SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj..:

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj..:"

Prepis

1 SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj..: Meteorologická stanica WS222 Tento návod na použitie je súasou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu do prevádzky a k obsluhe. Ak výrobok predáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod. Ponechajte si ho preto, aby ste si ho mohli kedykovek znovu preíta! Úvod Vážený zákazník, akujeme Vám za nákup tohto produktu. Produkt je preskúšaný EMV a spa požiadavky platných európskych a národných smerníc. Zhoda (CE) bola preukázaná, príslušné vyhlásenia sú uložené u výrobcu. Aby ste tento stav zachovali a zaistili bezpenú prevádzku musíte ako používate dba na tento návod na použitie! Pred uvedením do prevádzky si preítajte celý návod, dbajte na všetky pokyny k obsluhe a bezpenosti. Už na tomto mieste by sme Vás chceli upozorni na správny postup pri uvádzaní produktu do prevádzky. Dbajte taktiež na pokyny k montáži a kalibrácii, ako aj na informácie o obmedzení rádiového prenosu medzi senzorami a základnou stanicou. Všetky použité názvy firiem a oznaení produktov sú obchodnými znakami príslušných vlastníkov. Všetky práva vyhradené. S otázkami sa obráte na naše technické poradenstvo. Úel použitia Meteorologická stanica WS222 predstavuje vysokokvalitný univerzálny merací systém, ktorý spracúva veké množstvo údajov o poasí a dodatkových informácií a dokáže zobrazi aktuálne údaje aj predpovede. Všetky relevantné údaje sa súasne zobrazujú na LC displeji, v prípade potreby môžete stlaením tlaidla zobrazi alšie údaje. Zvláštnosou je postavika Willi. Svojím obleením naznauje aktuálny stav vonkajšej teploty, vlasmi a šálom aktuálnu rýchlos vetra a dáždnikom predpovedá daždivé poasie. Predpovede základnej stanice treba bra len ako orientané údaje. Nepredstavujú absolútne presnú predpove. Výrobca nepreberá zodpovednos za nesprávne zobrazenia, namerané hodnoty alebo predpovede, ktoré z toho môžu vyplynú. Produkt je urený na súkromné použitie; nie je vhodný na lekárske úely alebo na informovanie verejnosti. Súasti prístroja nie sú hrakami, obsahujú rozbitné sklenené a drobné asti. Všetky komponenty postavte tak, aby na ne nedosiahli deti. Prístroj sa napája batériami. Všetky vonkajšie senzory sprostredkúvajú svoje údaje základnej stanici rádiovým prenosom na frekvencii 868 MHz (dosah až 100 m na vonom priestranstve). Iné než uvedené použitie vedie k poškodeniu produktu! Okrem toho je spojené s alším nebezpeenstvom. Pozorne si preítajte celý návod, obsahuje dôležité informácie o umiestnení, prevádzke a obsluhe. Znaky a funkcie a) Základná stanica Zobrazenie vnútornej teploty a vlhkosti vzduchu Zobrazenie teploty v C alebo F, zobrazenie vlhkosti vzduchu v % rh (% relatívnej vlhkosti) Možnos prepnú na zobrazenie vnútorného rosného bodu Pamä na min./max. teplotu s údajom o ase/dátume Pamä na min./max. vlhkos vzduchu s údajom o ase/dátume Indikátor zón s komfortnou klímou Grafické zobrazenie priebehu vývoja teplôt za posledných 24 hodín Zobrazenie vonkajšieho senzora (teplota a vlhkos vzduchu) Zobrazenie údajov kombinovaného senzora alebo 8 vonkajších senzorov teploty/vlhkosti vzduchu Poda voby zobrazenie teploty, rosného bodu alebo pociovanej teploty (Windchill) Pamä na min./max. teplotu s údajom o ase/dátume Pamä na min./max. vlhkos vzduchu s údajom o ase/dátume Grafické zobrazenie priebehu vývoja teplôt za posledných 24 hodín Zobrazenie rýchlosti vetra Zobrazenie rýchlosti vetra s možnosou voby jednotky: km/h, m/s, mph Pamä na min./max. rýchlos vetra s údajom o ase/dátume Grafické dodatkové zobrazenie (veterný rukáv) pre vánok, mierny a silný vietor

2 Zobrazenie priebehu/tendencie tlaku vzduchu Grafické zobrazenie priebehu za posledných 24 hodín Pamä na min./max. tlak vzduchu s údajom o ase/dátume Zobrazenie tendencie tlaku vzduchu v 5 rôznych stupoch: silne stúpajúci, stúpajúci, konštantný, klesajúci, silne klesajúci Symbolické zobrazenie predpovede poasia Symbol pre: daždivo, oblano, jasno, slneno Zobrazenie asu a dátumu Integrované quarz hodiny Zobrazenie východu a západu slnka Založené na individuálne zadaných údajoch o mieste; výpoet je možný v rozmedzí -60 N až +60 N Zobrazenie fázy mesiaca Zobrazenie aktuálnej fázy mesiaca v 8 úrovniach: nov, narastajúci mesiac, spln, cúvajúci mesiac (s medzistupami) Varovné funkcie Varovanie pred mrazom, ak teplota klesne pod 4 C (symbol: adový kryštál) Varovanie pred zlým poasím pri vekom poklese tlaku vzduchu v malom asovom úseku (symbol: varovná tabua) Zobrazenie poasia Willi Spomienkou na takmer zabudnutý domek, z ktorého pri zlom poasí vyjde panáik s dáždnikom a pri dobrom poasí panáik s ahším obleením, je v meteorologickej stanici WS222 postavika Willi. Jej správanie sa riadi poda viacerých faktorov poasia, takže jediným