Žiadateľ: správca: Viliam N a j š e l konateľ spol. NAJ dražby s.r.o. Devínska 4507/19, PSČ Martin mobilný telefón:

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Žiadateľ: správca: Viliam N a j š e l konateľ spol. NAJ dražby s.r.o. Devínska 4507/19, PSČ Martin mobilný telefón:"

Prepis

1 Znalec: Ing. Miroslav G r o m a d a, ul. Vodárenská 1946/71, PSČ Poprad - Veľká mobilný telefón: Žiadateľ: správca: Viliam N a j š e l konateľ spol. NAJ dražby s.r.o. Devínska 4507/19, PSČ Martin mobilný telefón: Číslo spisu (Objednávky): Objednávka Žiadateľa na vypracovanie ZP zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK 26/ rok 2020 Vo veci: Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností Rodinného domu ( Budovy na bývanie - JKSO Domčeky izolované, KS 1110 Jednobytové budovy ) súp. č. 1414, č.d. 10 s príslušenstvom stojaceho v uličnej zástavbe na ul. Staré hrisko na pozemku KN-C parcela č. 105/2, drobných stavieb a to Záhradného domčeka súp. č. 721 stojaceho na na pozemku KN-C parc. č. 105/3, Skladu náradia súp.č. 722 stojaceho na pozemku KN-C parc. č. 105/4, pozemkov KN-C parc. registra č. 105/1, parc. č. 105/3 a parc. č. 105/4 zapísaných na Liste vlastníctva (LV) č.394 a vonkajších úprav, nachádzajúcich sa v okrese Poprad (706), obec Gánovce ( ), katastrálne územie Gánovce ( ), pre účel oranizovania dobrovoľnej dražby Počet strán: Posudok obsahuje 33 (tridsaťtri) strán textu a 17 (sedemnásť) strán príloh, spolu 50 (päťdesiat) listov A4 Počet odovzdaných vyhotovení: Posudok je odovzdaný v 3 (troch) vyhotoveniach, plus 1 (jedno) vyhotovenie na CD

2 I. ÚVOD 1) ÚLOHA ZNALCA PODĽA UZNESENIA ŠTÁTNEHO ORGÁNU ALEBO PODĽA OBJEDNÁVKY, ČÍSLO OBJEDNÁVKY Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností Rodinného domu ( Budovy na bývanie - JKSO Domčeky izolované, KS 1110 Jednobytové budovy ) súp. č. 1414, č.d. 10 s príslušenstvom stojaceho v uličnej zástavbe na ul. Staré hrisko na pozemku KN-C parcela č. 105/2, drobných stavieb a to Záhradného domčeka súp. č. 721 stojaceho na na pozemku KN-C parc. č. 105/3, Skladu náradia súp.č. 722 stojaceho na pozemku KN-C parc. č. 105/4, pozemkov KN-C parc. registra č. 105/1, parc. č. 105/3 a parc. č. 105/4 zapísaných na Liste vlastníctva (LV) č.394 a vonkajších úprav, nachádzajúcich sa v okrese Poprad (706), obec Gánovce ( ), katastrálne územie Gánovce ( ), pre účel oranizovania dobrovoľnej dražby 2) DÁTUM VYŽIADANIA POSUDKU ALEBO DÁTUM UZNESENIA, OBJEDNÁVKY Posudok bol vyžiadaný Žiadateľom dňa ) DÁTUM KU KTORÉMU JE POSUDOK VYPRACOVANÝ Posudok je vypracovaný ako "up - date" pôvodného ZP č.15/2019 ku dňu ) DÁTUM, KU KTORÉMU SA NEHNUTEĽNOSŤ ALEBO STAVBA OHODNOCUJE Nehnuteľností sa ohodnocujú ku dňu ) PODKLADY NA VYPRACOVANIE POSUDKU A) PODKLADY DODANÉ ZADÁVATEĽOM (OBJEDNÁVATEĽOM) - ústne upovedomenia o čase a mieste oceňovania nehnuteľností zo strany Žiadateľa zo dňa originál Objednávka spol. NAJ dražby s.r.o. Devínska 4507/19, PSČ Martin, správca: Viliam N a j š e l konateľ spol., na vypracovanie ZP zo dňa B) PODKLADY ZÍSKANÉ ZNALCOM - potrebné premeranie kót ( dĺžok, šírok a výšok ) ohodnocovaných nehnuteľností a to objektu Rod. domu súp. č. 414, Záhradného domčeka, skladu náradia, oplotenia, podzemných IS a spevnených plôch - kópie ZP vypracované znalcami a to: ZP č. 09/2016 vypracovaný Ing. Július Kračún, na Graniari č.14216/a, B. Bystrica zo dňa kópia ZP č. 57/2016 vypracovaný Ing. arch. Ján Klimák, kpt. Pavlíka 841/34, Svidník zo dňa kópia ZP č. 131/2016 vypracovaný Ing. Ján Kmeť, ul. Partizánska č.700/53, Poprad zo dňa kópia LV č. 394 stiahnutá z Internet. stránky zo dňa kópia Širšie vzťahy, poloha RD súp.č. 414 v obci Gánovce stiahnutá z Inernet. stránky - kópia Poloha RD súp. č. 414 na ul. Staré Hrisko v obci Gánovce stiahnutá z Inernet. stránky - kópia Pozemky, parcela č. 105/1 a parc. č. 105/2 s nehnuteľ. RD súp. č. 414 v obci Gánovce okr. Poprad stiahnuté z Inernet. stránky - kópia Kolaudačné rozhodnutie vydané obcou Gánovce na povolenie užívať stavbu RD na pozemku parc. č. 105/2 zo dňa PD RD súp. č. 414 stav. arch. riešenie vypracovaná spol. PRODOM Sobotské nám. 19, Poprad v r v rozsahu: - Situácia stavby - RD Pôdorys 1. NP - Legenda miestností - RD Pôdorys 1.NP - samotný výkres - RD Pôdorys Podkrovia 2.NP - Legenda miestností - RD Pôdorys Podkrovia 2.NP - samotný výkres - Záhradný domček pôdorys 1NP - kópia Indexy vývoja cien v stavebníctve "kcú" od r do 1.Q. r ku dňu vypracovania ZP č. 15/2019 publikované STU v Bratislave, stiahnuté z Internetu ku dňu fotodokumentácia z obhliadky nehnuteľností zo dňa

3 6) POUŽITÝ PRÁVNY PREDPIS Pre ohodnotenie nehnuteľností je použitá Vyhláška MS SR č. 254/2010 Zb.z. ktorou sa mení Vyhláška MS SR č. 492/2004 Zb.z. "O stanovení všeobecnej hodnoty majetku". 7) ĎALŠIE POUŽITÉ PRÁVNE PREDPISY A LITERATÚRA Pri ohodnocovaní nehnuteľností boli použité ďalšie zákony, vyhlášky, normy a odborná literatúra: - Zákon č. 382/2004 Zb.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Záväzný metodický pokyn schválený Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom 3105/95-50 ako záväzný pokyn pre znalcov z odboru: stavebníctvo, odvetvie: Oceňovanie nehnuteľností (účinnosť ) - Metodický pokyn Ministerstva spravodlivosti SR č. 820/98-50 zo dňa pre znalcov z odboru: stavebníctvo, odvetvie: oceňovanie nehnuteľností (účinnosť ) - Vyhláška č. 576/2003 Zb.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (účinnosť ) - Vyhláška MS SR č. 490/2004 Zb.z. ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch - Príloha č. 5 vyhlášky č. 490/2004 Zb.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Zb.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od ) - Vyhláška č. 491/2004 Zb.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (účinnosť od ) - Vyhláška č. 492/2004 Zb.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (účinnosť od ) - Vyhláška č. 605/2008 Zb.z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Zb. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Zb. z. (účinnosť od ) - Vyhlášky č. 534/2008 Zb.z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Zb. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Zb. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Zb. z. (účinnosť od ) - Vyhlášky č. 33/2009 Zb.z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Zb. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Zb. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnosť od ) - Vyhláška č. 213/2017 Zb.z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Zb. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov (účinnosť od ) - Vyhláška č. 565/2008 ktorou sa mení Vyhláška MS SR č. 491/2004 Zb.z. o odmenách, náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení Vyhlášky č. 400/2006 Zb.z. - Vyhláška č. 254/2010 ktorou sa mení vyhláška MS SR č. 492/2004 Zb.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov - Usmernenie k používaniu rozpočtových ukazovateľov uvedených v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb vydanej USI ŽU v Žiline (ISBN ) zo dňa , č.j. 1086/08 Ing. M. V y p a r i n a PhD. - Zákon č. 50/1976 Zb.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov - Vyhláška Úradu pre geodéziu, kartografie a katastra SR č. 79/1996 Zb.z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon č. 162/1995 Zb.z.) v znení neskorších predpisov. - Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb.z. o jednotnej klasifikácií stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy - Opatrenie Štatistického úradu SR č. 128/2000 Zb.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita r (ISBN ) - STN Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov - Indexy cien stavebných prác na precenenie rozpočtov do CÚ I. štvrťrok 2020 ( kcu=2,618) 8) VLASTNÍCKE A EVIDENČNÉ ÚDAJE Na predloženom výpise z LV č. 394 stiahnutom z internet. stránky www. katasterportal.sk Gánovce, k.ú. Gánovce zo dňa sa nachádzajú tieto zápisy: pre obec - v časti "A" (majetková podstata) sú zapísané parcela registra "C" evidované na katastrálnej mape a to : 1) pozemok parcela č. 105/1 o výmere 570 m 2, druh pozemku Ostatná plocha (spôsob využitia pozemku 37 - pozemok na ktorom sú sklaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, 3

