Úvodník Školský parlament Zo života školy Vedeli ste, že... Vtipovisko Chvíľa poézie

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Úvodník Školský parlament Zo života školy Vedeli ste, že... Vtipovisko Chvíľa poézie"

Prepis

1 Úvodník Školský parlament Zo života školy Vedeli ste, že... Vtipovisko Chvíľa poézie Na známosť sa všetkým dáva, že opäť vychádza časopis Školoviny. Určite ste si všimli, že časopis vychádza v novom šate, s novou redakčnou radou. Všetci dúfame, že sa vám bude páčiť a aj vy prispejete svojimi postrehmi, príspevkami či návrhmi. Milan Paučík 5. ročník Miňo pripravoval rozhovory s vyučujúcimi Bianka Cipciarová 4. ročník Binka pripravovala informácie o Žiackom parlamente Rebeca Šaurová 4. ročník pomáhala Binke s článkom o Parlamente Sandra Blažečková a Kristína Ledecká 6. ročník pomáhali s prípravou Vtipoviska

2 Členovia: Poslanie Žiackeho parlamentu Snahou Žiackeho parlamentu je docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov. Prepojiť komunikáciu medzi vedením školy, učiteľmi a žiakmi a posilniť žiacke kompetencie. Nahradiť pasívnu účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i hodnotení podujatia. Aktivity žiackeho parlamentu Súčasťou každého rokovania ŽP je riešenie pripomienok členov, ktoré získali od svojich spolužiakov: - správanie žiakov - vplývať na spolužiakov, aby dodržiavali školský poriadok - vyučovací proces všímať si prospech a úspechy žiakov a upozorňovať na ne - mimoškolská aktivita - organizovanie besiedok, akadémií, športových a vedomostných súťaží, zábavné podujatia a pod. - návrhy na výzdobu a čistotu školy - pomáhať šetriť školským majetkom i energiou v triedach aj spoločných priestoroch. IV.A Bianka Cipciarová, Šarlota Sabobá V.A Ema Pružinová, Milan Paučík VI.A Lucia Oszagyanová, Matúš Bánik VII.A Zuzana Svinčiaková, Nina Kľocová VIII.A Petra Malčeková, Daniela Haľamová IX.A Filip Bánik, Sarah Grolmusová Zloženie Žiackeho parlamentu Predseda: Sarah Grolmusová Podpredseda: Zuzana Svinčiaková Zapisovateľ: Petra Malčeková, Daniela Haľamová

3 Európsky deň jazykov 26. septembra je Európsky deň jazykov a i v našej škole sme sa už tradične zapojili. Na prvom i druhom stupni prebiehali aktivity samostatne podľa možností a schopností žiakov. Naši najmenší žiaci ročníka sa v priebehu dňa oboznamovali s jazykmi európskych krajín. Spoznávali nové slovíčka v maďarskom, českom, nemeckom, francúzskom, ruskom i španielskom jazyku. Žiaci kreslili, písali, spievali, pracovali samostatne i v skupinách. A aby nespoznávali iba slovnú zásobu, ale aby si zamaškrtili aj ich jazýčky, deťom sa podávala talianska pizza a slovenská bryndzová nátierka. Nezaostávali ani deti na Štiavničke. Aj tu bola pre žiakov pripravená prezentácia zameraná na tento deň. Popri tradičnej angličtine pani učiteľky čítali deťom rozprávku v ruskom jazyku a oni museli prekladať. Samozrejme, že im pani učiteľky pomáhali s porozumením. Pre žiakov bol ruský jazyk netradičný a veľmi sa im to páčilo. Na druhom stupni si žiaci pripravili projekty, z ktorých sa dozvedeli rôzne zaujímavosti o jazykoch v Európe sa používa okolo 225 jazykov, úradných jazykov v EÚ je 24 a angličtina je úradným jazykom až v 54 krajinách sveta. Piatačky zaspievali nielen po anglicky, ale aj po taliansky, rusky a po česky. Ostatní žiaci druhého stupňa sa učili rátať po maďarsky, naučili sa mesiace v českom jazyku a písmená azbuky. Ani ich chuťové poháriky neostali prázdne. Pochutnali si na výborných muffinoch a cookies. Veríme, že si žiaci z tohto dňa odniesli množstvo zážitkov, nielen slovných a zážitkov z učenia, ale aj tých chuťových. Tešíme sa opäť budúci rok 26. septembra.

