ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 582/2016

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 582/2016"

Prepis

1 Znalec: Ing. Martina Grexová Znalec z odboru stavebníctvo Odvetvia: Odhad hodnoty nehnuteľností, Odhad hodnoty stavebných prác Ševčenkova 15, Bratislava Tel.: Zadávateľ: DUPOS dražobná, spol. s r.o. Tamaškovičova Trnava Číslo spisu (objednávky): Objednávka zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK číslo 582/2016 Počet listov (z toho príloh):45(14) Počet odovzdaných vyhotovení : 5 Identifikácia predmetu znaleckého posudku: Stanovenie všeobecnej hodnoty Stanoviť všeobecnú hodnotu rodinného domu s.č. 340 s príslušenstvom postavenom na pozemku p.č. 270/9, jazdeckej haly s.č. 1169, p.č. 270/18, hospodárskej budovy, p.č. 270/10 a pozemkov p.č. 270/7, 270/9, 270/10, 270/16 a 270/18 v katastrálnom území Miloslavov, obec Miloslavov, okres Senec za účelom zriadenia výkonu dražby.

2 I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu rodinného domu s.č. 340 s príslušenstvom postavenom na pozemku p.č. 270/9, jazdeckej haly s.č. 1169, p.č. 270/18, hospodárskej budovy, p.č. 270/10 a pozemkov p.č. 270/7, 270/9, 270/10, 270/16 a 270/18 v katastrálnom území Miloslavov, obec Miloslavov, okres Senec. 2. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť: Výkon dražby. 3. Rozhodujúce dátumy Dátum vyžiadania posudku: Dátum miestneho šetrenia: Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný: Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť ohodnocuje: Podklady na vypracovanie znaleckého posudku: 4.1. Dodané zadávateľom: Objednávka zo dňa Rozhodnutie Sp.č M-08-Va o povolení užívania stavieb vydané Obcou Miloslavov s právoplatnosťou dňa Čiastočná projektová dokumentácia 4.2 Získané znalcom : Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 1142, okres Senec, obec Miloslavov, k.ú. Miloslavov zo dňa vytvorený cez katastrálny portál Informatívna kópia z mapy, okres Senec, obec Miloslavov, k.ú. Miloslavov zo dňa vytvorená cez katastrálny portál Zameranie a zakreslenie skutkového stavu Fotodokumentácia Index vývoja cien pre odbor stavebníctvo ako celok k II. štvrťroku 2016 spracovaný na základe údajov ŠÚ SR 5. Použitý právny predpis: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 6. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra: Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 605/2008 zo dňa , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 33/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 534/2008 Z.z., č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 534/2008 zo dňa , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

3 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov STN Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN Osobitné požiadavky objednávateľa: Neboli vznesené. II. POSUDOK 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE a) Výber použitej metódy: Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože stavba nie je schopná dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ stavby. Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN ). Rozpočtový ukazovateľ rodinného domu je vytvorený po podlažiach v zmysle citovanej metodiky. Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 2. štvrťrok b) Vlastnícke a evidenčné údaje: Výpis z listu vlastníctva č. 1142, okres Senec, obec Miloslavov, k.ú. Miloslavov zo dňa ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape Parc.č. Výmera v m 2 Druh pozemku Spôsob využ.p. Druh chr.n. Um.p. 270/7 779 Záhrady /9 192 Zastavané plochy a nádvoria 15 1

4 270/ Zastavané plochy a nádvoria / Záhrady / Zastavané plochy a nádvoria 16 1 Legenda: Kód spôsobu využívania pozemku 15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom 4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom Kód druhu chránenej nehnuteľnosti Chránená vodohospodárska oblasť Kód umiestnenia pozemku 1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce Stavby Súp. č. Parc. č. Druh stavby Popis stavby Umiest. stavby /9 10 rodinný dom /18 20 jazdecký areál /10 2 hosp. budova 1 Legenda: Kód druhu stavby 10 - Rodinný dom 20 - Iná budova 2 - Poľnohospodárska budova Kód umiestnenia stavby 1 - Stavba postavená na zemskom povrchu ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Por.číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu (sídlo)vlastníka, spoluvlastnícky podiel Účastník právneho vzťahu: Vlastník 1 Šulík Štefan r. Šulík a Jana Šulíková r. Veľká, Miloslavov 340, Miloslavov, PSČ , SR Dátum narodenia: Dátum narodenia: Spoluvlastnícky podiel: 1/1 Poznámka Upovedomenie o začatí exekúcie o zriadení exekučného záložného práva na pozemky parc.č. 270/7, parc.č. 270/9, parc.č. 270/10, parc.č. 270/16, parc.č. 270/18, rodinný dom s.č. 340 na parc.č. 270/9, jazdecká hala s.č na parc.č. 270/18, hosp. budova na parc.č. 270/10, podľa EX 1472/14 zo dňa (súdny exekútor JUDr. Patricius Baďura), P103/15 Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva so zákazom nakladať s nehnuteľnosťami pozemkami parc.č. 270/7, parc.č. 270/9, parc.č. 270/10, parc.č. 270/16, parc.č. 270/18, rodinný dom s.č. 340 na parc.č. 270/9, jazdecká hala s.č na parc.č. 270/18, hosp. budova na parc.č. 270/10, podľa EX 523/14 zo dňa (súdny exekútor JUDr. Viera Vaculíková Horváthová), P-505/15-pvz 707/15 Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa podľa 151 l odst. 4 zákona č. 40/1964 Zb. na pozemky parc.č. 270/7, parc.č. 270/9, parc.č. 270/10, parc.č. 270/16, parc.č. 270/18, rodinný dom s.č. 340 na parc.č. 270/9, jazdecká hala s.č na parc.č na parc.č. 270/18, hospodárska budova na parc.č. 270/10, formou dobrovoľnej dražby, P- 503/16 Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V-4369/08 zo dňa Rozhodnutie o určení súpisného čísla 6-117/2013 zo dňa , Z-971/13 Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby 1295/2012/FL zo dňa , Z-1935/13