4 ktoré neposkytujú trvalý úžitok, kód umiestnenia pozemku 1 - pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 2) pozemok parcela č. 105/2 o výmere 199 m 2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvoria, kód umiestnenia pozemku 1 - pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 3) pozemok parcela č. 105/3 o výmere 36 m 2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvoria, kód umiestnenia pozemku 1 - pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 4) pozemok parcela č. 105/4 o výmere 21 m 2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvoria, kód umiestnenia pozemku 1 - pozemok je umiestnený v zastavanom území obce ďalej sú v tejto časti LV zapísané STAVBY: - súp. č. 414 na parcele č. 105/2 druh stavby 10-Rodinný dom, kód umiestnenia stavby 1- stavba postavená na zemskom povrchu - súp. č. 721 na parcele č. 105/3 druh stavby 20-Záhradný domček, kód umiestnenia stavby 1- stavba postavená na zemskom povrchu - súp. č. 722 na parcele č. 105/4 druh stavby 20-Sklad náradia, kód umiestnenia stavby 1- stavba postavená na zemskom povrchu - v časti "B" vlastníci a iné oprávnené osoby je uvedené: Účastník právneho vzťahu: Vlastník 1 Lazor Michal r. Lazor, Ing. a Valéria Lazorová r. Mesárošová, Ing. Staré ihrisko 414/10, Gánovce, PSČ , SR. Dátum narodenia: a Spoluvlastnícky podiel 1/1. Poznámka: Exekútorský úrad Sp. Nová Ves, Mgr. ing. Radoslav Kešeľák - súdny exekútor - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekúčneho záložného práva na nehnuteľnosť EX1061/15R-17 zo dňa , P 458/15 Poznámka: Všeobecná úverová banka a.s.mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva dobrovoľnou dražbou zo dňa , P 609/15 Titl. nadobudnutia: Kúpna zmluva V 1565/00 Titl. nadobudnutia: Rozhodnutie OÚ č.934/2002-ppf/138, R 98/02 Titl. nadobudnutia: Stavebné povolenie OŽP -2002/30131 AM, GP 31/2003, V 1450/03 Titl. nadobudnutia: Listina o určení súpisného čísla 11/2006, Z 1853/06 Titl. nadobudnutia: Žiadosť o zápis stavby, GP /2009, Z 1367/09 - v časti C: Ťarchy je uvedené: Por. č. : 1 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteĺné veci č. 1079/2010/ZZ na stavby s.č. 414 na parc. KN-C 105/2, s.č. 721 na prac. KN-C 105/3, s.č. 722 na parc. č. 105/4 a pozemky parc. č. KN-C 105/1, 105/2, 105/3 a 105/4 podľa V 2155/10, vklad povolený dňa VUB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg. č. 001/135047/13-002/000 na stavby s.č. 414 na parc. KN-C 105/2, s.č. 721 na prac. KN- C 105/3, s.č. 722 na parc. č. 105/4 a pozemky parc. č. KN-C 105/1, 105/2, 105/3 a 105/4 podľa V 2984/13, vklad povolený dňa Exekútorský úrad Michalovce, kpt. Nálepku 22, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 11/2016 zo dňa , Z- 2722/ číslo zmeny -164/17 - v časti "Iné údaje" sa nachádza tento zápis: Bez zápisu 4

5 Poznámka: Bez zápisu 9) ÚDAJE O OBHLIADKE A ZAMERANÍ PREDMETU POSÚDENIA Miestna obhliadka nehnuteľností spojená s miestnym šetrením bola uskutočnená znalcom dňa za účasti jedného vlastníka nohodnoc. nehnuteľnosti p. Valérie Lazarovej. Fotodokumentácia súčasného stavu nehnuteľností bola znalcom vyhotovená toho istého dňa t.j Premeranie dĺžok/šírok/výšok ohodnocovaných objektov bolo vykonané znalcom dňa Znalec pri stanovení odhadovanej VŠH nehnuteľností bude vychádzať zo svojich zameraní ( projektová dokumentácia od ohodnocovaných objektov bola znalcovi odovzdaná prostredníctvom predošlých vypracovaných ZP), nakoľko ju majiteľka nehnuteľností nemala momentálne k dispozícií. Pôdorysy jednotlivých podlaží z oboch RD tak znalec prevzal zo ZP 09/2016 vyprac. znalcom Ing. Július Kračún. 10) OSOBITNÉ POŽIADAVKY OBJEDNÁVATEĽA Žiadateľ nemal osobitné požiadavky. 11) PRÁVNY ÚKON, NA KTORÝ SA MÁ ZNALECKÝ POSUDOK POUŽIŤ Posudok je vypracovaný za účelom organizovania dobrovoľnej dražby. II. POSUDOK 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE A) VÝBER POUŽITEJ METÓDY Posudok je vypracovaný podľa prílohy č. E.3 Vyhlášky MS SR č. 254/2010 Zb.z. "O stanovení všeobecnej hodnoty majetku" v znení neskorších predpisov. Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože obe ťažiskové stavby sú určené na trvalé bývanie a nie na ich prenájom, takže nie je možné z nich dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu. Použitie porovnávacej metódy je taktiež vylúčené z dôvodu nedostatku času a tiež dostupnej možnosti získania potrebných podkladov potrebných pre porovnávanie. Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtového ukazovateľa publikovaného v "Metodike" výpočtu Všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, vydanej ÚSI v Žiline (ISBN ). Rozpočtový ukazovateľ budov RD a je vytvorený na m 2 zastavanej plochy (ZP) každého podlažia oboch objektov a pri jeho tvorbe je zohľadnený koeficient konštrukcie a vybavenia budovy. Koeficient cenovej úrovne (kcu=2,618) je stanovený podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠÚ SR platných pre I. štvrťrok B) POROVNANIE PRÁVNEJ A TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE SO SKUTOČNÝM STAVOM Projektová dokumentácia ohodnocovanej nehnuteľnosti RD bola znalcovi predložená vo vypracovaných ZP. Skutkový stav nehnuteľností je totožný s právnym stavom. Na KM je zakreslená nehnuteľnosť všetkých troch stavieb. Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom, zistené rozdiely neboli. Vstup na pozemky je z obecenj komunikácie. Vek stavby RD je doložený podľa KR v prílohe tohto ZP. Pre účel výpočtu hodnoty stavebných objektov použije znalec skutočnú ZP pôdorysov týchto objektov v zmysle doložených pôdorysov v prílohe tohto ZP a vykonaného meračského elaborátu znalca. C) VYMENOVANIE JEDNOTLIVÝCH STAVIEB A NEHNUTEĹNOSTÍ V SÚLADE S DOKLADMI O VLASTNÍCTVE Ohodnocovaná nehnuteľnosť pozostáva z (zo): - objekt RD ( JKSO Domčeky rodinné jednobytové-izolované, KS 1110 Jednobytové budovy ), súp. č. 414 stojaci na parcele č. 105/2 v spoluvlastníckom podiele 1/1 - Drobná stavba - objekt Záhradný domček ( JKSO Objekty pozemné zvláštne, KS Nebytové poľnohosp. budovy, KS Ostatné budovy inde neklasifikované ) súp. č. 721 stojaci na parcele č. 105/3 v spoluvlastníckom podiele 1/1 - drobná stavba - objekt Sklad náradia ( JKSO 815- Objekty pozemné zvláštne, KS Nebytovépoľnohosp. budovy, KS Ostatné budovy inde neklasifikované ) súp. č. 722 stojaci na 5

