelsen,H.: Reine Rechtslehre, Wien Knapp,V.: Tvorba práva a její současné problémy, Praha Knapp,V.: Teorie práva, Praha Krsková,A.: Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho myslenia, Bratislava Kubeš,V.: Právní filozofie XX. století, Brno Prusák,J.: Právo v spoločnosti, Bratislava Prusák,J.: Teória práva, Bratislava Weinberger,O.: Filozofie, právo, morálka, Brno Weyer,F.: Teorie práva, Brno 1936

37 Kód: KDŠaP/DSaP1/id/11 Názov: Dejiny štátu a práva I. doc. JUDr. Blažena Antalová, CSc., doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. predmetu: 2 Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s 6 Poskytnúť doktorandom hlbšie teoreticko-praktické vedomosti a poznatky o právnych aspektoch rímskeho súkromného práva, vybraných dejín štátu a práva, konštitucionalizmus západnej Európy a na území Slovenska. Súčasne podnietiť u doktorandov schopnosť formulovať a zdôvodňovať vlastné názory na skúmanú odbornú právnu problematiku. 1. Recepcia rímskeho práva 2. Justiniánska kodifikácia a jej vplyv na moderné právo 3. Právna úprava manželstva svetské a cirkevné manželstvo 4. Náhrada škody z deliktu genéza a obsah (skutočná škoda, ušlý zisk) 5. Ústavný vývoj Anglicka 6. Ústavný vývoj Francúzka 7. Ústavný vývoj Nemecka 8. Národnopolitický pohyb Slovákov a Čechov na začiatku 20. Storočia 9. Charakteristické črty právneho poriadku predmníchovskej ČSR 10. Právny poriadok Slovenskej republiky vojnového obdobia, charakteristické znaky a špecifiká

38 Kód: KFPaDP/FP1/id/11 Názov: Finančné právo I. predmetu: 2 Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s 6 Poskytnúť študentom základné vedomosti a poznatky o právnych aspektoch finančnej a daňovej politiky nášho štátu a finančnom práve a daňovom práve v systéme práva. Dôraz je kladený na všeobecnú časť finančného práva a na rozpočtovo-právne normy regulujúce rozpočtové hospodárenie štátu ako aj jednotiek územnej samosprávy. 1. Financie, ich podstata, členenie a funkcie. 2. Finančné právo v systéme práva. 3. Organizácia finančnej sústavy. 4. Finančná kontrola. 5. Rozpočtová politika ako súčasť finančnej politiky štátu. 6. Rozpočtové právo. 7. Colné právo. 8. Finančné hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií. 9. Finančné hospodárenie verejno-právnych inštitúcií. 10. Finančné hospodárenie vybraných neziskových subjektov. 11. Finančné hospodárenie štátnych podnikov. 12. Menové právo a bankové právo (finančno-právne aspekty). 13. Právo finančného trhu. 14. Právna úprava devízového hospodárstva. 15. Rozpočtové hospodárenie a fondové hospodárstvo v EÚ. 16. Všeobecno-teoretické otázky daní a poplatkov a daňového práva. 17. Daňovo-právne normy a daňovo-právne vzťahy: podstata a charakteristika. 18. Nepriame dane. 19. Priame dane. 20. Správa daní. 21. Daňové konanie. 22. Daňové exekučné konanie. BABČÁK, V. a kol.: Finančné právo a finančná správa. Epos, Bratislava, BABČÁK, V.: Daňové právo Slovenskej republiky, Epos, Bratislava, 2010 BABČÁK, V.: Dane a daňové právo na Slovensku I., Aprilla, s.r.o., Košice, BABČÁK, V.: Dane a daňové právo na Slovensku II., Aprilla, s.r.o., Košice, BALKO, L. BABČÁK, V. a kol.: Finančné právo, BVŠP, Bratislava, Ďalšie odborné publikácie domácich a zahraničných autorov

39

40 Kód: KOP/OP1/id/11 Názov: Občianske právo I. predmetu: 2 prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s 6

41 Kód: KOPaHP/OP1/id/11 Názov: Obchodné právo I. prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. predmetu: 2 Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s JUDr. Janka Vykročová, CSc., prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc., doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim.prof., doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc., JUDr. Jozef Čorba, PhD., JUDr. Regina Hučková, PhD. 6 Podnietiť u doktorandov schopnosť kritického posudzovania skúmaných inštitútov, schopnosť formulovania vlastných názorov na skúmané problémy a ich primerané odôvodnenie. 1. Vymedzenie pojmu predmetu obchodného práva 2. Teoretické otázky obchodného práva 3. Vzťah obchodného práva a iných súčastí systému práva 4. Vývoj obchodného práva 5. Systém a pramene obchodného práva: 6. Subjekty obchodného práva 7. Obchodné záväzky 8. Obchodnoprávna zodpovednosť 9. Súkromnoprávne a verejnoprávne inštitúty v obchodnom práve