pohadom zistíte, ako by mohlo vyzera možné obleenie na pobyt vonku. Pritom sa vyhodnocujú nielen aktuálne namerané hodnoty vonkajšej teploty, vlhkosti vzduchu a vetra. Predpove poasia hrá tiež dôležitú úlohu. Poda stavu poasia má Willi Williho obleenie závisí od vonkajšej teploty nameranej kombinovaným senzorom a pohybuje sa v rozmedzí od plaviek až po kompletné zimné obleenie s iapkou, šálom a rukavicami. Pri rýchlosti vetra nad 20 km/h (mierny vietor) vejú Williho vlasy a aj jeho šál, ak ho má v závislosti od teploty na sebe. Ak predpove poasia predpovedá dáž, má Willi pri sebe dáždnik. b) Kombinovaný senzor Rádiový prenos o: rýchlosti vetra, teplote, vlhkosti vzduchu c) Vonkajší senzor Rádiový prenos o: teplote, vlhkosti vzduchu Bezpenostné pokyny Ak vzniknú škody nedodržaním tohto návodu na použitie, zanikne nárok na záruku! Neruíme za následné škody, ktoré by z toho vyplynuli. Nezodpovedáme za vecné škody, úrazy osôb, ktoré boli spôsobené neodborným zaobchádzaním alebo nedodržovaním bezpenostných predpisov. V týchto prípadoch zaniká akýkovek nárok na záruku. Vážený zákazník, nasledujúce bezpenostné pokyny slúžia nielen na ochranu Vášho zdravia, ale aj na ochranu prístroja. Nasledujúce body si prosím pozorne preítajte. Produkt nepoužívajte v nemocniciach alebo lekárskych zariadeniach. Hoci vonkajší senzor vysiela len relatívne slabé rádiové signály, mohli by tam vies k rušeniu systémov udržujúcich pri živote. Rovnako to platí možno aj v iných oblastiach. Meteorologická stanica je vhodná len do suchých interiérov. Nevystavujte ju priamemu slnenému žiareniu, extrémnemu teplu, chladu alebo vlhkosti. Kombinovaný senzor (a aj dodatone objednané vonkajšie senzory) je pri správnom použití vhodný do chráneného exteriéru. Z bezpenostných dôvodov a dôvodov registrácie (CE) je zakázané produkt svojvone prestavova a/alebo pozmeova! Baliaci materiál nenechávajte leža bez dozoru! Plastikové fólie/vrecká, at. by mohli by nebezpené pre deti. S produktom zaobchádzajte opatrne, nárazmi, údermi alebo pádom z už malej výšky sa poškodí. Pokyny k batériám/akumulátorom Batérie nepatria do detských rúk. Pri vkladaní batérií/akumulátorov dbajte na správnu polaritu. Batérie/akumulátory nenechávajte vone leža, hrozí nebezpeenstvo, že ich deti alebo domáce zvieratá prehltnú. V takom prípade okamžite vyhadajte lekára. Vyteené alebo inak poškodené batérie/akumulátory môžu

3 spôsobi poleptanie pokožky. Používajte vhodné ochranné rukavice! Batérie/akumulátory sa nesmú skratova a odhadzova do oha. Hrozí nebezpeenstvo výbuchu! Batérie/akumulátory nikdy nerozoberajte! Normálne batérie sa nesmú nabíja. Hrozí nebezpeenstvo výbuchu! Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie/akumulátory, aby ste predišli poškodeniam v dôsledku vyteenia batérií/akumulátorov. Vždy vymieajte celú sadu batérií/akumulátorov, používajte len batérie/akumulátory rovnakého typu/od rovnakého výrobcu. Nikdy nemiešajte batérie s akumulátormi. Prosím, venujte pozornos: meteorologickú stanicu, kombinovaný senzor a príp. alšie vonkajšie senzory možno napája akumulátormi. Kvôli nižšiemu napätiu akumulátorov (akumulátor = 1,2 V; batéria = 1,5 V) však môže dôjs k zníženiu prevádzkovej doby. Okrem toho sa zníži dosah rádiového signálu, v ojedinelých prípadoch sú možné dokonca aj poruchy rádiového prenosu. Preto platí: ak pri používaní akumulátorov zistíte problémy, nahrate ich batériami. Odporúame Vám napája meteorologickú stanicu, kombinovaný senzor a príp. alšie vonkajšie senzory len vysokokvalitnými alkalickými batériami. Príprava a uvedenie do prevádzky Prosím, venujte pozornos: Najprv uvete do prevádzky všetky senzory (kombinovaný senzor a príp. alšie vonkajšie senzory) a až potom základnú stanicu. Ak budete postupova v opanom slede, môže sa sta, že základná stanica nerozpozná senzory! V zásade odporúame najprv vyskúša základnú stanicu so všetkými senzorami (dodaný kombinovaný senzor a príp. alšie vonkajšie senzory) v miestnosti predtým, než senzory namontujete v exteriéri. Vzdialenos medzi základnou stanicou a senzorami by mala by najmenej 2 m, aby ste predišli interferenciám. Senzory neumiestujte veda seba, ale po celom priestore (napr. ak ste si dokúpili alšie senzory). Ak po montáži senzorov zistíte, že napr. jeden z nich stanica neprijíma, môžete s istotou vychádza z toho, že príjem je príliš zlý (a senzor/y nie sú chybné). Prvým testom funknosti si ušetríte následné obažujúce a asovo nároné hadanie chyby. a) Uvedenie kombinovaného senzora do prevádzky Otvorte kryt kombinovaného senzora. Otote najprv spodnú stranu krytu v smere šípky, ako je nakreslené na obrázku vpravo (1). Potom opatrne stiahnite kryt smerom nadol (2). Pri montáži na stp máte k dispozícii dve možnosti: 1. vlastný montážny stp, napr. z obchodu so stavebninami 2. vhodný montážny stp, ktorý si môžete doobjedna (nie je súasou dodávky, treba ho