Vyhodnotenie Swot analýzy a porovnanie s r. 2016

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Vyhodnotenie Swot analýzy a porovnanie s r. 2016"

Prepis

1 Vyhodnotenie Swot analýzy a porovnanie s r ZŠ Dubová, 2017 V dňoch 18.apríla 26.júna 2017 prebehla na ZŠ Dubová v celej škole medzi žiakmi a rodičmi swot analýza zameraná na hodnotenie spokojnosti so školou, jej vedením, triednymi učiteľmi, triedami, odborným tímom a jednotlivými vyučovacími predmetmi. Tento rok sme rozšírili swot analýzu o novovzniknutý odborný tím (špeciálni pedagógovia, školský psychológ, arteterapeut, výchovný poradca) a taktiež sme doplnili všetky vyučovacie predmety, nielen SJL, MAT a ANJ ako v minulom roku. Meranie slúži systematickému zvyšovaniu kvality školy a spätnej väzby. Záver dotazníka tvorili otvorené položky silných a slabých stránok príp. iných pripomienok. Tie vyhodnocujeme zvlášť kvalitatívnou obsahovou analýzou do kategórii. Z celkového počtu 271 žiakov vyplnilo dotazník 113 žiakov ročníka stupňa (čo je 42 % všetkých žiakov, ale zároveň 60 % žiakov r.) a 103 rodičov (39 %). Deťom ročníka boli dotazníky administrované v rámci hodín INF, rodičia dostali opakovanú ponuku vyplniť ho cez triednych dôverníkov. Dotazník bol anonymný. Nižšie uvádzame celkové výsledky školy a tiež výsledky niektorých ukazovateľov. Slabé a silné stránky uvádzame v bodoch, sumárne a logicky usporiadané. Interpretácia nasledovných údajov bude predmetom diskusie Rady školy. Celková spokojnosť so školou stupeň 2.stupeň celá škola

2 Spokojnosť s vedením školy stupeň 2.stupeň celá škola Spokojnosť s triednym učiteľom a triedou podľa stupňa stupeň 2.stupeň celá škola spokojnosť s triednym učiteľom spokojnosť s triedou Spokojnosť s hlavnými predmetmi podľa stupňov a celkovo SJL ANJ MAT 1.stupeň 2.stupeň celá škola

3 Porovnanie spokojnosti s predmetmi 9,0 7,0 5,0 3,0 1,0 1.stupeň 2.stupeň Celkovo Analýza spokojnosti s vyučovacími predmetmi si vyžaduje hlbšie popísanie. Vo všetkých oblastiach je o niečo lepšie na tom 1.stupeň a to hneď z viacerých dôvodov: výsledky 1.stupňa vychádzajú predovšetkým z názoru rodičov, ktorý je väčšinou pozitívnejší ako názor žiakov, ktorí osobitne na druhom stupni v čase dospievania je typický kritickým pohľadom. To nie je zlé, iba je potrebné pozerať sa na výsledky cez túto optiku. Všetky predmety dosahujú nadpolovičnú mieru spokojnosti, čo v celkovom chápaní možno považovať za pozitívny signál, že žiaden predmet a učiteľ svoj predmet nevyučuje tak, aby bolo potrebné urobiť zásadné a okamžité zmeny. Najpreferovanejšie predmety sú hlavné predmety (SJL, MAT, ANJ) a tiež BIO, PDA, PRO a výchovné predmety. Väčšie diskrepancie sú medzi predmetmi VLA a GEG na 1. a 2. stupni. Predmet HUV na druhom stupni sa taktiež líši od výsledkov 1.stupňa. Každopádne, rozdiely 1. a 2.stupňa nie sú nijak výrazne, ide o rozdiel jedného stupňa z 10. Slabšie výsledky tiež dosahuje predmet NEJ a OBN. Druhý cudzí jazyk je vo všeobecnosti zväčša problém na druhom stupni. Väčšina žiakov ho vníma ako novú záťaž popri hlavnom anglickom jazyku. Atraktivite predmetu nepridáva ani štátom nízka časová dotácia (2 h. do týždňa). Postoj žiakov k menej hlavným predmetom je často vedľajší a tak učitelia týchto predmetov čelia náročnejším výzvam. Samozrejme, výsledky sú aj spätnou väzbou, ktorá môže pozitívne napomôcť zlepšeniu procesu, hľadaní nových metód a ciest pre ďalší školský rok. Rodičia a žiaci vnímajú systematický progres školy, jej snahu stále sa zlepšovať, otvorenosť, výborné vedenie školy, pozitívne zmeny v exteriéri aj v interiéri, super učitelia s modernými metódami práce, veľa kvalitných aktivít, metód, mimoškolských akcií. Školu vnímajú ako rodinnú, kde sa všetci dobre poznajú, s výbornou lokalita a potenciálom areálu. Zároveň však rodičia i žiaci vidia isté rizika v potreby posilnenia cudzích jazykoch, upozorňujú na nedoriešené materiálne nedostatky (rozbitý chodník, zápach WC, termoregulácia, internet, školská jedáleň a potreba vnútorného vstupu od školy). Okrem toho očakávajú ešte zlepšenie v efektivite a včasnosti komunikácie o aktivitách, akciách, známkach, systéme hodnotenia cez internetovú žiacku knižku. Vo výchovnej funkcii školy potrebujú posilniť riešenie konfliktov, problémov u detí i v triedach tak, aby integrácia a potreby jedného dieťaťa neboli na úkor ostatných, ale aby deti vytvárali jedno spolupracujúce a empatické spoločenstvo.