6 parcele č. 105/4 v spoluvlastníckom podiele 1/1 - oplotenie - vonkajšie úpravy v rozsahu: - podzemné IS (podzemná prípojka pitnej vody, podzemná vodomerná šachta, podzemná kanalizačná prípojka, kanalizačná šachta, NTL plynová prípojka a elektrická NN prípojka) pre objekt RD v spoluvlastníckom podiele 1/1 - spevnené plochy v spoluvlastníckom podiele 1/1 - záhradné jazierko v spoluvlastníckom podiele 1/1 - drevená lávka nad jazierkom v spoluvlastníckom podiele 1/1 Samotné pozemky: - pozemku KNC, parc. č. 105/1 zapísaného na LV č. 394 v spoluvlastníckom podiele 1/1 - pozemku KNC, parc. č. 105/2 zapísaného na LV č. 394 v spoluvlastníckom podiele 1/1 - pozemku KNC, parc. č. 105/3 zapísaného na LV č. 394 v spoluvlastníckom podiele 1/1 - pozemku KNC, parc. č. 105/4 zapísaného na LV č. 394 v spoluvlastníckom podiele 1/1 D) VYMENOVANIE JEDNOTLIVÝCH STAVIEB A NEHNUTEĹNOSTÍ, KTORÉ NIE SÚ VLASTNÍCKY PODLOŽENÉ Vlastnícky nevysporiadané nehnuteľnosti sa tu nenachádzali a neboli znalcom ohodnocované. 2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 2.1 RODINNÉ DOMY Rodinný dom súp. č. 414 stojaci na parc. č. 105/2 k.ú. Gánovce POPIS STAVBY Rodinný dom (RD) súp. č. 414 č.d.10 je situovaný v juhovýchodnej okrajovej časti obce Gánovce na pozemku KN-C parc. č. 105/2. Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom osadený na ideálne rovinatom teréne. RD nie je podpivničený s jedným nadzemným podlažím (prízemie) a podkrovým. Prístup k RD je z priľahlej severnej komunikácie (slepá ulica) s názvom Staré ihrisko, na ktorú RD priamo nadväzuje. RD je jednobytový podľa Kolaudačného rozhodnutia, v skutočnosti je riešený ako dvojbytový so samostatným prístupom do druhého bytu cez schodisko zo vstupného zádveria. RD je napojený na všetky potrebné IS, ktoré sú vedené v priľahlej miestnej komunikácií, na ktorú je nehnuteĺnosť napojená- verejný vodovod, verejná kanalizácia, elektrická vzdušná sieť a rozvod obecného zemného plynu. Dispozičné riešenie RD je nasledujúce: 1. NP-Prízemie- vstupné zádverie, predsieň, kúpelka, hosťovská izba, hala spojená s kuchyňou,komora na potraviny, obývacia izba spojená s druhým schodiskom do podkrovia,plynová kotolňa, WC a vonkajšia terasa 2.NP-Podkrovie - poschodie - galéria, pracovňa detí, 2 detské izby, 2 kúpelnes WC,pracovňa rodičov, izba rodičov, šatník, loggia POPIS PODLAŽÍ Prízemie - 1.NP Základy RD sú zhotovené ako betónovés vodorovnou izoláciou, murivo je murované t hehál PROTHERM v skladobnej hr. 44 cm, deliace priečky sú tehlové, vnútorné omietky sú zhotovené ako vápenné štukové, strop je betónový monolitický železobetónovýs rovným podhľadom. Krov nad RD je zložitejšej konštrukcie s nerovnakou výškou hrebeňov strechy s valbami, strešná krytina je ťažká betónova BRAMAC, klampiarske konštrukcie sú zhootovené z medeného plechu. Fasádne omietky sú silikátové, obklad sokla do výšky 30 cm a obklad čelnej fasády pri vstupe do obj. RD sú zhotovené z lomového upravovaného kameňa, steny fasády sú opatrené silikátovou omietkou. Schody zo zádveria do podkrovia sú zhotovené z tvrdého dreva len 6

7 nástupnice bez podstupníc, dvere v prízemí sú zhotovené ako drevené v dvernej drevenej zárubni, okná sú zhotovené ako drevené EURO okná s dvojitým zasklením z vonkajšej strany opatrené plastovými roletami. Podlahy v obytných miestnostiach, kuchyni, vst. zádverí a ostatných pristoroch sú zhotovené z keramickej dlažby. Vykurovanie prízemia je centrálne podlahové teplovodné, elektroinštalácia je zhotovená ako svetelná, zásuvková, v garáži ako motorická. Nad objektom RD v strešnej rovine je zhotovený bleskozvod. Rozvody teplej a studenej vody, tiež kanalizácie sú zhotovené ako plastové. Rozvody zemného plynu sú zhotovené z oceľ. čiarnych rúr spájaných zvarovaním. Vstup do garáže je zabezpeč. dvoma otváravými vrátami zhotovenými z tvrdého dreva, odkanalizovanie podlahy garáže ( keram. dlažba) je riešená podlahovou odvodňovacou guličkou napojnou na horizontálnu kanalizáciu. Zdrojom vykurovania RD a ohrevu TÚV je zavesený plynový kotol JUNKERS. Vybavenie kuchyne je nasledovné-kuch. linka v kuchyni zhotovená z mater. na báze dreva dĺžky 5,6 bm, plynový sporák s el. rúrou, odsávač pár, umývačka riadu, drezové umývadlo nerezové s pákovou nerez. batériou. Priestor kúpelne je vybavený plastovou obyčajnou vaňou, a keramickým umývadlom a dvoma nerez. pákovými bvodovod. batériami. Vo WC je osadená diturvitová záchodová misa s umývadlom a pákovou nerez. vodovod. batériou.vnútorné obklady belninové sú zhotovené v kúpeni aj WC, tiež v kuchyni za kuch. linkou.kozub v hale je zhotovený ako murovaný s keram. obkladom a samotnou kovovou vykurovacou a vyhrievacou vložkou. Vstavané skrine so zrkadlami sú z mat. na báze dreva, el.rozvádzač je vyhotovený s automatickým stením el. rozvodov. RD je vybavený EZS rozvodmi. 2. NP- Podkrovie: Obvodové steny sú zhotovené ako murované z tehál POROTHERMhr. 44 cm, deliace priečky sú taktiež murované tehelné. Vnútorné omietky sú zhotovené ako vápenné štukové, strop nad 2. NP je drený trámový s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie strechy sú prevažne z medeného plechu. obklad fasády je zhotovený z dreveným dosák, dvere sú zhotovené z tvrdého dreva do drevených zárubní, okná sú zhotovené ako drevené EURO okná z dvojitým izolačným zasklením. Podlahy v obytných izbách sú zhotovené ako drevené plávajúce, v ostatných priestoroch sú zhotovené keramické dlažby. Vykurovanie je zhotovené ako teplovodné z centrálneho zdroja cez oceľ. vykurovacie panely a rebríky v kúpelniach. Elektroinštalácia v podkroví je len svetelná a zásuvková, rozvody studenej a pitnej vody sú zhotovené ako plastové. Inštalácia zemného plynu v podlaží sa nenachádza. vnútorné vybavenie je nasledujúce - v jednej kúpelni sa nachádza akrylátový sprchovací kút, diturvitovým umývadlom a záchodovou mísou-záchod splachovací kombi a dvoma nerezov. vodovod. batériami. Druhá kúpelka je vybavená rohovou plastovou vaňou a keramickým umývadlom, dvoma nerezovými vodovodnými batériami. Vnútorné obklady sú belninové-keramické zhtovené v kúpelniach (( obklady stien a vane). V izbách sa nachádzajú palubkové drevené obklady stien a stropov v šikminách, vstavané skrine so zrkadlami sú zhotovené z mat. na báze dreva. ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: KS: Domy rodinné jednobytové Jednobytové budovy MERNÉ JEDNOTKY Začiatok Podlažie užívania Výpočet zastavanej plochy ZP [m 2 ] kzp 1. NP ,8*12,0+9,2*6,0-3,6*1,2+6,0*15,0 198,48 120/198,48=0, NP - Podkrovie ,8*12,0+9,2*6,0-3,6*1,2+6,0*15,0 198,48 120/198,48=0,605 ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m 2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu. Bod Položka 1.NP 2.PK 2 Základy 2.1.a betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou Podmurovka 3.1.a nepodpivničené - priem. výška do 50 cm - z opracovaného kameňa 570-7

8 4 Murivo 4.1.c murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm 5 Deliace konštrukcie tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) Vnútorné omietky 7 Stropy 8 Krovy 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené a s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické b s rovným podhľadom drevené trámové zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami Krytiny strechy na krove 10.2.a pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.) Klampiarske konštrukcie strechy 12.1.a z medeného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače) Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...) 13.1 z medeného plechu Fasádne omietky 14.1.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok nad 2/ a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok nad 1/2 do 2/ Obklady fasád 15.3.e obklady keramické, obklady drevom nad 1/3 do 1/ e obklady keramické, obklady drevom do 1/ f škárované lícovky, murivo z lomového kameňa do 1/ Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice 17 Dvere 18 Okná 16.3 tvrdé drevo, červený smrek plné alebo zasklené z tvrdého dreva zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením Okenné žalúzie 19.3 kovové Okenice a vonkajšie rolety 20.2 plastové Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) 22.1 parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové) keramické dlažby Dlažby a podlahy ost. miestností 23.2 keramické dlažby Ústredné vykurovanie 24.1.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely b podlahové teplovodné Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) 25.1 svetelná, motorická svetelná Domáci telefón (rozvod pod omietkou) - vyskytujúca sa položka

9 27 Rozvod televízny a rádioantény (rozvod pod omietkou) - vyskytujúca sa položka Zabezpečovacie zariadenie (rozvod pod omietkou) - vyskytujúca sa položka Bleskozvod - vyskytujúca sa položka Rozvod vody 30.2.a z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja Inštalácia plynu 31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 35 - Spolu Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 32 Vráta garážové 32.1 z tvrdého dreva (2 ks) Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (4 ks) Zdroj teplej vody 34.1 zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním (1 ks) Zdroj vykurovania 35.1.c kotol ústredného vykurovania značkové kotly, vrátane typov turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc ) (1 ks) Vybavenie kuchyne alebo práčovne 36.2 sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková) (1 ks) odsávač pár (1 ks) drezové umývadlo nerezové alebo plastové (2 ks) kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) (5.6 bm) Vnútorné vybavenie 37.3 vaňa plastová jednoduchá (2 ks) vaňa plastová rohová alebo s vírivkou (1 ks) umývadlo (2 ks) samostatná sprcha (1 ks) Vodovodné batérie 39 Záchod 38.1 pákové nerezové so sprchou (2 ks) pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla (2 ks) pákové nerezové (3 ks) splachovací s umývadlom (2 ks) Vnútorné obklady 42 Kozub 40.2 prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky (2 ks) vane (2 ks) WC min. do výšky 1 m (2 ks) kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) (1 ks) s vyhrievacou vložkou (1 ks) Vstavané skrine 9

