Akciový cenník viazaný - existujúci zákazník A4 10/2021

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Akciový cenník viazaný - existujúci zákazník A4 10/2021"

Prepis

1 Akciový cenník viazaný - existujúci zákazník A4 0/0 Slovanet, a.s. Bratislava (ďalej len Slovanet alebo poskytovateľ ), v zmysle zákona č. 8/996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/996 Z.z. o cenách stanovuje dočasné doplnenie Cenníka verejnej elektronickej komunikačnej sprostredkovania prístupu do internet, Cenníka verejnej telefónnej, Cenníka elektronickej komunikačnej Telefón prostredníctvom Internet a Cenníka retransmisie (ďalej aj len Cenník ). Všeobecné informácie. Tento akciový cenník upravuje zvýhodnené cenové podmienky poskytovania prístupu do internet, verejnej telefónnej, elektronickej komunikačnej Telefón prostredníctvom Internet a retransmisie prostredníctvom produktových radov OPTIK, TELEVÍZIA a TELEFÓN, ktoré sú poskytované na kategóriách sietí A4. Ostatné podmienky poskytovania sa riadia platnými Všeobecnými podmienkami a Cenníkom, ktoré sú zverejnené na a sú tiež k dispozícii v sídle poskytovateľa, jeho pobočkách a taktiež u jeho zmluvných partnerov.. Cenové podmienky uvedené v tomto akciovom cenníku platia pre všetkých existujúcich účastníkov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v tomto akciovom cenníku.. Tento akciový cenník platí pre všetkých existujúcich zákazníkov, ktorý od do skončenia platnosti tohto akciového cenníka uzavrú zmluvu o poskytovaní verejných elektronických komunikačných alebo dodatok k zmluve o poskytovaní verejných elektronických komunikačných na poskytovanie aspoň jednej zo z produktových radov uvedených v bode. (ďalej len ako zmluva ) s dobou viazanosti podľa tohto akciového cenníku. 4. Na účely tohto akciového cenníka sa za existujúceho účastníka považuje účastník, ktorého zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných je uzavretá na dobu určitú alebo na dobu neurčitú a uzavrie dodatok k zmluve na poskytovanie v zmysle tohto akciového cenníka. 5. Službu Televízia s Internetom je možné využívať iba vo forme balíkovej v kombinácii so službou prístupu do Internet prostredníctvom produktových radov OPTIK a TELEFÓN, ktoré sú poskytované na kategóriách sietí A4. 6. Slovanet si vyhradzuje právo určiť termín skončenia platnosti ponuky podľa tohto akciového cenníka. Po tomto určenom termíne nie je možné poskytnúť záujemcovi za podmienok uvedených v tomto akciovom cenníku. 7. Počas doby viazanosti nie je možné meniť zvolený produkt za iný produkt z toho istého produktového radu s nižším mesačným poplatkom. Zvolený produkt ACV_A4_0 EZ_v

2 možno meniť na produkt s vyšším mesačným poplatkom iba vtedy, ak nový produkt má rovnakú dobu viazanosti ako pôvodne zvolený produkt. 8. Zariadenia so zaradením nájom (ďalej aj prenajaté zariadenia ) sú majetkom poskytovateľa a sú účastníkovi prenajaté na dobu trvania zmluvy o poskytovaní verejných elektronických komunikačných. 9. Existujúcemu zákazníkovi môže vzniknúť pri podpise dodatku k zmluve nárok na Jednorazovú odmenu za vernosť vo výške dohodnutej v zmluve alebo dodatku k zmluve. 0. Jednorazová odmena za vernosť sa Účastníkovi poskytne vo forme zápornej položky k faktúre, ktorá bude obsahovať aspoň jednu zo, na ktorú sa Jednorazová odmena za vernosť vzťahuje. a. Jednorazovú odmenu za vernosť nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť ani za inú formu peňažného alebo nepeňažného plnenia.. Účastník berie na vedomie, že podmienky a výška Jednorazovej odmeny za vernosť sú stanovené na základe interných pravidiel poskytovateľa, ktorý má výlučné právo rozhodovať o poskytnutí alebo neposkytnutí Jednorazovej odmeny za vernosť.. Cenové podmienky podľa tohto akciového cenníka sú platné počas dohodnutej doby viazanosti jednotlivých v zmysle tohto akciového cenníka. Ak sa po uplynutí doby viazanosti zmluva zmení na zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú, tak po uplynutí doby viazanosti sa budú uplatňovať cenové podmienky v zmysle príslušných Cenníkov poskytovateľa aktuálne platných v čase poskytovania, ktoré budú zverejnené na ACV_A4_0 EZ_v