5 ČASŤ C: ŤARCHY Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., Bratislava, IČO: na pozemky parc.č. 270/7, parc.č. 270/9, parc.č. 270/10, parc.č. 270/16, parc.č. 270/18 a rodinný dom s.č. 340 na parc.č. 270/9, na hospodársku budovu na parc.č. 270/10 a na jazdeckú halu s.č na parc.č. 270/18, podľa zmluvy V-6525/12 zo dňa Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava (IČO: ) na pozemky parc.č. 270/7, parc.č. 270/9, parc.č. 270/10, parc.č. 270/16, parc.č. 270/18 a rodinný dom s.č. 340 na parc.č. 270/9, na hospodársku budovu na parc.č. 270/10 a na jazdeckú halu s.č na parc.č. 270/18, podľa V- 4991/13 zo dňa Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa-bratislava, na pozemky parc.č. 270/7, parc.č. 270/9, parc.č. 270/10, parc.č. 270/16, parc.č. 270/18, rodinný dom s.č. 340 na parc.č. 270/9, jazdecká hala s.č na parc.č. 270/18, hosp. budova na parc.č. 270/10, podľa exekučného príkazu EX 523/14 zo dňa (súdny exekútor JUDr. Viera Vaculíková Horváthová), Z-4594/15 Exekučné záložné právo v prospech PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., na pozemky parc.č. 270/7, parc.č. 270/9, parc.č. 270/10, parc.č. 270/16, parc.č. 270/18, rodinný dom s.č. 340 na parc.č. 270/9, jazdecká hala s.č na parc.č. 270/18, hosp. budova na parc.č. 270/10, podľa exekučného príkazu EX 1472/14 zo dňa (súdny exekútor JUDr.Patricius Baďura), Z-4908/15 Iné údaje GP č. 39/2000 GP č. 33/2008 zo dňa Gp č. 25/2002 Gp č. 12/2012 zo dňa , podľa Z-4776/2012 zo dňa c)údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa za účasti majiteľa nehnuteľností. Zameranie vykonané dňa Fotodokumentácia vyhotovená dňa d) Porovnanie technickej dokumentácie so skutkovým stavom: Projektová dokumentácia bola poskytnutá, zhoduje sa so skutočným vyhotovením. Skutkový stav je zakreslený v prílohe znaleckého posudku. e) Porovnanie právnej dokumentácie so skutkovým stavom: Právna dokumentácia je v súlade so skutočnosťou. Doklady o veku stavieb sa zachovali. f) Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľností, ktoré sú predmetom ohodnotenia: rodinný dom s príslušenstvom, s.č. 340, p.č. 270/9, k.ú. Miloslavov jazdecká hala, s.č. 1169, p.č. 270/18, k.ú. Miloslavov hospodárska budova, p.č. 270/10, k.ú. Miloslavov pozemky p.č. 270/7, 270/9, 270/10, 270/16 a 270/18, k.ú. Miloslavov g) Vymenovanie jednotlivých častí a nehnuteľností, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: Nie sú žiadne. 2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 2.1 RODINNÉ DOMY

6 2.1.1 Rodinný dom, s.č. 340, p.č. 270/9, k.ú. Miloslavov Hodnoteným je rodinný dom, s.č. 340, p.č. 270/9, k.ú. Miloslavov. Objekt je prístupný po verejnej spevnenej komunikácii. Je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu a elektrorozvod. Rodinný dom je nepodpivničený, má jedno nadzemné podlažie a podkrovie. Podľa predloženého potvrdenia je stavba rodinného domu z roku 2008, v roku 2011 bola pristavená drevená prístavba. Dispozičné riešenie: Stavebnotechnické riešenie: Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu. Obvodové konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic hr. 30 cm so zateplením, v prístavbe drevené Priečky sú murované z pórobetónových tvárnic na prízemí, sadrokartónové v podkroví. Stropy sú keramické na prízemí, v podkroví majú vyhotovený sadrokartónový podhľad. V prístavbe je drevený strop s viditeľnými trámami. Strecha je sedlová s krytinou z betónovej škridly, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného a hliníkového plechu. Schody na poschodie sú z tvrdého dreva s podstupnicami. Vnútorné povrchy sú prevažne tapety, v hygienických zariadeniach a v mieste kuchynskej linky je vyhotovený keramický obklad stien. Vonkajšia omietka je na báze umelých látok. Podlahy sú z veľkoplošných drevených parkiet, v hygienických zariadeniach, v zasklenej terase, a v chodbe je keramická dlažba. Dvere sú drevené z masívu osadené do drevených zárubní. Vchodové dvere do domu sú plastové. Okná sú plastové. Vykurovanie je ústredné teplovodné, na prízemí podlahové. Zdrojom vykurovania je elektrický kotol a krb s vyhrievacou vložkou v obývacej izbe na prízemí. Ohrev teplej vody je zabezpečený elektrickým zásobníkovým ohrievačom. V dome je rozvod studenej a teplej vody, kanalizácie. Elektroinštalácia je svetelná, na prízemí aj motorická s automatickým istením. Zariaďovacie predmety na prízemí: Kúpeľňa - sprchový kút, WC so zabudovanou splachovacou nádržkou, keramické umývadlo. V podkroví je v kúpeľni plastová vaňa obložená keramickým obkladom a WC so splachovacou nádržkou kombi. Objekt je zabezpečený bleskozvodom. Základnú životnosť stanovujem na 100 rokov. ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: KS: Domy rodinné jednobytové Jednobytové budovy MERNÉ JEDNOTKY Podlažie Začiatok užívania Výpočet zastavanej plochy ZP [m 2 ] kzp 1. NP ,78*1,48+11,63*8,11+3,705*7,11-2*0,755*0,755*0,5 131,61