10 44.1 (7 ks) Elektrický rozvádzač 45.1 s automatickým istením (1 ks) Spolu Hodnota RU na m 2 zastavanej plochy podlažia: Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,618 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 Podlažie Výpočet RU na m 2 ZP Hodnota RU [ /m 2 ] 1. NP ( * 0,605)/30, ,38 2. NP - Podkrovie ( * 0,605)/30, ,88 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Podlažie Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 1. NP ,00 86,00 2. NP- Podkrovie ,00 86,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 1. NP z roku 2006 Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 361,38 /m 2 *198,48 m 2 *2,618*0, ,48 Technická hodnota 86,00% z , ,67 2.NP - Podkrovie z roku 2006 Východisková hodnota 190,88 /m 2 *198,48 m 2 *2,618*0, ,93 Technická hodnota 86,00% z , ,30 VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY Podlažie Východisková hodnota [ ] Technická hodnota [ ] 1. Nadzemné podlažie , ,67 2. Nadzemné podlažie - Podkrovné podlažie , ,30 Spolu , , PRÍSLUŠENSTVO Záhradný domček súp. č. 721 stojaci na parc. č. 105/3 POPIS PODLAŽÍ 1. Nadzemné podlažie (1.NP) Záhradný domček súp. č. 721 je oasadený južne od obj. RD na juhozápadnej hranici parc. č. 105/3. jedná sa jednopodlažný nepodpivničený objekt s nevyužitým podkrovým. Objekt plní iba doplnkovú funkciu k obj. RD, jeho príslušenstvo, preto ho znalec ohodnocuje samostatne. Stavba záhr. domčeka má zastavanú pochu 38,44m2 a je zakreslená v KM. Dispozičné riešenie: miestnosť pre denný odpočinok/posedenie, vonkajší prístrešok. 10

11 Stavebno - technický popis: Základy betónové bez podmúrovky, zvislé konštrukcie sú zhotovené z upraveného lomového kameňa hr. 30 cm, krov je drevený hambálkový, strešná krytina je zhotovená z drevených šindľov. Klampiarske výrobky sú zhotovené z oceľ. pozink. plechu. Dvere sú rámové drevenés výplňou, okná sú bez rámov len jednoduché sklo osadené v PUR pene, okná majú kované mreže, podlaha je upravená zo štiepaného kameňa/kamenných dosiek. Rozvod vody je len v studenej variante, elektroinštalácia je zhotovená len ako svetelná- poistkové istenie. Objekt bol podľa jeho vlastníka postavený v r na základe ohlásenia drobnej stavby ( znalcovi nebolo predložené), čomu odpovedá jeho stavebno - technický stav. Celkovú životnosť Záhradného domčeka stanovuje znalec na 80 rokov. ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: KS1: KS2: 815 Objekty pozemné zvláštne Nebytové poľnohospodárske budovy Ostatné budovy, inde neklasifikované MERNÉ JEDNOTKY Začiatok Podlažie užívania Výpočet zastavanej plochy ZP [m 2 ] kzp 1. NP ,61*8,63-2,17*4,23-0,4*2,0 38,44 18/38,44=0,468 ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m 2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu. 1. NADZEMNÉ PODLAŽIE (1.NP) Bod Položka Hodnota 2 Základy a podmurovka 2.3 bez podmurovky, iba základové pásy Zvislé konštrukcie (okrem spoločných) 5 Krov 3.3 betónové, monolitické alebo z betónových tvárnic, bez tepelnej izolácie hambálkové Krytina strechy na krove 6.2.b pálené obyčajné jednodrážkové Klampiarske konštrukcie 12 Dvere 14 Podlahy 8.4 z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky) plné alebo zasklené dyhované, z tvrdého dreva keramická dlažba, umelý kameň vodorovná izolácia Rozvod vody 16.2 len studenej Elektroinštalácia 18.4 len svetelná - poistky Kovové mreže - vyskytujúca sa položka 40 Spolu 3865 Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 11

12 23 Kanalizácia 23.4 z kuchyne (1 ks) Lokálne vykurovanie a kotol ústredného vykurovania 24.1.d lokálne vykurovanie naftové a stáložiarne kachle (1 ks) 210 Spolu 240 Hodnota RU na m 2 zastavanej plochy podlažia: Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,618 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 Podlažie Výpočet RU na m 2 ZP Hodnota RU [ /m 2 ] 1. NP ( * 0,468)/30, ,02 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Podlažie Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 1. NP ,25 83,75 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 132,02 /m 2 *38,44 m 2 *2,618*0, ,66 Technická hodnota 83,75% z , , Sklad náradia súp. č. 722 stojaci na parc. č. 105/4 POPIS PODLAŽÍ 1. Nadzemné podlažie (1.NP) Sklad náradia súp. č. 722 je osadený južne od obj. RD pri jeho východnom oplotení, hranici pozemku KN-C parc. č. 105/4. Ide o jednopodlažný pozemný objekt, ktorý plní iba doplnkovú funkciu k hlavnému objektu RD, preto ho znalec ohodnocuje samostatne. Stavba má zastavanú plochu 21 m2,a je zakreslená v KM. Základy-betónové, podmúrovka z lomového kameňa, podlaha je betónová. Zvislé konštrukcie sú zhotovené z drevených ležatých trámov 10ú10 cm a oceľ. sĺpikovej konštrukcie s výplňou oceľ. KARI rohoží, strop je drevený trámčekový bez podhľadu, krov drevený hambálkový, strešná krytina je betónová ťažká škridľa BRAMAC. Klampiarske konštr. sú zhotovené z oceľ. pozink. plechu. Vonkajšia a vnútorná úprava povrchod - napustenie ompregnáciou drveného doskového obkladu, okná drevené jednoduché zasklené jedným sklom. Podlaha v objekte betónová s nášľapným cem. poterom. Objekt okrem el. osvetlenia nie je napojený na iné IS. Objekt bol podľa jeho vlastníka postavený v r na základe ohlásenia drobnej stavby ( znalcovi nebolo predložené), čomu odpovedá jeho stavebno - technický stav. Celkovú životnosť Skladu náradia stanovuje znalec na 80 rokov. ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: 815 Objekty pozemné zvláštne KS1: Nebytové poľnohospodárske budovy KS2: Ostatné budovy, inde neklasifikované MERNÉ JEDNOTKY 12

13 Začiatok Podlažie užívania Výpočet zastavanej plochy ZP [m 2 ] kzp 1. NP ,73*5, /21=0,857 ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m 2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu. 1. NADZEMNÉ PODLAŽIE (1.NP) Bod Položka Hodnota 2 Základy a podmurovka 2.1 betónové, podmurovka tehlová alebo kamenná, škárovaná alebo omietaná Zvislé konštrukcie (okrem spoločných) 3.4 drevené stľpikové obojstranne obité zateplenie obvodových stien minerálnou vlnou alebo polystyrénom minimálnej hrúbky 5 cm alebo ekvivalent Krov 5.2 hambálkové Krytina strechy na krove 6.2.b pálené obyčajné jednodrážkové Klampiarske konštrukcie 8.4 z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky) Vonkajšia úprava povrchov 9.4 vápenná hrubá omietka alebo náter Vnútorná úprava povrchov 12 Dvere 13 Okná 14 Podlahy 10.4 nátery oceľové alebo drevené zvlakové jednoduché drevené alebo oceľové dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter vodorovná izolácia Elektroinštalácia 18.4 len svetelná - poistky 190 Spolu 4165 Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: Spolu 0 Hodnota RU na m 2 zastavanej plochy podlažia: Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,618 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 Podlažie Výpočet RU na m 2 ZP Hodnota RU [ /m 2 ] 1. NP ( * 0,857)/30, ,25 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 13

14 Podlažie Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 1. NP ,25 83,75 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 138,25 /m 2 *21,00 m 2 *2,618*0, ,67 Technická hodnota 83,75% z 7 220, , Oplotenie č.1 - uličný s podmúrovkou z lomového kameňa 1 Ide o plot pred RD zo strany ulice - plot s podmúrovkou z lomového kameňa medzi piliermi z lomového kameňa, výplň je realizovaná z kovových profilov ( zvislé kované profilyna kovových zvlakov v oblúkovom vyhotovení) výšky cm. Dĺžka plotu je 18 bm. Podľa vyjadrenia jedného z majiteľov RD bolo oplotenie zrealizované v r. 2008, čomu odpovedá jeho stavebno - technický stav. Celkovú životnosť tohto oplotenia stanovuje znalec na 50 rokov. ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: KS: Oplotenie 2ex Inžinierske stavby ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 1. Základy vrátane zemných prác: z kameňa a betónu 18,00m ,24 /m 2. Podmurovka: z lomového kameňa 18,00m ,69 /m Spolu: 3. Výplň plotu: 57,93 /m z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme 9,00m ,44 /m 5. Plotové vrátka: b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov Dĺžka plotu: 18.0 m Pohľadová plocha výplne: 18.0*0.5 = 9,00 m 2 Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,618 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 1 ks ,12 /ks Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Oplotenie č.1 - uličný s podmúrovkou z lomového kameňa ,00 76,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] (18,00m * 57,93 /m + 9,00m Východisková hodnota 2 * 14,44 /m 2 + 1ks * 129, ,76 /ks) * 2,618 * 0,95 14

