HOTELOVÁ AKADÉMIA Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "HOTELOVÁ AKADÉMIA Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves"

Prepis

1 HOTELOVÁ AKADÉMIA Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves Výzva na predloženie cenových ponúk za účelom prieskumu trhu zákazky na uskutočnenie služieb postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Výzva) I. Identifikácia obstarávateľskej organizácie Názov organizácie: Hotelová akadémia Sídlo organizácie: Radničné námestie č. 1, Spišská Nová Ves IČO: Kontaktná osoba: Mgr. Milan Kudrik, riaditeľ školy, tel.: Kontaktná osoba pre predmet verejného obstarávania: Oľga Duchová, tel.: 053/ Tel.: 053/ Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet činnosti: Druh verejného obstarávateľa: verejný obstarávateľ podľa 7 ods.1 písm. d) Hlavný predmet činnosti: vzdelávanie II. Predmet zákazky Oprava výťahu v Školskom internáte pri Hotelovej akadémii v Spišskej Novej Vsi. III. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania Zmluva o dielo. IV. Opis predmetu zákazky Predmetom zákazky je oprava výťahu, ktorý bude pre daný účel vyhovovať požiadavkám normy STN Zákazka zahŕňa výmenu rozvádzača výťahu TOV 320 kg VRN 3 za elektronický s frekvenčným meničom, výmenu elektrickej inštalácie výťahu vrátane tlačidlových ovládačov v staniciach a kabíne výťahu. Ukončenie prác je myslené odovzdaním preberacieho protokolu, revíznej správy výťahu a certifikátov použitých materiálov. Súčasťou tejto Výzvy je rozpis prác a materiálu. Pre realizáciu predmetu zákazky odporúčame obhliadku výťahu, ktorá je možná po telefonickom dohovore s riaditeľom školy počas pracovných dní, v čase od 8,00 hod. do 13,00 hod. V. Predpokladaná hodnota zákazky Predpokladaná hodnota zákazky : 5 000,00 bez DPH.

2 VI. Rozdelenie predmetu zákazky: nie VII. Miesto dodania predmetu zákazky: Školský internát, Slovenská 56, Spišská Nová Ves VIII. Lehota a miesto predkladania ponúk: Lehota na predkladanie ponúk: do , do hod. Miesto predkladania ponúk: ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode I. t.j. poštou alebo osobne s označením obálky: Neotvárať Oprava výťahu v Školskom internáte pri Hotelovej akadémii. IX. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky je financovaný zo zdrojov Hotelovej akadémie. X. Lehota na ukončenie prác predmetu zákazky, alebo trvania zmluvy: XI. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Najnižšia cena. XII. Pokyny na zostavenie ponuky: Variantné riešenie nebude umožnené Požadujeme, aby cenová ponuka obsahovala nasledovné údaje a doklady: - Identifikačné údaje uchádzača - meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónny kontakt, fax, , adresa webovej stránky, bankové spojenie, č. účtu, prípadne dôležité ďalšie údaje, s uvedením predmetu zákazky, na ktorú cenovú ponuku predkladá Návrh uchádzača príloha č. 1 - Doklad o oprávnení uskutočňovať elektrotechnické práce - oprávnenie na montáž, rekonštrukcia a opravy vyhradených zdvíhacích a elektrických zariadení - Technický popis požadovaných prác Príloha č.3 - Referencie - za posledných 5 rokov na realizáciu /min. dve zákazky/ - Čestné prehlásenie, že na majetok spoločnosti nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nej zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku. - Čestné vyhlásenie podľa 32 ods. 1 písm. f Príloha č. 2 XIII. Vyhodnotenie cenových ponúk: XIV. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: - po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia do 5 pracovných dní elektronickou poštou, - s úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva, - ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí,

3 - verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku z predložených ponúk v prípade že, predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, - všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Spišská Nová Ves: Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Oľga Duchová Mgr. Milan Kudrik riaditeľ školy Príloha č. 1: Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie uchádzača Príloha č. 3: Technický popis požadovaných prác

4 Príloha č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie cenových ponúk Verejný obstarávateľ... Názov predmetu zákazky:... Obchodné meno uchádzača:... Adresa alebo sídlo uchádzača:... Iné dôležité údaje:... Bankové spojenie:... Číslo účtu IBAN:... IČO:... IČ DPH:... E mail:...tel. kontakt:... Zmluvná cena diela bez DPH:... Sadzba DPH:...% Cena diela celkom, vrátane DPH: Uchádzač V... dňa...

5 Príloha č. 2 ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA uchádzač (obchodné meno a miesto/sídlo podnikania uchádzača, IČO resp. všetkých členov skupiny dodávateľov) týmto čestne vyhlasuje, že súhlasí bez výhrady a obmedzenia s podmienkami verejného obstarávania Oprava výťahu v Školskom internáte pri Hotelovej akadémii, ktoré sú určené v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, podľa 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa právnych predpisov, je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, so znením ktorých v celom rozsahu súhlasí, nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií, nie je v likvidácií, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, predkladá iba jednu ponuku a nie je v zadávaní predmetnej zákazky subdodávateľom alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku, dotknuté osoby poskytli súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov pre potreby tohto verejného obstarávania v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. V... dňa... meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača

6 Príloha č. 3 Zákazka: Oprava výťahu v Školskom internáte pri Hotelovej akadémii Technický popis požadovaných prác: - výmena rozvádzača výťahu TOV 320kg VRN 3, za elektronický s frekvenčným meničom - výmena elektrickej inštalácie výťahu vrátane tlačidlových ovládačov v staniciach a kabíne výťahu