7 1. NP ,32*6,35 46,48 Spolu 1. NP 178,09 120/178,09=0, Podkrovie ,11*9,00 72,99 120/72,99=1,644 ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m 2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu. 1. NADZEMNÉ PODLAŽIE Bod Položka Hodnota 2 Základy 2.1.a betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou Podmurovka 3.1.b nepodpivničené - priem. výška do 50 cm - omietaná, škárované tehlové murivo Murivo 4.2.d murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm Deliace konštrukcie 5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) Vnútorné omietky 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené Stropy 7.1.a s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické Krovy 8.3 väznicové sedlové, manzardové Krytiny strechy na krove

8 10.2.b pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné dvojdrážkové Klampiarske konštrukcie strechy 12.2.a z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače) Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...) 13.3 z hliníkového plechu Fasádne omietky 14.1.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok nad 2/ a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok do 1/ Obklady fasád 15.1.e obklady keramické, obklady drevom nad 2/ Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice 16.3 tvrdé drevo, červený smrek Dvere 17.4 rámové s výplňou Okná 18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) 22.1 parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové) Dlažby a podlahy ost. miestností 23.2 keramické dlažby Ústredné vykurovanie 24.2.b podlahové teplovodné Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) 25.1 svetelná, motorická Domáci telefón (rozvod pod omietkou) - vyskytujúca sa položka Rozvod televízny a rádioantény (rozvod pod omietkou)

9 - vyskytujúca sa položka Bleskozvod - vyskytujúca sa položka Rozvod vody 30.2.a z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja 35 Spolu 8495 Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (4 ks) Zdroj teplej vody 34.1 zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním (1 ks) Zdroj vykurovania 35.1.a kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla (1 ks) Vybavenie kuchyne alebo práčovne 36.7 odsávač pár (1 ks) Vnútorné vybavenie 37.9 samostatná sprcha (1 ks) Vodovodné batérie 38.1 pákové nerezové so sprchou (1 ks) Záchod 39.1 splachovací so zabudovanou nádržkou v stene (1 ks) Vnútorné obklady 40.2 prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky (1 ks) samostatnej sprchy (1 ks) 20

10 42 Kozub 42.3 s vyhrievacou vložkou (1 ks) Elektrický rozvádzač 45.1 s automatickým istením (1 ks) 240 Spolu PODKROVIE Bod Položka Hodnota 4 Murivo 4.2.d murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm Deliace konštrukcie 5.2 sadrokartónové Vnútorné omietky 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené Stropy 7.1.b s rovným podhľadom drevené trámové Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...) 13.3 z hliníkového plechu Fasádne omietky 14.2.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok nad 1/2 do 2/ Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice 16.8 mäkké drevo bez podstupníc Dvere 17.4 rámové s výplňou Okná 18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 530

11 19 Okenné žalúzie 19.2 plastové Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) 22.7 keramické dlažby Dlažby a podlahy ost. miestností 23.2 keramické dlažby Ústredné vykurovanie 24.2.b podlahové teplovodné Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) 25.2 svetelná Rozvod televízny a rádioantény (rozvod pod omietkou) - vyskytujúca sa položka Rozvod vody 30.2.a z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja 35 Spolu 4915 Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (1 ks) Vnútorné vybavenie 37.4 vaňa plastová rohová alebo s vírivkou (1 ks) Vodovodné batérie 38.1 pákové nerezové so sprchou (1 ks) Záchod 39.3 splachovací bez umývadla (1 ks) Vnútorné obklady

12 40.2 prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky (1 ks) vane (1 ks) 15 Spolu 280 Hodnota RU na m 2 zastavanej plochy podlažia: Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,313 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 1,02 Podlažie Výpočet RU na m 2 ZP Hodnota RU [ /m 2 ] 1. NP ( * 0,674)/30, ,59 1. Podkrovie ( * 1,644)/30, ,43 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Podlažie Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 1. NP ,00 92,00 1. NP - prístavba ,15 94,85 1. Podkrovie ,00 92,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 1. NP z roku 2008 Názov Výpočet Hodnota [ ]

13 Východisková hodnota 306,59 /m 2 *131,61 m 2 *2,313*1, ,87 Technická hodnota 92,00% z , ,12 1. NP - prístavba z roku 2011 Východisková hodnota 306,59 /m 2 *46,48 m 2 *2,313*1, ,17 Technická hodnota 94,85% z , ,73 1. Podkrovie z roku 2008 Východisková hodnota 178,43 /m 2 *72,99 m 2 *2,313*1, ,07 Technická hodnota 92,00% z , ,98 VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY Podlažie Východisková hodnota [ ] Technická hodnota [ ] 1. nadzemné podlažie , ,85 1. podkrovné podlažie , ,98 Spolu , , BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY) Hospodárska budova, p.č. 270/10, k.ú. Miloslavov Hospodárska budova, p.č. 270/10, k.ú. Miloslavov je určená pre chov koní. Základy sú betónové pásy. Nosná konštrukcia je z betónových monolitických stien s dreveným obkladom z vonkajšej aj vnútornej strany. Podhľad je z drevených lisovaných dosiek. Elektroinštalácia je svetelná, motorická s automatickým istením. V objekte je rozvod studenej vody. Na WC je WC so splachovacou nádržkou kombi, keramické umývadlo. Jedna miestnosť bola využívaná ako telocvičňa. Okno je oceľové. Dvere sú drevené osadené do oceľových zárubní. Podlahy sú prevažne s povrchom z keramickej dlažby. Strecha je sedlová s krytinou z keramickej škridly. Základnú životnosť stanovujem na 70 rokov.