15 Technická hodnota 76,00 % z 3 237, , Oplotenie č.2 - s podmúrovkou z lomového kameňa 2 Ide o plot z východnej a západnej strany RD po jeho koniec - plot s podmúrovkou z lomového kameňa medzi piliermi z lomového kameňa, výplň t.č. nie je realizovaná je plánovaná z kovových profilov ( plánované sú zvislé kované profily na kovových zvlakov v oblúkovom vyhotovení) výšky 180 cm. Dĺžka plotu je 38 bm. Podľa vyjadrenia jedného z majiteľov RD bolo oplotenie zrealizované v r. 2008, čomu odpovedá jeho stavebno - technický stav. Celkovú životnosť tohto oplotenia stanovuje znalec na 50 rokov. ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: KS: Oplotenie 2ex Inžinierske stavby ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 1. Základy vrátane zemných prác: z kameňa a betónu 38,00m ,24 /m 2. Podmurovka: z lomového kameňa 38,00m ,69 /m Spolu: 4. Plotové vráta: b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov Dĺžka plotu: m Pohľadová plocha výplne: 38.00*1.8 = 68,40 m 2 Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,618 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 57,93 /m 1 ks ,12 /ks Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Oplotenie č.2 - s podmúrovkou z lomového kameňa ,00 76,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota (38,00m * 57,93 /m + 1ks * 249,12 /ks) * 2,618 * 0, ,54 Technická hodnota 76,00 % z 6 094, , Oplotenie č.3 - plný murovaný z lomového kameňa 3 Ide o plot na východnej, južnej a západnej hranici parcely č.kn-c105/1. Plot je murovaný z upraveného lomového kameňa v hrúbke 30 cm, základy sú z prostého betónu. V tejto časti oplotenia sa nachádzajú oceľ. vráta. Dĺžka oplotenia je 38 bm, výška oplotenia je 2,0 m. Podľa vyjadrenia jedného z majiteľov RD bolo oplotenie zrealizované v r. 2008, čomu odpovedá jeho stavebno - technický stav. Celkovú životnosť tohto oplotenia stanovuje znalec na 50 rokov. 15

16 ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: KS: Oplotenie 2ex Inžinierske stavby ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 1. Základy vrátane zemných prác: z kameňa a betónu 38,00m ,24 /m Spolu: 3. Výplň plotu: murovaný do hrúbky 30 cm z tehál alebo plotových tvárnic 4. Plotové vráta: b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov Dĺžka plotu: m Pohľadová plocha výplne: 38.00*2.0 = 76,00 m 2 Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,618 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 23,24 /m 76,00m ,20 /m 1 ks ,12 /ks Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Oplotenie č.3 - plný murovaný z lomového kameňa ,00 76,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] (38,00m * 23,24 /m + 76,00m Východisková hodnota 2 * 31,20 /m 2 + 1ks * 249, ,41 /ks) * 2,618 * 0,95 Technická hodnota 76,00 % z 8 713, , Oplotenie č.4 - plot s podmúrovkou s kovanými profilmi 4 Ide o plot južne od RD vo dvore, na konci terasy- plot s podmúrovkou z upraveného lomového kameňa v hr. 30 cm, výplň z kovaných ohýbaných profilo osadených medzi stĺpikami, výška plotu je 120 cm, dĺžka plotu je 9,0 bm, základy sú z betónu. Podľa vyjadrenia jedného z majiteľov RD bolo oplotenie zrealizované v r. 2008, čomu odpovedá jeho stavebno - technický stav. Celkovú životnosť tohto oplotenia stanovuje znalec na 50 rokov. ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: KS: Oplotenie 2ex Inžinierske stavby ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 1. Základy vrátane zemných prác: 16

17 z kameňa a betónu 9,00m ,24 /m 2. Podmurovka: z lomového kameňa 9,00m ,69 /m Spolu: 3. Výplň plotu: 57,93 /m z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme 10,80m ,44 /m Dĺžka plotu: 9.00 m Pohľadová plocha výplne: 9.00*1.20 = 10,80 m 2 Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,618 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Oplotenie č.4 - plot s podmúrovkou s kovanými profilmi ,00 76,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota (9,00m * 57,93 /m + 10,80m 2 * 14,44 /m 2 ) * 2,618 * 0, ,57 Technická hodnota 76,00 % z 1 684, , Oplotenie č.5 - z oceľových profilov Ide o plot južne od jazierka oddeľujúci priestor záhrady s jazierkom a sklad náradia. Plot tvoria polia z oceľ. KARI sietí osadených medzi stĺpikmi, ktoré sú ukotvené v zemi v základ. betóne. Výška plotu je 200 cm, dĺžka plotu 13,5 bm. Podľa vyjadrenia jedného z majiteľov RD bolo oplotenie zrealizované v r. 2008, čomu odpovedá jeho stavebno - technický stav. Celkovú životnosť tohto oplotenia stanovuje znalec na 50 rokov. ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: KS: Oplotenie 2ex Inžinierske stavby ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 1. Základy vrátane zemných prác: okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených 13,50m 170 5,64 /m Spolu: 3. Výplň plotu: zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky 5. Plotové vrátka: b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov Dĺžka plotu: m Pohľadová plocha výplne: 13.50*2.0 = 27,00 m 2 5,64 /m 27,00m ,61 /m 1 ks ,12 /ks 17

18 Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,618 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Oplotenie č.5 - z oceľových profilov ,00 70,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] (13,50m * 5,64 /m + 27,00m Východisková hodnota 2 * 12,61 /m 2 + 1ks * 129, ,29 /ks) * 2,618 * 0,95 Technická hodnota 70,00 % z 1 357,29 950, Vodovodná prípojka Prípojka vody je vedená do obj. RD od verejného vodovodu situovaného v ulici Staré ihrisko do vodomernej plastovej šachty a odtiaľ do obj. RD. Prípojka je z plastového potrubia DN 25 mm, dĺžka prípojky je 5 bm. Podľa vyjadrenia jedného z majiteľov RD bola vodovodná prípojka zrealizovaná v r. 2006, čomu odpovedá jej stavebno - technický stav. Celkovú životnosť vodovodnej prípojky stanovuje znalec na 60 rokov. ZATRIEDENIE STAVBY Kód JKSO: Kód KS: Vodovod 2222 Miestne potrubné rozvody vody ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) Bod: 1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC Položka: 1.1.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 1250/30,1260 = 41,49 /bm Počet merných jednotiek: 5,0 bm Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,618 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Vodovodná prípojka ,33 76,67 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 5 bm * 41,49 /bm * 2,618 * 0,95 515,95 Technická hodnota 76,67 % z 515,95 395, Vodomerná šachta 18

19 Vodomerná šachta je zhotovená ako betónová o rozmeroch cca 1,3*1,3*1,8 m. V šachte je osadený hl. domový uzáver pitnej vody a vodomer. Šachta je zakrytá oceľ. rebrovaným poklopom. Podľa vyjadrenia jedného z majiteľov RD bola vodomerná šachta zrealizovaná v r čomu odpovedá jej stavebno - technický stav. Celkovú životnosť vodomernej šachty stanovuje znalec na 60 rokov. ZATRIEDENIE STAVBY Kód JKSO: Kód KS: Vodovod 2222 Miestne potrubné rozvody vody ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) Bod: 1.5. Vodomerná šachta (JKSO 825 5) Položka: 1.5.a) betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 7660/30,1260 = 254,27 /m3 OP Počet merných jednotiek: 1,3*1,3*1,8 = 3,04 m 3 OP Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,618 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Vodomerná šachta ,33 76,67 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 3,04 m 3 OP * 254,27 /m3 OP * 2,618 * 0, ,48 Technická hodnota 76,67 % z 1 922, , Kanalizačná prípojka Kanalizačná prípojka od rod. domu do verejnej kanalizácie je vedená plastovým potrubím DN 200 mm cez kanalizačnú šachtu v nezámrznej hĺbke. Dĺžka prípojky je 5,5 bm. Podľa vyjadrenia jedného z majiteľov RD bola kanalizačná prípojka zrealizovaná v r čomu odpovedá jej stavebno - technický stav. Celkovú životnosť kanalizačnej prípojky stanovuje znalec na 60 rokov. ZATRIEDENIE STAVBY Kód JKSO: Kód KS: Kanalizácia 2223 Miestne kanalizácie ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) Bod: 2.3. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové Položka: 2.3.c) Prípojka kanalizácie DN 200 mm Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 1010/30,1260 = 33,53 /bm Počet merných jednotiek: 5,50 bm Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,618 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 19

20 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Kanalizačná prípojka ,33 76,67 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 5,5 bm * 33,53 /bm * 2,618 * 0,95 458,66 Technická hodnota 76,67 % z 458,66 351, Kanalizačná šachta Ide o betónovú kanalizačnú šachtu obdĺžnikového prierezu hĺbky do 2 m, zakrytú oceľ. rebrovaným poklopom. Šachta slúži na vyrovnanie výšok vyústenia kanalizácie z obj. RD a výšky jej napojenia na uličný kanalizačný zberač. Podľa vyjadrenia jedného z majiteľov RD bola kanalizačná šachta zrealizovaná v r čomu odpovedá jej stavebno - technický stav. Celkovú životnosť kanalizačnej šachty stanovuje znalec na 60 rokov. ZATRIEDENIE STAVBY Kód JKSO: Kód KS: Kanalizácia 2223 Miestne kanalizácie ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) Bod: 2.4. Kanalizačné šachty Položka: 2.4.a) Betónová prefabrikovaná - hĺbka 2,0 m pre potrubie DN Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 9150/30,1260 = 303,72 /Ks Počet merných jednotiek: 1 Ks Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,618 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Kanalizačná šachta ,33 76,67 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 1 Ks * 303,72 /Ks * 2,618 * 0,95 755,38 Technická hodnota 76,67 % z 755,38 579, NTL plynová prípojka NTL plynová prípojka je vedená potrubím PVC 25 mm. Dĺžka plynovej prípojky je 8 bm. 20