3 Produktové rady OPTIK, TELEVÍZIA a TELEFÓN. Tento akciový cenník upravuje akciové ceny mesačných poplatkov pre produkty samostatného internetu z produktového radu OPTIK nasledovne: Mesačný poplatok počas doby viazanosti mesiacov,67 4,00 A4 Optik 0 4 mesiacov 0,00,00 mesiacov 4,7 7,00 A4 Optik 00 4 mesiacov,50 5,00 mesiacov 5,8 9,00 A4 Optik 00 4 mesiacov 4,7 7,00 mesiacov 7,50,00 A4 Optik mesiacov 5,8 9,00 Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 0 s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je 8,40 (7,00 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 00 s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je 0,50 (8,75 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 00 s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je,90 (9,9 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. 4 Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 500 s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je,0 (,08 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť.. Účastníci, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách majú právo na získanie verejnej telefónnej z produktového radu TELEFÓN za zvýhodnených podmienok s dobou viazanosti alebo 4 mesiacov. Doba viazanosti musí byť rovnaká ako doba viazanosti samostatný internet z produktového radu OPTIK: Volací program Mesačný poplatok počas doby viazanosti bez DPH Jednorazový poplatok bez DPH A4 TELEFÓN mesiacov 5,00 6,00 neúčtuje sa A4 TELEFÓN 4 mesiacov,50,00 neúčtuje sa ACV_A4_0 EZ_v

4 . Účastníci, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách a objednajú si službu z produktového radu TELEFÓN za zvýhodnených podmienok s dobou viazanosti alebo 4 mesiacov, majú právo objednať si doplnkovú službu volací program TELEFÓN 00 alebo TELEFÓN 50 podľa nižšie uvedených podmienok: Volací program Mesačný poplatok počas doby viazanosti TELEFÓN Jednorazový poplatok DPH A4 TELEFÓN 00,50,00 neúčtuje sa A4 TELEFÓN 50 6,67 8,00 neúčtuje sa 4. Akciové ceny jednorazových poplatkov za zriadenie pre samostatného internetu a kombinácie samostatného internetu a telefonovania pre kategóriu A4: Typ zriadenia bez Jednorazový poplatok A4 OPTIK 0 Aktivácia, 40,00 A4 OPTIK 00 Aktivácia 6,67 0,00 A4 OPTIK 00 Aktivácia 6,67 0,00 A4 OPTIK 500 Aktivácia 6,67 0,00 5. Tento akciový cenník upravuje akciové ceny mesačných poplatkov pre balíkovú kombináciu Televízia s Internetom pri objednaní k službe Internetu z produktového radu OPTIK nasledovne. A4 Optik 00 mesiacov 7,50,00 4 mesiacov 5,8 9,00 A4 Optik 00 mesiacov 9,7,00 4 mesiacov 7,50,00 A4 Optik 500 mesiacov 0,8 5,00 4 mesiacov 9,7,00 Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 00 a Televízia s Internetom s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je,0 (,08 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. 4 Mesačné poplatky pri kombinácii Televízia s Internetom ACV_A4_0 EZ_v

5 Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 00 a Televízia s Internetom s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je 4,70 (,5 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 500 a Televízia s Internetom s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je 6,0 (,4 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. Mesačné poplatky pri kombinácii Televízia s Internetom+ tematické balíky A4 Optik 00 mesiacov 0,8 5,00 4 mesiacov 9,7,00 A4 Optik 00 mesiacov,50 7,00 4 mesiacov 0,8 5,00 A4 Optik 500 mesiacov 4,6 9,00 4 mesiacov,50 7,00 Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 00 a Televízia s Internetom + tematické balíky s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je 6,0 s DPH (,4 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 00 a Televízia s Internetom + tematické balíky s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je 7,50 s DPH (4,58 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 500 a Televízia s Internetom + tematické balíky s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je 8,90 s DPH (5,75 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. 5 ACV_A4_0 EZ_v

