Mesto Dunajská Streda Dunaszerdahely Város Mestský úrad Városi hivatal Útvar primátora - Polgármesteri kabinet Hlavná 50/16, Dunajská Streda

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Mesto Dunajská Streda Dunaszerdahely Város Mestský úrad Városi hivatal Útvar primátora - Polgármesteri kabinet Hlavná 50/16, Dunajská Streda"

Prepis

1 Výzva na predloženie ponuky Mesto Dunajská Streda, ako verejný obstarávateľ v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO ) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: Zabezpečenie externého manažmentu projektu: Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ v zmysle 117 ZVO: Názov: Mesto Dunajská Streda Sídlo: IČO: DIČ: Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Telefón: / Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Telefón: / Predmet zákazky: 2.1. Názov zákazky: Zabezpečenie externého manažmentu projektu: Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla 2.2. Kód CPV: Poradenské služby, Poradenstvo pri riadení projektov 2.2. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby 2.3. Spôsob vzniku záväzku: Zmluva o poskytnutí služieb podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších. zákonov počas implementácie projektu počnúc dňom nadobudnutia jej účinnosti. (verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo spresniť podmienky zmluvy s úspešným uchádzačom). 3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Dunajská Streda 3.2. Termín dodania predmetu zákazky: počas implementácie projektu v súlade s podmienkami programu OPKŽP 4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Externé riadenie projektu (ITMS2014+ kód projektu ALP4) v súlade s podmienkami programu OPKŽP, zabezpečovanie monitoringu počas trvania projektu, vrátane následného monitoringu, napr. predkladanie monitorovacích správ, žiadosti o platbu, prípadne žiadosti o zmenu, odborné poradenstvo, ako aj zabezpečovanie 1

2 komunikácie s Riadiacim orgánom a ďalšie činnosti v zmysle následnej zmluvy s úspešným uchádzačom. Predpokladaný počet hodín na vykonávanie externého manažmentu počas implementácie projektu je maximálne 300 hodín. Počas implementácie projektu bude poskytovateľ zabezpečovať služby v súlade s podpísanou zmluvou o NFP v súčinnosti s projektovým, resp. finančným manažérom objednávateľa. Poskytovateľ zaväzuje realizovať nasledovné činnosti: žiadosť o realizáciu zmien v projekte v harmonograme, rozpočte, resp. inej časti zmluvy, o nenávratnom finančnom príspevku, pravidelná komunikácia s projektovým manažérom riadiaceho, resp. sprostredkovateľského orgánu, účasť zástupcov poskytovateľa na kontrolách zo strany riadiaceho orgánu počas trvania projektu, komunikácia s dodávateľmi projektu v oblasti administratívnej zhody s projektom, asistencia pri kontrolách na mieste, dohľad nad dodržiavaním zmlúv s dodávateľmi - informovanie poverených zástupcov objednávateľa o legislatívnych zmenách, týkajúcich sa implementácie projektu a usmernení riadiaceho orgánu a ich následná implementácia, spracovanie vecného vyhodnotenia podporeného projektu a finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie v zmysle zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a interného finančného plánu čerpania, zabezpečenie informovanosti a publicity, sledovanie oprávnenosti výdavkov, striktné dodržiavanie podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí NFP, orientácia v množstve príručiek a usmernení, postupovanie v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, nariadeniami Európskej únie. spracovanie následných monitorovacích správ po dobu, ktorú stanoví poskytovateľ NFP po ukončení projektu, asistencia pri kontrolách, auditoch vykonávaných oprávnenými orgánmi SR a EÚ, komunikácia s Riadiacim orgánom, ďalšie aktivity, súvisiace s riadením projektu. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na ocenenie predmetu obstarávania, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. Poskytnutie služby riadenia projektu musí byť aj v súlade s manuálom poskytovateľa NFP, ktorý je zverejnený na stránke riadiaceho orgánu. Uchádzači spracujú cenu za poskytnutú službu v v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke. 5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o poskytnutí služieb. Dodávateľ je povinný zabezpečiť predmet zákazky vlastnými kapacitami, predmet zákazky nemôže byť zabezpečený subdodávateľsky. 6. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: V cene za poskytnutie služby sú zahrnuté všetky náklady na predmet obstarávania vrátane jeho dodania na adresu verejného obstarávateľa. 7. Financovanie predmetu zákazky: 2