21 Podľa vyjadrenia jedného z majiteľov RD bola NTL plynová prípojka zrealizovaná v r čomu odpovedá jej stavebno - technický stav. Celkovú životnosť plynovej prípojky stanovuje znalec na 50 rokov. ZATRIEDENIE STAVBY Kód JKSO: Kód KS: Kód KS2: Plynovod 2221 Miestne plynovody 2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 5. Plynovod (JKSO 827 5) Bod: 5.1. Prípojka plynu DN 25 mm Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 425/30,1260 = 14,11 /bm Počet merných jednotiek: 8,0 bm Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,618 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] NTL plynová prípojka ,00 72,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 8 bm * 14,11 /bm * 2,618 * 0,95 280,74 Technická hodnota 72,00 % z 280,74 202, NN elektrická prípojka Elektrická NN prípojka je vedená podzemným káblom Cu 4*10mm*mm do rozvodnej skrine v oplotení. Dĺžka el. prípojky je 6,0 bm. Podľa vyjadrenia jedného z majiteľov RD bola el. prípojka zrealizovaná v r čomu odpovedá jej stavebno - technický stav. Celkovú životnosť elektrickej prípojky stanovuje znalec na 60 rokov. ZATRIEDENIE STAVBY Kód JKSO: Kód KS: Elektrické rozvody 2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7) Bod: 7.1. NN prípojky Položka: 7.1.p) káblová prípojka vzdušná Cu 4*10 mm*mm Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 330/30,1260 = 10,95 /bm Počet káblov: 1 Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše: 6,57 /bm Počet merných jednotiek: 6,0 bm Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,618 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 21

22 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] NN elektrická prípojka ,33 76,67 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 6 bm * (10,95 /bm + 0 * 6,57 /bm) * 2,618 * 0,95 163,40 Technická hodnota 76,67 % z 163,40 125, Spevnené plochy v okolí RD-zámková dlažba Ide o betónovú zámkovú dlažbu v okí RD v okolí RD a ako okapové chodníky, bet. dlaždice sú kladené do pieskového lôžka hr. 10 cm. Podľa vyjadrenia jedného z majiteľov RD bola bet. zámková dlažba zrealizovaná v r čomu odpovedá jej stavebno - technický stav. Celkovú životnosť bet. zámkovej dlažby stanovuje znalec na 40 rokov. ZATRIEDENIE STAVBY Kód JKSO: Kód KS: Kód KS2: 822 2,5 Spevnené plochy 2112 Miestne komunikácie 2111 Cestné komunikácie ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5) Bod: 8.3. Plochy s povrchom dláždeným - betónovým Položka: 8.3.f) Zámková betónová dlažba - kladené do piesku Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 440/30,1260 = 14,61 /m2 ZP Počet merných jednotiek: 8,5*6,5-4,8*2,4+9,2*4,8+3.85*0.5*3 = 93,67 m 2 ZP Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,618 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Spevnené plochy v okolí RD-zámková dlažba ,50 72,50 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 93,67 m 2 ZP * 14,61 /m2 ZP * 2,618 * 0, ,64 Technická hodnota 72,50 % z 3 403, , Spevnené plochy v okolí RD- betónová dlažba Ide o betónové dlaždice štvorcového tvaru kladené prevážne pred obj. RD zo strany ulice. Bet. dlaždice sú kladené do pieskového lôžka hr. 10 cm. Podľa vyjadrenia jedného z majiteľov RD bola bet. štvorcová dlažba zrealizovaná v r. 2012, čomu odpovedá jej stavebno - technický stav. Celkovú životnosť bet. štvorcovej dlažby stanovuje znalec na 40 rokov. 22

23 ZATRIEDENIE STAVBY Kód JKSO: Kód KS: Kód KS2: 822 2,5 Spevnené plochy 2112 Miestne komunikácie 2111 Cestné komunikácie ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5) Bod: 8.3. Plochy s povrchom dláždeným - betónovým Položka: 8.3.d) Betónové dlaždice - kladené do piesku Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 220/30,1260 = 7,30 /m2 ZP Počet merných jednotiek: 3,6*2,6+4,8*3,8+12,3*0.6 = 34,98 m 2 ZP Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,618 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Spevnené plochy v okolí RD- betónová dlažba ,00 80,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 34,98 m 2 ZP * 7,3 /m2 ZP * 2,618 * 0,95 635,09 Technická hodnota 80,00 % z 635,09 508, Jazierko Ide o záhradné jazierko situované v záhrad pred záhradným domčekom, murované z lomového kameňa, hydroizolácia je zhotovená z čiernej hydroiz. fólie. Zastavaná plocha jazierka je 21,0 m2. Podľa vyjadrenia jedného z majiteľov RD bolo jazierko zrealizované v r. 2011, čomu odpovedá jeho stavebno - technický stav. Celkovú životnosť jazierka stanovuje znalec na 30 rokov. ZATRIEDENIE STAVBY Kód JKSO: Kód KS: Záhradné jazierka 2ex Inžinierske stavby ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: Bod: 12. Záhradné jazierka Murované z kameňa Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 910/30,1260 = 30,21 /m2 ZP Počet merných jednotiek: 21 m 2 ZP Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,618 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 23

24 Jazierko ,00 70,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 21 m 2 ZP * 30,21 /m2 ZP * 2,618 * 0, ,84 Technická hodnota 70,00 % z 1 577, , Drevená lávka nad jazierkom - pešia Lávka pre peších je osadená nad jazierkom. lávka je drevenej konštrukcie rozmerov 0,9m x 4,5 m. Podľa vyjadrenia jedného z majiteľov RD bola drevená lávka zrealizovaná v r. 2008, čomu odpovedá jej stavebno - technický stav. Celkovú životnosť tejto lávky stanovuje znalec na 50 rokov. ZATRIEDENIE STAVBY Kód JKSO: Kód KS: Mosty 2141 Mosty a nadjazdy ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 33. Mosty Bod: Lávky a mostíky pre chodcov (JKSO ) Položka: 33.3.a) Drevené z hranolov a dosiek s podlahou a zábradlím Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 1220/30,1260 = 40,50 /m2 PP Počet merných jednotiek: 0,90*5,0 = 4,5 m 2 PP Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,618 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Drevená lávka nad jazierkom - pešia ,00 60,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 4,5 m 2 PP * 40,5 /m2 PP * 2,618 * 0,95 453,27 Technická hodnota 60,00 % z 453,27 271, REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY Názov Východisková hodnota [ ] Technická hodnota [ ] Rodinný dom súp. č. 414 stojaci na parc. č. 105/2 k.ú. Gánovce , ,97 Záhradný domček súp. č. 721 stojaci na parc. č. 105/ , ,64 Sklad náradia súp. č. 722 stojaci na parc. č. 105/ , ,31 Oplotenie č.1 - uličný s podmúrovkou z lomového kameňa , ,70 Oplotenie č.2 - s podmúrovkou z lomového kameňa , ,85 24

25 Oplotenie č.3 - plný murovaný z lomového kameňa , ,19 Oplotenie č.4 - plot s podmúrovkou s kovanými profilmi , ,27 Oplotenie č.5 - z oceľových profilov 1 357,29 950,10 Vodovodná prípojka 515,95 395,58 Vodomerná šachta 1 922, ,97 Kanalizačná prípojka 458,66 351,65 Kanalizačná šachta 755,38 579,15 NTL plynová prípojka 280,74 202,13 NN elektrická prípojka 163,40 125,28 Spevnené plochy v okolí RD-zámková dlažba 3 403, ,64 Spevnené plochy v okolí RD- betónová dlažba 635,09 508,07 Jazierko 1 577, ,49 Drevená lávka nad jazierkom - pešia 453,27 271,96 Celkom: , ,95 3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY A) ANALÝZA POLOHY NEHNUTEĽNOSTÍ Nehnuteľnosť sa nachádza v obytnej časti obce Gánovce spadajúca do okresného mesta Poprad v v uličnej zástavbe samostatne stojacich obytných rodinných domov na ul. Staré ihrisko. Obec Gánovce má v súčasnisti cca 1050 obyvateľov, má výhodnú polohu vo vzťahu k mestu Poprad ( vzdialenosť cca 5 km osobným automobilom) a k Vysokým Tatrám -polohu z hľadiska medzinárodných dopravných vzťahov. Samotné okresné mesto Poprad je významným dopravným uzlom autobusovej, železničnej a leteckej dopravy. Je to cesta E 50, diaľnica D1, na ktorú je mesto napojené križovatkami situovanými v blízkosti mesta a hlavný železničný ťah Bratislava - Košice. Letecké spojenie zabezpečuje letisko Poprad-tatry. Mesto je vstupnou bránou do vysokých Tatier a dobrým východzím miestom na návštevu turisticky atraktívnych oblastí. obec Gánovce má vybudovanú základnú občiansku vybavenosť, ostatná vybavenosť je v okresnom meste Poprad -základné školy, stredné školy, meterské školy a jasle, zdravotnícke zariadenia, pošta, úrady, banky, sieť maloobchodných a veľko obchodných prevádzok, cirkevné budovy. Obec Gánovce má vybudovanú sieť technickej infraštruktúry ( vodovod, kanalizácia, el. sieť, zemný plyn). Ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú v okrajovej časti obce k.ú. Gánovce v lokalite, ktorá je charakteristická výstavbou objektov na bývanie- samostatne stojacich RD, skladba obyvateľstva je priemerná. Pozemok je rovinatý, orientácia nehnuteľností a hl. obytných miestností je južná, kvalita životného prostredia je bez akéhokoľvek poškodenia. Možnosti zmeny v zástavbe sa nepredpokladajú. Do centra okresného mesta Poprad je pešo cca 35 min., vlastným autom do 10 min. podľa názoru znalca sa jedná o dobrú nehnuteľnosť. B) ANALÝZA VYUŽITIA NEHNUTEĽNOSTÍ Nehnuteľnosť sa využíva len na účely trvalého bývania, plní teda funkciu, pre ktorú bola postavená. Vzhľadom k umiestneniu stavby a okolitej zástavbe sa nedá predpokladať jej iné využitie v budúcnosti. C) ANALÝZA PRÍPADNÝCH RIZÍK SPOJENÝCH S VYUŹÍVANÍM NEHNUTEĽNOSTÍ V danej lokalite neboli zistené žiadne riziká spojené s technickým užívaním nehnuteľností. Ohodnocovaný RD je prístupný priamo z uličnej komunikácie, v blízkom okolí sa nenachádzajú žiadne konfliktné skupiny obyvateľstva. V súčasnosti sú známe len riziká spojené s využívaním nehnuteľností vyplývajúce z právnych okolností zapísaných na LV č. 394 k.ú. Gánovce. Ide prevažne o ťarchy záložného/exekútorského práva v prospech VÚB a.s. Bratislava a exekútorskych úradov. 3.1 STAVBY METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 25