4 Silné stránky školy (ZDROJE): (očami rodičov a detí) VÝUČBA posilnenie výuky angličtiny (2x), záujem o moderné formy výuky, snaha o inovácie vo výuke, priestor pre tvorivú činnosť detí, výrazný posun v kvalite výučby Napredovanie v oblasti školskej reformy, zážitkové vyučovanie, laboratórne práce, internetová žiacka knižka, AKTIVITY: chodenie na výlety a školské akcie krúžky na škole Návšteva knižnice, rôzne akcie pre deti ale aj rodičov. (Deň jablka...) veľa akcií pre deti, vyučovanie nie je monotónne, Organizovanie ranného kruhu, diskusie, rozhovory o pocitoch, emóciách medzi deťmi, riešenie problémov, relaxácia, dychové cvičenia = super, že takéto niečo na škole pre naše deti je! Arteterapia = výborne! Ďakujeme, že naše deti mali túto možnosť. tvorivosť počas vyučovania, niekoľko múzeí a exkurzií. MDD Sústredenia, školy v prírode, Projektový vedecký týždeň, nápad učiteľa urobiť klzisko, Nápad spojiť Vianoce so seniormi zorganizovanie výletu do Ríma, kde sa navzájom spoznali rodičia, žiaci a učitelia MATERIÁLNE VYBAVENIE: šatňové skrinky, nové triedy, učebne, dataprojektory v triedach, široké chodby, tablety, počítač v každej triede, čitáreň, pekné vnútorné priestory, nové svietidlá TVS, AREÁL: Modernizácia školy a areálu; vonkajšie priestory pre aktivity, pekný a veľký školský dvor, lokalita, okolie, parkovanie, nové preliezačky a hojdačky, WC pri telocvični, nová antuka, stojan na bicykel,