14 OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY Výpočet Obstavaný priestor [m 3 ] Základy 10,28*2,35*0,3+11,43*3,73*0,3+10,85*9,6*0,3+0,54*1,35*0,3+3,63*7,67*0,3 59,86 Vrchná stavba 9,15*18,06*2,90+1,70*9,60*2,00+2,23*5,08*2,00+1,13*2,35*2,00+9,56*3,63*0,5*7,67 672,92 Zastrešenie 9,15*3,10*0,5*18,06+1,70*0,90*0,5*14,68+1,13*0,9*0,5*2,35 268,56 Obstavaný priestor stavby celkom 1 001,34 STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU Zatriedenie stavby: JKSO: KS: budovy pre dobytok a kone 1271 Nebytové poľnohospodárske budovy Rozpočtový ukazovateľ: RU = / 30,1260 = 56,33 /m 3 Koeficient konštrukcie: k K = 1,132 (monolitická betónová plošná) Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu Podlažie Číslo Výpočet ZP ZP [m 2 ] Repr. Výpočet výšky (h) h [m] Nadzemné 1 9,15*18,06+1,7*14,68+0,53*5,08+ 0,66*1,35+1,13*2,35+3,63*7,67 224,29 Repr. 2,9 2,9 Priemerná zastavaná plocha: (224,29) / 1 = 224,29 m 2

15 Priemerná výška podlaží: (224,29 * 2,9) / (224,29) = 2,90 m Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k ZP = 0,92 + (24 / 224,29) = 1,0270 Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k VP = 0,30 + (2,10 / 2,9) = 1,0241 Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu Číslo Názov Cenový podiel RU [%] cpi Koef. štand. ksi Úprava podielu cpi * ksi Cenový podiel hodnotenej stavby [%] Konštrukcie podľa RU 1 Základy vrát. zemných prác 11,00 1,00 11,00 10,57 2 Zvislé konštrukcie 26,00 1,00 26,00 24,99 3 Stropy 12,00 1,00 12,00 11,53 4 Zastrešenie bez krytiny 7,00 1,00 7,00 6,72 5 Krytina strechy 3,00 1,00 3,00 2,88 6 Klampiarske konštrukcie 1,00 0,00 0,00 0,00 7 Úpravy vnútorných povrchov 4,00 1,00 4,00 3,84 8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 1,00 3,00 2,88 9 Vnútorné keramické obklady 0,00 1,00 0,00 0,00 10 Schody 2,00 0,00 0,00 0,00 11 Dvere 2,00 1,00 2,00 1,92 12 Vráta 2,00 1,00 2,00 1,92 13 Okná 4,00 1,00 4,00 3,84 14 Povrchy podláh 3,00 1,00 3,00 2,88 15 Vykurovanie 0,00 1,00 0,00 0,00 16 Elektroinštalácia 7,00 1,30 9,10 8,74 17 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 0,96 18 Vnútorný vodovod 2,00 1,00 2,00 1,92

16 19 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,00 2,00 1,92 20 Vnútorný plynovod 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Ohrev teplej vody 1,00 1,00 1,00 0,96 22 Vybavenie kuchýň 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Hygienické zariadenia a WC 2,00 1,00 2,00 1,92 24 Výťahy 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Ostatné 5,00 2,00 10,00 9,61 Spolu 100,00 104,10 100,00 Koeficient vplyvu vybavenosti: k V = 104,10 / 100 = 1,0410 Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,313 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 1,02 Východisková hodnota na MJ: VH = RU * k CU * k V * k ZP * k VP * k K * k M [ /m 3 ] 1,132 * 1,02 VH = 56,33 /m 3 * 2,313 * 1,0410 * 1,0270 * 1,0241 * VH = 164,7121 /m 3 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Hospodárska budova, p.č. 270/10, k.ú. Miloslavov ,43 88,57 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

17 Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 164,7121 /m 3 * 1001,34 m ,81 Technická hodnota 88,57 % z , , Jazdecká hala, s.č. 1169, p.č. 270/18, k.ú. Miloslavov Jazdecká hala, s.č. 1169, p.č. 270/18, k.ú. Miloslavov je určená pre výcvik koní. Nosná konštrukcia je tvorená kovovými stĺpmi. Oplechovanie haly je vlnitým plechom. Elektroinštalácia je svetelná, motorická s automatickým istením. Strecha je sedlová s plechovou krytinou. Základnú životnosť stanovujem na 40 rokov. OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY Výpočet Obstavaný priestor [m 3 ] Základy 18,90*34,20*0,20+9,10*2,50*0,20 133,83 Vrchná stavba 18,90*34,20*5,00+3,50*2,50*9, ,53 Zastrešenie 18,90*2,05*0,5*34,20+0,68*2,50*0,5*9,10 670,27 Obstavaný priestor stavby celkom 4 115,63 STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

18 Zatriedenie stavby: JKSO: KS: haly pre dobytok a kone 1271 Nebytové poľnohospodárske budovy Rozpočtový ukazovateľ: RU = / 30,1260 = 50,02 /m 3 Koeficient konštrukcie: k K = 0,948 (kovová) Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu Podlažie Číslo Výpočet ZP ZP [m 2 ] Repr. Výpočet výšky (h) h [m] Nadzemné 1 18,90*34,00+9,10*2,50 665,35 Repr. 5,00 5 Priemerná zastavaná plocha: (665,35) / 1 = 665,35 m 2 Priemerná výška podlaží: (665,35 * 5) / (665,35) = 5,00 m Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k ZP = 0,92 + (24 / 665,35) = 0,9561 Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k VP = 0,40 + (3,60 / 5) = 1,1200 Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu Číslo Názov Cenový podiel RU [%] cpi Koef. štand. ksi Úprava podielu cpi * ksi Cenový podiel hodnotenej stavby [%] Konštrukcie podľa RU 1 Základy vrát. zemných prác 11,00 1,00 11,00 15,54 2 Zvislé konštrukcie 26,00 1,00 26,00 36,73 3 Stropy 9,00 0,00 0,00 0,00