objedna samostatne) Pri montáži postupujte nasledovne: 1. Vlastný montážny stp Uvonite a mierne vytiahnite dve skrutky na spodku kombinovaného senzora. Dodanú 25 cm dlhú upevovaciu trubicu zospodu zasute do kombinovaného senzora tak, aby sa dva otvory v trubici dostali pod skrutky. Obe skrutky opatrne upevnite (skrutky treba vsunú do otvorov na upevovacej trubici). Vami použitý montážny stp musí ma priemer medzi 25 mm a45 mm. Môže sa pritom jedna o samostatne stojaci stp, ale aj o montážny uhol, napr. pre satelit. Hliníkový profil priložte bone k stpu/uhlu a cez oba diely upevnite montážny strme. Krátku upevovaciu trubicu senzora vložte na opanú stranu hliníkového profilu (na obrázku hore na pravú stranu) a montážny strme pevne stiahnite skrutkovaom. 2. Montážny stp, ktorý si môžete doobjedna (nie je v dodávke) Ak chcete ty so zrovnaným koncom vrazi do zeme kladivom, bezpodmienene na ochranu trubice použite vhodný drevený klát. V opanom prípade sa poškodí vrchný koniec tye (už nie je možná montáž stpu senzora), zánik záruky! Zložte jednotlivé asti stpu senzora. Jednotlivé tye spája umelohmotný diel. Zrovnaný koniec slúži na zapichnutie do zeme. Po montáži stpu vložte 3 batérie (AA/Mignon) do priehradky na

4 batérie. Dbajte na správnu polaritu. Zodpovedajúce nákresy nájdete v priehradke na batérie; vi aj obrázok vpravo. Odporúame použi alkalické batérie. Ako bolo vyššie popísané, môžete použi aj akumulátory, o však môže negatívne ovplyvni prevádzkovú dobu, dosah a bezpenos prevádzky. V nasledujúcich 5 minútach sa senzor nachádza v tzv. synchronizanom móde, v ktorom v 4-sekundovom intervale vysiela vždy jeden balíek údajov. V tomto ase by ste mali vloži batérie do základnej stanice, aby mohol senzor rozpozna. Uzavrite kryt kombinovaného senzora; posute ho smerom nahor a uzamknite otoením doprava (opaný smer než na prvom obrázku). Konené umiestnenie napr. v záhrade by ste mali vykona až po úspešnom teste funknosti, aby ste sa kvôli kontrole funknosti nemuseli vraca z vekej vzdialenosti. Správne miesto kombinovaného senzora je rozhodujúcim faktorom pre o najpresnejšie namerané údaje. Teplotný senzor vo vnútri krytu kombinovaného senzora sa nachádza hore pod strieškami vo vetranej asti krytu. Pri priamom slnenom žiarení sa preto vyskytne len malé zvýšenie nameranej hodnoty teploty. Pri senzore vetra na špici kombinovaného senzora treba dba na to, aby blízkos budov, stromov at. neskresovala údaje o rýchlosti vetra. Kombinovaný senzor by ste preto mali umiestni poda možnosti na vonom priestranstve napr. v záhrade. Stp musí by pevne zapichnutý do zeme. Kombinovaný senzor sa pritom musí nachádza vo výške cca. 2 m nad zemou. Pri vobe miesta umiestnenia myslite na bezpenos detí, domácich zvierat, vozidiel at. Pri prevrhnutí senzora hrozí nebezpeenstvo úrazu resp. poškodenia vozidiel alebo predmetov. Dbajte na to, aby sa na mieste, kde stp zapichujete do zeme, nenachádzali žiadne vedenia (napr. hadice zavlažovacieho systému a pod.). b) Uvedenie alších senzorov do prevádzky Ak chcete použi jeden alebo viac dodatoných senzorov teploty/vlhkosti vhodných k meteorologickej stanici WS222, vložte do senzora/senzorov batérie. Dbajte na správnu polaritu. Môžete prevádzkova max. 8 takýchto senzorov. Pri montáži, adresovaní a uvedení senzorov do prevádzky sa riate poda s nimi dodaných návodov. c) Uvedenie základnej stanice do prevádzky Základná stanica slúži na zobrazenie všetkých zachytených a vypoítaných údajov na prehadnom LC displeji. V kryte základnej stanice sa nachádzajú senzory pre interiér (teplota, vlhkos a tlak vzduchu). Z tohto dôvodu musíte pri uvádzaní do prevádzky resp. umiestovaní stanice dba na to, aby sa v jej blízkosti nenachádzalo kúrenie, vetranie (napr. klimatizácia) a pod., pretože by sa mohli zobrazova nesprávne údaje. Vyhnite sa aj priamemu slnenému žiareniu. Pri uvádzaní do prevádzky dodržiavajte nasledujúce poradie: Otvorte priehradku na batérie na zadnej strane základnej stanice (príp. predtým snímte stojan). Vložte 4 batérie (AA/Mignon), dbajte na správnu polaritu. V priehradke na batérie nájdete zodpovedajúci nákres, vi aj obrázok vpravo. Odporúame použi alkalické batérie. Ako bolo vyššie popísané, môžete použi aj akumulátory, o však môže negatívne ovplyvni prevádzkovú dobu, dosah a bezpenos prevádzky. Opä uzatvorte priehradku na batérie. Po vložení batérií sa krátko zobrazia všetky segmenty LC displeja. Potom stanica na 15 minút aktivuje synchronizaný mód. V tomto ase sa postupne zobrazia všetky prijaté senzory. Ak sa už prijali všetky senzory, môžete synchronizaný mód predasne ukoni stlaením ubovoného tlaidla, za predpokladu, že všetky senzory už ukonili svoj vlastný synchronizaný mód. Ak zistíte problémy pri rozpoznávaní senzorov, vykajte celú 15 minútovú dobu synchronizácie. Po synchronizácii nasleduje normálne zobrazenie všetkých údajov o poasí.