26 STAVBY NA BÝVANIE Ohodnocované stav. objekty sa nachádzajú v obytnej zóne obce Gánovce, k.ú. Gánovce. Umiestnené sú v juhovýchodnej časti obytnej zóny obce v novovybudovanej časti s novou infraštruktúrou mimo centra obce na ul. Staré ihrisko. obec Gánovce je situovaná priamo v blízkosti diaľnice D1 a štátnej cesty E50 resp. č. 18 smer Košice-Žilina- Bartislava v neďalekom okresnom meste 6 km je cesta E 50prepojená so št. cestami č. 67 smer Stará ľubovňa resp. Rožňava, ul. Slov. odboja cez Veľký Slavkov do Vysokých Tatier. Obec je zároveň cez svoju železničnú zastávku spojená žel. traťou s mestom Košice a mestami Žilina a Bratislava. Obec je situovaná v predhorí Vysokých Tatier a v blízkosti ďalších dvoch národných parkov TANAP-u a Národný park Slovenský raj. Obec je známa archeologickým nálezom odliatkom lebečnej dutiny neandertálskeho človeka na nálezisku Hrádok rovnako výskytom minerálnych prameňov a kúpelníckou tradíciou. Obec vzhľadom na blízkosť okresného mesta Poprad zaznamenala od polovice rokov min. storočia nebývalý rozvoj individuálnej bytovej výstavby so zvýšeným záujmom o kúpu pozemkov a výstavbu rodinných domov. podľa "Metodiky výpočtu VŠH nehnuteľností a stavieb" z r je priemerný koeficient predanosti "kpd" pre bytové budovy v obciach kde patrí aj obec Gánovce na úrovni 0,20-0,30. Tieto koeficienty predajnosti sú vzhľadom na súčasný trh/dopyt po nehnuteľnostiach tohto typu neaktuálne, preto vzhľadom na polohu obce vo vzťahu k okresnému mestu, polohu mesta Poprad voči V. Tatrám, polohu nehnuteľností v rámci obce s dobrým napojením na komunikačný systém mesta PP, dostupnosť miestnej autobusovej, železničnej a osobnej dopravy, taxislužbu, letisko a pod., konštrukčné vyhotovenie RD, stálu kvalitnú údržbu, možnosť napojenia na stávajúce IS so zohľadnením súčasnej situácie na trhu s nehnuteľnosťami v obci a v danej lokalite je v našom prípade vo výpočte VŠH nehnut. a stavieb použitý "kpd" v úrovni 0,45, čo je v súlade s uvedenou Metodikou vydanou USI žilina. Stanovenie ďalších faktorov majúcich vpyv na VŠH nehnuteľností/stavieb je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,45 Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: Trieda Výpočet Hodnota I. trieda III. trieda % = (0, ,900) 1,350 II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,900 III. trieda Priemerný koeficient 0,450 IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy 0,248 V. trieda III. trieda - 90 % = (0,450-0,405) 0,045 Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kpdi Trh s nehnuteľnosťami dopyt v porovnaní s ponukou je výrazne vyšší Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce Súčasný technický stav nehnuteľností veľmi dobre udržiavaná nehnuteľnosť Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. Váha vi Výsledok kpdi*vi I. 1, ,55 III. 0, ,50 I. 1, ,80 I. 1, ,45 Príslušenstvo nehnuteľnosti 5 príslušenstvo nehnuteľnosti vhodné, majúce vplyv na cenu nehnuteľnosti - jeho podiel na celkovej cene je menší ako 20% II. 0, ,40 Typ nehnuteľnosti 6 veľmi priaznivý - samostatne stojaci dom v záhrade, s dvorom, predzáhradkou, záhradou a ďalším zázemím, s výborným dispozičným riešením. I. 1, ,50 7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti II. 0, ,10 26

27 dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu dopravy, nezamestnanosť do 10 % Skladba obyvateľstva v mieste stavby priemerná hustota obyvateľstva Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám orientácia hlavných miestností k JJZ - J - JJV Konfigurácia terénu rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, telefón, spoločná anténa Doprava v okolí nehnuteľnosti železnica a autobus Obč. vybav.(úrady,škol.,zdrav.,obchody,služby,kultúra) obecný úrad, pošta, základná škola, zdravotné stredisko, kultúrne zariadenie, základná obchodná sieť a základné služby Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby chránená krajinná oblasť, mestská rezervácia, národný park, výrazné prírodné lokality a pod. Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby bez akéhokoľvek poškodenia ovzdušia, vodných tokov, bez nadmernej hlučnosti Možnosti zmeny v zástavbe-územ.rozvoj,vplyv na nehnut. bez zmeny Možnosti ďalšieho rozšírenia žiadna možnosť rozšírenia Dosahovanie výnosu z nehnuteľností nehnuteľnosti bez výnosu Názor znalca výborná nehnuteľnosť II. 0, ,40 I. 1, ,75 I. 1, ,10 II. 0, ,30 III. 0, ,15 III. 0, ,50 I. 1, ,80 I. 1, ,15 III. 0, ,60 V. 0, ,32 V. 0, ,18 I. 1, ,00 Spolu ,55 VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB Názov Výpočet Hodnota Koeficient polohovej diferenciácie kpd = 166,55/ 180 0,925 Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kpd = ,95 * 0, , POZEMKY METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE POPIS VŠH pozemkov znalec počíta metódou polohovej diferenciácie. Metódu porovnávaciu znalec nemôže použiť pre nedostatok súborov pozemkov vhodných na porovnanie v lokalite obce Gánovce.Hodnotené pozemky sú podľa LV č. 394 k.ú. Gánovce vedené ako ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoria. Pozemky sú zastavané stavbami jeden pozemok "Ostatná plocha " je nezastavaný, slúži ako dvor a terasa RD. Pozemky sú rovinaté, nachádzajú sa v juhovýchodnej okrajovej časti obce v zastavanom území prevažne obytnými stavbami. Prístup k pozemku je z asfaltovej uličnej komunikácie. V okolí je zástavba individuálnymi RD. Pozemok prac. 105/2 je napojený na IS- vodovod, kanalizácia, zemný plyn, a el. energia. Obec Gánovce sa 27

28 nachádza cca 5 km od okresného mesta Poprad z dobrým prístupom os. mot. vozidlom. V meste Poprad je akútny nedostatok stav. pozemkov, individ. bytová výstavba sa tak presúva do satelitných obcí v perimetri okr. mesta cca do 30-35km. v zmysle Vyhl. MS-SR č. 257/2010 Zb.z. ktorou sa dopĺňa Vyhl. MS-SR č. 192/204 Zb.z. "O stanovení VŠH majetku v znení neskorších predpisov, obce a lokality so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností na bývanie alebo rekreáciu môžu mať jednotkovú východiskovú hodnotu do max. 80% východiskovej hodnoty obce(mesta), z ktorej vyplýva zvýšený záujem. vzhľadom na zvýšený záujem o kúpu pozemkov v obci Gánoce vo výpočte znalec uvažuje s východiskovou hodnotou pozemku 70% z 16,60 Euro/m2 = 11,62 Euro/m2 pozemku. Parcela Druh pozemku Spolu výmera [m 2 ] Spoluvlastnícky podiel Výmera [m 2 ] č. 105/1 Ostatná plocha 570,00 1/1 570,00 č. 105/2 Zastavané plochy a nádvoria 199,00 1/1 199,00 č. 105/3 Zastavané plochy a nádvoria 36,00 1/1 36,00 č. 150/4 Zastavané plochy a nádvoria 21,00 1/1 21,00 Spolu výmera 826,00 Obec: Poprad Východisková hodnota: VH MJ = 70,00% z 16,60 /m 2 = 11,62 /m 2 Označenie a názov koeficientu ks koeficient všeobecnej situácie kv koeficient intenzity využitia kd koeficient dopravných vzťahov kf koeficient funkčného využitia územia ki koeficient technickej infraštruktúry pozemku kz koeficient povyšujúcich faktorov kr koeficient redukujúcich faktorov JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU : Hodnotenie 2. stavebné územie obcí do obyvateľov, priemyslové a poľnohospodárske oblasti obcí a miest do obyvateľov 5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným vybavením, - rekreačné stavby na individuálnu rekreáciu, - nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport so štandardným vybavením Hodnota koeficientu 4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy 1,00 3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) 1,20 4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných sietí) 3. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo zohľadnené v zvýšenej východiskovej hodnote 0. nevyskytuje sa 1,00 Názov Výpočet Hodnota Koeficient polohovej diferenciácie kpd = 0,80 * 1,05 * 1,00 * 1,20 * 1,50 * 1,80 * 1,00 2,7216 Jednotková všeobecná hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kpd = 11,62 /m 2 * 2, ,62 /m 2 VYHODNOTENIE : Názov Výpočet Všeobecná hodnota [ ] parcela č. č. 105/1 570,00 m 2 * 31,62 /m 2 * 1/ ,40 parcela č. č. 105/2 199,00 m 2 * 31,62 /m 2 * 1/ ,38 parcela č. č. 105/3 36,00 m 2 * 31,62 /m 2 * 1/ ,32 0,80 1,05 1,50 1,80 28