19 4 Zastrešenie bez krytiny 10,00 1,00 10,00 14,12 5 Krytina strechy 3,00 1,00 3,00 4,24 6 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 1,41 7 Úpravy vnútorných povrchov 6,00 0,00 0,00 0,00 8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 0,00 0,00 0,00 9 Vnútorné keramické obklady 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Schody 1,00 0,00 0,00 0,00 11 Dvere 2,00 0,00 0,00 0,00 12 Vráta 2,00 1,00 2,00 2,82 13 Okná 4,00 0,00 0,00 0,00 14 Povrchy podláh 5,00 0,00 0,00 0,00 15 Vykurovanie 0,00 1,00 0,00 0,00 16 Elektroinštalácia 6,00 1,30 7,80 11,02 17 Bleskozvod 1,00 0,00 0,00 0,00 18 Vnútorný vodovod 1,00 0,00 0,00 0,00 19 Vnútorná kanalizácia 1,00 0,00 0,00 0,00 20 Vnútorný plynovod 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Ohrev teplej vody 1,00 0,00 0,00 0,00 22 Vybavenie kuchýň 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Hygienické zariadenia a WC 2,00 0,00 0,00 0,00 24 Výťahy 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Ostatné 5,00 2,00 10,00 14,12 Spolu 100,00 70,80 100,00 Koeficient vplyvu vybavenosti: k V = 70,80 / 100 = 0,7080 Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,313 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 1,02 Východisková hodnota na MJ: VH = RU * k CU * k V * k ZP * k VP * k K * k M [ /m 3 ] 0,948 * 1,02 VH = 50,02 /m 3 * 2,313 * 0,7080 * 0,9561 * 1,1200 *

20 VH = 84,8169 /m 3 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Jazdecká hala, s.č. 1169, p.č. 270/18, k.ú. Miloslavov ,00 80,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 84,8169 /m 3 * 4115,63 m ,98 Technická hodnota 80,00 % z , , PRÍSLUŠENSTVO Bočný plot ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: KS: Oplotenie 2 ex Inžinierske stavby

21 ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 1. Základy vrátane zemných prác: z kameňa a betónu 61,50m ,24 /m 2. Podmurovka: betónová monolitická alebo prefabrikovaná 61,50m ,74 /m Spolu: 53,98 /m 3. Výplň plotu: zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky 110,70m ,61 /m Dĺžka plotu: 61,50 m Pohľadová plocha výplne: 61,50*1,80 = 110,70 m 2 Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,313 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 1,02 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Bočný plot ,00 84,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

22 Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota (61,50m * 53,98 /m + 110,70m 2 * 12,61 /m 2 ) * 2,313 * 1, ,56 Technická hodnota 84,00 % z , , Predný plot ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: KS: Oplotenie 2 ex Inžinierske stavby ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 1. Základy vrátane zemných prác: z kameňa a betónu 14,50m ,24 /m Spolu: 23,24 /m 3. Výplň plotu: z drev. výplňou vodorovnou alebo zvislou v oceľ. rámoch 26,10m ,11 /m 4. Plotové vráta: c) drevené stolárske 1 ks ,11 /ks 5. Plotové vrátka: c) drevené stolárske 1 ks ,27 /ks

23 Dĺžka plotu: 14,50 m Pohľadová plocha výplne: 14,50*1,80 = 26,10 m 2 Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,313 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 1,02 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Predný plot ,00 80,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota (14,50m * 23,24 /m + 26,10m 2 * 14,11 /m 2 + 1ks * 172,11 /ks + 1ks * 55,27 /ks) * 2,313 * 1, ,32 Technická hodnota 80,00 % z 2 200, , Bočný plot ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: Oplotenie

24 KS: 2 ex Inžinierske stavby ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 1. Základy vrátane zemných prác: z kameňa a betónu 10,60m ,24 /m Spolu: 23,24 /m 3. Výplň plotu: zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky 19,08m ,61 /m 4. Plotové vráta: b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov 1 ks ,12 /ks Dĺžka plotu: 10,60 m Pohľadová plocha výplne: 10,60*1,80 = 19,08 m 2 Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,313 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 1,02 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Bočný plot ,00 80,00

25 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota (10,60m * 23,24 /m + 19,08m 2 * 12,61 /m 2 + 1ks * 249,12 /ks) * 2,313 * 1, ,56 Technická hodnota 80,00 % z 1 736, , Studňa - Narážaná ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: KS: Studne a záchyty vody Miestne potrubné rozvody vody ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Hĺbka: Priemer: 17 m 50 mm Počet elektrických čerpadiel: 1 Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,313 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 1,02 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

26 Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Studňa ,00 90,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota (47,63 /m * 17m + 422,23 /ks * 1 ks) * 2,313 * 1, ,47 Technická hodnota 90,00 % z 2 906, , Vodovodná prípojka Rodinný dom je napojený na verejný vodovod vodovodnou prípojkou z plastových rúr. ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) Bod: Položka: Kód KS: 1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC 1.1.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu 2222 Miestne potrubné rozvody vody Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 1250/30,1260 = 41,49 /bm Počet merných jednotiek: 26 bm Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,313 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 1,02

27 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Vodovodná prípojka ,00 84,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 26 bm * 41,49 /bm * 2,313 * 1, ,03 Technická hodnota 84,00 % z 2 545, , Elektrická prípojka Rodinný dom je napojený na elektrorozvod zemnou prípojkou NN. ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7) Bod: Položka: Kód KS: 7.1. NN prípojky 7.1.w) káblová prípojka zemná Cu 4*25 mm*mm 2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 550/30,1260 = 18,26 /bm Počet káblov: 1

28 Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše: 10,95 /bm Počet merných jednotiek: 14 bm Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,313 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 1,02 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Elektrická prípojka ,00 84,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 14 bm * (18,26 /bm + 0 * 10,95 /bm) * 2,313 * 1,02 603,12 Technická hodnota 84,00 % z 603,12 506, Kanalizačná prípojka Napojenie na verejnú kanalizáciu je prípojkou z plastových rúr. ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2)

29 Bod: Položka: Kód KS: 2.3. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové 2.3.b) Prípojka kanalizácie DN 150 mm 2223 Miestne kanalizácie Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 855/30,1260 = 28,38 /bm Počet merných jednotiek: 10,50 bm Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,313 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 1,02 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Kanalizačná prípojka ,00 84,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 10,5 bm * 28,38 /bm * 2,313 * 1,02 703,04 Technická hodnota 84,00 % z 703,04 590, Vodomerná šachta Vodomerná šachta je betónová s oceľovým poklopom. ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