5 Zatia sa nezobrazí jedine východ a západ slnka, fáza mesiaca a min./max. hodnoty, pretože treba nastavi as a dátum. Stanicu nastavte poda popisu v asti Konfigurácia a obsluha. Stanicu môžete zavesi na stenu (na zadnej strane sa nachádza zodpovedajúci otvor), alebo postavi na vodorovnú plochu pomocou stojana. Ak pri montáži na stenu zatkate do steny klinec resp. vtate otvor pre hmoždinku a skrutku, dbajte na to, aby ste nepoškodili elektrické, plynové alebo vodovodné vedenie, životu nebezpené! Ak chcete použi stojan, najprv zaveste stredný predný pazúrik stojana do úchytiek na zadnej strane stanice. Potom stojan mierne vyklopte dozadu, kým sa zadné pazúriky nezachytia do úchytiek na spodku stanice. d) Prihlásenie senzorov poas prevádzky Pri uvádzaní produktu do prevádzky sa v synchronizanej fáze prihlásia a poas normálnej prevádzky budú základnou stanicou prijímané všetky dostupné, vhodné senzory (synchronizaná doba: stanica cca. 15 min po vložení batérií, senzory cca. 5 min po vložení batérií). Aby ste mohli prihlási nové, dokúpené senzory (alebo senzory stratené poas výmeny batérií), nemusíte postupova ako pri prvotnom nastavení. Vymazali by sa všetky uložené údaje (man./max. hodnoty, as, at.)! Stanica denne o 8:00 a 18:00 vykoná pokus o synchronizáciu, aby sa nové senzory (resp. senzor po výmene batérií) automaticky rozpoznali. Ak sa nový senzor napriek tomu nezobrazí, môže by príinou problému dosah (vi. as Dosah ). Zobrazenie LC displeja (vi obrázok na str. 16 v nemeckom návode) 1. vnútorná teplota 2. vnútorná vlhkos vzduchu 3. indikátor komfortných zón (pre zobrazenie príjemné/nepríjemné prostredie) 4. zobrazenie tendencie tlaku vzduchu 5. grafické zobrazenie priebehu (Historie), poda zvolenej jednotky 6. indikácia slabej batérie ( LoBat ) 7. zobrazenie asu a dátumu 8. as západu slnka 9. as východu slnka 10. aktuálna rýchlos vetra 11. aktuálny údaj o vlhkosti vzduchu zvoleného vonkajšieho senzora 12. íslo senzora (pri vobe kombinovaného senzora sa tu nezobrazí ni) 13. aktuálna hodnota teploty zvoleného vonkajšieho senzora 14. analógové zobrazenie teploty kombinovaného senzora 15. symbol predpovede poasia (slneno, jasno, oblano, dáž) 16. animovaný symbol Willi 17. symbol pre fázu mesiaca 18. grafické dodatkové zobrazenie (veterný rukáv) pre vánok, mierny a silný vietor 19. varovanie pred neasom 20. varovanie pred mrazom Funkcie ovládacích tlaidiel pri normálnej prevádzke (alšie funkcie vi as Konfigurácia): A. IN prepínanie zobrazenia vnútornej teploty medzi teplotou/rosným bodom B. SENSOR výber vonkajšieho senzora C. MIN/MAX voba zobrazenia min./max. hodnoty D. RESET žiadna funkcia E. OUT prepínanie zobrazenia vonkajšej teploty medzi teplotou/rosným bodom/winchill alšie symboly/oznaenia: oznauje, že v zobrazení priebehu (5) sa zobrazuje táto vekos DEWPOINT rosný bod WINDCHILL pociovaná teplota MIN/MAX zobrazenie min./max. hodnoty je aktívne Konfigurácia a obsluha Po vložení batérií do senzorov a následne do základnej stanice (toto poradie musíte bezpodmienene dodrža) by sa na displeji stanice mali objavi údaje vysielané senzorami.

6 a) Základné nastavenia, konfigurácia Nasledujúce nastavenia sú ešte potrebné na prevádzku: Rok, mesiac, de, hodina, minúta Zemepisná šírka a džka Vášho stanoviša asové pásmo Až potom nasleduje zobrazenie mesanej fázy, min./max. hodnôt, asu východu/západu slnka, dátumu a asu. Dodatoné možnosti nastavenia: Priradenie zobrazenia priebehu (tlak vzduchu, vnútorná alebo vonkajšia teploty; štandard: tlak vzduchu) Jednotka merania teploty (štandard: C) Jednotka merania rýchlosti vzduchu (štandard: km/h) V konfiguranom móde majú tlaidlá nasledovné funkcie: Nápis Funkcia Popis IN (nepoužíva sa, žiadna funkcia) SENSOR - zníženie hodnoty MIN/MAX EXIT opusti konfiguraný mód RESET + zvýšenie hodnoty OUT NEXT k alšiemu nastaveniu Toto uloženie tlaidiel nájdete aj na zadnej strane meteorologickej stanice. Prosím venujte pozornos: Ak poas jednotlivého nastavovania dlhšie stlaíte tlaidlá + alebo -, hodnoty sa budú meni rýchlo. Po každom nastavení môžete konfiguraný mód opusti stlaením tlaidla EXIT alebo sa pomocou tlaidla NEXT presunú k alšiemu nastaveniu. Konfigurácia postupuje v poradí: rok mesiac de minúty hodiny zemepisná šírka (LA = Latitude ) zemepisná džka (LO = Longitude ) asové pásmo (ti) priradenie zobrazenia priebehu jednotka teploty jednotka rýchlosti vetra. Potom sa poradie zane odznova. Vyvolanie konfiguraného módu Stlate asi na 2 sekundy tlaidlo IN, kým sa zmení zobrazenie. Konfiguraný mód môžete kedykovek ukoni stlaením tlaidla EXIT (= MIN/MAX ). Nastavenie dátumu a asu Tlaidlami + a - nastavte aktuálny rok. Stlate tlaidlo NEXT. Tlaidlami + a - nastavte mesiac. Stlate tlaidlo NEXT. Tlaidlami + a - nastavte de. Stlate tlaidlo NEXT. Tlaidlami + a - nastavte minúty. Stlate tlaidlo NEXT. Tlaidlami + a - nastavte hodiny. Stlate tlaidlo NEXT, následne môžete nastavi zemepisnú šírku (na displeji sa objaví LA = Latitude ). Nastavenie zemepisnej šírky a džky Zadanie pozície stanoviša meteorologickej stanice je potrebné na výpoet asu východu/západu slnka. Zemepisnú šírku môžete nastavi v rozmedzí -60,0 až +60,0. Zemepisnú džku môžete nastavi v rozmedzí 0,0 až 360,0. Vo výrobni bola naprogramovaná poloha Berlína. Vašu polohu môžete zisti rôznymi spôsobmi: Ak máte k dispozícii GPS naviganý prístroj, napr. v aute alebo mobilný prístroj, môžete prevzia jeho údaje o polohe a zistíte tak presné stanovište. Presné súradnice zistíte aj na internete na stránkach, ktoré sa zaoberajú navigáciou. Na konci nemeckého návodu nájdete tabuku so súradnicami nemeckých miest. Uvedomte si prosím, že údaje o východe/západe slnka by boli správne v podstate len pri mori alebo v úplne rovnej krajine. Hory, vysoké lesy at. tieto údaje pre Vaše stanovište menia. Aj v ideálnej polohe sa môžu údaje o niekoko minút líši, pretože na výpoet sa používa približujúci vzorec. Tlaidlami + a - nastavte zemepisnú šírku. Príklad: 52,5, zadajte: 525. Stlate tlaidlo NEXT. Následne môžete nastavi zemepisnú džku (na displeji sa objaví LO = Longitude ). Tlaidlami + a - nastavte zemepisnú džku. Príklad: 13,4, zadajte: Stlate tlaidlo NEXT. Teraz nastavte asové pásmo. Na displeji sa zobrazí ti.