42 Kód: KOP/OP2/id/11 Názov: Občianske právo II. predmetu: 3 prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s ústna skúška 3

43 Kód: KTSaP/TSaP2/id/11 Názov: Teória štátu a práva II. prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. predmetu: 3 Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s test, zápočet test, zápočet, skúška 3 Predmet sa zameriava na poskytnutie všeobecného teoretického a metodologického základu z odboru právo, na výklad modelov vzniku štátu, špecifických znakov štátu, organizačných foriem moderného štátu, na koncepcie právneho štátu a princípy jeho fungovania. Oboznamuje sa prístupmi k chápaniu pojmu právo, so systémom práva, základmi tvorby a aplikácie práva, skúma metódy výkladu práva a poskytuje základy právnej argumentácie. 1. Spoločenstvo charakteristika. Občianska spoločnosť a štát. Štát pojem. Modely vzniku štátu. 2. Znaky štátu 3. Štátny mechanizmus pojem a zložky 4. Funkcie štátu 5. Forma štátu. Forma vlády a deľba moci 6. Učlenenie štátu 7. Právo pojem a koncepcie jeho vzniku a podstaty. Objektívne a subjektívne právo. Právne vedomie 8. Právo a morálka. Právo a spravodlivosť 9. Tvorba práva 10. Pramene práva pojem a druhy 11. Pramene práva Slovenskej republiky. Zákon o Zbierke zákonov. Interné inštrukcie 12. Právne normy pojem a špecifické znaky. Štruktúra právnych noriem 13. Druhy právnych noriem. Vzťah normatívnych právnych aktov a právnych noriem 14. Pôsobnosť právnych noriem 15. Systém práva pojem a klasifikácia. Medzinárodné právo a vnútroštátne právo. Veľké právne systémy 16. Realizácia práva pojem a druhy 17. Právne vzťahy pojem a charakteristika. Právne skutočnosti 18. Subjekty právnych vzťahov. Objekty a obsah právnych vzťahov 19. Aplikácia práva pojem, proces aplikácie práva 20. Výklad práva pojem a druhy. Analógia práva. Uváženie v práve 21. Právna zodpovednosť pojem a klasifikácia 22. Zákonnosť a záruky zákonnosti 23. Právny štát pojem, modely, princípy právneho štátu

44 24. Antika (Grécka politická filozofia od predsokratikov až po stoikov). Rímska jurisprudencia. Vývojové stupne kresťanstva a hlavné kontexty islamu. Prechod k svetskému chápaniu štátu. Cesty k revolúciám (od Grotia k Rousseauovi) 25. Liberalizmus, konzervativizmus a pozitivizmus. (Od Kanta až po Jellineka). Psychologizmus a škandinávsky právny realizmus. Americký právny realizmus. Teórie relativity ľudskosti 26. Hľadanie lepších svetov. Právna teória a právna filozofia 20. storočia (od Schumpetera k Popperovi). <b>základná študijná literatúra:</b> 1. Alexy,R.: Theorie der juristischen Argumentation, Frankfurt am Main Bárány,E.: Moc a právo, Bratislava Boguszak,J.-Čapek,J.-Gerloch,A.: Teorie práva Boguszak,J. a kol.: Právní principy. Pelhřimov Bröstl,A.-Dobrovičová,G.-Kanárik,I.: Základy štátovedy, Košice Bröstl,A.-Dobrovičová,G.-Kanárik,I.: Teória práva, Košice Bröstl,A.: Dejiny politického a právneho myslenia, Bratislava Dworkin,R.: Když se práva berou vážně, Praha Gerloch,A.: Teorie práva, Dobrá Voda Hart,H.L.A.: Concept of Law, Oxford Harvánek,J. a kol.: Teorie práva, Brno Hayek,F.A.v.: Právo, zákonodárství a svoboda, I.-III. Praha Holländer,P.: Základy všeobecné státovědy, Praha Holländer,P.: Nástin filosofie práva. Úvahy strukturální, Praha Kelsen,H.: Reine Rechtslehre, Wien Knapp,V.: Tvorba práva a její současné problémy, Praha Knapp,V.: Teorie práva, Praha Krsková,A.: Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho myslenia, Bratislava Kubeš,V.: Právní filozofie XX. století, Brno Prusák,J.: Právo v spoločnosti, Bratislava Prusák,J.: Teória práva, Bratislava Weinberger,O.: Filozofie, právo, morálka, Brno Weyer,F.: Teorie práva, Brno 1936