5 JEDÁLEŇ: Kvalitná strava v školskej jedálni UČITELIA: milé pani učiteľky a pani vychovávateľky, akčný učiteľský zbor, rešpektujúci prístup učiteľov k deťom, výchovný vplyv učiteľov na správanie detí, skvelí triedni učitelia s ľudským a profesionálnym prístupom, trpezlivosť vyučujúcich, veľmi inovatívny a kreatívny prístup, skvelý kolektív iniciatívnych a snaživých učiteľov, veľká profesionalita a obetavosť niektorých učiteľov, vedenie žiaka k samostatnosti, učitelia odovzdávajú deťom to najlepšie a pracujú s nimi Vynikajúce obsadenie učiteľov na 1. stupni, poloha, záujem riešiť mnohí kvalifikovaní ľudský učitelia - dobrí pedagógovia, Omladený kolektív, chuť robiť s deťmi i mimo školy, zlepšovanie prostredia školy Mladý a kreatívny učiteľský zbor, najlepší učitelia na svete, spravodliví, úprimní, skvelí spôsob učenia, chápaví a múdri prístup učiteľov jazykov a ich celkovú úroveň, ako aj možnosť chodiť na jazykové krúžky, úžasné vzťahy medzi učiteľmi a deťmi, z ktorých je zrejmé, že učiteľom na deťoch záleží, riešené konflikty medzi deťmi, vysoká úroveň vplyvu triedneho učiteľa na korekciu správania deti, super prístup pani učiteľky Daajovej, nedotýka sa jej žiadna slabá stránka, skvelá, zapálená inteligentná a citlivá triedna učiteľka 1.B, Prístup a profesionalita niektorých učiteľov (napr. Tihláriková, Balážová, Hlavna, Drinková...), výborná a snaživá p. uč. Balážová, Tihláriková vynikajúca triedna učiteľka v 2.B najlepšia je pani uč. Eva Kúdelová ) RIADITEĽKA: akčné vedenie školy, napredovanie školy pod vedením p. riaditeľky, výborná pani riaditeľka, ktorá sa snaží vylepšovať a modernizovať vyučovanie, efektívne organizovanie chodu školy, zmena vedenia a tým aj smerovania školy, snaha vedenia riešiť problémy medzi žiakmi a prizvanie psychológa, CELKOVO: rodinná škola, komunitný systém, pozitívny a individuálny vzťah k deťom, záujem o nové projekty, Schopnosť zmeny, Priateľská a dobrá atmosféra a energia, málo tried a žiakov, Výuka ZUŠ je realizovaná v priestoroch školy, zriadenie MŠ, interakcia vo vzťahu rodič - učiteľ, ústretový prístup školy k rodičom a žiakom, rodičia sa cítia priamo zahrnutí do diania školy, dobrá informovanosť a komunikácia o aktivitách školy, záujem školy o názor žiaka a rodiča, deti sú veľmi spokojné a nie sú nadmerne zaťažované úlohami,

6 škola napreduje, stále sa zveľaďuje, niečo nové prináša, Priamočiary otvorený prístup, empatická škola, na prvom mieste socializácia, nie tlak len na vzdelanie, Ústretovosť, flexibilita, proaktivita, inovatívne prístupy, okamžité riešenie problémov akýchkoľvek, Spolupráca a budovanie vzťahov medzi mladšími a staršími žiakmi a žiačkami. Vypnuté telefóny. Pozitívne hodnotím snahu nielen učiť, ale aj dať žiakom aj iné hodnoty komunikácii, spolupráca, tolerancia, Slabé stránky školy (riziká): VÝUČBA Málo hodín ANJ v 1. a 2.ročníku, slabý dôraz na výuku cudzích jazykov, Ponúknuť Clil ANJ aj ostatným ročníkom. Viac anglickej konverzacie na prvom stupni zavedenie druhého cudzieho jazyka v 3.ročníku orientácia školy len na anglický jazyk, Viac možností výberu druhého cudzieho jazyka (napr. španielčina, francúžština). veľmi veľa suplovaní na veľa predmetoch, nízky počet hodín telesnej výchovy, prvouku, prírodovedu vyučovať aj vonku, Posilniť aj iné jazyky ako ANJ, Žiadať spätnú väzbu od detí a rodičov na II.stupeň, Často mimoškolské akcie na úkor vyučovania, veľa absencie učiteľov, viac projektového a interaktívneho vyučovania, napr. formou hrania divadla v predmetoch Prírodoveda a Vlastiveda. Nemčina, Nehodnotiť HUV, VYV známkou, Slabá príprava na Monitor 9. zameranie na Hejného metódu, Prednášky už od 3. alebo 4. ročníka zamerané na internetovú bezpečnosť, kyberšikanu, rozpoznanie hoax-ov. viac samostatných projektov s prezentáciou, besedy so zaujímavými ľuďmi z oblasti vedy, športu a spoločenských vied už aj pre 1. stupeň, Viac praktických hodín pre deti na tému ľudské telo, povinná artefiletika namiesto VYV, neodborná výuka technických prác, dať žiakom robiť políčko, kvetináče a nie rodičia na brigáde, AKTIVITY nie ideálne fungovanie krúžkovej činnosti - hudobná škola, Viac krúžkov, AREÁL jedáleň mimo areál, využívať aktívnejšie školský dvor, nebezpečný chodník od hlavného vchodu do budovy smerom k telocvični a absencia zábradlia, špinavé pieskovisko, betónové ihrisko, Sanácia svahu pri asfaltovom ihrisku formou svahových tvárnic.