7 Nastavenie asového pásma Údaj o asovom pásme je potrebný na výpoet asu východu/západu slnka. Zadajte rozdiel oproti GMT (Greenwich Mean Time). Platia nasledovné hodnoty: letný as +2, zimný as +1. Tlaidlami + a - zadajte aktuálnu hodnotu pre Vaše asové pásmo. Teraz sú vykonané všetky nastavenie nutné k správnej prevádzke meteorologickej stanice. Nasledujúce nastavenia nie sú pre normálnu prevádzku nevyhnutné. Stlate tlaidlo EXIT, aby ste ukonili konfiguraný mód a vrátili sa do normálneho módu. Následne sa stanica dostane do normálnej prevádzky. Stlate tlaidlo NEXT, aby ste poda želania mohli vykona rozširujúce nastavenia. Priradenie zobrazenia priebehu Grafickému zobrazeniu priebehu môžete priradi nasledovné možnosti: tlak vzduchu, vnútorná teplota, vonkajšia teplota. Ak ste zobrazenie priebehu priradili jednému alebo obom údajom o teplote, v zodpovedajúcom ukazovacom poli sa dodatone objaví symbol. Zobrazenie v ukazovacom poli: P = tlak vzduchu, O = vonkajšia teplota, I = vnútorná teplota Tlaidlami + a - zvote požadované priradenie. Stlate tlaidlo NEXT, následne môžete zvoli jednotku zobrazovania teploty. Voba jednotky teploty Môžete nastavi nasledovné jednotky: C (základné nastavenie), F. Zobrazenie tu platí pre analógové zobrazenie teploty, v normálnej prevádzke pre všetky polia zobrazenia teploty. Tlaidlami + a - zvote jednotku, v ktorej chcete ma zobrazenú teplotu. Stlate tlaidlo NEXT, následne môžete zvoli jednotku rýchlosti vetra. Voba jednotky rýchlosti vetra Môžete nastavi nasledovné jednotky: km/h, m/s, mph (míle za hodinu). Zobrazenie sa objaví v poli WIND. Tlaidlami + a - zvote jednotku, v ktorej chcete ma zobrazenú rýchlos vetra. Stlaením tlaidla NEXT sa opä objaví rok, poradie nastavenia sa zane od zaiatku. Teraz môžete údaje skontrolova resp. zmeni. Ukonenie konfiguraného módu Stlate tlaidlo EXIT, aby ste ukonili zadávanie. Toto môžete urobi na ubovonom mieste, napr. po nastavení hodín at. Zadané údaje sa automaticky uložia do pamäte. b) Obsluha Voba zobrazenia vnútornej teploty V normálnej prevádzke sa v poli IN zobrazuje vnútorná teplota a vlhkos vzduchu. Opakovaným stláaním tlaidla IN môžete prepína medzi: vnútornou teplotou/príslušnou hodnotou rosného bodu (= DEWPOINT ). Voba zobrazenia vonkajšej teploty V normálnej prevádzke sa v poli OUT zobrazuje vonkajšia teplota a vlhkos vzduchu zvoleného vonkajšieho senzora. Opakovaným stláaním tlaidla OUT môžete prepína medzi: vonkajšou teplotou/príslušnou hodnotou rosného bodu (= DEWPOINT )/pociovanou teplotou (= WINDCHILL ). Výber vonkajšieho senzora V poli Sensor sa zobrazuje momentálne zvolený vonkajší senzor s jeho íslom. Zobrazujú sa len aktívne senzory (prijaté v synchronizanej fáze). Na vobu vonkajších senzorov resp. kombinovaného senzora stlate tlaidlo SENSOR tokokrát, až sa zobrazí želané íslo senzora: U vonkajších senzorov 1-8 sa zobrazí zodpovedajúce íslo senzora U kombinovaného senzora sa nezobrazí žiadne íslo, zmizne aj zobrazenie SENSOR (veda vonkajšej vlhkosti vzduchu). Zobrazenie min./max. hodnôt Pri meraní vnútornej/vonkajšej teploty a vnútornej/vonkajšej vlhkosti vzduchu sa min. a max. hodnoty dosiahnuté od posledného vymazania ukladajú do pamäte. Pri meraní rýchlosti vetra sa ukladá len max. hodnota. Ku každej min./max. hodnote sa uloží aj údaj o ase a dátume výskytu. Viacnásobným stlaením tlaidla MIN/MAX sa bude po sebe prepína medzi zobrazením min., max. hodnôt a normálnym zobrazením. Ak chcete zobrazi uložené údaje, postupujte nasledovne: Zobrazenie minimálnych hodnôt Stlate tlaidlo MIN/MAX. Na displeji sa v strede objaví MIN. V príslušných poliach sa zobrazia min. hodnoty. Pri rýchlosti vetra nie je žiaden údaj (min. hodnoty by bola vždy 0 ).