6 Mesačné poplatky pri kombinácii Televízia s Internetom+ tematické balíky A4 Optik 00 mesiacov,50 7,00 4 mesiacov 0,8 5,00 A4 Optik 00 mesiacov 4,6 9,00 4 mesiacov,50 7,00 A4 Optik 500 mesiacov 5,8,00 4 mesiacov 4,6 9,00 Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 00 a Televízia s Internetom + tematické balíky s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je 7,50 s DPH (4,58 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 00 a Televízia s Internetom + tematické balíky s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je 8,90 s DPH (5,75 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 500 a Televízia s Internetom + tematické balíky s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je 0,0 s DPH (6,9 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. 6. Akciové mesačné poplatky pre kombináciu z produktových radov OPTIK, a TELEFÓN, pri podpise zmluvy alebo dodatku k zmluve s viazanosťou a 4 mesiacov: A4 Optik 00 mesiacov 5,8 9,00 4 mesiacov 4,7 7,00 A4 Optik 00 mesiacov 7,50,00 4 mesiacov 5,8 9,00 A4 Optik 500 mesiacov 9,7,00 4 mesiacov 7,50,00 Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 00 a Telefón s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je,90 (9,9 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. 6 Mesačné poplatky počas doby viazanosti pri zvolenej kombinácii Telefón ACV_A4_0 EZ_v

7 Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 00 a Telefón s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je,0 (,08 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 500 a Telefón s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je 4,70 (,5 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. 7. Tento akciový cenník upravuje akciové ceny mesačných poplatkov pre balíkovú kombináciu Televízia s Internetom, Internet a Telefón z produktového radu OPTIK nasledovne: Mesačné poplatky počas doby viazanosti pri zvolenej kombinácii Telefón + Televízia s Internetom A4 Optik 00 mesiacov 9,7,00 4 mesiacov 7,50,00 A4 Optik 00 mesiacov 0,8 5,00 4 mesiacov 9,7,00 A4 Optik 500 mesiacov,50 7,00 4 mesiacov 0,8 5,00 Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 00, Telefón a Televízia s Internetom s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je 4,70 (,5 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 00, Telefón a Televízia s Internetom s Internetom s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je 6,0 (,4 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 500, Telefón a Televízia s Internetom s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je 7,50 (4,58 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. 7 ACV_A4_0 EZ_v

8 Mesačné poplatky pri kombinácii Telefón + Televízia s Internetom + balíky A4 Optik 00 mesiacov,50 7,00 4 mesiacov 0,8 5,00 A4 Optik 00 mesiacov 4,6 9,00 4 mesiacov,50 7,00 A4 Optik 500 mesiacov 5,8,00 4 mesiacov 4,6 9,00 Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 00, Telefón a Televízia s Internetom + tematické balíky s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je 7,50 (4,58 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 00, Telefón a Televízia s Internetom + tematické balíky s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je 8,90 (5,75 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 500, Telefón a Televízia s Internetom + tematické balíky s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je 0,0 (6,9 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. A4 Optik 00 mesiacov 4,6 9,00 4 mesiacov,50 7,00 A4 Optik 00 mesiacov 5,8,00 4 mesiacov 4,6 9,00 A4 Optik 500 mesiacov 7,50,00 4 mesiacov 5,8,00 Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 00, Telefón a Televízia s Internetom + tematické balíky s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je 8,90 (5,75 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 00, Telefón a Televízia s Internetom + tematické balíky s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% 8 Mesačné poplatky pri kombinácii Telefón + Televízia s Internetom+ balíky ACV_A4_0 EZ_v

9 na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je 0,0 (6,9 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. Každý existujúci účastník, ktorý podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, uzavrie novú zmluvu na službu: Optik 500, Telefón a Televízia s Internetom + tematické balíky s dobou viazanosti 4 mesiacov, má nárok na zľavu vo výške 0% na prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je,70 (8,08 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Zľava cena sa uplatňuje iba na 4. mesačnú viazanosť. 8. Účastník má pri uzavieraní zmluvy právo vybrať si k službe Televízia s Internetom ľubovoľný tematický balík (ďalej len tematický balík ), pričom voľba tematických balíkov je voliteľná. Mesačná cena za poskytovanie samostatného tematického balíka k službe je nasledovná: tematického balíka Mesačný poplatok A4 Športový balík,50,00 A4 Dokumentárny balík,50,00 A4 Junior balík,50,00 A4 Životný štýl balík,50,00 A4 Filmový balík,50,00 A4 Maďarský balík,,50,00 * Pri znížení počtu tematických balíkov z vyššieho na nižší sa účtuje jednorazový poplatok,5 za zmenu balíka Maďarský balík je poskytovaný iba vo vybraných lokalitách. Každý existujúci účastník ktorý si zakúpi jeden z balíkov Junior, Životný štýl, Filmový alebo Maďarský, podľa bodov 4 vo Všeobecných informáciách, má nárok na zľavu vo výške 50% počas prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je,50 (,5 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. Účastník si môže uplatniť zľavu iba na jeden tematický balík. 8. Účastník má pri uzavieraní zmluvy právo vybrať si k službe Televízia s Internetom aj prémiový balík, pričom voľba prémiových balíkov je voliteľná. Mesačná cena za poskytovanie samostatného prémiového balíka k službe je nasledovná: tematického balíka Mesačný poplatok A4 Adult BOX 6,00 7,0 A4 Premium BOX 4,7 5,00 A4 HBO + Cinemax BOX 8, 0,00. Pri zriadení balíkovej Televízia s Internetom ako kombinácie Internet, alebo kombinácie so službami Internet a Telefón pre existujúceho zákazníka Internet z produktových radov Optik nie je účtovaný jednorazový poplatok za aktiváciu. 9 ACV_A4_0 EZ_v