4

5 Európsky týždeň športu

6 Týždeň od 25. do 29. septembra sa v Základnej škole Kláry Jarunkovej niesol v znamení športu. Európsky týždeň začal v utorok ráno rozcvičkou na školskom dvore. Na čerstvom vzduchu cvičili žiaci celej školy spolu s pedagógmi. Cestou do tried zástupca každého ročníka vytiahol z vrecúška športovú rekvizitu, na základe ktorej im bola pridelená športová téma. Touto témou žiaci a vyučujúci žili celý týždeň. Zdobili si triedy, obliekali sa do športového oblečenia i dané športy preberali na vyučovaní. Tak sa triedy v Podbrezovej i na Štiavničke premenili na jednu veľkú športovú dedinu a dostali rôzne prívlastky. Napríklad: futbalová, floorballová, bedmintonová, plavecká, atletická, lyžiarska,... Kreativita, originálnosť a naplnenie témy boli ocenené porotou v piatok. V stredu bol pre žiakov pripravený športový kolotoč. Žiaci z Podbrezovej aj zo Štiavničky spolu so svojimi triednymi učiteľmi prechádzali jednotlivými stanovišťami, kde plnili rôzne disciplíny. Triafali do basketbalového koša, loptou kopali do brány, skákali, preskakovali, behali,... Pomocnú ruku deťom podávali ich najstarší spolužiaci deviataci. Športový týždeň vyvrcholil v piatok. Žiaci svoje športové témy výtvarne stvárnili na školskom dvore. Kolážou zmenili areál na jeden krásny obraz. Pre víťazov boli pripravené odmeny a pre ostatných veľký potlesk. Tento týždeň však zvíťazili všetci, pretože každý aspoň malým kúskom podporil svoje zdravie a kondíciu. Veď nie nadarmo sa hovorí: V zdravom tele, zdravý duch."

7

8 Talent Kláry Jarunkovej Pred 95 rokmi sa v dedine Červená Skala na Horehroní narodila spisovateľka pre deti a mládež Klára Jarunková. Jednou zo škôl, kde Klára Jarunková získala svoje vzdelanie, bola i naša škola. Minulý rok sme s hrdosťou prijali meno Základná škola Kláry Jarunkovej. Z úcty k spisovateľke naďalej šírime jej meno. A príležitosťou k tomuto bolo aj usporiadanie súťaže Talent Kláry Jarunkovej. 20. októbra sa uskutočnil jej prvý ročník. Do literárnej, speváckej a výtvarnej oblasti sa prihlásili žiaci zo 7 škôl. Po úvodnej básni, ktorú predniesla žiačka 9. ročníka S. Grolmusová, privítala hostí, pedagógov i žiakov pani riaditeľka Mgr. G. Bradová, PhD. Veľmi nás potešila prítomnosť pána starostu Mgr. L. Kardhordá, ktorý sa taktiež prihovoril prítomným. Po slávnostnom otvorení súťaže boli žiaci i pedagógovia oboznámení so životom a tvorbou K. Jarunkovej. Súťažiaci boli netrpezliví a po skončení prezentácie sa odobrali s vyučujúcimi do tried, kde plnili úlohy v jednotlivých oblastiach. A veru, boli to úlohy náročné. V každej oblasti boli deti rozdelené do jednotlivých kategórií podľa veku. V literárnej časti dokončovali príbeh, menili prózu na poéziu a tvorili scenár. Vo výtvarnej časti žiaci kreslili obrázky, ktorých témou bol úryvok z diela K. Jarunkovej. V hudobnej oblasti žiaci spievali ľudové piesne. Táto súťaž nebola iba o tvorivosti, ale aj o vedomostiach. Po skončení prác bol pre žiakov pripravený kvíz, ktorý bol zameraný na vedomosti žiakov. Celý deň deti motivovali knižné ceny, ktoré boli pre nich prichystané. Na záver porota vyhodnotila práce v jednotlivých oblastiach. Víťazné družstvá v kvíze boli odmenené putovným pohárom. Slovami pána starostu bol v tento deň víťaz každý. Veríme, že sa na budúci rok opäť stretneme a súťažou Talent Kláry Jarunkovej si pripomenieme túto významnú spisovateľku. Za pohostenie a občerstvenie by sme chceli poďakovať OZ Slniečko.

