Mesto Trnava Ulica Hlavná 1, Trnava. Naše číslo OSaŽP/ /2019/MH. Oznámenie verejnou vyhláškou

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Mesto Trnava Ulica Hlavná 1, Trnava. Naše číslo OSaŽP/ /2019/MH. Oznámenie verejnou vyhláškou"

Prepis

1 Mesto Trnava Ulica Hlavná 1, Trnava rctr^rtt^a-i'-err.ír.rľrry:;: '.z'.yr'ta Doporučene Váš list číslo/zo dňa Naše číslo OSaŽP/ /2019/MH Vybavuje/linka Ing. Hrubý 033/ Trnava Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania podľa 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Žiadateľ Mesto Trnava, IČO: , Ulica Hlavná 1, Trnava v zastúpení Mestským úradom v Trnave, odborom investičnej výstavby, Uiica Trhová 3, Trnava podal dňa na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: Chodník a cyklochodník na Ulici Veterná miesto stavby: na pozemku parc.č: k. ú./obec: stavebník: projektant: Ulica Veterná (od Okružnej ulice po Ulicu Saleziánska) 5292/22, 5292/23, 5292/45, 5292/67, 5292/68, 5292/93, 5292/96, 5292/180, 5292/276, 5309/2, 5309/15, 5309/16, 5326/10, 5326/42, 5327/6 - pare. reg. C" Trnava Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, Trnava DAQUE Slovakia, s.r.o. - Ing. Lukáš Rolko, Univerzitná 25, Žilina Uvedeným dňom bolo zahájené stavebné konanie. Mesto Trnava, ako špeciálny stavebný úrad podľa 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon") a 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením 61 ods. 4 stavebného zákona, oznamuje formou verejnej vyhlášky začatie stavebného konania na stavbu: Chodník a cyklochodník na Ulici Veterná Nakoľko pomery staveniska sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe a návrh na stavebné povolenie poskytuje dostatočné podklady pre posúdenie stavby, upúšťa špeciálny stavebný úrad v súlade s 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním. Základné údaje charakterizujúce stavbu: Predložený projekt rieši vybudovanie chodníka pre peších a cyklochodníka po ľavej strane Ulice Veterná v rozsahu od Okružnej ulice po Ulicu Saleziánska. V súčasnosti sa na uvedenej trase nachádza asfaltový chodník pre peších. Novo navrhnutá trasa začne plynulým napojením nejestvujúci chodník a cyklochodník pri oplotení zberných surovín a skončí pred priechodom pre chodcov cez Ulicu Saleziánska na kruhovej križovatke - ďalšie trasovanie je už predmetom samostatného projektu Cestička pre cyklistov a chodník, Ulica Salziánska". V mieste súčasného priechodu pre chodcov prejdú obe trasy (chodník aj cyklochodník) cez Telefón Fax IČO Internet 033/ /

2 OSaZP/ /2019/MH Strana 2 Okružnú ulicu a ďalej už budú pokračovať oba ako samostatné trasy, navzájom oddelené kombináciou varovnej a vodiacej dlažby pre nevidiacich a slabozrakých, pričom cyklochodník povedie bližšie k ceste a v prevažnej časti trasy bude od nej oddelený pásom zelene. Chodník pre peších bude mať dlažobný povrch, cyklochodník povrch z červeného asfaltu. Šírka jazdných pruhov cyklochodníka bude min. 1,0 m (v zúžených priestoroch), v častiach, kde to šířkové usporiadanie dovoľuje, bude šírka 1,25 m. Šírka chodníka pre peších bude takisto premenlivá, minimálne však 1,75 m. Časť chodníka a cyklochodníka ešte pred priechodom cez Okružnú ulicu bude spoločná, s dlažobným povrchom. Priechod bude riešený bezbariérovo, takisto aj priechod cez vjazd k P.N.T. nábytku a Euronicsu. Vjazd k vedľajšiemu objektu bude riešený nájazdom - ako doteraz, a takisto aj vjazd do areálu spoločnosti SLOVRIA SLOVAKIA, s.r.o. Bezbariérovou úpravou prejdú aj dva priechody cez Ulicu Veterná. V priestore autobusovej zastávky bude cyklochodník prerušený, nástupiště bude riešené s bezbariérovými prvkami, nástupná plocha bude od cesty oddelená Kesselským obrubníkom. Úprava plochy nástupišťa si vyžiada presun 1 jestvujúceho stožiara VO - tento presun je súčasťou samostatného konania. Na kolmých parkovacích státiach pred obchodnými domami budú z bezpečnostného hľadiska osadené parkovacie dorazové lišty. Odvodnenie spevnených plôch bude riešené jednostranným sklonom smerom ku komunikácii, v časti trasy, kde bude medzi cestou a cyklochodníkom pás zelene, budú tieto spevnené plochy odvodnené do nej (prevažná časť trasy), inak bude odvodnenie riešené do jestvujúcich uličných vpustov na okraji cesty. Osadené a vyznačené bude trvalé dopravné značenie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov konania na Mestskom úrade v Trnave - odbore stavebnom a životného prostredia, na referáte špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie - na II. poschodí, č. dv. 205 v dňoch (pondelok v čase hod., hod., streda v čase hod., hod. a piatok v čase hod.) a svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté. Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci stavebného konania, inak špeciálny stavebný úrad nemusí na ne prihliadnuť. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, špeciálny stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa 61 ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Trnava. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. Vyvesenie oznámenia oznámi Mestský úrad v Trnave aj na svojej internetovej stránke. V súlade s 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) Vás upovedomujeme o tom, že Vaša žiadosť nebude vybavená do 30 dní od začatia konania (resp. od úplného doplnenia žiadosti) z dôvodu, že preskúmanie žiadosti si vyžaduje oboznámenie účastníkov konania a dotknutých orgánov. MESTO Tn:;^,V'^ MESTSKÝ Úľ',AD V Tľ!' AS ---- Ing. Iveta Miterková vedúca odboru stavebného a životného prostredia na základe písomného poverenia Príloha na vyvesenie: výkres celkovej situácie