7 Vytvoriť miestnosť vonku na vyučovanie, koše na separovanie odpadu, dať umelú trávu na ihrisko, MATERIÁLNE VYBAVENIE budova - chladno v zime, horúco v lete nie je toaletný papier výrazný zápach z toaliet. školská jedáleň - výber jedál, malý neútulný priestor jedálne, horšie dvere, Skrinky na odkladanie osobných vecí na prízemí školy sú nepraktické, najmä v zime, pleseň na záchodoch, počítače sú pomalé, resp. internet, zlé svetlá v triedach, tabule s fixkami namiesto kried, dať do všetkých tried projektor na stenu. UČITELIA Odišlo veľa schopných pedagógov, Moc prísni učitelia, chýba zanietenosť niektorých vyučujúcich, vysoká fluktuácia učiteľov, Neprimerané používanie princípu (trestu) "kolektívnej viny", Slabá príprava niektorých pedagógov na vyučovacie hodiny, učitelia sa vyhýbajú používaniu IŽK, nekompletné informácie alebo neskoro o aktivitách, oneskorené opravovanie písomných prác, nie je dozor u žiakov počas prestávok, Vyhnúť sa sucho prečítanému učivu z papiera a iba nauciť sa doma od strany x po stranu xy. Nepíšu sa úlohy a prebrané učivo na internet. preškoliť niektorých učiteľov, na etickej a občianskej výchove viac využívať praktické aktivity z reálneho života, z vlastných skúseností, RIADITEĽKA veľa rýchlych zmien a nie vždy dobrých, CELKOVO neefektívna komunikácia - na poslednú chvíľu, rady rodičov neposkytujú konkrétne informácie a rozhodnutia sa urobia skôr ako sa otvorí diskusia, zlé obedy, školník, Nie sú bufety alebo automaty napr. na zdravú výživu, CO kryt je v zlom stave, Zvýšiť motiváciu u žiakov 2.stupňa (a ich rodičov), aby sa zúčastňovali školských brigád. Nejasný postup pri platbách do školskej jedálne. Znížiť súťaživosť medzi triedami v ročníku, podporovať priateľstvo medzi deťmi, Zdravšia strava v jedálni, bez sladených nápojov vviac inovácii a kreativity v jedálni v podobe zdravých jedál, viac rýb, šalátov, zeleniny, ovocia a možno aj nejaké workshopy v tejto oblasti, kontaktovať škôlky pri prijímaní žiakov, Málo rodičovských združení, Deti často vykonávajú prácu, kt. má robiť školník.

8 zvýšiť informovanosť rodičov o nových prvkoch vzdelávania, najmä tam, kde sa očakáva väčšia samostatnosť žiaka. ponechať výchovu na rodičov, INKLÚZIA, ŽIACI: chýbajúci psychologický audit v triedach s náročnými žiakmi a následná pravidelná práca psychológa s triednym kolektívom, nedostatočná asimilácia detí so špeciálnymi potrebami do tried, šikana na prvákoch, veľa žiakov s problémovým správaním, správanie žiakov, Niektorí žiaci robia iným zle. hrubé nadávky detí v areáli školy, slabo vychované deti, Viac dozerať na živšie deti cez prestávky, sledovať šikanu, Mrzí ma, že pár nevychovaných alebo nezvládnuteľných detí prevalcuje, negatívne ovplyvňuje a doslova demotivuje tých ostatných, vrátane učiteľov a potom sa zdá, že niektoré veci nemajú zmysel. Nevidím to ako negatívnu stránku našej školy, je to skôr globálny problém, ktorý sa vyskytuje všade ale treba o tom hovoriť, aby sa nad tým zamysleli aj pasívni rodičia Slabší individuálny prístup k problémovým žiakom v niektorých bodoch neprimerané zákazy (napr. zákaz mobilov mimo vyučovania vo vestibule; zákaz vyholenia si hlavy, údajne to mladší žiaci môžu pochopiť ako prejav fašizmu a začať po nás opakovať; zákaz pitia ako fanta alebo kofola; zákaz určitého oblečenia) Nestotožňujem sa s integráciou.