9

10 Pasovačka prvákov Malí prváčikovia prišli s rodičmi do Kultúrneho domu v Podbrezovej, kde bola pre nich prichystaná slávnosť. Do scénky, v ktorej účinkovali Trolkovia a Bergeni z 9. ročníka, prišli na pomoc malí prváčikovia zo sveta ľudí. Po splnení úloh nasledovala najočakávanejšia časť, kedy deti dostávali diplomy a balíčky a boli oficiálne prijatí za žiakov ZŠ. Pani učiteľky triedne a pani riaditeľka podpísali Žiacke desatoro, ktoré musia prváci dodržiavať. Na záver nám tí najmenší zaspievali Prvácku hymnu. Veríme, že na toto popoludnie budú pekne spomínať, Žiackym desatorom sa budú riadiť a budú robiť dobrú meno nielen rodičom, ale aj škole. Veď o pár rokov budú opäť stáť na tomto javisku. Nie ako prváci, ale ako veľkí, takmer dospelí deviataci. Výchovný koncert Ak ste v náhodou v utorok videli v Podbrezovej Trolkov a Bergenov, nebuďte prekvapení. To iba žiaci 9. ročníka zo Základnej školy Kláry Jarunkovej prichystali pre žiakov prvých ročníkov Prvácku pasovačku. Medzi žiakov zo Základnej školy Kláry Jarunkovej zavítali v pondelok členovia OZ Škola života s ich výchovným koncertom BONA FORTUNA. Koncert pripravili dvaja výborní hudobníci Jaro Gažo a Radko Pažej. Svojimi výchovnými piesňami spestrili žiakom dopoludnie. Na koncerte sa žiaci prostredníctvom piesní dozvedeli viac o medziľudských vzťahoch, o ochrane našej planéty a prírody, ale aj o možnosti, komu sa zdôveriť s problémami šikanovaním a ako sa správať počas koncertu. Celý program bol doplnený videoprojekciou, tematicky zameranou na preberanú problematiku.

11 Speváci vytvorili medzi žiakmi výbornú atmosféru, ktorá sa dala porovnať s atmosférou na veľkom koncerte. Žiaci spevákov odmeňovali búrlivým potleskom, smiechom, spevom a niektorí aj tancom. Výchova a vzdelávanie žiakov nespočíva iba vo výchovnovzdelávacom procese v triedach a v školských laviciach. Množstvo poznatkov a vedomostí môžu deti získať i takouto zážitkovou formou. Veríme, že poznatky, ktoré si odniesli z tohto dňa, budú žiaci využívať celý život a na slová z prvej piesne, v ktorej sa spievalo o dvojnohom somárovi nikdy nezabudnú. Rozhovor pripravoval Miňo Interview s pánom učiteľom Kvačkajom Miňo: Prečo ste sa rozhodli stať učiteľom? Pán učiteľ: Neviem či som chcel byť učiteľom, študovať som išiel telesnú výchovu preto, lebo som mal vzťah k športu, a preto som sa rozhodol ísť týmto smerom. Miňo: Prečo ste sa rozhodli ísť učiť na túto školu? Pán učiteľ: Odišiel som zo Strednej školy hutníckej v Lopeji a chcel som začať niečo nové. Dal som si žiadosť na túto školu a po stretnutí s pani riaditeľkou a pani zástupkyňou, som si povedal, že by tu mohlo byť dobre a zatiaľ sa mi to aj potvrdilo. Bývam v Podbrezovej tak mám do práce blízko. Miňo: Máte rád disciplínu. Boli ste ako žiak disciplinovaný? Pán učiteľ: Keď chce človek niečo v živote dosiahnuť, tak jednou z dôležitých vlastností je aj disciplína. Len vtedy sa dá dobre pracovať a napredovať, ale keď je možnosť, tak sa rád so žiakmi aj zasmejem, a taký som bol aj ako žiak - disciplinovaný, ale aj zábavný a hlavne športovec. Miňo: Ťahali ste ako školák spolužiačky za vrkoče? Pán učiteľ: Na veku nezáleží, aj teraz ťahám dievčatá za vrkoče haha-ha, veď mám malú dlhovlasú dcéru, tak je to samozrejmosť.