30 Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) Bod: 1.5. Vodomerná šachta (JKSO 825 5) Položka: Kód KS: 1.5.a) betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia 2222 Miestne potrubné rozvody vody Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 7660/30,1260 = 254,27 /m3 OP Počet merných jednotiek: 3,14*0,60*0,60*1,80 = 2,03 m 3 OP Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,313 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 1,02 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Vodomerná šachta ,00 84,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 2,03 m 3 OP * 254,27 /m3 OP * 2,313 * 1, ,77 Technická hodnota 84,00 % z 1 217, ,93

31 2.3.9 Spevnené plochy zo zámkovej dlažby ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5) Bod: Položka: Kód KS: Kód KS2: 8.3. Plochy s povrchom dláždeným - betónovým 8.3.g) Zámková betón. dlažba-kladené do malty na podkl. betón 2111 Cestné komunikácie 2112 Miestne komunikácie Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 570/30,1260 = 18,92 /m2 ZP Počet merných jednotiek: 0*3,80+7,30*4,90 = 293,01 m 2 ZP 8,35*11,65+0,5*3,14*7,10*7,10+10,30*4,60+8,8 Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,313 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 1,02 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

32 Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Spevnené plochy zo zámkovej dlažby ,00 84,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 293,01 m 2 ZP * 18,92 /m2 ZP * 2,313 * 1, ,15 Technická hodnota 84,00 % z , , Spevnené plochy z monolitického betónu ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5) Bod: Položka: Kód KS: Kód KS2: 8.2. Plochy s povrchom z monolitického betónu 8.2.a) Do hrúbky 100 mm 2111 Cestné komunikácie 2112 Miestne komunikácie Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 260/30,1260 = 8,63 /m2 ZP Počet merných jednotiek: 12,00*3,50 = 42 m 2 ZP Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,313 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 1,02

33 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Spevnené plochy z monolitického betónu ,00 84,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 42 m 2 ZP * 8,63 /m2 ZP * 2,313 * 1,02 855,14 Technická hodnota 84,00 % z 855,14 718, Armatúrna šachta s domácou vodárňou ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) Bod: 1.6. Armatúrna šachta (JKSO 825 5) Položka: Kód KS: 1.6.a) betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia 2222 Miestne potrubné rozvody vody Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 7850/30,1260 = 260,57 /m3 OP

34 Počet merných jednotiek: 2,50*2,50*2,00 = 12,5 m 3 OP Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,313 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 1,02 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Armatúrna šachta s domácou vodárňou ,00 84,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 12,5 m 3 OP * 260,57 /m3 OP * 2,313 * 1, ,40 Technická hodnota 84,00 % z 7 684, , Vodovodná prípojka zo studne Rodinný dom je napojený na vlastnú studňu vodovodnou prípojkou z plastových rúr. ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) Bod: Položka: Kód KS: 1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC 1.1.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu 2222 Miestne potrubné rozvody vody

35 Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 1250/30,1260 = 41,49 /bm Počet merných jednotiek: 11,30 bm Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,313 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 1,02 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Vodovodná prípojka zo studne ,00 84,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 11,3 bm * 41,49 /bm * 2,313 * 1, ,11 Technická hodnota 84,00 % z 1 106,11 929, Domáca vodáreň ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1)

36 Bod: 1.7. Domáce vodárne (JKSO 814 2) Položka: Kód KS: 1.7.a) Darling - podľa výkonu 2222 Miestne potrubné rozvody vody Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 6650/30,1260 = 220,74 /Ks Počet merných jednotiek: 1 Ks Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,313 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 1,02 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Domáca vodáreň ,00 84,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 1 Ks * 220,74 /Ks * 2,313 * 1,02 520,78 Technická hodnota 84,00 % z 520,78 437, REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

37 Názov Východisková hodnota [ ] Technická hodnota [ ] Rodinný dom, s.č. 340, p.č. 270/9, k.ú. Miloslavov , ,83 Hospodárska budova, p.č. 270/10, k.ú. Miloslavov , ,99 Jazdecká hala, s.č. 1169, p.č. 270/18, k.ú. Miloslavov , ,98 Bočný plot , ,47 Predný plot 2 200, ,26 Bočný plot 1 736, ,25 Studňa 2 906, ,82 Vodovodná prípojka 2 545, ,83 Elektrická prípojka 603,12 506,62 Kanalizačná prípojka 703,04 590,55 Vodomerná šachta 1 217, ,93 Spevnené plochy zo zámkovej dlažby , ,49 Spevnené plochy z monolitického betónu 855,14 718,32 Armatúrna šachta s domácou vodárňou 7 684, ,90 Vodovodná prípojka zo studne 1 106,11 929,13 Domáca vodáreň 520,78 437,46 Celkom: , ,83 3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY 3.1 STAVBY METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE STAVBY NA BÝVANIE

