UZNESENIA. z 29. zasadnutia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v 6. volebnom období, konaného 20.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "UZNESENIA. z 29. zasadnutia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v 6. volebnom období, konaného 20."

Prepis

1 Mestská čast' r,pí:fr,p ~ UZNESENIA z 29. zasadnutia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v 6. volebnom období, konaného 20. mája 2014 l. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti č. 10/2014 o v,'ške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mestskej časti Uznesenie č. 58/2014 Miestne zastupitel'stvo mestskej čas ti schval'uje všeobecne záväzné nariadeni e mestskej čas ti Č. 10/2014 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mestskej čas ti s účilillo sťo u od l. júla Návrh na nájom časti pozemku registra "E" parc. č na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zrctcl'a Uznesenie č. 59/2014 Miestne zastupitel'stvo mestskej čas ti A. schval'uje l. v súlade s ustanovením 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskoršich predpisov ako prípad hodný osobitného zretel'a nájom nehnutel'nosti v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy o ve l'kosti podielu 19/60, v správe mestskej č a s ti, nachádzajúcu sa v Bratislave na Korabinského ulici, a to časť pozemku registra "E" parc. Č. 4496, k. Ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnutel'ností na LV Č ako ostatné plochy o výmere 50 m 2 z celkovej výmery 440 m 2 do nájmu: Ing. Gustávovi Lacovi, bytom Bellová 12E, Bratislava, JUDr. Pavlovi Baginovi, bytom Údolná 10, Bratislava za cenu 1,00 EUR/m 2 /rok. 2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podl'a podmienok uveden)'ch v nájomnej zmluve. 3. Doba nájmu: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, najdlhšie však na dva roky;

2 B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ vybuduje na predmetnej čast i pozemku komunikáciu a inžinierske siete na vlastné náklady a po kolaudácii vybudovanú komunikáciu bezodplatne odovzdá do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy. 3. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 768 na Škarniclovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa Uznesenie č. 60/2014 Miestne zas tupiteľstvo mestskej časti A. sch val' uje l. v súlade s ustanovením 9a ods. 9 písm. c) zákona Č Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného z reteľa nájom nehnuteľno st i vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti, nachádzajúcej sa v Bratislave na Škarniclovej ulici, a to čast' pozemku parc. č. 768, k. Ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnutel'ností na L V Č. IO ako ostatné plochy o v)'mere 6 nl z celkovej výmery I 73 1 m 2, do nájmu občianskemu združeniu Hlbiny, sídlo: Lovinského 12, Bratislava, za cenu 1,00 EUR/m 2 /rok. 2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených v nájomnej zmluve. 3. Doba nájmu: neurčitá; B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadatel' na predmetnej čas ti pozemku osadí pamätník jezuitovi Tomislavovi Kolakovičovi, ktor)' pôsobil od ľ na pôde internátu Svoradov, kde pripravoval študentov na život cirkvi v totalite. 4. Návrh na predaj nebvtového priestoru na ulici Blumentálska Č. 4 - Májkova Č. I Uznesenie Č Miestne zastupitel'stvo mestskej čas ti A. berie na vedomie prísl'ub Slovenskej pošty, a. s. o t vor i ť pracovisko s poštovými službami pre ve rejno sť na Lovinského ulici v Bratislave; 2