12 Miňo: Aký predmet ste mali v škole rád? Pán učiteľ: Jednoznačne telesnú výchovu, ale žiadny predmet som neodsudzoval s učiteľmi som vychádzal dobre. Miňo: Naopak, ktorý predmet ste neobľubovali? Pán učiteľ: Vyslovene neobľúbený som nemal, no taká matematika, fyzika, chémia dala niekedy zabrať. Teraz sa už na tom človek zasmeje. Miňo: Čím ste chceli byť, keď ste boli dieťaťom? Pán učiteľ: Možno vás zaskočím alebo rozosmejem, ale chcel som byť bačom alebo smetiarom, ani neviem prečo. Miňo: Čo rád robíte vo svojom voľnom čase? Pán učiteľ: Môj voľný čas venujem športu a mojej dcére, ktorá je veľmi aktívna, a to ja mám rád. Som človek, ktorý sa rád hýbe a niečo vystrája a dcéra mi k tomu vytvára veľa príležitostí. Miňo: Mysleli ste si, že učiteľstvo ja ľahká alebo ťažká práca? Pán učiteľ: Každá práca je náročná a učiteľstvo zvlášť, no je tu aj kopec zábavy a mnoho nových zážitkov so žiakmi, a preto ma práca učiteľa baví, aj keď nie vždy sú Vianoce ha ha ha. Miňo: Športom k trvalej invalidite, čo si o tom myslí učiteľ telesnej? Pán učiteľ: Invalidita nie je spôsobená športom, ale zlým spôsobom života, alebo neprimeranými zraneniami, ktoré môžu byť spôsobené športom, ale vo väčšine prípadov si za to môžeme sami. Tiež mám za sebou veľa operácií, ale šport je pre mňa droga, láska života, ktorá ma nikdy nesklame a napĺňa ma šťastím a preto to chcem dávať mojej dcére a všetkým mladým ľuďom, aby športovali a boli zdraví. Katarína 25. november je prvým zo stridžích dní. Dávnu tradíciu v mestskom i dedinskom prostredí majú katarínske tanečné zábavy. Kto mál rád muziku, nenechal si ujsť túto príležitosť, pretože štyri týždne pred Vianocami sa začínal advent, počas ktorého boli prísne zakázané akékoľvek zábavy, dokonca svadby. Hovorilo sa, že Katarína viaže zvony. Ondrej 30. november na Horehroní hádzali dievčatá Ondrejom staré hlinené hrnce do dverí. Deň Ondreja bol bohatý na veštby o vydaji. K bežným čarom patrilo varenie halušiek s lístočkami. Iným, veľmi rozšíreným úkonom bolo liatie olova. V tento deň dievčatá aj siali konope konopné semeno hodili do obloka domu, kde mali Ondreja a na Horehroní hovorili: Ondreju, Ondreju, konope ti seju, daj nám, Bože, znati, či nás budú brati. Barbora 4. december. Na Barboru ženy nepriadli, nešili ani nepárali perie. Vravelo sa, že ak by tento zvyk porušili, sliepky by im neznášali vajcia. Ďalším zvykom je púčkovanie pre každý dom naláme niektorý člen rodiny toľko konárikov z čerešne, koľko je ľudí v dome. Čí konárik do Vianoc vykvitne, ten bude dlho žiť. Mikuláš 6. december. V súvislosti s najstaršou formou mikulášskych pochôdzok, ktoré mali bojovať proti zlým a škodlivým silám v prírode, na viacerých miestach bol aj deň Mikuláša zaradený medzi stridžie dni. Tam, kde sa dievčatá nevenovali ľúbostným čarom na Ondreja, robili tak na Mikuláša.

