Súčasťou podmienok na predloženie žiadosti na Audiovizuálny fond v Bratislave je predloženie zmluvy o spolupráci s Mestom Bytča.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Súčasťou podmienok na predloženie žiadosti na Audiovizuálny fond v Bratislave je predloženie zmluvy o spolupráci s Mestom Bytča."

Prepis

1 Z á p i s n i c a zo zasadnutia č. 7/2014 Mestského zastupiteľstva v Bytči, konaného dňa o 15,00 hodine na MsÚ v Bytči Čas ukončenia zasadnutia: 15,45 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny 12 poslancov Program: 1/ Žiadosť OZ Filmový klub Bytča o spoluprácu Mesta Bytča pri realizácii projektu Technologická inovácia audiovizuálnej projekčnej technológie za účelom rozšírenia činnosti OZ Filmový klub Bytča. 2/ Informácia uvoľnenie sociálneho bytu. 3/ Návrh zmeny rozpočtu Mesta Bytča č. 5/2014 k Zasadnutie otvoril a prítomných privítal primátor mesta p. Miroslav Minárčik a konštatoval, že je prítomných 12 zo 17- tich poslancov, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné. Zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. Pozvaní boli všetci poslanci MZ. Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Mgr. František Garabík a p. Ľubomír Hrobárik. Za členov návrhovej komisie boli schválení p. Martin Petrus ako predseda komisie, p. Jozef Raždík a p. Stanislav Struhal ako členovia komisie. Za zapisovateľku bola určená p. Mgr. Mária Klučiarová. Poslanci doplnený program, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapisovateľku schválili. 1/ Žiadosť OZ Filmový klub Bytča o spoluprácu Mesta Bytča pri realizácii projektu Technologická inovácia audiovizuálnej projekčnej technológie za účelom rozšírenia činnosti OZ Filmový klub Bytča. Súčasťou podmienok na predloženie žiadosti na Audiovizuálny fond v Bratislave je predloženie zmluvy o spolupráci s Mestom Bytča. uznesenie č. 129/2014 Pán Pavol Gärtner, zástupca OZ Filmový klub Bytča oboznámil prítomných, že sa členovia klubu dohodli na podaní žiadosti o dotáciu na malú digitalizáciu na Audiovizuálny fond v Bratislave. O dotáciu sa môžu uchádzať občianske združenia a malé obce. Jednou z podmienok je predloženie zmluvy

2 o spolupráci s Mestom Bytča, čo je vlastne priestor, kde sa filmy premietajú. Občianske združenie prispeje finančnou spoluúčasťou vo výške 10% poskytnutej výšky dotácie, ktorá by mala byť ,-. Technológia bude vysokej kvality, budú sa premietať hlavne filmy pre deti a európske filmy a to 10 až 12 predstavení mesačne. Pán Gärtner konštatoval, že uzávierka žiadostí o grant je , preto požiadali o zvolanie mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva, aby stihli tento termín odovzdania žiadosti. Pán Ján Bušfy, zástupca OZ Filmový klub Bytča ozrejmil, že klub nebude od Mesta požadovať finančnú podporu, ktorou je spoluúčasť na projekte vo výške 10%, t.z ,-, ani spoluúčasť na údržbe a oprave premietacej techniky. Podporou Mesta je poskytnutie kinosály v Dome kultúry s úhradou energii - viď dohoda o spolupráci. Filmový klub je otvorený klub, nie len pre svojich členov, ale širokú verejnosť, ktorá sa premietaní filmov zúčastňuje. Poslanec p. Ovseník konštatoval, že víta iniciatívu klubu. Mal otázku na zástupcov klubu, kedy sa rozhodli podať žiadosť, nakoľko toto bolo možné už od marca tohto roku. Poukázal na to, že na ostatnom zastupiteľstve boli schválené novelizované poplatky za prenájom Domu kultúry Pán Gärtner odpovedal, že bol celé leto mimo mesta a členovia klubu sa na podaní žiadosti o dotáciu dohodli až v posledných dvoch troch týždňoch. Zmluva s Mestom bude uzatvorená na dobu určitú 5 rokov. Poslanec p. Petrus sa informoval v akom termíne nastane zmena, teda bude zakúpené nové technické vybavenie. Pán Gärtner odpovedal, že Audiovizuálny fond má na vyjadrenie 60 dní, predpokladá, že najneskôr v mesiaci marec budúceho roku by mohli zariadenie inštalovať, ak bude klub s projektom úspešný. Poslanci nemali ďalšie pripomienky. MZ prijíma u z n e s e n i e č. 129/2014

3 2/ Informácia - svojím uznesením č. 127/2014 zo dňa pridelilo nájomný byt č. 3 p. Jolane Reisingerovej, ktorá dňa telefonicky oznámila, že sa do bytu z osobných dôvodov nenasťahuje (písomne doručí dňa ). Byt č. 3 je odovzdaný v dobrom stave. Návrh na pridelenie bytu č. 3 pani Viere Rabarovej, ktorej bol pridelený nájomný byt č. 6 (po rodine Chylovej), nakoľko v byte č. 6 je nutná oprava vody a odpadu v sociálnom zariadení. Oprava bude realizovaná v priebehu mesiaca október. uznesenie č. 130/2014 III. v pridelenom byte p. Viere Rabarovej z bytu č. 6 na byt č. 3. Poslanci nemali pripomienky. III. MZ prijíma u z n e s e n i e č. 130/2014

4 III. 3/ Návrh zmeny rozpočtu Mesta Bytča č. 5/2014 vrátane zmeny programov, v zmysle 14, ods. 2, písm. a/ zákona č. 583/2004 Z. z. o uznesenie č. 131/2014 Poslanci nemali pripomienky. MZ prijíma u z n e s e n i e č. 131/2014 V závere zasadnutia požiadal o oslovo zástupca primátora

5 p. Melocík, ktorý navrhol, aby dnešné zasadnutie zastupiteľstva bolo bez nároku na odmenu, nakoľko nebolo časovo náročné. Poslanci s návrhom p. Melocíka súhlasili. Nevyplatenie odmeny poslancom za dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva. MZ prijíma u z n e s e n i e č. 132/2014 Nevyplatenie odmeny poslancom za dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Týmto bol program zasadnutia Mestského zastupiteľstva 7/2014 v Bytči vyčerpaný, pán primátor poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. Ing. Alžbeta Kramarová prednostka úradu Bc. Miroslav Minárčik primátor mesta Mgr. František Garabík I.overovateľ Ľubomír Hrobárik II.overovateľ Zapísala: Mgr. Mária Klučiarová