3 B. sc h vaľuje l. v súlade s ustanovením 16 ods. 3 zákona Č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytov)'ch priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej čas ti Bratislava- Staré Mesto, v bytovom dome na ulici Blumentálska č. 4, Májkova č. l, súpisné čís lo 28 15, k. ú. Staré Mesto, postavenom na pozemku parcela Č /1 (pozemok pod stavbou) zastavané plochy a nádvoria o výmere 664 m 2 a pozemku parcela Č /2 zastavané plochy a nádvori a o v)'mere 267 m 2, evidované v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva Č a 5575 vchod Májkova č. 1, prízemie, priestor č. 12-NP64, o celkovej výmere 2 18, 14 m 2, spoluvlastnícky podiel na s poločných čast i ac h a spo ločn ýc h zariadeniach domu o veľkosti 695/ a spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela Č /1 o veľkosti 695/ a spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela Č /2 o veľkosti 695/ do vlastníctva kupujúcemu: Slovenská pošta, a.s. so sídlom: Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, I ČO: , za cenu ,00 EUR. 2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mesiacov odo diía prijatia uznesenia Miestneho zastupi teľ s t va mestskej čas ti t)'kajúceho sa predaja nehnuteľností, stratí uznesenie platno s ť. 5. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti, ul. K železnej studienke, Bratislava Uznesenie č Miestne zastupitel'stvo mestskej čast i berie na vedomie informáciu o realizácii inve s ti č n ého zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti, záujmové miesto ul. K že leznej studienke, Bratislava. 6. Správa o výsledkoch inventarízácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti k Uznesenie č. 63/2014 Miestne zastup iteľ stvo mestskej časti berie na vedom i e správu o v)'sledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti k

4 7. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti k Uznesenie č. 64/2014 Miestne z astupiteľ s tvo mestskej čas ti berie na vedomie informáciu o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti k Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava--Staré Mesto na rok sociálna oblasť Uznesenie č. 65/2014 Miestne zast upiteľ stvo mestskej čast i schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti na rok takto: Jednota dôchodcov na Slovensku Vajnorská I, Bratislava úče l: zájazd do Banskej Bystrice v)' ročie SNP - jún, júl Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava--Staré Mesto na rok oblasť životného prostredia Uznesenie Č. 66/2014 Miestne zas tupit e ľ s tvo mestskej časti sc h va ľuje poskytnutie dotácie z rozpo č tu mestskej časti na rok takto: I. Občianske združenie KLUB HAPPYLAND Brnianska 13, Bratislava úče l : názov projektu: "Eko Happyland 20 14" /ochrana a tvorba životného prostredia! 150, 4

5 2. Hlavné mesto Slovenskej republiky Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. I, Bratislava ú če l : posil neni e hliadok činnosti počas letnej turistickej sezóny v mestskej časti, jún - september E. 10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti na rok oblasť školstva Uznesenie č Miestne zas tupiteľstvo mestskej časti schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej čas ti na rok 2014 takto: Združenie rodičoy pri Základnej škole Milana Rastislava Štefánika GrosslingoYá 48 Orässlingová 48, Bratislava účel: názov projektu:,.mama, otec a ja - poďme športoval''' akcia pri príležitosti MDD 200 E. ll. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti na rok oblasť kultúry Uznesenie č. 68/2014 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej čast i na rok 2014 takto: l. ORFEO, združenie konccrtn)'ch umelcova pedagógov hudby Kľukatá 41, Bratislava účel: realizácia projektov Viva Musica! a Viva Musica! Cinema E, Podmienka: uskutočnenie najmenej 8 filmoyých projekcií v priebehu letn)'ch mesiacov na Hviezdoslavovom námestí. 2. Občianske združenie SkJazz Drotárska cesta 9, Bratislava účel: realizácia projektu Jazz v Starom Meste, podpora jazzového portálu wiv\v.skjazz.sk 400 E. 5

6 12, Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2014 a zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti BI'atislava-Staré Mesto na rok 2014 Uznesenie č, 69/2014 Miestne z astupit e ľ s t v o mestskej ča s ti schvaľuje l. tretiu zmenu ro z počtu mestskej ča s ti na rok 2014 takto: BEŽ N Ý R O Z P O Č E T - V Ý D A V K Y v Eur program zvýšenie schválený upravený podprogram te x t + ro z po č et ro z počet I prvok zníženie Regionálny rozvoj Ostatné výdavky kultúry Rozpočet spolu O K A PIT Á L O V Ý R O Z P O Č E T - P R Í J M Y v Eur t ex t sch vá lený zvýšeni e I upravený ro z po č et zníženie - ro z p oče t Transfer z ro zp oč tu hlavného mesta SR Bratislavy O Rozpočet spolu K A PIT Á L O V Ý R O Z P O Č E T - V Ý D A V K Y v Eur program schválený zvýše nie + upravený podprogram t ex t ro z po č et zníženi e - ro z po č et prvok 4. 2 Verejná zelel) Ostatné výdavky kultúry O Detské ihriská Ostatné výdavky školstva Rozpočet spolu FIN A N Č N É O PER Á CIE - P R Í J M Y v Eur t ex t schválen)' zv)'šenie + upravený ro zpo če t zníže nie - ro z p oče t Prevod prostri edkov z fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení Rozpočet spolu