13 Lucia 13. december. Na Luciu ľudia jedli cesnak. Mal ich ochrániť pred bosorkami. Dávali ho aj dobytku a natierali ním dvere stajne, aby temné sily neodobrali kravám mlieko. Mládenci vyháňali bosorky z dediny práskaním korbáčmi, pískaním na píšťalkách, na prstoch, trúbením na rohoch. Deň Luciu bol považovaný za najvýznamnejší zo stridžích dní. s medom a cesnakom, aby boli všetci zdraví a orechy, aby mali všetci len dobré úmysly. Vianoce Svetloslav Veigl Tajomná chvíľa prichádza, na stromku hviezda žiari. Mama nás láskou pohládza a pod stromčekom dary. Štedrý deň 24. december. Vstávalo sa zavčasu. Každý mal plné ruky práce. Ženy varili, piekli, gazda sa venoval zvieratám. Ráno vymietol vetvičkou z jedličky pec a touto metličkou potom vyčistil stajňu, aby aj dobytok vedel, že sú Vianoce. Štedrovečerný stôl mal byť naozaj štedrý. Hojnosť jedál zabezpečovala, že aj na budúci rok bude dobrá úroda a v rodine všetkého hojnosť. Jedli sa oblátky Vianoce, chvíle radosti, najkrajšie naše sviatky. Tajomný mier sa rozhostí, to v srdci je sen sladký. Už v žiari hviezdy, mesiaca

14 Ha ha - ha Rozžala láska sviatky Ako tá svieca horiaca sú otcovia i matky. Počula som, že váš syn študuje na univerzite. Čo z neho bude, keď skončí? Dôchodca. I deťom svietia očká už všetci sme malé deti, chlapec i žena, dievča, muž, keď v srdci láska svieti. Do rúčky rúčku stúlime, srdce do srdca hladko. Už nenecháme na zime to naše Jezuliatko. Pani učiteľka hovorí: Janka, povedz mi dve zámená. Kto, ja? Pani učiteľka: Výborne, máš jednotku. V škole sa pýta pán učiteľ žiaka: Prečo ešte nemáš nakreslený vlak? Pán, učiteľ, môj vlak pred hodinou odišiel. Tvorba žiakov 5. ročníka Ja a škola Pani učiteľka hovorí žiačke s make upom: Choď sa umyť! Krásna som tu ja. Prvák na hodine slovenčiny: Pani učiteľka, to písmo musí byť také modelkovské? Hodina HUV: Žiak: Pani učiteľka, počas renesancie bola revolúcia? Pani učiteľka: Aká Lucia? Pani učiteľka: 4 x 4 = 20 Vtipy Každé ráno o šiestej na pesničke šiestej. Obliekam sa po spiačky a jem po sediačky. Obúvam si čižmičky a bežím do školičky. V škole je nálada, po škole je paráda. Nikoleta Kováčová Ja a škola

15 Škola moja milá, už si mi začala, mal som veľa voľna, veľmi si mi chýbala. Úlohám sa neteším, učiteľku poteším. Budem si ich písať všetky, aby som nemal päťky. Zdenko Malček Ja a škola Školu nemám veľmi rád, nie je to môj kamarát. Kážu sa nám veľa učiť, prečo sa len musím mučiť? Večer idem neskoro spať, ráno sa mi nechce vstať. Do školy sa ledva vlečiem, ale domov ako vietor utečiem. Matika a slovenčina to je pekná drina. No keď máme telesnú, kopnem vždy loptu presnú. Dušan Stančík Ja a škola Škola, škola, školička, Lavica je maličká. Škole sa nevyrovná nik, kniha je nezbedník. Iba jeden predmet rada mám, aj to informatiku, na ktorej sa hrám. A na prestávku sa vždy teším, lebo ju vždy celú presedím. Vanesa Henzeová Ja a škola Ozvalo sa zvonenie, Začalo sa učenie. esedím sám v lavici učíme sa vo dvojici. Vedľa mňa si sadla Emma, každý deň je nabiflená. Veru mi je super s ňou, pomôže mi s matikou. Na učiteľky očkom mrknem, jednotku do žiackej šupnem. Učiteľky milé, zlaté, nosia sukne, rifle, gate. Mám ich všetky celkom rád,

16 raz budem ich kamarát. Táto moja škola milá celkom sa mi zapáčila. Milan Paučík