38 Zdôvodnenie výpočtu koeficientu polohovej diferenciácie: Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený v súlade s Metodikou výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, vydanej ÚSI ŽU v Žiline. Vzhľadom na veľkosť sídelného útvaru, polohu, typ nehnuteľnosti, jej rozostavanosť a kvalitu použitých stavebných materiálov, dopyt po nehnuteľnostiach v danej lokalite, je vo výpočte uvažované s priemerným koeficientom polohovej diferenciácie vo výške 0,4. Koeficient zohľadňuje faktory, ktoré vplývajú na hodnotu nehnuteľnosti. Koeficient vypočítam tak, že priemerný koeficient predajnosti (trieda III.) lineárne interpolujem v rozsahu +200% (trieda I.) do -90% (trieda V.) Vplyv jednotlivých faktorov na všeobecnú hodnotu v mieste a v čase predmetnej nehnuteľnosti je podrobnejšie popísaný v analýze polohy a v analýze využitia nehnuteľnosti. a) Analýza polohy nehnuteľností: Hodnotené nehnuteľnosti sa nachádzajú v okrese Senec, obec Miloslavov, k.ú. Miloslavov v obytnej časti obce. Obec Miloslavov leží 21 km od hlavného mesta Bratislavy v hornej časti Žitného ostrova na Podunajskej nížine. V obci je kompletná infraštruktúra (plyn, kanalizácia, telekomunikačné siete). V okolí nehnuteľnosti sa nachádzajú rodinné domy bežného štandardu. Prístup k objektu je po mestskej komunikácii, pred objektom je možnosť parkovania. V obci je v dosahu autobusová a vlaková doprava. Hustotu obyvateľstva v okolí hodnotím ako priemernú. Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám je čiastočne vhodná, čiastočne nevhodná. Evidovaná miera nezamestnanosti pre okres Senec je podľa aktuálnych informácií ŠÚ SR do 10 % - údaje 9/2015. Podľa informácií z miestnych realitných kancelárií, inzertných periodík a internetu je dopyt po podobných nehnuteľnostiach nižší ako ponuka. Obyvateľstvu obce sú k dispozícii základné služby - predajne s potravinárskym a nepotravinárskym tovarom, pohostinstvo, základná škola, materská škola, futbalové ihrisko, knižnica. Na pozemku je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Kvalitu životného prostredia v okolí nehnuteľnosti hodnotím ako tiché prostredie bez poškodenia ovzdušia. Nehnuteľnosti nie sú využívané, majú zanedbanú údržbu. Na pozemku nie je rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu. Podľa informácií z miestnych realitných kancelárií, inzertných periodík a internetu je dopyt po podobných nehnuteľnostiach nižší ako ponuka. b) Analýza využitia nehnuteľností: Najlepšie využitie nehnuteľností je na účely, na ktoré boli postavené - rodinný dom na bývanie, hospodárska budova pre chov koní príp. iných domácich zvierat, jazdecký areál na výcvik koní. c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: Podľa listu vlastníctva na nehnuteľnosti viaznu poznámky a ťarchy: Poznámka Upovedomenie o začatí exekúcie o zriadení exekučného záložného práva na pozemky parc.č. 270/7, parc.č. 270/9, parc.č. 270/10, parc.č. 270/16, parc.č. 270/18, rodinný dom s.č. 340 na parc.č. 270/9, jazdecká hala s.č na parc.č. 270/18, hosp. budova na parc.č. 270/10, podľa EX 1472/14 zo dňa (súdny exekútor JUDr. Patricius Baďura), P103/15 Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva so zákazom nakladať s nehnuteľnosťami pozemkami parc.č. 270/7, parc.č. 270/9, parc.č. 270/10, parc.č. 270/16, parc.č. 270/18, rodinný dom s.č. 340 na parc.č. 270/9, jazdecká hala s.č na parc.č. 270/18, hosp. budova na parc.č. 270/10, podľa EX 523/14 zo dňa (súdny exekútor JUDr. Viera Vaculíková Horváthová), P-505/15-pvz 707/15 Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa podľa 151 l odst. 4 zákona č. 40/1964 Zb. na pozemky parc.č. 270/7, parc.č. 270/9, parc.č. 270/10, parc.č. 270/16, parc.č. 270/18, rodinný dom s.č. 340 na parc.č. 270/9, jazdecká hala s.č na parc.č na parc.č. 270/18, hospodárska budova na parc.č. 270/10, formou dobrovoľnej dražby, P- 503/16 ŤARCHY Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., Bratislava, IČO: na pozemky parc.č. 270/7, parc.č. 270/9, parc.č. 270/10, parc.č. 270/16, parc.č. 270/18 a rodinný dom s.č. 340 na parc.č.

39 270/9, na hospodársku budovu na parc.č. 270/10 a na jazdeckú halu s.č na parc.č. 270/18, podľa zmluvy V-6525/12 zo dňa Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava (IČO: ) na pozemky parc.č. 270/7, parc.č. 270/9, parc.č. 270/10, parc.č. 270/16, parc.č. 270/18 a rodinný dom s.č. 340 na parc.č. 270/9, na hospodársku budovu na parc.č. 270/10 a na jazdeckú halu s.č na parc.č. 270/18, podľa V- 4991/13 zo dňa Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa-bratislava, na pozemky parc.č. 270/7, parc.č. 270/9, parc.č. 270/10, parc.č. 270/16, parc.č. 270/18, rodinný dom s.č. 340 na parc.č. 270/9, jazdecká hala s.č na parc.č. 270/18, hosp. budova na parc.č. 270/10, podľa exekučného príkazu EX 523/14 zo dňa (súdny exekútor JUDr. Viera Vaculíková Horváthová), Z-4594/15 Exekučné záložné právo v prospech PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., na pozemky parc.č. 270/7, parc.č. 270/9, parc.č. 270/10, parc.č. 270/16, parc.č. 270/18, rodinný dom s.č. 340 na parc.č. 270/9, jazdecká hala s.č na parc.č. 270/18, hosp. budova na parc.č. 270/10, podľa exekučného príkazu EX 1472/14 zo dňa (súdny exekútor JUDr.Patricius Baďura), Z-4908/15 Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,4 Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: Trieda Výpočet Hodnota I. trieda III. trieda % = (0, ,800) 1,200 II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,800 III. trieda Priemerný koeficient 0,400 IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy 0,220 V. trieda III. trieda - 90 % = (0,400-0,360) 0,040 Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: Číslo Popis Trieda kpdi Váha vi Výsledok kpdi*vi 1 Trh s nehnuteľnosťami dopyt v porovnaní s ponukou je nižší IV. 0, ,86 2 Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a vybraných sídlisk II. 0, ,00 3 Súčasný technický stav nehnuteľností nehnuteľnosť vyžaduje opravu III. 0, ,20