8 Zobrazenie maximálnych hodnôt Opä stlate tlaidlo MIN/MAX (vychádzajúc z normálneho zobrazenia treba tlaidlo stlai dvakrát). Na displeji sa v strede objaví MAX. V príslušných poliach sa zobrazia max. hodnoty. Návrat k normálnemu zobrazeniu Opätovným stlaením tlaidla MIN/MAX sa vrátite k normálnemu zobrazeniu, z displeja zmizne MAX. Zobrazenie asu/dátumu k jednotlivým extrémnym údajom V prípade potreby môžete pre každú jednu extrémnu hodnotu zobrazi príslušný as resp. dátum výskytu. Postupujte nasledovne: Najprv si zvote zobrazenie bu minimálnych (1 stlaenie tlaidla MIN/MAX, nápis MIN na LC displeji) alebo maximálnych hodnôt (2 stlaenia tlaidla MIN/MAX, nápis MAX na LC displeji). Viacnásobným stlaením tlaidla SENSOR teraz môžete zobrazi želanú hodnotu. Poradie zobrazenia: vnútorná teplota vnútorná vlhkos vzduchu vonkajšia teplota vonkajšia vlhkos vzduchu rýchlos vzduchu (len max. hodnota). Zobrazuje sa vždy len jedno pole s jedným extrémnym údajom; dole v zobrazení asu sa objaví as a dátum výskytu. alším stlaením tlaidla SENSOR sa vrátite k všeobecnému zobrazeniu všetkých extrémnych hodnôt (MIN alebo MAX, poda toho o ste si na zaiatku zvolili). Vymazanie min./max. hodnôt Extrémy môžete vymaza bu skupinovo (všetky min. resp. max. hodnoty) alebo jednotlivo. Vymazanie jedného údaja Stlate tlaidlo MIN/MAX raz, aby ste zobrazili min. hodnoty resp. dvakrát na zobrazenie max. hodnôt. Tlaidlom SENSOR zvote hodnotu, ktorú chcete vymaza. Stlate a na viac než 2 sekundy podržte tlaidlo RESET, aby ste zvolený údaj vymazali. Vymazanie skupiny Stlate tlaidlo MIN/MAX raz, aby ste zobrazili min. hodnoty resp. dvakrát na zobrazenie max. hodnôt. Stlaením tlaidla RESET na viac než 2 sekundy sa zodpovedajúca skupina vymaže. Kontrast LC displeja Kontrast displeja môžete poda potreby nastavi. Na tento úel sa na zadnej strane stanice medzi uškom na zavesenie a priehradkou na batérie nachádza otvor na nastavenie. Kontrast môžete nastavi malým skrutkovaom. Nepoužívajte násilie, len vemi opatrne otáajte regulátorom. c) alšie funkcie Zobrazenie fázy mesiaca Fáza mesiaca sa zobrazuje nasledujúcimi symbolmi: Zobrazenie fázy mesiaca sa objaví až po nastavení asu/dátumu. Postavika Willi Willi ako animovaná postavika zobrazuje viaceré faktory poasia: Vonkajšia teplota (len kombinovaný senzor): Poda vonkajšej teploty z kombinovaného senzora sa mení Williho obleenie od plaviek až po kompletné zimné obleenie s iapkou, šálom a rukavicami. Dáž: Ak funkcia predpovede poasia zistila dáž, má Willi pri sebe dáždnik. Rýchlos vetra: Pri rýchlosti vetra nad 20 km/h vejú Williho vlasy, príp. jeho šál, ak ho má na sebe, vo vetre. Predpove poasia Symboly predpovede poasia úplne hore na displeji udávajú nasledovné prognózy: Oblaky s dažom = daždivo Oblaky = oblano Oblaky so slnkom = jasno Slnko = slneno Symbolické zobrazenie vetra (veterný rukáv) Symbol vetreného rukáva zobrazuje, i je vietor práve slabý, mierny alebo silný: Rukáv visí dole = slabý vietor (< 10km/h) Rukáv je napoly zdvihnutý = mierny vietor ( km/h) Rukáv je vodorovne = silný vietor (> 20km/h)

9 Indikátor komfortu Indikátor komfortu ( ) odráža klímu v miestnosti (pomer teploty a vlhkosti vzduchu). Varovanie pred mrazom Varovanie pred mrazom (symbol adového kryštálu) sa objaví, ak teplota klesne pod 4 C. Akonáhle sa teplota opä zvýši nad 5 C, varovanie sa deaktivuje. Varovanie pred zlým poasím Varovanie pred zlým poasím (symbol varovnej tabule) sa aktivuje, ak tlak vzduchu v krátkom ase silne klesne. Akonáhle tlak opä stúpne, varovanie sa vypne. Výmena batérií Interval výmeny sa líši poda toho, aký typ batérií/akumulátorov používate. Vysokokvalitné alkalické batérie vydržia najdlhšie, akumulátory alebo lacné zinkovo-uhlíkové batérie vyžadujú astejšiu výmenu. a) Základná stanica Ak sa na displeji objaví symbol prázdnej batérie, musíte batérie vymeni za nové. Postupujte ako bolo vyššie popísané. Vždy vymieajte celú sadu batérií. Nemiešajte plné batérie s prázdnymi. Vždy používajte batérie rovnakého typu a od rovnakého výrobcu. Nemiešajte batérie s akumulátormi. Prosím venujte pozornos: pri výmene batérií sa vymažú všetky údaje/hodnoty uložené v základnej stanici (napr. as, dátum, at.) a musíte ich znovu zada. b) Kombinovaný senzor, vonkajšie senzory Ak dlhšie než 24 hodín vynechá zobrazenie daného senzora, treba vymeni batérie za nové. Postupujte ako bolo vyššie popísané. Skontrolujte, i príinou výpadku prenosu údajov nie je porucha v rádiovom prenose. V takomto prípade sa na displeji stanice tiež neobjaví žiadne zobrazenie. Príinou by mohol by napr. kovový predmet v dráhe rádiového prenosu (napr. zaparkované vozidlo). Takéto rušenie prenosu spoznáte o.i. poda toho, že vypadol aj prenos alších senzorov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Odstránenie porúch Dodržiavajte bezpenostné pokyny! Problém žiaden príjem Senzory rušia iné prístroje Problémy pri synchronizácii Nezobrazuje sa as východu / západu slnka Východ / západ slnka sa zobrazujú nesprávne Riešenie Príliš veká vzdialenos medzi stanicou a senzorami. Zmete umiestnenie senzorov. Predmety resp. odtieujúce materiály obmedzujú rádiový príjem. Zmete umiestnenie senzorov. Batérie senzorov sú slabé alebo prázdne. Vložte nové batérie. Iný vysielaš na rovnakej alebo blízkej frekvencii ruší rádiový signál senzorov. Môžu to by napr. rádiové slúchadlá, reproduktory a podobné prístroje. Takéto produkty sa väšinou neprevádzkujú neustále; príjem môže by nasledujúci de bezchybný, o sažuje hadanie príiny. Poda možnosti nastavte na prístrojoch inú frekvenciu, o môže odstráni problémy príjmu stanice. Senzory vysielajú každé cca. 3 minúty na 0,1 sekundy svoje údaje do základnej stanice. V tomto krátkom ase je možné rušenie iných prístrojov. Napr. v rádiových slúchadlách môžete každé 3 minúty zau rušivý signál. Pri vkladaní batérií do senzorov a stanice sa tieto nachádzajú v synchronizanom móde. Každé 4 sekundy sa vysiela dátový telegram, o urýchuje rozpoznávanie a prihlasovanie senzorov do základnej stanice. Aby ste si vynútili novú synchronizáciu, vyberte batérie zo stanice aj zo senzorov. Pokajte aspo 60 sekúnd, kým batérie opä vložíte do senzorov a potom do stanice (bezpodmienene dodržte toto poradie). Pritom sa však všetky údaje/hodnoty uložené v stanici vymažú. Predtým, než senzory umiestnite napr. v záhrade, vykonajte test funknosti. Nebola vykonaná konfigurácia základnej stanice. Riate sa poda kapitoly "Konfigurácia". Je zle nastavená zemepisná džka a šírka. Zadajte správne súradnice. Zle nastavené asové pásmo. Zadajte správne asové pásmo pozície. Zlý dátum. Zadajte správny dátum.