3 OSaŽP/ /2019/MH Strana 3 Vyvesenie a zverejnenie oznámenia o začatí stavebného konania: 1. Úradná tabuľa Mesta Trnava - zverejnenie po dobu 15 dní; vyvesené dňa 7. OKI ivl-soio íľn-iva, Mestsírý úrad v Trnava Odbor organizačný a vnútornej správy Dokument vyvesený zvesené dňa 2. Internetová stránka mesta Trnava -vww.trnava.sk-zverejnenie po dobu 15 dní ukončené dňa Doručí sa - účastníci konania formou verejnej vyhlášky: 1. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, Trnava v zastúpení MsÚ v Trnave, odbor investičnej výstavby 2. projektant: DAQUE Slovakia, s.r.o, - Ing. Lukáš Rolko, Univerzitná 25, Žilina 3. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením dotknuté - dotknuté orgány a organizácie: 4. Okresný úrad Trnava - odbor starostlivosti o ŽP - OH, OPaK, ŠVS, Ulica Kollárova 8, Trnava 5. OR PZ - ODI, Starohájska ulica 3, Trnava 6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava 7. SPP - distribúcia, a.s.. Mlynské nivy 44/b, Bratislava TAVOS, a.s.. Priemyselná 10, Piešťany 9. Siemens Mobility, s.r.o.. Lamačská cesta 3/A, Bratislava 10. Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, Bratislava 11. MICHLOVSKY, spol. s r.o,. Letná 9, Piešťany 12. SUP-TECHNIK, s.r.o., Kopčianska 10, Bratislava 13. TT-IT, a.s,. Ulica Trhová 2, Trnava 14. Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova ulica 84, Trnava 15. STEFE Trnava, s.r.o,. Ulica Františkánska 16, Trnava 16. euroawk, spol, s r.o., Brečtanová 2, Bratislava 17. ARRIVA Trnava, a.s.. Ulica Nitrianska 5, Trnava 18. cestný správny orgán - Mesto Trnava vz. MsÚ v Trnave - odbor dopravy a komunálnych služieb Na vedomie 19. Mestský úrad v Trnave - odbor územného rozvoja a koncepcií 20. Mestský úrad v Trnave - odbor právny a majetkový 21. Mestský úrad v Trnave - odbor investičnej výstavby Zodpovedný: Mestský úrad v Trnave - OSaŽP, Ulica Trhová 3, Trnava Ing. Blažena Šimončičová - vedúca stavebného úradu

4 SITUÁCIA M 1:250 ö odstraněn

5 0,1 ODSTRÁNENIE A PRESUN TOZ OBCHODNÝ DOM OBCHODNÝ DOM OBCHODNÝ DOM, \\ «WÖ DIAŽBU OTLNIT v \ EXIST. OPLOTENIE \ ;, \ ^ v / ekodrenóž SíSSÄBfe z d obchodne dom parkcwacia wrazovä usta x152x10^ J CO O EXIST. CESÍnXÍÍ&"'"^' ) ;-' ZOST.WIE ZXCHO'^gÝP I fvict cese'íý BET.,03RUBN1K... ZOSTBME ZACtTOVnNŕ^ hwa poloha stc rnn- ' ' jp-.m ' IM f(5í\ ^ v. de-'pfo»'ná T - )(V-c ulica Veterná -»65 - PRIECHOD PRE CHODCOV t SaÄHN'uTECH r^' ^%r r^^^ílmí^teíľví5!«_ 700 Č7> CO isj ho ro ro- C15 C13 rozobwtie S;Í?%íkt A ULOŽENIE DO NOVEJ WSKT PARKOVÝ BET. OBRÚBI 50x200x1000 mm V- J=:^ HÄ*m NAD CHODCOM ^<'y- ' y \

6 0,2 / / Ö 'A % % 9: PARI^ BET. OBRUBNÍK SO SKOSENÍM ^ l~ 50x2^1000 pim rmí BET. obrubník so skosh^im 1x250x1000 mm POLYFUNKČNÝ OBJEKT AUTOBŮSOVA ZASTAVKA 2M-1CLJ ATYP POE^^Í'^KA 2,5 m (V ' 'A^ Č'-0z!rKASSaííirt-ÔBŔUB'NlK;'425x35QiíT.OOO-_LCo_,. _ BETĎNffíA PRIDLAŽBA Jg0x250x80 mm j o^ßoya 2á^.vKá \ / \ / \ / ^-^^=a4==í/_^\l94-m PREPLATOVANIE asfaltových KONSíRUKČNfCH VRSTIEV ASFALTOVA ZAUEVKA a PASKA DUNAFLEX REZANIE ASFALTU hr mm CESTNÍ BET. obrubník SO SKOSENIU 150x250x1000 mm ulica Veterná ZVÝRAZNENIE BLÍZKEHO STĹPA VO' '>5^ o ^ V6íi - PRIECHOD fife CHODCOV S VODIACIMI PASMr PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÍCH / / V ÄSľÄM^kl A'uTOButówE, PLYNULÉ ZÚŽENIE NA SIRKU 2,0 m ^(9. ' b_-> x \é OÍS? '\^ X v O'. ^ ŕ'íi jkosenim ROZOBRATIE ZÄM. DIA2BY^ 'A ULOŽENIE 00 NOVEJ Vŕ^ /-^ ^ c>. "O A0O "O --Nip- "Q-