45 Kód: KOPaHP/OP2/id/11 Názov: Obchodné právo II. predmetu: 3 Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s JUDr. Janka Vykročová, CSc., prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc., JUDr. Tomáš Illeš, doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim.prof., doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc., JUDr. Jozef Čorba, PhD., JUDr. Regina Hučková, PhD., JUDr. Lucia Baňacká, PhD., doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. 3 Podnietiť u doktorandov schopnosť kritického posudzovania skúmaných inštitútov, schopnosť formulovania vlastných názorov na skúmané problémy a ich primerané odôvodnenie. 1. Vymedzenie pojmu predmetu obchodného práva 2. Teoretické otázky obchodného práva 3. Vzťah obchodného práva a iných súčastí systému práva 4. Vývoj obchodného práva 5. Systém a pramene obchodného práva: 6. Subjekty obchodného práva 7. Obchodné záväzky 8. Obchodnoprávna zodpovednosť 9. Súkromnoprávne a verejnoprávne inštitúty v obchodnom práve

46 Kód: KFPaDP/FP2/id/11 Názov: Finančné právo II. predmetu: 3 Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s 3 Poskytnúť študentom základné vedomosti a poznatky o právnych aspektoch finančnej a daňovej politiky nášho štátu a finančnom práve a daňovom práve v systéme práva. Dôraz je kladený na všeobecnú časť finančného práva a na rozpočtovo-právne normy regulujúce rozpočtové hospodárenie štátu ako aj jednotiek územnej samosprávy 1. Financie, ich podstata, členenie a funkcie. 2. Finančné právo v systéme práva. 3. Organizácia finančnej sústavy. 4. Finančná kontrola. 5. Rozpočtová politika ako súčasť finančnej politiky štátu. 6. Rozpočtové právo. 7. Colné právo. 8. Finančné hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií. 9. Finančné hospodárenie verejno-právnych inštitúcií. 10. Finančné hospodárenie vybraných neziskových subjektov. 11. Finančné hospodárenie štátnych podnikov. 12. Menové právo a bankové právo (finančno-právne aspekty). 13. Právo finančného trhu. 14. Právna úprava devízového hospodárstva. 15. Rozpočtové hospodárenie a fondové hospodárstvo v EÚ. 16. Všeobecno-teoretické otázky daní a poplatkov a daňového práva. 17. Daňovo-právne normy a daňovo-právne vzťahy: podstata a charakteristika. 18. Nepriame dane. 19. Priame dane. 20. Správa daní. 21. Daňové konanie. 22. Daňové exekučné konanie. BABČÁK, V. a kol.: Finančné právo a finančná správa. Epos, Bratislava, BABČÁK, V.: Daňové právo Slovenskej republiky, Epos, Bratislava, 2010 BABČÁK, V.: Dane a daňové právo na Slovensku I., Aprilla, s.r.o., Košice, BABČÁK, V.: Dane a daňové právo na Slovensku II., Aprilla, s.r.o., Košice, BALKO, L. BABČÁK, V. a kol.: Finančné právo, BVŠP, Bratislava, Ďalšie odborné publikácie domácich a zahraničných autorov

47

48 Kód: KDŠaP/DSaP2/id/11 Názov: Dejiny štátu a práva II. doc. JUDr. Blažena Antalová, CSc., doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. predmetu: 3 Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s 3 Poskytnúť doktorandom hlbšie teoreticko-praktické vedomosti a poznatky o právnych aspektoch rímskeho súkromného práva, vybraných dejín štátu a práva, konštitucionalizmus západnej Európy a na území Slovenska. Súčasne podnietiť u doktorandov schopnosť formulovať a zdôvodňovať vlastné názory na skúmanú odbornú právnu problematiku. 1. Recepcia rímskeho práva 2. Justiniánska kodifikácia a jej vplyv na moderné právo 3. Právna úprava manželstva svetské a cirkevné manželstvo 4. Náhrada škody z deliktu genéza a obsah (skutočná škoda, ušlý zisk) 5. Ústavný vývoj Anglicka 6. Ústavný vývoj Francúzka 7. Ústavný vývoj Nemecka 8. Národnopolitický pohyb Slovákov a Čechov na začiatku 20. Storočia 9. Charakteristické črty právneho poriadku predmníchovskej ČSR 10. Právny poriadok Slovenskej republiky vojnového obdobia, charakteristické znaky a špecifiká