10 Nezobrazujú sa min./max. hodnoty Nezobrazuje sa fáza mesiaca Nebola vykonaná konfigurácia základnej stanice. Riate sa poda kapitoly "Konfigurácia". Nastavte as a dátum Nebola vykonaná konfigurácia základnej stanice. Riate sa poda kapitoly "Konfigurácia". Nastavte as a dátum Dosah Dosah prenosu rádiového signálu do stanice je za optimálnych podmienok až 100 m (dosah na vonom priestranstve). Ideálne postavenie (napr. stanica a vonkajší senzor na rovnej lúke bez stromov, domov at.) však v praxi nikdy nedosiahnete. Stanica sa väšinou umiestuje do domu, kombinovaný senzor do záhrady a alšie vonkajšie senzory napr. do vedajších budov alebo garáže. Dosah môže by iastone znížený: stenami, stropmi zo oceobetónu potiahnutými izolanými sklenými tabuami vozidlami stromami, krami, zemou, skalami blízkosou kovových a vodivých predmetov (napr. vykurovacie telesá) blízkosou udského tela širokopásmovým rušením, napr. v obytných oblastiach (DECT telefóny, mobilné telefóny, rádiové slúchadlá, reproduktory, iné rádiové meteorologické stanice, at.) blízkosou elektrických motorov, transformátorov, sieových adaptérov, poítaov blízkosou zle odtienených alebo otvorene prevádzkovaných poítaov alebo iných elektrických prístrojov. Keže mieste podmienky sú na každom stanovišti odlišné, nemožno zarui konkrétny dosah. Ak stanica neprijíma údaje z kombinovaného senzora príp. alších vonkajších senzorov (napriek novým batériám), znížte vzdialenos medzi stanicou a senzorami, zmete umiestnenie. Údržba a istenie a) Všeobecne Pravidelne kontrolujte technickú bezpenos produktu, napr. poškodenia krytu. Ak sa predpokladá, že už nie je možné zaisti bezpenú prevádzku, prístroj sa musí vyradi z prevádzky a zaisti proti náhodnému spusteniu! Vyberte batérie! Predpokladá sa, že bezpená prevádzka už nie je možná, ak: - prístroj vykazuje znatené poškodenie, - prístroj už nefunguje - bol prístroj dlhšie uskladnený za nepriaznivých podmienok alebo - nemožno vylúi veké transportné zaaženie. Predtým, než prístroj zanete isti a udržiava, dbajte na nasledujúce bezpenostné pokyny: Pred istením alebo údržbou vyberte batérie. Vo vnútri produktu sa nenachádzajú asti, ktoré by od Vás vyžadovali údržbu; kryt sa nesmie otvára. Opravu môže vykona len odborník oboznámený s tým spojeným nebezpeenstvom a platnými predpismi. b) istenie základnej stanice Prach jednoducho odstránite vysávaom a istým mäkkým štetcom. Vysáva držte v blízkosti stanice (nedotýkajte sa jej, možnos poškrabania!) a prach odstráte štetcom. Zvírený prach nasaje vysáva. Na istenie vonkajšej strany produktu môžete použi aj mäkkú, suchú, nechlpatú utierku. Na odstránenie silnejších neistôt môžete utierku mierne navlhi vo vlažnej vode. V žiadnom prípade nepoužívajte agresívne istiace prostriedky alebo chemikálie, mohli by poškodi kryt alebo dokonca obmedzi funknos prístroja. c) istenie kombinovaného resp. ostatných vonkajších senzorov Po dlhšej prevádzke v exteriéri sa na umelohmotnom kryte senzorov môžu nazbiera neistoty. Rýchlo ich môžete odstráni mäkkou utierkou, navlhenou vo vode. V žiadnom prípade na senzory nestriekajte vodu, napr. zo záhradnej hadice, pretože senzory sú chránené len proti dažu zvrchu a nie proti vode striekajúcej zboku alebo zdola. Zaobchádzanie a) Všeobecne Produkt sa nesmie otvára alebo rozobera (až na výmenu batérie). Otvorením/rozobratím zaniká povolenie (CE) a nárok na záruku. Pádom z už malej výšky sa produkt poškodí.

11 b) Základná stanica Pri prevádzke predchádzajte nasledujúcim nepriaznivým okolitým podmienkam: - vlhkos alebo vysoká vlhkos vzduchu - extrémne teplo alebo chlad - priame slnené žiarenie - prach alebo horavé plyny, pary alebo rozpúšadlá - silné vibrácie - silné magnetické pole, napr. v blízkosti strojov alebo reproduktorov Produkt nikdy nepoužívajte hne potom, ako ste ho preniesli z chladnej do teplej miestnosti. Voda, ktorá sa pritom kondenzuje, môže produkt poškodi. Pokajte, kým sa stanica zohreje na izbovú teplotu. Toto môže trva aj niekoko hodín. Miesto umiestnenia vyberte tak, aby stanica stála isto a nemohla spadnú. Kvôli vekej hmotnosti hrozí nebezpeenstvo úrazu. Hodnotné alebo citlivé plochy nábytku by ste pred poškodením mali chráni vhodnou podložkou, na ktorú stanicu postavíte. c) Kombinovaný senzor Kombinovaný senzor je síce chránený proti dažu zhora, ale nie zo strany alebo zdola. Preto bezpodmienene zabráte kontaktu so striekajúcou vodou napr. zo záhradnej hadice alebo iného zavlažovacieho systému. Miesto umiestenia zvote tak, aby deti nemohli senzor prevrhnú. Senzor nestavajte do blízkosti vozidiel, sklených dverí/okien a pod.! Vysvetlenie pojmov Indikátor komfortu: symboly odrážajú klímu v miestnosti. Vi tabuku v nemeckom návode, str. 35. Poda pomeru teploty (Temperatur) k vlhkosti vzduchu (Luftfeuchte) sú vyhradené oblasti definované ako príjemné alebo nepríjemné. lovek pociuje napr. teplotu 25 C pri vlhkosti vzduchu 30% ako príliš suchý vzduch (napr. pri vykurovaní) a pri vlhkosti nad 