10 . Akciové nájomné za nájom koncových zariadení nevyhnutných na poskytovanie z produktových radov OPTIK, TELEVÍZIA a TELEFÓN pre existujúceho účastníka je počas doby viazanosti daných nasledovné: Typ zariadenia Mesačné nájomné za zariadenie bez DPH Jednorazový poplatok za zariadenie bez DPH A4 WiFi router - nájom 0,8,00 neúčtuje sa A4 WiFi router PRO nájom,67,00 neúčtuje sa A4 Bezdrôtový IP Telefón - nájom,67,00 neúčtuje sa A4 TV box nájom,67,00 neúčtuje sa A4 Druhý TV box nájom*,67,00 8, 0,00 A4 Tretí TV box nájom*,67,00 8, 0,00 *Za aktiváciu druhého TV boxu je účtovaný poplatok v zmysle tohto akciového cenníka. Každý existujúci účastník, ktorý si prenájme zariadenia WiFi router - nájom podľa bodu. vo Všeobecných informáciách, má nárok na zľavu vo výške 50% počas prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je 0,50 (0,4 ), následne sa účtuje bežná akciová cena. WiFi router nájom sa dá objednať iba k Optik 0. Každý existujúci účastník, ktorý si prenájme zariadenia WiFi router PRO - nájom alebo TV box - nájom podľa bodu. vo Všeobecných informáciách, má nárok na zľavu vo výške 50% počas prvých 7 mesiacov od zriadenia predmetnej. Zľavnený mesačný poplatok je,00 (0,8 ), následne sa účtuje bežná akciová cena.. Na účely výpočtu zmluvnej pokuty podľa zmluvy sa Mesačným poplatkom rozumie cena, ktorej poskytovanie bolo počas dohodnutej doby viazanosti medzi poskytovateľom a účastníkom dojednané v zmluve a ktorej suma je ako Mesačný poplatok počas doby viazanosti uvedená v bodoch,, 5, 6 tohto cenníka. 0 ACV_A4_0 EZ_v

11 Doplnkové. Tento akciový cenník upravuje ceny mesačných poplatkov pre doplnkové, ktoré môže zákazník získať k službám samostatného internetu alebo kombinácie samostatného internetu s inými službami. Mesačný poplatok A4 ESET Internet Security,08,50 A4 ESET Family Security Pack 4,7 5,00 A4 A4 Aktovka - Virtuálne úložisko dát (0 GB) Pridelenie statickej IP adresy BB 0,4 0,50 4,96 5,95 A4 Otta* 4,99 5,99 A4 WEB Štandard 5,50 6,60 A4 Download plus* 4,7 5,00 * Kvalita Otta je ovplyvnená rýchlosťou internetového pripojenia, ktoré by malo dosahovať minimálnu rýchlosť downloadu Mbit/s. V prípade využívania internetového prístupu, kde sú uplatňované zásady férového používania (Fair Use Policy), môže rýchlosť internetového pripojenia klesnúť pod minimálne vyžadovanú rýchlosť downloadu a to v prípade, že dôjde k prekročeniu hranice pre prenos dát plnou rýchlosťou. * Doplnkovú službu Download plus je možné objednať iba k službe Optik 500. Oddiel Z Záverečné ustanovenia Táto verzia cenníka nadobúda účinnosť dňa Verzia cenníka: V Bratislave, Ing. Peter Máčaj predseda predstavenstva Ing. Peter Tomášek člen predstavenstva ACV_A4_0 EZ_v