7 2. zmenu plánu použitia mimor oz po č to výc h fondov mestskej čas ti Brat islava-staré Mesto na rok 2014 v Eur takto: FOND NA OBNOVU BUDOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ Text schválený rozpočet v Eur zvýšenie + upraven)' zníženie - rozpočet Prostriedkyfondu na bankových účtoch k 1.1. Tvorba fo n d u a) príjem z prevodu vlastníctva bytov, nebytov)'ch l priestorov ZDROJE FONDU SPOLU O O O O O Použitie fo n d u Ostatné výdavky školstva MŠ Timravina - rekonštrukcia fasády MŠ Ferienčíkova - vy budovanie te l ocvične POUZITIE FONDU SPOLU OČAKÁVANÝ STAV FONDU K O O O IO 000 IO IO 000 IO Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene príjmy bežného rozpočtu výdavky bežného rozpo č tu príjmy kapitálového rozpočtu výdavky kapitálového rozp oč tu finan č n é operácie príjmové použitie Fondu rozvoja b)'vania použitie Fondu na obnovu budov škôl a školsk)'ch zariadení použitie Rezervného fondu splátka návratnej pôžičky finančné operácie výdavkové výsledok hospodárenia celkom Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur O Eur Eur. 7

8 13/A. Návrh na pomenovanie novovzniknute j ulice - "ulica Júliusa Satinského" Uznesenie Č. 70/2014 Miestne zas tupite ľ stvo mestskej čast i Brati slava-staré Mesto A. schval'uje pomenovanie novovzni knutej ulice - "Satinského ul ica" medzi Cintorínskou ulicou a Dunajskou ulicou, vedl'a novej nemocnice sv. Michala za podmienky, že budova trafostanice bude z novovzniknutej ulice kompletne odstránená, komunikácia bude priechodná, povrchovo primerane upravená a na vstupoch ozna če n á tabuľ o u s názvom ul ice. B. predkladá Mestskému zas tupit eľs tvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy návrh na ur če ni e názvu novej ul ice " Satinského ulica" medzi Cintorínskou ulicou a Dunajskou ulicou, ved ľ a novej nemocnice sv. Michala za podmienky, že budova trafostanice bude z novovzniknutej ulice kompletne odstránená, komunikácia bude priechodná, povrchovo primerane upravená a na vstupoch oz nače ná tabul'ou s názvom ulice. 13/B. Informácia o stave nakladania so zbierkovvmi predmetmi nadobudnutými mestskou čas ťou v čase v,'konu z riaďovatel' s kej funkcie Galérie Cypriána Majerníka Uznesenie č. 71/2 014 Miestne zastupitel'stvo mestskej čast i berie na ve domie informáciu o stave nakladania so zbierkovými predmetmi nadobudnutými mestskou čas ťou v čase výkonu z riaďo va t el'skej funkcie Galérie Cypriána Majerníka. 8

9 13/C. Psie cvičisko na Poľnej ulici Uznesenie č. 72/2014 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Ž i a d a starostku mestske j čas ti pripraviť návrh opatrení na elimináciu alebo zmiernenie negatívnych vplyvov spojených s užívaním plochy na Poľnej ulici pre voľný pohyb psov a predlož i ť ho na júnové rokovanie miestneho zas tupiteľ s tva. 14. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Uznesenie č. 73/2014 Miestne zast upit eľs t vo mestskej časti berie na vedomie informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Staré Mesto. Bratislava, Kamil Homo a prednosta miestneho úradu / /. PhDr. Tatiana R O S O V Á starostka mestskej časti 9