3 a) z Operačného programu kvalita životného prostredia Názov projektu: Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla, Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC b) zo štátneho rozpočtu SR c) z vlastných finančných zdrojov Objednávateľa. Zálohy ani preddavky nebudú poskytované. Fakturácia faktúra, platnosť riadne vystavenej faktúry bude 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 8. Lehota na predloženie ponuky: , 10:00 hod. 9. Spôsob predloženia ponuky: Ponuky je možné predkladať len v elektronickej podobe Ponuky sa predkladajú prostredníctvom systému v termíne do , 10:00 hod. Do predmetu treba uviesť heslo: CENOVÁ PONUKA - Zabezpečenie externého manažmentu projektu: Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla". Všetky prílohy ponuky musia byť podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenované (scan) a priložené do systému Meno kontaktnej osoby: Ing. Priska Pápayová Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO. 10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk, resp. určenie predpokladanej hodnoty zákazky na základe doručených cenových ponúk: Na základe doručených ponúk v rámci tohto prieskumu trhu bude vypočítaný ich aritmetický priemer: 1. Menší < ako výška finančného limitu uvedeného v par č. 5 odsek 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona verejný obstarávateľ na základe tohto prieskumu trhu zaradí cenové ponuky do vyhodnotenia za účelom zadania zákazky (prijatia ponuky) na vyššie uvedený predmet zákazky a to za nasledovných podmienok: Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. Verejný obstarávateľ na základe doručených ponúk určí poradie uchádzačov; od najnižšej celkovej ceny v EUR s DPH (ponuka sa umiestni na prvom mieste) po najvyššiu celkovú cenu v EUR s DPH (najvyššie poradie určené podľa počtu doručených ponúk) a vyhodnotí splnenie zadefinovaných podmienok účasti v tejto výzve a požiadaviek na ponuku uchádzača, ktorý sa svojou cenovou ponukou umiestnil na 1. mieste v poradí. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého cenová ponuka v porovnaní s ostatnými cenovými ponukami bude najnižšou cenou v EUR s DPH a splní požadované podmienky účasti a požiadavky na ponuku. 3

4 V zmysle 117, bod 5 zákona č. 343/2015 Z.z., verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť objednávku/zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa 40 ods. 6 písm. f). Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ je orgánom verejnej moci, splnenie vyššie uvedených podmienok si verejný obstarávateľ overí sám. V prípade, že preukázanie oprávnenosti dodávať tovar, poskytovať práce alebo službu uchádzač preukazuje iným dokladom ako je Výpis z OR SR alebo Výpis zo ŽR SR, je povinný kópiu takéto dokladu predložiť spolu so svojou cenovou ponukou. Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom výsledok prieskumu trhu a úspešného uchádzača vyzve na podpísanie Zmluvy o poskytnutí služby. 2. V prípade prekočenia finančného limitu par č. 5 odsek 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona verejný obstarávateľ na základe tohto prieskumu trhu nepristúpi k uzavretiu obchodného vzťahu zadaním zákazky, ale prieskum bude slúžiť len pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ). V takom prípade z predložených cenových ponúk oslovených uchádzačov nevyplýva pre nich žiadny záväzok z ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 11. Variantné riešenie: neumožňuje sa 12. Hodnotiace kritérium: najnižšia cena s DPH 13. Podmienky účasti: A. Osobné postavenie Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov voči verejnému obstarávateľovi nepreukazuje. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa 32 ods.1 písm. e) overí: v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie (webový portál alebo ekvivalentný zoznam v krajine sídla uchádzača, v Obchodnom registri Slovenskej republiky (webový portál alebo ekvivalentný register v krajine sídla uchádzača, v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (webový portál alebo ekvivalentný register v krajine sídla uchádzača V prípade, že ekvivalentný register v krajine sídla uchádzača nie je dostupný cez webový portál uchádzač predloží originál alebo úradne overenú fotokópiu ekvivalentného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá 4

5 sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa 32 ods.1 písm. f) overí: v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie (webový portál Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa 183 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia mandátnej zmluvy ak sú povinnými osobami podľa tohto predpisu. B. Odborná spôsobilosť príloha č. 2/1 Požiadavky na zručnosti a prax osoby/osôb, ktoré budú zabezpečovať externý manažment projektu: Minimálne 1 osoba na činnosť projektového manažéra. Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky účasti nasledovne: a/ predložením životopisu s uvedením skúseností a praxe s činnosťou riadením obdobného / porovnateľného projektu. Za obdobný projekt spolufinancovaný z fondov EÚ alebo iných zdrojov sa bude považovať projekt riadený externým subjektom, ktorého celkové oprávnené výdavky predstavovali min ,00 EUR s uvedením: meno prijímateľa, názvu projektu, výškou oprávnených výdavkov projektu. (uchádzač môže splnenie tejto podmienky účasti vo svojej ponuke predbežne preukázať aj čestným vyhlásením. K nahradeniu čestného vyhlásenia požadovaným dokladom bude vyzvaný len uchádzač, ktorý sa umiestni na prvom mieste na základe svojej cenovej ponuky - Príloha č. 2/1) 14. Obsah ponuky: a. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 1) podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača ako scan originálu. b. Doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti - odborná spôsobilosť Prílohač. 2/1 c. Čestné vyhlásenie uchádzača (príloha č. 2 tejto výzvy d. Návrh zmluvy (príloha č. 3 tejto výzvy) podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača a opatrený pečiatkou uchádzača (ak relevantné) 5

6 Všetky vyššie uvedeného doklady sa predkladajú ako sken originálneho dokumentu cez IS Ak podpornú dokumentáciu/ponuku uchádzača podpisuje/parafuje iná osoba než štatutárny zástupca uchádzača, uchádzač je povinný predložiť plnú moc, resp. iný ekvivalentný doklad, ktorý splnomocňuje danú osobu na podpis dokumentácie v rámci predmetného verejného obstarávania. 15. Lehota viazanosti ponúk: Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia. S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť a neuzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť Spracoval/a: Ing. Priska Pápayová V Dunajskej Strede, dňa JUDr. Zoltán Hájos primátor mesta Prílohy: Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie uchádzača Príloha č.2/1: Čestné vyhlásenie uchádzača Príloha č. 3: Návrh zmluvy Príloha č. 4: Informácie o spracovávaní osobných údajov dotknutých osôb 6