40 4 Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. I. 1, ,40 5 Príslušenstvo nehnuteľnosti bez dopadu na cenu nehnuteľnosti III. 0, ,40 6 Typ nehnuteľnosti priaznivý typ - dvojdom, dom v radovej zástavbe - s kompletným zázemím, s výborným dispozičným riešením. II. 0, ,00 7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu dopravy, nezamestnanosť do 10 % II. 0, ,20 8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby priemerná hustota obyvateľstva II. 0, ,80 9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná III. 0, ,00 10 Konfigurácia terénu rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% I. 1, ,20 11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, telefón, spoločná anténa II. 0, ,60 12 Doprava v okolí nehnuteľnosti železnica a autobus III. 0, ,80 13 Obč. vybav.(úrady,škol.,zdrav.,obchody,služby,kultúra) obecný úrad, pošta, základná škola I. stupeň, lekár, zubár, reštaurácia, obchody s potravinami a priem. tovarom IV. 0, ,20 14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 0, ,20 15 Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby bez akéhokoľvek poškodenia ovzdušia, vodných tokov, bez nadmernej hlučnosti I. 1, ,80 16 Možnosti zmeny v zástavbe-územ.rozvoj,vplyv na nehnut.

41 bez zmeny III. 0, ,20 17 Možnosti ďalšieho rozšírenia žiadna možnosť rozšírenia V. 0, ,28 18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností nehnuteľnosti bez výnosu V. 0, ,16 19 Názor znalca priemerná nehnuteľnosť III. 0, ,00 Spolu ,30 VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB Názov Výpočet Hodnota Koeficient polohovej diferenciácie kpd = 106,3/ 180 0,591 Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kpd = ,83 * 0, , POZEMKY METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU Pozemok Hodnotený pozemok sa nachádza v okrese Senec, obec Miloslavov, k.ú. Miloslavov, evidovaný je na liste vlastníctva č o celkovej výmere 2031 m2. Prístup k pozemku je po verejnej spevnenej komunikácii. Okolitú zástavbu tvoria rodinné domy bežného štandardu. Hustota zástavby v okolí je priemerná. Podľa aktuálnych informácií ŠÚ SR má obec Miloslavov 1856 obyvateľov. Jednotková východisková hodnota pozemku je stanovená na 50 % z jednotkovej východiskovej hodnoty pre hlavné mesto Bratislava, z

42 ktorého vyplýva zvýšený záujem o kúpu pozemkov v tejto lokalite. Pozemok má možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Parcela Druh pozemku Vzorec Spolu výmera [m 2 ] Podiel Výmera [m 2 ] 270/7 záhrada ,00 1/1 779,00 270/9 zastavané plochy a nádvoria ,00 1/1 192,00 270/10 zastavané plochy a nádvoria ,00 1/1 229,00 270/16 záhrada ,00 1/1 164,00 270/18 zastavané plochy a nádvoria ,00 1/1 667,00 Spolu výmera 2 031,00 Obec: Miloslavov Východisková hodnota: VH MJ = 50,00% z 66,39 /m 2 = 33,20 /m 2 Označenie a názov koeficientu Hodnotenie Hodnota koeficientu ks koeficient všeobecnej situácie 3. stavebné územie obcí do obyvateľov, okrajové priemyslové a poľnohospodárske časti obcí a miest do obyvateľov 0,90 kv koeficient intenzity využitia 3. rodinné domy so štandardným vybavením, bežné bytové domy, bytové domy s nebytovými priestormi, nebytové stavby pre priemysel s bežným technickým vybavením 1,00 kd koeficient dopravných vzťahov 2. pozemky na okraji miest a obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou prímestskou dopravou, doprava do mesta ešte vyhovujúca 0,85 kp koeficient obchodnej a priemyselnej polohy 3. obytná alebo rekreačná poloha 1,20 ki koeficient technickej infraštruktúry pozemku 4. veľmi dobrá vybavenosť (väčšia ako v bode 3) 1,50 kz koeficient povyšujúcich faktorov 1,00 kr koeficient redukujúcich faktorov 1,00

43 VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU Názov Výpočet Hodnota Koeficient polohovej diferenciácie kpd = 0,90 * 1,00 * 0,85 * 1,20 * 1,50 * 1,00 * 1,00 1,3770 Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kpd = 33,20 /m 2 * 1, ,72 /m 2 Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 2 031,00 m 2 * 45,72 /m ,32 VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH Názov Všeobecná hodnota pozemku v celosti [ ] parcela č. 270/ ,88 parcela č. 270/ ,24 parcela č. 270/ ,88 parcela č. 270/ ,08 parcela č. 270/ ,24 Spolu ,32

44 III. ZÁVER Úlohou znalca bolo stanoviť všeobecnú hodnotu rodinného domu s.č. 340 s príslušenstvom postavenom na pozemku p.č. 270/9, jazdeckej haly s.č. 1169, p.č. 270/18, hospodárskej budovz, p.č. 270/10 a pozemkov p.č. 270/7, 270/9, 270/10, 270/16 a 270/18 v katastrálnom území Miloslavov, obec Miloslavov, okres Senec. 1. VŠEOBECNÁ HODNOTA Použitá je metóda polohovej diferenciácie z dôvodov, že v danom mieste a čase neboli k dispozícii žiadne porovnateľné objekty, ktoré by boli podkladom pre použitie porovnávacej metódy, neboli k dispozícii ani žiadne kúpne a nájomné zmluvy pre použitie výnosovej a kombinovanej metódy. Rekapitulácia: Stavby: Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou: ,53 Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie Pozemky: Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie: ,32 Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie 2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY Názov Všeobecná hodnota [ ] Stavby Rodinný dom, s.č. 340, p.č. 270/9, k.ú. Miloslavov ,06 Hospodárska budova, p.č. 270/10, k.ú. Miloslavov ,86 Jazdecká hala, s.č. 1169, p.č. 270/18, k.ú. Miloslavov ,65 Bočný plot 5 523,17 Predný plot 1 040,31