60% ako dusno. Rosný bod: jedná sa o teplotný bod závislý od stretu uritého tlaku vzduchu, teploty a tlaku vzduchu. Pri tomto teplotnom bode sa zaína vzdušná vlhkos kondenzova (tzv. rosenie), vlhkos sa vyzráža ako tekutina (hmla, para). Ak je rosný bod vodnej pary pod 0 C, vyzráža sa sneh alebo inova. Predpove poasia: Meteorologická stanica vytvára predpove poasia pomocou rôznych symbolov, ktoré sa vyrátajú poda rýchlosti rastu alebo klesania tlaku vzduchu (tendencie). Rýchlos zmeny tlaku vzduchu je rozhodujúcou veliinou pre vytvorenie predpovede poasia, absolútna hodnota tu má podradené postavenie. Vo všeobecnosti sa dá poveda, že stúpajúci tlak znamená pekné a klesajúci naopak škaredé poasie. Windchill (pociovaná teplota): lovek pociuje teploty za uritých podmienok úplne inak než dokáže zobrazi teplomer. Ak sú vonku nízke teploty, pociujeme ich na neodetej koži ovea nižšie, ak fúka vietor. Windchill je definované ako chladiaci efekt na neodetú kožu s teoretickou povrchovou teplotou 33 C a pri rýchlosti vetra nad 2,6 m/s. ím je rýchlos vetra vyššia a okolitá teplota nižšia, tým citenejší je efekt Windchill. Pociovaná teplota je približne porovnatená s tzv. cítenou teplotou, ktorá zohaduje o.i. aj pôsobenie slneného žiarenia, odraz svetla od oblakov, vlnovú džku svetla at. Tabuka sily vetra Beaufort Rýchlos vetra Popis 0 0-0,7km/h bezvetrie 1 0,7-5,4km/h pomalé prúdenie vzduchu 2 5,5-11,9km/h jemná bríza 3 12,0-19,4km/h slabá bríza 4 19,5-28,5km/h mierna bríza 5 28,6-38,7km/h erstvá bríza 6 38,8-49,8km/h silný vietor 7 49,9-61,7km/h erstvý vietor 8 61,8-74,6km/h prudký vietor 9 74,7-88,9km/h búrka 10 89,0-102,4km/h silná búrka ,5-117,4km/h víchrica 12 > 117,4km/h orkán Likvidácia a) Všeobecne Nepoužitený prístroj likvidujte poda platných zákonných predpisov.

12 b) Likvidácia použitých batérií Ako používate ste povinný vráti všetky použité batérie a akumulátory; likvidácia prostredníctvom domového odpadu je zakázaná! Batérie/akumulátory obsahujúce škodliviny sú oznaené symbolmi (vi vavo), ktoré poukazujú na zákaz likvidácie prostredníctvom domového odpadu. Oznaenia rozhodujúcich ažkých kovov sú: Cd = kadmium, Hg = ortu, Pb = olovo (oznaenie sa nachádza na batérii/akumulátore, napr. pod vavo zobrazenými symbolmi). Použité batérie/akumulátory môžete odovzda v zberni, v našej filiálke a všade tam, kde sa batérie/akumulátory predávajú! Technické údaje Interval merania vonkajších senzorov:... cca. 3 minúty Interval merania vnútorného senzora:... cca. 10 minút Vysielacia frekvencia: ,35MHz Dosah na vonom priestranstve:... max. 100m Teplotný rozsah vnútri:... 0 C až +59,9 C Rozlíšenie:... 0,1 C Presnos:... ±0,8 C Teplotný rozsah vonku (kombinovaný senzor): ,9 C až +79,9 C Rozlíšenie:... 0,1 C Presnos:... ±0,8 C Merací rozsah rel. vlhkosti vzduchu (vnútri/vonku):... 1% - 99 % Rozlíšenie:... 1% Presnos:... ±5% Rýchlos vetra :... 0 až 200km/h Rozlíšenie:... do 100km/h: 0,1km/h; nad 100km/h: 1km/h Napájanie: Základná stanica:...4 x 1,5 V batéria, AA, Mignon (odporúame alkalické) Kombinovaný senzor:...3 x 1,5 V batéria, AA, Mignon (odporúame alkalické) Rozmery (ŠxVxH) základná stanica:...cca. 136 x 198 x 35 mm (bez stojana) Krátky návod (obrázky vi nemecký návod, str. 41) Krok 1: Namontova stp (vlastný alebo doobjednaný) a nasadi kombinovaný senzor. Krok 2: Otvori priehradku na batérie na senzore, spodný diel otoi doava a posunú dole. Krok 3: Vloži batérie do senzora, uzatvori priehradku na batérie. Krok 4: Vloži batérie do základnej stanice, nestláa na stanici žiadne tlaidlo! Krok 5: Vyka 15 minút, aby stanica mohla rozpozna senzor/y. Krok 6: Vykona konfiguráciu stanice (nastavi dátum, as at.). Krok 7: Postavi základnú stanicu na stojan resp. ju zavesi na stenu. Funkcie tlaidiel Krátke stlaenie: prepnutie medzi zobrazením vnútornej teploty a teploty rosného bodu. Dlhé stlaenie (min. 2 sekundy, kým sa zmení zobrazenie: vyvolanie konfiguraného módu (rozloženie tlaidiel vi zadnú stranu prístroja). Ak je k dispozícii, voba medzi alšími vonkajšími senzorami (zobrazenie SENSOR a ísla senzoru 1-8). Ak je k dispozícii len kombinovaný senzor, bez zmeny displeja). V móde MIN/MAX: zobrazenie asu, kedy sa zobrazia min./max. hodnoty. Vyvolanie min./max. hodnôt: 1 stlaenie = min. hodnoty ( MIN na displeji), 2 stlaenia = max. hodnoty ( MAX na displeji), 3 stlaenia = návrat k normálnemu zobrazeniu. Poas zobrazenia MIN. resp. MAX. možno tlaidlom SENSOR zobrazi as výskytu. Vymazanie zobrazených nim./max. hodnôt: stlaením tlaidla RESET aspo na 2 sekundy, kým sa údaje vymažú (pomlky sa objavia na mieste ísel). V móde MIN/MAX: dlhé stlaenie (aspo 2 sekundy) vymaže príslušné min./max. hodnoty. Prepínanie medzi zobrazením vonkajšej teploty a teploty Windchill. Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prev. Karpatská 5, Bratislava Tento návod na použitie zodpovedá technickému stavu pri tlai. Zmeny v technickom stave vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 12/04