49 Kód: KUPaSP/ZTK/d/11 Názov: Základy teórie konštitucionalizmu doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. predmetu: 3 doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. Týždenný: Za obdobie štúdia: 8s 3

50 Kód: D PrávF/KsSIII/e/11 Názov: Konzultácie so školiteľom III. predmetu: 3 Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s 3

51 Kód: D PrávF/ KsSkPVDP/1/iD/12 doc. JUDr. Blažena Antalová, CSc., doc. JUDr. Milena Barinková, CSc., prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. predmetu: 5 Názov: Konzultácie so školiteľom ku prvej verzii dizertačnej práce I. Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s 6

52 Kód: D PrávF/PDPkO/id/12 Názov: Prijatie dizertačnej práce k obhajobe doc. JUDr. Blažena Antalová, CSc., doc. JUDr. Milena Barinková, CSc., prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. predmetu: 6 Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s 30

53 Kód: D PrávF/PnDS/id/13 Názov: Úspešná príprava na dizertačnú skúšku doc. JUDr. Blažena Antalová, CSc., doc. JUDr. Milena Barinková, CSc., prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. predmetu: 4 Forma výučby: Týždenný: Za obdobie štúdia: 20

54 Kód: UEP/VPZvPEUI/id/13 Názov: Všeobecné právne zásady v práve EÚ I. prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. predmetu: 2 Týždenný: Za obdobie štúdia: 8s prof. JUDr. Ján Mazák, PhD., JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D. 3 KTSaP/TP1/11 KUPaSP/UPSRII/08 KUPaSP/UPSRI/08, UEP/ EPII/12, UEP/EPI/12, KTSaP/TP2/11, Samostatná práca Všeobecné právne zásady tvoria jeden z významných nepísaných prameňov primárneho práva Európskej únie. Ich historický vývoj, nachádzanie v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie ako aj ich výklad a používanie sú predpokladom pre pochopenie ústavných základov práva Európskej únie. Preto je cieľom predmetu objasniť všeobecné právne zásady ako prameň primárneho práva EÚ a súčasne vysvetliť ich nachádzanie, interpretáciu a aplikáciu v jednotlivých odboroch práva Únie, a to nielen v konaniach pred Súdnym dvorom EÚ, ale aj pri legislatívnej a exekutívnej činnosti inštitúcií Európskej únie. Osobitným a pridruženým zámerom predmetu je skúmanie ochrany základných práv v Európskej únii ako neoddeliteľnej súčasti všeobecných právnych zásad v nadväznosti aj na prijatie Charty základných práv Európskej únie ako právne záväzného katalógu základných práv, princípov a slobôd. 1) Všeobecné právne zásady ako prameň nepísaného primárneho práva Európskej únie 2) Zásada rovnosti 3) Zásada proporcionality ako kritérium prieskumu zákonnosti a ústavnosti práva Únie a vnútroštátneho práva 4) Zásada právnej istoty a ochrana legitímneho očakávania 5) Zásada ochrany základných práv 6) Zásada účinnej súdnej ochrany a práva na obhajobu ako aj právo na účinný právny prostriedok ochrany pred vnútroštátnymi súdmi 7) Zákaz zneužitia práv 8) Vzťah všeobecných právnych zásad a Charty základných práv Európskej únie ARNULL, A.: The European Union and its Court of Justice. Second Edition. Oxford University press 2006 BAST, J.: Legal Instruments and Judicial Protection. In A. von Bogdandy - J. Bast (ed.): Principles of European Constitutional Law. Second edition. Munich Beck 2010 FAVREAU, B. (ed.): La Charte des droits fondamentaux de l Union Européenne après le Traité de Lisbonne. Brusel, Bruylant 2010 KADDOUS, Ch.- AUER, A. : Les principes fondamentaux de la Constitution européenne, Bryulant, 2006