29 parcela č. č. 150/4 21,00 m 2 * 31,62 /m 2 * 1/1 664,02 Spolu ,12 29

30 III. ZÁVER ZÁKLADNÉ ÚDAJE Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola zistená náhradnou metodikou a to výpočtom (úpravou časovej hodnoty nehnuteľností). Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie. Porovnávacia metóda pre stanovenie VŠH stavieb nebola použitá nakoľko v konkrétnej lokalite nie je v súčasnosti dostatok podkladov podobných typov stavieb na jej použitie tj. porovnávanie. Ohodnocovaný Rodinný dom momentálne neprináša stály výnos, tak vhodnou metódou pre výpočet všeobecnej hodnoty (VŠH) je metóda polohovej diferenciácie. Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie nakoľko oveľa reálnejšie stanovuje momentálnu VŠH ohodnocovaných pozemkov. Metóda porovnávacia nebola použitá z dôvodu nedostupnosti porovnávacích podkladov pre danú lokalitu, aby bolo možné urobiť porovnanie VŠH viacerých pozemkov. Pre ohodnocované pozemky vhodnou metódou pre výpočet a stanovenie všeobecnej hodnoty (VŠH) je metóda polohovej diferenciácie. Všeobecná hodnota nehnuteľností a stavieb bola stanovená podľa Vyhlášky MSSR č. 492/2004 Zb.z. v znení vyhlášky č. 605/2008 Zb.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a je znaleckým odhadom pri najpravdepodobnejšej cene ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď predávajúci a kupujúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. Stanovená VŠH je vrátane DPH. Hlavné stavby: Názov JKSO OP (m3) ZP (m2) Počet podlaží Rodinný dom súp. č. 414 stojaci na parc. č. 105/ ,00 198,48 2 Záhradný domček súp. č. 721 stojaci na parc. č. 105/ ,00 38,44 1 Sklad náradia súp. č. 722 stojaci na parc. č. 105/ ,00 21,00 1 Pozemky: Názov pozemku Číslo parcely Výmera (m2) Pozemky prináležiace k LV č. 394 k.ú. Gánovce č. 105/1 570,00 Pozemky prináležiace k LV č. 394 k.ú. Gánovce č. 105/2 199,00 Pozemky prináležiace k LV č. 394 k.ú. Gánovce č. 105/3 36,00 Pozemky prináležiace k LV č. 394 k.ú. Gánovce č. 150/4 21,00 OTÁZKY A ODPOVEDE Úlohou znalca bolo stanovenie Všeobecnej hodnoty nehnuteľností Rodinného domu ( Budovy na bývanie - JKSO Domčeky izolované, KS 1110 Jednobytové budovy ) súp. č. 1414, č.d. 10 s príslušenstvom stojaceho v uličnej zástavbe na ul. Staré hrisko na pozemku KN-C parcela č. 105/2, drobných stavieb a to Záhradného domčeka súp. č. 721 stojaceho na na pozemku KN-C parc. č. 105/3, Skladu náradia súp.č. 722 stojaceho na pozemku KN-C parc. č. 105/4, pozemkov KN-C parc. registra č. 105/1, parc. č. 105/3 a parc. č. 105/4 zapísaných na Liste vlastníctva (LV) č.394 a vonkajších úprav, nachádzajúcich sa v okrese Poprad (706), obec Gánovce ( ), katastrálne územie Gánovce ( ), pre účel oranizovania dobrovoľnej dražby 30

31 REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY Stavby Názov Všeobecná hodnota [ ] Rodinný dom súp. č. 414 stojaci na parc. č. 105/2 k.ú. Gánovce ,14 Záhradný domček súp. č. 721 stojaci na parc. č. 105/ ,84 Sklad náradia súp. č. 722 stojaci na parc. č. 105/ ,76 Oplotenie č.1 - uličný s podmúrovkou z lomového kameňa ,15 Oplotenie č.2 - s podmúrovkou z lomového kameňa ,46 Oplotenie č.3 - plný murovaný z lomového kameňa ,53 Oplotenie č.4 - plot s podmúrovkou s kovanými profilmi ,25 Oplotenie č.5 - z oceľových profilov 878,84 Vodovodná prípojka 365,91 Vodomerná šachta 1 363,42 Kanalizačná prípojka 325,28 Kanalizačná šachta 535,71 NTL plynová prípojka 186,97 NN elektrická prípojka 115,88 Spevnené plochy v okolí RD-zámková dlažba 2 282,57 Spevnené plochy v okolí RD- betónová dlažba 469,96 Jazierko 1 021,65 Drevená lávka nad jazierkom - pešia 251,56 Pozemky Pozemky prináležiace k LV č. 394 k.ú. Gánovce - parc. č. č. 105/1 (570 m 2 ) ,40 Pozemky prináležiace k LV č. 394 k.ú. Gánovce - parc. č. č. 105/2 (199 m 2 ) 6 292,38 Pozemky prináležiace k LV č. 394 k.ú. Gánovce - parc. č. č. 105/3 (36 m 2 ) 1 138,32 Pozemky prináležiace k LV č. 394 k.ú. Gánovce - parc. č. č. 150/4 (21 m 2 ) 664,02 Všeobecná hodnota celkom ,02 Všeobecná hodnota zaokrúhlene ,00 Slovom: Dvestoosemdesiattisíc Eur MIMORIADNE RIZIKÁ Na ohodnocované nehnuteľnosti sa podľa LV. č. 394 v časti "C" Ťarchy vzťahujú uvedené skutočnosti: Por. č. : 1) VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteĺné veci č. 1079/2010/ZZ na stavby s.č. 414 na parc. KN-C 105/2, s.č. 721 na prac. KN-C 105/3, s.č. 722 na parc. č. 105/4 a pozemky parc. č. KN-C 105/1, 105/2, 105/3 a 105/4 podľa V 2155/10, vklad povolený dňa ) VUB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg. č. 001/135047/13-002/000 na stavby s.č. 414 na parc. KN-C 105/2, s.č. 721 na prac. KN- C 105/3, s.č. 722 na parc. č. 105/4 a pozemky parc. č. KN-C 105/1, 105/2, 105/3 a 105/4 podľa V 2984/13, vklad povolený dňa ) Exekútorský úrad Michalovce, kpt. Nálepku 22, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka- Exekučný príkaz na zriadenie exekúčneho záložného práva EX 11/2016 zo dňa , Z 2722/ číslo zmeny -164/17 31

32 V Poprade dňa Ing.Miroslav G r o m a d a 32

33 IV. PRÍLOHY OBSAH: STRANA: - kópia Objednávka Žiadateľa ZP na vypracovanie ZP zo dňa kópia LV č. 394 k.ú. Gánovce stiahnutá z Internet. stránky zo dňa kópia Širšie vzťahy, poloha RD súp.č. 414 v obci Gánovce stiahnutá z Inernet. stránky kópia Poloha RD súp. č. 414 na ul. Staré Hrisko v obci Gánovce stiahnutá z Inernet. stránky kópia Pozemky, parcela č. 105/1 a parc. č. 105/2 s nehnuteľ. RD súp. č. 414 v obci Gánovce okr. Poprad stiahnuté z Inernet. stránky kópia Kolaudačné rozhodnutie vydané obcou Gánovce na povolenie užívať stavbu RD na pozemku parc. č. 105/2 zo dňa PD RD súp. č. 414 stav. arch. riešenie vypracovaná spol. PRODOM Sobotské nám. 19, Poprad v r v rozsahu: - Situácia stavby 41 - RD Pôdorys 1.NP - Legenda miestností 42 - RD Pôdorys 1.NP - samotný výkres 43 - RD Pôdorys Podkrovia 2.NP - Legenda miestností 44 - RD Pôdorys Podkrovia 2.NP - samotný výkres 45 - Záhradný domček pôdorys 1NP 46 - kópia Indexy vývoja cien v stavebníctve "kcú" od r do 1.Q. r ku dňu vypracovania ZP č. 15/ 2019 publikované STU v Bratislave, stiahnuté z Internetu ku dňu , stiahnuté z Internetu fotodokumentácia z obhliadky nehnuteľností zo dňa

34 Strana 34

35 Strana 35

36 Strana 36

37 Strana 37

38 Strana 38

39 Strana 39

40 Strana 40

41 Strana 41

42 Strana 42

43 Strana 43

44 Strana 44

45 Strana 45

46 Strana 46

47 Strana 47

48 FOTODOKUMENTÁCIA Strana 48

49 Strana 49